auzefBakım ve sosyal hizmetSosyal Hizmet

Bakım ve Sosyal Hizmet Final Deneme Sınavı-5

Auzef Bakım ve Sosyal Hizmet Final Soruları Deneme Sınavı-5

#1. Aşağıdakilerden hangisi çocuk yatılı bakım hizmetini ifade eden bir kurumdur?

Cevap : C) Çocuk Evleri Sitesi

Türkiye’de çocuk yatılı bakım hizmetlerini ifade eden kurumlardan biri Çocuk Evleri Sitesi’dir. Çocuk Evleri Sitesi, korunma ihtiyacı olan çocuklara ev ortamına benzer koşullarda yatılı bakım hizmeti sunan bir kurumdur. Bu siteler, birkaç evin bir araya gelmesiyle oluşur ve her evde birkaç çocuk, bir sosyal hizmet uzmanı eşliğinde yaşar. Çocuk Evleri Sitesi, çocukların toplumdan izole edilmeden, aile ortamına yakın bir şekilde bakımlarının sağlanmasını amaçlar. Dolayısıyla doğru seçenek:
C) Çocuk Evleri Sitesi

#2. 5395 sayılı kanunun 5. maddesine göre, çocuğun bakımından sorumlu olan kişinin görevini yerine getirmemesi durumunda, çocuk resmi–özel kurum bakımı veya koruyucu aile hizmetinden yararlandırılır. Buna...........denir. ifadesinde boşluktaki yere hangi kavram gelmelidir?

Cevap : E) Bakım Tedbiri

#3. Son yıllarda çocuklara yönelik bakım hizmet modellerinden bazıları dönüştürülmüştür. Aşağıdakilerden hangisi, 2022 itibariyle desteklenen ve uygulanan modellerdendir?

Cevap : a) Çocuk Evleri Sitesi

Açıklama : Çocuk Evleri Sitesi, 2022 itibariyle desteklenen ve uygulanan modellerdendir.

#4. “Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi” kaç yılında uygulamaya başlanmıştır?

Cevap : b) 2009

Açıklama : Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi, 2009 yılında uygulamaya başlanmıştır.

#5. “Tehlike karşısında hareket edemeyip bekleyen engelli” nasıl bir engellidir?

Cevap : D) Tam bağımlı engelli

Tanım olarak “tehlike karşısında hareket edemeyip bekleyen engelli” ifadesi, bir bireyin kendisini koruyacak veya bir duruma müdahale edecek yeteneklerden yoksun olduğunu gösterir. Bu, engellinin günlük yaşam aktivitelerinde, özellikle acil durumlar gibi kritik anlarda, diğer insanlara tamamen bağımlı olduğunu işaret eder.
Şıkları değerlendirirken, engellilik derecesi ve bağımlılık seviyesine göre sınıflandırmaları göz önünde bulundurmalıyız:
Bakıma ihtiyacı olan engelli: Bu terim, genel bir ihtiyaç durumunu ifade eder ancak spesifik olarak engellinin bağımlılık düzeyini belirtmez.
Yarı bağımlı engelli: Bu, engellinin bazı durumlarda yardım gerektirdiğini, ancak kısmi olarak bağımsız hareket edebildiğini gösterir.
Kısmi bağımlı engelli: Bu, engellinin bazı günlük aktiviteler için yardıma ihtiyacı olduğunu, ancak diğer bazılarını bağımsız olarak yapabildiğini belirtir.
Tam bağımlı engelli: Bu, engellinin tüm günlük yaşam aktiviteleri için başkalarına tamamen bağımlı olduğunu gösterir, bu da acil durumlarda hareket edememe durumunu da içerebilir.
Özel bakım engellisi: Bu, özel veya ileri düzeyde bakım ihtiyaçlarını ifade eder, ancak bağımlılık düzeyi hakkında açık bilgi vermez.
Verilen tanıma en uygun olan “tam bağımlı engelli” (D) seçeneğidir. Bu, engellinin acil durumlar dahil her türlü durumda diğer insanlara tamamen bağımlı olduğunu ifade eder.

#6. Aşağıdakilerden hangisi engelli birey için sunulan psikososyal destek hizmetleri için doğru bir davranıştır?

Cevap : b) Bakıma ihtiyacı olan engelli birey ve ailesinin sosyal haklarını ve mevcut kaynaklarını etkin kullanmasına engel olacak davranışlardan uzak durmak

Açıklama : Bakıma ihtiyacı olan engelli birey ve ailesinin sosyal haklarını ve mevcut kaynaklarını etkin kullanmasına engel olacak davranışlardan uzak durmak doğru bir davranıştır.

#7. Dünyada yaşlılık kriteri olan kaç yaştır?

Cevap : C) 65

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve birçok ülke, yaşlılık başlangıcı olarak genellikle 65 yaşını kabul eder. Bu yaş sınırı, birçok ülkede emeklilik yaşını ve yaşlılara yönelik hizmetlerin başlangıcını belirler. Ancak, bazı ülkelerde ve bazı durumlarda 60 yaş ve üzeri de yaşlılık olarak kabul edilebilir.
Buna göre, genel bir dünya standardı olarak kabul edilen ve en yaygın kullanılan yaşlılık kriteri:
C) 65

#8. Aşağıdakilerden hangisi manevi bakımı da kapsayan uluslararası insan hakları belgelerinden biri değildir?

Cevap : d) Helsinki Bildirgesi

Açıklama : Helsinki Bildirgesi, manevi bakımı kapsayan uluslararası insan hakları belgelerinden biri değildir.

#9. Aşağıdakilerden hangisi Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinin mevcut yapılanmasını doğru bir ifadeyle açıklamaktadır?

Cevap : a) Hem kadın hem erkek ve hem de karma olarak engellilere hizmet verebilir.

Açıklama : Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri hem kadın hem erkek ve hem de karma olarak engellilere hizmet verebilir.

#10. Evlat edinme başvurularını kabul eden kurum hangisidir?

Cevap : D) ASHB Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Türkiye’de evlat edinme işlemleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olan ASHB Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bu kurum, evlat edinme sürecini yönetir, evlat edinmek isteyen ailelerin başvurularını değerlendirir ve çocukların uygun ailelerle buluşmasını sağlar.
Dolayısıyla evlat edinme başvurularını kabul eden kurum:
D) ASHB Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

#11. Aşağıdakilerden hangisi “Bütünleşik Bakım” kavramını anlamca tam olarak karşılar?

Cevap : B) Entegre Bakım

“Bütünleşik Bakım” kavramı, genellikle farklı sağlık ve sosyal hizmetlerin bireyin ihtiyaçlarına göre koordineli ve sürekli bir şekilde sunulduğu bir bakım modelini ifade eder. Bu bakım modeli, hastaların genel sağlık ve refah durumlarının iyileştirilmesi amacıyla, çeşitli hizmetlerin entegrasyonunu gerektirir.
Bu tanımlama göz önünde bulundurulduğunda, şıklar arasından “Bütünleşik Bakım” kavramını anlamca en iyi karşılayan terim şu seçenektir:
B) Entegre Bakım
Entegre Bakım, farklı sağlık ve sosyal hizmetlerin, kişinin ihtiyaçlarına uygun olarak bütünleşik bir şekilde sunulduğu bir bakım yaklaşımını temsil eder ve “Bütünleşik Bakım” kavramıyla eşanlamlı olarak kullanılabilir. Diğer seçenekler belirli bakım türlerini tanımlar, ancak entegrasyon ve bütünleşme kavramını doğrudan ifade etmezler.

#12. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de sağlık kurumlarında manevi bakım hizmeti sunumunda karşılaşılan problemlerden değildir?

Cevap : c) Bakım elemanlarına yeterli düzeyde ücret verilmemesi

Açıklama : Bakım elemanlarına yeterli düzeyde ücret verilmemesi, sağlık kurumlarında manevi bakım hizmeti sunumunda karşılaşılan problemlerden biri değildir.

#13. Aşağıdakilerden hangisi korunma ihtiyacı olan çocuk için uygun hizmet belirlenene kadar çocuğun kaldığı birimdir?

Cevap : D) ÇOKİM

#14. Sosyal çalışmacı bakıma ihtiyacı olan bireyi değerlendirirken aşağıdakilerden hangisini değerlendirir?

Cevap : E) Bakıma ihtiyacı olan bireyin hayat hikâyesi ve aile geçmişi

Sosyal çalışmacılar, bireylerin bakım ihtiyaçlarını değerlendirirken, kişinin sosyal, fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bir değerlendirme yaparlar. Bu süreç, bireyin yaşam tarzını, aile ilişkilerini, geçmiş deneyimlerini ve bu faktörlerin güncel ihtiyaçlarını nasıl etkilediğini anlamayı içerir. Bu bağlamda, din, etnik kimlik, ideolojik veya siyasi eğilimler gibi konular genellikle doğrudan bakım ihtiyaçlarıyla ilişkili olmadığı için değerlendirmenin ana odak noktası değildir.
Dolayısıyla, şıklardan E) Bakıma ihtiyacı olan bireyin hayat hikâyesi ve aile geçmişi en uygun seçenektir. Bu bilgiler, bireyin geçmişte yaşadıkları ve aile yapısının, şu anki sağlık ve bakım ihtiyaçları üzerinde önemli bir etkisi olabileceği için değerlendirilir. Bu tür bilgiler, bireye uygun ve kişiselleştirilmiş bir bakım planı oluşturulmasına yardımcı olur.

#15. Aşağıdakilerden hangisi manevi bakımla doğrudan ilgili kurumlar arasında yer almaz?

Cevap : d) Ticaret Bakanlığı

Açıklama : Ticaret Bakanlığı, manevi bakımla doğrudan ilgili kurumlar arasında yer almaz.

#16. Aşağıdaki kavramlardan hangisi manevi bakım ile doğrudan bağlantılı bir kavram değildir?

Cevap : c) Çokkültürlülük

Açıklama : Çokkültürlülük, manevi bakım ile doğrudan bağlantılı bir kavram değildir.

#17. Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği’nde “Ruh sağlığı yerinde olup, bulaşıcı hastalığı olmayan, yatağa bağımlı ya da fiziksel ve zihinsel gerilemeleri nedeniyle özel ilgi, destek ve koruma gerektiren yaşlılara verilen hizmet” olarak tanımlanan bakım türüne .......... denir. Boşluğa aşağıdaki bakım türlerinden hangisi gelmelidir?

Cevap : D) Özel Bakım

“Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Özürlülerin Bakımı, Rehabilitasyonu ve Aile Danışmanlığı Hizmetlerine Dair Yönetmelik” md. 4-1/b’de rehabilitasyon; “durumları gereği bağımsız yaşama becerilerini kazanamayan veya rehabilitasyondan yararlandığı halde özel ilgi, destek ve korunmaya gereksinim duyan bireylere verilen hizmetler” olarak tanımlanır.

Verilen tanım, özellikle “özel ilgi, destek ve koruma gerektiren yaşlılara verilen hizmet” ifadesiyle, bir bakım türünü özel olarak tanımlıyor. Bu tanım, genellikle fiziksel veya zihinsel gerileme gösteren ve bu yüzden sürekli olarak özel bakım ve destek ihtiyacı olan yaşlı bireyleri kapsar.
Bu bağlamda, şıkları değerlendirdiğimizde:
Palyatif Bakım: Genellikle ölümcül hastalıkları olan hastalara, hastalığın ilerleyişini kontrol altına almaksızın, yaşam kalitesini artırmaya yönelik sağlanan destekleyici bakımı ifade eder.
Kişisel Bakım: Günlük yaşam aktivitelerinde yardımcı olunması gereken bireylere verilen genel destek ve bakım hizmetlerini kapsar.
Yaşlı Bakımı: Yaşlıların genel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik daha geniş bir kategoridir.
Özel Bakım: Özel ilgi, destek ve koruma gerektiren, belirli ihtiyaçları olan bireylere yönelik hizmetleri ifade eder.
Rehabilitasyon: Fiziksel ya da mental sağlık sorunları sonrasında bireylerin normal yaşam aktivitelerine dönebilmeleri için gerekli terapileri ve egzersizleri içerir.
Verilen tanıma en uygun seçenek, “özel ilgi, destek ve koruma gerektiren yaşlılara verilen hizmet” ifadesi ile doğrudan örtüşen “Özel Bakım” (D) seçeneğidir. Bu nedenle boşluğa “Özel Bakım” terimi gelmelidir.

#18. Bakım kuruluşu içerisinde bireyin odasının kapısına veya yatak başına dört yapraklı yeşil yonca figürü asılması hangi bakım hizmet talimatında yer alır?

Cevap : B) Düşmeyi Önleme Talimatı

#19. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılar için gündüzlü bakım hizmetleri içinde yer almaktadır?

Cevap : e) Yaşlı Hizmet Merkezi

Açıklama : Yaşlı Hizmet Merkezi, yaşlılar için gündüzlü bakım hizmetleri içinde yer almaktadır.

#20. Manevi bakım hizmetleri aşağıdakilerden hangisinde doğrudan sunulmaz?

Cevap : e) Stadyumlar

Açıklama : Manevi bakım hizmetleri stadyumlarda doğrudan sunulmaz.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölümler : Sosyal Himetler
Auzef Bakım ve Sosyal Hizmet Final Soruları Deneme Sınavı-5
Dönem: 2. Sınıf Bahar Dönemi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölümler : Sosyal Himetler
Auzef Bakım ve Sosyal Hizmet Final Soruları Deneme Sınavı-5
Dönem: 2. Sınıf Bahar Dönemi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Bakım ve Sosyal Hizmet Final Soruları Deneme Sınavı-5

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölümler : Sosyal Himetler
Auzef Bakım ve Sosyal Hizmet Final Soruları Deneme Sınavı-5
Dönem: 2. Sınıf Bahar Dönemi

Auzef Bakım ve Sosyal Hizmet Final Soruları Deneme Sınavı-5

Kurumda Bakım Hizmeti Modelleri

Bakım hizmetleri, toplumun çeşitli kesimlerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilen ve uygulanmakta olan bir dizi hizmeti kapsar. Kurumda bakım hizmeti modelleri, özellikle yaşlılar, engelliler ve kronik hastalığı olan bireyler için önemli bir destek mekanizmasıdır. Bu makalede, kurumda bakım hizmeti modellerinin detaylarına ve uygulanma şekillerine odaklanacağız.

Bakım Hizmeti Modelleri

Kurumda bakım hizmetleri, çeşitli modeller altında sınıflandırılabilir. Bu modeller, hizmetin sunulduğu mekan ve yöntemlere göre değişiklik gösterir. İşte bazı temel bakım hizmeti modelleri:

1. Gündüz Bakım Hizmetleri

Gündüz bakım hizmetleri, bakıma ihtiyaç duyan bireylerin gün içinde belirli saatlerde kuruma gelerek bakım ve destek hizmetlerinden yararlandığı bir modeldir. Bu hizmetler genellikle gündüz saatlerinde sunulur ve bireyler akşam evlerine döner. Gündüz bakım hizmetleri, bireylerin sosyal etkileşimde bulunmalarına ve çeşitli aktivitelerle meşgul olmalarına olanak tanır.

2. Yatılı Bakım Hizmetleri

Yatılı bakım hizmetleri, bireylerin sürekli olarak bir bakım kurumunda konakladığı ve ihtiyaç duydukları tüm bakım hizmetlerini bu kurumda aldıkları bir modeldir. Yatılı bakım hizmetleri, genellikle ciddi sağlık sorunları olan, sürekli gözetim ve bakıma ihtiyaç duyan bireyler için uygundur.

3. Kısa Süreli Bakım Hizmetleri

Kısa süreli bakım hizmetleri, genellikle aile üyelerinin geçici olarak bakım sağlayamayacağı durumlarda devreye giren ve bireylerin kısa bir süre için bakım kurumlarında kaldığı bir modeldir. Bu hizmet, aile üyelerinin dinlenme veya seyahat gibi nedenlerle bakım görevlerini geçici olarak devretmelerini sağlar.

4. Evde Bakım Hizmetleri

Evde bakım hizmetleri, bakım ihtiyaçlarının bireyin kendi evinde karşılanmasını sağlayan bir modeldir. Bu hizmet kapsamında, profesyonel bakım elemanları bireyin evine gelerek gerekli bakım ve destek hizmetlerini sağlar. Evde bakım hizmetleri, bireylerin kendi yaşam alanlarında bağımsızlıklarını koruyarak yaşamalarını destekler.

5. Geçici Bakım Hizmetleri

Geçici bakım hizmetleri, bireylerin belirli bir süre için bakım kurumlarında kaldığı ve bu süre zarfında gerekli bakım ve destek hizmetlerini aldığı bir modeldir. Bu hizmet, genellikle iyileşme sürecindeki bireyler veya aile üyelerinin bakım görevlerini geçici olarak devrettiği durumlar için uygundur.

Bakım Hizmetlerinin Önemi

Bakım hizmetleri, bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve ihtiyaç duydukları desteği sağlamak açısından büyük bir öneme sahiptir. Kurumda bakım hizmeti modelleri, bireylerin fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu hizmetler, bireylerin bağımsızlıklarını korumalarına, sağlıklarını iyileştirmelerine ve sosyal etkileşimde bulunmalarına olanak tanır.

Bazı temel bakım hizmeti modelleri ve özellikleri şunlardır:

Gündüzlü Bakım Hizmetleri

Gündüzlü bakım hizmetleri, yaşlı ve engelli bireylerin gündüz saatlerinde bakım ve destek hizmetleri aldığı kurumlardır. Bu hizmet modeli, bireylerin evde kalmaya devam ederken gün boyunca gerekli bakımı almalarını sağlar. Gündüzlü bakım hizmetleri, bireylerin sosyal etkileşimde bulunmalarını ve çeşitli aktivitelerle meşgul olmalarını teşvik eder.

Yatılı Bakım Hizmetleri

Yatılı bakım hizmetleri, bireylerin sürekli olarak bir bakım kurumunda kaldığı ve tüm bakım ihtiyaçlarının karşılandığı hizmet modelidir. Bu model, genellikle ciddi sağlık sorunları olan veya sürekli gözetim ve bakıma ihtiyaç duyan bireyler için uygundur. Yatılı bakım hizmetleri, bireylerin güvenli bir ortamda yaşamalarını ve gerekli tüm sağlık hizmetlerini almalarını sağlar.

Evde Bakım Hizmetleri

Evde bakım hizmetleri, profesyonel bakım elemanlarının bireylerin evine gelerek gerekli bakım ve destek hizmetlerini sağladığı modeldir. Bu hizmet, bireylerin kendi evlerinde bağımsızlıklarını koruyarak yaşamalarını destekler. Evde bakım hizmetleri, bireylerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bakım planları sunar ve aile üyelerine de destek sağlar.

Manevi Bakım ve Danışmanlık

Manevi bakım ve danışmanlık, bireylerin ruhsal ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamak üzere sunulan hizmetlerdir. Bu hizmetler, bireylerin stresle başa çıkmalarına, yaşam anlamı bulmalarına ve ruhsal sağlıklarını korumalarına yardımcı olur. Manevi bakım ve danışmanlık, genellikle din adamları, ruh sağlığı uzmanları ve danışmanlar tarafından sağlanır.

Sonuç

Kurumda bakım hizmeti modelleri, bireylerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş hizmetler sunarak yaşam kalitelerini artırmayı hedefler. Gündüzlü bakım, yatılı bakım, evde bakım ve manevi bakım gibi farklı modeller, bireylerin fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu hizmetler, bireylerin bağımsızlıklarını korumalarına, sağlıklarını iyileştirmelerine ve sosyal etkileşimde bulunmalarına olanak tanır. Bakım hizmetleri, toplumun her kesimi için önemli bir destek mekanizmasıdır ve bu hizmetlerin etkin bir şekilde sunulması, bireylerin daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerini sağlar.

Auzef Bakım ve Sosyal Hizmet Final Soruları Deneme Sınavı-5

Bakım ve Sosyal Hizmet Ünite -5 : Kurumda Bakım Hizmeti Modelleri

1- Aşağıdakilerden hangisi yaşlılar için gündüzlü bakım hizmetleri içinde yer almaktadır?

a) Apart Huzurevi
b) Yaşlılar Köyü
c) Küçük Evler
d) Yaşlı Yaşam Evi
e) Yaşlı Hizmet Merkezi

Cevap : e) Yaşlı Hizmet Merkezi

Açıklama : Yaşlı Hizmet Merkezi, yaşlılar için gündüzlü bakım hizmetleri içinde yer almaktadır.

2- Öz bakımını yerine getirebilen 60 yaş ve üzerindekileri koruyan, bakımını sağlayan, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayan ve yaşlı bireylere güven ortamı sağlayan yatılı sosyal hizmet kuruluşu hangisidir?

a) YADES
b) Ümit Evleri
c) Huzurevleri
d) Özel Bakım Merkezleri
e) Engelli ve Rehabilitasyon Merkezleri

Cevap : c) Huzurevleri

Açıklama : Huzurevleri, bu tanıma uyan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

3- “Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi” kaç yılında uygulamaya başlanmıştır?

a) 2006
b) 2009
c) 2012
d) 2015
e) 2018

Cevap : b) 2009

Açıklama : Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi, 2009 yılında uygulamaya başlanmıştır.

4- Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezlerinde yaş ve cinsiyet gruplarına göre planlama yapılır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu planlamaya uymaz?

a) 0 – 12 yaş kız ve erkek
b) 13 – 18 yaş kız
c) 13 – 18 yaş erkek
d) 19 ve üzeri yaş kadın
e) 60 yaş ve üzeri yaş kadın ve erkek

Cevap : e) 60 yaş ve üzeri yaş kadın ve erkek

Açıklama : 60 yaş ve üzeri yaş kadın ve erkek planlamaya uymaz.

5- Aşağıdaki hangisi hem kuramı modelden ayırt eden hem de doğru bir kuram tanımıdır?

a) Kuram; ilişkileri daha anlaşılabilir kılmak için sosyal gerçekliğin basitleştirilmiş analitik çerçeveleridir.
b) Kuram; mevcut uygulamaların benzer ve farklılıkları üzerinden sınıflandırılmasını veya türlerinin dile getirilir.
c) Kuram, günlük konuşma dilinde yapılması planlanan bir işin üretiminde rehberlik edecek örnek taklidi anlamına gelmektedir.
d) Kuram, olay, olgu ve nesneler arasındaki düzenli ilişkilerden genel sonuçlar çıkararak bir bütün olarak gerçekliği açıklama amacındadır.
e) Kuram; uygulamaya dönük bir öneri olabilir.

Cevap : d) Kuram, olay, olgu ve nesneler arasındaki düzenli ilişkilerden genel sonuçlar çıkararak bir bütün olarak gerçekliği açıklama amacındadır.

Açıklama : Kuram, olay, olgu ve nesneler arasındaki düzenli ilişkilerden genel sonuçlar çıkararak bir bütün olarak gerçekliği açıklama amacındadır.

6- Aşağıdakilerden hangisi Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinin mevcut yapılanmasını doğru bir ifadeyle açıklamaktadır?

a) Hem kadın hem erkek ve hem de karma olarak engellilere hizmet verebilir.
b) Bakıma ihtiyacı olan engellilere sadece resmi merkezler hizmet verebilir.
c) Bakıma ihtiyacı olan engellilere özel kuruluş merkezlerinde hizmet verilmez.
d) Ruhsal engellilere hizmet verilmez.
e) Zihinsel engellilere hizmet verilmez.

Cevap : a) Hem kadın hem erkek ve hem de karma olarak engellilere hizmet verebilir.

Açıklama : Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri hem kadın hem erkek ve hem de karma olarak engellilere hizmet verebilir.

7- Umut evleri projesiyle engelli bireylerin yaşantısıyla ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Küçük gruplar halinde bir apartman dairesinde yaşarlar.
b) Müstakil bir evde diğer komşuları ile birlikte yaşarlar.
c) Kuruluşta eğitim alıp akşam evlerine gitmektedirler.
d) Kuruluşların yanındaki ek binada/apartmandaki evlerde yaşarlar.
e) Toplum yaşamına aktif katılımlarının sağlanarak bakımları gerçekleştirilir.

Cevap : d) Kuruluşların yanındaki ek binada/apartmandaki evlerde yaşarlar.

Açıklama : Kuruluşların yanındaki ek binada/apartmandaki evlerde yaşarlar ifadesi yanlıştır.

8- Aşağıdakilerden hangisi engelli birey için sunulan psikososyal destek hizmetleri için doğru bir davranıştır?

a) Bakıma ihtiyacı olan engelli bireye kişisel veya grup çalışması yöntemleriyle verilecek hizmetlerden ailesini uzak tutmak
b) Bakıma ihtiyacı olan engelli birey ve ailesinin sosyal haklarını ve mevcut kaynaklarını etkin kullanmasına engel olacak davranışlardan uzak durmak
c) Bakıma engelli bireyin mevcut durumunu ve yerleştirildiği ortamı kabullenmesine engel olacağından ailesini verilecek hizmet süresince uzak tutmak
d) Bakıma ihtiyacı olan engelli bireyin sportif etkinliklere katılabilmesinde ailesinin üstlenmesi gereken refakat hizmetlerinden uzak durmak
e) Bakıma ihtiyacı olan engelli bireyin terk edilme, reddedilme, intihar etme, depresyon ve stres gibi durumların yaşanmasının engellenmesine yönelik olarak kişisel veya grup çalışması yöntemleriyle verilecek hizmetler psikoloğun işi olduğundan uzak durmak

Cevap : b) Bakıma ihtiyacı olan engelli birey ve ailesinin sosyal haklarını ve mevcut kaynaklarını etkin kullanmasına engel olacak davranışlardan uzak durmak

Açıklama : Bakıma ihtiyacı olan engelli birey ve ailesinin sosyal haklarını ve mevcut kaynaklarını etkin kullanmasına engel olacak davranışlardan uzak durmak doğru bir davranıştır.

9- Çocuk Destek Merkezlerinin (ÇODEM) bakım, koruma ve psikososyal destek hizmeti verdiği çocukları tanıtırken; aşağıdakilerden hangisi yanlış bilgi vermektedir?

a) Haklarında korunma/bakım tedbir kararı alınmış refakatsiz çocuklar
b) Haklarında korunma/bakım tedbir kararı alınmış madde bağımlısı çocuklar
c) Haklarında korunma/bakım tedbir kararı alınmış 11-18 yaş aralığındaki çocuklar
d) Haklarında korunma/bakım tedbir kararı alınmış suça sürüklenen, suç mağduru çocuklar
e) Haklarında korunma/bakım tedbir kararı alınmış sokakta sosyal tehlikelerle karşı karşıya kalmış çocuklar

Cevap : c) Haklarında korunma/bakım tedbir kararı alınmış 11-18 yaş aralığındaki çocuklar

Açıklama : Haklarında korunma/bakım tedbir kararı alınmış 11-18 yaş aralığındaki çocuklar ifadesi yanlıştır.

10- Son yıllarda çocuklara yönelik bakım hizmet modellerinden bazıları dönüştürülmüştür. Aşağıdakilerden hangisi, 2022 itibariyle desteklenen ve uygulanan modellerdendir?

a) Çocuk Evleri Sitesi
b) Çocuk Bakım Evleri
c) Çocuk Yuvaları
d) Sevgi Evleri
e) Yetiştirme Yurtları

Cevap : a) Çocuk Evleri Sitesi

Açıklama : Çocuk Evleri Sitesi, 2022 itibariyle desteklenen ve uygulanan modellerdendir.

Auzef Bakım ve Sosyal Hizmet Final Soruları Deneme Sınavı-5

sosyal hizmetler Telegram Sosyal Hizmetler

Auzef Bakım ve Sosyal Hizmet Final Soruları Deneme Sınavı-5

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!