auzefİnsan Davranışı Ve Sosyal ÇevreSosyal Hizmet

İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -8

Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -8

#1. Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Koruma Kanunu’nu ifade eder?

Cevap : c) 5395

Açıklama : 5395 sayılı Kanun, Çocuk Koruma Kanunu olarak bilinir ve çocukların korunması, bakımı ve rehabilitasyonu ile ilgili düzenlemeleri içerir.

#2. İnsanı anlama sürecinde en temel yöntem nedir?

Cevap : a) Gözlem

Açıklama: İnsan davranışlarını anlamada gözlem, bireylerin davranışlarını ve tepkilerini doğrudan izleme yoluyla bilgi sağlar ve analizler için temel oluşturur.

#3. Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlik döneminde bilişsel gelişimle ilgili doğru bir ifadedir?

Cevap : c) Yetişkinlikte bilişsel gelişim devam eder ancak hızlanmaz.

Açıklama : Yetişkinlik döneminde bilişsel gelişim devam eder ancak çocukluk ve ergenlik dönemine kıyasla hızlanmaz. Bu dönemde, bireylerin problem çözme ve karar verme yetenekleri gelişir, bilgi ve deneyimleri artar. Ancak, yaş ilerledikçe bazı bilişsel fonksiyonlarda yavaşlama görülebilir.

#4. Sosyal hizmetin temel amacı nedir?

Cevap : c) Bireylerin refahını artırmak

Açıklama : Sosyal hizmetin temel amacı, bireylerin refahını artırmak, onların sosyal, duygusal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitelerini yükseltmektir​.

#5. Bütünleşme süreci için gerekli olan temel bileşen nedir?

Cevap : c) İşbirliği

Açıklama: Bütünleşme, farklı parçaların bir araya gelerek bir bütün oluşturduğu süreçtir ve bu süreç için işbirliği temel bir bileşendir.

#6. Sosyal hizmetin bilgi temeli hangi disiplinlerden etkilenir?

Cevap : c) Psikoloji, sosyoloji ve antropoloji

Açıklama : Sosyal hizmetin bilgi temeli, psikoloji, sosyoloji ve antropoloji gibi çeşitli disiplinlerden etkilenir. Bu disiplinler, sosyal hizmetin teorik ve uygulamalı temellerini oluşturur​.

#7. Bütünleşme süreci, insan davranışı ve sosyal çevre analizinde neyi ifade eder?

Cevap : b) Çeşitli bilgi ve deneyimlerin bir araya getirilerek anlamlandırılması

Açıklama: Bütünleşme, farklı parçaların, bilgi ve deneyimlerin kaybetmeden yeni bir bütün oluşturma sürecidir. Bu süreç, insan davranışları ve sosyal çevre analizinde, çeşitli perspektiflerin ve bilgilerin entegre edilerek daha kapsamlı ve derinlemesine bir anlayışın geliştirilmesine yardımcı olur.

#8. Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlik döneminde yaşlılıkta sık karşılaşılan bir sağlık sorunudur?

Cevap : B) Şeker hastalığı
Açıklama :  Yetişkinlik ve yaşlılık döneminde sık karşılaşılan sağlık sorunlarından biri şeker hastalığıdır (diyabet). Yaş ilerledikçe, metabolik hızın azalması ve insülin direncinin artması nedeniyle şeker hastalığı riski yükselir. Bu hastalık, uygun yönetim ve tedavi yöntemleri ile kontrol altına alınabilir.

#9. Genç yetişkinlik döneminde sosyal hizmet pratiğinde hangi model önerilmektedir?

Cevap : a) Aile koruma modeli

Açıklama: Aile koruma modeli, genç yetişkinlerin aile içi dinamiklerini ve bu dönemdeki özel ihtiyaçlarını ele alarak etkili bir yaklaşım sunar.

#10. Logoterapiye göre hayatın anlamını bulma süreci ne ile ilişkilidir?

Cevap : d) Çaba

Açıklama: Logoterapi, hayatın anlamını bulmanın, özgürce seçilen amaçlar için çaba göstermekle ilişkili olduğunu vurgular.

#11. Sosyal hizmet uzmanlarının rolleri arasında hangisi yer almaz?

Cevap : d) Sağlık hizmetleri sunmak

Açıklama : Sosyal hizmet uzmanlarının rolleri arasında danışmanlık yapmak, kaynakları sağlamak, politika geliştirmek ve savunuculuk yapmak yer alır. Ancak, doğrudan sağlık hizmetleri sunmak genellikle sosyal hizmet uzmanlarının rolü değildir​.

#12. Sosyal hizmette "Topluluk Değişim Modeli" ne zaman kullanılır?

Cevap : c) Topluluk bazlı sorunlara müdahalede

Açıklama: Topluluk Değişim Modeli, geniş çapta topluluk sorunlarına ve sosyal adaletsizliklere müdahale etmek için tasarlanmıştır.

#13. Aşağıdakilerden hangisi, evde sağlık hizmetleri kapsamında verilen bir hizmet değildir?

Cevap : a) Ameliyat

Açıklama : Evde sağlık hizmetleri, hastaların evlerinde sağlık hizmeti almasını sağlar. Ancak, ameliyat gibi kapsamlı tıbbi müdahaleler evde yapılamaz ve hastane ortamında gerçekleştirilmesi gerekir.

#14. Hangi model, yaşlı bireylerin günlük yaşamlarını desteklemek için kullanılır?

Cevap : c) Kendine yardım modeli

Açıklama: Kendine yardım modeli, yaşlı bireylerin bağımsızlıklarını korumak ve günlük yaşam aktivitelerinde kendilerine yardımcı olmak amacıyla kullanılır.

#15. Sosyal hizmet uzmanları hangi etik ilkeyi benimser?

Cevap : a) Gizlilik

Açıklama : Sosyal hizmet uzmanları, gizlilik ilkesini benimserler. Bu, bireylerin özel bilgilerinin korunmasını ve mahremiyetlerine saygı gösterilmesini içerir​.

#16. Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlik döneminde duygusal gelişimle ilgili doğru bir ifadedir?

Cevap : b) Yetişkinlikte duygusal istikrar sağlanır ve duygusal değişiklikler azalır.

Açıklama : Yetişkinlik dönemi, genellikle duygusal istikrarın sağlandığı ve duygusal değişikliklerin azaldığı bir dönemdir. Bu dönemde bireyler, genellikle daha fazla duygusal denge ve olgunluk kazanırlar. Duygusal istikrar, bireylerin yaşam kalitesini artıran önemli bir faktördür.

#17. Sosyal hizmet pratiğinde "Kulüp Modeli" ne odaklanır?

Cevap : a) Genç yetişkinlerin sosyalleşmesi

Açıklama: Kulüp modeli, genç yetişkinlerin sosyal etkileşim ve sosyalleşme ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla tasarlanmıştır.

#18. "Yaşam boyu gelişim" kavramı neden önemlidir?

Cevap : d) İnsan gelişimini kapsamlı anlamak için

Açıklama: Yaşam boyu gelişim, insanın doğumdan ölüme kadar olan süreçlerini anlamayı sağlar, bu da eğitim, sağlık, ve sosyal politikaların daha etkin şekilde planlanmasına olanak tanır.

#19. Geç yetişkinlik döneminde hangi sosyal hizmet modeli tercih edilir?

Cevap : e) Kendine yardım modeli

Açıklama: Kendine yardım modeli, geç yetişkinlerin bağımsızlıklarını korumaları ve kendi sorunlarına çözüm bulmaları için destek sağlar.

#20. Sosyal hizmet uzmanları hangi durumlarda müdahale ederler?

Cevap : c) Bireylerin sosyal, duygusal ve ekonomik ihtiyaçları olduğunda

Açıklama : Sosyal hizmet uzmanları, bireylerin sosyal, duygusal ve ekonomik ihtiyaçları olduğunda müdahale ederler. Bu, geniş bir yelpazede hizmetlerin sunulmasını gerektirir​.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Sosyal Hizmet
Ders : İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre
Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -8
Sınıf : 3. Sınıf
Dönem : Bahar Dönemi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Sosyal Hizmet
Ders : İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre
Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -8
Sınıf : 3. Sınıf
Dönem : Bahar Dönemi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -8

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Sosyal Hizmet
Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -8Sınıf : 3. Sınıf
Dönem : Bahar Dönemi

Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -8

Ölüm ve Yas

Ölüm ve yas, insan yaşamının kaçınılmaz gerçekleridir. Bu süreçler, bireylerin fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal yönlerden etkilenmelerine neden olur. Bu makalede, ölüm ve yasın çeşitli yönleri ve bu süreçlerin bireyler üzerindeki etkileri ele alınacaktır.

Ölüm Nedir?

Ölüm, insan yaşamının sonudur ve yaşamsal fonksiyonların kalıcı olarak durmasıyla gerçekleşir. Ölüm, sadece fiziksel bedenin sona ermesi değil, aynı zamanda ruhsal ve duygusal bir süreçtir. İnsanlar, ölümün anlamını ve sonuçlarını farklı şekillerde yorumlar. Kimileri için ölüm, bir son iken, kimileri için yeni bir başlangıçtır. Ölüm, bireyin hayatındaki son evre veya yeni bir aşama olarak da değerlendirilebilir​.

Ölüm ve Ölüme Bakış

Ölüm, kültürden kültüre, bireyden bireye farklı şekillerde algılanır ve yorumlanır. Bazı kültürlerde ölüm, doğal bir süreç olarak kabul edilirken, bazı kültürlerde ise korkutucu ve kaçınılması gereken bir olay olarak görülür. Ölüm algısı, bireylerin yaş, deneyim ve inanç sistemlerine göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, genç bireyler ölüme daha doğal bir süreç olarak bakabilirken, yaşlı bireyler için ölüm daha zorlayıcı ve kabul edilmesi güç bir gerçek olabilir​.

Yas Süreci

Yas, sevilen birinin kaybından sonra yaşanan duygusal süreçtir. Yas süreci, inkar, öfke, pazarlık, depresyon ve kabul aşamalarından oluşur. Bu aşamalar, bireylerin kaybı kabullenme ve yeni bir yaşam düzenine uyum sağlama süreçlerini içerir. Yas, bireyin duygusal ve psikolojik sağlığı üzerinde önemli etkilere sahiptir. Bu süreçte sosyal destek almak, bireylerin yasla başa çıkmalarına yardımcı olabilir​.

Yas Türleri

Yas türleri, kaybın niteliğine ve bireyin yas sürecine verdiği tepkilere göre farklılık gösterebilir. Patolojik yas, maskelenmiş yas, kronik yas ve gecikmiş yas gibi farklı yas türleri bulunmaktadır. Patolojik yas, bireyin normal yaşam aktivitelerini sürdüremeyecek kadar yoğun yas tepkileri vermesi durumudur. Bu tür yas, profesyonel yardım gerektirebilir ve uzun süreli psikoterapi ile tedavi edilebilir​.

Ölüm Türleri

Ölüm türleri, klinik ölüm, beyin ölümü, biyolojik ölüm ve sosyal ölüm olarak sınıflandırılabilir. Klinik ölüm, kalp ve solunum fonksiyonlarının durması ile gerçekleşir. Beyin ölümü, beyin fonksiyonlarının geri dönüşsüz olarak sona ermesidir. Biyolojik ölüm, tüm yaşamsal fonksiyonların tamamen durmasıdır. Sosyal ölüm ise, bireyin toplumsal hayattan çekilmesi ve izolasyon sürecidir​.

Yas ve Sosyal Destek

Yas sürecinde sosyal destek, bireylerin duygusal ve psikolojik iyilik hallerini korumalarına yardımcı olur. Aile ve arkadaş desteği, bireyin yas sürecini daha sağlıklı bir şekilde geçirmesini sağlar. Ayrıca, yas sürecinde profesyonel destek almak da önemlidir. Psikologlar ve danışmanlar, bireylerin yas sürecini anlamalarına ve bu süreçle başa çıkmalarına yardımcı olabilir​.

Sonuç

Ölüm ve yas, insan yaşamının kaçınılmaz gerçekleridir. Bu süreçlerin doğru yönetilmesi ve bireylerin bu süreçte desteklenmesi, duygusal ve psikolojik sağlığın korunması açısından büyük önem taşır. Sağlıklı bir yas süreci, bireyin kaybı kabullenmesine ve yeni bir yaşam düzenine uyum sağlamasına yardımcı olur. Sosyal destek ve profesyonel yardım, yas sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamlanmasına katkı sağlar​.

Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -8

Ölüm ve Yas

1- Ölüm ve yas sürecinde bireylerin yaşadığı en yaygın duygu nedir?

a) Öfke
b) Sevinç
c) Üzüntü
d) Korku
e) Şaşkınlık

Cevap : c) Üzüntü

Açıklama : Ölüm ve yas sürecinde bireylerin yaşadığı en yaygın duygu üzüntüdür. Bu duygu, kaybın acısını ve sevdiklerinin yokluğunu ifade eder.

2- Yas sürecinin ilk aşaması nedir?

a) İnkar
b) Öfke
c) Pazarlık
d) Depresyon
e) Kabul

Cevap : a) İnkar

Açıklama : Yas sürecinin ilk aşaması inkar aşamasıdır. Bu aşamada birey, kaybı kabul etmekte zorlanır ve yaşananları inkar edebilir.

3- Yas sürecinde öfke aşaması hangi duygu ile ilişkilidir?

a) Korku
b) Suçluluk
c) Sevinç
d) Öfke
e) Şaşkınlık

Cevap : d) Öfke

Açıklama : Yas sürecinde öfke aşaması, kaybın adaletsiz olduğunu düşünme ve bu duruma karşı öfke duyma ile ilişkilidir.

4- Yas sürecinde pazarlık aşaması nedir?

a) Kaybı kabullenme
b) Kaybı inkar etme
c) Kaybın geri alınması için pazarlık yapma
d) Depresyona girme
e) Suçluluk hissetme

Cevap : c) Kaybın geri alınması için pazarlık yapma

Açıklama : Yas sürecinde pazarlık aşaması, bireyin kaybın geri alınması için kendi içinde pazarlık yapma aşamasıdır. Bu aşamada birey, “Eğer şu olsaydı, bu olmazdı” gibi düşüncelerle durumu geri almaya çalışır.

5- Yas sürecinin depresyon aşamasında bireyler hangi duyguyu yaşarlar?

a) Sevinç
b) Üzüntü ve çaresizlik
c) Öfke
d) İnkar
e) Şaşkınlık

Cevap : b) Üzüntü ve çaresizlik

Açıklama : Yas sürecinin depresyon aşamasında bireyler yoğun üzüntü ve çaresizlik duyguları yaşarlar. Bu aşama, kaybın gerçekliğiyle yüzleşme ve derin bir keder yaşama dönemidir.

6- Yas sürecinin son aşaması nedir?

a) İnkar
b) Öfke
c) Pazarlık
d) Depresyon
e) Kabul

Cevap : e) Kabul

Açıklama : Yas sürecinin son aşaması kabul aşamasıdır. Bu aşamada birey, kaybı kabullenir ve yeni bir yaşam düzeni kurmaya başlar.

7- Yas sürecinde bireylerin sosyal destek alması neden önemlidir?

a) Yalnız kalmamak için
b) Ekonomik destek almak için
c) Sosyal çevrenin sağladığı duygusal destek nedeniyle
d) Fiziksel sağlıklarını korumak için
e) İş bulmak için

Cevap : c) Sosyal çevrenin sağladığı duygusal destek nedeniyle

Açıklama : Yas sürecinde bireylerin sosyal destek alması, duygusal destek sağlamak ve yas sürecini daha sağlıklı bir şekilde atlatmak için önemlidir.

8- Yas sürecinde profesyonel yardım almak hangi durumlarda önerilir?

a) Kısa süreli üzüntü yaşandığında
b) Günlük aktiviteler etkilenmediğinde
c) Depresyon belirtileri şiddetli ve uzun süreli olduğunda
d) Ekonomik sorunlar olduğunda
e) Yalnız kalmak istendiğinde

Cevap : c) Depresyon belirtileri şiddetli ve uzun süreli olduğunda

Açıklama : Yas sürecinde profesyonel yardım almak, depresyon belirtileri şiddetli ve uzun süreli olduğunda önerilir. Bu durumlarda, bireyin ruh sağlığını korumak ve yas sürecini sağlıklı bir şekilde atlatmak için profesyonel destek önemlidir.

9- Yas sürecinin uzun sürmesi hangi terimle ifade edilir?

a) Kısa süreli yas
b) Normal yas
c) Karmaşık yas
d) Anksiyete
e) Travma

Cevap : c) Karmaşık yas

Açıklama : Yas sürecinin normalden daha uzun sürmesi ve bireyin günlük yaşamını olumsuz etkilemesi durumu “karmaşık yas” olarak adlandırılır. Karmaşık yas, profesyonel müdahale gerektirebilir.

10- Yas sürecinde hangi aktiviteler bireylerin iyileşme sürecini destekler?

a) Sosyal etkinliklere katılım
b) Fiziksel egzersiz
c) Hobilerle meşgul olmak
d) Meditasyon ve rahatlama teknikleri
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

Açıklama : Yas sürecinde sosyal etkinliklere katılım, fiziksel egzersiz, hobilerle meşgul olmak ve meditasyon gibi aktiviteler bireylerin iyileşme sürecini destekler ve duygusal dengeyi korumalarına yardımcı olur.

Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -8

Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre 2 Telegram Sosyal Hizmetler

Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre-2 Final Deneme Sınavı -8

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!