İstatistik

istatistik

Vize Final
2019 Vize Soru Cevapları 2021 Final Deneme -1
2019 Vize Deneme 2021 Final Deneme -2
2020 Vize Soruları 2021 Final Soruları
İstatistik Tanım Soruları 2020 Final Soruları
Final Online Deneme Sınavı
Online Deneme Sınavı -1
Online Deneme Sınavı -2
2019 Final Soru Cevapları
2020 Bütünleme Soruları
2022 Final Soruları
Ünite-1 Testi Ünite-8 Testi
Ünite-2 Testi Ünite-9 Testi
Ünite-3 Testi Ünite-10 Testi
Ünite-4 Testi Ünite-11 Testi
Ünite-5 Testi Ünite-12 Testi
Ünite-6 Testi Ünite-13 Testi
Ünite-7 Testi Ünite-14 Testi

istatistik

İstatistik Final Soruları

Varyansı 64 olan bir serinin standart sapması aşağıdakilerden hangisidir?

A) 12
B) 18
C) 3
D) 81
E) 8

Cevap : E) 8

I- Basit indeksler
II- Bileşik indeksler
III- Değişik esaslı indeksler
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri madde sayısına göre indeks türlerinden değildir?

A) Yalnızca III
B) I – II
C) I – II – III
D) Yalnızca I
E) Yalnızca II

Cevap : A) Yalnızca III

Aşağıda verilen ortalamalardan hangisi analitik (duyarlı) ortalamalar arasında yer almaz?

A) Kareli ortalama
B) Duyarlı ortalama
C) Aritmetik ortalama
D) Medyan (Ortanca)
E) Geometrik ortalama

Cevap : D) Medyan (Ortanca)

Verileri düzenlemek amacıyla, verinin birbirine yakın şıklarını mümkün olduğunca homojen sınıflarda toplamak suretiyle oluşturulan serilere ne ad verilir?

A) Ayırma
B) Sıralama
C) Düzenleme
D) Birleştirilmiş seri
E) Sınıflanmış seri

Cevap : E) Sınıflanmış seri

Aynı koşullar sağlanarak tekrar edildiğinde, aynı sonuçları veren olaylara ………….denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kollektif olay
B) Deney
C) Tipik olay
D) Veri
E) Gözlem

Cevap : C) Tipik olay

Bir araştırma kapsamında toplanan verilerin aynı şıkların bir araya getirilmesi ya da toplanması şeklinde düzenlenmesine…….. denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sınıflama
B) Gruplama
C) Tasnif
D) Sıralama
E) Düzenleme

Cevap : C) Tasnif

Verilerin, homojen alt gruplar şeklinde düzenlendiği sınıflanmış serilerin grafik sunumuna ne ad verilir?

A) Histogram
B) Çubuk grafik
C) Serpilme diyagramı
D) Daire dilimleri
E) Grafik

Cevap : A) Histogram

Aşağıdaki ortalamalardan hangisi ortalama hesabında birimlerin logaritmalarını kullanır?

A) Geometrik ortalama
B) Mod
C) Kareli ortalama
D) Medyan
E) Aritmetik ortalama

Cevap : A) Geometrik ortalama

Bir veri kümesini özetlemek, akılda kalıcı tek bir değer olarak ifade etmek ya da o veri kümesini temsil etmek amacıyla hesaplanan ve kullanılan istatistik ölçüleri genel olarak ………….. biçiminde adlandırılır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Egemen değer
B) Medyan
C) Mutlak değer
D) Mod
E) Ortalama

Cevap : E) Ortalama

Bir istatistik araştırmasını yapabilmek için ihtiyaç duyulan verinin toplama işlemine ne ad verilmektedir?

A) Birim
B) Vasıf
C) Veri
D) Rölöve (derleme)
E) Şık

Cevap : D) Rölöve (derleme)

Bir araştırmada veri toplama işlemi sırasında yapılabilen ve hep aynı yönde sapmalara (hatalara) sebep olan hata türüne ne ad verilir?

A) Rölöve hatası
B) Hata
C) Ölçme hatası
D) Tesadüfi hata
E) Sistematik hata

Cevap : E) Sistematik hata

Aritmetik ortalaması 85 ve standart sapması 15 olan bir dağılımda 70’e karşılık gelen z değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 80
B) -1
C) 0
D) 1
E) 70

Cevap : B) -1

Bütün gözlem değerlerinin aynı olduğu bir dağılımda değişim katsayısı aşağıdaki hangi değeri alır?

A) Ortalama değere eşit olur.
B) Pozitif bir değer olur.
C) Sıfır
D) Ortalamanın yarısına eşit olur.
E) Bir

Cevap : C) Sıfır

Geometrik ortalama hesaplayabilmek için verinin en az ………….ölçüm düzeyinde ölçülmüş olması gerekir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Aralık
B) Sınıflayıcı
C) Nominal
D) Ordinal
E) Sıralayıcı

Cevap : A) Aralık


4
5
8
10
11
Yukarıdaki serinin varyansı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 10,8
B) 8,7
C) 7,9
D) 9
E) 7,44

Cevap : E) 7,44

Normal eğri alanları tablosunda z =1,34’e karşılık gelen olasılık değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0,4125
B) 0,4225
C) 0,4200
D) 0,4099
E) 0,3515

Cevap : D) 0,4099

Aşağıdaki ortalamalardan hangisi analitik olmayan (duyarsız) bir ortalamadır?

A) Duyarlı ortalama
B) Kareli ortalama
C) Geometrik ortalama
D) Aritmetik ortalama
E) Mod (Egemen değer)

Cevap : E) Mod (Egemen değer)

İstatistik araştırmasına konu olan bir birimin, uzun süre zarfında gözlenmesi mümkünse ya da bir birim uzun ömürlü olarak tanımlanıyorsa, bu tür birimlere ne ad verilir?

A) Ani birim
B) Somut birim
C) Maddi birim
D) Soyut birim
E) Devamlı birim

Cevap : E) Devamlı birim

İki zar birlikte atıldığında bir zarın 4, diğerinin 6 gelmesi olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4/36
B) 3/36
C) 5/36
D) 1/36
E) 2/36

Cevap : E) 2/36

İnsanların tutum, beklenti, ümit ve arzularına göre belirledikleri, insandan insana değişen olasılık tanımına……. denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Koşullu olasılık
B) Olasılık dağılımı
C) Objektif olasılık
D) Olasılık
E) Sübjektif olasılık

Cevap : E) Sübjektif olasılık

Verilerin, homojen alt gruplar şeklinde düzenlendiği sınıflanmış serilerin grafik sunumuna ne ad verilir?

A) Çubuk grafik
B) Serpilme diyagramı
C) Grafik
D) Daire dilimleri
E) Histogram

Cevap : E) Histogram

Aşağıda verilen birimlerden hangisi maddi birim olarak nitelendirilebilir?

A) Evlenme
B) Bina
C) Doğum
D) Boşanma
E) Ölüm

Cevap : B) Bina

Bir istatistik çalışmasında toplanan verilerin, birbirine yakın şıklarını mümkün olduğunca homojen sınıflara toplamak suretiyle yapılan veri düzenleme işlemine ……………..denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Düzenleme
B) Ayırma
C) Tasnif
D) Gruplama
E) Sıralama

Cevap : D) Gruplama

…  olasılık dağılımından söz edebilmek için tüm mümkün sonuçlara yönelik olasılık değerlerinin toplamının olması gerekir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) yüz
B) bir
C) birden küçük
D) birden büyük
E) sıfır

Cevap : B) bir

Bir gözlem değerinin, içinde bulunduğu dağılımın aritmetik ortalamasına eşit olması durumunda standart değer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıfırdır.
B) Negatif bir değerdir.
C) Birdir.
D) Ortalama değeridir.
E) Pozitif bir değerdir

Cevap : A) Sıfırdır.

Sürekli bir tesadüfi değişkenin olasılık dağılımına ——— denir.

A) Kesikli olasılık dağılımı
B) Süreksiz olasılık dağılımı
C) Olasılık dağılımı
D) Olasılık fonksiyonu
E) Sürekli olasılık dağılımı

Cevap: E) Sürekli olasılık dağılımı

Bir tesadüfi değişkenin alabileceği tüm değerler, bu değerlerin gerçekleşme olasılıkları ile birlikte ele alındığında ya da olasılıkların tüm birimlere nasıl dağıldığı gösterilerek yaratılmış olur. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Olasılık dağılımı
B) Tesadüfi deney
C) Tesadüfi değişken
D) Beklenen değer
E) Örnek uzay

Cevap : A) Olasılık dağılımı

Ortalaması 75 ve standart sapması 8 olan bir dağılımda 80’e karşılık gelen z değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0,625
B) 0,65
C) -0,71
D) 0,71
E) -0,65

Cevap : A) 0,625

Cari dönem miktarlarını tartı olarak kullanan indekse ne ad verilir?

A) İdeal indeks
B) Fisher indeksi
C) Değişik esaslı indeks
D) Laspeyres indeksi
E) Paasche indeksi

Cevap : D) Laspeyres indeksi

Zar atılması deneyi bir tesadüfi değişken olarak tanımlanırsa üste gelen yüzün iki katı kadar puan alınması söz konusu olduğunda beklenen değer aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1/6
B) 42/6
C) 15/6
D) 13/6
E) 2/6

Cevap : B) 42/6

2x(1+2+3+4+5+6)/6 = 2×21/6 = 42/6

Hilesiz bir zar atıldığında üste gelen yüzün tek sayı olması olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3/4
B) 2/6
C) 1/6
D) 1/2
E) ¼

Cevap : D) 1/2

Hilesiz bir zar atıldığında üste gelen yüzün çift sayı olması veya 4’ten büyük sayı gelmesi olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4/6
B) 1/6
C) 2/6
D) 5/6
E) 3/6

Cevap : A) 4/6

Hilesiz bir zarin atılması olayında üste gelen yüzün 3 olmama olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4/6
B) 1/6
C) 5/6
D) 3/6
E) 2/6

Cevap : C) 5/6

8
12
15
16
22
25
Yukarıdaki serinin değişim aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 23
B) 25
C) 19
D) 17
E) 12

Cevap : D) 17

Kesikli (süreksiz) tesadüfi değişkenlerin olasılık dağılımlarına ne ad verilir?

A) Kesikli olasılık dağılımı
B) Olasılık yoğunluğu
C) Olasılık fonksiyonu
D) Olasılık yoğunluk fonksiyonu
E) Sürekli olasılık dağılımı

Cevap : A) Kesikli olasılık dağılımı

 ………, karşılaştırmada esas (temel) alınan yılı göstermektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Beklenen değer
B) Baz yıl
C) Cari değer
D) Cari yıl
E) Indeks

Cevap : B) Baz yıl

Başlangıç dönemi miktarlarını tartı olarak kullanan bileşik indekse ne ad verilir?

A) Ideal indeks
B) Paasche indeksi
C) Değişik esasli indeks
D) Laspeyres indeksi
E) Fisher indeksi

Cevap : D) Laspeyres indeksi

Ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan bir dağılımda 38’e karşılık gelen z değeri aşagıdakilerden hangisidir?

A) -0,33
B) 0,33
C) -1,2
D) -0,45
E) 0,38

Cevap : C) -1,2

Bir tesadüfi değişkenin alabileceği tüm mümkün sonuçlarının olasılıklarına göre hesaplanan ağırlıklı ortalamasına ne ad verilir?

A) Beklenen değer
B) Tesadüfi değişken
C) Örnek uzay!
D) Tesadüfi deney
E) Olasılık dağılımı

Cevap : A) Beklenen değer

İki para birlikte atıldığında en az bir paranın tura gelmesi olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1/8
B) 2/4
C) 1,00
D) 3/4
E) ¼

Cevap : D) 3/4

Standart sapması 9,5 olan serinin varyansı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 90,25
B) 11,5
C) 22,5
D) 3,5
E) 21,5

Cevap : A) 90,25

Bir dağılım içinde herhangi bir gözlem değerinin nerede yer aldığını belirlemede
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Varyans
B) Standart sapma
C) Standart değer
D) Ortalama sapma
E) Değişim katsayısı

Cevap : C) Standart değer

… Ölçü birimi ya da terim büyüklükleri farklı olan serilerin dağılma derecelerinin kıyaslanmasında kullanılır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Varyans
B) Ortalama sapma
C) Değişim aralığı
D) Değişim katsayısı
E) Standart sapma

Cevap : D) Değişim katsayısı

X
7
8
10
11
14
Yukarıdaki serinin ortalama sapması aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5
B) 4
C) 0
D) 3
E) 2

Cevap : E) 2

Gözlem değerlerini küçükten büyüğe ( ya da büyükten küçüğe) sıraladığımızda tam ortada yer alan değere nead verilir?

A) Medyan (Ortanca)
B) Geometrik ortalama
C) Duyarlı ortalama
D) Kareli ortalama
E) Aritmetik ortalama

Cevap : A) Medyan (Ortanca)

Aşağıdakilerden hangisi esas alınan döneme göre indeks türlerinden biridir?

A) Tartısız indeksler
B) Bileşik indeksler
C) Sabit esasli indeksler
D) Basit indeksler
E) Tartili indeksle

Cevap : C) Sabit esasli indeksler

 …. Bir değişkenin ya da değişkenlerin değerlerinde zaman içinde veya mekanlar arasında ortaya çıkan değişmelerin oransal ölçüsü olarak tanımlanabilmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere asagidakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Reel deger
B) Carideger
C) Bazyıl
D) Madde sepeti
E) Indeks

Cevap : E) Indeks

İstatistik

Ders Kitabı

İstatistik

Auzef istatistik Ders Kitabı PDF

İstatistik-1

Auzef istatistik -1 Ders Kitabı PDF

İstatistik-2

Auzef istatistik -2 Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı

 

İstatistik Vize ve Final Çıkmış Sorular

istatistik

1- )

istatistik grafik
Yukarıdaki şekilde gösterilen grafik türü aşağıdakilerden hangisidir?

a ) Kartezyen grafik
b ) Histogram poligoncu
c ) Dağılım poligonu
d ) Çizgi Grafiği
e ) Çubuk Grafiği

Cevap : d ) Çizgi Grafiği

2 ) Bir Araştırma kapsamında toplam verilerib aynı şıkların bir araya getirilmesi yada bir araya toplanması şeklinde düzenlenmesi işlemine  ne denir?

a ) Gruplama
b ) tasnif
c ) Sınıflandırma
d ) Sıralama
e ) Düzenleme

Cevap : b ) Tasnif

3 ) Ana Kütleyi karakterize eden, niteleyen değerler parametre
Örnek kütleyi karakterize eden; İstatistik

4 ) Araştırmacının bir kurum ya da  kuruluş tarafından toplanmış verileri kullanması durumunda … söz konusu olmaktadır?

a ) anket
b ) Birincil veri
c ) Gözlem
d ) İkincil veri
e ) Veri

Cevap : d ) İkincil veri

istatistik

5 ) istatistikte veri toploama işlemine ne denir?

a ) Rölöve
b ) Veri
c ) Vasıf
d ) Analiz
e ) Birim

Cevap : Rölöve

6 ) Bir sınıfın içinde kaç tane gözlemin yer aldığını gösteren değere ne denir?

a ) Tasnif
b ) sınıf
c ) Frekans
d ) Gözlem
e ) Gruplama

Cevap : c ) Frekans

7 ) Mutlak sıfır noktasına sahip olan ölçüm düzeyine ne denir?

a ) Sınıflayıcı ölçüm analizi
b ) Sınırlayıcı Ölçüm Düzeyi
c ) Aralık Ölçüm Düzeyi
d ) Oran ölçüm düzeyi
e ) Normal ölçüm düzeyi

Cevap : d ) Oran ölçüm düzeyi

8 ) Geometri ortalama hesaplayabilmek için verinin en az. …… ölçüm düzeyinde ölçülmüş olması gerekir?

a ) Ordinal
b ) Aralık
c ) Sınıflayıcı
d ) Nominal
e ) Sıralayıcı

Cevap : b ) Aralık

9 )   Fiziksel bir varlığa sahip olan birimlere ne denir?

a ) Maddi birim
b ) Varlık birim
c ) Fiziksel birim
d ) Soyut birim
e ) Somut birim

Cevap : a ) Maddi birim

istatistik

10 )   Sınıf üst değer ve alt değerlerinin farkının alınmasıyla elde edilen değer nedir?

a ) Sınıf orta noktası
b ) Sınıf Sayıcı
c ) Sınıf alt sınırı
d ) Sınıf genişliği
e ) Sınıf Üst sınırı

Cevap : d ) Sınıf genişliği

11 ) Verilerin küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe doğru sıralamasıyla oluşturulan seriye ne denir?

a ) Tasnif
b ) Basit
c ) Sınıflandırma
d ) Gruplanmış
e ) Bileşik seri

Cevap : b ) Basit

12 ) 18,20,20,22,24,24,26 serisinin aritmetik ortalamasını bulunuz.

Cevap : Tüm sayıların toplamı=x olsun, Sayı adeti= 7,
x/7=?
x=18+20+22+24+24+26=154
154/7=22

13 )
Xi        Ni    xi=Sayı serisi,  Ni= Tekrar sayısı
3          5
5          3
7          7
7          7
9          5
10        5
Yukarıda verilen serinin modu kaçtır?

Cevap : Mod seride en çok tekrar eden sayıya denir. 7 sayısı 7 kere tekrar etmiş. Mod 7 dir.

istatistik

14 )
0-20
20-50
50-70
70-100
yukarıdaki verilere göre Sınıf orta noktaları sırasıyla hangisidir?

a ) 5-25-50-75
b ) 1-5-10-15
c ) 10-20-50-70
d ) 10-35-60-85
e ) 0-20-50-100

Cevap : d ) 10-35-60-85
0-20 orta değer = 10
20-50 orta dere = 35
50-70 orta değer = 60
70-100 orta değer = 85

15 ) Mod ile ilgili aşağıdaki verilerden hangisi/hangileri yanlıştır.
I. En çok tekrar edendir.
II. Duyarlı analitik ölçümdür.
III. Sınıf genişliği eşit olmayan sınıflarda mod olur.

a ) Yanlız I
b ) Yalnız II
c ) Yalnız III
d ) I ve II
e )   I, Iı ve III

Cevap : b ) Yalnız II

16 ) Bir seriyi özetlemek, akılda kalıcı tek bir değer olarak ifade etmek amacıyla kullanılan istatistik ölçülere ne ad verilir?

a ) Ortanca
b ) Egemen değer
c ) Medyan
d ) Mod
e ) Ortalama

Cevap : e ) Ortalama

17 ) Gözlem değerleri 3,4,5,6,7,8,8,9,9,9,10 olan ve 11 gözlemden oluşan serinin  medyanı kaçtır?

a ) B
b ) 7
c ) 7,5
d ) 9
e ) 8,5

Cevap : a ) B Oradaki değere medyan denir. oradaki değer 8 dir.

18 ) Aşağıdakilerden hangisi nominal ölçüme hangisi örnek verilebilir?
I.Cinsiyet
II. Boy uzunluğu
III. kan basıncı

a ) Yalnız I
b ) I ve II
c ) II ve III
d ) I,II,III
e ) I ve III

Cevap : a ) Yalnız I

19 )
Ziyaretçi sayısı       Frekans
0-10                         1
10-20                       3
20-30                       4
30-40                       10
40-50                       12YUkarıdaki verilere göre aritmetik ortalama kaçtır?Ziyaretçi sayısı       Frekans                 mi             ni x m
0-10                         1                      5                 5
10-20                       3                      15               45
20-30                       4                      25              100
30-40                       10                    35              300
40-50                       12                    45              540

Toplam frekans :30,   Toplam ni x xmi = 1040  1040 / 30 = 34,67
şıklarda küsürlü say yoksa doğru seçenek 35 olmalı.

Kanalımıza Abone Olun

Lolonolo-youtube

Çocuk Gelişimi - facebook

TOEFL GRAMMAR

One thought on “İstatistik

 • Mayıs 13, 2020 tarihinde, saat 7:14 pm
  Permalink

  Bir seriyi özetlemek, akılda kalıcı tek bir değer olarak ifade etmek amacıyla kullanılan istatistik ölçülere ne ad verilir?
  a ) Ortanca
  b ) Egemen değer
  c ) Medyan
  d ) Mod
  e ) Ortalama
  Cevap : e ) Ortalama

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: