Adli Sosyal HizmetauzefSosyal Hizmet

Adli Sosyal Hizmet Final Deneme Sınavı -10 (2024)

Auzef Adli Sosyal Hizmet Final Sınav Soruları Deneme Sınavı -10 (2024)

#1. Aşağıdakilerden hangisi ŞÖNİM’lerde verilen hizmetlerden değildir?

Cevap: c) Çocuk teslimi

Açıklama: ŞÖNİM’lerde çocuk teslimi hizmeti verilmez.

#2. Dünya Sağlık Teşkilatına göre, sentetik ya da doğal olan bir maddenin, yinelenerek kullanılmasıyla ortaya çıkan bir zehirlenme durumuna ne denir?

Cevap : e) Madde bağımlılığı

Açıklama : Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, madde bağımlılığı, sentetik ya da doğal bir maddenin yinelenerek kullanılması sonucunda ortaya çıkan bir zehirlenme durumudur. Bu durum, bireyin fiziksel ve psikolojik sağlığını olumsuz etkileyebilir ve bağımlılık tedavisi gerektirebilir.

#3. Çocukların tesliminde aşağıdaki meslek elemanlarından hangisi yer almamaktadır?

Cevap: e) Sosyolog

Açıklama: Çocukların tesliminde sosyolog yer almaz.

#4. Merkezi sinir sisteminde etkisini gösteren ve beynin işlevlerini değiştirerek algıda, ruh hâlinde, bilinçlilikte ve davranışta geçici değişikliklere neden olan kimyasal maddelerdir. Bu maddelerin sürekli kullanımı fiziksel bağımlılığa neden olur. Bu durum aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

Cevap : c) Psikoaktif madde

Açıklama : Psikoaktif maddeler, merkezi sinir sistemini etkileyerek beynin işlevlerini değiştiren ve algıda, ruh halinde, bilinçlilikte ve davranışta geçici değişikliklere neden olan kimyasal maddelerdir. Bu maddelerin sürekli kullanımı fiziksel ve psikolojik bağımlılığa yol açabilir. Psikoaktif maddeler arasında alkol, nikotin, uyuşturucular ve bazı ilaçlar bulunur.

#5. Dünyada ilk defa 1899 yılında aile mahkemesi kurulmuştur. Söz konusu ilk mahkeme aşağıdaki ülkelerden hangisinde kurulmuştur?

Cevap: c) ABD

Açıklama: Dünyada ilk aile mahkemesi 1899 yılında ABD’de kurulmuştur.

#6. Denetimli serbestlik tedavi hizmeti aşağıdaki hangi yasal düzenleme çerçevesinde mahkeme tarafından tanımlamaktadır?

Cevap : a) Türk Ceza Kanunu

Açıklama : Denetimli serbestlik tedavi hizmeti, Türk Ceza Kanunu çerçevesinde mahkeme tarafından tanımlanan bir yaptırımdır. Bu hizmet, mahkemeler tarafından belirli suçlar için hüküm giyen kişilere alternatif bir ceza olarak sunulabilir ve suçluların toplum içerisinde denetim altında tutulmalarını, tedavi edilmelerini ve rehabilitasyonlarını içerir.

#7. Çocuk izlem merkezleri aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlı olarak hizmet vermektedir?

Cevap: a) Sağlık Bakanlığı

Açıklama: Çocuk izlem merkezleri Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet vermektedir.

#8. Çocuğun korunmasıyla ilgili olarak, çocuğun menfaati ve gelişmesi tehlikeye düştüğü takdirde, ana ve baba duruma çare bulamaz veya buna güçleri yetmez ise hakimin, çocuğun korunması için uygun önlemleri aldırabileceğini hükme bağlamıştır. Söz konusu bu yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisinde geçmektedir?

Cevap: a) Türk Medeni Kanunu

Açıklama: Türk Medeni Kanunu, çocuğun korunması için hakimin gerekli önlemleri aldırabileceğini hükme bağlamıştır.

#9. “Hâkim ve Cumhuriyet savcıların yetiştirilmesi, eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili strateji ve hedefleri belirlemek gibi temel görevlerinin yanında, hukuk ve adalet alanını ilgilendiren konularda uzmanlık ve sertifika programları ile kurs, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikleri düzenlemek, bilgi bankası ve kütüphane kurmak, yayınlar yapmak” gibi görevleri olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Türkiye Adalet Akademisi

Açıklama : Türkiye Adalet Akademisi, hâkim ve savcıların mesleki eğitim ve gelişimini sağlamakla görevli bir kurumdur. Bu akademi, yargı mensuplarına yönelik eğitim programları düzenler ve hukuki bilgiye erişimi kolaylaştıracak kaynaklar sunar.

#10. ------------- dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın, kiralanan taşınmazlara ilişkin kira ilişkisinden doğan alacak davaları, taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davaları, çekişmesiz yargı işleri ile arabuluculuk faaliyetine ilişkin birtakım işleri çözmekle görevli genel mahkemelerdir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : a) Sulh Hukuk Mahkemesi

Açıklama : Sulh Hukuk Mahkemeleri, daha az maddi değere sahip ve genellikle daha basit hukuki uyuşmazlıklarla ilgilenir. Kiralama, mal paylaşımı ve benzeri konular bu mahkemelerin görev alanına girer.

#11. Aşağıdakilerden hangisi altı oturumluk bağımlılık programı kapsamındaki psikoeğitim çalışmalarında yer almaz?

Cevap : e) Öğretmen

Açıklama : Altı oturumluk bağımlılık programı kapsamındaki psiko-eğitim çalışmalarında yer almayan meslek grubu öğretmenlerdir. Bu tür programlar genellikle sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, psikiyatristler ve sağlık memurları gibi sağlık ve sosyal hizmet profesyonelleri tarafından yürütülür. Öğretmenler, daha çok eğitim kurumlarında akademik ve pedagojik roller üstlenirler

#12. Aşağıdaki mahkemelerden hangisi tek hakimli mahkemelerden değildir?

Cevap : d) Ağır Ceza Mahkemesi

Açıklama : Ağır Ceza Mahkemeleri, genellikle üç hakimli paneller tarafından yürütülen mahkemelerdir ve ciddi suçlarla ilgili davaları ele alır. Bu mahkemeler, daha büyük ve karmaşık davalar için kurulmuştur.

#13. Türkiye’de boşanma ve velayet durumlarında çocukların teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemler aşağıdaki hangi yasaya göre yapılmaktadır?

Cevap: b) İcra ve iflas kanunu

Açıklama: Türkiye’de boşanma ve velayet durumlarında çocukların teslimi İcra ve iflas kanununa göre yapılmaktadır.

#14. Vücudun, bağımlılık yapan maddeden arındırılması ve tedavi sırasında vücudun bu maddelere olan ihtiyacı sonucunda ortaya çıkan yoksunluk belirtilerinin giderilmesi için uygulanan müdahale ve tedavi usulleridir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

Cevap : d) Detoksifikasyon

Açıklama : Detoksifikasyon, vücudun, bağımlılık yapan maddeden arındırılması ve tedavi sırasında vücudun bu maddelere olan ihtiyacı sonucunda ortaya çıkan yoksunluk belirtilerinin giderilmesi için uygulanan müdahale ve tedavi yöntemlerini ifade eder. Bu süreç, madde bağımlılığının üstesinden gelmek için ilk adım olarak kabul edilir ve genellikle medikal destek gerektirir.

#15. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ülkemizde hangi yıl kabul edilmiştir?

Cevap: e) 2012

Açıklama: 6284 sayılı Kanun 2012 yılında kabul edilmiştir.

#16. Çocuğun sağlığını, yaşamını ve gelişmesini tehlikeye atacak şekilde bir yetişkin, toplum veya ülkesi tarafından bilerek veya bilmeyerek yapılan davranışlar, haklarını ihlal eden her türlü eylem ve eylemsizliklerin tümüdür. Çocuğa yönelik istismarı tanımlayan bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

Cevap: a) Dünya Sağlık Teşkilatı

Açıklama: Çocuğa yönelik istismarı tanımlayan bu tanım Dünya Sağlık Teşkilatı’na aittir.

#17. Bu mahkeme, idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararlara karşı yapılan itiraz ve istinaf başvurularını inceleyip karara bağlamak yanında yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını karara bağlamakla da görevlidir. Bu mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d) Bölge İdare Mahkemesi

Açıklama : Bölge İdare Mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin verdiği kararlar üzerine yapılan istinaf başvurularını değerlendirir. Bu mahkemeler aynı zamanda idari yargı içinde yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözer.

#18. Aşağıdakilerden hangisi “Çocuk İzlem Merkezi Koordinasyon Kurulu”nda yer almamaktadır?

Cevap: e) Yüksek Öğretim Kurumu

Açıklama: Yüksek Öğretim Kurumu, “Çocuk İzlem Merkezi Koordinasyon Kurulu”nda yer almamaktadır.

#19. Bu mahkemeler, özel hukuk uyuşmazlıklarından doğan ve özellikle malvarlığı haklarına ilişkin davalar ile şahıs varlığına ilişkin davalara bakmakla görevli genel mahkemelerdir. Adli sosyal hizmet kapsamındaki bu kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: c) Asliye Hukuk Mahkemesi

Açıklama : Asliye Hukuk Mahkemeleri, malvarlığı ve kişisel haklar gibi özel hukuk konularında dava işlerine bakar. Bu mahkemeler, bireyler arası hukuki uyuşmazlıkları çözümlemekle yükümlüdür

#20. Aşağıdakilerden hangisi çocuk izlem merkezlerinde yürütülen işlemlerden değildir?

Cevap: d) Fizyolojik muayene

Açıklama: Fizyolojik muayene, çocuk izlem merkezlerinde yürütülen işlemler arasında yer almaz.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Sosyal Hizmet
Ders : Adli Sosyal Hizmet
Auzef Adli Sosyal Hizmet Final Sınav Soruları Deneme Sınavı -10 (2024)
Sınıf : 3. Sınıf
Dönem : Bahar Dönemi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Sosyal Hizmet
Ders : Adli Sosyal Hizmet
Auzef Adli Sosyal Hizmet Final Sınav Soruları Deneme Sınavı -10 (2024)
Sınıf : 3. Sınıf
Dönem : Bahar Dönemi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Adli Sosyal Hizmet Final Sınav Soruları Deneme Sınavı -10 (2024)

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Sosyal Hizmet
Ders : Adli Sosyal Hizmet
Auzef Adli Sosyal Hizmet Final Sınav Soruları Deneme Sınavı -10 (2024)
Sınıf : 3. Sınıf
Dönem : Bahar Dönemi

Auzef Adli Sosyal Hizmet Final Sınav Soruları Deneme Sınavı -10 (2024)

Adli Sosyal Hizmet Alanında Sosyal Hizmet Uzmanlarının Rol ve Görevleri

Adli sosyal hizmet alanında çalışan sosyal hizmet uzmanları, toplumun adalet sistemi içindeki en savunmasız bireylerine hizmet ederler. Bu uzmanlar, çocuk ve aile mahkemeleri, denetimli serbestlik, çocuk eğitimevleri, ceza infaz kurumları, çocuk izlem merkezleri ve mağdur hakları gibi çeşitli alanlarda önemli görevler üstlenirler. Bu ünitede, adli sosyal hizmet uzmanlarının rol ve görevleri detaylı bir şekilde ele alınmaktadır.

Adli Sosyal Hizmet Uzmanlarının Görev Alanları

Sosyal hizmet uzmanları, adli sosyal hizmet alanında birçok farklı rolde çalışırlar. Mahkemelerde bilirkişi olarak görev alabilir, suç vakalarını araştırarak mahkemelere rapor sunabilir ve duruşma esnasında arabuluculuk yapabilirler. Ayrıca, sosyal hizmet uzmanları suç mağdurlarına ve suça sürüklenen çocuklara destek sağlar, onların adli süreçler boyunca korunmalarını ve desteklenmelerini temin ederler.

Ceza İnfaz Kurumlarında Sosyal Hizmet

Ceza infaz kurumlarında sosyal hizmet uzmanları, hükümlülerin bedensel ve zihinsel sağlıklarını korumalarına ve iyileştirmelerine yardımcı olurlar. Psiko-sosyal yardım servislerinde görev alarak, hükümlülerin sosyal uyum süreçlerini desteklerler. Bu süreçte, hükümlülerin ihtiyaçlarını ve risk faktörlerini belirler, bireysel ve grup temelli müdahale planları hazırlarlar. Hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması sürecinde önemli bir rol oynayan sosyal hizmet uzmanları, bu süreçte eğitim ve meslek edindirme programlarını da yürütürler.

Denetimli Serbestlikte Sosyal Hizmet

Denetimli serbestlik uygulamaları, suç işlemiş bireylerin cezaevine girmeden veya kısa süreli cezaevi süresinden sonra toplum içinde denetlenmelerini sağlayan bir uygulamadır. Bu süreçte sosyal hizmet uzmanları, bireylerin topluma uyum sağlamalarına yardımcı olur, ihtiyaçlarını belirler ve uygun destek hizmetlerini planlarlar. Denetimli serbestlik sürecinde, bireylerin yeniden suç işlememeleri ve sosyal hayata entegrasyonları için gerekli desteği sağlarlar.

Çocuk İzlem Merkezlerinde Sosyal Hizmet

Çocuk izlem merkezleri, cinsel istismar mağduru çocukların adli süreçlerinin çocuk dostu bir ortamda yürütülmesini sağlar. Sosyal hizmet uzmanları, bu merkezlerde çocukların beyanlarının alınmasında ve psikolojik destek sağlanmasında görev alırlar. Çocuk izlem merkezlerinde çalışan sosyal hizmet uzmanları, çocukların ikincil mağduriyet yaşamalarını önlemek için gerekli tedbirleri alırlar.

Sonuç

Adli sosyal hizmet alanında çalışan sosyal hizmet uzmanları, toplumun en savunmasız bireylerine adalet sistemi içinde destek sağlarlar. Mahkemelerde, ceza infaz kurumlarında, denetimli serbestlikte ve çocuk izlem merkezlerinde görev alarak, bireylerin adil yargılanma, korunma ve rehabilitasyon süreçlerinde önemli rol oynarlar. Bu uzmanlar, bireylerin ihtiyaçlarını belirleyerek onlara uygun müdahale planları hazırlar ve uygulamalarını izlerler.

Auzef Adli Sosyal Hizmet Final Sınav Soruları Deneme Sınavı -10 (2024)

Auzef Adli Sosyal Hizmet Final Sınav Soruları Deneme Sınavı -10 (2024)

Ceza Adalet Sisteminde Sosyal Hizmet

1- 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda belirtilen “Sosyal Çalışma Görevlisi” olarak aşağıda hangi meslek yer almamaktadır?

a) Sosyal hizmet uzmanı
b) Sosyolog
c) Psikiyatrist
d) Psikolog
e) Aile ve tüketici bilimleri uzmanı

Cevap: c) Psikiyatrist

Açıklama: Psikiyatrist, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda belirtilen “Sosyal Çalışma Görevlisi” olarak yer almamaktadır.

2- Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmeliğine göre sosyal hizmet uzmanları aşağıdaki belirtilen hangi birimde çalışmaktadır?

a) Tıbbi sosyal hizmet birimi
b) Sosyal servis
c) Sosyal araştırma birimi
d) Sosyal hizmet merkezi
e) Psiko-sosyal yardım servisi

Cevap: e) Psiko-sosyal yardım servisi

Açıklama: Sosyal hizmet uzmanları, ceza infaz kurumlarında psiko-sosyal yardım servisinde çalışmaktadır.

3- Hükümlülerin, kuruma girişinden salıverilmesine kadar geçen süre içerisinde, bedensel ve zihinsel sağlıklarını sürdürmeleri veya bunlara yeniden kavuşmaları için gerekli önlemlerin alınması, suçluluk duygusundan arınması, kişisel ve toplumsal gelişiminin sağlanması amacıyla uygulanacak, eğitim-öğretim, sağlık, psiko-sosyal hizmetler ile meslek edindirme, bireyselleştirilme, toplum yaşamıyla uyumlaşmasını ve geliştirilmesini sağlayacak programların tümüdür. Söz konusu durum aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

a) Güçlendirme
b) İyileştirme
c) Koruma
d) Destekleme
e) Yönlendirme

Cevap: b) İyileştirme

Açıklama: Hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması amacıyla yapılan çalışmalar iyileştirme olarak tanımlanır.

4- Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanları tarafından ceza infaz kurumlarında uygulanan bazı grup çalışmaları arasında yer almamaktadır?

a) Sigara Alkol Madde Bağımlılığı Programı (SAMBA)
b) Öfke kontrol programı
c) Terapi grupları programı
d) Salıverilme öncesi mahkûm gelişim programı
e) Ardıç programı

Cevap: c) Terapi grupları programı

Açıklama: Ceza infaz kurumlarında sosyal hizmet uzmanları tarafından uygulanan grup çalışmaları arasında terapi grupları programı yer almaz.

5- Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanları tarafından adli alanda doldurulan formlar arasında yer almamaktadır?

a) ARDEF
b) Sosyal inceleme raporu
c) Adli görüşme raporu
d) Grup terapisi raporu
e) Bilir kişi raporu

Cevap: d) Grup terapisi raporu

Açıklama: Sosyal hizmet uzmanları tarafından adli alanda doldurulan formlar arasında grup terapisi raporu yer almaz.

6- Çocuk Eğitimevleri aşağıdaki hangi bakanlığa bağlıdır?

a) Sağlık Bakanlığı
b) Adalet Bakanlığı
c) İçişleri Bakanlığı
d) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
e) Yüksek Öğretim Kurumu

Cevap: b) Adalet Bakanlığı

Açıklama: Çocuk Eğitimevleri Adalet Bakanlığına bağlıdır.

7- Çocuk İzlem Merkezleri aşağıdaki hangi bakanlığa bağlıdır?

a) Sağlık Bakanlığı
b) Adalet Bakanlığı
c) İçişleri Bakanlığı
d) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
e) Yüksek Öğretim Kurumu

Cevap: a) Sağlık Bakanlığı

Açıklama: Çocuk İzlem Merkezleri Sağlık Bakanlığına bağlıdır.

8- İç İşleri Bakanlığında çalışan sosyal hizmet uzmanları çocuklarla çalışırken aşağıdaki hangi birimde görev yapmaktadırlar?

a) Sosyal servis
b) Psiko-sosyal servis
c) Sosyal destek
d) Mağdur destek birimi
e) Sosyal hizmet büro / Kısım amirliği

Cevap: e) Sosyal hizmet büro / Kısım amirliği

Açıklama: İç İşleri Bakanlığında çalışan sosyal hizmet uzmanları çocuklarla çalışırken Sosyal hizmet büro / Kısım amirliğinde görev yapmaktadırlar.

9- Adli sosyal alanında suça sürüklenen çocuklarla ilgili işlemler aşağıdaki hangi yasaya göre yürütülür?

a) Çocuk Koruma Kanunu
b) Aile Mahkemeleri Kanunu
c) Denetimli Serbestlik Kanunu
d) Çocuk Hakları Sözleşmesi
e) Türk Ceza Kanunu

Cevap: a) Çocuk Koruma Kanunu

Açıklama: Adli sosyal alanında suça sürüklenen çocuklarla ilgili işlemler Çocuk Koruma Kanunu’na göre yürütülür.

10- Aşağıdakilerden hangisi çocuk adalet sisteminde sosyal hizmet uzmanlarının rol ve görevleri arasında yer almamaktadır?

a) Yakalama anında çocuğa destek olma
b) Adli muayeneye katılma
c) Hapis cezası süresince destek sağlamak
d) Salıverilme için hazırlık çalışmaları yapmak

Cevap: c) Hapis cezası süresince destek sağlamak

Açıklama: Hapis cezası süresince destek sağlamak, çocuk adalet sisteminde sosyal hizmet uzmanlarının rol ve görevleri arasında yer almamaktadır.

Auzef Adli Sosyal Hizmet

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!