auzefsosyal güvenlikSosyal Hizmet

Sosyal Güvenlik 2020 Final Soruları

Sosyal Güvenlik 2020 Final Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi kişi olarak kapsam bakımından sigortaların yanı sıra bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerini de doğrudan ilgilendirir?

Correct! Wrong!

Cevap : E) Hastalık

2- Aşağıdakilerden hangisi iş kazaları ve meslek hastalıkları meydana geldiği zaman çalışan kişinin maruz kaldığı zararlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : A) Mal varlığı kaybı

3- Aşağıdaki sigorta kollarından hangisi finansmanı esas olarak işveren tarafından karşılanmaktadır?

Cevap : İş kazaları ve meslek hastalıkları
Show hint
Correct! Wrong!

Cevap : İş kazaları ve meslek hastalıkları

4- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasına göre iş kazası sayılması için gereken şartlardan değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : D) İş kazasının sigortalıların , kişinin kendi özel aracıyla İşe gidiş gelişi sırasında meydana gelmesi

5- Bugün itibari ile herhangi bir sosyal güvenlik programı olan ülkelerden en fazla sayıda oluşan sosyal sigorta kollarıdır?

Correct! Wrong!

Cevap : D) İKMH- Yaşlılık

6- Hangi sigorta kolu devletler bakımından kuruluşu en kolay sigorta koludur?

Correct! Wrong!

Cevap : B) İş kazaları ve meslek hastalıklar

7- İşsizlik sigortası ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : A) İşsizlik sigortası kapsamında olabilmek için kişinin kendi iradesiyle işsiz kalması gerekmektedir.

8- Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik sisteminin karşılanması gereken temel fonksiyonlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : A) İnsanların tasarruf etme ihtiyacını karşılamak

9- Aşağıdakilerden hangisi primlerin vergilere göre üstünlüklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : E) Prim yükünün başkalarına aktarılması son derece kolaydır

10- Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütünün sosyal güvenlikle ilgili çalışmalarından değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : A) Eğitici yayınlar yapmak

11- Primleri sigorta kollarına göre ayrı ayrı veya birlikte tahsil edilmelerine göre yapılması hangi prim türüne girmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap : C) Tek prim - Çoklu prim

36- Aşağıdakilerden hangisi sanayi toplumu sosyal güvenlik sistemlerinde değişimi gerektiren gelişmelerden biri olarak değerlendirilemez?

Correct! Wrong!

Cevap : C) Özelleştirme dolayısıyla daha fazla sayıda kişinin özel sektörde çalışmaya başlaması

37- Aşağıdaki prim tanımlarından hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : D) Diğer mal ve hizmetlerde olduğu gibi primlerde sosyal güvenliğin bedelidir, fiyatıdır.

38- Aşağıdakilerden hangisi aktif istihdam politikası değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : B) Toplum yararına programlar

15- Aşağıdakilerden hangisi sanayi toplumu sosyal güvenlik sistemlerini yetersiz kılan aile yapısındaki değişmelerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : B) Kadınların erkeklerden daha yüksek gelir elde ettiği durumların ortaya çıkışı

12- Aşağıdakilerden hangisi sanayi toplumu sosyal güvenlik sisteminde değişim ve dönüşümü zorunlu hale getiren gelişmelerden biri olarak değerlendirilemez?

Correct! Wrong!

Cevap : A) Demokratikleşme çabalarının artması ve yaygınlaşması

13- İşsizlik sigortası kaç yılında oluşturulmuştur?

Correct! Wrong!

Cevap : C) 1999

14- Dünya Bankası raporunda önerilen yeni güvenlik sistemi kaç ayak (sistem) üzerine inşa edilmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap : C) Üç ayaklı

16- Sosyal güvenlik özelleştirme faaliyetleri ilk defa hangi ülkede başlamıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : A) Şili

17- Hastalık sigortası uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : A) Tarım sektörü genellikle öncelikle işsizlik sigorta kapsamına alınır

20- Aşağıdakilerden hangisi sanayi toplumu sosyal güvenlik sistemlerindeki dönüşümle birlikte ortaya çıkan yeni gelişme alanlarından biri olarak değerlendirilemez?

Correct! Wrong!

Cevap : D) Sosyal güvenlik kurumlarının yönetiminde ademi—merkezileşme eğilimleri artacaktır

21- Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kurumlarının istisnai verdiği parasal ivazlardan biridir?

Correct! Wrong!

Cevap : D) Sürekli iş göremezlik geliri bağlanması

22- Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerde sosyal güvenlik sisteminin krize girmesi sebeplerinden birisi olarak değerlendirilemez?

Correct! Wrong!

Cevap : B) Sosyal güvenlik kurumları arasındaki koordinasyon ve iş birliği eksikliği

23- Primini tahsil edilmesi İle ilgili olarak aşağıdaki İfadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : C) Çalışanların sosyal güvenliğinin olması çalışanların yarın endişesinden uzak ve yüksek verimle çalışmalarını sağlayacağı için devletin prim ödemesi kolaylaşır.

25- Aşağıdakilerden hangisi İş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta kolundan sağlanan ivazlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : E) Mesleki eğitim hizmetleri verilmesi

26- Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütünün sosyal güvenlikle ilgili genel nitelikteki sözleşme tavsiye kararlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : E) Tarımda yaşlılık sigortasına dair 1933 tarihli sözleşme

27- Sosyal güvenlik terim olarak ilk defa Uluslararası Çalışma Örgütünün ( ILO ) hangi belgesinde yer almıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : B) 1919 Anayasası

29- Aşağıdaki ülke gruplarından hangisinde GSYİH’dan Sosyal güvenliğe tahsis edilen kaynakların seviyesi en düşüktür?

Correct! Wrong!

Cevap : A) Afrika ülkeleri

31- Aşağıdaki belirtilen prim türlerinden hangisi sigortalıların kazançlarının belirsiz ve istikrarsız olduğu durumlarda belirli kazanç dilimlerinden önceden belirlenmiş maktu miktarda alınan primdir?

Correct! Wrong!

Cevap : B) Mutlak prim

32- Hastalık sigortasının uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : C) Hastalık sigortası sosyal güvenliğin en fazla kaynak tahsis ettiği, en yüksek maliyetli sigorta kolunu oluşturur.

33- Aşağıdakilerden hangisi sanayi toplumu sosyal güvenlik sisteminde krize yol açan gelişmelerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : E) Sosyal güvenlik alanında özel sigortaların gelişmemesi

34- Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütünün 2 hükümet, 1 işçi ve işveren temsillerinin yer aldığı anayasal organdır?

Correct! Wrong!

Cevap : C) Uluslararası Çalışma Konferansı

35- Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik müessesinin hayata geçmesiyle sosyal güvenlik geleneksel dönem sona ermiştir?

Correct! Wrong!

Cevap : B) Sosyal sigortaların kurulması

Sosyal Güvenlik 2020 Final Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi kişi olarak kapsam bakımından sigortaların yanı sıra bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerini de doğrudan ilgilendirir?

A) Malullük
B) Analık
C) İşsizlik
D) İş kazaları ve meslek hastalıkları
E) Hastalık

Cevap : E) Hastalık
2- Aşağıdakilerden hangisi iş kazaları ve meslek hastalıkları meydana geldiği zaman çalışan kişinin maruz kaldığı zararlardan biri değildir?

A) Mal varlığı kaybı
B) Gider artışı
C) Çalışma gücünün kaybedilmesi
D) Tedavi ihtiyacı
E) Gelir kesilmesi

Cevap : A) Mal varlığı kaybı
3- Aşağıdaki sigorta kollarından hangisi finansmanı esas olarak işveren tarafından karşılanmaktadır?
Cevap : İş kazaları ve meslek hastalıkları
4- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasına göre iş kazası sayılması için gereken şartlardan değildir?

A) İş kazasının kişi kendi hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle meydana gelmesi
B) İş kazasının emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda meydana gelmesi
C) İş kazasının sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada olması
D) İş kazasının sigortalıların , kişinin kendi özel aracıyla İşe gidiş gelişi sırasında meydana gelmesi
E) İş kazasının işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle meydana gelmesi

Cevap : D) İş kazasının sigortalıların , kişinin kendi özel aracıyla İşe gidiş gelişi sırasında meydana gelmesi
5- Bugün itibari ile herhangi bir sosyal güvenlik programı olan ülkelerden en fazla sayıda oluşan sosyal sigorta kollarıdır?

A) Analık – İşsizlik
B) Yaşlılık – Analık
C) İKMH – Hastalık
D) İKMH – Yaşlılık
E) İşsizlik – Hastalık

Cevap : D) İKMH- Yaşlılık
6- Hangi sigorta kolu devletler bakımından kuruluşu en kolay sigorta koludur?

A) İşsizlik
B) İş kazaları ve meslek hastalıkları
C) Yaşlılık
D) Hastalık
E) Analık

Cevap : B) İş kazaları ve meslek hastalıkları
7- İşsizlik sigortası ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İşsizlik sigortası kapsamında olabilmek için kişinin kendi iradesiyle işsiz kalması gerekmektedir.
B) İşsizlik sigortalarının kapsamı bakımından koruma sosyal güvenlik garantisi sağlamak için kişinin işsiz kalmadan önce belirli süre çalışma ve prim ödemiş olma şartını yerine getirmiş olması gerekmektedir.
C) İşsizlik sigortası, esas olarak sanayileşmiş ve iktisaden gelişmiş ülkelerde kurulmuş olan bir sigorta koludur.
D) Sosyal güvenlik riski olarak kapsama alınan işsizlik açık işsizliktir.
E) İşsizlik, gelir kesilmesi tehlikesi ile karşılaşması halidir.

Cevap : A) İşsizlik sigortası kapsamında olabilmek için kişinin kendi iradesiyle işsiz kalması gerekmektedir.
8- Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik sisteminin karşılanması gereken temel fonksiyonlardan biri değildir?

A) İnsanların tasarruf etme ihtiyacını karşılamak
B) Bireylerin refah seviyesini yükseltmek
C) Bireylerin ve ailelerin gelecek endişesini ortadan kaldırmak
D) Gelirin yardım dağılımını sağlamak
E) Tehlikenin zararına karşı sigorta fonksiyonu görmek

Cevap : A) İnsanların tasarruf etme ihtiyacını karşılamak
9- Aşağıdakilerden hangisi primlerin vergilere göre üstünlüklerinden biri değildir?

A) Primle finansman, sosyal tarafların yönelime katılmasına imkan verdiği için kaynakların daha etkin ve amaca uygun olarak kullanılmasına da imkan verir.
B) Prim, sigortalı için yükü hissedilmeyen bir vergidir, karşılığını alacağı için katlanılması daha kolaydır.
C) Fertlerin prim ödemeye ikna edilmeleri, vergi ödemeye ikna edilmelerinden kolaydır.
D) Primler ödeme konusunda daha teşvik edicidir.
E) Prim yükünün başkalarına aktarılması son derece kolaydır

Cevap : E) Prim yükünün başkalarına aktarılması son derece kolaydır
10- Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütünün sosyal güvenlikle ilgili çalışmalarından değildir?

A) Eğitici yayınlar yapmak
B) Araştırmalar ve yayınlar yapmak
C) Teknik işbirliği ve destek sağlamak
D) Yeni sosyal güvenlik sistemi kuran ülkelere maddi destekte bulunmak

Cevap : D) Yeni sosyal güvenlik sistemi kuran ülkelere maddi destekte bulunmak

Sosyal Güvenlik 2020 Final Soruları

11- Primleri sigorta kollarına göre ayrı ayrı veya birlikte tahsil edilmelerine göre yapılması hangi prim türüne girmektedir?

A) Nispi prim – Mutlak prim
B) Net prim – Brüt prim
C) Tek prim – Çoklu prim
D) Artan – azalan oranlı prim
E) Ödeyenlere göre primler

Cevap : C) Tek prim – Çoklu prim
12- Aşağıdakilerden hangisi sanayi toplumu sosyal güvenlik sisteminde değişim ve dönüşümü zorunlu hale getiren
gelişmelerden biri olarak değerlendirilemez?

A) Demokratikleşme çabalarının artması ve yaygınlaşması
B) İktisadi krizler ve artan yoksulluk problemi
C) II. Dünya Savaşı sonrası dönemde refah devleti anlayışının güçlenmesi
D) 1980’li yıllarda başlayan küreselleşme süreci ve etkileri
E) 1970’li yıllarda yaşanan kriz ve etkileri

Cevap : A) Demokratikleşme çabalarının artması ve yaygınlaşması
13- İşsizlik sigortası kaç yılında oluşturulmuştur?

A) 2008
B) 1988
C) 1999
D) 2003
E) 1965

Cevap : C) 1999
14- Dünya Bankası raporunda önerilen yeni güvenlik sistemi kaç ayak (sistem) üzerine inşa edilmektedir?

A) Dört ayaklı bir sistem
B) Beş ayaklı bir sistem
C) Üç ayaklı bir sistem
D) Karma bir sistem
E) İki ayaklı bir sistem

Cevap : C) Üç ayaklı bir sistem
15- Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kurumlarının bir defaya mahsus verdiği maktu ivazlardan biri olarak kabul edilir?
Cevap : Doğum Parası
16- Sosyal güvenlik özelleştirme faaliyetleri ilk defa hangi ülkede başlamıştır?

A) Şili
B) Avustralya
C) Amerika Birleşik Devletleri
D) Meksika
E) İngiltere

Cevap : A) Şili
17- Hastalık sigortası uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tarım sektörü genellikle öncelikle işsizlik sigorta kapsamına alınır
B) Bağımlı çalışanlardan memur statüsündeki kamu görevlileri işsizlik sigortası kapsamına alınmazlar.
C) Sektör olarak işsizlik sigortası esasen sanayi ve hizmetler kesimi çalışanlarını kapsamına alır.
D) İşsizlik sigortası öncelikle kamu ve özel sektörde hizmet akdi ile bir işverene bağımlı olarak çalışanları kapsamına alır.
E) Küçük iş yerleri ve küçük iş yerlerinin yoğun olduğu sektörler işsizlik sigortası kapsamı dışında bırakılabilir.

Cevap : A) Tarım sektörü genellikle öncelikle işsizlik sigorta kapsamına alınır
18- Aşağıdakilerden hangisi hastalık sigortasından sağlanan bir sosyal güvenlik ivazı değildir?
Cevap : Sürekli iş görmemezlik gelirlinin bağlanması
19- Uluslararası çalışma örgütünün hangi sayılı (numaralı) sözleşmesi sosyal güvenlikte dönüm noktası olarak kabul edilmektedir?
Cevap : 102 sayılı sözleşme
20- Aşağıdakilerden hangisi sanayi toplumu sosyal güvenlik sistemlerindeki dönüşümle birlikte ortaya çıkan yeni gelişme alanlarından biri olarak değerlendirilemez?

A) Finansman bakımından sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi oluşturma arayışları güçlenecektir.
B) Sosyal güvenlik sistemlerinin özelleştirilmesi çabaları artacaktır.
C) Sosyal güvenlik kurumlarının yönetiminde sigortalı (tüketici) taleplerini karşılamaya yönelik yönetim anlayışı hakim olacaktır.
D) Sosyal güvenlik kurumlarının yönetiminde ademi—merkezileşme eğilimleri artacaktır
E) Çok ayaklı sistemlere geçiş hızlanacaktır.

Cevap : D) Sosyal güvenlik kurumlarının yönetiminde ademi—merkezileşme eğilimleri artacaktır

Sosyal Güvenlik 2020 Final Soruları

21- Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kurumlarının istisnai verdiği parasal ivazlardan biridir?

A) Protez araç ve gereçlerinin bedelinin karşılanması
B) Aylık almaya hak kazanılamaması halinde toptan ödeme yapılması
C) Cenaze yardım parası
D) Sürekli iş göremezlik geliri bağlanması
E) Doğum parası

Cevap : D) Sürekli iş göremezlik geliri bağlanması
22- Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerde sosyal güvenlik sisteminin krize girmesi sebeplerinden birisi olarak değerlendirilemez?

A) Uluslararası Çalışma Örgütünden yeterli destek alamamaları
B) Sosyal güvenlik kurumları arasındaki koordinasyon ve iş birliği eksikliği
C) Kurumsal alt yapı yetersizlikleri ve insan gücü eksikliği
D) Başarısız iktisat politikalarının faturasının sosyal güvenlik sistemlerine yüklenmesi
E) Ağır işleyen bir bürokratik yapının varlığı

Cevap : B) Sosyal güvenlik kurumları arasındaki koordinasyon ve iş birliği eksikliği
23- Primini tahsil edilmesi İle ilgili olarak aşağıdaki İfadelerden hangisi yanlıştır?

A) Prim ödemeye en kolay ikna edilen grubu sigortalılar oluşturur.
B) Sosyal güvenlik ihtiyacının, ücret geliri ile karşılanması gereken zorunlu ihtiyaçlardan biri olarak ücret maliyetinin bir unsurunu oluşturması işverenlerin prim ödeme gerekçelerinden biridir.
C) Çalışanların sosyal güvenliğinin olması çalışanların yarın endişesinden uzak ve yüksek verimle çalışmalarını sağlayacağı için devletin prim ödemesi kolaylaşır.
D) Devletin prim ödeyerek sistemin finansmanına katılmasının en önemli gerekçesi, sosyal güvenliğin bir devlet görevi olmasıdır.
E) Sigortalılar prim ödeyerek nesil içi ve nesiller arası bir sosyal dayanışmayı gerçekleştirmektedirler.

Cevap : C) Çalışanların sosyal güvenliğinin olması çalışanların yarın endişesinden uzak ve yüksek verimle çalışmalarını sağlayacağı için devletin prim ödemesi kolaylaşır.
24- Uluslararası çalışma örgütünün “Evrensel ve sürekli bir barış ancak sosyal adalet üzerine İnşa edilebilir” ana ilkesi hangi yılda Uluslararası Çalışma Örgütü kuruluş gerekçesi oluşturulmuştur?
Cevap : 1919
25- Aşağıdakilerden hangisi İş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta kolundan sağlanan ivazlardan biri değildir?

A) Rehabilitasyon hizmetleri verilmesi
B) Protez araç ve gereçlerinin sağlanması
C) Tedavi edici sağlık yardımı verilmesi
D) Aylık bağlanması
E) Mesleki eğitim hizmetleri verilmesi

Cevap : E) Mesleki eğitim hizmetleri verilmesi
26- Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütünün sosyal güvenlikle ilgili genel nitelikteki sözleşme tavsiye kararlarından biri değildir?

A) 1962 tarihli vatandaş olanlarla olmayanlara eşit davranma ilkesi ile ilgili sözleşme
B) 1944 tarihli gelir garantisi sağlanmasına dair tavsiye kararı
C) 2012 tarihli sosyal koruma tabanları tavsiye kararı
D) 1982 tarihli sosyal güvenlik haklarının korunması için uluslararası bir sistem oluşturulmasına dair sözleşme
E) Tarımda yaşlılık sigortasına dair 1933 tarihli sözleşme

Cevap : E) Tarımda yaşlılık sigortasına dair 1933 tarihli sözleşme
27- Sosyal güvenlik terim olarak ilk defa Uluslararası Çalışma Örgütünün ( ILO ) hangi belgesinde yer almıştır?

A) 1944 Gelir Garantisi Sağlanması Tavsiye Kararı
B) 1919 Anayasası
C) 1934 tarihli İşsizlik Sigortası Sözleşmesi
D) 1927 tarihli Hastalık Sigortasına Dair Sözleşme
E) 1944 Filedelfiya Bildirgesi

Cevap : B) 1919 Anayasası
28- Bütün dünyada en az kurulan sigorta kolu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : İşsizlik sigortası
29- Aşağıdaki ülke gruplarından hangisinde GSYİH’dan Sosyal güvenliğe tahsis edilen kaynakların seviyesi en düşüktür?

A) Afrika ülkeleri
B) Hiçbiri
C) Orta ve Latin Amerika ülkeleri
D) Asya ülkeleri
E) Orta Doğu ülkeleri

Cevap : A) Afrika ülkeleri
30- Aşağıdakilerden hangisi sosyal refah hizmetlerinden biri olarak değerlendirilemez?
Cevap : Sigortalının konut ihtiyacını karşılayacak düşük faizli kredi verilmesi

Sosyal Güvenlik 2020 Final Soruları

31- Aşağıdaki belirtilen prim türlerinden hangisi sigortalıların kazançlarının belirsiz ve istikrarsız olduğu durumlarda belirli kazanç dilimlerinden önceden belirlenmiş maktu miktarda alınan primdir?

A) Nispi prim
B) Mutlak prim
C) Brüt prim
D) Net prim

Cevap : B) Mutlak prim
32- Hastalık sigortasının uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır?

A) Kişi olarak hastalık sigortasının kapsamına öncelikli fiilen çalışan kendi adına prim ödeyen veya ödenen sigortalı alınır.
B) Çocukların hastalık sigortasının kapsamına alınmasına yönelik yaş sınırı getirilmektedir.
C) Hastalık sigortası sosyal güvenliğin en fazla kaynak tahsis ettiği, en yüksek maliyetli sigorta kolunu oluşturur.
D) Bağımlı olarak çalışanların hastalanmaları halinde, çalışamadıkları süreler için günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir.
E) Pasif sigortalı ve bağımlıları olarak adlandırılan grup prim ödemeksizin ya da düşük katkı payları ile sağlık hizmetlerinden faydalanırlar

Cevap : C) Hastalık sigortası sosyal güvenliğin en fazla kaynak tahsis ettiği, en yüksek maliyetli sigorta kolunu oluşturur.
33- Aşağıdakilerden hangisi sanayi toplumu sosyal güvenlik sisteminde krize yol açan gelişmelerden biri değildir?

A) Aile yapısında sosyal güvenlik ihtiyacını artıran gelişmeler
B) Kronik işsizlik
C) Sağlık harcamalarındaki artış
D) Nüfusun yaşlanması
E) Sosyal güvenlik alanında özel sigortaların gelişmemesi

Cevap : E) Sosyal güvenlik alanında özel sigortaların gelişmemesi
34- Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütünün 2 hükümet, 1 işçi ve işveren temsillerinin yer aldığı anayasal organdır?

A) Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşme ve Tavsiye kararları uygulama komitesi
B) Yönetim Kurulu
C) Uluslararası Çalışma Konferansı
D) Uluslararası Çalışma Bürosu
E) Uluslararası Çalışma Örgütü örgütlenme özgürlüğü komitesi

Cevap : C) Uluslararası Çalışma Konferansı
35- Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik müessesinin hayata geçmesiyle sosyal güvenlik geleneksel dönem sona ermiştir?

A) Sendikaların iş yerinde kendi üyeleri için karşılıklı yardımlaşma sandıkları kurmaya başlaması
B) Sosyal sigortaların kurulması
C) Özel sigortaların ortaya çıkması
D) Devletin kamu sosyal güvenlik harcamaları yapmaya başlaması
E) Devletin işverenlere çalışanların sosyal güvenliği için işveren sorumluluğunu getirmesi

Cevap : B) Sosyal sigortaların kurulması
36- Aşağıdakilerden hangisi sanayi toplumu sosyal güvenlik sistemlerinde değişimi gerektiren gelişmelerden biri olarak değerlendirilemez?

A) İş gücünün ağırlıklı olarak hizmet sektöründe toplanmaya başlanması
B) A-tipik çalışma şekillerinin artışı
C) Özelleştirme dolayısıyla daha fazla sayıda kişinin özel sektörde çalışmaya başlaması
D) Kadın iş gücünün artışı
E) Ev – iş yeri ayrımını güçlendiren yeni çalışma şekillerinin ortaya çıkışı

Cevap : C) Özelleştirme dolayısıyla daha fazla sayıda kişinin özel sektörde çalışmaya başlaması
37- Aşağıdaki prim tanımlarından hangisi yanlıştır?

A) Primler ücretin bir parçasıdır.
B) Prim, sigortalıya daha sonra ödenecek olan geciktirilmiş bir ücrettir.
C) Primler bir tür sosyal ücrettir.
D) Diğer mal ve hizmetlerde olduğu gibi primlerde sosyal güvenliğin bedelidir, fiyatıdır.
E) Prim, bir tür tahsisi vergidir.

Cevap : D) Diğer mal ve hizmetlerde olduğu gibi primlerde sosyal güvenliğin bedelidir, fiyatıdır.
38- Aşağıdakilerden hangisi aktif istihdam politikası değildir?

A) Mesleki eğitim programları
B) Toplum yararına programlar
C) İşe yerleştirme
D) İş bulma yardımı
E) İşsizlik sigortası

Cevap : B) Toplum yararına programlar

Sosyal Güvenlik 2020 Final Soruları

39- Aşağıdakilerden hangisi sanayi toplumu sosyal güvenlik sistemlerini yetersiz kılan aile yapısındaki değişmelerden biri değildir?

A) Tek ebeveynli ailelerin sayısındaki artış
B) Kadınların erkeklerden daha yüksek gelir elde ettiği durumların ortaya çıkışı
C) Resmi evlilik bağı olmadan birlikte yaşamanın artışı
D) Sosyal güvenlik sisteminden aylık almak için anlaşmalı boşanmaların artması
E) Boşanmaların artışı ve ailelerin parçalanması

Cevap : B) Kadınların erkeklerden daha yüksek gelir elde ettiği durumların ortaya çıkışı
Sosyal Güvenlik 2020 Final Soruları

Sosyal Güvenlik

https://www.facebook.com/groups/SosyalHizmetAuzef/
yoksulluk ve sosyal hizmet vize final / Yoksulluk Vize ve Final Soruları
AUZEF Sosyoloji
DGS20191817
TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI
TOEFL
Auzef online deneme sınavları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!