Mevzuat, Etik ve Hayvan Hakları

Mevzuat Etik ve Hayvan Hakları

Vize Final
2021 Vize Deneme -1 2022-2023 Final Soruları
2021 Vize Deneme -2 2022 Final Deneme -1
2022-2023 Vize Soruları 2022 Final Deneme -2
2021 Final Soruları
Final Soruları

Mevzuat, Etik ve Hayvan Hakları

Mevzuat, Genel Bilgiler, Tanımlar Ve Temel Kavramlar

Aşağıdaki kurallardan hangisi maddi yaptırım gücüne sahiptir?

A ) Örf ve Adet
B ) Ahlak
C ) Hukuk
D ) Din
E ) Görgü

Cevap : C ) Hukuk

Mevzuat aşağıdaki kavramlardan hangisini içermez?

A ) Anayasa
B ) Kanun
C ) Yönetmelik
D ) Norm
E ) Kararname

Cevap : D ) Norm

Aşağıdakilerden hangisi son Anayasa düzenlemeleri ile yürürlükten kaldırılmıştır?

A ) Yönerge
B ) Yönetmelik
C ) Anayasa
D ) Uluslararası Antlaşma
E ) Tüzük

Cevap : E ) Tüzük

Normlar Hiyerarşisi’nde hangisi Kanun’dan sonra gelir?

A ) Uluslararası Antlaşma
B ) Anayasa
C ) Kararname
D ) Yönetmelik
E ) Yönerge

Cevap : A ) Uluslararası Antlaşma

Aşağıdakilerden hangisi sosyal kurallardan biri değildir?

A ) Din
B ) Bilim
C ) Ahlak
D ) Görgü
E ) Hukuk

Cevap : B ) Bilim

Mevzuat, Etik ve Hayvan Hakları

Yurdumuzda Veteriner Hekimliğin Eğitim Ve Mesleki Yönden Örgütlenmesi

Yurdumuzda ilk veteriner okulu hangi yıl hizmete açılmıştır?

A ) 1908
B ) 1789
C ) 1762
D ) 1842
E ) 1889

Cevap : D ) 1842

Dünyadaki ilk veteriner okulu aşağıdaki ülkelerden hangisinde hizmete girmiştir?

A ) Almanya
B ) İngiltere
C ) İtalya
D ) Rusya
E ) Fransa

Cevap : E ) Fransa

Aşağıdaki isimlerden hangisi Sivil Veteriner Okulu’nu 1889 yılında hizmete açmıştır?

A ) Mehmet Ali Bey
B ) Daniş Bey
C ) Selahattin Bey
D ) Mithat Bey
E ) Mehmet Akif Bey

Cevap : A ) Mehmet Ali Bey

6343 Sayılı Kanun hangi meslek mensuplarının temel yasasıdır?

A ) Tıp Hekimi
B ) Veteriner Hekim
C ) Sağlık Memuru
D ) Sağlık Teknisyeni
E ) Sağlık Teknikeri

Cevap : B ) Veteriner Hekim

Cumhuriyet’in ilanından sonra ilk veteriner fakültesi hangi şehirde hizmete girmiştir?

A ) İstanbul
B ) İzmir
C ) Ankara
D ) Bursa
E ) Edirne

Cevap : C ) Ankara

Mevzuat, Etik ve Hayvan Hakları

Veteriner Hekimliği Hizmetlerinde Veteriner Sağlık Teknikerlerinin Yeri Ve Görevi

Yardımcı Sağlık Personeli yetiştiren “Tatbikat-ı Baytariye Mektebi” ilk kez hangi yıl hizmete açılmıştır?

A ) 1910
B ) 1920
C ) 1930
D ) 1925
E ) 1915

Cevap : A ) 1910

Yardımcı Sağlık personeli için ilk tüzük hangi yıl çıkartılmıştır?

A ) 1910
B ) 1911
C ) 1912
D ) 1923
E ) 1933

Cevap : B ) 1911

1930 yılında “Küçük Sıhhıye-i Hayvaniye Memur Okulu” nerede açılmıştır?

A ) Ankara
B ) İzmir
C ) İstanbul
D ) Erzincan
E ) Eskişehir

Cevap : C ) İstanbul

Hayvan Sağlık Memurları için 1941 yılında hangi Bakanlıkça Nizamname yayınlanmıştır?

A ) İç İşleri
B ) Sağlık
C ) Savunma
D ) Tarım
E ) Çevre

Cevap : D ) Tarım

Aşağıdakilerden hangisini veteriner sağlık teknisyeni ve teknikerinin yapması yasaktır?

A ) Aşı hazırlığı
B ) Dezenfeksiyon
C ) Serum takmak
D ) Örnek almak
E ) Muayene ve tedavi

Cevap : E ) Muayene ve tedavi

Mevzuat, Etik ve Hayvan Hakları

Veteriner Hekimler İle Veteriner Sağlık Teknikerlerinin Yetki Ve İlişkileri

Hayvan Sağlığı Kabini Yönetmeliği hangi yıl yayınlanmıştır?

A ) 2000
B ) 2005
C ) 2010
D ) 2007
E ) 2009

Cevap : D ) 2007

Hayvan Sağlığı Kabininde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A ) Sargı bezi
B ) Makas
C ) Bistüri
D ) Pens
E ) Gazlı bez

Cevap : C ) Bistüri

Hayvan Sağlığı Kabininde pansuman odası asgari kaç metrekare olmalıdır?

A ) 10
B ) 6
C ) 8
D ) 12
E ) 14

Cevap : B ) 6

Hayvan Sağlığı Kabini yılda en az kaç kez denetlenmelidir?

A ) 2
B ) 3
C ) 4
D ) 5
E ) 1

Cevap : A ) 2

Gıda Denetçisi veteriner hekimlere yardımcı olan kişilerin unvanı nedir?

A ) Biyolog
B ) Gıda Mühendisi
C ) Zoolog
D ) Ziraat Mühendis
E ) Gıda Denetçisi Yardımcısı

Cevap : E ) Gıda Denetçisi Yardımcısı

Mevzuat, Etik ve Hayvan Hakları

Genel Bilgiler Ve Tanımlar Işığında Etik Kavramının Temelleri

Etik ayrı bir disiplin olarak tarihte ilk kez hangi kültürde öne çıkmıştır?

A ) Pers
B ) Babil
C ) Hitit
D ) Roma
E ) Yunan

Cevap : E ) Yunan

Eğitim, etik üzerine kurulu bir öğrenme sürecidir; sözü kime aittir?

A ) Sokrat
B ) Aristo
C ) Thales
D ) Platon
E ) Epikür

Cevap : A ) Sokrat

Etik en çok hangi kavram ile eşdeğer kabul edilir?

A ) töre
B ) ahlak
C ) kültür
D ) norm
E ) değer

Cevap : B ) ahlak

Hangisi etiği oluşturan unsurlardan değildir?

A ) Ödev
B ) Yükümlülük
C ) Ölçülülük
D ) Üstünlük
E ) Vicdanlılık

Cevap : D ) Üstünlük

“Ahlak öğrenilmez ama etik öğrenilir” ifadesi etiğin hangi yönünü açığa çıkarır?

A ) Akıl
B ) Duygu
C ) Eğitim
D ) Mantık
E ) Bilim

Cevap : C ) Eğitim

Mevzuat, Etik ve Hayvan Hakları

Çalışma Yaşamında Uyulması Gereken Temel Etik İlkeler Ve Mobbing

Aynı işyerinde eşit konumda çalışanlar arasında hangi mobbing görülür?

A ) Yatay
B ) Dikey
C ) Düşey
D ) Paralel
E ) Hiçbiri

Cevap : A ) Yatay

Hangisi iş yaşamındaki temel etik ilkelerden biri değildir?

A ) Adalet
B ) Eşitlik
C ) Dürüstlük
D ) Taraflılık
E ) Hümanistlik

Cevap : D ) Taraflılık

İnsanların yaratcı güçlerini ve yeteneklerini özgürce kullanmalarını amaçlayan etik ilke hangisidir?

A ) Bağlılık
B ) Hümanizm
C ) Saygı
D ) Demokrasi
E ) Hoşgörü

Cevap : B ) Hümanizm

Hangisi iş yerinde karşılaşılan etik ihlallerden biri değildir?

A ) Sömürü
B ) Kayırma
C ) Sorumluluk
D ) Eziyet
E ) Rüşvet

Cevap : C ) Sorumluluk

Hangisi Mobbing’in Türk Dil Kurumu tarafından kabul edilen karşılığıdır?

A ) Taciz
B ) Tecavüz
C ) Dışlanma
D ) Zedeleme
E ) Bezdiri

Cevap : E ) Bezdiri

Mevzuat, Etik ve Hayvan Hakları

Temel Etik İlkeler, Etik Gelişim Evreleri, Etik Sistemler Ve Etik İhlaller

Hangisi günlük yaşamda kabul gören etik ilkelerdendir?

A ) Adalet
B ) Dogmatik Davranma
C ) Yaranma
D ) İhmal
E ) Ayrım Yapma

Cevap : A ) Adalet

Etik ilkelere uygun davranış aşağıdakilerden hangi sonucu sağlar?

A ) Aşağılanmak
B ) Hakaret
C ) Saygınlık
D ) Yıldırma
E ) Suçlanma

Cevap : C ) Saygınlık

Gelenekler Öncesi Dönem insan gelişiminin hangi dönemini karşılar?

A ) Ergenlik
B ) Bebeklik
C ) Yetişkinlik
D ) Yaşlılık
E ) Hiçbiri

Cevap : B ) Bebeklik

Martin Buber’in temsilcisi olduğu etik sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Sonuç Etiği
B ) Toplumsal Etik
C ) Kural Etiği
D ) Kişisel Etik
E ) Yasal Etik

Cevap : D ) Kişisel Etik

Etik dışı bir davranışı akla uygun hale getirmek için aşağıdakilerden hangisini düşünmeyiz?

A ) Toplumun Yararı
B ) İşlerin Yürümesi
C ) Arkadaş Hatırı
D ) Benden bulmasın
E ) Doğruluk Gereği

Cevap : E ) Doğruluk Gereği

Ders Kitabı

Mevzuat, Etik ve Hayvan Hakları Auzef Ders Kitabı PDF

 

 

1) İstanbul’da 1910 yılında on binlerce sokak köpeği toplanarak Marmara Denizi’ndeki bir adaya gönderilerek ölüme mahkum edilmiştir.

Cevap : Hayırsızada

2) Güney Amerika ülkelerinden hangisinde hayvan haklarına ilişkin başta anayasa olmak üzere bir dizi etkin yasal düzenlenme ve girişim gerçekleştirmiştir?

Cevap : Brezilya

3) Hayvan Koruma Kanunu kapsamında kurulan ‘’İl Hayvanları Koruma Kurulu’’ kimin başkanlığında hayvan hakları hareketlerini ….

Cevap : Vali ve vali yardımcısı

4) Müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’ de kaç sureye hayvan adı verilmiştir?

Cevap : 7 sure

5) Hayvan Koruma Kanunu’na göre sokak hayvanları ile ilgili yetki ve sorumluluk kime verilmiştir?

Cevap : Yerel yönetimlere

6) Bir uğraşın meslek olarak kabul edilebilmesi aşağıdakilerden en çok hangisine bağlıdır?

Cevap : Etik ilkeleri olması

7) Ev Hayvanları Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi hangi yıl onaylayarak yürürlüğe girmiştir?

Cevap : 2004

8) Hayvanlar batıda özellikle hangi dönemde aşağılanmışlar ve hakları ile refahlarında ciddi kayıplara uğramışlardır?

Cevap : Ortaçağ

9) Tarihte hayvan biçimi tanrılar dönemi olarak da tanımlanan süreç aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Zoomorfizm

10) Yurdumuzda ilk hayvanları koruma kanunu çalışmaları kimin tarafından başlatılmıştır?

Cevap : İsmet SUNGURBEY

11) Cumhuriyet döneminde Türk Ceza Kanunu’nunda hayvanlara kötü muamele edenlere ceza getirilmiştir. Cezai hükümler içeren bu maddeler aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : 521 ve 577

12) Aşağıdakilerden ülkelerden hangisinde kesim hayvanlarına %90 oranında elektroşok ve bayıltma uygulanır?

Cevap : ABD

13) Yurdumuzda deney hayvanlarının hak ve rafahlarını korumaya yönelik ilk deney hayvanları etik kurulu 1996 yılında hangi kurumda faaliyete geçmiştir?

Cevap : “Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

14) Görgü kurallarının yaptırım gücü nedir?

Cevap : Manevi

15) ’’Veteriner hekim olmayanların hayvanları muayene ve tedavi etmeleri kesinlikle yasaklanmıştır’’ hükmü veteriner hekimliği mesleği için çok kapsamlı olan aşağıdaki kanunlardan hangisinde yer almıştır?

Cevap : 6343 Sayılı Kanun

16) Veteriner yardımcı sağlık personeli yetiştirmek üzere 1910 yılında ilk kez İstanbul’da açılan okul hangi yıl kapatılır?

Cevap : 1924

17) Veteriner yardımcı sağlık personeli yetiştirmek üzere 1910 yılında ilk kez İstanbul’ da hangi okul açılmıştır?

Cevap : Tatbikat-ı Baytariye Mektebi

18) Hangisi etiği oluşturan unsurlardan değildir?

Cevap : Yalancılık

19) ’’İnsan sosyal bir hayvandır’’ sözü hangi ünlü filozofa aittir?

Cevap : Aristo

20) Veteriner yardımcı sağlık personeli yetiştirilmek üzere 1910 yılında ilk kez İstanbul’da açılan okulda öğrenim süresi kaç yıldır?

Cevap : 2 yıl

21) Bir toplum içerisinde yaşayan insanların,birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen ve davranışlarını şekillendiren standartlar aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Normlar

22) Hayvanların korunmasına dair en eski ve en zengin kaynağa sahip ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : İngiltere

23) Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi metni tekrar düzenlenerek hangi yıl halka açıklanmıştır?

Cevap : 1990

24) Verilen bir görevin,en genel anlamda istenilen nitelik ve nicelikte yerine getirilmesi olarak tanımlanan iş yaşamındaki temel etik ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Sorumluluk

25) İslam ülkeleri arasında hayvan hakları ve hayvan refahının yasal düzenlenmeleri yönünden en ileri düzeyde olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Türkiye

26) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Etik ile ahlak aynı şeydir.

27) Osmanlı toplumunda kökenini Kur’an-ı Kerim İslam Peygamberlerinin hadislerinden alan hayvan sevgisi,hayvanlar adına bir çok kurum ve kuruluşun doğmasına neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardan biri değildir?

Cevap : Kızılay

28) 2004 yılında kabul edilen ‘’hayvanları koruma kanunu’’nun sayısı nedir?

Cevap : 5199

29) Aşağıdakilerden hangisi meslek etiğinin temel özelliklerinden biri değildir?

Cevap : Meslektaşları korumak

30) Aşağıdaki ülkelerden hangisinde hayvanlara eziyet bir suç olarak algılanır ve ceza kanununda karşılığı vardır?

Cevap : Fransa

31) Avrupa Birliği’ne üye devletler tarafından imzalanarak yürürlüğe giren ve hayvanların hissedebilen varlıklar olduğu ifade edilen anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Lizbon anlaşması

32) Hayvan hakları aşağıdaki kurumlardan hangisinin yetki ve görev alan içerisinde değildir?

Cevap : Dış İşleri Bakanlığı

33) Asya ülkelerinden hangisinin hayvan hakları ve hayvan refahından zengin yasaları ve ayrıca anayasasında hayvanlarla ilgili hükümler vardır?

Cevap : Hindistan

34) Tarihte ilk yerleşik hayvan hastanesi hangi ülkede kurulmuştur?

Cevap : Hindistan

35) Aşağıdakilerden hangisinde tarihte ilk kez hayvan hakları ve hayvan refahı ilkeleri savunulmuştur?

Cevap : Babil (Hammurabi) Kanunları

36) Hayvan hakları evrensel bildirgesi UNESCO merkezinde hangi yıl ve hangi şehirde ilan edilmiştir?

Cevap : Paris-1978

37) Eski Türklerde en sevilen hayvan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : kurt-at

38) Hangi Asya ülkesi hayvan hakları ve hayvan refahının yasal düzenlemeleri yönünden yeterli değildir?

Cevap : Çin

 

Mevzuat Etik ve Hayvan Hakları

facebook LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK Telegram Laborant Ve Veteriner Sağlık
Laborant Ve Veteriner Sağlık
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!