auzefBakım ve sosyal hizmetSosyal Hizmet

Bakım ve Sosyal Hizmet Final Deneme Sınavı-8

Bakım ve Sosyal Hizmet Final Deneme Sınavı-8

#1. Aşağıdakilerden hangisi evde sağlık hizmetleri kapsamında verilen bir hizmet değildir?

Cevap : a) Ameliyat

Açıklama : Ameliyat, evde sağlık hizmetleri kapsamında verilen bir hizmet değildir.

#2. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme olgusunun temel özellikleri arasında yer almaz?

Cevap : D) Sosyal adaletin yaygınlaşması

Küreselleşme olgusu, genellikle dünya genelinde ülkeler ve topluluklar arasındaki sınırların ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel anlamda aşılmasını ifade eder. Bu süreç, mal ve hizmetlerin, sermayenin, bilginin ve insanların uluslararası düzeyde daha serbestçe hareket etmesini içerir.
Şıkları değerlendirirken:
A) Ürünlerin serbest paylaşılması: Küreselleşmenin en temel özelliklerinden biri, uluslararası ticaretin artması ve ürünlerin dünya çapında serbestçe dolaşımının sağlanmasıdır.
B) Fikirlerin serbest paylaşılması: Teknolojik gelişmeler ve iletişim araçlarının yaygınlaşması ile fikirlerin ve bilginin uluslararası alanda serbestçe yayılması da küreselleşmenin önemli bir parçasıdır.
C) Uluslararası alanın bütünleşmesi: Küreselleşme, uluslararası alandaki bütünleşmeyi, yani ekonomik, politik ve kültürel entegrasyonu teşvik eder.
D) Sosyal adaletin yaygınlaşması: Sosyal adaletin yaygınlaşması, küreselleşmenin doğrudan bir sonucu olarak kabul edilmez. Küreselleşme, bazı durumlarda sosyal adaletin sağlanmasını destekleyebilirken, diğer durumlarda eşitsizlikleri ve adaletsizlikleri derinleştirebilir. Bu nedenle, bu şık küreselleşmenin temel bir özelliği olarak değil, olası bir sonucu olarak görülebilir.
E) Yoksul ile zengin arasındaki mesafenin açılması: Küreselleşme sürecinde, yoksul ve zengin arasındaki mesafenin açılması, özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha fazla görülebilen bir durumdur. Bu, küreselleşmenin bir sonucu olarak ele alınır ancak genellikle istenmeyen bir sonuçtur.
Bu nedenle, küreselleşme olgusunun temel özellikleri arasında D) Sosyal adaletin yaygınlaşması yer almaz. Sosyal adalet, küreselleşmenin otomatik bir sonucu olarak değil, daha ziyade belirli politik ve sosyal çabalar sonucunda elde edilebilecek bir durumdur.

#3. Gereksinimlerini bağımsız olarak karşılama olanağından yoksun olup sürekli olarak başkalarının desteğine ihtiyaç duyan kişilere ne ad verilir?

Cevap : b) Bakım gerektiren birey

Açıklama : Bakım gerektiren birey, sürekli olarak başkalarının desteğine ihtiyaç duyan kişilere verilen addır.

#4. “Tekerlekli sandalye teminine ilişkin rehberlik”, evde yaşama/evde bakıma destek hizmetlerinden hangisinin kapsamı içinde yer alır?

Cevap : e) Rehberlik ve Mesleki Danışmanlık Hizmetleri

Açıklama : Tekerlekli sandalye teminine ilişkin rehberlik, rehberlik ve mesleki danışmanlık hizmetleri kapsamında yer alır.

#5. Çocuk Esirgeme Kurumu’nun önceki adı nedir?

Cevap : b) Himaye-i Etfal

Açıklama : Himaye-i Etfal Cemiyeti, Türkiye’de çocukların korunması ve bakımı amacıyla kurulmuş eski bir kurumdur ve daha sonra Çocuk Esirgeme Kurumu adını almıştır.

#6. Aşağıdakilerden hangisine evde bakım hizmetlerinin kazanımları içinde yer verilmez?

Cevap : c) Kalabalık ortamdan uzak olduğundan sosyalleşme süreci pozitiftir.

Açıklama : Kalabalık ortamdan uzak olduğunda sosyalleşme süreci pozitif olmayabilir, bu yüzden bu kazanımlar içinde yer almaz.

#7. Aşağıdakilerden hangisi Londra Barnet Belediyesi tarafından uygulanan bakım uygulamalarından değildir?

Cevap : A) Çatı metodu

#8. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, Vefa Projesi’nin hizmet kapsamı dışındadır?

Cevap : c) Bakıma ihtiyacı olan 18 yaş üstü vatandaşlar

Açıklama : Bakıma ihtiyacı olan 18 yaş üstü vatandaşlar, Vefa Projesi’nin hizmet kapsamı dışındadır.

#9. Aşağıdakilerden hangisi İran’da Ulusal Yaşlılar Şûrası Kuruluş Kanunu’nda riayet edilmesi hükme bağlanan maddelerden değildir?

Cevap : E) Yaşlıların sadece ailelerinde bakılması

İran’da Ulusal Yaşlılar Şûrası Kuruluş Kanunu’nda belirtilen maddeler genellikle yaşlıların hayat kalitesini iyileştirmeyi, sosyal katılımlarını artırmayı ve yaşlılara saygı gösterilmesini içerir. Bu kanun, yaşlıların toplumdaki yerini ve haklarını güçlendirme amacı taşır.
A) “Yaşlıların hayat kalitesinin yükseltilmesi”, B) “Yaşlıların sosyal hayata katılmalarının sağlanması”, C) “Yaşlıların ailedeki rollerinin korunması”, ve D) “Yaşlılara gereken saygı ve değerin gösterilmesi” maddeleri, yaşlılarla ilgili birçok uluslararası ve ulusal yasal düzenlemede bulunan yaygın hükümlerdir.
Ancak E) “Yaşlıların sadece ailelerinde bakılması” ifadesi, yaşlıların bakımı için zorlayıcı bir koşul belirler ve bu tür bir kısıtlama İran Ulusal Yaşlılar Şûrası Kuruluş Kanunu’nda yer almaz. Bu kanun, yaşlıların aile içinde bakımını destekler ancak bakımın yalnızca aile tarafından yapılmasını zorunlu kılmaz. Böyle bir hüküm, yaşlıların çeşitli bakım seçeneklerine erişimini sınırlayıcı olabilir ve genellikle modern yaşlı bakım politikalarına aykırıdır.
Bu nedenle, İran’da Ulusal Yaşlılar Şûrası Kuruluş Kanunu’nda riayet edilmesi hükme bağlanan maddelerden değil diyebileceğimiz seçenek:
E) Yaşlıların sadece ailelerinde bakılması.

#10. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30 uncu Maddesi kapsamında; “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde --------- . Engelli çalıştırmak zorundadır ifadesinde boşluğa hangi rakam yazılmalıdır?

Cevap : c) 3

Açıklama : 4857 sayılı İş Kanunu, işverenlerin belirli bir oranda engelli birey istihdam etmelerini zorunlu kılar. Bu oran, özel sektörde çalışan sayısına bağlı olarak yüzde 3 olarak belirlenmiştir.

#11. Aşağıdakilerden hangisi bu bölümde kullandığımız “evde bakım hizmeti” kavramının kapsamı içinde yer almaz?

Cevap : d) Araba bakımı

Açıklama : Araba bakımı, evde bakım hizmeti kavramının kapsamı içinde yer almaz.

#12. 2828 sayılı kanun aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

Cevap : e) Sosyal Hizmetler

Açıklama : 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, Türkiye’de sosyal hizmetlerin organizasyonu ve yönetimi ile ilgili temel düzenlemeleri içerir.

#13. 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun sayısı hangisidir?

Cevap : d) 2022

Açıklama : 2022 sayılı Kanun, ihtiyaç sahibi yaşlı Türk vatandaşlarına maddi destek sağlamak amacıyla çıkarılmıştır ve bu bireylere aylık bağlanmasını düzenler.

#14. Aşağıdakilerden hangisi İran’da sosyal hizmet alanında kapsamlı ve etkili faaliyetler yürüten kurum ve kuruluşlardan değildir?

Cevap : C) Yeşilay

İran’da sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren kurumlar arasında Bunyâd-ı Şehid (Şehit Kurumu), Behzisti Kurumu ve İmam Humeyni Sosyal Yardım Komitesi gibi yerel örgütler bulunmaktadır. Bu kurumlar, çeşitli sosyal yardım ve destek programları ile İran toplumuna hizmet etmektedir.
Kızılay ve Yeşilay ise Türkiye merkezli kuruluşlardır ve genel olarak Türkiye içinde faaliyet gösterirler. İran’da benzer işlevleri gören kurumlar mevcuttur ama Kızılay ve Yeşilay’ın kendileri İran’da kapsamlı ve etkili faaliyetler yürüten kurumlar olarak bilinmezler.
Bu bilgiler ışığında, İran’da sosyal hizmet alanında kapsamlı ve etkili faaliyetler yürüten kurum ve kuruluşlardan olmayan seçenek:
C) Yeşilay

#15. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile aşağıdakilerden hangisi bakım hizmetlerinden sorumlu tutulmuştur?

Cevap : d) Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Açıklama : 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü bakım hizmetlerinden sorumlu tutulmuştur.

#16. Günümüzde yaşlılara yönelik hizmetler hangi kurum tarafından sunulmaktadır?

Cevap : d) Engelli ve Yaşlı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Açıklama : Engelli ve Yaşlı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Türkiye’de yaşlılar için sosyal hizmetler ve destek programları sağlayan ana kurumlardan biridir.

#17. Evde bakım merkezi/biriminde çalışan hekim dışı sağlık personeli tarafından hazırlanan ve evde bakım hekimi tarafından onaylanan, hastaya verilecek bakım içeriği ve sıklığını detaylı anlatan yazılı planı ifade eden terim hangisidir?

Cevap : e) Bakım planı

Açıklama : Bakım planı, evde bakım merkezi/biriminde çalışan hekim dışı sağlık personeli tarafından hazırlanan ve evde bakım hekimi tarafından onaylanan, hastaya verilecek bakım içeriği ve sıklığını detaylı anlatan yazılı plandır.

#18. Evde bakıma destek hizmetini veren bakıcı personel bir günde en fazla kaç engelli bireye hizmet verebilir?

Cevap : b) 3

Açıklama : Evde bakıma destek hizmetini veren bakıcı personel bir günde en fazla 3 engelli bireye hizmet verebilir.

#19. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi eleştiren düşünürlerin eleştiri gerekçeleri arasında yer almaz?

Cevap : B) Özgürlükleri yaygınlaştırması

Küreselleşmeyi eleştiren düşünürlerin eleştiri gerekçeleri arasında “özgürlükleri yaygınlaştırması” yer almaz. Küreselleşmeyi destekleyen argümanlar arasında özgürlüklerin artışı ve bireysel hakların genişlemesi sıklıkla yer alır. Dolayısıyla doğru seçenek:
B) Özgürlükleri yaygınlaştırması

#20. .............; kendi ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken, kendi başına yaşamını sürdürmekte zorlanan, tıbbi, sosyal, psikolojik, eğitsel anlamda başkalarının bakım ve yardımına ihtiyaç duyan çocuk, yaşlı, engelli, hasta gibi kişilere, bir plana göre evde veya kurumda verilen bakım ve destektir. Boşluğa hangisi getirilmelidir?

Cevap : e) Bakım hizmeti

Açıklama : Bakım hizmeti, kendi ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken, kendi başına yaşamını sürdürmekte zorlanan, tıbbi, sosyal, psikolojik, eğitsel anlamda başkalarının bakım ve yardımına ihtiyaç duyan kişilere verilen bakım ve destektir.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölümler : Sosyal Himetler
Bakım ve Sosyal Hizmet Final Deneme Sınavı-8
Dönem: 2. Sınıf Bahar Dönemi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölümler : Sosyal Himetler
Bakım ve Sosyal Hizmet Final Deneme Sınavı-8
Dönem: 2. Sınıf Bahar Dönemi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Bakım ve Sosyal Hizmet Final Deneme Sınavı-8

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölümler : Sosyal Himetler
Bakım ve Sosyal Hizmet Final Deneme Sınavı-8
Dönem: 2. Sınıf Bahar Dönemi

Bakım ve Sosyal Hizmet Final Deneme Sınavı-8

Vaka Örnekleriyle Bakım Hizmet Türleri ve Organizasyonu

Bakıma ihtiyaç duyan bireylerin bakım hizmetleri, çeşitli hizmet türleri ve organizasyon yapılarıyla sağlanmaktadır. Bu hizmetler, bireylerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş olup, çeşitli kurumlar ve organizasyonlar tarafından sunulmaktadır. Bu makalede, vaka örnekleriyle bakım hizmet türleri ve organizasyon yapıları ele alınacaktır.

Bakım Hizmet Türleri

Bakım hizmetleri, bireylerin yaş, sağlık durumu ve sosyal ihtiyaçlarına göre çeşitli türlerde sunulmaktadır. Bu hizmet türleri, bireylerin yaşam kalitesini artırmayı ve günlük yaşam aktivitelerini sürdürmelerini sağlamayı amaçlar. İşte bazı temel bakım hizmet türleri:

1. Evde Bakım Hizmetleri

Evde bakım hizmetleri, bireylerin kendi evlerinde bakım ve destek hizmetleri almasını sağlayan bir modeldir. Bu hizmetler, profesyonel bakım elemanları tarafından sunulur ve bireylerin bağımsız yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı olur. Evde bakım hizmetleri, yaşlılar, kronik hastalar ve engelli bireyler için önemlidir.

2. Kurumda Bakım Hizmetleri

Kurumda bakım hizmetleri, bireylerin bakım kurumlarında konaklayarak bakım ve destek hizmetleri almasını sağlayan bir modeldir. Bu hizmetler, genellikle ciddi sağlık sorunları olan veya sürekli gözetim ve bakıma ihtiyaç duyan bireyler için uygundur. Kurumda bakım hizmetleri, huzurevleri, bakım merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinde sunulur.

3. Gündüz Bakım Hizmetleri

Gündüz bakım hizmetleri, bireylerin gün içerisinde belirli saatlerde bakım ve destek hizmetleri aldığı bir modeldir. Bu hizmetler, bireylerin sosyal etkileşimde bulunmalarına ve çeşitli aktivitelerle meşgul olmalarına olanak tanır. Gündüz bakım hizmetleri, genellikle evde bakım hizmetleriyle kombinasyon halinde sunulur.

4. Palyatif Bakım Hizmetleri

Palyatif bakım hizmetleri, yaşamı tehdit eden hastalıklara sahip bireylerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan bir modeldir. Bu hizmetler, bireylerin fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı hedefler. Palyatif bakım, bireylerin ağrı yönetimi, semptom kontrolü ve manevi destek almalarını sağlar.

5. Geçici Bakım Hizmetleri

Geçici bakım hizmetleri, aile üyelerinin geçici olarak bakım sağlayamayacağı durumlarda devreye giren ve bireylerin kısa bir süre için bakım kurumlarında veya evde bakım hizmeti aldığı bir modeldir. Bu hizmet, aile üyelerinin dinlenme veya seyahat gibi nedenlerle bakım görevlerini geçici olarak devretmelerini sağlar.

Bakım Hizmetlerinin Organizasyonu

Bakım hizmetlerinin organizasyonu, bireylerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bakım planları ve hizmet sunum süreçlerini içerir. Bu organizasyon yapıları, bireylerin bakım hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamayı amaçlar. İşte bakım hizmetlerinin organizasyon yapıları:

1. Bakım Planlaması

Bakım planlaması, bireylerin bakım ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçlara uygun bakım hizmetlerinin planlanmasını içerir. Bu süreçte, bireylerin sağlık durumu, sosyal ihtiyaçları ve yaşam koşulları dikkate alınarak özelleştirilmiş bakım planları oluşturulur.

2. Hizmet Koordinasyonu

Hizmet koordinasyonu, bakım hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla çeşitli bakım hizmeti sağlayıcıları arasında koordinasyon sağlamayı içerir. Bu süreçte, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve diğer destek hizmetleri arasında işbirliği yapılır.

3. İzleme ve Değerlendirme

İzleme ve değerlendirme, bireylerin bakım hizmetlerinden ne derece faydalandığını ve bakım hizmetlerinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla yürütülen süreçlerdir. Bu süreçte, bakım hizmetlerinin kalitesi ve bireylerin memnuniyeti düzenli olarak değerlendirilir ve gerekli iyileştirmeler yapılır.

4. Eğitim ve Destek

Bakım hizmetleri sunan profesyonellerin eğitimi ve desteklenmesi, bakım hizmetlerinin kalitesini artırmak için önemlidir. Bu süreçte, bakım elemanlarına yönelik eğitim programları ve destek hizmetleri sunularak, onların mesleki becerileri ve bilgi düzeyleri geliştirilir.

Vaka Örnekleriyle Bakım Hizmetleri

Vaka örnekleri, bakım hizmetlerinin nasıl uygulandığını ve bireylerin bu hizmetlerden nasıl yararlandığını göstermede önemli bir araçtır. İşte bazı vaka örnekleri:

1. Yaşlı Bakım Vaka Örneği

Mehmet Bey, 80 yaşında ve yalnız yaşayan bir bireydir. Kronik sağlık sorunları nedeniyle günlük yaşam aktivitelerinde zorluk yaşamaktadır. Evde bakım hizmetleri kapsamında, Mehmet Bey’e günlük yaşam aktivitelerinde yardımcı olacak bir bakım elemanı atanmıştır. Bakım elemanı, Mehmet Bey’in ilaçlarını düzenli olarak almasını sağlar, kişisel bakımını yapmasına yardımcı olur ve ev işlerini yapar. Ayrıca, sosyal etkileşimde bulunmasını sağlamak için çeşitli aktiviteler düzenler.

2. Engelli Bakım Vaka Örneği

Ayşe Hanım, doğuştan engelli bir bireydir ve günlük yaşam aktivitelerinde sürekli yardıma ihtiyaç duymaktadır. Ayşe Hanım, bir bakım merkezinde kalmaktadır ve burada gerekli tüm bakım hizmetlerini almaktadır. Bakım merkezi, Ayşe Hanım’ın fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli hizmetler sunar. Ayrıca, Ayşe Hanım’ın rehabilitasyon sürecine destek olmak için fizik tedavi ve terapi hizmetleri de sağlanmaktadır.

3. Palyatif Bakım Vaka Örneği

Ahmet Bey, ileri evre kanser hastasıdır ve hastalığın ilerlemesi nedeniyle evde palyatif bakım hizmeti almaktadır. Palyatif bakım ekibi, Ahmet Bey’in ağrı yönetimi, semptom kontrolü ve manevi destek ihtiyaçlarını karşılar. Ahmet Bey’in ailesine de bakım sürecinde destek ve eğitim verilmektedir. Bu hizmetler, Ahmet Bey’in yaşam kalitesini artırmayı ve hastalık sürecinde rahat etmesini sağlamayı amaçlar.

Sonuç

Vaka örnekleriyle bakım hizmet türleri ve organizasyonu, bireylerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş hizmetler sunarak yaşam kalitelerini artırmayı hedefler. Evde bakım, kurumda bakım, gündüz bakım, palyatif bakım ve geçici bakım gibi farklı hizmet türleri, bireylerin fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu hizmetler, bireylerin bağımsızlıklarını korumalarına, sağlıklarını iyileştirmelerine ve sosyal etkileşimde bulunmalarına olanak tanır. Bakım hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulması, bireylerin daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerini sağlar.

Bakım ve Sosyal Hizmet Final Deneme Sınavı-8

Bakım ve Sosyal Hizmet Ünite -8 : Vaka Örnekleriyle Bakım Hizmet Türleri ve Organizasyonu

1- Gereksinimlerini bağımsız olarak karşılama olanağından yoksun olup sürekli olarak başkalarının desteğine ihtiyaç duyan kişilere ne ad verilir?

a) Kimsesiz
b) Bakım gerektiren birey
c) Risk altındaki birey
d) Özel olarak korunması gereken birey
e) Düşkün

Cevap : b) Bakım gerektiren birey

Açıklama : Bakım gerektiren birey, sürekli olarak başkalarının desteğine ihtiyaç duyan kişilere verilen addır.

2- …………..yaygın olarak tedavi edici yaklaşımların yetersiz kaldığı ölümcül hastalarda, hasta ve yakınlarına verilen destekleyici bakım türüdür. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

a) Kurum bakımı
b) Evde Bakım
c) Palyatif Bakım
d) Spontane Bakım
e) Acil Bakım

Cevap : c) Palyatif Bakım

Açıklama : Palyatif Bakım, yaygın olarak tedavi edici yaklaşımların yetersiz kaldığı ölümcül hastalarda, hasta ve yakınlarına verilen destekleyici bakım türüdür.

3- Aşağıdakilerden hangisi evde sağlık hizmetleri kapsamında verilen bir hizmet değildir?

a) Ameliyat
b) Enjeksiyon
c) Rapor yazma
d) Diş sağlığı
e) Mama raporu verme

Cevap : a) Ameliyat

Açıklama : Ameliyat, evde sağlık hizmetleri kapsamında verilen bir hizmet değildir.

4- Engelli bireylerin aileleri düğün, hac gibi bir sebeple bir yere gittiğinde kısa süreli olarak engelli bireye verilen bakım hizmeti hangisidir?

a) Bakım Tedbiri
b) Uzun Süreli Bakım
c) Kreş Bakımı
d) Geçici ve Misafir Bakım
e) Gündüz Bakım

Cevap : d) Geçici ve Misafir Bakım

Açıklama : Geçici ve Misafir Bakım, engelli bireylerin aileleri düğün, hac gibi bir sebeple bir yere gittiğinde kısa süreli olarak engelli bireye verilen bakım hizmetidir.

5- Evde bakım merkezi/biriminde çalışan hekim dışı sağlık personeli tarafından hazırlanan ve evde bakım hekimi tarafından onaylanan, hastaya verilecek bakım içeriği ve sıklığını detaylı anlatan yazılı planı ifade eden terim hangisidir?

a) Kısa süreli bakım
b) Bakım elemanı
c) Tedavi planı
d) Rapor
e) Bakım planı

Cevap : e) Bakım planı

Açıklama : Bakım planı, evde bakım merkezi/biriminde çalışan hekim dışı sağlık personeli tarafından hazırlanan ve evde bakım hekimi tarafından onaylanan, hastaya verilecek bakım içeriği ve sıklığını detaylı anlatan yazılı plandır.

6- ……….evde verilecek desteğe rağmen bakılamayacak derecede yardıma gereksinim duyan veya aile yanında bakılması mümkün olmayan bireylerin bireysel, sosyal, psikolojik ihtiyaçlarının giderildiği, boş zamanlarını değerlendirecek etkinliklerin yapıldığı, sosyal ilişkilerinin ve aktivitelerinin artırıldığı bakım türüdür. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Huzurevi
b) Çocuk Evi
c) Kurum Bakımı
d) Islahevi
e) Hasta Bakım

Cevap : c) Kurum Bakımı

Açıklama : Kurum Bakımı, evde verilecek desteğe rağmen bakılamayacak derecede yardıma gereksinim duyan veya aile yanında bakılması mümkün olmayan bireylerin bireysel, sosyal, psikolojik ihtiyaçlarının giderildiği bakım türüdür.

7- 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile aşağıdakilerden hangisi bakım hizmetlerinden sorumlu tutulmuştur?

a) Darülaceze
b) Çocuk Esirgeme Kurumu
c) İçişleri Bakanlığı
d) Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
e) Sağlık Bakanlığı

Cevap : d) Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Açıklama : 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü bakım hizmetlerinden sorumlu tutulmuştur.

8- Aşağıdakilerden hangisi bakım elemanının fiziksel olarak yaşadığı sorunlara örnek teşkil etmez?

a) Anksiyete
b) Enfeksiyon
c) Kas hastalıkları
d) Bulaşıcı hastalık
e) Bel ağrısı

Cevap : a) Anksiyete

Açıklama : Anksiyete, bakım elemanının fiziksel olarak yaşadığı sorunlara örnek teşkil etmez.

9- ………….; kendi ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken, kendi başına yaşamını sürdürmekte zorlanan, tıbbi, sosyal, psikolojik, eğitsel anlamda başkalarının bakım ve yardımına ihtiyaç duyan çocuk, yaşlı, engelli, hasta gibi kişilere, bir plana göre evde veya kurumda verilen bakım ve destektir. Boşluğa hangisi getirilmelidir?

a) Bakım planı
b) Bakım elemanı
c) Bakıma ihtiyaç duyan birey
d) Bakım ekibi
e) Bakım hizmeti

Cevap : e) Bakım hizmeti

Açıklama : Bakım hizmeti, kendi ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken, kendi başına yaşamını sürdürmekte zorlanan, tıbbi, sosyal, psikolojik, eğitsel anlamda başkalarının bakım ve yardımına ihtiyaç duyan kişilere verilen bakım ve destektir.

10- 5378 sayılı kanun hangi grup için çıkarılmıştır?

a) Engelliler
b) Yaşlılar
c) Kadınlar
d) Çocuklar
e) Hastalar

Cevap : a) Engelliler

Açıklama : 5378 sayılı kanun, engelliler için çıkarılmıştır.

Bakım ve Sosyal Hizmet Final Deneme Sınavı-8

sosyal hizmetler Telegram Sosyal Hizmetler

Bakım ve Sosyal Hizmet Final Deneme Sınavı-8

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!