İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdare Hukuku Deneme Sınavları
Vize Final
2023-24 Vize Soruları 2022-23 Büt Soruları
2021 Vize Denem 2022-23 Final Soruları
2020 Vize Soruları 2020 Final Soruları
Vize Soruları 2020 3 Ders Sorualrı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

İdare Hukuku

İdare Hukuku Vize Final Soruları 2020

1. Aşağıdakilerden hangisi idare hukuku alanı içerisinde yer almaz?

Cevap : SENDİKALAR

2. Aşağıdakilerden hangisi devlet tüzel kişiliklerinin en üst idari amiridir?

Cevap : BAKAN

3. Aşağıdakilerden hangisi idari hukuk içerisinde yer alır?

Cevap : KAMU HİZMETLERİNİN GÖRÜLMESİ

4. Aşağıdakilerden hangisi idari işlevin özellikleri arasında yer alır?

Cevap : KAMU GÜCÜ KULLANILARAK YERİNE GETİRİLİR.

5. Aşağıdakilerden hangisi organik anlamda idare içerisinde yer almaz?

Cevap : SAYIŞTAY

6. Devletin üstlendiği kamu hizmetlerini yürütmek üzere kurulan ve devlet tüzel kişiliğini temsil eden teşkilat birimlerine ne ad verilir?

Cevap : BAKANLIK

7. Aşağıdakilerden hangisi merkezi idarenin en üst amiridir?

Cevap : BAKAN

8. Aşağıdakilerden hangisi bakanın idari yetkilerinden biri değildir?

Cevap : KANUN TASLAKLARININ HAZIRLANLANMASI.

9. Aşağıdakilerden hangisi ile bir ilçenin bağlı olduğu il değiştirilebilir?

Cevap : KANUN

10. Aşağıdakilerden hangisi merkezi idare içerisinde yer almaz?

Cevap : SAYIŞTAY

11. Belediye başkanı belediye meclisinin kesinleşen kararlarına karşı kaç gün içinde idari yargıya başvurabilir?

Cevap : 10 GÜN

12. Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetimler içerisinde yer almaz?

Cevap : İLÇE İDARESİ

13. Aşağıdakilerden hangisi belediye meclisinin görevlerinden biri değildir?

Cevap : Vergi alacaklarının tasfiyesine karar vermek.

İdare Hukuku Vize Final Soruları 2020

14. Aşağıdakilerden hangisi hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşlarının ortak özelliklerinden biri değildir?

Cevap : Kişi topluluğu niteliğinde olma.

15. Aşağıdakilerden hangisi idari işlemin unsurlarından biri değildir?

Cevap : İRADE

16. İdari işlemlerin şekil unsuru ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : İlgilinin savunmasını alma zorunluluğu

17. Aşağıdakilerden hangisi idari işlemlerin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : İlgilinin kabulü

18. Aşağıdakilerden hangisi birel idari işlemlerden biridir?

Cevap : Ruhsat verme.

19. Genel, soyut ve objektif hukuk kuralları niteliğindeki idari işlemlere ne ad verilir?

Cevap : Genel düzenleyici idari işlem

20. Aşağıdakilerden hangisi idari sözleşmelerden biri değildir?

Cevap : Abonman sözleşmesi

21. Aşağıdakilerden hangisi idarenin özel hukuka tabi sözleşmelerindendir?

Cevap : Yap-işlet-devlet

22. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : İdari yargıda idari sözleşmelerin iptali mümkün değildir.

23. Aşağıdakilerden hangisi idarenin sözleşme yapacağı kişiyi seçerken uyması gereken kurallardan biri değildir?

Cevap : Tek yanlı belirleme ilkesi

24. Aşağıdakilerden hangisi idarenin sözleşmelerindeki aleniyet ilkesinin bir istisnasıdır?

Cevap : Belli istekliler arasında kapalı teklif

25. Aşağıdakilerden hangisi idari faaliyetlerden biri değildir?

Cevap : Şirket kurma

26. Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin ilkelerinden biri değildir?

Cevap : Ölçülülük

27. İdarenin aşağıdakilerden aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi kamu hizmeti kapsamında değildir?

Cevap : Güvenlik

28. Aşağıdakilerden hangisi kamu düzenin unsurlarından biri değildir?

Cevap : Adalet

29. Aşağıdakilerden hangisi sıkıyönetim ilan etme yetkisine sahiptir?

Cevap : Cumhurbaşkanı başkanlığındaki Bakanlar kurulu

30. Aşağıdakilerden hangisi kamu malları arasında yer almaz?

Cevap : Gökyüzü

31. Aşağıdakilerden hangisi hizmet mallarından biridir?

Cevap : Sokak yolu

32. Aşağıdakilerden hangisi kamu mallarının özelliklerinden biri değildir?

Cevap : Zamanaşımı ile iktisap

33. Aşağıdakilerden hangisi idarenin sahipsiz mallarından biridir?

Cevap : Ormanlar

34. Aşağıdakilerden hangisi özel istisnai yararlanmaya örnektir?

Cevap : Stadyumdaki konser gösterisi

35. Aşağıdakilerden hangisi idarenin sadece olağanüstü dönemlerde başvurabileceği bir yetkidir?

Cevap : İstimval

36. Kamulaştırmanın bedel uyuşmazlığında hangi mahkeme görevlidir?

Cevap : Asliye hukuk mahkemesi

37. İdarenin kanuni yetkisi bulunmaksızın özel mülkiyetteki taşınmaza müdahalesine ne denir?

Cevap : Fiili yol

38. Aşağıdakilerden hangisinin kamulaştırma yapma yetkisi yoktur?

Cevap : Vakıf üniversitesi

39. Kamulaştırılan taşınmazın geri alınabilmesi için idarenin hangi sürede taşınmazı kamu hizmetine tahsis etmemesi gerekir?

Cevap : 5 yıl.

40. Yargı kararını uygulamayan kamu görevlisinin kusuru nasıl nitelendirilir?

Cevap : Kişisel kusur

41. İdarenin terör eylemlerinden kaynaklanan sorumluluğuna ne denir?

Cevap : Sosyal risk sorumluluğu

42. Aşağıdakilerden hangisi idarenin sorumluluğunu kaldıran/azaltan nedenlerden biri değildir?

Cevap : Hizmet kusuru

43. Aşağıdakilerden hangisi kişisel kusur kapsamında değildir?

Cevap : Kamu görevlilerinin özensiz davranması

44. Aşağıdakilerden hangisi idarenin sorumluluğun şartlarından biri değildir?

Cevap : Zarar görenin kusurlu olması

45. Aşağıdakilerden hangisi memurluğa girişte yetenek esasını ifade eder?

Cevap : Liyakat

46. Aşağıdakilerden hangisi memur olma koşullarından biri değildir?

Cevap : Üniversite mezunu olmak

47. Aşağıdakilerden hangisi disiplin cezası türlerinden biri değildir?

Cevap : Para cezası

48. Aşağıdakilerden hangisi memurların izin türlerinden biri değildir?

Cevap : Aylık izin

49. Aşağıdakilerden hangisi devlet memurlar kanunundaki istihdam türlerinden biri değildir?

Cevap : Daimî personel

50. Aşağıdakilerden hangisi idari yargının görev alanı dışında yer almaz?

Cevap : Kamu görevine atama işlemleri

51. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ın görevlerinden biri değildir?

Cevap : İstinaf incelemesi yapmak

52. İdarenin hukuka uygun davranmasını sağlayan en etkili denetim yolu hangisidir?

Cevap : Yargı denetimi

53. İdare mahkemelerinin tek hakimle verdikleri kararlara karşı kanun yolu merci neresidir?

Cevap : Bölge idare mahkemesi

54. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Yargı denetimi ile idari işlemin yerindeliği de denetlenir

55. Aşağıdakilerden hangisi idari yargıdaki bir dava türüdür?

Cevap : Tam yargı davası

56. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : İdari yargıda genel dava açma süresi 60 gündür.

57. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Tüm idari işlemler iptal davasına konu olabilir.

58. Aşağıdakilerden hangisi idari yargıdaki genel dava açma süresidir?

Cevap : 60 gün

59. Dava açma süreleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Atama işlemine karşı 90 gün

60. Aşağıdakilerden hangisinde temyiz yoluna başvurulamaz?

Cevap : Atama idari işlemi

61. İstinafla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : Tam yargı davalarına karşı istinaf yoluna gidilemez.

62. Aşağıdakilerden hangisi idari yargıdaki kanun yollarından biri değildir?

Cevap : Karar düzeltme

63. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Tüm idari uyuşmazlıklara karşı temyiz yoluna başvurulabilir.

64. Aşağıdakilerden hangisi yargılamanın yenilenmesi sebeplerindendir?

Cevap : Doğal afet

65. Aşağıdakilerden hangisi idari dava açmanın sonuçlarından biridir?

Cevap : Derdestlik

66. İdari yargılama hukukunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : İdari yargıda duruşma yapma istisnaidir.

67. Aşağıdakilerden hangisi idari yargılama usulünde delil olarak kullanılamaz?

Cevap : Tanık

68. Aşağıdakilerden hangisi idari yargıda hukuk muhakemeleri kanununa atıf yapılan hallerden biri değildir?

Cevap : Süre

69. İdari yargılama hukukunda aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Cevap : Danıştay re’sen de duruşma yapılmasına karar verebilir.

70. İdari yargıda duruşma hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : Mahkemeler talep üzerine duruşma yapmak zorundadır.

71. Olağan kanun yolları kapsamında temyiz ve istinaf,
72. Olağanüstü kanun yolları kapsamında kanun yararına temyiz ve yargılamanın yenilenmesi
73. Aşağıdakilerden hangisi kamulaştırmanın aşamalarından biri değildir?

Cevap : Malın tahliyesi.

74. Aşağıdakilerden hangisi dava dilekçesinde bulunması gereken özelliklerden değildir?

Cevap : İdari işlemin gerekçesi.

75. Kamulaştırmasız el atma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : Hukuka uygun olarak kamulaştırmasız el atma durumları mümkündür.

76. Aşağıdakilerden hangisi kolluk faaliyetinin kamu hizmetinden farklı olan özelliklerinden biridir?

Cevap : Kural olarak idare kolluk yetkilerini sözleşme yaparak kullanır.

77. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Kamu hizmetlerinin eşitliği ilkesi,hizmetin herkese eşit olarak sunulması anlamındadır.

Cevap :

78. Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmeti kavramının unsurlarından biridir?

Cevap : Toplumun ortak ve genel ihtiyaçlarına karşılamaya yönelik olma.

79. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kadrosuz memur çalıştırılamaz.

Cevap :

80. Belediye meclisinin feshine karar verme yetkisi aşağıdakilerden hangisinindir?

Cevap : DANIŞTAY

İdare Hukuku

FACEBOOK ADALET GRUBU adalet
İdare Hukuku İdare Hukuku-Adalet

Auzef İdare Hukuku Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı(Adalet)

Ortak Ders Kitabı(Adalet Dışı)

İdare Hukuku-H.Büro
Auzef Ders Kitabı PDF
İdare Hukuku-K.YNT 
Auzef Ders Kitabı PDF
error: Content is protected !!