auzefBakım ve sosyal hizmetSosyal Hizmet

Bakım ve Sosyal Hizmet Final Deneme Sınavı-6

Bakım ve Sosyal Hizmet Final Deneme Sınavı-6

#1. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme olgusunun temel özellikleri arasında yer almaz?

Cevap : D) Sosyal adaletin yaygınlaşması

Küreselleşme olgusu, genellikle dünya genelinde ülkeler ve topluluklar arasındaki sınırların ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel anlamda aşılmasını ifade eder. Bu süreç, mal ve hizmetlerin, sermayenin, bilginin ve insanların uluslararası düzeyde daha serbestçe hareket etmesini içerir.
Şıkları değerlendirirken:
A) Ürünlerin serbest paylaşılması: Küreselleşmenin en temel özelliklerinden biri, uluslararası ticaretin artması ve ürünlerin dünya çapında serbestçe dolaşımının sağlanmasıdır.
B) Fikirlerin serbest paylaşılması: Teknolojik gelişmeler ve iletişim araçlarının yaygınlaşması ile fikirlerin ve bilginin uluslararası alanda serbestçe yayılması da küreselleşmenin önemli bir parçasıdır.
C) Uluslararası alanın bütünleşmesi: Küreselleşme, uluslararası alandaki bütünleşmeyi, yani ekonomik, politik ve kültürel entegrasyonu teşvik eder.
D) Sosyal adaletin yaygınlaşması: Sosyal adaletin yaygınlaşması, küreselleşmenin doğrudan bir sonucu olarak kabul edilmez. Küreselleşme, bazı durumlarda sosyal adaletin sağlanmasını destekleyebilirken, diğer durumlarda eşitsizlikleri ve adaletsizlikleri derinleştirebilir. Bu nedenle, bu şık küreselleşmenin temel bir özelliği olarak değil, olası bir sonucu olarak görülebilir.
E) Yoksul ile zengin arasındaki mesafenin açılması: Küreselleşme sürecinde, yoksul ve zengin arasındaki mesafenin açılması, özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha fazla görülebilen bir durumdur. Bu, küreselleşmenin bir sonucu olarak ele alınır ancak genellikle istenmeyen bir sonuçtur.
Bu nedenle, küreselleşme olgusunun temel özellikleri arasında D) Sosyal adaletin yaygınlaşması yer almaz. Sosyal adalet, küreselleşmenin otomatik bir sonucu olarak değil, daha ziyade belirli politik ve sosyal çabalar sonucunda elde edilebilecek bir durumdur.

#2. Aşağıdakilerden hangisi Londra Barnet Belediyesi tarafından uygulanan bakım uygulamalarından değildir?

Cevap : A) Çatı metodu

#3. Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Koruma Kanunu’nu ifade eder?

Cevap : C) 5395 Sayılı Kanun

Türkiye’de “Çocuk Koruma Kanunu” olarak bilinen ve çocuk koruma sistemini düzenleyen yasal çerçeve, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu’dur. Bu kanun, çocukların korunması, çocuk haklarının ihlal edilmesi durumunda alınacak önlemler ve çocuk adalet sistemi ile ilgili düzenlemeleri içerir. Dolayısıyla doğru seçenek:
C) 5395 Sayılı Kanun

#4. 5378 sayılı kanun hangi grup için çıkarılmıştır?

Cevap : a) Engelliler

Açıklama : 5378 sayılı kanun, engelliler için çıkarılmıştır.

#5. Hangisi Huzurevi’ne kabul şartlarından biri değildir?

Cevap : A) Daha önce başka bir Huzurevi’nde kalmamış olmak

Huzurevine kabul şartları genellikle bireylerin ekonomik ve sosyal ihtiyaçları, sağlık durumu ve toplum içindeki yalnızlık gibi faktörlere dayanır. Bu şartlar arasında, bireyin sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunduğunu belgeleyen raporlar, ruh sağlığının yerinde olması ve uyuşturucu veya alkol bağımlısı olmamak gibi koşullar bulunur.
Ancak, A) “Daha önce başka bir Huzurevi’nde kalmamış olmak” seçeneği, Türkiye’deki huzurevlerine kabul şartları arasında genellikle yer almaz. Huzurevine başvuran bir kişinin daha önce başka bir huzurevinde kalıp kalmadığı, kabul için bir engel teşkil etmez. Bu nedenle, huzurevine kabul şartlarından biri olmayan seçenek şudur:
A) Daha önce başka bir Huzurevi’nde kalmamış olmak.

#6. ..........evde verilecek desteğe rağmen bakılamayacak derecede yardıma gereksinim duyan veya aile yanında bakılması mümkün olmayan bireylerin bireysel, sosyal, psikolojik ihtiyaçlarının giderildiği, boş zamanlarını değerlendirecek etkinliklerin yapıldığı, sosyal ilişkilerinin ve aktivitelerinin artırıldığı bakım türüdür. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : c) Kurum Bakımı

Açıklama : Kurum Bakımı, evde verilecek desteğe rağmen bakılamayacak derecede yardıma gereksinim duyan veya aile yanında bakılması mümkün olmayan bireylerin bireysel, sosyal, psikolojik ihtiyaçlarının giderildiği bakım türüdür.

#7. Aşağıdakilerden hangisi bakım elemanının fiziksel olarak yaşadığı sorunlara örnek teşkil etmez?

Cevap : a) Anksiyete

Açıklama : Anksiyete, bakım elemanının fiziksel olarak yaşadığı sorunlara örnek teşkil etmez.

#8. .......... yaygın olarak tedavi edici yaklaşımların yetersiz kaldığı ölümcül hastalarda, hasta ve yakınlarına verilen destekleyici bakım türüdür. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Cevap : c) Palyatif Bakım

Açıklama : Palyatif Bakım, yaygın olarak tedavi edici yaklaşımların yetersiz kaldığı ölümcül hastalarda, hasta ve yakınlarına verilen destekleyici bakım türüdür.

#9. Aşağıdakilerden hangisi İran’da sosyal hizmet alanında kapsamlı ve etkili faaliyetler yürüten kurum ve kuruluşlardan değildir?

Cevap : C) Yeşilay

İran’da sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren kurumlar arasında Bunyâd-ı Şehid (Şehit Kurumu), Behzisti Kurumu ve İmam Humeyni Sosyal Yardım Komitesi gibi yerel örgütler bulunmaktadır. Bu kurumlar, çeşitli sosyal yardım ve destek programları ile İran toplumuna hizmet etmektedir.
Kızılay ve Yeşilay ise Türkiye merkezli kuruluşlardır ve genel olarak Türkiye içinde faaliyet gösterirler. İran’da benzer işlevleri gören kurumlar mevcuttur ama Kızılay ve Yeşilay’ın kendileri İran’da kapsamlı ve etkili faaliyetler yürüten kurumlar olarak bilinmezler.
Bu bilgiler ışığında, İran’da sosyal hizmet alanında kapsamlı ve etkili faaliyetler yürüten kurum ve kuruluşlardan olmayan seçenek:
C) Yeşilay

#10. Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezlerinde yaş ve cinsiyet gruplarına göre planlama yapılır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu planlamaya uymaz?

Cevap : e) 60 yaş ve üzeri yaş kadın ve erkek

Açıklama : 60 yaş ve üzeri yaş kadın ve erkek planlamaya uymaz.

#11. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu aile modellerinden biri değildir?

Cevap : B) Evlat Edinen Aile Modeli

Koruyucu aile modelleri, çocukların biyolojik ailelerinden ayrıldıkları durumlarda onlara geçici veya sürekli bir aile ortamı sunmayı amaçlar. Bu modeller arasında Geçici Koruyucu Aile, Akraba veya Yakın Çevre, Süreli Koruyucu Aile ve Uzmanlaşmış Koruyucu Aile gibi çeşitler bulunur. Bu modeller çocukların ihtiyaçlarına göre belirli sürelerle veya belirli uzmanlık gerektiren durumlar için düzenlenmiştir.
Ancak, “Evlat Edinen Aile Modeli” koruyucu aile modelleri arasında yer almaz. Evlat edinme, çocuğun hukuki olarak ailenin bir parçası haline geldiği ve kalıcı bir aile bağı kurduğu bir süreci ifade eder. Bu süreç, koruyucu ailelikten farklı olarak çocuğun aileyi kalıcı olarak kendi ailesi olarak kabul etmesi anlamına gelir.
Dolayısıyla koruyucu aile modellerinden biri olmayan seçenek:
B) Evlat Edinen Aile Modeli.

#12. Huzurevi’ne başvurabilmek için en az kaç yaşında olmak gerekir?

Cevap : C) 60

Türkiye’de huzurevine başvurabilmek için genel kabul görmüş yaş sınırı 60 yaş ve üzeridir. Bu yaş sınırı, genellikle huzurevlerinin kabul kriterlerinde yer alır ve yaşlı bireylerin bu tesislerde kalabilmeleri için bir ön koşuldur.
Dolayısıyla, huzurevi başvuruları için gereken en az yaş:
C) 60

#13. Aşağıdaki hangisi hem kuramı modelden ayırt eden hem de doğru bir kuram tanımıdır?

Cevap : d) Kuram, olay, olgu ve nesneler arasındaki düzenli ilişkilerden genel sonuçlar çıkararak bir bütün olarak gerçekliği açıklama amacındadır.

Açıklama : Kuram, olay, olgu ve nesneler arasındaki düzenli ilişkilerden genel sonuçlar çıkararak bir bütün olarak gerçekliği açıklama amacındadır.

#14. Çocuk Destek Merkezlerinin (ÇODEM) bakım, koruma ve psikososyal destek hizmeti verdiği çocukları tanıtırken; aşağıdakilerden hangisi yanlış bilgi vermektedir?

Cevap : c) Haklarında korunma/bakım tedbir kararı alınmış 11-18 yaş aralığındaki çocuklar

Açıklama : Haklarında korunma/bakım tedbir kararı alınmış 11-18 yaş aralığındaki çocuklar ifadesi yanlıştır.

#15. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi eleştiren düşünürlerin eleştiri gerekçeleri arasında yer almaz?

Cevap : B) Özgürlükleri yaygınlaştırması

Küreselleşmeyi eleştiren düşünürlerin eleştiri gerekçeleri arasında “özgürlükleri yaygınlaştırması” yer almaz. Küreselleşmeyi destekleyen argümanlar arasında özgürlüklerin artışı ve bireysel hakların genişlemesi sıklıkla yer alır. Dolayısıyla doğru seçenek:
B) Özgürlükleri yaygınlaştırması

#16. Engelli bireylerin aileleri düğün, hac gibi bir sebeple bir yere gittiğinde kısa süreli olarak engelli bireye verilen bakım hizmeti hangisidir?

Cevap : d) Geçici ve Misafir Bakım

Açıklama : Geçici ve Misafir Bakım, engelli bireylerin aileleri düğün, hac gibi bir sebeple bir yere gittiğinde kısa süreli olarak engelli bireye verilen bakım hizmetidir.

#17. 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2011 yılında aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?

Cevap : A) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2011 yılında Türkiye’de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulmuştur. Bu Bakanlık, aile, kadın, çocuk, genç, engelli ve yaşlılara yönelik sosyal hizmetlerin planlanması ve uygulanmasından sorumlu olup, mevcut sosyal hizmet ve yardımların daha etkin bir şekilde sunulması amacıyla oluşturulmuştur. Dolayısıyla doğru seçenek:
A) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

#18. Aşağıdakilerden hangisi İran’da Ulusal Yaşlılar Şûrası Kuruluş Kanunu’nda riayet edilmesi hükme bağlanan maddelerden değildir?

Cevap : E) Yaşlıların sadece ailelerinde bakılması

İran’da Ulusal Yaşlılar Şûrası Kuruluş Kanunu’nda belirtilen maddeler genellikle yaşlıların hayat kalitesini iyileştirmeyi, sosyal katılımlarını artırmayı ve yaşlılara saygı gösterilmesini içerir. Bu kanun, yaşlıların toplumdaki yerini ve haklarını güçlendirme amacı taşır.
A) “Yaşlıların hayat kalitesinin yükseltilmesi”, B) “Yaşlıların sosyal hayata katılmalarının sağlanması”, C) “Yaşlıların ailedeki rollerinin korunması”, ve D) “Yaşlılara gereken saygı ve değerin gösterilmesi” maddeleri, yaşlılarla ilgili birçok uluslararası ve ulusal yasal düzenlemede bulunan yaygın hükümlerdir.
Ancak E) “Yaşlıların sadece ailelerinde bakılması” ifadesi, yaşlıların bakımı için zorlayıcı bir koşul belirler ve bu tür bir kısıtlama İran Ulusal Yaşlılar Şûrası Kuruluş Kanunu’nda yer almaz. Bu kanun, yaşlıların aile içinde bakımını destekler ancak bakımın yalnızca aile tarafından yapılmasını zorunlu kılmaz. Böyle bir hüküm, yaşlıların çeşitli bakım seçeneklerine erişimini sınırlayıcı olabilir ve genellikle modern yaşlı bakım politikalarına aykırıdır.
Bu nedenle, İran’da Ulusal Yaşlılar Şûrası Kuruluş Kanunu’nda riayet edilmesi hükme bağlanan maddelerden değil diyebileceğimiz seçenek:
E) Yaşlıların sadece ailelerinde bakılması.

#19. Umut evleri projesiyle engelli bireylerin yaşantısıyla ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : d) Kuruluşların yanındaki ek binada/apartmandaki evlerde yaşarlar.

Açıklama : Kuruluşların yanındaki ek binada/apartmandaki evlerde yaşarlar ifadesi yanlıştır.

#20. Öz bakımını yerine getirebilen 60 yaş ve üzerindekileri koruyan, bakımını sağlayan, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayan ve yaşlı bireylere güven ortamı sağlayan yatılı sosyal hizmet kuruluşu hangisidir?

Cevap : c) Huzurevleri

Açıklama : Huzurevleri, bu tanıma uyan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölümler : Sosyal Himetler
Bakım ve Sosyal Hizmet Final Deneme Sınavı-6
Dönem: 2. Sınıf Bahar Dönemi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölümler : Sosyal Himetler
Bakım ve Sosyal Hizmet Final Deneme Sınavı-6
Dönem: 2. Sınıf Bahar Dönemi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Bakım ve Sosyal Hizmet Final Deneme Sınavı-6

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölümler : Sosyal Himetler
Bakım ve Sosyal Hizmet Final Deneme Sınavı-6
Dönem: 2. Sınıf Bahar Dönemi

Bakım ve Sosyal Hizmet Final Deneme Sınavı-6

Evde Bakım Hizmeti Modelleri

Evde bakım hizmetleri, bireylerin kendi ev ortamlarında gerekli bakım ve destek hizmetlerini almalarını sağlayan bir modeldir. Bu hizmetler, yaşlılar, engelliler, kronik hastalar ve geçici olarak bakım gereksinimi olan bireyler için büyük önem taşır. Evde bakım hizmetleri, bireylerin bağımsızlıklarını koruyarak yaşam kalitelerini artırmayı amaçlar.

Evde Bakım Hizmetlerinin Temel İlkeleri

Evde bakım hizmetleri, bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve bağımsızlıklarını korumak amacıyla çeşitli hizmetler sunar. Bu hizmetler, bireylerin sağlık, güvenlik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı hedefler. Evde bakım hizmetlerinin temel ilkeleri şunlardır:

Güvenlik: Bireylerin evde güvenli bir ortamda yaşamalarını sağlamak.

Bağımsızlık: Bireylerin günlük yaşam aktivitelerini kendi başlarına gerçekleştirmelerine yardımcı olmak.

Konfor: Bireylerin evde rahat ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlamak.

Özelleştirilmiş Hizmet: Bireylerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bakım planları sunmak.

Evde Bakım Hizmeti Modelleri

Evde bakım hizmetleri, çeşitli modeller altında sunulabilir. Bu modeller, bireylerin ihtiyaçlarına göre farklılık gösterir. İşte bazı temel evde bakım hizmeti modelleri:

1. Gündüzlü Evde Bakım Hizmetleri

Gündüzlü evde bakım hizmetleri, bireylerin gün içerisinde belirli saatlerde bakım ve destek hizmetleri aldığı bir modeldir. Bu hizmetler genellikle gündüz saatlerinde sunulur ve bireyler akşam evlerine döner. Gündüzlü evde bakım hizmetleri, bireylerin sosyal etkileşimde bulunmalarına ve çeşitli aktivitelerle meşgul olmalarına olanak tanır.

2. Yatılı Evde Bakım Hizmetleri

Yatılı evde bakım hizmetleri, bireylerin sürekli olarak evde bakım hizmetleri aldığı bir modeldir. Bu hizmet, genellikle ciddi sağlık sorunları olan, sürekli gözetim ve bakıma ihtiyaç duyan bireyler için uygundur. Yatılı evde bakım hizmetleri, bireylerin evde güvenli bir ortamda yaşamalarını ve gerekli tüm sağlık hizmetlerini almalarını sağlar.

3. Kısa Süreli Evde Bakım Hizmetleri

Kısa süreli evde bakım hizmetleri, geçici olarak bakım gereksinimi olan bireyler için sunulan hizmetlerdir. Bu hizmetler, genellikle aile üyelerinin geçici olarak bakım sağlayamayacağı durumlarda devreye girer ve bireylerin kısa bir süre için evde bakım hizmeti almasını sağlar.

4. Evde Sağlık Hizmetleri

Evde sağlık hizmetleri, profesyonel sağlık personelinin bireylerin evine gelerek sağlık hizmetleri sunduğu bir modeldir. Bu hizmetler, hastaların evde tedavi edilmesini, sağlık durumlarının izlenmesini ve gerekli sağlık müdahalelerinin yapılmasını kapsar.

5. Psikososyal Destek Hizmetleri

Psikososyal destek hizmetleri, bireylerin ruhsal ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sunulan hizmetlerdir. Bu hizmetler, bireylerin stresle başa çıkmalarına, sosyal etkileşimde bulunmalarına ve ruhsal sağlıklarını korumalarına yardımcı olur.

Evde Bakım Hizmetlerinin Önemi

Evde bakım hizmetleri, bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve bağımsızlıklarını korumak açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu hizmetler, bireylerin evlerinde güvenli, rahat ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlar. Ayrıca, evde bakım hizmetleri, bireylerin sosyal etkileşimde bulunmalarına ve günlük yaşam aktivitelerini sürdürmelerine olanak tanır.

Evde Bakım Hizmeti Sağlayan Kurumlar

Evde bakım hizmetleri, genellikle sağlık kurumları, sosyal hizmet kuruluşları ve özel bakım hizmeti sağlayıcıları tarafından sunulur. Bu kurumlar, bireylerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bakım planları sunar ve gerekli tüm destek hizmetlerini sağlar. İşte bazı evde bakım hizmeti sağlayan kurumlar:

Hastaneler: Hastaneler, taburcu edilen hastaların evde bakım hizmetlerini sağlayarak, tedavi süreçlerinin evde devam etmesini sağlar.

Sosyal Hizmet Kuruluşları: Sosyal hizmet kuruluşları, yaşlılar, engelliler ve ihtiyaç sahipleri için evde bakım ve destek hizmetleri sunar.

Özel Bakım Hizmeti Sağlayıcıları: Özel bakım hizmeti sağlayıcıları, bireylerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş evde bakım hizmetleri sunar.

Sonuç

Evde bakım hizmeti modelleri, bireylerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş hizmetler sunarak yaşam kalitelerini artırmayı hedefler. Gündüzlü evde bakım, yatılı evde bakım, kısa süreli evde bakım, evde sağlık hizmetleri ve psikososyal destek hizmetleri gibi farklı modeller, bireylerin fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu hizmetler, bireylerin bağımsızlıklarını korumalarına, sağlıklarını iyileştirmelerine ve sosyal etkileşimde bulunmalarına olanak tanır. Evde bakım hizmetleri, toplumun her kesimi için önemli bir destek mekanizmasıdır ve bu hizmetlerin etkin bir şekilde sunulması, bireylerin daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerini sağlar.

Bakım ve Sosyal Hizmet Final Deneme Sınavı-6

Bakım ve Sosyal Hizmet Ünite -6 : Evde Bakım Hizmeti Modelleri

1- Evde bakıma destek hizmetini veren bakıcı personel bir günde en fazla kaç engelli bireye hizmet verebilir?

a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

Cevap : b) 3

Açıklama : Evde bakıma destek hizmetini veren bakıcı personel bir günde en fazla 3 engelli bireye hizmet verebilir.

2- Aşağıdakilerden hangisi gündüzlü evde yaşama destek hizmetleri kapsamında yer verilen sosyal destek hizmetleri içinde değerlendirilir?

a) Ev temizliği
b) Berber hizmeti
c) Kan şekeri veya tansiyon ölçme
d) Alışveriş yapma
e) Yaşlı evinde yapılacak basit tamirat, onarım

Cevap : d) Alışveriş yapma

Açıklama : Alışveriş yapma, gündüzlü evde yaşama destek hizmetleri kapsamında sosyal destek hizmetleri içinde değerlendirilir.

3- “Tekerlekli sandalye teminine ilişkin rehberlik”, evde yaşama/evde bakıma destek hizmetlerinden hangisinin kapsamı içinde yer alır?

a) Sosyal Destek Hizmetleri
b) Teknik Hizmetler
c) Psikolojik Destek ve Yönlendirme Hizmetleri
d) Sağlık Hizmetleri
e) Rehberlik ve Mesleki Danışmanlık Hizmetleri

Cevap : e) Rehberlik ve Mesleki Danışmanlık Hizmetleri

Açıklama : Tekerlekli sandalye teminine ilişkin rehberlik, rehberlik ve mesleki danışmanlık hizmetleri kapsamında yer alır.

4- Aşağıdakilerden hangisi koruyucu aile modellerinden biri değildir?

a) Uzmanlaşmış koruyucu aile modeli
b) Gönüllü koruyucu aile modeli
c) Geçici koruyucu aile modeli
d) Süreli koruyucu aile modeli
e) Akraba veya yakın çevre koruyucu aile modeli

Cevap : b) Gönüllü koruyucu aile modeli

Açıklama : Gönüllü koruyucu aile modeli, koruyucu aile modellerinden biri değildir.

5- Aşağıdakilerden hangisi bu bölümde kullandığımız “evde bakım hizmeti” kavramının kapsamı içinde yer almaz?

a) Konut bakımı
b) Alt bakım
c) Sakal tıraşı bakımı
d) Araba bakımı

Cevap : d) Araba bakımı

Açıklama : Araba bakımı, evde bakım hizmeti kavramının kapsamı içinde yer almaz.

6- Evde bakım hizmeti birimi, hangi özellikteki yaşlıya destek hizmetlerini vermez?

a) Bulaşıcı hastalığı bulunan 65 yaş üstü yaşlıya
b) Akıl ve ruh sağlığı yerinde olan yaşlıya
c) Tıbbi bakıma ihtiyacı olmayan yaşlıya
d) Herhangi bir engeli bulunmayan yaşlıya
e) Hane halkının yetersiz kaldığı bakıma ihtiyacı olan yaşlıya

Cevap : a) Bulaşıcı hastalığı bulunan 65 yaş üstü yaşlıya

Açıklama : Bulaşıcı hastalığı bulunan 65 yaş üstü yaşlılara evde bakım hizmeti verilmez.

7- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, Vefa Projesi’nin hizmet kapsamı dışındadır?

a) Engelli vatandaşlar
b) Yaşlı vatandaşlar
c) Bakıma ihtiyacı olan 18 yaş üstü vatandaşlar
d) 65 yaş üstü vatandaşlar -kendi evlerinde-
e) Ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşlar

Cevap : c) Bakıma ihtiyacı olan 18 yaş üstü vatandaşlar

Açıklama : Bakıma ihtiyacı olan 18 yaş üstü vatandaşlar, Vefa Projesi’nin hizmet kapsamı dışındadır.

8- Aşağıdaki ifadelerden hangisi, evlat edindirme konusunda Türk Medeni Kanunu ile belirlenmiş hükümlere ters düşer?

a) Evlat edinmek isteyen ama evli olmayan kişi tek başına evlat edinemez.
b) Evlat edinme, küçüğün -varsa- ana ve babasının rızasını gerektirir.
c) Evlat edinilenin, evlat edinenden en az on sekiz yaş küçük olması şarttır.
d) Evlat edinmek için eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları ya da eşlerin otuz yaşını doldurmuş bulunmaları şarttır.
e) Bir küçüğün evlat edinilmesi, evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması koşuluna bağlıdır.

Cevap : a) Evlat edinmek isteyen ama evli olmayan kişi tek başına evlat edinemez.

Açıklama : Evlat edinmek isteyen ama evli olmayan kişi tek başına evlat edinebilir, bu ifade Türk Medeni Kanunu’na ters düşer.

9- Aşağıdakilerden hangisine evde bakım hizmetlerinin kazanımları içinde yer verilmez?

a) Bakım alan aileyi bir arada tutar.
b) Zamandan tasarruf sağlar ve yaşam kalitesini yükseltir.
c) Kalabalık ortamdan uzak olduğundan sosyalleşme süreci pozitiftir.
d) Kişiye özel bir bakım ve kesintisiz, kaliteli ve standart hizmet sağlar.
e) Kişinin kendisi, ailesi ve yakınlarına bakım konusunda eğitim de içerdiğinden kendisinin ve ailesinin stresini azaltır.

Cevap : c) Kalabalık ortamdan uzak olduğundan sosyalleşme süreci pozitiftir.

Açıklama : Kalabalık ortamdan uzak olduğunda sosyalleşme süreci pozitif olmayabilir, bu yüzden bu kazanımlar içinde yer almaz.

10- Aşağıdaklerden hangsne evde bakım hzmetlernn kazanımları çnde yer verlemez?

a) Bakım alan aileyi bir arada tutar.
b) Zamandan tasarruf sağlar ve yaşam kalitesini yükseltir.
c) Kalabalık ortamdan uzak olduğundan sosyalleşme süreci pozitiftir.
d) Kişiye özel bir bakım ve kesintisiz, kaliteli ve standart hizmet sağlar.
e) Kişinin kendisi, ailesi ve yakınlarına bakım konusunda eğitim de içerdiğinden kendisinin ve ailesinin stresinin azaltır.

Cevap : c) Kalabalık ortamdan uzak olduğundan sosyalleşme sürec poztftr.

Bakım ve Sosyal Hizmet Final Deneme Sınavı-6

sosyal hizmetler Telegram Sosyal Hizmetler

Bakım ve Sosyal Hizmet Final Deneme Sınavı-6

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!