Adli Sosyal HizmetauzefSosyal Hizmet

Adli Sosyal Hizmet Final Deneme Sınavı -7 (2024)

Auzef Adli Sosyal Hizmet Final Sınav Soruları Deneme Sınavı -7 (2024)

#1. Ülkemizde ilk kurulan “Çocuk Koruma Merkezi” aşağıdaki kurumların hangisinde kurulmuştur?

Cevap: a) Gazi Üniversitesi

Açıklama: Ülkemizde ilk kurulan “Çocuk Koruma Merkezi” Gazi Üniversitesi’nde kurulmuştur.

#2. Çocuk izlem merkezlerinde çocukla görüşme yapan, görüşme esnasında aldığı bilgileri çocuğun gelişimini, psikolojik özelliklerini ve yaşadığı travmanın çocuktaki etkilerini dikkate alarak değerlendirme ve çocuğun bu süreçte örselenmesini mümkün olan en üst düzeyde önleyebilme becerisine sahip olan kişidir. Söz konusu bu durum aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

Cevap: c) Adli Görüşmeci

Açıklama: Adli görüşmeci, çocuk izlem merkezlerinde çocukla görüşme yapan ve çocuğun travmasını en aza indiren kişidir.

#3. Cinsel istismar şüphesi olan çocuğun beyanının çocuk dostu bir ortamda alınmasının ardından adli ve tıbbi muayenesi sosyal hizmet desteği ve aile danışmanlığı verilerek adli mercilere gereken raporların hazırlandığı bir birimdir. Söz konusu birim aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: d) Çocuk izlem merkezi

Açıklama: Çocuk izlem merkezi, cinsel istismar şüphesi olan çocuğun beyanının alındığı ve adli raporların hazırlandığı birimdir.

#4. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda belirtilen “Sosyal Çalışma Görevlisi” olarak aşağıda hangi meslek yer almamaktadır?

Cevap: c) Psikiyatrist

Açıklama: Psikiyatrist, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda belirtilen “Sosyal Çalışma Görevlisi” olarak yer almamaktadır.

#5. Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri kullanan kişinin bağımlılık yapan maddeden vücudunun arındırılmasına, bu maddelere olan ihtiyacı sonucunda ortaya çıkan yoksunluk belirtilerinin giderilmesine yönelik resmi veya özel kurumlarca yürütülen işlemleri ifade eder. Sözkonusu bu durum aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

Cevap : e) Tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri

Açıklama : Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri kullanan kişinin bağımlılık yapan maddeden vücudunun arındırılmasına ve bu maddelere olan ihtiyacı sonucunda ortaya çıkan yoksunluk belirtilerinin giderilmesine yönelik işlemler, resmi veya özel kurumlarca yürütülen tedavi ve denetimli serbestlik tedbirlerini ifade eder.

#6. Yağma, irtikâp, resmî belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hileli iflas suçları, devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, millî savunmaya, devlet sırlarına karşı suçlar, casusluk suçları gibi dava ve işlere bakmakla görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b) Ağır Ceza Mahkemesi

Açıklama : Ağır Ceza Mahkemeleri, özellikle yüksek ceza gerektiren ve toplum için ciddi tehdit oluşturan suçlarla ilgili davaları görür. Bu mahkemeler, suçun ağırlığına göre farklılaşan kararlar verebilir.

#7. ---------- Anayasa ile görevlendirilmiş belirli idari davalara ilk derece mahkemesi olarak bakan ve diğer idari davalar açısından ise temyiz mercii işlevi gören yüksek bir mahkemedir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap: a) Danıştay

Açıklama : Danıştay, idari yargı sisteminin en üst mahkemesidir ve idari işlemlerin yasallığını denetler. Ayrıca, idari davalarda temyiz mahkemesi olarak da görev yapar.

#8. Hükümlülerin, kuruma girişinden salıverilmesine kadar geçen süre içerisinde, bedensel ve zihinsel sağlıklarını sürdürmeleri veya bunlara yeniden kavuşmaları için gerekli önlemlerin alınması, suçluluk duygusundan arınması, kişisel ve toplumsal gelişiminin sağlanması amacıyla uygulanacak, eğitim-öğretim, sağlık, psiko-sosyal hizmetler ile meslek edindirme, bireyselleştirilme, toplum yaşamıyla uyumlaşmasını ve geliştirilmesini sağlayacak programların tümüdür. Söz konusu durum aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

Cevap: b) İyileştirme

Açıklama: Hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması amacıyla yapılan çalışmalar iyileştirme olarak tanımlanır.

#9. Adli sosyal alanında suça sürüklenen çocuklarla ilgili işlemler aşağıdaki hangi yasaya göre yürütülür?

Cevap: a) Çocuk Koruma Kanunu

Açıklama: Adli sosyal alanında suça sürüklenen çocuklarla ilgili işlemler Çocuk Koruma Kanunu’na göre yürütülür.

#10. Aşağıdakilerden hangisi hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı kapsamında hükmedilen denetimli serbestlik tedbirleri arasında yer almamaktadır?

Cevap : d) Kamuya yararlı bir işte çalıştırma

Açıklama : Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı kapsamında hükmedilen denetimli serbestlik tedbirleri arasında “kamuya yararlı bir işte çalıştırma” yer almaz. Bu, genellikle bağımsız bir ceza veya alternatif bir tedbir olarak uygulanır.

#11. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanları tarafından adli alanda doldurulan formlar arasında yer almamaktadır?

Cevap: d) Grup terapisi raporu

Açıklama: Sosyal hizmet uzmanları tarafından adli alanda doldurulan formlar arasında grup terapisi raporu yer almaz.

#12. Çocuğa yönelik kötü muamele, fiziksel, cinsel, duygusal istismar ve ……….. olmak üzere dört ana başlık altında ele alınmaktadır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap: b) İhmal

Açıklama: Çocuğa yönelik kötü muamele, fiziksel, cinsel, duygusal istismar ve ihmal olmak üzere dört ana başlık altında ele alınmaktadır.

#13. Denetimli serbestlik müdürlüğünde ek ders karşılığı görev yapan öğretmenler ile geçici veya kadrolu görev yapan psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog ve öğretmenlerden oluşur. Burada belirtilen meslek grubu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b) Denetimli serbestlik uzmanı

Açıklama : Denetimli serbestlik uzmanları, denetimli serbestlik bürosunda çeşitli meslek gruplarından bireylerden oluşur. Bu grup genellikle geçici veya kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, psikologlar, sosyal çalışmacılar ve sosyologlardan oluşur. Bunlar, denetimli serbestlik kapsamında yükümlülerin rehabilitasyonu ve sosyal entegrasyonu için çeşitli eğitim ve destek programları yürütür.

#14. Çocuk İzlem Merkezleri aşağıdaki hangi bakanlığa bağlıdır?

Cevap: a) Sağlık Bakanlığı

Açıklama: Çocuk İzlem Merkezleri Sağlık Bakanlığına bağlıdır.

#15. Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasa'ya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetleme yetkisi aşağıdaki kurumlardan hangisine aittir? Bu mahkeme sayesinde suçlu çocukların korunması için yapılan hizmet aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e) Anayasa Mahkemesi

Açıklama : Anayasa Mahkemesi, Türkiye’nin en üst düzey yargı organlarından biridir ve Anayasa’ya aykırılık iddialarını incelemekle görevlidir. Bu mahkeme, yasaların ve kanun hükmünde kararnamelerin Anayasa’ya uygunluğunu denetler.

#16. ------- adliye mahkemeleri tarafından verilen ve kanunların başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümleri temyiz mercii olarak inceleyip karara bağlamakla görevlidir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap: c) Yargıtay

Açıklama : Yargıtay, Türkiye’nin adli yargı sisteminin en üst mahkemesidir ve adliye mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz incelemesini yapar. Bu mahkeme, hukuki süreçlerin son denetim noktasını oluşturur.

#17. Aşağıdakilerden hangisi Adalet Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlardan değildir?

Cevap : c) Jandarma Genel Komutanlığı

Açıklama : andarma Genel Komutanlığı, İçişleri Bakanlığına bağlı bir askeri kurumdur ve Adalet Bakanlığına bağlı değildir. Bu kurum, özellikle kırsal alanlarda asayiş ve güvenlik hizmetlerini sağlamakla yükümlüdür.

#18. Aşağıdaki meslek gruplarından hangisi Çocuk İzlem Merkezlerinde adli görüşmeci olarak çalışmamaktadır?

Cevap: c) Sosyolog

Açıklama: Sosyologlar, Çocuk İzlem Merkezlerinde adli görüşmeci olarak çalışmamaktadır.

#19. Aşağıdakilerden hangisi denetimli serbestlik uzmanlarının görevleri arasında yer almamaktadır?

Cevap : c) Yükümlülerin ruhsal değerlendirmesini yapmak

Açıklama : Denetimli serbestlik uzmanlarının görevleri arasında yükümlülerin ruhsal değerlendirmesini yapmak yer almaz. Bu görev genellikle psikologlar veya diğer ruh sağlığı profesyonelleri tarafından üstlenilir. Denetimli serbestlik uzmanları genellikle sosyal araştırma raporları hazırlar, rehberlik ve iyileştirme faaliyetleri yürütür.

#20. Şartlı tahliye ilk defa 1876 yılında aşağıdaki ülkelerden hangisinde başlamıştır?

Cevap: d) ABD

Açıklama : Şartlı tahliye uygulaması ilk defa 1876 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde başlamıştır. Bu sistem, hükümlülere cezalarının bir kısmını belirli koşullar altında toplum içinde geçirme şansı verir ve bu süreçte çeşitli denetim ve şartlar uygulanır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Sosyal Hizmet
Ders : Adli Sosyal Hizmet
Auzef Adli Sosyal Hizmet Final Sınav Soruları Deneme Sınavı -7 (2024)
Sınıf : 3. Sınıf
Dönem : Bahar Dönemi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Sosyal Hizmet
Ders : Adli Sosyal Hizmet
Auzef Adli Sosyal Hizmet Final Sınav Soruları Deneme Sınavı -7 (2024)
Sınıf : 3. Sınıf
Dönem : Bahar Dönemi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Adli Sosyal Hizmet Final Sınav Soruları Deneme Sınavı -7 (2024)

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Sosyal Hizmet
Ders : Adli Sosyal Hizmet
Auzef Adli Sosyal Hizmet Final Sınav Soruları Deneme Sınavı -7 (2024)
Sınıf : 3. Sınıf
Dönem : Bahar Dönemi

Auzef Adli Sosyal Hizmet Final Sınav Soruları Deneme Sınavı -7 (2024)

Adli Destek ve Mağdur Hizmetlerinde Sosyal Hizmet

Giriş

Adli destek ve mağdur hizmetleri, suç nedeniyle zarar gören bireylerin korunması, desteklenmesi ve yeniden topluma kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmaları kapsar. Bu hizmetler, mağdurların adalete erişimini kolaylaştırmak ve ikincil mağduriyetleri önlemek amacıyla sunulmaktadır.

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, mağdurların haklarını korumak ve onlara destek sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu başkanlık bünyesinde çeşitli şube müdürlükleri bulunmaktadır:

– Adli Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğü
– Çocuk Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
– Kadın Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
– Tanık ve Diğer Mağdur Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Kaynak: Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği, 2021

Adli Destek Görevlilerinin Rol ve Görevleri

Adli destek görevlileri, suç nedeniyle ortaya çıkan kriz durumlarını azaltmak, mağdurları desteklemek ve süreç boyunca mağdura eşlik etmekle sorumludur. Bu görevliler, mağdurlara yönelik psiko-sosyal destek sağlama, bireysel değerlendirme yapma ve gerekli tedbirleri alma gibi görevleri üstlenirler.

– Mağdurların hakları ve yardımlar konusunda bilgilendirilmesi
– Adli desteğe ihtiyaç duyanlara uygun müdahale programları geliştirme
– Psiko-sosyal destek hizmetlerinin geliştirilmesi ve uygulanması
– Mağdurların adalete erişimini güçlendirme

Kaynak: Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği, 2021

Psiko-Sosyal Destek

Mağdurlara sağlanan psiko-sosyal destek, onların adli süreçte yaşadığı stresi azaltmayı ve yeniden topluma kazandırılmalarını amaçlar. Psiko-sosyal destek kapsamında mağdurlara sunulan hizmetler şunlardır:

– Sorunlarla baş etme kapasitesini artırma
– Sosyal destek potansiyelini güçlendirme
– Stres oluşturan unsurları belirleme ve yönetme
– Sağlık durumu ve davranış problemlerini ele alma

Kaynak: Mağdur Destek Kılavuzu, 2021​

Mağdur Hakları

Mağdurların haklarını korumak ve adalete erişimlerini sağlamak amacıyla çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Mağdur hakları, mağdurlara yönelik bilgilendirme, psiko-sosyal destek, hukuki yardım ve koruyucu tedbirleri içermektedir. Mağdurlara yönelik hizmetlerin etkin bir şekilde sunulabilmesi için çok disiplinli bir yaklaşım benimsenmiştir.

Kaynak: Mağdur Destek Kılavuzu, 2021​

Sonuç

Adli destek ve mağdur hizmetleri, suç mağdurlarının korunması ve desteklenmesi açısından büyük önem taşır. Sosyal hizmet uzmanlarının rolü, mağdurlara psiko-sosyal destek sağlamak, adli süreçte onları bilgilendirmek ve haklarını korumaktır. Bu hizmetlerin etkin bir şekilde sunulabilmesi, mağdurların adalete erişimini ve topluma yeniden kazandırılmalarını sağlar.

Auzef Adli Sosyal Hizmet Final Sınav Soruları Deneme Sınavı -7 (2024)

Adli Destek Mağdur Hizmetlerinde Sosyal Hizmet

1- Adli destek görevlileri tarafından yapılan bireysel değerlendirme sonucunda suçtan daha fazla etkilendiği ve korunması gerektiği tespit edilen mağdurlar ile adli sisteme dâhil olan çocuklardır. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?

a) İkincil (Sekonder) Mağduriyet
b) Mağdur
c) Kırılgan grup
d) Tekrarlanan mağduriyet
e) Adli görüşme

Cevap: c) Kırılgan grup

Açıklama: Kırılgan grup, suçtan daha fazla etkilenen ve korunması gereken mağdurları ve çocukları tanımlar.

2- Suç nedeniyle fiziksel, zihinsel, ruhsal veya ekonomik olarak doğrudan zarar gören kişi veya kişilere ——– Denilmektedir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Kırılgan grup
b) Mağdur
c) Mahdur
d) Mağdır
e) Mazlum

Cevap: b) Mağdur

Açıklama: Suç nedeniyle doğrudan zarar gören kişilere mağdur denir.

3- Türkiye’de mağdur haklarını korumak için Mağdur Hakları Daire Başkanlığı ne zaman kurulmuştur?

a) 1998
b) 2005
c) 2008
d) 2013
e) 2018

Cevap: d) 2013

Açıklama: Türkiye’de mağdur haklarını korumak için Mağdur Hakları Daire Başkanlığı 2013 yılında kurulmuştur.

4- Adli süreçte suç mağdurlarına ve adli desteğe ihtiyaç duyan kişilere sağlanacak hizmetler ile Cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemelere sunulacak hizmetlerin yerine getirilmesine dair görev, yetki ve sorumluluklar ile buna ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği ne zaman yayımlanmıştır?

a) 2010
b) 2013
c) 2018
d) 2021
e) 2022

Cevap: d) 2021

Açıklama: Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği 2021 yılında yayımlanmıştır.

5- Aşağıdakilerden hangisini Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer almamaktadır?

a) Adli Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğü
b) Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi
c) Kadın Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
d) Çocuk Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
e) Tanık ve Diğer Mağdur Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Cevap: b) Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi

Açıklama: Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer almaz.

6- Aşağıdakilerden hangisini adli destek görevlilerinin görevleri arasında yer almamaktadır?

a) Araştırma raporu hazırlamak
b) Görevlendirildiği dosya kapsamında, ilgili kişileri adli sürece ilişkin olarak bilgilendirmek
c) Müdürlüğe başvuran veya yönlendirilen kişilerle ilgili bireysel değerlendirme yapmak
d) Cumhuriyet savcısı, mahkeme veya hâkimin isteği üzerine sosyal inceleme raporu hazırlamak
e) Mevzuatla ya da müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek

Cevap: a) Araştırma raporu hazırlamak

Açıklama: Araştırma raporu hazırlamak adli destek görevlilerinin görevleri arasında yer almaz.

7- Adli görüşme esasları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?

a) Görüşme sırasında görüşme yapılacak kişi ve adli görüşmeci ile gerekmesi hâlinde tercüman dışında görüşme odasına kimse alınmaz.
b) Görüşme sırasında görüşme yapılacak kişi ve adli görüşmeci ile gerekmesi hâlinde tercüman dışında görüşme odasına herkes alınabilir.
c) Cumhuriyet savcısının uygun görmesi hâlinde ifade işlemleri sırasında, seçtiği bir kişi kendisine eşlik edebilir.
d) Alınan beyan ve görüntü kayıtları ilgili Cumhuriyet başsavcılığı veya mahkeme zabıt kâtibi tarafından yazılı tutanağa dönüştürülür.
e) Adli görüşmeci, kendisine iletilen soruyu özünü değiştirmeden, maddi hakikatin ortaya çıkarılabilmesini de sağlayacak şekilde görüşmeyi yapar.

Cevap: b) Görüşme sırasında görüşme yapılacak kişi ve adli görüşmeci ile gerekmesi hâlinde tercüman dışında görüşme odasına herkes alınabilir.

Açıklama: Görüşme sırasında görüşme yapılacak kişi ve adli görüşmeci ile gerekmesi hâlinde tercüman dışında görüşme odasına kimse alınmaz.

8- ——— psikolojik yönü, kişisel olarak mağdura ve onun ihtiyaçlarına, mağdurun iç dünyasında yaşadığı sorunlara ve bunların çözümüne odaklanır. Mağdurun adli süreçle ilgili olarak bilgilendirilmesi, kaygı ve endişelerinin mümkün olduğu kadar giderilmesi bu yaklaşımın psikolojik yönünün bir gereğidir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Psiko-sosyal yaklaşım
b) Krize Müdahale Yaklaşımı
c) Problem Çözme Yaklaşımı
d) Fonksiyonel yaklaşım
e) Hukuki yaklaşım

Cevap: a) Psiko-sosyal yaklaşım

Açıklama: Psiko-sosyal yaklaşım, mağdurun ihtiyaçlarına ve yaşadığı sorunlara odaklanır.

9- Mağdurun kendi özelliklerini, çevresiyle ilişkilerini ve bulunduğu ortamdaki koşulları değerlendirip gerekli kararları vermesinin yanında kendini sürekli olarak yenilemesine de olanak tanınması ve yardım edilmesi esas olan yaklaşımdır. Bu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

a) Psiko-sosyal yaklaşım
b) Krize Müdahale Yaklaşımı
c) Problem Çözme Yaklaşımı
d) Fonksiyonel yaklaşım
e) Hukuki yaklaşım

Cevap: d) Fonksiyonel yaklaşım

Açıklama: Fonksiyonel yaklaşım, mağdurun kendini yenilemesine ve gerekli kararları vermesine olanak tanır.

10- Adli destek ve mağdur hizmetleri sunan adli görüşmeciler aşağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiştir?

a) SHU- Psikolog- Pedagog
b) Psikolog- Pedagog- SHU- PDR
c) Pedagog- Psikolog
d) PDR-Pedagog- SHU
e) Öğretmen- SHU- Pedagog- Psikolog

Cevap: a) SHU- Psikolog- Pedagog

Açıklama: Adli destek ve mağdur hizmetleri sunan adli görüşmeciler SHU, psikolog ve pedagoglardır.

Auzef Adli Sosyal Hizmet Final Sınav Soruları Deneme Sınavı -7 (2024)

Auzef Adli Sosyal Hizmet

Auzef Adli Sosyal Hizmet Final Sınav Soruları Deneme Sınavı -7 (2024)

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!