İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı

Vize Final
2021 Vize Deneme -1 2021 Büt Soruları
2021 Vize Deneme -2 2022-2023 Final Soruları
2021 Vize Deneme -3
 Vize Soruları
2020 Vize Soruları

İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı 2021 Bütünleme

1- Ekonomik ve Sosyal Konseyde temsil edilen işçi ve işveren konfederasyonlarına üye işçi ve işveren sendikaları arasında iş kolu düzeyinde yapılan sözleşmedir . ” ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır ?

A ) Grup toplu iş sözleşmesi
B ) İşletme toplu iş sözleşmesi
C ) iş yeri toplu iş sözleşmesi
D ) Çerçeve sözleşme
E ) İş kolu toplu iş sözleşmesi

Cevap: D ) Çerçeve sözleşme

2- İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemeler toplu iş sözleşmesinin hangi kısmına dâhil olmaktadır ?

A ) Yetkilendirici kısmına
B ) Başlangıç kısmına
C ) Normatif ( Düzenleyici ) kısmına
D ) Borç doğurucu kısmına
E ) Açıklama kısmına

Cevap: C ) Normatif ( Düzenleyici ) kısmına

3- Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği eğitimini verebilecek kişi ve kurumlardan biri değildir?

A ) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi
B ) İş güvenliği uzmanları
C) İş yeri hekimleri
D ) Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim birimleri
E ) Özel eğitim kurumları

Cevap: E ) Özel eğitim kurumları

4- Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde her bir çalışan için düzenlenecek temel eğitimlerin uygulama saatleri en az kaç saat olmalıdır?

A ) En az 8 saat
B ) En az 16 saat
C ) En az 12 saat
D ) En az 10 saat
E ) En az 18 saat

Cevap: A ) En az 8 saat

5- İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen kişilere ne ad verilir?

A ) Mentor
B ) Hukuk danışmanı
C ) İnsan kaynakları uzmanı
D ) İş güvenliği uzmanı
E ) Finans danışmanı

Cevap: D ) İş güvenliği uzmanı

6- iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri Genel Müdürlükçe kayıt edilmesi , ve İzlenmesi Programı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) ISGYS
B ) Ortak sağlık ve güvenlik birimi
C ) OHSAS 18001
D ) ISG yönetim sistemi
E ) ISG – Katip

Cevap: E ) ISG – Katip

7- 6331sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun esas aldığı temel kavram ve birim aşağıdakilerden hangisidir?

A ) İşveren vekili
B ) İşçi
c ) işveren
D ) iş sözleşmesi
E ) İş yeri

Cevap: B ) İşçi

8- iş yerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümüne ne ad verilir?

A ) Koruma
B ) Risk yönetimi
C ) Risk değerlendirme
D ) Önleme
E ) Zarar azaltma

Cevap: D ) Önleme

9- İş yerinde meydana gelen iş kazaları hangi kuruma bildirilir?

A ) Çalışma ve iş kurumu İl Müdürlüğü
B ) Çalışma Genel Müdürlüğü
c ) Sosyal Güvenlik Kurumu
D ) Aile , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
E ) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Cevap: c ) Sosyal Güvenlik Kurumu

10- İşveren iş kazalarını kazadan sonraki kaç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdür?

A) Üç
B ) Beş
C ) İki
D ) Dört
E ) Bir

Cevap: A)Üç

11- Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde verilmesi gereken temel eğitimler değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak hangi aralıklarla tekrarlanmalıdır?

A) iki yılda en az bir defa
B) Yılda en az bir defa
C ) iki yılda en az iki defa
D) Üç yılda en az bir defa
E ) Yılda en az iki defa

Cevap: D) Üç yılda en az bir defa

12- Tehlikeli sınıfa giren bir iş yerinde iş yeri hekimi çalışan başına ayda kaç dakika iş yerinde görev yapmak zorundadır?

A ) 10
B ) 5
C )15
D ) 20
E ) 25

Cevap: A )10

13- işveren çalışanların kişisel sağlık verilerini içeren sağlık dosyalarını ne kadar süreyle saklamak zorundadır?

A ) 10 yıl
B ) 5 yıl
C ) 15 yıl
D ) 20 yıl
E ) 30 yıl

CevapC ) 15 yıl

14- Türkiye’de serbest toplu sözleşme veya toplu pazarlık uygulamasının başlangıç tarihi olarak aşağıdakilerden hangisi kabul edilmektedir?

A ) 18 Haziran 1949
B ) 23 Temmuz 1908
C ) 15 Haziran 1936
D ) 27 Temmuz 1909
E ) 15 Temmuz 1963

Cevap: E ) 15 Temmuz 1963

15- 120 çalışanı bulunan ve tehlikeli sınıfta yer alan bir işletmede iş yeri hekimi bir ay içerisinde en az kaç saat çalıştırılmalıdır?

A ) 20 saat
B ) 30 saat
C ) 10 saat
D ) 120 saat
E ) 60 saat

Cevap: A ) 20 saat

16- Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalıştırılacak iş güvenliği uzmanları en az hangi sınıf iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmalıdır?

A) A sınıf
B) E sınıf
C) B sınıf
D) D sınıf
E) C sınıf

Cevap: C) B sınıf

17- Aşağıdakilerden hangisi ISG çalışmalarının kapsamında yer almaz?

A ) Çalışanlara isg eğitimi verilmesi
B ) Risk değerlendirmesi çalışmaları yapılması
C ) İşe alım müzakerelerinin yürütülmesi
D ) iş kazaları ve meslek hastalıklarının ortaya çıkmasını önleme
E ) Risklere karşı önlem alınması

Cevap: C ) İşe alım müzakerelerinin yürütülmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı 2021 Bütünleme

18- İş yerinde meydana gelen iş kazasının bildirimi için kullanılması gereken form aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Sigortalı işe giriş formu
B ) iş kazası ve meslek hastalığı bildirim formu
c ) iş veren bildirim formu
D )

Ramak kala kayıt formu
E ) İş yeri bildirim formu

Cevap: B ) iş kazası ve meslek hastalığı bildirim formu

19- İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemeler toplu iş sözleşmesinin hangi kısmına dâhil olmaktadır?

A ) Yetkilendirici kısmına
B ) Açıklama kısmına
c ) Normatif ( Düzenleyici ) kısmına
D ) Borç doğurucu kısmına
E ) Başlangıç kısmına

Cevap: c ) Normatif ( Düzenleyici ) kısmına

20- Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel iş yerlerinde istihdam edilen gerçek kişi ” ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

A) Çalışan
B ) Çırak
C ) Stajyer
D ) işveren
E ) İşçi

Cevap: A) Çalışan

21- iş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre OSB’lerće istihdam edilen kişilere ilişkin sözleşmeler aşağıdaki kurumlardan hangisine bildirilmesi gerekmektedir?

A) iş sağlığı ve Güvenliği Birimi
B) Çalışma ve iş Kurumu il Müdürlükleri
C ) sosyal Güvenlik Kurumu
D ) iş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
E) Aile sosyal güvenlik bakanlığı

Cevap: D ) iş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

22- iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan tespit ve tavsiyelerin yazıldığı , işverence hazırlanıp imzalanması gereken ” onaylı defter ” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır .
B ) iş yerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlükleri veya noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır .
C ) Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur .
D ) iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanınca deftere yazılan hususlar işveren imzalamadığı müddetçe geçerli değildir .
E ) Onaylı defterin asıl sureti işveren , diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi tarafından saklanır .

Cevap: D ) iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanınca deftere yazılan hususlar işveren imzalamadığı müddetçe geçerli değildir .

23- İşveren , aşağıdaki hangi konularda çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının görüşlerini önceden almak zorundadır?

A) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacakların seçimi
B ) Hiçbir
C ) Üretimin planlanması
D ) Çalışanlara verilecek eğitimin planlanması
E ) Çalışanların performans kriterlerinin belirlenmesi

Cevap: D ) Çalışanlara verilecek eğitimin planlanması

24- İş yeri sağlık ve güvenlik birimlerinde görevlendirilecek personel hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) is yeri hekimi iş güvenliği uzmanı / Destek elemanı
B ) is güvenliği uzmanı Diğer sağlık personeli / Destek elemanı
C) İş Güvenliği uzmanı / Destek elemanı / Çalışan temsilcisi
D ) iş yeri hekimi / Diğer sağlık personel / iş yeri hemşiresi
E ) iş yeri hekimi / iş güvenliği uzmanı / Diğer sağlık personeli

Cevap: E ) iş yeri hekimi / iş güvenliği uzmanı / Diğer sağlık personeli

25- is yerinde veya isin yürütümü nedeniyle meydana gelen , ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hale ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

A) Ramak kala
B ) Zara
C) Risk
D) iş kazası
E ) Tehlike

Cevap: D) iş kazası

26- Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı iş sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren kişilerden değildir?

A ) Deniz taşıma faaliyetlerinde bulunanlar
B ) 4/8 statüsünde çalışan personel
C) çıraklar
D ) Stajyerler .
E) Çalışan istihdam etmeksizin kendi namına ve hesabına ve hizmet üretimi yapanlar

Cevap: E) Çalışan istihdam etmeksizin kendi namına ve hesabına ve hizmet üretimi yapanlar

27- işyeri hekiminin görevleri hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır?

A) Rehberlik / Risk değerlendirmesi / Periyodik kontrol / Önlem alma Denetim
B ) Risk değerlendirmesi / Hijyen / Eğitim / Denetim / Planlama
C ) Rehberlik / risk değerlendirmesi / Sağlık gözetimi / Eğitim , bilgilendirme , kayıt ilgili birimlerle iş birliği
D ) Risk değerlendirmesi / Önlem alma Ramak kala kayıtları / Sağlık muayenesi Denetim
E ) Risk değerlendirmesi / Sağlık gözetimi / Hijyen Eğitim / Denetim

Cevap: C ) Rehberlik / risk değerlendirmesi / Sağlık gözetimi / Eğitim , bilgilendirme , kayıt ilgili birimlerle iş birliği

28-İşveren tarafından çalışanlara işe başladıktan sonra en kısa süre içinde verilmesi gereken eğitime ne ad verilir?

A ) Yetenek eğitimi
B ) Uzaktan eğitim
C ) iş başı eğitimi
D ) Temel eğitim
E ) İşe başlama eğitimi

Cevap: D ) Temel eğitim

29-Uzaktan eğitim yöntemi ile yapılacak iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ile ilgili aşağıda verilen hangi ifade yanlıştır?

A) işe başlama eğitimi uzaktan eğitim yöntemi ile verilebilir .
B ) Tekrarlanan temel eğitimler uzaktan eğitim yöntemi ile verilebilir .
C ) Eğitim programının içeriği katılımcıların eğitim seviyelerine uygun olmalıdır .
D ) ilk defa verilecek temel eğitim uzaktan eğitim yöntemi ile gerçekleştirilemez .
E ) Kullanılan uzaktan eğitim yönetim sistemi uluslararası standartlara uygun olmalıdır

Cevap: A) işe başlama eğitimi uzaktan eğitim yöntemi ile verilebilir .

30-Mesleği yerine getiren ya da çalışan bireyler arasında çalışma koşullarından kaynaklanan sağlığa dayalı sorunların ortadan kaldırılması veya önlem alınması/önlenmesi kavramını aşağıdakilerden hangisi nitelemektedir?

A) İş Niteliği
B ) çalışma verimliliği
C) Çalışmanın organize edilişi
D) Tam iyilik
E ) Çalışma Niteliği

Cevap: D) Tam iyilik

31-Çalışanlara verilen eğitimlerin belgelendirilmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

A) Eğitimlerin hazırlanması belgelenmesi ve saklanması işveren tarafından gerçekleştirilir
B) Belgelerin mümkün olan en kısa sürede verilmesinden ve belgelerde yer alan bilgilerin doğruluğundan tamamen işveren sorumludur
C) Çalışanların temel eğitimlere ilişkim belgeleri işten ayrılırken talep etmesi durumunda işveren tarafından çalışana teslim edilir
D) işverenin işe başlama eğitimini belgeleme ve çalışanın özlük dosyasında saklama zorunluluğu yoktur.
E) işveren temel eğitim, bilgi yenileme eğitimi, ilave eğitim ve benzeri tüm eğitimlerini belgelendirerek çalışanın dosyasında saklamalıdır

Cevap: D) işverenin işe başlama eğitimini belgeleme ve çalışanın özlük dosyasında saklama zorunluluğu yoktur.

32- Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanunu’na göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerin sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birim olarak verilen tanım aşağıdakilerden hangisidir?

a) İş sağlığı ve güvenliği birimi
b) Aile sağlığı merkezi
c) Toplum sağlık merkezi
d) Ortak sağlık güvenlik birimi
e) İSG kurulu

Cevap: d) Ortak sağlık güvenlik birimi

33- Tehlikeli sınıfa giren bir iş yerinde iş yeri hekimi çalışan başına ayda kaç dakika iş yerinde görev yapmak zorundadır?

A) 10
B ) 5
C ) 15
D ) 20
E ) 25

Cevap: A) 10

34- I – Risk değerlendirmesinin gerçekleştirildiği tarih
II. Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını içeren analiz sonuçları
III . Risk analizini gerçekleştiren kişinin isim ve unvanı Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre dokümantasyon işlemi sırasında yukarıda yer alan bilgiler hangisi / hangilerinin saklanması gerekir

A ) I , II ve lll
B ) Il ve III
C ) Yalnız II
D ) Yalnız 1
E ) I ve II

Cevap: A ) I , II ve lll

35-Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde düzenlenecek temel eğitimlerin uygulama saatleri her bir çalışan için en az kaç saat olmalıdır ?

A ) En az 18 saat
B ) En az 8 saat
C ) En az 10 saat
D ) En az 16 saat
E ) En az 12 saat

Cevap: D ) En az 16 saat

36-6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun tam olarak kapsamı aşağıdakilerden hangisidir ?

A ) Tehlikeli işlerde çalışanlar
B ) Sanayide çalışan işçiler
C ) 4857 Sayılı Kanuna göre işçiler
D ) Tüm çalışanlar
E ) Çok tehlikeli işlerde çalışanlar

Cevap: D ) Tüm çalışanlar

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı 2021 Bütünleme

İş Sağlığı Ve Güvenliği Ön Lisans
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı 2021 Bütünleme

Auzef 2021 Bütünleme Soruları

İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı Auzef İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı Ders Kitabı PDF

İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı Kitabı

 

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!