Aile Danışmanlığı

Auzef Aile Danışmanlığı

Vize 2022 Final 2022
Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Vize Deneme 3 Final Deneme 3
Vize Deneme 4 Final Deneme 4
Vize Deneme 5 Final Deneme 5
Vize Deneme 6 Final Deneme 6
Final Deneme 7
Final Deneme 8
Final Deneme 9
2022-23 Vize Soruları 2022 Final Sorular
2021-22 Vize Soruları 2022 Bütünleme Sorular
2023 Bütünleme Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef Aile Danışmanlığı

Vize 2022 Final 2022
Ünite -1 Ünite -7
Ünite -2 Ünite -8
Ünite -3 Ünite -9
Ünite -4 Ünite -10
Ünite -5 Ünite -11
Ünite -6 Ünite -12

Çocuk Gelişimi 3. sınıf bahar dönemi soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Vize 2021 Final 2021
2021 Vize Soruları 2021 Final Deneme Sınavı
2021 Büt Deneme Sınavı
2021 Final Soruları
2021 Büt Soruları

Aile Danışmanlığı

Bütünleme 2021

Bowen’in öncüsü olduğu sistem teorisine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sistem değiştiği zaman sistemdeki bireyler değişmemektedir.
B) Aile üyelerinin birisinin disfonksiye olması, diğer aile üyelerini çok etkilememektedir.
C) Aileler başka aileler tarafından disfonksiye edilmektedir.
D) Aile üyeleri bir sistemin parçası gibi görünse de birbirlerini çok etkilememektedir.
E) Aile üyelerinden birisinin gösterdiğini disfonkisyonun, ailenin genelini etkilemektedir.

Cevap : E) Aile üyelerinden birisinin gösterdiğini disfonkisyonun, ailenin genelini etkilemektedir.

Aşağıdakilerden hangisi aile danışmanlığı ekollerinin ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Ailenin birbiriyle ilişki kurmasını sağlamak
B) Bireysel danışmanlığa dayanmak
C) Evlilik problemlerine odaklanmak
D) Aile içi çatışmalara odaklanmak
E) Aile üyelerinin özerkliklerini arttırmak

Cevap : B) Bireysel danışmanlığa dayanmak

Aşağıdaki isimlerden hangisi yapısal aile danışmanlığının temellerini atmıştır?

A) Minuchin
B) Adler
C) Satir
D) Bateson
E) Erikson

Cevap : A) Minuchin

Aşağıdakilerden hangisini aile kavramı için söylemek mümkün değildir?

A) Aile en küçük toplumsal kurumdur.
B) Ailede, evlenme yoluyla ve kan bağı ile birbirlerine bağlı bir topluluktur.
C) Aile kurulduğu kültürün özelliklerini taşır.
D) Aile sosyal yaşamın temel birimidir.
E) Ailede en önemli bağlılık ekonomik bağlılıktır.

Cevap : E) Ailede en önemli bağlılık ekonomik bağlılıktır.

Aileyi ilk kez ayrıntılı inceleyen bilim insanı kimdir?

A) V. Satir
B) A. Adler
C) S. Freud
D) M. Erickson
E) S.De Shazer

Cevap : B) A. Adler

Aşağıdaki kuramcılardan hangisi aile dinamiklerini ilk defa ayrıntılı incelemiştir?

A) Adler
B) Jung
C) Freud
D) Bateson
E) Ackerman

Cevap : A) Adler

Değişen koşullara göre ailenin denge koruma becerisine ne denir?

A) Homeostasis
B) Bütünlük
C) Dengesellik
D) Eşlik
E) Birlikte yaşam

Cevap : A) Homeostasis

Aile yaşam döngüsündeki problemlerin oluşmasında aşağıdaki faktörlerin hangisi daha az etkilidir?

A) Yeni rolleri almada güçlük
B) Aile içi roller
C) Bir döngüde kısa süreli kalmak
D) Aile içi etkileşim becerilerinin yetersizliği
E) Alışılmış tepkileri sürdürmeleri

Cevap : C) Bir döngüde kısa süreli kalmak

Aşağıdakilerden hangisi aile danışmanlığının çalışma konularından biri değildir?

A) Cinsellik
B) İş ve ekonomik koşullar
C) Aile olmamak
D) Çiftelerin birbirine zaman ayırmaması
E) Bireysel problemler

Cevap : E) Bireysel problemler

Aile yaşam döngüsü nedir?

A) Ailenin gelişimsel yaşam dönemlerini belirler.
B) Kuşaklar arası değişimi anlatır.
C) Aile bireylerinin yaşam şartlarını anlatır.
D) Bireysel yaşam biçimlerini vurgular.
E) Ailenin toplumsal uyumunu ifade eder.

Cevap : A) Ailenin gelişimsel yaşam dönemlerini belirler.

Aile sistemleri kuramının kurucusu kimdir?

A) Milton Erikson
B) Sigmund Freud
C) Jay Halley
D) Alfred Adler
E) Murrey Bowen

Cevap : E) Murrey Bowen

İkinci vaka düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkün değildir?

A) Birbirleri ile iletişime geçmedikleri
B) Yaş farkının ilişkiyi bozduğu
C) Çiftin birbirinden beklentilerinin farklı olduğu
D) Çocuk sevmedikleri
E) İlk evliliklerinde yaşanılan problemleri birbirlerine yansıttıkları

Cevap : D) Çocuk sevmedikleri

Virginia Satir’in danışmanlık süreci hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Duygusal sistemine önem vermektedir.
B) Davranışların ve bilişlerin ilişkisine odaklanmaktadır.
C) Yapılandırılmış bir yöntem kullanır.
D) Ailenin iletişim kalıplarına odaklanmaktadır.
E) Duyguları dışa vurmasını sağlayacak çeşitli teknikler kullanmaktadır.

Cevap : B) Davranışların ve bilişlerin ilişkisine odaklanmaktadır.

Bilişsel davranışçı aile terapisinin temeli aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?

A) Sistemin değişmesine
B) Aile dengesinin değişmesine
C) Düşünce ve davranışların değişmesine
D) Yeni bilgilerin öğrenilmesine
E) Ailede problemin açıklanmasına

Cevap : C) Düşünce ve davranışların değişmesine

Aşağıdakilerden hangisi bilişsel davranışçı aile danışmasının merkezi varsayımıdır?

A) Hepsi
B) Duygu, düşünce ve davranış değişimi esastır.
C) Danışmanlık süreci bütüncül, amaçlı, bilişsel ve sosyal olan bir sistem teorisidir.
D) Aile sorunlarının temel nedeninin duygusal bastırma olduğunu ileri sürmektedir.
E) Problemli davranışların ve bilişlerin belirli tekrarlayan etkileşim kalıpları tarafından öğrenilip sürdürüldüğüdür.

Cevap : E) Problemli davranışların ve bilişlerin belirli tekrarlayan etkileşim kalıpları tarafından öğrenilip sürdürüldüğüdür.

Tarihî dönemler açısından aile danışmanlığı tarihi kaç kuşağa ayrılabilir?

A) 3
B) 1
C) 2
D) 5
E) 4

Cevap : C) 2

Öyküsel aile danışmanlığında öykülerin temel hedefi nedir?

A) İnsanların daha mutlu etmek
B) İnsanların hayatlarını değiştirmek
C) Daha çok çalışmalarına yardım etmek
D) Danışanı değiştirmek
E) Problemi ortadan kaldırmak

Cevap : A) İnsanların daha mutlu etmek

Aşağıdakilerden hangisi davranışın ortaya çıkması ve kontrol edilmesinde etkili değildir?

A) Etiketleme
B) Ceza
C) Uyarı
D) Pekiştireç
E) Ödül

Cevap : A) Etiketleme

 Aşağıdakilerden hangisi öyküsel aile danışmanlığın kurucusudur?

A) Micheal White
B) Alfred Adler
C) Virginia Satir
D) Milton Erikson
E) Murry Bowen

Cevap : A) Micheal White

İlk vakayı değerlendirirken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeye gerek yoktur?

A) Babanın beklentilerine
B) Ailenin maddi durumuna
C) Anneanne ve anne arasındaki ilişkiye
D) Annenin aile içerisindeki konumuna
E) Çocukların yaşadıkları problemlere

Cevap : B) Ailenin maddi durumuna

Bilişsel davranışçı danışmada danışmanın hedefi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Uyumsuz davranışı tespit etmek
B) Eşlerin birbiriyle uyumlarını çalışmak
C) Değişime önem vermeden görüşmelere devam etmek
D) Davranışların kaynaklarına bakmadan sadece değişime odaklanmak
E) Bilişsel semaları çalışmadan müdahale etmek

Cevap : A) Uyumsuz davranışı tespit etmek

Yaşantısal aile danışmanlığı göz önüne alındığında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Aile bireyleri daha açık bir iletişim alanına çekilir.
B) Aile üyelerinin tümü kendilerini gerçekleştirdiğinde aile işlevsel olabilir
C) Yaşantısal aile danışmanları etkileşim dinamiklerinden çok duygusal deneyimlere odaklanırlar.
D) Ailede var olan problemin kaynaklarından biri duygusal kısırlıktır.
E) Aile ile terapilerde danışanların bilişsel yönleri üzerine çalışılır.

Cevap : E) Aile ile terapilerde danışanların bilişsel yönleri üzerine çalışılır.

Aşağıdakilerden hangisi Adler’in aileye bakışı temel alındığında yanlış olur?

A) Ailelerin sağlıklı çocuk yetiştirmesi için geçmiş travmalarını çözmesi gerektiği
B) İnsanların sosyal varlıklar olduğunu ve bu nedenle tüm sorunların sosyal bir bağlamda oluştuğu
C) Toplumsal ilginin ailede geliştiği
D) Ailenin sağlıklı olması ileriki dönemlerde çocuğun gelişimi açısından son derece önemli olduğu
E) Çocuğun gelişiminde ailenin önemine vurgu yapmakta ve insanın yaşam biçiminin ilk yıllarda oluştuğu

Cevap : A) Ailelerin sağlıklı çocuk yetiştirmesi için geçmiş travmalarını çözmesi gerektiği

Aşağıdakilerden hangisi sistemik aile danışmanlığının görüşme süreçleri içerisinde değildir?

A) Serbest çağrışım yöntemini kullanmak
B) Ailede problem odağını değerlendirmek
C) Ailenin iletişim kalıplarına çalışmak
D) Problemin tanımını yapmak
E) Problemin olumlu yönlerine vurgu yapmak

Cevap : E) Problemin olumlu yönlerine vurgu yapmak sistemik aile danışmanlığının görüşme süreçleri içerisinde değildir. Sistemik aile danışmanlığı, aile üyeleri arasındaki ilişkileri ve iletişim kalıplarını anlamak için serbest çağrışım yöntemini kullanarak ailenin problem odağına odaklanır. Danışmanlar ayrıca problemin tanımını yapar ve ailenin iletişim kalıplarını değiştirmeye yardımcı olur. Ancak, problemin olumlu yönlerine vurgu yapmak, danışmanlık sürecinde genellikle olumlu takviye yöntemi olarak kullanılır ve sistemik aile danışmanlığının bir parçası olarak düşünülmez.

Satir’in bakış açısına göre aşağıdaki aşamalardan hangisi doğru değildir?

A) Ailede güven oluşturmak
B) Aile üyelerinin problem karşısında dirençlerini arttırmak
C) Davranış farklılıklarına karşı tolerans geliştirmek
D) Yaşantılara karşı farkındalık geliştirmek
E) Aile üyelerine yeni davranışlar kazandırmak

Cevap : B) Aile üyelerinin problem karşısında dirençlerini arttırmak, Satir’in bakış açısına göre doğru bir aşama değildir. Virginia Satir, aile terapisi için bir dizi adım önerdi, ancak bu adımlar sırayla değil, birbirleriyle örtüşen şekilde gerçekleşebilir. Satir’e göre, aile terapisinin ilk aşaması, ailede güven oluşturmaktır. Terapistin güvenilir, şefkatli ve anlayışlı bir şekilde davranması, aile üyelerinin kendilerini açmalarına ve terapiye aktif katılım göstermelerine yardımcı olur. Diğer aşamalar arasında davranış farklılıklarına karşı tolerans geliştirmek, yaşantılara karşı farkındalık geliştirmek ve aile üyelerine yeni davranışlar kazandırmak yer alır. Ancak, aile üyelerinin problem karşısında dirençlerini arttırmak, terapi sürecini engelleyebilir ve ailenin tedaviye olan katılımını azaltabilir. Bu nedenle, Satir’in bakış açısına göre bu adım doğru değildir.

Aile Danışmanlığı

Aile Danışmanlığı

Auzef Ders Kitabı

Çocuk Gelişimi - facebook
çocuk gelişimi

Aile Danışmanlığı

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!