Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Vize Final
Ünite Testleri Vize (1-7) 2020 Final Soruları
Deneme Sınavı 1 2022-2023 Bütünleme Soruları
Deneme Sınavı 2
2022-2023 Vize Soruları
Auzef Ceza Hukuku Auzef Ceza hukuu Ders Kitabı PDF

Ceza Hukukuna Ders Kitabı

Ceza Hukuku Final 2020 Soruları

1. Kişinin belirli bir süre uygulaması nedeniyle öğrendiği fakat yaparken bilinçli bir şekilde düşünmediği davranışlarıdır. Örneğin otomobil sürerken frene veya gaz pedalına basmak gibi. Bu tür hareketler yapılırken özel olarak üzerinde düşünülmemekle birlikte kişiliğin bir dışa vurumu olarak kabul edildiği ceza hukuku anlamında hareket sayılır.
Yukarda açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Mutlak kuvvet
B ) Otomatik hareketler
C ) Sarhoşluk hali
D ) Öfke
E ) Vis compulsiva

Cevap : B ) Otomatik hareketler

2. Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukunda yer alan fiil teorilerinden biri değildir?

A ) Doğal hareket teorisi
B ) Nedensel hareket teorisi
C ) Sosyal hareket teorisi
D ) Kişisek hareket teorisi
E ) Kusurlu hareket teorisi

Cevap : E ) Kusurlu hareket teorisi

3.  “Bu teori ceza hukukunda hareket/fiil kavramına yüklenen her üç işlevi de tutarlı bir biçimde izah edebilmektedir”.
Yukarda açıklanan fiil teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Sosyal hareket teorisi
B ) Doğal hareket teorisi
C ) Kişisel hareket teorisi
D ) Kast hareket teorisi
E ) Taksir hareket teorisi

Cevap : C ) Kişisel hareket teorisi

4. Ceza hukukunda hareketi izah etmek üzere çeşitli teoriler ortaya atılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu teorilerden biri değildir?

A ) Final hareket teorisi
B ) Sosyal Hareket teorisi
C ) Kişisel hareket teorisi
D ) Doğal hareket teoeisi
E ) Kast Hareket teorisi

Cevap : E ) Kast Hareket teorisi

5. Ceza hukukunda hareketi izah etmek üzere çeşitli teoriler ortaya atılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu teorilerden biri değildir?

A ) final hareket teorisi
B ) Taksir hareket teorisi
C ) Doğal Hareket teorisi
D ) Sosyal Hareket Teorisi
E ) Kişisel Hareket Teorisi

Cevap : B ) Taksir hareket teorisi

6. Hareket ve hareketin Dış dünyada meydana getirdiği neticenin dikkate alınması gerektiğini söyleyen fiil çaycısı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Final hareket teorisi
B ) Kişisel hareket teorisi
C ) Kişisel Hareket teorisi
D ) Sosyal hareket teorisi
E ) Doğal hareket teorisi

Cevap : E ) Doğal hareket teorisi

7. ”Bu gibi hallerde gerçekleştirilen fiiller ceza hukuku anlamında hareket sayılır. Örneğin büyük bir kızgınlıkla aniden başka bir kişinin öldürülmesi. Bu durumlarda hareket yeteneği değil, kusur açısından değerlendirme yapılabilir”
Yukarda açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Öfke
B ) Refleks Hali
C ) Mutlak kuvvet
D ) Sarhoşluk hali
E ) Otomatik hareketler

Cevap : A ) Öfke

8. Zincirleme suç ile ilgisi olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A ) Zincirleme suçun işlenmesi durumunda tek cezaya hükmedilir ancak ceza belirli oranlarda
arttırılır.
B ) Zincirleme suçun olabilmesi için aynı suç işleme kararının olması gerekir.
C ) Zincirleme suçun olabilmesi için aynı suçun olması gerekir.
D ) Zincirleme suçun olabilmesi için aynı kişiye karşı suçun işlenmesi gerekir
E ) Zincirleme suçun olabilmesi için tek fiilin olması gerekir

Cevap : E ) Zincirleme suçun olabilmesi için tek fiilin olması gerekir

9. Zincirleme suç hükümleri aşağıdaki suçlardan hangisi bakımından uygulanabilir?

A ) Kasten yaralama
B ) Kasten öldürme
C ) İşkence
D ) Yağma
E ) Hırsızlık

Cevap : E ) Hırsızlık

10. Aşağıdakilerden hangisi bir fiilin hukuka uygun olmasını sağlayan durumlardan değildir?

A ) İlgilinin Rızası
B ) Hakkın Kullanılması
C ) Kanun hükmünü yerine getirme
D ) Zorunluluk Hali
E ) Meşru Savunma

Cevap : D ) Zorunluluk Hali

Ceza Hukuku Final 2020 Soruları

11.
I Akıl hastası üzerindeki bakim ve gözetim yükümlülüğünün başkalarının hayatı sağlığı veya mal varlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde ihmal edilmesi ( TCK md.175 )
II. İnşaat veya yıkım faaliyeti sırasında, insan hayatı veya beden bütünlüğü açısından gerekli olan tedbirlerin alınmaması ( TCK md.176 )
III. Gözetimi altında bulunan hayvanın başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakılması veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal gösterilmesi ( TCK md.177 )
Yukarıda örneklerine yer verilen suç türlerinin ilişkili olduğu seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Çok hareketli suçlar
B ) İcrai suçlar
C ) Tek hareketli suçlar
D ) Ani suçlar
E ) İhmali suçlar

Cevap : E ) İhmali suçla

12. Doktrinde ihmali suçlar, iki alt başlığa ayrılmaktadır.
Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangileri ihmali suçların alt başlıklarındandır?

A ) İcrai ihmali suçlar- kesintisiz ihmali suçlar
B ) Soyut tehlike suçu- Somut tehlike suçu
C ) Gerçek ihmali suçlar- Görünüşte ihmali suçlar
D ) Kasten ihmali suçlar- Taksirli ihmali suçlar
E ) Tehlike suçu- Zarar suçu

Cevap : C ) Gerçek ihmali suçlar- Görünüşte ihmali suçlar

13. A, kendisine borcu olan ve borcunu ödemeyen B’yi öldürmek istemektedir. Eşi C’ye B’nin işini bitirmesini söyler. C. B’nin yemeğine zehir katarak B’yi öldürür. A’nın fiili aşağıda yer alan iştirak statülerinden hangisi kapsamındadır.

A ) Yardım etme

B ) Azmettirme
C ) A’nın fiilinin suça herhangi bir nedensel katkısı yoktur. Bu nedenle A’nın iştirak statüsü
bulunmamaktadır.
D ) Müşterek fail
E ) Dolaylı fail

Cevap : B ) Azmettirme

14. Davayı Sona erdiren nedenlerle ilgili olarak aşağıdaki hususlardan hangisi doğrudur?

A ) Genel af için Türkiye Büyük Millet Meclisinin dörtte üç çoğunluğu onay vermelidir.
B ) Sanığın ölümü halinde müsadere amacıyla yargılamaya devam edilemez.
C ) Özel affa yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi karar verebilir
D ) Cumhurbaşkanı belli durumlarda özel af yetkisini kullanabilir
E ) Bir suça ilişkin olarak genel af söz konusu olmuşsa kişi daha önce ödediği adli para cezasını isteye
bilir

Cevap : B ) Sanığın ölümü halinde müsadere amacıyla yargılamaya devam edilemez.

15.

I. Olası kasıtla bilinçli taksir arasındaki ortak nokta şudur; İkisinde de fail hareketi yaparken somut olayda bu hareketine bağlı olarak suç teşkil eden belirli bir neticenin meydana gelebileceğini öngörüyor.
II. Olası kast failin iradi hareketiyle gerçekleşebileceğini öngördüğü fakat gerçekleşmeyeceğini sandığı ve kesinlikle de gerçekleşmesini istemediği bir zararlı neticeye sebebiyet vermesidir. Bilinçli taksir ise failin bilerek ve isteyerek yaptığı hareketten doğabilecek neticeyi öngörmesi fakat neticenin gerçekleşmeyeceğine olan inançla neticeyi göze almasıdır.
III. Bilinçli taksirde fail her şeyin yolunda gideceğine inanıyor. Olası kastta fail hareketi yaptığı takdirde belirli bir neticenin oluşabileceğini öngörmektedir. Bu neticenin gerçekleşme ihtimalini kabullenerek “olursa olsun” diye düşünerek, suç teşkil eden netice gerçekleşse de ben bu hareketi yapacağım der.
IV. Eğer “Fail bu neticenin gerçekleşeceğini bilseydi yine de hareketi yapardı” diyebiliyorsak olası kast “Neticenin gerçekleşeceğini bilseydi bu hareketi yapmazdı.”
Olası kast/bilinçli taksir ayrımına ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

A ) I-III
B ) Yalnız II
C ) I-II-III-IV
D ) I-II-III
E ) I-II

Cevap : B ) Yalnız II

16. Nedensellik bağının mevcut olması halinde hemen akabinde hangi maddi unsurun varlığı aranacaktır?

A ) Kast
B ) İçtima
C ) Objektif isnadiyet
D ) Fiil
E ) İştirak

Cevap : C ) Objektif isnadiyet

17. Suçta tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmesi gereken şartlardan biri değildir?

A ) Daha önce işlenen suç kasten gerçekleştirilmiş olmalıdır
B ) Fiil işlediği sırada on sekiz yaşını doldurmuş olmalıdır
C ) En az iki kez suç işlemiş bir kişi olmalıdır
D ) Kişinin daha önce işlediği suç hakkındaki hüküm kesinleşmelidir
E ) Önceki suç ile sonradan işlenen suç arasında belli süreler geçmemiş olmalıdır.

Cevap : A ) Daha önce işlenen suç kasten gerçekleştirilmiş olmalıdır

18. Kanunda düzenlenen cezalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Taksirli adam öldürme suçundan mahkum olan kişi belli hakları kullanmaktan yoksun bırakmaz.
B ) Tekerrür halinde kişinin suçtan mahkum olacağı ceza arttırılır.
C ) Cezası ertelenen kişi denetim süresini sorunsuz geçirirse suç işlemiş sayılır.
D ) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olunan kişi koşullu salıvermeden yararlanamaz
E ) Bir kişiye hem ceza hem güvenlik Tedbiri uygulanamaz.

Cevap : D ) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olunan kişi koşullu salıvermeden yararlanamaz

19. Tehlike ve zarar suçları ayrılma suçun hangi unsuruna göre ayrılmaktadır?

A ) Mağdur
B ) Hukuka aykırılık
C ) Suçun konusu
D ) Fiil/netice
E ) Netice

Cevap : C ) Suçun konusu

Ceza Hukuku Final 2020 Soruları

20.  I. Teşhis ya da tedaviye yönelik bir tıbbi müdahalenin olması
II. Tıbbi müdahalenin müdahaleye yetkili kişi tarafından yapılması
III. Hastanın tıbbi müdahaleye rızasının bulunması
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri tıbbi müdahalelerin hukuka uygunluk koşulları arasında yer almaktadır?

A ) I ve II
B ) II ve III
C ) Yalnız II
D ) Yalnız III
E ) I II ve III

Cevap : E ) I II ve III

21. Aşağıdakilerden hangisi hakkında 5 yıl hapis cezasına hükmü olan kişi bakımından uygulanabilir?

A ) hapis cezasının seçenek yaptırıma çevrilmesi
B ) Koşullu Salıverme
C ) Tekerrür
D ) Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması
E ) Hapis cezasının ertelenmesi

Cevap : C ) Tekerrür

22. Olası kastın özellikle bilinçli taksir den ayrılması bakımından dikkate alınan örtü aşağıdakilerden hangisidir?

A ) İhmal teorisi
B ) Rıza teorisi
C ) Katı kast teorisi
D ) Kabullenme Ölçütü
E ) Kastın çifte fonksiyonu

Cevap : D ) Kabullenme Ölçütü

23. Aşağıdakilerden hangisi görünüşte içtima halidir?

A ) birleşik suç
B ) Aynı neviden fikri içtima
C ) Zincirleme Suç
D ) Farklı neviden fikri içtima
E ) Gerçek İçtima

Cevap : A ) birleşik suç

24. Aşağıdakilerden hangisi teşebbüsün unsurlarından biri değildir?

A ) suç işleme kastı
B ) İcra hareketlerine başlamak
C ) Tek bir fiilin olması
D ) Hareketin elverişli olması
E ) Suçun tamamlanmaması

Cevap : C ) Tek bir fiilin olması

25. ”Bir neticenin meydana gelmesinde birden fazla şart bir arada bulunuyorsa bu şartların hepsi neticenin meydana gelmesinde aynı öneme sahiptir” şeklinde ifade edilen Nedensellik bağı teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Şartların tekdüzeliği teorisi
B ) Şartların kayıtsızlığı teorisi
C ) Şartların eşdeğerliliği teorisi

D ) Şartların İcrası teorisi
E ) Şartların tekilliği teorisi

Cevap : C ) Şartların eşdeğerliliği teorisi

26. ”Kast suçun Kanuni tanımındaki unsurların………ve……… gerçekleştirilmesidir.” ifadesinde boş bırakılan yerlere Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A ) Öngörerek-kabullenerek
B ) bilerek-kabullenerek
C ) öngörerek-istenerek
D ) Bilerek-istenerek
E ) Bilerek-öngörerek

Cevap : D ) Bilerek-istenerek

27. “Bu teori ceza hukukunda hareket/ pil kavramına yüklenen Her üç işlevi de tutarlı bir biçimde izah edebilmektedir.”
Yukarıda açıklanan fiil teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kast hareket teorisi
B ) Sosyal Hareket teorisi
C ) Kişisel hareket teorisi
D ) Doğal Hareket teorisi
E ) Taksir hareket teorisi

Cevap : C ) Kişisel hareket teorisi

28. Vis absoluta’nın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kast
B ) Fail
C ) Suçun konusu
D ) Taksir
E ) Mutlak Kuvvet

Cevap : E ) Mutlak Kuvvet

Ceza Hukuku Final 2020 Soruları

29. Aşağıdakilerden hangisi objektif isnadiyet ölçütlerindendir?

A ) Fail bir fiili ile birden fazla suçun oluşmasına sebebiyet vermemelidir
B ) Failin fiili işlerken gerçekleşen neticeyi bilmesi beslenmesi gerekmektedir
C ) Fail fiili tek başına işlemelidir
D ) Fail gerekli dikkat ve Özen yükümlülüğüne uygun hareket etmelidir
E ) Failin fiili ile izin verilen riski Aşan ve hukuken önem taşıyan Bir tehlike meydana gelmelidir

Cevap : E ) Failin fiili ile izin verilen riski Aşan ve hukuken önem taşıyan Bir tehlike meydana gelmelidir

30. Bu tür suçlarda aranan Teklik hukuki anlamda Hareketim tekliğidir. Bu bakımdan kişinin 50 bıçak darbesi ile hasmını öldürmesi durumunda hukuki anlamda tek hareket mevcuttur.
Yukarıda özelliklerine yer verilen suç türü aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Seçimlik hareketli suçlar
B ) Çok hareketli suçlar
C ) İcra hareketli suçlar
D ) İhmali hareketli suçlar
E ) Tek hareketli suçlar

Cevap : E ) Tek hareketli suçlar

31. Aşağıdakilerden hangisi kolun silah kullanma yetkisinin hukuka uygunluk nedeni olması için gerekli şartlardan biri değildir?

A ) Kişinin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde silahla ateş etmek
B ) Uyarı ateşine rağmen Kaçmak da ısrar etmesi Dolayısıyla kişinin ele geçirilmesi mümkün olmaması
C ) Kişinin dur çağrısına uymayarak kaçmaya devam etmesi halinde önce uyarı amacıyla silah ateş etmek
D ) Silah kullanmadan önce kişiye duyabileceği şekilde “dur” çağrısında bulunmak
E ) Kişiyi kelepçe ile etkisiz hale getirmek

Cevap : E ) Kişiyi kelepçe ile etkisiz hale getirmek

32. Aşağıdakilerden hangisi genel hükümler kapsamında suçun oluşması için zorunlu bir unsurdur?

A ) Amaç
B ) Saik
C ) Kast
D ) Taksir
E ) Kusur yeteneği

Cevap : C ) Kast

33. Bu teoriye göre hareket, sosyal bakımdan önem taşıyan davranışlardır. Ancak bu görüş hangi hareketlerin sosyal bakımdan koyamadığı gerekçesi ile eleştirilmektedir.
Yukarıdaki özellikleri verilen teori aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Doğal hareket teorisi
B ) Final hareket teorisi
C ) Sosyal hareket teorisi
D ) Kişisel hareket teorisi
E ) Nedensellik teorisi

Cevap : C ) Sosyal hareket teorisi

34. Nedensellik bağının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verişmiştir?

A ) Failin işlediği suçtan dolayı kınanabilirliğidir.
B ) Birden Fazla Failin bir arada suç işlemesi durumudur.
C ) Failin suçun kanuni tanımındaki neticeyi bilerek ve isteyerek gerçekleştirmesidir.
D ) Failin fiiliyle meydana gelen netice arasındaki sebep-sonuç ilişkisidir
E ) Failin fiilinden dolayı ceza sorumluluğunun doğmasıdır

Cevap : D ) Failin fiiliyle meydana gelen netice arasındaki sebep-sonuç ilişkisidir

35. Aşağıdakilerden hangisi gerçek içtimanın istisnalarımdan biridir?

A ) Özel norm- genel norm
B ) Zincirleme suç
C ) Geçit suç
D ) Asli norm-tali norm
E ) Tüketen- tüketilen norm

Cevap : B ) Zincirleme suç

36. Aşağıdakilerden hangisi amirin hukuka uygun emrinin yerine getirilmesini hukuka uygunluk nedenlerinden biri değildir?

A ) Amir tarafından verilen bir Emir bulunmalıdır
B ) Emri alan bu emri yerine getirmeye görevli ve yetkili olmalıdır
C ) Verilen emrin kanunun aradığı şekli şartları taşıması gerekir
D ) Emir hukuka aykırı olmamalıdır
E ) Emri verenin bu konuda yetkili olmaması gerekir

Cevap : E ) Emri verenin bu konuda yetkili olmaması gerekir

37. Ceza hukukuna ilişkin bir meselenin çözümünde failin fiili ile netice arasındaki ilişkide Bir problem varsa Aşağıdakilerden hangisinde bir problem olduğu söylenebilir?

A ) Taksir
B ) Hukuka aykırılık unsuru
C ) Kast
D ) Nedensellik bağı- objektif isnadiyet
E ) İçtima

Cevap : D ) Nedensellik bağı- objektif isnadiyet

38. A arabası ile hızlı bir şekilde giderken yayalara çarpa bileceğini öngörülmesine rağmen ustalığına güvenerek böyle bir sonucun gerçekleşmeyeceğini zannetmiş yaya çarpmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Olası kast ile hareket etmiştir
B ) Bilinçli taksir ile hareket etmiştir
C ) Fiil hukuka uygundur
D ) Doğrudan kast ile hareket etmiştir
E ) Basit taksirle hareket etmiştir

Cevap : B ) Bilinçli taksir ile hareket etmiştir

FACEBOOK ADALET GRUBU
adalet
error: Content is protected !!