auzefBakım ve sosyal hizmetSosyal Hizmet

Bakım ve Sosyal Hizmet Final Deneme Sınavı-7

Bakım ve Sosyal Hizmet Final Deneme Sınavı-7

#1. Aşağıdaki kavramlardan hangisi küreselleşme ile doğrudan bağlantılı bir kavram değildir?

Cevap : C) Bölgesel

#2. YADES hangi grupla ilgili olarak oluşturulmuştur?

Cevap : c) Yaşlılar

Açıklama : YADES, yaşlıların sosyal hizmet ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş bir programdır ve yaşlıların toplum içinde aktif ve bağımsız bir yaşam sürmelerini destekler.

#3. Aşağıdakilerden hangisi engelli birey için sunulan psikososyal destek hizmetleri için doğru bir davranıştır?

Cevap : b) Bakıma ihtiyacı olan engelli birey ve ailesinin sosyal haklarını ve mevcut kaynaklarını etkin kullanmasına engel olacak davranışlardan uzak durmak

Açıklama : Bakıma ihtiyacı olan engelli birey ve ailesinin sosyal haklarını ve mevcut kaynaklarını etkin kullanmasına engel olacak davranışlardan uzak durmak doğru bir davranıştır.

#4. Aşağıdakilerden hangisi Giger ve Davidhizar’ın geliştirdiği bakım modelinde bakım alan bireyi değerlendirmek için önerilen kültürel boyutlar arasında yer alamaz?

Cevap : E) Seçilmiş ırkın mensubu olduğuna yürekten inanmak

Giger ve Davidhizar’ın kültürel bakım modelinde, bakım alan bireylerin kültürel özelliklerini anlamak için altı temel kültürel boyut ele alınır: iletişim, zaman, sosyal organizasyon, çevresel kontrol, biyolojik değişkenler ve sağlık ve hastalıkla ilgili inançlar ve uygulamalar. Bu boyutlar, sağlık hizmetlerinde kültürel farklılıkları ve ihtiyaçları dikkate almak için tasarlanmıştır.
Listede yer alan “Seçilmiş ırkın mensubu olduğuna yürekten inanmak” ifadesi, Giger ve Davidhizar’ın modelinde bir kültürel boyut olarak ele alınmaz. Bu ifade, genellikle ırkçılık ve üstünlük gibi konularla ilişkilendirilen bir kavramdır ve sağlık hizmetlerinde kültürel hassasiyeti teşvik eden bir modelin parçası olamaz. Dolayısıyla doğru seçenek:
E) Seçilmiş ırkın mensubu olduğuna yürekten inanmak

#5. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılar için gündüzlü bakım hizmetleri içinde yer almaktadır?

Cevap : e) Yaşlı Hizmet Merkezi

Açıklama : Yaşlı Hizmet Merkezi, yaşlılar için gündüzlü bakım hizmetleri içinde yer almaktadır.

#6. Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (DİB) manevi bakım kapsamına girebilecek hizmetler için protokol imzaladığı kuruluşlardan değildir?

Cevap : b) TÜBİTAK

Açıklama : Diyanet İşleri Başkanlığı’nın manevi bakım kapsamına girebilecek hizmetler için protokol imzaladığı kuruluşlar arasında TÜBİTAK yer almaz.

#7. 5378 sayılı kanun aşağıdakilerden hangisi ile ilgili olarak çıkarılmıştır?

Cevap : a) Engelli Bireyler

Açıklama : 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun, engelli bireylerin haklarını koruma altına almak ve onlara yönelik hizmetlerin standartlarını belirlemek amacıyla çıkarılmıştır.

#8. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de manevi bakım alanında çalışmaları yayınlanmış akademisyenlerden biri değildir?

Cevap : a) İlhan Tomanbay

Açıklama : İlhan Tomanbay, Türkiye’de manevi bakım alanında çalışmaları yayınlanmış akademisyenlerden biri değildir.

#9. Çocuk Koruma Kanunu’nu hangisi ifade eder?

Cevap : c) 5395

Açıklama : 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, Türkiye’de çocukların korunmasına yönelik temel yasal düzenlemeleri içerir ve çocukların haklarını güvence altına almayı amaçlar.

#10. Yaşlanma sürecini, sağlık, psikoloji, sosyoloji ve ekonomi-politiğin kesiştiği noktada sistematik olarak inceleyen bilim dalı hangisidir?

Cevap : c) Gerososyoloji

Açıklama : Gerontoloji, yaşlanma süreçlerini çok disiplinli bir perspektiften inceleyen bilim dalıdır ve yaşlılıkla ilişkili sosyal, psikolojik ve biyolojik faktörleri kapsar.

#11. Aşağıdakilerden hangisi manevi bakımın işlevleri arasında yer almaz?

Cevap : b) Düşünce ve inançlarını değiştirmek

Açıklama : Manevi bakımın işlevleri arasında düşünce ve inançlarını değiştirmek yer almaz.

 

#12. Aşağıdakilerden hangisi manevi bakım hizmeti sunan elemanın bireye yardımcı olması gereken hususlar arasında yer almaz?

Cevap : e) Dinî seyahat giderlerini temin etmesi

Açıklama : Dinî seyahat giderlerini temin etmek, manevi bakım hizmeti sunan elemanın bireye yardımcı olması gereken hususlar arasında yer almaz.

#13. Aşağıdakilerden hangisi Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinin mevcut yapılanmasını doğru bir ifadeyle açıklamaktadır?

Cevap : a) Hem kadın hem erkek ve hem de karma olarak engellilere hizmet verebilir.

Açıklama : Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri hem kadın hem erkek ve hem de karma olarak engellilere hizmet verebilir.

#14. Aşağıdakilerden hangisi Kültürel Yeterlilik Modeli’nin temel varsayımları arasında yer almaz?

Cevap : A) Dünyada saygın olmayan kültürler de bulunmaktadır

Kültürel Yeterlilik Modeli, çeşitli kültürlerle çalışırken profesyonellerin bu kültürlerin özelliklerini anlamalarını ve uygun şekilde etkileşim kurmalarını sağlamayı amaçlar. Bu modelin temel varsayımları, kültürel farklılıklara saygı ve anlayış göstermeyi vurgular.
A) “Dünyada saygın olmayan kültürler de bulunmaktadır” ifadesi, Kültürel Yeterlilik Modeli’nin temel prensipleri ile çelişir. Bu model, tüm kültürleri eşit değerde ve saygın olarak kabul eder. Kültürel yeterlilik, herhangi bir kültürün diğerlerinden daha az saygın olduğu fikrini reddeder ve tüm kültürleri anlamaya ve saygı duymaya dayanır.
Diğer seçenekler, modelin genel kabulleri ile uyumlu düşünceleri yansıtmaktadır. Böylece, modelin temel varsayımları arasında yer almayan seçenek:
A) Dünyada saygın olmayan kültürler de bulunmaktadır.

#15. “Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi” kaç yılında uygulamaya başlanmıştır?

Cevap : b) 2009

Açıklama : Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi, 2009 yılında uygulamaya başlanmıştır.

#16. Aşağıdakilerden hangisi Londra Barnet Belediyesi tarafından kentlilere sunulan bakım hizmetlerinden biri değildir?

Cevap : B) Ötenazi talebine olumlu cevap verme

Londra Barnet Belediyesi, çeşitli bakım hizmetleri sunarak kentlilerin yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Bu hizmetler genellikle toplu taşıma desteği, evde yemek hizmeti, kışın sıcak tutma ve soğuğa karşı koruma gibi sosyal destekleri içerir. Ayrıca ölüm döşeğindeki yaşlılara ve ailelerine yönelik manevi bakım da sunulmaktadır.
Ancak, B) “Ötenazi talebine olumlu cevap verme” seçeneği, Birleşik Krallık’ta yasal olarak uygulanmayan bir uygulamadır. Ötenazi, Birleşik Krallık’ta yasal olarak izin verilen bir uygulama değil ve belediyelerin sunduğu bir hizmet olmaktan uzaktır. Bu nedenle, Londra Barnet Belediyesi tarafından sunulan bir bakım hizmeti olmadığı için doğru cevap şudur:
B) Ötenazi talebine olumlu cevap verme.

#17. “Çokkültürlülük üçgeninin köşelerini milliyetçilik, etnisite ve din oluşturmaktadır.” tespiti aşağıda isimleri yazılan düşünürlerden hangisine aittir?

Cevap : D) Bauman

Bu tespit, Zygmunt Bauman’a ait olabilir. Bauman, modernite ve postmodernite üzerine yoğunlaşmış, kültürel kimlik, çokkültürlülük ve globalizasyon gibi konulara derinlemesine değinmiş bir sosyologdur. Milliyetçilik, etnisite ve din gibi kavramlar onun çalışmalarında önemli yer tutar ve bu üçlemeyi çokkültürlülük bağlamında ele alabilir.
Diğer isimlerden Leininger, kültürel bakım teorisiyle bilinir ve Giger ile Davidhizer sağlık alanında kültürel yaklaşımları geliştirmişlerdir, ancak çokkültürlülük üçgeniyle ilgili belirtilen spesifik bir ifadeyi doğrudan kullanmış olduklarına dair bilgi bulunmamaktadır. Purrell, bu listedeki isimler arasında öne çıkan bir düşünür değildir.
Bu nedenle, en uygun seçenek:
D) Bauman

#18. Aşağıdakilerden hangisinde manevi bakıma ilişkin bir düzenleme yer almaz?

Cevap : a) Karayolu Taşıma Kanunu

Açıklama : Karayolu Taşıma Kanunu’nda manevi bakıma ilişkin bir düzenleme yer almaz.

#19. Havana Kuralları aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Cevap : a) Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Çocukların Korunmasına İlişkin Birleşmiş Milletler Kuralları

Açıklama : Havana Kuralları, özgürlüğünden yoksun bırakılmış çocukların korunmasına yönelik uluslararası standartları belirler ve çocukların haklarının savunulmasını amaçlar.

#20. Son yıllarda çocuklara yönelik bakım hizmet modellerinden bazıları dönüştürülmüştür. Aşağıdakilerden hangisi, 2022 itibariyle desteklenen ve uygulanan modellerdendir?

Cevap : a) Çocuk Evleri Sitesi

Açıklama : Çocuk Evleri Sitesi, 2022 itibariyle desteklenen ve uygulanan modellerdendir.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölümler : Sosyal Himetler
Bakım ve Sosyal Hizmet Final Deneme Sınavı-7
Dönem: 2. Sınıf Bahar Dönemi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölümler : Sosyal Himetler
Bakım ve Sosyal Hizmet Final Deneme Sınavı-7
Dönem: 2. Sınıf Bahar Dönemi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Bakım ve Sosyal Hizmet Final Deneme Sınavı-7

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölümler : Sosyal Himetler
Bakım ve Sosyal Hizmet Final Deneme Sınavı-7
Dönem: 2. Sınıf Bahar Dönemi

Bakım ve Sosyal Hizmet Final Deneme Sınavı-7

Manevi Bakım ve Danışmanlık

Manevi bakım ve danışmanlık hizmetleri, bireylerin ruhsal, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bir hizmet modelidir. Bu hizmetler, bireylerin manevi değerlerini, inançlarını ve yaşam anlamlarını destekleyerek, yaşam kalitelerini artırmayı hedefler. Manevi bakım ve danışmanlık, genellikle sağlık, sosyal hizmetler ve dini kuruluşlar tarafından sunulan bir hizmettir.

Manevi Bakımın Tanımı ve Önemi

Manevi bakım, bireylerin manevi ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sunulan profesyonel hizmetlerdir. Bu hizmetler, bireylerin yaşamlarına anlam katmalarına, zorluklarla başa çıkmalarına ve ruhsal sağlıklarını korumalarına yardımcı olur. Manevi bakım, genellikle aşağıdaki unsurları içerir:

Ruhsal Destek: Bireylerin duygusal ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak üzere sunulan destek hizmetleridir.

Manevi Rehberlik: Bireylerin manevi yolculuklarında rehberlik sağlamak ve onların manevi inançlarını güçlendirmek amacıyla verilen hizmetlerdir.

Danışmanlık: Bireylerin yaşamlarında karşılaştıkları zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmak için sunulan profesyonel danışmanlık hizmetleridir.

Manevi Bakım Hizmetlerinin Temel İlkeleri

Manevi bakım hizmetleri, bireylerin manevi ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli hizmetler sunar. Bu hizmetlerin temel ilkeleri şunlardır:

Empati: Bireylerin duygusal ve manevi deneyimlerine empati ile yaklaşmak.

Gizlilik: Bireylerin manevi ve ruhsal konularla ilgili paylaşımlarını gizli tutmak.

Saygı: Bireylerin inançlarına, değerlerine ve yaşam tarzlarına saygı göstermek.

Kapsayıcılık: Farklı dini ve manevi inançlara sahip bireylere eşit hizmet sunmak.

Manevi Bakım ve Danışmanlık Modelleri

Manevi bakım ve danışmanlık hizmetleri, çeşitli modeller altında sunulabilir. Bu modeller, bireylerin ihtiyaçlarına ve hizmetin sunulduğu ortama göre değişiklik gösterir. İşte bazı temel manevi bakım ve danışmanlık modelleri:

1. Hastanelerde Manevi Bakım

Hastanelerde manevi bakım hizmetleri, hastaların manevi ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sunulan hizmetlerdir. Bu hizmetler, hastaların iyileşme süreçlerini destekler ve onlara manevi rehberlik sağlar. Hastanelerde manevi bakım hizmetleri, genellikle hastane chaplainleri veya manevi danışmanlar tarafından sunulur.

2. Palyatif Bakım ve Manevi Destek

Palyatif bakım, yaşamı tehdit eden hastalıklara sahip bireylerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan bir bakım modelidir. Palyatif bakım kapsamında sunulan manevi destek hizmetleri, bireylerin hastalık süreçlerinde manevi ve ruhsal destek almalarını sağlar. Bu hizmetler, hastaların ve ailelerinin manevi ihtiyaçlarını karşılar.

3. Toplum Temelli Manevi Bakım

Toplum temelli manevi bakım hizmetleri, bireylerin kendi yaşam alanlarında manevi destek almalarını sağlayan bir modeldir. Bu hizmetler, bireylerin manevi inançlarını ve değerlerini destekleyerek, toplum içinde daha iyi bir yaşam sürmelerine yardımcı olur.

4. Kurumsal Manevi Bakım

Kurumsal manevi bakım hizmetleri, bakım evleri, huzurevleri ve diğer uzun dönem bakım kuruluşlarında sunulan manevi destek hizmetleridir. Bu hizmetler, bu tür kuruluşlarda yaşayan bireylerin manevi ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılamayı hedefler.

Manevi Bakım Hizmetlerinin Yararları

Manevi bakım hizmetleri, bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve ruhsal sağlıklarını korumak açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu hizmetlerin sağladığı bazı yararlar şunlardır:

Ruhsal Sağlık: Bireylerin ruhsal sağlıklarını korumalarına ve ruhsal iyilik hallerini sürdürmelerine yardımcı olur.

Manevi Güçlenme: Bireylerin manevi inançlarını ve değerlerini güçlendirir.

Stres Yönetimi: Bireylerin stresle başa çıkmalarına ve zorluklarla mücadele etmelerine yardımcı olur.

Sosyal Destek: Bireylerin sosyal etkileşimde bulunmalarına ve toplumla daha iyi bir bağ kurmalarına olanak tanır.

Sonuç

Manevi bakım ve danışmanlık hizmetleri, bireylerin manevi, duygusal ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sunulan önemli hizmetlerdir. Hastanelerde, palyatif bakımda, toplum temelli ve kurumsal bakımda sunulan manevi destek hizmetleri, bireylerin yaşam kalitelerini artırmayı ve ruhsal sağlıklarını korumayı hedefler. Manevi bakım hizmetleri, bireylerin manevi inançlarını ve değerlerini güçlendirerek, zorluklarla başa çıkmalarına ve daha anlamlı bir yaşam sürmelerine yardımcı olur.

Bakım ve Sosyal Hizmet Final Deneme Sınavı-7

Bakım ve Sosyal Hizmet Ünite -7 : Manevi Bakım Hizmetleri

1- Aşağıdaki kavramlardan hangisi manevi bakım ile doğrudan bağlantılı bir kavram değildir?

a) Ruhsal hijyen
b) Dinî rehberlik
c) Çokkültürlülük
d) Manevi danışmanlık
e) Manevi hizmet

Cevap : c) Çokkültürlülük

Açıklama : Çokkültürlülük, manevi bakım ile doğrudan bağlantılı bir kavram değildir.

2- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de manevi bakım alanında çalışmaları yayınlanmış akademisyenlerden biri değildir?

a) İlhan Tomanbay
b) Nurullah Altaş
c) Ali Seyyar
d) Macid Yılmaz
e) Üzeyir Ok

Cevap : a) İlhan Tomanbay

Açıklama : İlhan Tomanbay, Türkiye’de manevi bakım alanında çalışmaları yayınlanmış akademisyenlerden biri değildir.

3- Manevi bakım hizmetleri aşağıdakilerden hangisinde doğrudan sunulmaz?

a) Kışlalar
b) Ceza evleri
c) Mabetler
d) Hastaneler
e) Stadyumlar

Cevap : e) Stadyumlar

Açıklama : Manevi bakım hizmetleri stadyumlarda doğrudan sunulmaz.

4- Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (DİB) manevi bakım kapsamına girebilecek hizmetler için protokol imzaladığı kuruluşlardan değildir?

a) UMTK
b) TÜBİTAK
c) AFAD
d) TÜBİM
e) AMATEM

Cevap : b) TÜBİTAK

Açıklama : Diyanet İşleri Başkanlığı’nın manevi bakım kapsamına girebilecek hizmetler için protokol imzaladığı kuruluşlar arasında TÜBİTAK yer almaz.

5- Aşağıdakilerden hangisi manevi bakımla doğrudan ilgili kurumlar arasında yer almaz?

a) Adalet Bakanlığı
b) Sağlık Bakanlığı
c) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
d) Ticaret Bakanlığı
e) Diyanet İşleri Başkanlığı

Cevap : d) Ticaret Bakanlığı

Açıklama : Ticaret Bakanlığı, manevi bakımla doğrudan ilgili kurumlar arasında yer almaz.

6- Aşağıdakilerden hangisinde manevi bakıma ilişkin bir düzenleme yer almaz?

a) Karayolu Taşıma Kanunu
b) T.C. Anayasası (1982)
c) Hasta Hakları Yönetmeliği
d) Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi
e) Sivil Savunma Kanunu

Cevap : a) Karayolu Taşıma Kanunu

Açıklama : Karayolu Taşıma Kanunu’nda manevi bakıma ilişkin bir düzenleme yer almaz.

7- Aşağıdakilerden hangisi manevi bakımı da kapsayan uluslararası insan hakları belgelerinden biri değildir?

a) Lizbon Bildirgesi
b) Bali Bildirgesi
c) Amsterdam Bildirgesi
d) Helsinki Bildirgesi
e) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

Cevap : d) Helsinki Bildirgesi

Açıklama : Helsinki Bildirgesi, manevi bakımı kapsayan uluslararası insan hakları belgelerinden biri değildir.

8- Aşağıdakilerden hangisi manevi bakım hizmeti sunan elemanın bireye yardımcı olması gereken hususlar arasında yer almaz?

a) Hayatının anlam ve amacını bulması
b) İnanç ve ibadet ihtiyaçlarını yerine getirmesi
c) Manevi huzursuzluktan kurtulması
d) Sahip olduğu nimetleri fark edip şükretmesi
e) Dinî seyahat giderlerini temin etmesi

Cevap : e) Dinî seyahat giderlerini temin etmesi

Açıklama : Dinî seyahat giderlerini temin etmek, manevi bakım hizmeti sunan elemanın bireye yardımcı olması gereken hususlar arasında yer almaz.

9- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de sağlık kurumlarında manevi bakım hizmeti sunumunda karşılaşılan problemlerden değildir?

a) Bakım elemanlarına tahsis edilen büroların yetersiz olması
b) Manevi bakımın ölüme bağlı son bir hizmet gibi algılanması
c) Bakım elemanlarına yeterli düzeyde ücret verilmemesi
d) Hizmetin çocuk onkolojisi ve doğum kliniği gibi birçok bölümü kapsamaması
e) Görev öncesinde yeterli düzeyde eğitim verilmemesi

Cevap : c) Bakım elemanlarına yeterli düzeyde ücret verilmemesi

Açıklama : Bakım elemanlarına yeterli düzeyde ücret verilmemesi, sağlık kurumlarında manevi bakım hizmeti sunumunda karşılaşılan problemlerden biri değildir.

10- Aşağıdakilerden hangisi manevi bakımın işlevleri arasında yer almaz?

a) Bireyin ruh sağlığını korumak
b) Düşünce ve inançlarını değiştirmek
c) Bireyin maneviyatını güçlendirmek
d) Bireyi üzgün zamanlarında teselli etmek
e) İç huzuru elde etmesine yardımcı olmak

Cevap : b) Düşünce ve inançlarını değiştirmek

Açıklama : Manevi bakımın işlevleri arasında düşünce ve inançlarını değiştirmek yer almaz.

Bakım ve Sosyal Hizmet Final Deneme Sınavı-7

sosyal hizmetler Telegram Sosyal Hizmetler

Bakım ve Sosyal Hizmet Final Deneme Sınavı-7

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!