Adli Sosyal HizmetauzefSosyal Hizmet

Adli Sosyal Hizmet Final Deneme Sınavı -6 (2024)

Auzef Adli Sosyal Hizmet Final Sınav Soruları Deneme Sınavı -6 (2024)

#1. Adli süreçte suç mağdurlarına ve adli desteğe ihtiyaç duyan kişilere sağlanacak hizmetler ile Cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemelere sunulacak hizmetlerin yerine getirilmesine dair görev, yetki ve sorumluluklar ile buna ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği ne zaman yayımlanmıştır?

Cevap: d) 2021

Açıklama: Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği 2021 yılında yayımlanmıştır.

#2. Ülkemizde bulunan bu hapishaneler büyükşehirlerdeki eski olan hapishanelerin yerine veya kapasitesi yoğunluğuna çözüm bulmak amacıyla inşa edilmiş, uluslararası şartlara uygun olmak kaydıyla, kurulan cezaevleridir. Sözkonusu bu hangi tip cezaevidir?

Cevap : d) L Tipi cezaevi

Açıklama : L Tipi cezaevleri, büyükşehirlerdeki eski hapishanelerin yerini almak veya kapasitesinin yoğunluğuna çözüm bulmak amacıyla inşa edilen, uluslararası standartlara uygun yeni nesil cezaevleridir. Bu cezaevleri, modern mimari ve iyileştirilmiş yaşam koşulları ile donatılmıştır

#3. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği (2021) kapsamında denetimli serbestlik uzmanları tarafından hazırlanan şüpheli veya sanığın geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, kişisel, sosyal, ekonomik, ruhsal ve psikolojik durumu ile çevresinin sistemli bir bakış açısıyla değerlendirildiği, topluma ve mağdura karşı taşıdığı risk ile ihtiyaçlarının belirlendiği ve bu ihtiyaçlara yönelik hizmet, program ve kaynaklarla ilgili önerileri içeren hüküm öncesi rapordur. Bu rapor aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: d) Sosyal Araştırma Raporu

Açıklama: Sosyal Araştırma Raporu, denetimli serbestlik uzmanları tarafından hazırlanan hüküm öncesi rapordur.

#4. Dünyada ilk defa ABD’de Çocuklara Zulmü (İşkenceyi) Önleme Derneği kurulmuştur. Bu dernek hangi yılda kurulmuştur?

Cevap : a) 1875

Açıklama : Çocuklara Zulmü Önleme Derneği, çocukların korunması ve kötü muamele görmelerinin önlenmesi amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Bu dernek, çocuk haklarının savunulmasında önemli bir rol oynamıştır.

#5. Suç nedeniyle fiziksel, zihinsel, ruhsal veya ekonomik olarak doğrudan zarar gören kişi veya kişilere ....... denilmektedir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap: b) Mağdur

Açıklama: Suç nedeniyle doğrudan zarar gören kişilere mağdur denir.

#6. 1983 yılında 2828 sayılı kanunla kurulan ve Türkiye’deki Sosyal Hizmet uygulamalarını bünyesinde ağırlıklı olarak toplayan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Açıklama : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye’deki sosyal hizmet politikalarının ve uygulamalarının merkezi olarak görev yapmıştır. Bu kurum, çocukların korunması ve sosyal hizmetlerin sunulması konusunda önemli bir role sahiptir.

#7. Aşağıdakilerden hangisini adli destek görevlilerinin görevleri arasında yer almamaktadır?

Cevap: a) Araştırma raporu hazırlamak

Açıklama: Araştırma raporu hazırlamak adli destek görevlilerinin görevleri arasında yer almaz.

#8. Sosyal hizmet mesleğinin kendi bilimsel yöntemlerini kullanarak sistematik bilgiye ulaştığı ……………………. hukuk sistemi içinde sosyal hizmet uzmanının bilimsel değerlendirme, tespit ve önerilerini temsil eden legal bir belgedir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisinde geçmektedir?

Cevap: b) Sosyal İnceleme Raporu

Açıklama: Sosyal İnceleme Raporu, sosyal hizmet uzmanının bilimsel değerlendirme, tespit ve önerilerini temsil eden legal bir belgedir.

#9. Hükümlünün tanınması, davranışlarının değerlendirilerek hakkında uygulanacak rejimin belirlenmesi, kişinin durumuna uygun ceza infaz kurumuna ayrılması, infazın bireyselleştirilmesi, iyileştirme programlarına katılması, hükümlülük süresi içerisinde davranışlarının izlenmesi ve hükümlü hakkındaki iyi hâl değerlendirmesine dayanak oluşturması amacıyla ceza infaz kurumunda kalma süresi altı aydan fazla olan hükümlüler hakkında düzenlenen ve gelişim puanlamasını içeren belgedir. Söz konusu belge aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: a) Gelişim Değerlendirme Raporu

Açıklama: Gelişim Değerlendirme Raporu, hükümlünün ceza infaz kurumunda kalma süresi altı aydan fazla olanlar için düzenlenir.

#10. Hükümlüler hakkında verilen cezaların, hükümlülerin eğitilmeleri, meslek edinmeleri ve yeniden toplumla bütünleştirilmeleri amaçları güdülerek yerine getirildiği tesislerdir. Bu kurumlarda firara karşı engel bulundurulmaz; kurum güvenliği iç güvenlik görevlilerinin gözetim ve sorumluluğunda sağlanır. Bu kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e) Çocuk eğitimevi

Açıklama :Çocuk eğitevleri, hükümlülerin eğitilmesi, meslek edinmeleri ve toplumla bütünleştirilmeleri amacıyla kurulmuş açık ceza infaz kurumlarıdır. Bu kurumlar firara karşı engel bulundurmayıp, güvenlik iç güvenlik görevlileri tarafından sağlanır, ve eğitim odaklı faaliyetler sunar.

#11. “Hukuk düzeni tarafından şahıslara tanınmış olan yetkiler; Dava veya iddiada gerçeğe uygunluk, doğruluk” aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?

Cevap : c) Hak

Açıklama : Hak kavramı, hukuk düzeni tarafından bireylere tanınan yetkileri ifade eder. Bu yetkiler, bir davanın ya da iddianın doğruluk ve gerçeğe uygunluk prensipleri çerçevesinde ele alınır. Haklar, bireylerin yasal olarak korunmasını ve yasal sınırlar içinde hareket etme özgürlüğünü garanti altına alır.

#12. Adli destek ve mağdur hizmetleri sunan adli görüşmeciler aşağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Cevap: a) SHU- Psikolog- Pedagog

Açıklama: Adli destek ve mağdur hizmetleri sunan adli görüşmeciler SHU, psikolog ve pedagoglardır.

 

#13. 2017 Yılından itibaren yapımlarına başlanan kurumlardır. Ağırlıklı olarak tek kişilik oda şeklinde mimari yapıya sahiptir. Sözkonusu bu hangi tip cezaevidir?

Cevap : d) S Tipi cezaevi

Açıklama : S Tipi cezaevleri, 2017 yılından itibaren inşa edilen ve ağırlıklı olarak tek kişilik odalardan oluşan yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarıdır. Bu cezaevleri, mahkumların bireysel mahremiyetini koruyarak güvenlik ve kontrolü en üst düzeyde tutmayı amaçlar.

#14. Hükümlü bireylerin risk ve ihtiyaçlarını belirlemek üzere geliştirilmiş değerlendirme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: e) Araştırma ve Değerlendirme Formu

Açıklama: Araştırma ve Değerlendirme Formu, hükümlü bireylerin risk ve ihtiyaçlarını belirlemek için geliştirilmiştir.

#15. Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk çocuk/ergen mahkemesi 1899 yılında Chicago Kadınlar Kulübü’nün çabaları ile Illinois’de açılmıştır. Bu mahkeme sayesinde suçlu çocukların korunması için yapılan hizmet aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d) Mahkemeye çıkmadan önce çocuklardan psikolojik sorunları olanları saptamak görevini yerine getirmiştir.

Açıklama : Bu mahkeme, suçla ilişkilendirilen çocukların durumlarını değerlendirirken, onların psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmuş ve suç işlemelerine neden olabilecek temel sorunları saptama amacı gütmüştür. Bu yaklaşım, çocukların rehabilite edilmesine ve topluma yeniden kazandırılmasına olanak tanımıştır.

#16. Ağırlaştırılmış müebbet cezasını infaz etmekte olan hükümlüler ve diğer kurumlarda bulunmaları halinde kurum asayişini olumsuz yönde etkileyeceği değerlendirilen hükümlü ve tutuklular bu tip yüksek güvenlikli kurumlarda barındırılır Sözkonusu bu hangi tip cezaevidir?

Cevap : c) Y Tipi cezaevi

Açıklama : Y Tipi cezaevleri, ağırlaştırılmış müebbet cezasını infaz eden hükümlüler ve diğer kurumlarda bulunmaları halinde kurum asayişini olumsuz yönde etkileyeceği değerlendirilen hükümlü ve tutuklular için tasarlanmış yüksek güvenlikli kurumlardır.

#17. Cezanın infazına başlandığı tarihte onsekiz yaşını bitirmiş olup da yirmibir yaşını doldurmamış genç hükümlülerin cezalarını çektikleri, eğitim ve öğretim esasına dayalı, firara karşı engelleri olan, iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan kurumlardır. Bu kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d) Çocuk ve gençlik kapalı ceza infaz kurumları

Açıklama : Çocuk ve gençlik kapalı ceza infaz kurumları, 18 yaşını bitirmiş ancak 21 yaşını doldurmamış genç hükümlülerin cezalarını çektikleri, eğitim ve öğretim esasına dayalı, güvenlik önlemleri bulunan kurumlardır.

#18. .......... psikolojik yönü, kişisel olarak mağdura ve onun ihtiyaçlarına, mağdurun iç dünyasında yaşadığı sorunlara ve bunların çözümüne odaklanır. Mağdurun adli süreçle ilgili olarak bilgilendirilmesi, kaygı ve endişelerinin mümkün olduğu kadar giderilmesi bu yaklaşımın psikolojik yönünün bir gereğidir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap: a) Psiko-sosyal yaklaşım

Açıklama: Psiko-sosyal yaklaşım, mağdurun ihtiyaçlarına ve yaşadığı sorunlara odaklanır.

#19. Sosyal hizmet mesleğinin ve disiplinin gerektirdiği şekilde sosyal hizmet uzmanı tarafından müracaatçı sistemi ile görüşme yapılması, müracaatçı sisteminin sosyal, duygusal, fiziksel, bilişsel, ahlaki, ilişkisel ve bunlara ilişkin yaşadığı sorun ve sıkıntıların mikro, mezzo ve makro düzeyde incelenmesi işlemidir. Söz konusu bu tanım aşağıdakilerden hangisini belirtmektedir?

Cevap: e) Sosyal inceleme

Açıklama: Sosyal inceleme, sosyal hizmet uzmanı tarafından müracaatçı sistemi ile yapılan görüşme ve değerlendirme işlemidir.

#20. Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuk olarak tanımlanmaktadır. Bu durumdaki çocuklar için aşağıdakilerden hangi kavram kullanılmaktadır?

Cevap : e) Suça sürüklenen çocuk

Açıklama : “Suça sürüklenen çocuk” ifadesi, suç işlediği iddia edilen ve bu sebeple yasal işlemlere tabi tutulan çocukları ifade eder. Bu tanım, çocukların hem korunma ihtiyacını hem de suç işleme potansiyelini göz önünde bulundurur.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Sosyal Hizmet
Ders : Adli Sosyal Hizmet
Auzef Adli Sosyal Hizmet Final Sınav Soruları Deneme Sınavı -6 (2024)
Sınıf : 3. Sınıf
Dönem : Bahar Dönemi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Sosyal Hizmet
Ders : Adli Sosyal Hizmet
Auzef Adli Sosyal Hizmet Final Sınav Soruları Deneme Sınavı -6 (2024)
Sınıf : 3. Sınıf
Dönem : Bahar Dönemi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Adli Sosyal Hizmet Final Sınav Soruları Deneme Sınavı -6 (2024)

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Sosyal Hizmet
Ders : Adli Sosyal Hizmet
Auzef Adli Sosyal Hizmet Final Sınav Soruları Deneme Sınavı -6 (2024)
Sınıf : 3. Sınıf
Dönem : Bahar Dönemi

Auzef Adli Sosyal Hizmet Final Sınav Soruları Deneme Sınavı -6 (2024)

Aile ve Çocuk Mahkemelerinde Adli Sosyal Hizmet

Giriş

Aile ve çocuk mahkemeleri, aile içi sorunların ve çocukların hukukî problemlerinin çözümünde önemli bir rol oynar. Türkiye’de aile mahkemeleri 2003 yılında, çocuk mahkemeleri ise 2005 yılında kurulmuştur.

Aile Mahkemeleri

Aile mahkemeleri, evlilik birliği içinde ortaya çıkan hukuki sorunları, boşanma, velayet ve vesayet işlemlerini ele alır. Aile mahkemelerinde görev yapan sosyal hizmet uzmanları, aile bireylerinin psikososyal durumlarını değerlendirir ve mahkemeye rapor sunar.

Çocuk Mahkemeleri

Çocuk mahkemeleri, suça sürüklenen veya korunmaya muhtaç çocukların yargı süreçlerini yönetir. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na göre, çocuk mahkemelerinde sosyal çalışma görevlileri, çocukların psikososyal durumlarını değerlendirir ve mahkemeye rapor sunar.

Sosyal Hizmet Uzmanlarının Rolü

Sosyal hizmet uzmanları, aile ve çocuk mahkemelerinde çeşitli görevler üstlenirler. Bu görevler arasında bireylerin değerlendirilmesi, sosyal inceleme raporlarının hazırlanması, psikososyal destek sağlanması ve rehabilitasyon hizmetleri yer alır. Adli sosyal hizmet uzmanları, ayrıca çocukların ve ailelerin mahkeme sürecinde doğru bilgilendirilmelerini ve yönlendirilmelerini sağlar.

Çocuk Koruma Kanunu

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, çocukların korunmasına yönelik tedbirleri düzenler. Bu kanun kapsamında, çocuk mahkemeleri korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına yönelik kararlar alır. Kanunda belirtilen tedbirler arasında danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma tedbirleri yer alır.

Adli Sosyal Hizmetin Önemi

Adli sosyal hizmet, aile ve çocuk mahkemelerinde hak ve adaletin sağlanmasında kritik bir rol oynar. Sosyal hizmet uzmanları, mahkemelerdeki bilirkişi rolü ile bireylerin ve ailelerin adil bir şekilde yargılanmasını sağlarlar. Ayrıca, sosyal hizmet uzmanları, bireylerin psikososyal iyilik hallerini destekleyerek toplumsal refahı artırır.

Sonuç

Aile ve çocuk mahkemelerinde adli sosyal hizmet, hukuki süreçlerin etkin bir şekilde yürütülmesini ve bireylerin haklarının korunmasını sağlar. Sosyal hizmet uzmanlarının bu süreçteki katkıları, adalet sisteminin işleyişinde önemli bir yer tutar.

Auzef Adli Sosyal Hizmet Final Sınav Soruları Deneme Sınavı -6 (2024)

Ünite 6: Aile ve Çocuk Mahkemelerinde Adli Sosyal Hizmet

1- Aile mahkemelerinde çalışan uzmanlar aşağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiştir?

a) Sosyal Hizmet Uzmanı- Psikolog- Pedagog
b) Psikolog- PDR- Sosyal Hizmet Uzmanı
c) PDR- Psikolog- Pedagog
d) Pedagog- Sosyolog- Sosyal Hizmet Uzmanı
e) Psikolog- Pedagog- Sosyolog

Cevap: a) Sosyal Hizmet Uzmanı- Psikolog- Pedagog

Açıklama: Aile mahkemelerinde çalışan uzmanlar, sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve pedagoglardan oluşur.

2- Dünyada ilk defa 1899 yılında aile mahkemesi kurulmuştur. Söz konusu ilk mahkeme aşağıdaki ülkelerden hangisinde kurulmuştur?

a) Hollanda
b) İngiltere
c) ABD
d) Türkiye
e) İtalya

Cevap: c) ABD

Açıklama: Dünyada ilk aile mahkemesi 1899 yılında ABD’de kurulmuştur.

3- Türkiye’de aile mahkemeleri hangi yılda kurulmuştur?

a) 1899
b) 1988
c) 2003
d) 1999
e) 2001

Cevap: c) 2003

Açıklama: Türkiye’de aile mahkemeleri 2003 yılında kurulmuştur.

4- 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ülkemizde hangi yıl kabul edilmiştir?

a) 2011
b) 2021
c) 2009
d) 2003
e) 2012

Cevap: e) 2012

Açıklama: 6284 sayılı Kanun 2012 yılında kabul edilmiştir.

5- Aşağıdaki meslek elemanlarından hangisi ŞÖNİM’lerde görev almamaktadır?

a) SHU
b) Psikolog
c) PDR
d) Çocuk gelişim uzmanı
e) Sosyoloji

Cevap: d) Çocuk gelişim uzmanı

Açıklama: ŞÖNİM’lerde çocuk gelişim uzmanı görev almaz.

6- Aşağıdakilerden hangisi ŞÖNİM’lerde verilen hizmetlerden değildir?

a) Psiko-sosyal destek hizmeti
b) Hukuki hizmet desteği
c) Çocuk teslimi
d) Müdahale ve yönlendirme hizmeti
e) Sağlık destek hizmeti

Cevap: c) Çocuk teslimi

Açıklama: ŞÖNİM’lerde çocuk teslimi hizmeti verilmez.

7- 6284 Sayılı Kanun Kapsamında Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerinin Kullanılmasından sorumlu olan kurumlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

a) İçişleri Bakanlığı- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
b) İçişleri Bakanlığı- Adalet Bakanlığı
c) Adalet Bakanlığı- İçişleri Bakanlığı- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
d) İçişleri Bakanlığı- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı- Sağlık Bakanlığı
e) İçişleri Bakanlığı- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı- Barolar

Cevap: a) İçişleri Bakanlığı- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Açıklama: 6284 Sayılı Kanun kapsamında takip sistemlerinin kullanılmasından İçişleri Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumludur.

8- Çocukların tesliminde aşağıdaki meslek elemanlarından hangisi yer almamaktadır?

a) SHU
b) Psikolog
c) PDR
d) Çocuk gelişim uzmanı
e) Sosyolog

Cevap: e) Sosyolog

Açıklama: Çocukların tesliminde sosyolog yer almaz.

9- Boşanma ve velayet durumlarında çocukların ilgili ebeveyne teslimini aşağıdaki kurumlardan hangisi gerçekleştirmektedir?

a) Adalet Bakanlığı
b) Sağlık Bakanlığı
c) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
d) Milli Eğitim Bakanlığı
e) İçişleri Bakanlığı

Cevap: c) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Açıklama: Boşanma ve velayet durumlarında çocukların teslimini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gerçekleştirmektedir.

10- Türkiye’de boşanma ve velayet durumlarında çocukların teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemler aşağıdaki hangi yasaya göre yapılmaktadır?

a) Çocuk koruma kanunu
b) İcra ve iflas kanunu
c) Türk medeni kanunu
d) Aile mahkemeleri kanunu
e) Türk ceza kanunu

Cevap: b) İcra ve iflas kanunu

Açıklama: Türkiye’de boşanma ve velayet durumlarında çocukların teslimi İcra ve iflas kanununa göre yapılmaktadır.

Auzef Adli Sosyal Hizmet Final Sınav Soruları Deneme Sınavı -6 (2024)

Auzef Adli Sosyal Hizmet

Auzef Adli Sosyal Hizmet Final Sınav Soruları Deneme Sınavı -6 (2024)

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!