AdaletauzefCeza HukukuHukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

Ceza Hukuku 2022-2023 Vize Soruları

#1. Suçta ve cezada kanunilik ilkesine ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Ceza kanunlarında yorum yapılamaz.

#2. Aşağıdakilerden hangisi icrai bir suçtur?

Cevap : E) Askerî yasak bölgeye girmek

#3. Ceza kanunlarının yer bakımından uygulanmasına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Deniz ülkesinin sınırları karasularından ibarettir. Bu sınırlar ülkemizdeki tüm denizlerde 12 mildir.

#4. Suçta ve cezada kanunilik ilkesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : B) Sonradan yürürlüğe giren kanun kural olarak geriye yürümez.

#5. Aşağıdakilerden hangisi bir hukuka uygunluk nedenidir?

Cevap : C) İlgilinin rızası

#6. Ceza hukukunun temel kavramlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) İdari para cezası bir ceza hukuku yaptırımıdır.

#7. Suçun manevi unsurları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Olası kasıtta kritik olan neticenin bilinmesi ancak gerçekleşmesinin istenmemesidir.

#8. Ceza hukukuna hâkim ilkelere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Kanunla düzenlenmiş suç tiplerinin içeriğinin, sonradan tüzük ve yönetmelikle doldurulması mümkündür.

#9. Ceza hukukunun bölümlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) TCK’nin genel hükümler kısmında yer alan kurallarancak TCK’de yer alan ceza normlarına uygulanır.

#10. Suçun maddi unsurlarına ilişkin aşağıdakiifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Hareket birden fazla ise her zaman suç da birden fazladır.

#11. Kusurluluğu etkileyen hâllere ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : C) Sağır ve dilsizlik kusurluluğu etkiler.

#12. Suçun maddi unsurlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Tüzel kişilerin suçun faili olması halinde, yaptırım olarak ceza tedbiri uygulanır.

#13. Aşağıda verilenlerden hangisi ceza hukukunun kaynakları arasında yer almaz?

Cevap : D) Örf ve adetler

#14. Aşağıda verilenlerden hangisi ceza kanunlarının yer bakımından uygulanmasında esas alınan ilkelerden biri değildir?

Cevap : A) Mütekabiliyet

#15. Meşru savunmanın şartlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Saldırı hayata, vücut bütünlüğüne ya da ırza yönelik olmalıdır.

#16. Suçun manevi unsurlarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlarda failin neticeden sorumlu tutulması için, ağır netice açısından failin en azından olası kastla hareket etmiş olması gerekir.

#17. Türkiye’de suç işleyen bir yabancının Türkiye’de cezalandırılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : A) Türk kanunlarına göre cezalandırılır.

#18. Meşru savunmaya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Savunma hareketinin saldırgana yönelik olması gerekmez.

#19. (A) , ormanda dolaşırken bir ayının saldırısınauğrar.(A) , kendisini korumak için ormanda yaşayan (B) ’nin kulübesinin kapısını kırarak içeri girer. Buna göre, (A) yönünden aşağıdaki hâllerden hangisi vardır?

Cevap : E) Zorunluluk hâli

#20. Kasta ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Olası kasıtta doğrudan kasta kıyasla daha fazla ceza verilir.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ceza Hukuku 2022-2023 Vize Soruları

1. Meşru savunmaya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Saldırı üçüncü kişilere karşı olabilir.
B) Saldırının haksız olması gerekir.
C) Saldırı ile savunma arasında orantı bulunmalıdır.
D) Savunma hareketinin saldırgana yönelik olması gerekmez.
E) Meşru savunmada bulunulacak fiilin suç teşkiletmesi zorunlu değildir.

Cevap : D) Savunma hareketinin saldırgana yönelik olması gerekmez.

2. Ceza hukukunun bölümlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ceza muhakemesi, suç şüphesinin aydınlatılmasınınamaçlandığı bir süreci ele almaktadır.
B) TCK’nin genel hükümler kısmında yer alan kurallarancak TCK’de yer alan ceza normlarına uygulanır.
C) Yürürlükte bulunan ceza mevzuatımız, 2005 yılındayapılan reformla yürürlüğe koyulmuştur.
D) Maddi ceza hukuku, özel hükümler ve genelhükümler olarak ikiye ayrılır.
E) Ceza hukuku reformu ile kabahatler ayrı birkanunda başlı başına düzenlenmiştir.

Cevap : B) TCK’nin genel hükümler kısmında yer alan kurallarancak TCK’de yer alan ceza normlarına uygulanır.

3. Aşağıda verilenlerden hangisi ceza hukukunun kaynakları arasında yer almaz?

A) Anayasa
B) Kanunlar
C) Temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmeler
D) Örf ve adetler
E) Uluslararası andlaşmalar

Cevap : D) Örf ve adetler

4. Suçta ve cezada kanunilik ilkesine ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Kimse işlediği zaman yürürlükte olmayan bir kanuna göre cezalandırılamaz.
B) Kanunsuz ceza olmaz.
C) Örf ve adet hukuku ile ceza konulamaz.
D) Ceza kanunlarında yorum yapılamaz.
E) Kanunsuz suç olmaz.

Cevap : D) Ceza kanunlarında yorum yapılamaz.

5. Ceza hukukuna hâkim ilkelere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ceza hukukunda kıyas yasak olsa da yorum yapılması mümkündür.
B) Önceden işlenen fiile sonradan yürürlüğe girenkanunla ceza verilmesi hiçbir hâlde mümkün değildir.
C) Suçta ve cezada kanunilik ilkesi, Anayasal olarakgüvence altına alınmıştır.
D) Kanunla düzenlenmiş suç tiplerinin içeriğinin, sonradan tüzük ve yönetmelikle doldurulması mümkündür.
E) Suç ve ceza içeren hukuki düzenlemeler kanunla yapılır.

Cevap : D) Kanunla düzenlenmiş suç tiplerinin içeriğinin, sonradan tüzük ve yönetmelikle doldurulması mümkündür.

6. Suçun manevi unsurlarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Taksir, istisnai bir sorumluluk şeklidir.
B) Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlarda failin neticeden sorumlu tutulması için, ağır netice açısından failin en azından olası kastla hareket etmiş olması gerekir.
C) Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir.
D) Bilinçli taksirde netice fail tarafından öngörülmüştür.
E) Bilinçli taksir durumunda ceza taksirli fiile verilecek cezanın artırılması suretiyle verilir.

Cevap : B) Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlarda failin neticeden sorumlu tutulması için, ağır netice açısından failin en azından olası kastla hareket etmiş olması gerekir.

7. Aşağıdakilerden hangisi icrai bir suçtur?

A) Sefer görev emrini yerine getirmemek
B) İnşaatla ilgili yıkım emniyet tedbirlerini almamak
C) Acildeki hastaya doktorun bakmaması
D) Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi
E) Askerî yasak bölgeye girmek

Cevap : E) Askerî yasak bölgeye girmek

8. Aşağıdakilerden hangisi bir hukuka uygunluk nedenidir?

A) Alkol veya uyuşturucu etkisi altında bulunma
B) Zorunluluk hâli
C) İlgilinin rızası
D) Haksız tahrik
E) Cebir, şiddet ve tehdit

Cevap : C) İlgilinin rızası

9. Suçun maddi unsurlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bazen gerçekleştirilen hareketin suçun konusuüzerinde bir tehlike oluşturması dahi suç teşkil eder.
B) Bazı suçlarda, suçun oluşumu birden fazla hareketin tamamının yapılmasına bağlıdır.
C) Bazı suçları ancak belli özelliklere sahip kişiler işleyebilir.
D) Tüzel kişiler suçun mağduru olabilir, ancak suçtan zarar gören olamazlar.
E) Tüzel kişilerin suçun faili olması halinde, yaptırım olarak ceza tedbiri uygulanır.

Cevap : E) Tüzel kişilerin suçun faili olması halinde, yaptırım olarak ceza tedbiri uygulanır.

10. Kasta ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bir suç tipinde suçun kasten işlenen bir suç olduğunun açıkça belirtilmesine gerek yoktur.
B) Olası kasıtta doğrudan kasta kıyasla daha fazla ceza verilir.
C) Neticenin gerçekleşmesinin muhtemel olduğu hallerde olası kasıt gündeme gelir.
D) Kast, doğrudan kasıt ve olası kasıt olmak üzereikiye ayrılır.
E) Bir hareketin suçu tamamlaması muhakkak ise, fail neticeyi istemese de doğrudan kasıtla hareket etmiştir.

Cevap : B) Olası kasıtta doğrudan kasta kıyasla daha fazla ceza verilir.

11. Suçta ve cezada kanunilik ilkesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Ceza hukukunda yorum yasaktır.
B) Sonradan yürürlüğe giren kanun kural olarak geriye yürümez.
C) Ceza hukukunda kıyas mümkündür.
D) İdare bazı hallerde ceza hukuku yaptırımı uygulayabilir.
E) Suçlar, yönetmelikle düzenlenebilir.

Cevap : B) Sonradan yürürlüğe giren kanun kural olarak geriye yürümez.

12. Meşru savunmanın şartlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Savunma gerekli olmalıdır.
B) Savunma saldırı ile orantılı olmalıdır.
C) Saldırı kendisine ya da bir başkasına yönelmiş olmalıdır.
D) Bir saldırı bulunmalıdır.
E) Saldırı hayata, vücut bütünlüğüne ya da ırza yönelik olmalıdır.

Cevap : E) Saldırı hayata, vücut bütünlüğüne ya da ırza yönelik olmalıdır.

13. Ceza hukukunun temel kavramlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Hapis cezası bir ceza hukuku yaptırımıdır.
B) Güvenlik tedbirleri ceza hukuku yaptırımlarıdır.
C) İdari para cezası bir ceza hukuku yaptırımıdır.
D) Kabahatler TCK’de düzenlenmiş değildir.
E) Cezalar ceza hukuku yaptırımlarını teşkil eder.

Cevap : C) İdari para cezası bir ceza hukuku yaptırımıdır.

14. Suçun manevi unsurları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bilinçli taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak öngörülen neticenin istenmemesine rağmen neticenin meydana gelmesidir.
B) Taksir istisnai bir sorumluluk halidir.
C) Olası kasıtta kritik olan neticenin bilinmesi ancak gerçekleşmesinin istenmemesidir.
D) Öngörülebilir bir netice yoksa, taksirden bahsedilemez.
E) Suçun kanuni tanımındaki unsurları bilerek veisteyerek hareket eden kimse, fiili kasten işlemiş sayılır.

Cevap : C) Olası kasıtta kritik olan neticenin bilinmesi ancak gerçekleşmesinin istenmemesidir.

15. Kusurluluğu etkileyen hâllere ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Alkol istem dışı alınsa dahi ceza sorumluluğuna etki etmez.
B) Görme yetisini kaybedenlerin ceza sorumluluğu sağlıklı insanlara göre daha azdır.
C) Sağır ve dilsizlik kusurluluğu etkiler.
D) Dilsiz olanların ceza sorumluluğu diğer yetişkinlerle aynı kurallara tabidir.
E) İradi olarak alkol alan kişinin ceza sorumluluğu yoktur.

Cevap : C) Sağır ve dilsizlik kusurluluğu etkiler.

16. Türkiye’de suç işleyen bir yabancının Türkiye’de cezalandırılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Türk kanunlarına göre cezalandırılır.
B) Hiçbir şekilde Türkiye’de cezalandırılamaz.
C) Vatandaşı olduğu ülke ya da Türkiye arasında bukonuda bir antlaşma olması şartıyla Türk kanunlarına göre cezalandırılır.
D) Vatandaşı olduğu ülke ya da Türk kanunlarından sanığın lehine olan kanuna göre cezalandırılır.
E) Vatandaşı olduğu ülkenin kanunlarına göre cezalandırılır.

Cevap : A) Türk kanunlarına göre cezalandırılır.

17. (A) , ormanda dolaşırken bir ayının saldırısınauğrar.(A) , kendisini korumak için ormanda yaşayan (B) ’nin kulübesinin kapısını kırarak içeri girer. Buna göre, (A) yönünden aşağıdaki hâllerden hangisi vardır?

A) Hakkın kullanılması hâli
B) Meşru savunma hâli
C) Kanun hükmünün yerine getirilmesi hâli
D) Maddi cebir hâli
E) Zorunluluk hâli

Cevap : E) Zorunluluk hâli

18. Aşağıda verilenlerden hangisi ceza kanunlarının yer bakımından uygulanmasında esas alınan ilkelerden biri değildir?

A) Mütekabiliyet
B) Şahsilik
C) Evrensellik
D) Mülkilik
E) İkame yargı

Cevap : A) Mütekabiliyet

19. Ceza kanunlarının yer bakımından uygulanmasınailişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Deniz ülkesinin sınırları karasularından ibarettir. Bu sınırlar ülkemizdeki tüm denizlerde 12 mildir.
B) Mağdura göre şahsilik kurallarının işletilebilmesi içinvatandaşın şikâyeti gereklidir.
C) Ülkemize ait askeri deniz ve hava taşıtlarında işlenen tüm fiiller farazi anlamda ülke kavramı dâhilinde ülkemizde işlenmiş sayılır.
D) Türkiye’de zehirlenen ancak Almanya’da ölen kişihakkında Türkiye’de yargılama yapılabilir.
E) Yabancıların ülkemizde işlediği fiillerde, kişinin vatandaşı olduğu ülke kanunları değil Türk kanunları uygulanır.

Cevap : A) Deniz ülkesinin sınırları karasularından ibarettir. Bu sınırlar ülkemizdeki tüm denizlerde 12 mildir.

20. Suçun maddi unsurlarına ilişkin aşağıdakiifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Hareket birden fazla ise her zaman suç da birden fazladır.
B) Bazı suçlar, sırf hareketin gerçekleştirilmesiyle tamamlanır; neticenin gerçekleşmesi aranmaz.
C) Suçun faili kural olarak gerçek bir kişi olabilir.
D) Bazen fiilin icrası (yapılması), bazen de ihmali(yapılmaması) suç teşkil eder.
E) Failin gerçekleşen neticeden sorumlu tutulabilmesiiçin nedensel bir hareketin varlığı ve neticenin faile hareketinin bir eseri olarak yüklenebilmesi gerekir.

Cevap : A) Hareket birden fazla ise her zaman suç da birden fazladır.

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku 2022-2023 Vize Soruları

ceza hukuku
FACEBOOK ADALET GRUBU

Ceza Hukuku 2022-2023 Vize Soruları

Hukuk Büro Yönetimi Ve Sekreterliği
Hukuk Büro Yönetimi Ve Sekreterliği Telegram
Hukuk Büro Yönetimi Ve Sekreterliği
Hukuk Büro Yönetimi Ve Sekreterliği Telegram

Ceza Hukuku 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!