auzefBakım ve sosyal hizmetSosyal Hizmet

Bakım ve Sosyal Hizmet Final Deneme Sınavı-4

Auzef Bakım ve Sosyal Hizmet Final Soruları Deneme Sınavı-4

#1. Öz bakımını yerine getirebilen 60 yaş ve üzerindekileri koruyan, bakımını sağlayan, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayan ve yaşlı bireylere güven ortamı sağlayan yatılı sosyal hizmet kuruluşu hangisidir?

Cevap : c) Huzurevleri

Açıklama : Huzurevleri, bu tanıma uyan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

#2. Aşağıdakilerden hangisi çocuk yatılı bakım hizmetini ifade eden bir kurumdur?

Cevap : C) Çocuk Evleri Sitesi

Türkiye’de çocuk yatılı bakım hizmetlerini ifade eden kurumlardan biri Çocuk Evleri Sitesi’dir. Çocuk Evleri Sitesi, korunma ihtiyacı olan çocuklara ev ortamına benzer koşullarda yatılı bakım hizmeti sunan bir kurumdur. Bu siteler, birkaç evin bir araya gelmesiyle oluşur ve her evde birkaç çocuk, bir sosyal hizmet uzmanı eşliğinde yaşar. Çocuk Evleri Sitesi, çocukların toplumdan izole edilmeden, aile ortamına yakın bir şekilde bakımlarının sağlanmasını amaçlar. Dolayısıyla doğru seçenek:
C) Çocuk Evleri Sitesi

#3. Hizmet alanın oda, dolap ve çamaşırlar ile ilgili kişisel bakım hizmetleri aşağıdaki bakım kuruluşlarından hangisi için söz konusu değildir?

Cevap : A) Gündüz Yaşam Merkezleri

Hizmet alanın oda, dolap ve çamaşırlar ile ilgili kişisel bakım hizmetleri genellikle o kişinin kalıcı olarak yaşadığı veya uzun süreli konakladığı tesislerde verilir. Bu hizmetler, kişisel eşyaların yönetimi ve bakımı gibi günlük yaşamın önemli bir parçasını kapsar.
Şıkları değerlendirelim:
Gündüz Yaşam Merkezleri: Bu tür merkezler, genellikle bireylerin sadece gündüz saatlerinde kaldıkları, akşam evlerine döndükleri yerlerdir. Dolayısıyla, burada kalanlar için oda, dolap veya çamaşır gibi sürekli kişisel bakım hizmetlerine ihtiyaç duyulmaz.
Engelli Bakım Merkezleri: Bu tesisler genellikle engelli bireylerin kalıcı veya uzun süreli konakladıkları yerlerdir, dolayısıyla kişisel bakım hizmetleri sunulur.
Engelli Özel Bakım Üniteleri: Bu üniteler de benzer şekilde kalıcı veya uzun süreli konaklamalar için tasarlanmıştır, kişisel bakım hizmetleri sunulur.
Yaşam Evleri: Kalıcı konaklama sağlayan tesisler olduğu için burada da kişisel bakım hizmetleri gereklidir.
Yaşlı Özel Bakım Üniteleri: Yaşlı bireyler için kalıcı veya uzun süreli konaklama sağlanan yerler olup, kişisel bakım hizmetleri sunulur.
Bu bağlamda, hizmet alanın oda, dolap ve çamaşırlar ile ilgili kişisel bakım hizmetleri açısından en az ihtiyaç duyulan yer Gündüz Yaşam Merkezleri (A) olarak değerlendirilebilir. Bu tür merkezlerde bireyler genellikle kısa süreler için ve sadece gündüz saatlerinde bulundukları için, kalıcı konaklama hizmetleri gerektiren diğer bakım hizmetlerinden farklıdır.

#4. Çocuk Destek Merkezlerinin (ÇODEM) bakım, koruma ve psikososyal destek hizmeti verdiği çocukları tanıtırken; aşağıdakilerden hangisi yanlış bilgi vermektedir?

Cevap : c) Haklarında korunma/bakım tedbir kararı alınmış 11-18 yaş aralığındaki çocuklar

Açıklama : Haklarında korunma/bakım tedbir kararı alınmış 11-18 yaş aralığındaki çocuklar ifadesi yanlıştır.

#5. Aşağıdakilerden hangisi korunma ihtiyacı olan çocuk için uygun hizmet belirlenene kadar çocuğun kaldığı birimdir?

Cevap : D) ÇOKİM

#6. “Engellinin bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılayabilmesini ve yaşamını bağımsız bir şekilde sürdürebilmesini sağlamayı amaçlayan fiziksel, sosyal, zihinsel ve mesleki beceriler kazandırmaya yönelik hizmetler” hangi kavram ile ifade edilir?

Cevap : A) Habilitasyon

Verilen tanım, hem yeni beceriler kazandırmayı hem de bireylerin bağımsız yaşamalarını sağlamayı hedeflediği için “habilitasyon” ve “rehabilitasyon” her iki kavramı da içerebilir. Ancak, tanım genel olarak engellilerin yaşam kalitelerini artırma ve bağımsız yaşamalarını sağlama hedefiyle, daha çok habilitasyon sürecine işaret eder. Bu nedenle, doğru seçenek şunlardır:
A) Habilitasyon
Bu terim, engellinin yaşamını bağımsız bir şekilde sürdürebilmesi için gerekli tüm becerilerin kazandırılmasını ifade eder.

#7. Fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen korunmaya ihtiyacı olan çocuk, anne-babasıyla ilişkisi açısından hangi nitelikle tanımlanır?

Cevap : C) Ana veya babası tarafından ihmal edilen

Fuhuş, dilencilik, alkollü içkiler veya uyuşturucu maddeler kullanımı gibi sosyal tehlikelere karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuklar, genellikle ebeveynleri tarafından yeterli bakım, koruma ve gözetim sağlanmadığı bir durumda bulunurlar. Bu tanımlama, çocuğun temel ihtiyaçlarının ihmal edildiği, güvenlik ve bakım konularında yeterli desteğin sağlanmadığı bir durumu işaret eder.
Bu bağlamda, şıkları değerlendirdiğimizde:
A) Ana veya babası tarafından istismar edilen: Çocuğun fiziksel, cinsel veya duygusal zarar gördüğü durumları tanımlar, ancak bu durum doğrudan sosyal tehlikelere maruz kalma veya başıboşlukla ilişkilendirilmeyebilir.
B) Ana veya babası tarafından terkedilen: Ebeveynlerin fiziksel olarak çocuğu terk etmesini ifade eder, bu durum çocuğun başıboş kalmasına neden olabilir ancak doğrudan sosyal tehlikelere maruz kalma ile ilişkilendirilmez.
C) Ana veya babası tarafından ihmal edilen: Ebeveynlerin çocuğun temel ihtiyaçlarına, korunmasına ve bakımına yeterince dikkat etmemesi durumunu ifade eder. Bu durum, çocuğun sosyal tehlikelere maruz kalması ve başıboş kalmasıyla doğrudan ilişkilidir.
D) Ana veya babası tarafından sömürülen: Ebeveynlerin çocuğu ekonomik veya başka amaçlar için kullanması anlamına gelir, ancak bu durum çocuğun başıboş kalmasıyla doğrudan ilişkilendirilmeyebilir.
E) Ana veya babası tarafından istenmeyen: Ebeveynlerin çocuğu istememesi durumunu ifade eder, ancak bu durum çocuğun sosyal tehlikelere maruz kalmasıyla doğrudan ilişkilendirilmeyebilir.
Bu durumları göz önünde bulundurduğumuzda, C) Ana veya babası tarafından ihmal edilen seçeneği, çocuğun sosyal tehlikelere karşı savunmasız bırakıldığı ve başıboşluğa sürüklendiği durumu en doğru şekilde tanımlayan niteliktir.

#8. Evde bakım hizmeti birimi, hangi özellikteki yaşlıya destek hizmetlerini vermez?

Cevap : a) Bulaşıcı hastalığı bulunan 65 yaş üstü yaşlıya

Açıklama : Bulaşıcı hastalığı bulunan 65 yaş üstü yaşlılara evde bakım hizmeti verilmez.

#9. Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi Sosyal Hizmetler Kanunu’nda da yer alan tanım ve kavramlaştırmayla örtüşmez?

Cevap : C) Yardıma ihtiyacı olan tam bağımlı engelli

#10. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu aile modellerinden biri değildir?

Cevap : b) Gönüllü koruyucu aile modeli

Açıklama : Gönüllü koruyucu aile modeli, koruyucu aile modellerinden biri değildir.

#11. 5395 sayılı kanunun 5. maddesine göre, çocuğun bakımından sorumlu olan kişinin görevini yerine getirmemesi durumunda, çocuk resmi–özel kurum bakımı veya koruyucu aile hizmetinden yararlandırılır. Buna...........denir. ifadesinde boşluktaki yere hangi kavram gelmelidir?

Cevap : E) Bakım Tedbiri

#12. Umut evleri projesiyle engelli bireylerin yaşantısıyla ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : d) Kuruluşların yanındaki ek binada/apartmandaki evlerde yaşarlar.

Açıklama : Kuruluşların yanındaki ek binada/apartmandaki evlerde yaşarlar ifadesi yanlıştır.

#13. Dünyada yaşlılık kriteri olan kaç yaştır?

Cevap : C) 65

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve birçok ülke, yaşlılık başlangıcı olarak genellikle 65 yaşını kabul eder. Bu yaş sınırı, birçok ülkede emeklilik yaşını ve yaşlılara yönelik hizmetlerin başlangıcını belirler. Ancak, bazı ülkelerde ve bazı durumlarda 60 yaş ve üzeri de yaşlılık olarak kabul edilebilir.
Buna göre, genel bir dünya standardı olarak kabul edilen ve en yaygın kullanılan yaşlılık kriteri:
C) 65

#14. Aşağıdaki hangisi hem kuramı modelden ayırt eden hem de doğru bir kuram tanımıdır?

Cevap : d) Kuram, olay, olgu ve nesneler arasındaki düzenli ilişkilerden genel sonuçlar çıkararak bir bütün olarak gerçekliği açıklama amacındadır.

Açıklama : Kuram, olay, olgu ve nesneler arasındaki düzenli ilişkilerden genel sonuçlar çıkararak bir bütün olarak gerçekliği açıklama amacındadır.

#15. Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezlerinde yaş ve cinsiyet gruplarına göre planlama yapılır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu planlamaya uymaz?

Cevap : e) 60 yaş ve üzeri yaş kadın ve erkek

Açıklama : 60 yaş ve üzeri yaş kadın ve erkek planlamaya uymaz.

#16. Aşağıdakilerden hangisine evde bakım hizmetlerinin kazanımları içinde yer verilemez?

Cevap : c) Kalabalık ortamdan uzak olduğundan sosyalleşme süreci pozitiftir.

#17. Evlat edinme başvurularını kabul eden kurum hangisidir?

Cevap : D) ASHB Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Türkiye’de evlat edinme işlemleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olan ASHB Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bu kurum, evlat edinme sürecini yönetir, evlat edinmek isteyen ailelerin başvurularını değerlendirir ve çocukların uygun ailelerle buluşmasını sağlar.
Dolayısıyla evlat edinme başvurularını kabul eden kurum:
D) ASHB Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

#18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, evlat edindirme konusunda Türk Medeni Kanunu ile belirlenmiş hükümlere ters düşer?

Cevap : a) Evlat edinmek isteyen ama evli olmayan kişi tek başına evlat edinemez.

Açıklama : Evlat edinmek isteyen ama evli olmayan kişi tek başına evlat edinebilir, bu ifade Türk Medeni Kanunu’na ters düşer.

#19. Aşağıdakilerden hangisi gündüzlü evde yaşama destek hizmetleri kapsamında yer verilen sosyal destek hizmetleri içinde değerlendirilir?

Cevap : d) Alışveriş yapma

Açıklama : Alışveriş yapma, gündüzlü evde yaşama destek hizmetleri kapsamında sosyal destek hizmetleri içinde değerlendirilir.

#20. Aşağıdakilerden hangisi dayanışma hizmetleri içinde değil bakım hizmetleri içinde anılır?

Cevap : D) Ev ziyaretleri

Dayanışma hizmetleri, genellikle topluluk içinde sosyal bağları güçlendirmeyi ve bireyler arası etkileşimi artırmayı hedefleyen etkinlikler ve programları içerir. Bu hizmetler, genelde eğlence, sanat, ve kültürel faaliyetler olarak düzenlenir ve topluluğun sosyal yapısını güçlendirmeye yöneliktir.
Bakım hizmetleri ise daha çok bireyin fiziksel, zihinsel ya da duygusal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kişisel ve daha yoğun destek hizmetlerini ifade eder. Bu hizmetler, genellikle kişiye özel sağlık veya günlük yaşam desteği sağlama amacı taşır.
Verilen seçenekler arasında:
Sinema, resim kursu, koro çalışmaları, ve puzzle-boncuk çalışmalarının uygulanması gibi etkinlikler topluluk içi etkileşimi artırma ve kişisel becerilerin gelişimini destekleme amaçlı dayanışma hizmetleri kapsamında değerlendirilebilir.
Ev ziyaretleri ise bireye özgü, onun kişisel ihtiyaçlarına yönelik yapılan ve bakım hizmetleri kapsamında değerlendirilebilecek bir etkinliktir.
Bu nedenle, “Ev ziyaretleri” (D) seçeneği dayanışma hizmetleri içinde değil, bakım hizmetleri içinde anılır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölümler : Sosyal Himetler
Auzef Bakım ve Sosyal Hizmet Final Soruları Deneme Sınavı-4
Dönem: 2. Sınıf Bahar Dönemi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölümler : Sosyal Himetler
Auzef Bakım ve Sosyal Hizmet Final Soruları Deneme Sınavı-4
Dönem: 2. Sınıf Bahar Dönemi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Bakım ve Sosyal Hizmet Final Soruları Deneme Sınavı-4

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölümler : Sosyal Himetler
Auzef Bakım ve Sosyal Hizmet Final Soruları Deneme Sınavı-4
Dönem: 2. Sınıf Bahar Dönemi

Auzef Bakım ve Sosyal Hizmet Final Soruları Deneme Sınavı-4

Bakım ve Sosyal Hizmet Ünite-3 : Mevzuatta Bakım Hizmetleri

Giriş

Dördüncü üniteniz olan “Mevzuatta Bakım Hizmetleri” konusu, Türkiye’deki bakım hizmetlerinin yasal çerçevesini ve bu hizmetlerin nasıl düzenlendiğini kapsamaktadır. Bu bölümde, bakım hizmetleriyle ilgili mevzuat, bakım hizmetlerine yönelik düzenlemeler, ve bu düzenlemelerin hizmet sunumuna etkileri üzerinde durulacaktır.

Mevzuatta Bakım Hizmetleri: Türkiye’deki Yasal Çerçeve

Bakım hizmetleri, Türkiye’de çeşitli yasalar, yönetmelikler ve standartlarla düzenlenmektedir. Bu yasal çerçeve, bakım hizmetlerinin kalitesini, erişilebilirliğini ve hizmet sunumunu doğrudan etkileyen önemli faktörler arasındadır. Aşağıda, bu çerçevenin ana unsurları ele alınacaktır.

Temel Yasal Düzenlemeler

Türkiye’de bakım hizmetlerinin yasal temeli, Sağlık Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelere dayanmaktadır. Bu düzenlemeler, hizmetlerin nasıl sunulacağı, hizmet sağlayıcılarının hangi standartlara uyması gerektiği ve hizmet alıcıların hangi haklara sahip olduğunu belirlemektedir. Özellikle, engelli, yaşlı ve diğer dezavantajlı gruplara yönelik bakım hizmetleri bu düzenlemelerin odağında yer almaktadır.

Hizmet Sağlayıcıların Sorumlulukları

Yasal çerçeve, bakım hizmeti sağlayıcılarının sorumluluklarını detaylı bir şekilde tanımlar. Bu sorumluluklar arasında, hizmet kalitesinin korunması, hizmet alıcının mahremiyetinin ve onurunun korunması, ve etik standartlara uygun hizmet sunumu bulunmaktadır. Ayrıca, hizmet sağlayıcılarının, hizmetlerini sürekli olarak gözden geçirmeleri ve iyileştirmeleri gerekmektedir.

Denetim ve Yaptırımlar

Mevzuat, bakım hizmetlerinin düzenli olarak denetlenmesini ve bu denetimler sonucunda tespit edilen eksikliklerin düzeltilmesi için yaptırımların uygulanmasını içerir. Denetimler, hem devlet kurumları hem de bağımsız denetçiler tarafından yapılabilmekte, bu süreçler hizmet kalitesinin sürekli olarak artırılmasını amaçlamaktadır.

Haklar ve Hizmetlere Erişim

Yasal çerçeve, bireylerin bakım hizmetlerine erişim haklarını garanti altına alır. Bu, özellikle ekonomik veya sosyal dezavantajları olan bireyler için önemlidir. Yasalar, bu bireylerin gereksinim duydukları hizmetlere adil ve eşit bir şekilde erişebilmelerini sağlamak için tasarlanmıştır.

Sonuç

Türkiye’deki bakım hizmetleri mevzuatı, hizmetlerin etkin, adil ve kapsayıcı bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla sürekli olarak geliştirilmektedir. Yasal düzenlemeler, hizmet sağlayıcılarının sorumluluklarını belirlerken, hizmet alıcıların haklarını da korumakta ve güçlendirmektedir. Bu çerçeve, bakım hizmetlerinin toplumun genel sağlık ve refah seviyesini artırma potansiyelini maksimize eder

@lolonolo_com

Auzef Bakım ve Sosyal Hizmet Final Soruları Deneme Sınavı-4

Bakım ve Sosyal Hizmet Ünite-3 : Mevzuatta Bakım Hizmetleri

1- Çocuk Koruma Kanunu’nu hangisi ifade eder?

a) 633
b) 1982 Anayasası
c) 5395
d) 656
e) 2828

Cevap : c) 5395

Açıklama : 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, Türkiye’de çocukların korunmasına yönelik temel yasal düzenlemeleri içerir ve çocukların haklarını güvence altına almayı amaçlar

2- Günümüzde yaşlılara yönelik hizmetler hangi kurum tarafından sunulmaktadır?

a) Çocuk Esirgeme Kurumu
b) İçişleri Bakanlığı
c) Cumhurbaşkanlığı
d) Engelli ve Yaşlı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
e) Vakıflar Genel Müdürlüğü

Cevap : d) Engelli ve Yaşlı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Açıklama : Engelli ve Yaşlı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Türkiye’de yaşlılar için sosyal hizmetler ve destek programları sağlayan ana kurumlardan biridir.

3- 5378 sayılı kanun aşağıdakilerden hangisi ile ilgili olarak çıkarılmıştır?

a) Engelli Bireyler
b) Yaşlılar
c) Çocuklar
d) Kadınlar
e) İşçiler

Cevap : a) Engelli Bireyler

Açıklama : 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun, engelli bireylerin haklarını koruma altına almak ve onlara yönelik hizmetlerin standartlarını belirlemek amacıyla çıkarılmıştır.

4- 2828 sayılı kanun aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

a) Terörle Mücadele
b) Yaşlı Hakları
c) Çocuk Hakları
d) Engelli Bireyler
e) Sosyal Hizmetler

Cevap : e) Sosyal Hizmetler

Açıklama : 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, Türkiye’de sosyal hizmetlerin organizasyonu ve yönetimi ile ilgili temel düzenlemeleri içerir.

5- Havana Kuralları aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

a) Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Çocukların Korunmasına İlişkin Birleşmiş Milletler Kuralları
b) Avrupa Konseyi Engelli Hakları
c) Yaşlılara Tanınacak Sosyal Yardımlar
d) Çocuk Suçluluğunun Önlenmesine İlişkin Birleşmiş Milletler Yönlendirici İlkeleri
e) Birleşmiş Milletler Çocuk Adalet Sisteminin Uygulanması Hakkında Asgari Standart Kuralları

Cevap : a) Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Çocukların Korunmasına İlişkin Birleşmiş Milletler Kuralları

Açıklama : Havana Kuralları, özgürlüğünden yoksun bırakılmış çocukların korunmasına yönelik uluslararası standartları belirler ve çocukların haklarının savunulmasını amaçlar.

6- Çocuk Esirgeme Kurumu’nun önceki adı nedir?

a) Darul Eytam
b) Himaye-i Etfal
c) Darülaceze
d) Darüşşafaka
e) Darülhayr

Cevap : b) Himaye-i Etfal

Açıklama : Himaye-i Etfal Cemiyeti, Türkiye’de çocukların korunması ve bakımı amacıyla kurulmuş eski bir kurumdur ve daha sonra Çocuk Esirgeme Kurumu adını almıştır.

7- YADES hangi grupla ilgili olarak oluşturulmuştur?

a) Kadınlar
b) Çocuklar
c) Yaşlılar
d) Engelli Bireyler
e) Evsizler

Cevap : c) Yaşlılar

Açıklama : YADES, yaşlıların sosyal hizmet ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş bir programdır ve yaşlıların toplum içinde aktif ve bağımsız bir yaşam sürmelerini destekler.

8- 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun sayısı hangisidir?

a) 633
b) 5431
c) 2828
d) 2022
e) 2023

Cevap : d) 2022

Açıklama : 2022 sayılı Kanun, ihtiyaç sahibi yaşlı Türk vatandaşlarına maddi destek sağlamak amacıyla çıkarılmıştır ve bu bireylere aylık bağlanmasını düzenler.

9- Yaşlanma sürecini, sağlık, psikoloji, sosyoloji ve ekonomi-politiğin kesiştiği noktada sistematik olarak inceleyen bilim dalı hangisidir?

a) Geriatri
b) Gerontoloji
c) Gerososyoloji
d) Psikoloji
e) Fizyoloji

Cevap : c) Gerososyoloji

Açıklama : Gerontoloji, yaşlanma süreçlerini çok disiplinli bir perspektiften inceleyen bilim dalıdır ve yaşlılıkla ilişkili sosyal, psikolojik ve biyolojik faktörleri kapsar.

10 :
4857 sayılı İş Kanunu’nun 30 uncu Maddesi kapsamında; “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde ——— . Engelli çalıştırmak zorundadır ifadesinde boşluğa hangi rakam yazılmalıdır?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

Cevap : c) 3

Açıklama : 4857 sayılı İş Kanunu, işverenlerin belirli bir oranda engelli birey istihdam etmelerini zorunlu kılar. Bu oran, özel sektörde çalışan sayısına bağlı olarak  yüzde 3 olarak belirlenmiştir

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölümler : Sosyal Himetler
Ders : Bakım ve Sosyal Hizmet Ünite-3
Mevzuatta Bakım Hizmetleri
Dönem: 2. Sınıf Bahar Dönemi
 1. Çocuk Koruma Kanunu’nu hangisi ifade eder?
  • Cevap: c) 5395
  • Açıklama: 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, Türkiye’de çocukların korunmasına yönelik temel yasal düzenlemeleri içerir ve çocukların haklarını güvence altına almayı amaçlar.
 2. Günümüzde yaşlılara yönelik hizmetler hangi kurum tarafından sunulmaktadır?
  • Cevap: d) Engelli ve Yaşlı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
  • Açıklama: Engelli ve Yaşlı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Türkiye’de yaşlılar için sosyal hizmetler ve destek programları sağlayan ana kurumlardan biridir.
 3. 5378 sayılı kanun aşağıdakilerden hangisi ile ilgili olarak çıkarılmıştır?
  • Cevap: a) Engelli Bireyler
  • Açıklama: 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun, engelli bireylerin haklarını koruma altına almak ve onlara yönelik hizmetlerin standartlarını belirlemek amacıyla çıkarılmıştır.
 4. 2828 sayılı kanun aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
  • Cevap: e) Sosyal Hizmetler
  • Açıklama: 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, Türkiye’de sosyal hizmetlerin organizasyonu ve yönetimi ile ilgili temel düzenlemeleri içerir.
 5. Havana Kuralları aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
  • Cevap: a) Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Çocukların Korunmasına İlişkin Birleşmiş Milletler Kuralları
  • Açıklama: Havana Kuralları, özgürlüğünden yoksun bırakılmış çocukların korunmasına yönelik uluslararası standartları belirler ve çocukların haklarının savunulmasını amaçlar.
 6. Çocuk Esirgeme Kurumu’nun önceki adı nedir?
  • Cevap: b) Himaye-i Etfal
  • Açıklama: Himaye-i Etfal Cemiyeti, Türkiye’de çocukların korunması ve bakımı amacıyla kurulmuş eski bir kurumdur ve daha sonra Çocuk Esirgeme Kurumu adını almıştır.
 7. YADES hangi grupla ilgili olarak oluşturulmuştur?
  • Cevap: c) Yaşlılar
  • Açıklama: YADES, yaşlıların sosyal hizmet ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş bir programdır ve yaşlıların toplum içinde aktif ve bağımsız bir yaşam sürmelerini destekler.
 8. 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun sayısı hangisidir?
  • Cevap: d) 2022
  • Açıklama: 2022 sayılı Kanun, ihtiyaç sahibi yaşlı Türk vatandaşlarına maddi destek sağlamak amacıyla çıkarılmıştır ve bu bireylere aylık bağlanmasını düzenler.
 9. Yaşlanma sürecini, sağlık, psikoloji, sosyoloji ve ekonomi-politiğin kesiştiği noktada sistematik olarak inceleyen bilim dalı hangisidir?
  • Cevap: b) Gerontoloji
  • Açıklama: Gerontoloji, yaşlanma süreçlerini çok disiplinli bir perspektiften inceleyen bilim dalıdır ve yaşlılıkla ilişkili sosyal, psikolojik ve biyolojik faktörleri kapsar.
 10. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30 uncu Maddesi kapsamında; “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde ——— . Engelli çalıştırmak zorundadır ifadesinde boşluğa hangi rakam yazılmalıdır?
 • Cevap: c) 3
 • Açıklama: 4857 sayılı İş Kanunu, işverenlerin belirli bir oranda engelli birey istihdam etmelerini zorunlu kılar. Bu oran, özel sektörde çalışan sayısına bağlı olarak  yüzde 3 olarak belirlenmiştir
sosyal hizmetler Telegram Sosyal Hizmetler

Auzef Bakım ve Sosyal Hizmet Final Soruları Deneme Sınavı-4

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!