Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi
Vize Final
2023-24 Vize Soruları 2023-24 Final Soruları
2022-23 Vize Soruları 2022-23 Büt. Soruları
2021 Vize Deneme -1 2022-23 Final Sorular
2021 Vize Deneme -2 2022 Deneme -1
Vize Soruları 2022 Deneme -2
Final Soruları

Auzef çıkmış sınav sorualrı

Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi Final Soruları

Yönetim Bilimleri ve Kamu Yönetimi alanında açıköğretim fakültesi öğrencileri için hazırlanan bu kaynak, kamu yönetimi disiplininin temel konularını kapsamlı bir şekilde ele almakta ve öğrencileri sınavlara hazırlamak amacıyla tasarlanmıştır. Lolonolo.com olarak, öğrencilerin akademik başarılarına katkıda bulunmayı amaçlayan bu makale, yerel yönetimler, kamu denetçiliği, kamu hizmeti anlayışı ve yönetim kurumları gibi konuları içermektedir.

Yerel Yönetimler ve Belediyelerin Gelir Kaynakları

Yerel yönetimler, özellikle belediyeler, kendi hizmetlerini yerine getirebilmek için çeşitli gelir kaynaklarına sahiptir. Bu kaynaklar arasında belediye vergileri, resimler, harçlar, katılma payları, faiz ve ceza gelirleri, genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylar bulunmaktadır. Bu gelirler, belediyelerin kendi yetki alanları içindeki hizmetlerini finanse etmelerini sağlar

Kamu Yönetimi ve Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları

Kamu yönetimi, hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için çeşitli yönetim kuruluşlarına sahiptir. Bu kuruluşlar arasında sosyal, bilimsel, teknik ve kültürel kamu kurumları yer alır. Örneğin, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve TÜBİTAK, bilimsel ve kültürel kamu kurumlarına örnek olarak gösterilebilir.

Köy ve Mahalle Yönetimi

Köylerin tüzel kişiliği, muhtarlar tarafından temsil edilir. Köylerdeki idari yapı, köy ihtiyar heyeti ve muhtarlık gibi organlar tarafından oluşturulur. Mahallelerin ise tüzel kişiliği bulunmamakla birlikte, idari işlevleri muhtarlar aracılığıyla yürütülür.

Kamu Denetçiliği ve İnsan Hakları

Kamu denetçiliği kurumu, vatandaşların kamu hizmetlerinden kaynaklanan şikayetlerini incelemek ve çözüm önerileri sunmak amacıyla kurulmuştur. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ise, insan hakları ihlallerini önlemek ve eşitliği sağlamak için çalışmalar yürüten bir kurumdur. Her iki kurum da kamu hizmetlerinin şeffaflığı ve hesap verilebilirliğini artırmayı hedefler

Kamu Görevlileri ve Siyasi Tarafsızlık

Kamu görevlileri, hizmet verdikleri sırada siyasi eylem ve fikirlerini işlerine karıştırmamalıdır. Bu, kamu hizmetlerinin tarafsızlık ilkesi gereğince yürütülmesini sağlamak için önemlidir. Kamu görevlilerinin siyasi partilere girme yasağı ve basına bilgi verme konusundaki kısıtlamalar, bu tarafsızlığın korunmasına yardımcı olur

Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı

Yeni kamu yönetimi anlayışı, devletin hizmet sunumunda vatandaş merkezli bir yaklaşım benimsemesini öngörür. Bu anlayışa göre, devlet, performans yönetiminde sonuç odaklı olmalı ve kamu hizmetlerini verirken vatandaşları müşteri olarak görmelidir. Bu yaklaşım, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını amaçlar

Lolonolo.com olarak, bu makaleyi, kamu yönetimi ve yerel yönetimler alanında eğitim gören açıköğretim fakültesi öğrencilerinin sınavlara hazırlanmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırladık. Amacımız, öğrencilere kaliteli ve erişilebilir eğitim kaynakları sunarak akademik başarılarını desteklemektir.

@lolonolo_com

Kamu Yönetimi 2023-2024 Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi Belediyenin gelirlerinden birisi değildir?

A) Bağışlar
B) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları
C) Cumhurbaşkanlığından aktarılan gelirler
D) Faiz ve ceza gelirleri
E) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay

Cevap : C) Cumhurbaşkanlığından aktarılan gelirler

2. Aşağıdakilerden hangisi Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşlarının türlerinden birisi değildir?

A) Sosyal Kamu Kurumları
B) Bilimsel, Teknik ve Kültürel Kamu kurumları
C) İdari Kamu Kurumları
D) Hukuksal Kamu Kurumları
E) İktisadi Kamu Kurumları

Cevap : D) Hukuksal Kamu Kurumları

3. Köyün tüzel kişiliğini aşağıdakilerden hangisi temsil eder?

A) Köy İhtiyar Heyeti
B) Köy Derneği
C) Kaymakam
D) Vali
E) Muhtar

Cevap : E) Muhtar

4. Kamu Denetçiliği Kurumu ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Başvuru sahibinin talebi üzerine başvuru gizli tutulur.
B) Başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz.
C) Kuruma, kamu ve özel hukuk tüzel kişiler başvurabilirler.
D) Kurum, inceleme ve araştırmasını başvuru tarihinden itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırır.
E) Kuruma, illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar aracılığıyla da başvurulabilir.

Cevap : C) Kuruma, kamu ve özel hukuk tüzel kişiler başvurabilirler.

5. Cumhurbaşkanına bağlı politika kurullarla ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Cumhurbaşkanı kurul üyelerinden birini başkanvekili olarak görevlendirir.
B) Kurul başkanları Cumhurbaşkanı tarafından atanır.
C) Kurullar en az üç üyeden oluşur.
D) Kurul üyeleri Cumhurbaşkanınca atanır.
E) Kurullar, alanlarında doğrudan Cumhurbaşkanı ile çalışır ve Cumhurbaşkanının talimatlarını yerine getirir.

Cevap : B) Kurul başkanları Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

6. Aşağıdaki seçeneklerin hangisi Bilimsel, Teknik ve Kültürel Kamu kurumlarına örnek değildir?

A) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
B) Üniversiteler
C) TÜBİTAK
D) Türkiye İş Kurumu
E) Devlet Tiyatroları

Cevap : D) Türkiye İş Kurumu

7. Yerel yönetimlere (mahalli idareler) ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Köy kanununa göre köye ait işler üçe ayrılır.
B) Mahalle örgütünün organları, muhtar, mahalle meclisi ve ihtiyar heyetidir.
C) Köylü mecburi olan işleri görmezse ceza görmez.
D) Mahallenin tüzel kişiliği yoktur.
E) Köy muhtarı ve ihtiyar meclisi üyeleri doğrudan doğruya köy derneği tarafından ve köylü kadın ve erkekler arasından seçilmez.

Cevap : D) Mahallenin tüzel kişiliği yoktur.

8. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu aşağıdaki hangi bakanlık ile ilişkilidir?

A) İçişleri Bakanlığı
B) Dışişleri Bakanlığı
C) Adalet Bakanlığı
D) Milli Savunma Bakanlığı
E) Hazine ve Maliye Bakanlığı

Cevap : C) Adalet Bakanlığı

9. Kamu görevlilerinin hizmet görürken siyasi eylem ve fikirlerini işine karıştırmaması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Serbestlik
B) Anayasa ve devlete bağlılık
C) Tarafsızlık
D) Siyasi Partilere girme yasağı
E) Uyumlu davranma

Cevap : C) Tarafsızlık

10. Aşağıdakilerden hangisi merkezi idare de denilen devlet tüzel kişiliği içerisinde yer almaz?

A) İl Genel İdaresi
B) Bakanlıklar
C) Devlet Denetleme Kurulu
D) Milli Güvenlik Kurulu
E) Üniversiteler

Cevap : E) Üniversiteler

11. Aşağıdakilerden hangisi belediyenin danışma organıdır?

A) Belediye başkanı
B) Vali
C) Belediye idare kurulu
D) Belediye meclisi
E) Belediye encümeni

Cevap : E) Belediye encümeni

12. Halka iletilecek bilgilerin yetkili kişilere verilmesi ve çelişkiye yer verilmemesi sayesinde kamu düzeninin korunması hedefleyen yasak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anayasa ve devlete bağlılık
B) Uyumlu davranma
C) Tarafsızlık
D) Basına bilgi ve demeç verme yasağı
E) Siyasi Partilere girme yasağı

Cevap : D) Basına bilgi ve demeç verme yasağı

13. Merkezi yönetimin, yerel yönetimleri, yerel hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve yerel ihtiyaçların gerektiği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde denetlemesi aşağıdaki yetkilerden hangisini ifade eder?

A) İdarenin Kanuniliği Yetkisi
B) İdari Vesayet Yetkisi
C) İdarenin Bütünlüğü Yetkisi
D) Hiyerarşi İlkesi
E) İdarenin Birliği İlkesi

Cevap : B) İdari Vesayet Yetkisi

14. Aşağıdakilerden hangisi İl Genel Meclisinin görev ve yetkilerinden birisi değildir?

A) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
B) Valinin hukuka aykırı eylemeleri ile ilgili gerekli tedbirleri almak.
C) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.
D) Borçlanmaya karar vermek.
E) Şartlı bağışları kabul etmek.

Cevap : B) Valinin hukuka aykırı eylemeleri ile ilgili gerekli tedbirleri almak.

15. Yeni bir belediyenin kurulmasına ilişkinin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Türkiye’de bir yerleşim biriminde belediye kurulabilmesi için nüfusunun asgari 2000 ve üzeri olması gerekir.
B) Türkiye’de bir yerleşim biriminde belediye kurulabilmesi için nüfusunun asgari 5000 ve üzeri olması gerekir
C) Bir yerde belediye kurulması için Danıştay’ın görüşü alınarak müşterek kararname ile o yerde belediye kurulur.
D) Yeni iskân nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5.000 ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine müşterek kararnameyle belediye kurulabilir.
E) İl ve ilçe merkezlerinde nüfus kriterine bakılmaksızın belediye kurulması zorunludur.

Cevap : A) Türkiye’de bir yerleşim biriminde belediye kurulabilmesi için nüfusunun asgari 2000 ve üzeri olması gerekir.

16. Aşağıdakilerden hangisi yeni kamu yönetimi anlayışının özelliklerinden birisi olarak görülemez?

A) Bürokrasi yerine vatandaşlar devleti kontrol etmelidir.
B) Kamu örgütleri hizmet verdiği kesimleri çevreyi müşteri olarak tanımlamalıdır.
C) Devlet piyasada rekabeti gerçekleştirmelidir.
D) Devlet performans yönetiminde sonuç odaklı olmalıdır.
E) Devletleştirme uygulamalarına gidilmelidir.

Cevap : E) Devletleştirme uygulamalarına gidilmelidir.

17. Vali ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Vali, ilde; belediye ve üniversite gibi tüzel kişiliğe sahip kamu kurumlarının en büyük hiyerarşik amiridir.
B) Valiler, ilin yönetim, ekonomi, sağlık ve sosyal yardım, kültür ve bayındırlık işleriyle ilgili hizmetlerin uyumlu olarak yürütülmesi için kaymakamları yılda bir defa toplantıya çağırır.
C) Valiler, vali yardımcıları ile kaymakamların il idare şube başkanlarının ve il ve bölge muhakemat müdürlerinin, genel ve özel kolluk amirlerinin birinci derecede amiridir.
D) Valiler, Cumhurbaşkanı tarafından atanırlar.
E) İl genel idaresinin başıdır.

Cevap : A) Vali, ilde; belediye ve üniversite gibi tüzel kişiliğe sahip kamu kurumlarının en büyük hiyerarşik amiridir.

18. Aşağıdakilerden hangisi yetki genişliğinin özelliklerinden birisi değildir?

A) Vali, merkeze danışmadan karar alabilse de, merkezi idarenin hiyerarşisine tâbidir.
B) Vali Yetki genişliğinde yerel yönetimler adına bu yetkiyi kullanır.
C) Hizmetin giderleri merkezi idarenin bütçesinden karşılanmaktadır. Bir gelir elde edilirse yine merkezî İdarenin gelirleri arasına katılmaktadır.
D) Vali yetkiyi merkez adına kullanır.
E) Vali, bu yetkiyi merkezi idarenin yürütmekle ödevli olduğu bir hizmetin (milli bir kamu hizmetinin) yürütülmesi için kullanmaktadır.

Cevap : B) Vali Yetki genişliğinde yerel yönetimler adına bu yetkiyi kullanır.

19. Belediye, aşağıdaki hangi kurumun kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası örgütlere, kurucu üye veya üye olabilir?

A) Belediye Meclisi
B) İçişleri Bakanlığı
C) Belediye Encümeni
D) Vali
E) Kent Konseyi

Cevap : A) Belediye Meclisi

20. Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili alınan tavsiye kararları ve gerekli koordinasyonunun sağlanması konusundaki görüşlerini Cumhurbaşkanına bildiren kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) MGK
B) KİT
C) Danıştay
D) DPT
E) BİO

Cevap : A) MGK

Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi 2023-2024 Final Soruları

Kamu Yönetimi  Vize Soruları

Kamu Yönetimi: Anayasa Değişiklikleri ve İdari Yapı

Kamu yönetimi, devletin işleyişindeki temel unsurlardan biridir ve bu alandaki yapı, görevler ve sorumluluklar sürekli değişebilir. Bu makalede, Türkiye’nin kamu yönetimi üzerine yapılan anayasa değişiklikleri ve ilgili konular ele alınacaktır.

İlçe İdare Kurulu ve Üyeleri:

İlçe İdare Kurulu, yerel düzeydeki yönetim organlarından biridir. Ancak, bu kurulun üyeleri arasında bulunan İlçe Halk Müdürü’nün, diğer seçenekler arasında yer almaması dikkat çekicidir. İlçe Halk Müdürü, genellikle kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi ve halka doğrudan hizmet sunumu konularında önemli bir rol oynar. Bu durum, ilçe düzeyindeki kamu yönetimi dinamiklerinin ve görev dağılımlarının anlaşılması açısından önemlidir.

Merkezden Yönetim ve Sakıncaları:

Merkezden yönetim, genellikle güçlü bir yönetim modelini temsil eder. Ancak, bu durumun bazı sakıncaları vardır. Kırtasiyeciliğin artması, yerel ihtiyaçlara yetersiz cevap verilmesi ve demokratik ilkelere uymama gibi sorunlar, merkezden yönetimin eleştirildiği noktalardır. Bu, yönetim modelinin avantajları ve dezavantajları arasındaki dengeyi anlamak açısından önemlidir.

Bakanın Sorumluluğu:

Bakanlar, devlette belirli bir alanı yöneten ve sorumlulukları olan kişilerdir. Ancak, bakanların sorumlulukları, genellikle Cumhurbaşkanı’na karşı gelir. Bu durum, Türkiye’nin siyasi yapısını ve devlet yönetimindeki ilişkileri anlamak için önemlidir.

Anayasa Değişiklikleri ve Kurum Kaldırma:

2018 yılında yürürlüğe giren anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği gibi kurumları kaldırmıştır. Bu değişiklik, devletin yapısal evrimini ve güncel siyasi dinamikleri yansıtmaktadır.

Kamu Yönetimi ve Temel Kavramlar:

Kamu yönetimi, önceden belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek için gerekli olan araçlarla ilgili bir süreçtir. Bu, devletin temel yönetim prensipleri ve işleyişini anlamak için önemli bir tanımdır.

Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurullar:

Cumhurbaşkanlığına bağlı kurullar, devlet politikalarını belirlemede ve uygulamada önemli bir rol oynar. Ancak, bu kurulların içeriği ve görevleri sürekli değişebilir. Bu bağlamda, güncel bilgilere dayalı bir anlayış geliştirmek önemlidir.

Taşra Teşkilatı:

Merkezî idadenin başkent dışında kalan teşkilatına “Taşra Teşkilatı” denir. Bu yapı, yerel ihtiyaçlara daha iyi cevap verebilmek ve hizmetlerin daha etkili bir şekilde sunulabilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Hiyerarşi İlişkisi:

Hiyerarşi, idarenin düzenli bir şekilde işlemesi için önemlidir. Ancak, bu ilişki, belirli durumlar ve kurumlar arasında farklılık gösterebilir. İçişleri Bakanlığı ile büyükşehir belediyesi arasındaki ilişkinin hiyerarşi içermediği, özellikle vurgulanmalıdır.

İdari Vesayet İlişkisi:

İdari vesayet ilişkisi, devletin farklı organları arasındaki yetki ve sorumlulukları içerir. Bu bağlamda, YÖK Başkanı ile Rektör arasındaki ilişki, idari vesayet ilişkisi örneğidir.

Kamu Yönetimi Disiplininin Ortaya Çıkışı:

Kamu yönetimi disiplini, Woodrow Wilson tarafından kaleme alınan bir çalışma ile ayrı bir disiplin olarak ortaya çıkmıştır. Bu, kamu yönetimi alanının tarihine ve gelişimine dair önemli bir bilgidir.

Danıştay’ın İdari Görevleri:

Danıştay, idari davaları karara bağlama yetkisine sahiptir. Ancak, Danıştay’ın diğer idari görevleri de devletin işleyişi açısından büyük bir öneme sahiptir.

Kamu Tüzel Kişiliği:

Kamu tüzel kişilikleri, genellikle devlet tarafından kanunlarla kurulan ve kamu yararını gerçekleştirmek amacıyla faaliyet gösteren tüzel kişiliklerdir. Ancak, Cumhurbaşkanlığı’nın da tüzel kişiliğe sahip olması, bu alandaki çeşitliliği gösterir.

Bürokrasi ve Max Weber:

Bürokrasi kavramı, özellikle Max Weber ile özdeşleşmiştir. Weber, bürokrasinin belirli bir düzen ve hiyerarşi içinde işlemesi gerektiğini savunmuş ve bu konuda önemli çalışmalar yapmıştır.

Merkezden Yönetim Kavramı:

Merkezden yönetim, kamu hizmet ve faaliyetlerinin devlet merkezinden ve tek elden yürütülmesini ifade eder. Bu, devletin güçlü bir şekilde organizasyonunu sağlamaya yönelik bir stratejidir.

Bağımsız Kurullar ve Başkent Teşkilatı:

Başkent teşkilatı içerisindeki tüzel kişiliğe sahip olmayan kurumlar, yardımcı kuruluşlar olarak adlandırılır. Bu kurumlar, çeşitli konularda görüş bildirme ve öneri sunma amacı taşır.

Kamu Yönetimi Unsurları:

Kamu yönetimi unsurları arasında örgüt, norm düzeni, kamu görevlileri ve halk bulunur. Ancak, ülke bu unsurlar arasında sayılmaz.

İdareye Hâkim Anayasal İlkeler:

İdareye hâkim olan anayasal ilkeler arasında idarenin bütünlüğü, yerinden yönetim, kanuni idare gibi prensipler bulunur. Ancak, vesayet yönetimi bu ilkelere dahil değildir.

Millî Güvenlik Kurulu ve Üyeleri:

Millî Güvenlik Kurulu, ülkenin güvenliği ile ilgili konularda kararlar alır. Bu kurulun üyeleri arasında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı yer almaz.

Sosyal Devlet ve Kamu Hizmetleri:

Kamu hizmetlerinin çeşitlenip gelişmesi, sosyal devlet modeline daha uygun düşer. Sosyal devlet, vatandaşların refahını artırmayı ve sosyal adaleti sağlamayı amaçlar.

Kamu Yönetimi ve Özel Yönetim Farkları:

Kamu yönetimi ile özel yönetim arasındaki farklar arasında özel sektörün değişime uyum sağlamasının zorluğu önemlidir. Bu, özel sektörün içsel yapısal nedenlerle değişime direnç gösterdiği bir gerçeğini yansıtır.

Bu makalede ele alınan konular, Türkiye’nin kamu yönetimi alanındaki önemli kavramları ve değişimleri anlamak adına kapsamlı bir bakış sunmaktadır. Kamu yönetimi, sürekli evrilen bir alan olduğundan, güncel gelişmeleri takip etmek ve bu bağlamda bilgiye dayalı bir yönetim anlayışını benimsemek önemlidir.

1. Aşağıdakilerden hangisi İlçe İdare Kurulu üyelerinden birisi değildir?

A) İlçe Sağlık Müdürü
B) İlçe Halk Müdürü
C) Kaymakam
D) İlçe Milli Eğitim Müdürü
E) İlçe Mal Müdürü

Cevap : B) İlçe Halk Müdürü

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Merkezden Yönetimin sakıncalarından birisi değildir?

A) Kırtasiyeciliği arttırır.
B) Yerel ihtiyaçlara cevap vermez.
C) Güçlü bir yönetim sağlar.
D) Bürokratik yazışmaların uzunluğu nedeniyle halk mağdur olabilir.
E) Merkezden yönetim demokratik ilkelere çok uygun değildir.

Cevap : C) Güçlü bir yönetim sağlar.

3. Bakan, kime karşı sorumludur?

A) Cumhurbaşkanı
B) TBMM
C) Cumhurbaşkanı Yardımcısı
D) Devlet Denetleme Kurulu Başkanı
E) İdari İşler Başkanı

Cevap : A) Cumhurbaşkanı

4. Aşağıdaki kurumlardan hangisi 2018 yılında yürürlüğe giren anayasa değişikliği ile kaldırılmıştır?

A) Hazine ve Maliye Bakanlığı
B) Kamu Görevlileri Hakem Kurulu
C) Devlet Denetleme Kurulu
D) Milli Güvenlik Kurulu
E) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği

Cevap : E) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği

5. “Önceden belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek için gerekli olan araçlarla ilgili bir etkinlik ya da süreç” tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A) Kamu Yönetimi
B) Yönetişim
C) Yönetim
D) Yöntem
E) İşletme

Cevap : C) Yönetim

6. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığına bağlı kurullardan biri değildir?

A) Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu
B) Ekonomi Politikaları Kurulu
C) Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu
D) TÜBİTAK
E) Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu

Cevap : D) TÜBİTAK

7. Merkezî idarenin Başkent dışında kalan teşkilatına genel olarak ne ad verilir?

A) Taşra Teşkilatı
B) Belediye Teşkilatı
C) İlçe Teşkilatı
D) İl Teşkilatı
E) Bölge Teşkilatı

Cevap : A) Taşra Teşkilatı

8. Hiyerarşiye ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Hiyerarşi yetkisi genel bir yetkidir. Hiyerarşik amirin bu yetkisini kullanması için mevzuatta açık bir hükmün bulunmasına gerek yoktur.
B) İçişleri Bakanlığı ile bir büyükşehir belediyesi arasındaki ilişki hiyerarşi olmaz.
C) Devlet Denetleme Kurulu ile bir bakanlık arasındaki ilişki hiyerarşiktir.
D) Hiyerarşi yetkisi aynı kamu tüzel kişisi içerisinde gerçekleşir.
E) İçişleri Bakanlığı ile valilik ya da kaymakamlık arasındaki ilişki hiyerarşi ilişkisidir.

Cevap : C) Devlet Denetleme Kurulu ile bir bakanlık arasındaki ilişki hiyerarşiktir.

9. Aşağıda verilenlerden hangisi arasındaki ilişki idari vesayet ilişkisidir?

A) YÖK Başkanı – Rektör
B) Rektör – Dekan
C) Diyanet İşleri Başkanı – İlçe Müftüsü
D) Emniyet Genel Müdürü – İl Emniyet Müdürü
E) Rektör – Üniversite Personel Daire Başkanı

Cevap : A) YÖK Başkanı – Rektör

10. Kamu Yönetimi’nin ayrı bir disiplin olarak ortaya çıkışına yol açan çalışma kim tarafından kaleme alınmıştır?

A) Woodrow Wilson
B) Max Weber
C) Leonard D. White
D) Frank J. Goodnow’un
E) Herbert A. Simon

Cevap : A) Woodrow Wilson

11. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ın idari görevlerinden birisi değildir?

A) Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen işler hakkında görüşünü bildirmek
B) Derneklerin, kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için yapılacak teklifleri incelemek
C) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında görüş bildirmek
D) Danıştay kanunu ve diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak
E) İdari davaları karara bağlamak

Cevap : E) İdari davaları karara bağlamak

12. Kamu tüzel kişiliğine ilişkin olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Kamu yararının gerçekleşmesi amacıyla faaliyette bulunurlar.
B) Kamu hukuku tüzel kişileri, özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerinden üstün konumdadırlar.
C) Cumhurbaşkanlığı, tüzel kişiliğe sahiptir.
D) Kamu tüzel kişisi, devlet tarafından kanunla ya da Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayanarak kurulmuş tüzel kişidir.
E) Kamu hukuku tüzel kişileri, kamu hukukuna tabi tüzel kişilerdir.

Cevap : C) Cumhurbaşkanlığı, tüzel kişiliğe sahiptir.

13. “Bürokrasi” kavramı ile özdeşleşen düşünür kimdir?

A) Voltaire
B) Max Weber
C) John Locke
D) David Hume
E) Thomas Hobbes

Cevap : B) Max Weber

14. “Kamu hizmet ve faaliyetlerinin devlet merkezinden ve tek elden yürütülmesidir.” tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A) Yerinden Yönetim
B) Yönetişim
C) İdari Vesayet Yönetimi
D) Merkezden Yönetim
E) İdari Yönetim

Cevap : D) Merkezden Yönetim

15. Başkent teşkilatı içerisinde tüzel kişiliğe sahip olmayan; çeşitli konularda görüş bildiren, öneri ve tavsiyelerde bulunan kurumlara ne ad verilir?

A) Bakanlık
B) Danıştay
C) Sayıştay
D) Yardımcı Kuruluşlar
E) Bağımsız Kurullar

Cevap : D) Yardımcı Kuruluşlar

16. Aşağıdakilerden hangisi Kamu Yönetimi’nin unsurlarından değildir?

A) Örgüt
B) Norm Düzeni
C) Kamu Görevlileri
D) Halk
E) Ülke

Cevap : E) Ülke

17. Aşağıdakilerden hangisi idareye hâkim anayasal ilkeleri birisi değildir?

A) İdarenin Bütünlüğü
B) Vesayet Yönetimi
C) Yerinden Yönetim
D) Kanuni İdare
E) Merkezden Yönetim

Cevap : B) Vesayet Yönetimi

18. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Millî Güvenlik Kurulu’nun üyelerinden birisi değildir?

A) Cumhurbaşkanı Yardımcısı
B) Kara Kuvvetleri Komutanı
C) Dışişleri Bakanı
D) Adalet Bakanı
E) Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı

Cevap : E) Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı

19. Kamu hizmetlerinin çeşitlenip gelişmesi hangi devlet modeline daha uygun düşer?

A) Liberal devlet
B) Sosyal devlet
C) Neo-liberal devlet
D) Üniter devlet
E) Federal devlet

Cevap : B) Sosyal devlet

20. Kamu yönetimi ile özel yönetim arasındaki farklara ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Özel örgütler, devlet bürokrasisinden daha çok özerkliğe sahiptir.
B) Yönetim faaliyetinin amaçları kamuda bütün halkı, vatandaşları ilgilendiren kamu yararı olmasına karşılık; özel sektörde amaç özel kazanç sağlamaktır.
C) Kamu örgütlerinin, özel örgütlerin kazanç amacına karşılık hizmet amacı taşıması beklenir.
D) Özel sektörün, yapısal olarak içinde bulunduğu karar alma süreçleri ve katı düzenlemeler sebebiyle değişime kendisini uyarlaması çok güç olmakta veya çok geç kalınmaktadır.
E) Kamu yönetimiyle özel yönetimi ayıran temel noktalardan biri kamu yönetiminin pek çok alanda tekelci olması ve yarışma kurallarının

Cevap : D) Özel sektörün, yapısal olarak içinde bulunduğu karar alma süreçleri ve katı düzenlemeler sebebiyle değişime kendisini uyarlaması çok güç olmakta veya çok geç kalınmaktadır.

Kamu Yönetimi 2023-2024 Vize Soruları

Kamu Yönetimi Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi devletin büyümesinde etkin olan nedenlerden birisi değildir?

a) Sanayileşme,
b) Ticari ve sınai faaliyetler,
c) Devletin ekonomiyi kontrol etmek istemesi,
d) Kişi başına düşen gelirde azalma
e) Kentleşme

Cevap : d) Kişi başına düşen gelirde azalma

Aşağıdaki düşünürler ve devlet adamlarından hangisi, devletin daha iyi işlemesini ve kamu yönetiminin gelişimi hakkında eser vermemiştir?

a) İbni Haldun,
b) S. Whiston
c) Nizam’ül Mülk
d) Aristoteles
e) Machiavelli

Cevap : b) S. Whiston

Kamu yönetimi kavramını ilk kez kim kullanmıştır?

a) Platon
b) Machiavelli
c) Konfiçyüs
d) İbni Haldun
e) Bonin

Cevap : e) Bonin

Kamu yönetiminin ayrı bir disiplin olarak ortaya çıkışına yol açan çalışma aşağıdaki düşünürlerden hangisi tarafından verilmiştir?

a) Woodrow Wilson
b) C.J.B. Bonin
c) Max Weber
d) Lyndall Urwick
e) Henri Fayol

Cevap : a) Woodrow Wilson

POSDCORB olarak formüle edilen ve yönetimin temel ilkelerini belirten kısaltmanın açılımı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir.

a) Planlama, örgütleme, personel yönetimi, yöneltme, eşgüdüm, iletişim, Mali Yönetim(Bütçeleme)
b) Planlama, örgütleme, personel yönetimi, yönlendirme, eşgüdüm, iletişim, Mali Yönetim(Bütçeleme)
c) Planlama, özümseme, personel yönetimi, yönlendirme, eşgüdüm, iletişim, Mali Yönetim(Bütçeleme)
d) Planlama, örgütleme, personel yönetimi, yönlendirme, eşgüdüm, Mali Yönetim(Bütçeleme)
e) Planlama, örgütleme, personel yönetimi, yapılandırma, eşgüdüm, iletişim, Mali Yönetim(Bütçeleme)

Cevap : b) Planlama, örgütleme, personel yönetimi, yönlendirme, eşgüdüm, iletişim, Mali Yönetim(Bütçeleme)

Kamu Yönetimi Vize Soruları

Kamu hizmet ve faaliyetlerinin devlet merkezinden ve tek elden yürütülmesine ne denir?

a) Kanuni İdare
b) Merkezi Yönetim
c) Yerinden Yönetim
d) İdari Vesayet
e) İdarenin Bütünlüğü

Cevap : b) Merkezi Yönetim

Aşağıdakilerden hangisi Merkezden yönetim ilkesinin sağladığı yararlardan birisi değildir?

a) Merkezden yönetim, ülkenin birlik ve bütünlüğünü sağlar.
b) Kırtasiyeciliği arttırır.
c) Merkezden yönetim ile kamu hizmetleri eşit ve tarafsız bir şekilde sunulur.
d) Kamu hizmetleri ülke çapında dengeli ve bütüncül bir şekilde sunulur
e) Kamu hizmetleri daha az harcama ile ve rasyonel bir biçimde yürütülür

Cevap : b) Kırtasiyeciliği arttırır.

Kamu hizmetlerinin, merkez dışında teşkilatlanan ve merkezin hiyerarşisi içinde yer almayan kamu tüzel kişileri tarafından yerine getirilmesine ne denir?

a) Merkezden Yönetim
b) İdari Vesayet
c) Yerinden Yönetim
d) İdarenin Bütünlüğü
e) Kanuni idare

Cevap : c) Yerinden Yönetim

Aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim içerisinde yer almaz?

a) Bakanlıklar
b) Cumhurbaşkanlığı
c) Yerel Yönetimler
d) Devlet Denetleme Kurulu
e) Emniyet Genel Müdürlüğü

Cevap : c) Yerel Yönetimler

Yetki genişliği ilkesinden kim yaralanır?

a) Kaymakam
b) Vali
c) Cumhurbaşkanı
d) İçişleri Bakanı
e) Mahkemeler

Cevap : b) Vali

Kamu Yönetimi Vize Soruları

Yerel yönetimler üzerinde idari vesayet yetkisi kural olarak kim tarafından kullanılır?

a) Cumhurbaşkanı
b) İçişleri Bakanı
c) En üst hiyerarşik amir
d) İl Encümeni
e) İl Genel Meclisi

Cevap : b) İçişleri Bakanı

Bir kamu tüzel kişisinin kendi içerisindeki denetim biçimi hangi ilkeye dayanır?

a) İdari vesayet
b) Hiyerarşi
c) Merkezden yönetim
d) Yetki genişliği
e) Yerinden yönetim

Cevap : b) Hiyerarşi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kamu tüzel kişiliğinin oluşturulabilmesi hangi yılda yürürlüğe giren Anayasa değişikliği ile mümkün olmuştur?

a) 2001
b) 2003
c) 2018
d) 2010
e) 2005

Cevap : c) 2018

İdare içindeki görevliler arasındaki astlık üstlük durumunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Merkezden Yönetim
b) Hiyerarşi
c) Kanuni İdare
d) İdari Tevzin
e) İdari Vesayet

Cevap : b) Hiyerarşi

Merkezi idare ile yerinden yönetim kuruluşları arasındaki bütünlüğü sağlayan hukuki denetim araç aşağıdakilerden hangisidir?

a) İdari Vesayet
b) Hiyerarşi
c) Kanuni İdare
d) Merkezden Yönetim
e) Kanuni İdare

Cevap : a) İdari Vesayet

 

Kamu Yönetimi (İktisat)Auzef Ders Kitabı PDF Kamu Yönetimi(Siyaset Bilimi) Auzef Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Lisans Açık Öğretim Telegram Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler grup
Facebook Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!