auzefEgzersiz ve Spor BilimleriLiderlik Ve SporRekreasyon

Liderlik Ve Spor 2023-2024 Vize Soruları

#1. Fred Fiedler’in ortaya attığı liderlik tarzı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Durumsal liderlik

#2. “Liderler kişisel becerileri sayesinde kitleleri etkilemektedirler. Bu kişilerin iktidar güdüleri yüksek olduğu için lider olma güdüleri de yüksek olmaktadır. İmaj yaratma, izleyenlerine örnek olma, güven verme, izleyenlerinin motivasyonunu yükseltme gibi beceriler, ..... bir liderin sahip olduğu özelliklerdir. Örneğin; Mustafa Kemal Atatürk, Martin Luther King ve Mahatma Gandi gibi liderlerin bu lider tanımına uyduğu belirtilmektedir." Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere aşağıdaki liderlik tarzlarından hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) karizmatik liderlik tarzı

#3. “Günümüzde, rekreasyon ve rekreasyon yönetiminin popülaritesinin artması ve rekreasyon faaliyetlerinin modern toplumlarda gitgide yaygınlaşmasıyla birlikte, karşımıza çıkan rekreasyon liderliği kavramı, rekreasyon faaliyetleri ile birlikte değerlendirilen güncel bir kavramdır. Nitekim bireylerin serbest zamanlarını değerlendirme ihtiyaçlarına cevap verecek, onları rekreatif faaliyetlere katılma yönünde motive edecek, bir rol modeli oluşturarak bireylerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak ve günlük yaşamın olumsuz etkilerini geride bırakmalarına yardımcı olacak bu liderler, rekreasyon faaliyetleri açısından hayati bir önem taşımaktadır.” Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisi rekreasyon liderliği için tanımlanmamıştır?

Cevap : C) Rekreasyon liderleri sosyal ve kültürel faktörlere göre davranırlar

#4. “Bir liderin bencil davranması, grup üyelerinin duygularını hiçe sayarak onlara söz hakkı vermemesi, grup içi çatışmaya ve beraberinde ise anlaşmazlıkların ortaya çıkmasına neden olması bu liderlik tarzının zararları arasında yer alır.” Yukarıdaki açıklamada belirtilen liderlik tarzı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Otokratik liderlik tarzı

#5. “Günümüzde ağırlık kazanan 'sporla eğitim' ve 'spor için eğitim' didaktik modellerinin ilkeleri de kendi içinde tutarlı sayılabilirdi.” Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi spora ilişkin ilkelerden biri değildir?

Cevap : E) Spor eylemi statik olup diğer insanlarla iletişim kurmaya kapalı bir alandır.

#6. "Grup geliştirme aşamalarındaki ilerleme sırasında, grup üyelerinin değişen düzeylerde bir takım sorunlar yaşaması muhtemeldir. Liderler, katılımcıların yaşayabileceği tehlikelerin türlerini anlamalıdır. Gerçek durumlar, varlığı ve hayatta kalmayı programlamak için bazen hayati öneme sahip olabilir." Liderler açısından yukarıdaki durumu tanımlayan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Risk

#7. “Kimi antrenörler için her ne olursa olsun sportif başarı ilk hedeftir. Bazı antrenörler için se öncelikle sporcunun sağlığı, spor aracılığıyla ahlaklı bir birey olarak topluma kazandırılması çok daha önemlidir. Bir lider olarak antrenör yeni bir takımı ele aldığında iyi ilişkiler ve iletişimi yerleştirmeli, açık hedefler ve amaçlar belirlemelidir. Başarılı antrenörler etkili iletişim kurma becerisine sahiptirler. Başarılı liderler etkili eğitim ve gösterimde bulunma davranışına sahiptirler. Başarılı antrenörler ne, neden, ne zaman ve nasıl yapılacakla ilgili olarak etkili öğretimde bulunurlar”. Yukarıdaki açıklamada, aşağıda yer alan Sporda Liderlik Yaklaşımlarından hangisi tanımlanmaktadır?

Cevap : B) Davranışsal yaklaşım

#8. Aşağıdakilerden hangisi özellik teorisi içerisinde yer almaz?

Cevap : A) Davranışsal özellikler

#9. “Takımın sezon öncesinde ve sezon içinde kamplarını hazırlar, özel turnuvalar düzenler, düzenlenen turnuvalara katılıp katılmamaya karar verir”. Yukarıdaki açıklamada, bir spor takımının lideri olarak antrenörün, aşağıdaki hangi rol ve işlevi tanımlanmaktadır?

Cevap : B) Organizatörlük

#10. “Grubun amaçlarını gerçekleştirmede gerekli teknik bilgi ve yetenek bakımından en yüksek uzmanlığa sahip olması, bu bilgi ve yeteneğe dayanan bir otorite kurması her liderden beklenen önemli bir özelliktir. Lider etkinlik alanında belirli ölçülerde uzmanlaşma sağlamış olmalıdır. Grubun belirlenen amaçlarına ilişkin bilgilerin kaynağı olan kişi doğal bir lider adayıdır. Bu nedenle de etkili lider antrenör eğitimcidir. Uzman olarak lider konumundaki antrenör, müsabakalar boyunca yeni şeyler, denenmemiş alıştırmalar ve stratejiler belirlemez ve öğretmez. Ancak bunun yerine daha çok performansı artırmaya ve devamlılığı sağlamaya yönelik denenmiş pratik çalışmalar yapar.” Yukarıdaki açıklamada sporda liderlik fonksiyonlarından hangisi tanımlanmaktadır?

Cevap : B) Uzman olarak lider

#11. “Lider, insanlarla derinden bir bağ kurarken bulunduğu pozisyonun otoriter gücünü kullanmak yerine, insanların kalplerine hitap edip onların hislerini anlayarak görevlerini en iyi şekilde yapmalarına yardımcı olmaktadır.” Yukarıdaki açıklamada liderde bulunması gereken özelliklerden/yeteneklerden hangisi tanımlanmaktadır?

Cevap : B) İnsanlarla derinden temas sağlama

#12. Bir birey tarafından anlatılan belirli düşünce, davranış ve duygu kalıplarını ifade eder. Kalıplar ve bunların altında yatan psikolojik nedenler bilinçli veya bilinçsiz olabilir, ancak genellikle tutarlı ve kalıcıdırlar. İnsanların belirli kalıpları paylaştıkları bilinse de birbirlerinden benzersiz oldukları düşünülür. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki açıklamaya uygun bir başlıktır?

Cevap : A) Kişilik

#13. Aşağıdakilerden hangisi liderlerin göze çarpan ayırt edici özelliklerinden biri değildir?

Cevap : C) Risk almama

#14. Aşağıdakilerden hangisi, liderlerin sergiledikleri davranış türlerinden biri değildir?

Cevap : A) Dar kapsamlı bir vizyon oluşturmak

#15. Aşağıdakilerden hangisi rekreasyon ve boş zaman liderlerinin öncelikli çalışma alanlarından biri değildir?

Cevap : B) Profesyonel yarışma ligleri

#16. İnsanın doğuştan gelen özelliklerini kullanması ve güçlendirmesi gerektiğini düşünerek bir liderin akıl, cesaret, öz denetim ve tarafsızlık olmak üzere dört özelliğe sahip olması gerektiğini belirten düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Platon

#17. Blake ve Mouton’un Yönetim Tarzı Matrisi üzerinde belirlediği lider tipleri arasından “Lider düşünceli, rahat ve arkadaşça ilişkilere ağırlık verirken göreve ilgisi en alt seviyede” olduğu belirtilen “1:9. Tip” Lider aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Kulüp Lideri

#18. Liderlik teorilerinden özellik teorisi, aşağıdaki hangi tarihler arasında yer almıştır?

Cevap : C) 1930-1950

#19. Aşağıdakilerden hangisi durumsal liderlik araştırmalarındandır?

Cevap : E) Vroom ve Yetton’un liderlik modeli

#20. “Yönetici grup üyelerini iyi tanımalıdır. Her üye kendine has özelliklere sahiptir ve grup içinde ayırt edici nitelikler taşımaktadır. ” Yukarıdaki açıklamada, aşağıdaki liderlik tarzının seçiminde rol oynayan unsurlardan hangisi tanımlanmaktadır?

Cevap : E) Çalışma Grubunun Karakteristiği

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Liderlik Ve Spor 2023-2024 Vize Soruları

1. Blake ve Mouton’un Yönetim Tarzı Matrisi üzerinde belirlediği lider tipleri arasından “Lider düşünceli, rahat ve arkadaşça ilişkilere ağırlık verirken göreve ilgisi en alt seviyede” olduğu belirtilen “1:9. Tip” Lider aşağıdakilerden hangisidir?

A) Etkili olmayan lider
B) Kulüp Lideri
C) Görev Lideri
D) Ekip Lideri
E) Örgüt Lideri

Cevap : B) Kulüp Lideri

2. Bir birey tarafından anlatılan belirli düşünce, davranış ve duygu kalıplarını ifade eder. Kalıplar ve bunların altında yatan psikolojik nedenler bilinçli veya bilinçsiz olabilir, ancak genellikle tutarlı ve kalıcıdırlar. İnsanların belirli kalıpları paylaştıkları bilinse de birbirlerinden benzersiz oldukları düşünülür.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki açıklamaya uygun bir başlıktır?

A) Kişilik
B) Bilinç
C) Liderlik
D) Davranış
E) Psikoloji

Cevap : A) Kişilik

3. Aşağıdakilerden hangisi rekreasyon ve boş zaman liderlerinin öncelikli çalışma alanlarından biri değildir?

A) Doğal alanlarda bulunan etkinlik alanları
B) Profesyonel yarışma ligleri
C) Okul sonrası programlar
D) Park ve açık alanlar
E) Yüzme dersleri

Cevap : B) Profesyonel yarışma ligleri

4. “Takımın sezon öncesinde ve sezon içinde kamplarını hazırlar, özel turnuvalar düzenler, düzenlenen turnuvalara katılıp katılmamaya karar verir”.
Yukarıdaki açıklamada, bir spor takımının lideri olarak antrenörün, aşağıdaki hangi rol ve işlevi tanımlanmaktadır?

A) Bilgili olma ve paylaşma
B) Organizatörlük
C) Eğiticilik
D) Destekleyicilik
E) Güdüleyicilik

Cevap : B) Organizatörlük

5. “Grup geliştirme aşamalarındaki ilerleme sırasında, grup üyelerinin değişen düzeylerde bir takım sorunlar yaşaması muhtemeldir. Liderler, katılımcıların yaşayabileceği tehlikelerin türlerini anlamalıdır. Gerçek durumlar, varlığı ve hayatta kalmayı programlamak için bazen hayati öneme sahip olabilir.”
Liderler açısından yukarıdaki durumu tanımlayan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kolaylaştırma
B) Çatışma
C) Kaos
D) Empati
E) Risk

Cevap : E) Risk

6. Aşağıdakilerden hangisi liderlerin göze çarpan ayırt edici özelliklerinden biri değildir?

A) Etkin dinleme
B) Disiplin
C) Risk almama
D) Vizyon sahibi olma
E) Kişisel bütünlük

Cevap : C) Risk almama

7. Aşağıdakilerden hangisi durumsal liderlik araştırmalarındandır?

A) Özellik teorisi modeli
B) Blake Mouton’yönetim tarzı matriksi
C) Ohio State Üniversitesi araştırmaları
D) Michigan Üniversitesi araştırmaları
E) Vroom ve Yetton’un liderlik modeli

Cevap : E) Vroom ve Yetton’un liderlik modeli

8. İnsanın doğuştan gelen özelliklerini kullanması ve güçlendirmesi gerektiğini düşünerek bir liderin akıl, cesaret, öz denetim ve tarafsızlık olmak üzere dört özelliğe sahip olması gerektiğini belirten düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Frederic Taylor
B) Aristotales
C) Platon
D) Thomas Hobbes
E) Max Weber

Cevap : C) Platon

9. “Liderler kişisel becerileri sayesinde kitleleri etkilemektedirler. Bu kişilerin iktidar güdüleri yüksek olduğu için lider olma güdüleri de yüksek olmaktadır. İmaj yaratma, izleyenlerine örnek olma, güven verme, izleyenlerinin motivasyonunu yükseltme gibi beceriler, ….. bir liderin sahip olduğu özelliklerdir. Örneğin; Mustafa Kemal Atatürk, Martin Luther King ve Mahatma Gandi gibi liderlerin bu lider tanımına uyduğu belirtilmektedir.”
Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere aşağıdaki liderlik tarzlarından hangisi getirilmelidir?

A) durumsal liderlik tarzı
B) karizmatik liderlik tarzı
C) vizyoner liderlik tarzı
D) liberal liderlik tarzı
E) otokratik liderlik tarzı

Cevap : B) karizmatik liderlik tarzı

10. “Günümüzde ağırlık kazanan ‘sporla eğitim’ ve ‘spor için eğitim’ didaktik modellerinin ilkeleri de kendi içinde tutarlı sayılabilirdi.”
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi spora ilişkin ilkelerden biri değildir?

A) Sporla kazanılan toplumsal öğrenme ve birlikteliğin yanı sıra insanın seçme özgürlüğüne ve bağımsızlık kazanmasına ortam hazırlar.
B) Sporla insan bireysel ve toplumsal deneyim kazanır.
C) Spor, çocuğun kendi eylemini ve öğrenmesini bir dönütle kontrol etmesine olanak sağlar.
D) Spor, uluslararası değerleri içeren kültürel bir olgudur.
E) Spor eylemi statik olup diğer insanlarla iletişim kurmaya kapalı bir alandır.

Cevap : E) Spor eylemi statik olup diğer insanlarla iletişim kurmaya kapalı bir alandır.

11. Fred Fiedler’in ortaya attığı liderlik tarzı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vizyoner liderlik
B) Katılımcı liderlik
C) Liberal liderlik
D) Durumsal liderlik
E) Hizmetkâr liderlik

Cevap : D) Durumsal liderlik

12. “Lider, insanlarla derinden bir bağ kurarken bulunduğu pozisyonun otoriter gücünü kullanmak yerine, insanların kalplerine hitap edip onların hislerini anlayarak görevlerini en iyi şekilde yapmalarına yardımcı olmaktadır.”
Yukarıdaki açıklamada liderde bulunması gereken özelliklerden/yeteneklerden hangisi tanımlanmaktadır?

A) Problem çözme
B) İnsanlarla derinden temas sağlama
C) Etkin dinleme
D) Analiz
E) Disiplin

Cevap : B) İnsanlarla derinden temas sağlama

13. Aşağıdakilerden hangisi, liderlerin sergiledikleri davranış türlerinden biri değildir?

A) Dar kapsamlı bir vizyon oluşturmak
B) Kuruma bir iş kültürü yerleştirmek
C) Başkalarını mücadeleye davet etmek
D) Gelişmek için fırsat yaratmak
E) Bir kaynak gibi hareket etmek

Cevap : A) Dar kapsamlı bir vizyon oluşturmak

14. Aşağıdakilerden hangisi özellik teorisi içerisinde yer almaz?

A) Davranışsal özellikler
B) Düşünsel özellikler
C) Duygusal özellikler
D) Sosyal özellikler
E) Fiziksel özellikler

Cevap : A) Davranışsal özellikler

15. “Kimi antrenörler için her ne olursa olsun sportif başarı ilk hedeftir. Bazı antrenörler için se öncelikle sporcunun sağlığı, spor aracılığıyla ahlaklı bir birey olarak topluma kazandırılması çok daha önemlidir. Bir lider olarak antrenör yeni bir takımı ele aldığında iyi ilişkiler ve iletişimi yerleştirmeli, açık hedefler ve amaçlar belirlemelidir. Başarılı antrenörler etkili iletişim kurma becerisine sahiptirler. Başarılı liderler etkili eğitim ve gösterimde bulunma davranışına sahiptirler. Başarılı antrenörler ne, neden, ne zaman ve nasıl yapılacakla ilgili olarak etkili öğretimde bulunurlar”.
Yukarıdaki açıklamada, aşağıda yer alan Sporda Liderlik Yaklaşımlarından hangisi tanımlanmaktadır?

A) Sistem yaklaşımı
B) Davranışsal yaklaşım
C) Özellikler yaklaşımı
D) Klasik yaklaşım
E) Durumsallık yaklaşımı

Cevap : B) Davranışsal yaklaşım

16. Liderlik teorilerinden özellik teorisi, aşağıdaki hangi tarihler arasında yer almıştır?

A) 1900-1905
B) 1910-1920
C) 1930-1950
D) 1960-1970
E) 1980-1990

Cevap : C) 1930-1950

17. “Bir liderin bencil davranması, grup üyelerinin duygularını hiçe sayarak onlara söz hakkı vermemesi, grup içi çatışmaya ve beraberinde ise anlaşmazlıkların ortaya çıkmasına neden olması bu liderlik tarzının zararları arasında yer alır.”
Yukarıdaki açıklamada belirtilen liderlik tarzı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karizmatik liderlik tarzı
B) Hizmetkâr liderlik tarzı
C) Liberal liderlik tarzı
D) Vizyoner liderlik tarzı
E) Otokratik liderlik tarzı

Cevap : E) Otokratik liderlik tarzı

18. “Grubun amaçlarını gerçekleştirmede gerekli teknik bilgi ve yetenek bakımından en yüksek uzmanlığa sahip olması, bu bilgi ve yeteneğe dayanan bir otorite kurması her liderden beklenen önemli bir özelliktir. Lider etkinlik alanında belirli ölçülerde uzmanlaşma sağlamış olmalıdır. Grubun belirlenen amaçlarına ilişkin bilgilerin kaynağı olan kişi doğal bir lider adayıdır. Bu nedenle de etkili lider antrenör eğitimcidir. Uzman olarak lider konumundaki antrenör, müsabakalar boyunca yeni şeyler, denenmemiş alıştırmalar ve stratejiler belirlemez ve öğretmez. Ancak bunun yerine daha çok performansı artırmaya ve devamlılığı sağlamaya yönelik denenmiş pratik çalışmalar yapar.”
Yukarıdaki açıklamada sporda liderlik fonksiyonlarından hangisi tanımlanmaktadır?

A) Uygulayıcı olarak lider
B) Uzman olarak lider
C) Ödüllendirici ve cezalandırıcı olarak lider
D) Hakem ve arabulucu olarak lider
E) Planlayıcı olarak lider

Cevap : B) Uzman olarak lider

19. “Yönetici grup üyelerini iyi tanımalıdır. Her üye kendine has özelliklere sahiptir ve grup içinde ayırt edici nitelikler taşımaktadır. ”
Yukarıdaki açıklamada, aşağıdaki liderlik tarzının seçiminde rol oynayan unsurlardan hangisi tanımlanmaktadır?

A) Örgütün Gerekleri
B) Yöneticinin Kişiliği
C) Grubun Arzuladığı Liderlik Tipi
D) Yöneticinin Diğer Bölümlerle İlişkisi
E) Çalışma Grubunun Karakteristiği

Cevap : E) Çalışma Grubunun Karakteristiği

20. “Günümüzde, rekreasyon ve rekreasyon yönetiminin popülaritesinin artması ve rekreasyon faaliyetlerinin modern toplumlarda gitgide yaygınlaşmasıyla birlikte, karşımıza çıkan rekreasyon liderliği kavramı, rekreasyon faaliyetleri ile birlikte değerlendirilen güncel bir kavramdır. Nitekim bireylerin serbest zamanlarını değerlendirme ihtiyaçlarına cevap verecek, onları rekreatif faaliyetlere katılma yönünde motive edecek, bir rol modeli oluşturarak bireylerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak ve günlük yaşamın olumsuz etkilerini geride bırakmalarına yardımcı olacak bu liderler, rekreasyon faaliyetleri açısından hayati bir önem taşımaktadır.”
Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisi rekreasyon liderliği için tanımlanmamıştır?

A) Rekreasyon liderleri katılımcılar için örnek oluşturmalıdır.
B) Rekreasyon liderliği yapılan etkinlikle bütünleşen bir kavramdır.
C) Rekreasyon liderleri sosyal ve kültürel faktörlere göre davranırlar.
D) Rekreasyon liderleri yaşamın akışına uygun davranırlar.
E) Rekreasyon liderleri serbest zaman içeriğindeki gereksinimlere cevap verirler

Cevap : C) Rekreasyon liderleri sosyal ve kültürel faktörlere göre davranırlar

Liderlik Ve Spor

Liderlik Ve Spor 2023-2024 Vize Soruları

Liderlik Ve Spor

Liderlik Ve Spor 2023-2024 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!