Hayvan Besleme ve Rasyon Bilgisi

Hayvan Besleme ve Rasyon Bilgisi

Hayvan Besleme ve Rasyon Bilgisi 2022

 Vize Soruları Final Deneme 1
 2021-Vize Soruları Final Deneme 2
Final Deneme 3
Final Deneme 4
2021 Final Soruları
Final Soruları

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Hayvan Besleme ve Rasyon Bilgisi
lolonolo

placeholder-132" data-inserter-version="2">

Hayvan Besleme ve Rasyon Bilgisi

Hayvan Besleme ve Rasyon Bilgisi 2021 Vize

1- Yem ya da karışımlarına, besin maddesi sağlama dışında değişik fonksiyonlar yapmak üzere en küçük miktarda katılan maddelere ne ad verilir?

A) Yem katkı maddesi
B) Organik ham maddeler
C) İnorganik ham maddeler
D) Probiytotikler
E) Prebiyotikler

Cevap : A) Yem katkı maddesi

2- Anabolizma ya da katabolizma sonucu vücutta ortaya çıkan ısının atılması aşağıdakilerden hangi besin maddesinin görevidir?

A) Mineral
B) Vitamin
C) Protein
D) Yağ
E) Su

Cevap : E) Su

3- Gerçek proteinlerin yapı taşlarına ne ad verilir?

A) Yağ
B) Amino asit
C) Karbonhidrat
D) Vitamin
E) Üre

Cevap : B) Amino asit

4- Aşağıdaki hayvanlardan hangisinin salyasında amilaz adlı karbonhidrat parçalayan enzim bulunmaz?

A) Koyun
B) Sığır
C) Tavuk
D) Manda
E) Kedi

Cevap : E) Kedi

5- Kaba yemler içerdikleri neme göre kaç gruba ayrılırlar?

A) Konsantre yem karması ve kaba yem karması olarak ikiye ayrılırlar.
B) Yağlı tohum küspeleri ve tane yemler olarak ikiye ayrılırlar.
C) Sulu kaba yemler ve kuru kaba yemler olarak ikiye ayrılırlar.
D) Konsantre yem ve karma yem olarak ikiye ayrılırlar.
E) Mera ve çayır olarak ikiye ayrılırlar.

Cevap : C) Sulu kaba yemler ve kuru kaba yemler olarak ikiye ayrılırlar.

6- Ruminantlar kaba yem ağırlıklı beslendiklerinde rumende hangi uçucu yağ asitlerinin oransal olarak fazla olması beklenir?

A) Sitrik asit
B) Hidroklorik asit
C) Fumarik asit
D) Bütrik asit
E) Asetik asit

Cevap : E) Asetik asit

7- Hayvanlar için en temel enerji kaynağı olup tüketilen yem ile dışarıdan alınan ve kas çalışması, depo yakıtı olma gibi fonksiyonlara katılan besin maddesi grubu hangisidir?

A) Proteinler
B) Yağlar
C) Vitaminler
D) Karbonhidratllar
E) Mineraller

Cevap : D) Karbonhidratllar

8- Hayvan vücudunda bağırsaktan emilen amino asitler kan ile dokulara taşınır. Ardından dokularda bu aminoasitlerin bir kısmı katabolize olur ve ………. adlı maddeye dönüştürülür?

A) Glukoz
B) Pirüvat
C) Tripsin
D) Bütirat
E) Pepsin

Cevap : B) Pirüvat

9- Yapılarında bir amino asit bulundurmayan ve sadece azot (N) içeren bileşiklere ne ad verilir?

A) Gerçek protein
B) Ürik asit
C) Amonyum laktat
D) Amonyak
E) Protein yapısında olmayan azotlu bileşikler (NPN)

Cevap : E) Protein yapısında olmayan azotlu bileşikler (NPN)

10- Kaba yemlerin tersine toplam besin madde miktarı fazla ve sindirilebilirlikleri de fazla olan ve kuru maddede %18 ve altında ham selüloz içeren ham maddelere ne ad verilir?

A) Yağlı tohum küspesi
B) Konsantre karması
C) Konsantre yem
D) Samanar
E) Kuru yemler

Cevap : C) Konsantre yem

Hayvan Besleme ve Rasyon Bilgisi 2021 Vize

11- Yemlerde bulunan ham enerjiden dışkı ile atılan enerjinin çıkarılması ile bulunan enerji birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Metabolize olabilir enerji
B) Ham enerji
C) Sindirilebilir enerji
D) Net enerji
E) Kalori

Cevap : C) Sindirilebilir enerji

12- Tek midelilerde dolaşım ile karaciğere gelen tüm monosakkaritler burada hangi karbonhidrata dönüştürülür?

A) Glukoz
B) Pentoz
C) Mannoz
D) Fruktoz
E) Üre

Cevap : A) Glukoz

13- Tek mideli hayvanlarda mide içeriği duodenuma geldiğinde pankreas bağırsak duvarından salgılanan sekretin hormonu aracılığı ile ……….. adlı maddeyi salgılayarak asidik olan mide içeriğinden bağırsakların hasara uğramasını engeller.
Yukarıdaki boşlukta bulunması gereken madde hangisidir?

A) Kimotripsin
B) Karboksipeptidaz
C) Hidroklorik asit
D) Pepsinojen
E) Sodyum bikarbonat

Cevap : E) Sodyum bikarbonat

14- Ruminantlarda rumen(işkembe) de oluşan amonyağın büyük bir kısmı …………. den emilip karaciğere gider. Boşlukta bulunması gereken mide bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Abomazum
B) Rumen
C) Duedonum
D) Omazum
E) Retikulum

Cevap : B) Rumen

15- Canlı hayvanların organizmasında meydana gelen kimyasal reaksiyonların tümüne ne ad verilir?

A) Siklus
B) Ayrışma
C) Anabolizma
D) Metabolizma
E) Yıkım

Cevap : D) Metabolizma

16- Tek midelilerde protein katabolizması sonucu oluşan amonyağın büyük bir kısmı üreye çevrilirken kanatlı hayvanlarda ise………….. adlı maddeye çevrilip idrar(feçes) ile atılır.
Yukardaki boşlukta bahsedilen son ürün aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biüret
B) Nükleik asit
C) Ürik asit
D) Non protein nitrojen
E) Amonyum sülfat

Cevap : C) Ürik asit

17- Metabolize olabilir enerjiden vücuttan atılan ısı enerjisinin çıkarılması ile bulunan enerji birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kilo kalori
B) Net enerji
C) Sindirilebilir enerji
D) Nişasta eşdeğer sistemi
E) Ham enerji

Cevap : B) Net enerji

18- Ruminantlarda rumen yani işkembede ortaya çıkan serbest doymamış yağ asitlerini buradaki flora tarafından doymuş hale getirilmesine ne ad verilir?

A) Anabolizma
B) Parçalama
C) Saturasyon
D) Metabolizma
E) Hidrolizasyon

Cevap : C) Saturasyon

19- Yemlerde bulunan toplam kimyasal enerjiye ne ad verilir?

A) Sindirilebilir enerji
B) Kimyasal enerji
C) Net enerji
D) Ham enerji
E) Metabolize olabilir enerji

Cevap : D) Ham enerji

20- Aşağıdakilerden hangisi bir kaba yemdir?

A) Kanola küspesi
B) Mısır tanesi
C) Soya fasulyesi küspesi
D) Kireçtaşı
E) Buğday samanı

Cevap : E) Buğday samanı

Hayvan Besleme ve Rasyon Bilgisi 2021 Vize

21- Çayır ve mera aşağıdaki hayvanlardan hangisi için daha önemlidir?

A) Tavuklar
B) Ruminantlar (geviş getiren hayvanlar)
C) Kanatlı hayvanlar
D) Tek mideli hayvanlar
E) Atlar

Cevap : B) Ruminantlar (geviş getiren hayvanlar)

22- Kuru madde teriminin tanımı aşağıdakilerden hangisinde en iyi şekilde yapılmıştır?

A) Yemlerin suyunun uçurulduğunda geri kalan susuz kısmı kuru madde olarak tanımlanır.
B) Yemlerin içerdiği inorganik maddelerin tamamına kuru madde adı verilir.
C) Yemlerin organik kısmına kuru madde adı verilir.
D) Kuru madde yemlerin 550 C° de tutulması ile bulunur.
E) Yemlerin 60 C° de bırakılması sonucunda kalan kısmına kuru madde adı verilir.

Cevap : A) Yemlerin suyunun uçurulduğunda geri kalan susuz kısmı kuru madde olarak tanımlanır.

23- İneklerde yapılan çalışmalarda matabolize olabilir enerjinin yaklaşık ne kadarı süt veriminde kullanıldığı gösterilmiştir?

A) %60
B) %70
C) %80
D) %50
E) %40

Cevap : A) %60

24- Samanlar hangi yem sınıfına dahildir?

A) Konserve yemler
B) Kök ve yumrular
C) Yeşil yemler
D) Enerji yemleri
E) Dolgu maddesince zengin yemler

Cevap : E) Dolgu maddesince zengin yemler

25- Metabolize olabilir enerjiden sindirim kanalındaki enzimi bağırsak hücreleri ve endojen üriner enerji kayıplarının çıkarılması ile bulunan enerji birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kilo kalori
B) Ham enerji
C) Sindirilebilir enerji
D) Gerçek metabolize olabilir enerji
E) Net enerji

Cevap : D) Gerçek metabolize olabilir enerji

26- Aşağıdaki enzimlerden hangisi katbonhidratları parçalamada görev almaz?

A) Lipaz
B) Sükraz
C) Maltaz
D) Amilaz
E) Laktaz

Cevap : A) Lipaz

27- Ruminantlarda yem ile alınan yapısal ve depo karbonhidratları rumendeki mikroflora tarafından hangi ürüne parçalanır?

A) Sakkaroz
B) Proteaz
C) Fruktoz
D) Glukoz
E) Maltaz

Cevap : D) Glukoz

28- Ruminantlarda yem ile alınan yapısal karbonhidratlara ne ad verilir?

A) Früktoz
B) Selüloz
C) Glikojen
D) Nişasta
E) Şeker

Cevap : B) Selüloz

29- Rumende parçalanmadan etkilenmeden ince bağırsaklara geçebilen yağlara ne ad verilir?

A) Sıvı yağlar
B) Doymuş yağlar
C) Doymamış yağlar
D) Katı yağlar
E) By-pass veya korunmuş yağlar

Cevap : E) By-pass veya korunmuş yağlar

30- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Arpa bir yem maddesidir.
B) Sadece inorganik besin maddesi içeren maddeler yem olarak kabul görür.
C) Yem hayvanlar tarafından sindirilebilen, emilebilen ve yararlanılabilen maddelerdir
D) Yemlerde bulunan besin maddelerinin tamamı sindirilebilir
E) Bir yem maddesi olarak yonca kuru otu besin madde içeriği yanında işkembede fonksiyon uyarıcı olarak da görev yapar.

Cevap : D) Yemlerde bulunan besin maddelerinin tamamı sindirilebilir

Hayvan Besleme ve Rasyon Bilgisi 2021 Vize

31- Safra tuzları ile yağ asitleri ve gliserolün karışımından oluşan bileşiğe ne ad verilir?

A) Misel
B) Triglierit
C) Kilomikron
D) Kolestrerol
E) Yağ

Cevap : A) Misel

32- Hayvan vücudunda glikozun fazlası kas ve karaciğer de nasıl depo edilir?

Cevap : Glikojen

33- Kanatlılarda dışkı ile aynı kanaldan atıldığı için en çok tercih edilen enerji birimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Metabolize olabilir enerji

34- Kaba yemler kuru madde içerisinde ne kadar ham selüloz içerirler?

Cevap : %18 ve üstü

35- Yemlik yağlar, hangi yem sınıfına dahildir?

Cevap : Konsantre yemler

36- Vücutta depo edilebilecek miktardan fazla glukoz bulunursa vücut bunu aşağıdakilerden hangisine dönüştürüp depolama yoluna gider?

Cevap : Yağ

37- Tek mideli hayvanlarda yağların sindirimi nerede başlar?

Cevap : Duedonum

38- 1 gram saf suyun 14.5 C den 15.5 C ye çıkarmak için gerekli ısı miktarına ne ad verilir?

Cevap : Kalori

39- Ham enerjinin tarifini en iyi aşağıdaki şıklardan hangisi yapmaktadır?

Cevap : Yemlerde bulunan toplam kimyasal enerjidir.

40- Genel olarak vücutta amino asitlerden sentezlenen ve vücudun yapısal unsuru olan besin maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Protein

41- Ruminant dediğimiz geviş getiren hayvanlar yem ile aldıkları hem protein yapısında olmayan azotlu bileşikler hem de gerçek proteinleri rumende bulunan……………………….. aracılığı ile parçalarlar. Buradaki boşlukta bulunması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Mikroorganizmalar

Hayvan Besleme ve Rasyon Bilgisi Auzef Ders Kitabı PDF

Hayvan Besleme ve Rasyon Bilgisi Ders Kitabı

Laborant Ve Veteriner Sağlık Telegram Laborant Ve Veteriner Sağlık
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!