Siyasi İletişim

Siyasi İletişim

Vize Final
2022-2023 Vize Soruları 2022-2023 Final Soruları
2022 Vize Soruları-1 2022 Final Soruları -1

Siyasi İletişim

Siyasi İletişim Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi siyasal iletişimde olması gereken zorunlu niteliklerden sayılmaz?

a. Söylemin ideolojik olması
b. Kaynağın ikna yeteneğinin olması
c. Hedef kitlenin özelliklerinin bilinmesi
d. Mesajın içeriği
e. İletişim kanallarının doğru seçimi

Cevap : a. Söylemin ideolojik olması

. İletişimi bir süreç olarak açıklayan ‘Psychologie Sociale’ adlı yapıtın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

a. M. Weber
b. J. Soetzel
c. J. Habermas
d. G. Mead
e. G. Gerbner

Cevap : b. J. Soetzel

. Kuralcı bütünleşme terimini kullanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

a. Habermas
b. Gerbner
c. Landecker
d. MacCombs
e. McLuhan

Cevap : c. Landecker

. Televizyon siyasal iletişim uygulamalarında hangi dönem itibariyle yer almaya başlamıştır?

a. I. Dünya Savaşı
b. II. Dünya Savaşı
c. 1960 sonrası
d. 1980 sonrası
e. 1990 sonrası

Cevap : b. II. Dünya Savaşı

. “‘Medya vasıtasıyla politika yapmak’ olarak adlandırılan bu yeni toplumsal dönemde, …………………………………, politikacıların ve secmenlerin kitle iletişim araçlarına sıkı biçimde bağımlı hale geldiklerini ve böylece medya ve çalışanlarının politik sistem içinde önemli bir konuma yükseldiklerini; medyanın siyasal öneminin arttığını, politik mesajların medyaya kabul ettirilmesi ve seçmenlerin ikna edilmesi işini üstlenen yeni bir meslek dalının (kampanya danışmanlığı) ve profesyonelleşme sürecinin ortaya çıktığını; politikacılar, kampanya danışmanları ve medya mesupları arasında ilişkilerin, pazarlıkların ve uzlaşmalar sürecinin başladığını ifade etmektedirler.”
Yukarıdaki paragraftaki boşlukta yer alması gereken isimler aşağıdakilerden hangisidir?

a. Jürgen Habermas ve Louis Althusser
b. G. Gerbner ve M. MacCombs
c. Maurice Duverger ve Max Weber
d. G. Almond ve S. Verba
e. Jay Blumler ve Michael Gurevitch

Cevap : e. Jay Blumler ve Michael Gurevitch

. Aşağıdakilerden hangisi siyasal iletişimin temel fonksiyonları arasında yer alamaz?

a. Süreç iletişimi
b. Tek yönlü iletişim
c. Çift yönlü iletişim
d. Aktörel iletişim
e. Maksatlı iletişim

Cevap : e. Maksatlı iletişim

. Democracy in America adlı yapıtın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Noam Chomsky
b. Jean Baudrillard
c. Harold Laswell
d. Alexis de Tocqueville
e. Georges Gerbner

Cevap : d. Alexis de Tocqueville

. İletişimi “bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma süreci” olarak tanımlayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Ünsal Oskay
b. Merih Zıllıoğlu
c. Alaaddin Asna
d. Üstün Dökmen
e. Çiğdem Kağıtçıbaşı

Cevap : d. Üstün Dökmen

. “……………………………………………..’a göre ‘iletişimi’ siyasallaştıran önemli faktör bir mesajın kaynağı değil içeriği ve amacıdır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen isimler aşağıdakilerden hangisidir?

a. Gerbner ve McLuhan
b. Duverger ve Weber
c. Almond ve Verba
d. Blumler ve Gurevitch
e. Denton and Woodward

Cevap : e. Denton and Woodward

. İletişimi kişilerarasında anlam veriş-alışını sağlayan bir süreç olarak tanımlayan aşağıdakilerden hangisidir?

a. K. Horney
b. J. Soetzel
c. H. Taifel
d. M. MacCombs
e. G. Gebner

Cevap : b. J. Soetzel

Siyasal İletişim Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi siyasal iletişimde olması gereken zorunlu niteliklerden sayılmaz?

a) Söylemin ideolojik olması
b) Kaynağın ikna yeteneğinin olması
c) Hedef kitlenin özelliklerinin bilinmesi
d) Mesajın içeriği
e) İletişim kanallarının doğru seçimi

Cevap : a) Söylemin ideolojik olması

İletişimi bir süreç olarak açıklayan ‘Psychologie Sociale’ adlı yapıtın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

a) M. Weber
b) J. Soetzel
c) J. Habermas
d) G. Mead
e) G. Gerbner

Cevap : b) J. Soetzel

Kuralcı bütünleşme terimini kullanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

a) Habermas
b) Gerbner
c) Landecker
d) MacCombs
e) McLuhan

Cevap : c) Landecker

Televizyon siyasal iletişim uygulamalarında hangi dönem itibariyle yer almaya başlamıştır?

a) I. Dünya Savaşı
b) II. Dünya Savaşı
c) 1960 sonrası
d) 1980 sonrası
e) 1990 sonrası

Cevap : b) II. Dünya Savaşı

“‘Medya vasıtasıyla politika yapmak’ olarak adlandırılan bu yeni toplumsal dönemde, ………………………………………………………………….. , politikacıların ve secmenlerin kitle iletişim araçlarına sıkı biçimde bağımlı hale geldiklerini ve böylece medya ve çalışanlarının politik sistem içinde önemli bir konuma yükseldiklerini; medyanın siyasal öneminin arttığını, politik mesajların medyaya kabul ettirilmesi ve seçmenlerin ikna edilmesi işini üstlenen yeni bir meslek dalının (kampanya danışmanlığı) ve profesyonelleşme sürecinin ortaya çıktığını; politikacılar, kampanya danışmanları ve medya mesupları arasında ilişkilerin, pazarlıkların ve uzlaşmalar sürecinin başladığını ifade etmektedirler.”
Yukarıdaki paragraftaki boşlukta yer alması gereken isimler aşağıdakilerden hangisidir?

a) Jürgen Habermas ve Louis Althusser
b) G. Gerbner ve M. MacCombs
c) Maurice Duverger ve Max Weber
d) G. Almond ve S. Verba
e) Jay Blumler ve Michael Gurevitch

Cevap : e) Jay Blumler ve Michael Gurevitch

Aşağıdakilerden hangisi siyasal iletişimin temel fonksiyonları arasında yer alamaz?

a) Süreç iletişimi
b) Tek yönlü iletişim
c) Çift yönlü iletişim
d) Aktörel iletişim
e) Maksatlı iletişim

Cevap : e) Maksatlı iletişim

Democracy in America adlı yapıtın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Noam Chomsky
b) Jean Baudrillard
c) Harold Laswell
d) Alexis de Tocqueville
e) Georges Gerbner

Cevap : d) Alexis de Tocqueville

İletişimi “bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma süreci” olarak tanımlayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ünsal Oskay
b) Merih Zıllıoğlu
c) Alaaddin Asna
d) Üstün Dökmen
e) Çiğdem Kağıtçıbaşı

Cevap : d) Üstün Dökmen

Siyasal İletişim Vize Soruları

. ‘The Civic Culture’ adlı yapıtın yazarları aşağıdakilerden hangisidir?

a. Habermas ve Althusser
b. Almond ve Verba
c. Gerbner ve MacCombs
d. McLuhan ve İnnis
e. Duverger ve Weber

Cevap : b. Almond ve Verba

. “Siyasal düzenin bütünüyle farkındadır; hem isterse onun üzerinde etkili olabileceğini düşünür. Faal, dinamik hareket eden, toplum ve siyasal hayata yoğun bir şekilde katılan birey, başat ve yaygın bir örnek teşkil eder.” Almond ve Verba’ya göre bu kategoriye giren siyasal davranış aşağıdakilerden hangisidir?

a. Teba
b. İtaatkar
c. Katılımcı
d. Edilgen
e. İzleyici

Cevap : c. Katılımcı

. Siyasal kültürün çoğul karakterinin ortaya konduğu, siyasal zihniyetle siyasal gelişme arasındaki bağlantının derinlemesine araştırıldığı Political Culture and Political Development adlı yapıt hangi tarihte yayımlanmıştır?

a. 1960
b. 1965
c. 1970
d. 1975
e. 1980

Cevap : b. 1965

. “………………………………… ’a göre “gelişen ve karmaşıklaşan toplumda, toplumu oluşturan çıkar ve görüş farklılıkları çoğulcu bir ortamı kendiliğinden oluşturuyordu. Böylece, gelişen toplumda giderek daha fazla sayıda farklı siyasetler ortaya çıkıyor ve bu siyasetler kendi aralarında yarışarak, ittifaklar kurarak amaçlarına ulaşmaya çalışıyordu. Toplumun gelişmesi, hem çıkar ve görüş farklılıklarının oluşması, hem siyasi karar tekelinin ve buyurgan siyaset anlayışının yerlerini poliyarşiye, başka bir anlatımla çoğulcu demokrasiye terk etmesi demekti.”
Yukarıdaki paragraftaki boşlukta yer alması gereken bilim insanı
aşağıdakilerden hangisidir?

a. Jürgen Habermas
b. Georges Gerbner
c. Harold İnnis
d. Ünsal Oskay
e. Robert Dahl

Cevap : e. Robert Dahl

. Hareketli kişilik kavramı kimin tarafından ortaya atılmıştır?

a. Lerner
b. MacCombs
c. Habermas
d. Veber
e. İnnis

Cevap : a. Lerner

. Comtemporary Political Culture (Çağdaş Politik Kültür) adlı derlemeyi aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?

a. J. R. Gibbins
b. S. Verba
c. L. Pye
d. G. Almond
e. D. Robertson

Cevap : a. J. R. Gibbins

. Aşağıdakilerden hangisi Samuel N. Huntington’un belirlediği modernleşme nitelikleri arasında yer almaz?

a. Modernleşme, karmaşık bir süreçtir.
b. Modernleşme, koruyucu bir süreçtir.
c. Modernleşme, devrimci bir süreçtir.
d. Modernleşme, küresel bir süreçtir.
e. Modernleşme, tedrici bir süreçtir.

Cevap : b. Modernleşme, koruyucu bir süreçtir.

. “Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında …………………………………………. olgusu barışçıl siyasal rekabeti anlatır. Buradaki başat sav, çoğulcu demokrasinin ekonomik refah sayesinde kurulabilen bir siyasal düzen olduğudur.”
Yukarıdaki boş kısıma uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a. Siyasal düzen
b. Siyasal katılım
c. Siyasal modernleşme
d. Siyasal mücadele
e. Siyasal kültür

Cevap : c. Siyasal modernleşme

. “James Coleman’a göre demokratlaşmanın nitelikleri arasında sayılan ………………………… siyasal modernliğin başlıca unsurlarından biri kabul edilir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a. Özgürlük
b. Araştırmacılık
c. Yarışmacılık
d. Akılcılık
e. Retorik

Cevap : b. Araştırmacılık

. K. Deutsch’ün 1953 yılında Toplumsal İletişim ve Ulusçuluk adlı yapıtında açıkladığı toplumsal mobilizasyona aşağıdakilerden hangisi dahil edilemez?

a. Okur-yazarlık oranındaki artış
b. Kırsal alanlarda oturan nüfusun artışı
c. Askere alınabilir nüfusun oranı
d. Radyo ve TV alıcılarının sayısal artışı
e. Vergilendirilmiş nüfusun oranı

Cevap : b. Kırsal alanlarda oturan nüfusun artışı

Siyasal İletişim Vize Soruları

‘The Civic Culture’ adlı yapıtın yazarları aşağıdakilerden hangisidir?

a) Habermas ve Althusser
b) Almond ve Verba
c) Gerbner ve MacCombs
d) McLuhan ve İnnis
e) Duverger ve Weber

Cevap : b) Almond ve Verba

“Siyasal düzenin bütünüyle farkındadır; hem isterse onun üzerinde etkili olabileceğini düşünür. Faal, dinamik hareket eden, toplum ve siyasal hayata yoğun bir şekilde katılan birey, başat ve yaygın bir örnek teşkil eder.”
Almond ve Verba’ya göre bu kategoriye giren siyasal davranış aşağıdakilerden hangisidir?

a) Teba
b) İtaatkar
c) Katılımcı
d) Edilgen
e) İzleyici

Cevap : c) Katılımcı

Siyasal kültürün çoğul karakterinin ortaya konduğu, siyasal zihniyetle siyasal gelişme arasındaki bağlantının derinlemesine araştırıldığı Political Culture and Political Development adlı yapıt hangi tarihte yayımlanmıştır?

a) 1960
b) 1965
c) 1970
d) 1975
e) 1980

Cevap : b) 1965

“………………………………… ’a göre “gelişen ve karmaşıklaşan toplumda, toplumu oluşturan çıkar ve görüş farklılıkları çoğulcu bir ortamı kendiliğinden oluşturuyordu. Böylece, gelişen toplumda giderek daha fazla sayıda farklı siyasetler ortaya çıkıyor ve bu siyasetler kendi aralarında yarışarak, ittifaklar kurarak amaçlarına ulaşmaya çalışıyordu. Toplumun gelişmesi, hem çıkar ve görüş farklılıklarının oluşması, hem siyasi karar tekelinin ve buyurgan siyaset anlayışının yerlerini poliyarşiye, başka bir anlatımla çoğulcu demokrasiye terk etmesi demekti.”
Yukarıdaki paragraftaki boşlukta yer alması gereken bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Jürgen Habermas
b) Georges Gerbner
c) Harold İnnis
d) Ünsal Oskay
e) Robert Dahl

Cevap : e) Robert Dahl

Hareketli kişilik kavramı kimin tarafından ortaya atılmıştır?

a) Lerner
b) MacCombs
c) Habermas
d) Veber
e) İnnis

Cevap : a) Lerner

Comtemporary Political Culture (Çağdaş Politik Kültür) adlı derlemeyi aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?

a) J. R. Gibbins
b) S. Verba
c) L. Pye
d) G. Almond
e) D. Robertson

Cevap : a) J. R. Gibbins

Aşağıdakilerden hangisi Samuel N. Huntington’un belirlediği modernleşme nitelikleri arasında yer almaz?

a) Modernleşme, karmaşık bir süreçtir.
b) Modernleşme, koruyucu bir süreçtir.
c) Modernleşme, devrimci bir süreçtir.
d) Modernleşme, küresel bir süreçtir.
e) Modernleşme, tedrici bir süreçtir.

Cevap : b) Modernleşme, koruyucu bir süreçtir.

“Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında …………………………………………. olgusu barışçıl siyasal rekabeti anlatır. Buradaki başat sav, çoğulcu demokrasinin ekonomik refah sayesinde kurulabilen bir siyasal düzen olduğudur.”
Yukarıdaki boş kısma uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Siyasal düzen
b) Siyasal katılım
c) Siyasal modernleşme
d) Siyasal mücadele
e) Siyasal kültür

Cevap : c) Siyasal modernleşme

“James Coleman’a göre demokratlaşmanın nitelikleri arasında sayılan ………………………… siyasal modernliğin başlıca unsurlarından biri kabul edilir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Özgürlük
b) Araştırmacılık
c) Yarışmacılık
d) Akılcılık
e) Retorik

Cevap : b) Araştırmacılık

K. Deutsch’ün 1953 yılında Toplumsal İletişim ve Ulusçuluk adlı yapıtında açıkladığı toplumsal mobilizasyona aşağıdakilerden hangisi dahil edilemez?

a) Okur-yazarlık oranındaki artış
b) Kırsal alanlarda oturan nüfusun artışı
c) Askere alınabilir nüfusun oranı
d) Radyo ve TV alıcılarının sayısal artışı
e) Vergilendirilmiş nüfusun oranı

Cevap : b) Kırsal alanlarda oturan nüfusun artışı

Siyasal İletişim Vize Soruları

. “Patrimonyalizm bir egemenlik biçimidir; temel doğrultusu gelenekler tarafından belirlenen, ancak gerekleri, mutlak bir kişisel hukuk adına yerine getirilen her tür egemenliktir. Ancak kavramın egemenlik biçimi olmaktan daha derin bir anlamı vardır. Patrimonyalizm, esas olarak, toplumsal bir örgütlenme biçimidir. Patrimonyalizm, hem Osmanlı İmparatorluğu ve de hem Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde siyasal yapının sui generis özelliğidir.”
Yukarıdaki paragraftaki görüşler aşağıdaki hangi düşünüre aittir?

a. Jürgen Habermas
b. Max Weber
c. Maurice Duverger
d. Harold İnnis
e. Ünsal Oskay

Cevap : b. Max Weber

. “Cumhuriyet kurulduktan sonra patrimonyalist devlet geleneksel söyleminden vazgeçerek, önce …………………………., daha sonraları da cumhuriyetçilik, laiklik ve ulusalcılık söylemlerini benimsemiştir.”
Yukarıdaki boşlukta yer alması gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a. Demokrasi
b. Politea
c. Yönetim
d. Parlamento
e. Batılılaşma

Cevap : e. Batılılaşma

. “Devlet/toplum arasında varsayılan birliktelik ve bütünsellik ilişkisinin varlık koşullarının kültürel kimlik, laiklik, temsiliyet ve yönetimsel ussallık boyutlarında yaşanan krizler ve değişimler sonucunda sarsıldığı ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda devlet/sivil toplum ilişkilerinde gündeme gelen bu ……………………….., 21. Yüzyıl Türkiyesi’nde siyasal yaşamın kurucu ögesi olma niteliğini korumaktadır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a. Söylemsel boşluk
b. Siyasal iktidar
c. Hükümet
d. Siyasal rekabet
e. Siyasal retorik

Cevap : a. Söylemsel boşluk

. Siyasal kültürümüzün taşıdığı yapı gereği evrensel demokratik değerler ile ilişki kurmakta zorlandığını belirten, Türkiye’deki siyasal kültürün özelliklerini analiz eden sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

a. Ünsal Oskay
b. Metin Kazancı
c. İlter Turan
d. İrfan Erdoğan
e. Merih Zıllıoğlu

Cevap : c. İlter Turan

. “Temsili kamunun kurumlarının, kısaca kilisenin, krallığın ve soyluluğun, 18. Yüzyıl sonlarından itibaren çözülmeye ve ‘ kamusal’ ve ‘özel’ unsurlar arasında parçalanmaya başladığını belirtir. Dinsel alanda, yeni düzenlemelerle birlikte, din ya da insanın ilahi kudretle bağ kurma yolu, kilisenin tekelinden çıkarak özel bir duruma çekilmiştir. Kilise de kamu hukukuna bağlı sıradan bir kuruma indirgenmiştir. Siyasal alanda ise, özel ve kamusal unsurlar arasındaki parçalanma en görünür biçimini, kamu bütçesi ile feodal hükümdarın özel serveti ve harcamaları arasındaki ayrışmada göstermiştir.”
Yukarıdaki görüşler aşağıdaki hangi düşünüre aittir?

a. Max Weber
b. Georges Gerbner
c. Maurice Duverger
d. Jürgen Habermas
e. Giovanni Sartori

Cevap : d. Jürgen Habermas

. “………………………………. uzlaşma değil, çatışma ön plana çıkmaktadır. Toplumsal anlayışlarımızdan ödün vermek bir zaaf belirtisi olarak görülmektedir. Uzlaşma rejimi olarak tanımlanan demokrasiyle, uzlaşmacı olmayan yapı arasında sürekli bir gerilim yaşanmaktadır.”
Yukarıdaki boş kısıma uygun gelen aşağıdakilerden hangisidir?

a. Modern yaşantımızda
b. Geleneksel yaşantımızda
c. Cumhuriyet yaşantımızda
d. Siyasal kültürümüzde
e. Kamu yönetimimizde

Cevap : d. Siyasal kültürümüzde

. “ Ulus-devletlere ilk biçimini Fransız Devrimi’nin insanlığa bıraktığı miras kabul edilen ………………………. vermiş bulunmaktadır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a. Demokrasi
b. Laisizm
c. Liberalizm
d. Sekülarizm
e. Cumhuriyet

Cevap : e. Cumhuriyet

. Osmanlıda Batılaşma sürecini başlatan ‘Islahat Hareketleri’ hangi yüzyılda başlamıştır?

a. 15. Yüzyıl
b. 16. Yüzyıl
c. 17. Yüzyıl
d. 18. Yüzyıl
e. 19. Yüzyıl

Cevap : d. 18. Yüzyıl

. ‘Kamusallığın Yapısal Dönüşümü’ adlı yapıt aşağıdaki sosyal bilimcilerden hangisine aittir?

a. Georges Gerbner
b. Harold İnnis
c. Jürgen Habermas
d. Max Weber
e. David Easton

Cevap : c. Jürgen Habermas

. 1976 yılında yayımladığı ‘Türk Kültür Devrimi ve Karşı Devrimi’ adlı yapıt aşağıdaki sosyal bilimcilerden hangisine aittir?

a. Ünsal Oskay
b. Şükrü Galib Erker
c. Metin Kazancı
d. Oya Tokgöz
e. Alaaddin Asna

Cevap : b. Şükrü Galib Erker

Siyasal İletişim Vize Soruları

“Patrimonyalizm bir egemenlik biçimidir; temel doğrultusu gelenekler tarafından belirlenen, ancak gerekleri, mutlak bir kişisel hukuk adına yerine getirilen her tür egemenliktir. Ancak kavramın egemenlik biçimi olmaktan daha derin bir anlamı vardır. Patrimonyalizm, esas olarak, toplumsal bir örgütlenme biçimidir. Patrimonyalizm, hem Osmanlı İmparatorluğu ve de hem Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde siyasal yapının sui generis özelliğidir.”
Yukarıdaki paragraftaki görüşler aşağıdaki hangi düşünüre aittir?

a) Jürgen Habermas
b) Max Weber
c) Maurice Duverger
d) Harold İnnis
e) Ünsal Oskay

Cevap : b) Max Weber

“Cumhuriyet kurulduktan sonra patrimonyalist devlet geleneksel söyleminden vazgeçerek, önce …………………………., daha sonraları da cumhuriyetçilik, laiklik ve ulusalcılık söylemlerini benimsemiştir.”
Yukarıdaki boşlukta yer alması gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Demokrasi
b) Politea
c) Yönetim
d) Parlamento
e) Batılılaşma

Cevap : e) Batılılaşma

“Devlet/toplum arasında varsayılan birliktelik ve bütünsellik ilişkisinin varlık koşullarının kültürel kimlik, laiklik, temsiliyet ve yönetimsel ussallık boyutlarında yaşanan krizler ve değişimler sonucunda sarsıldığı ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda devlet/sivil toplum ilişkilerinde gündeme gelen bu ……………………….., 21. Yüzyıl Türkiyesi’nde siyasal yaşamın kurucu ögesi olma niteliğini korumaktadır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Söylemsel boşluk
b) Siyasal iktidar
c) Hükümet
d) Siyasal rekabet
e) Siyasal retorik

Cevap : a) Söylemsel boşluk

Siyasal kültürümüzün taşıdığı yapı gereği evrensel demokratik değerler ile ilişki kurmakta zorlandığını belirten, Türkiye’deki siyasal kültürün özelliklerini analiz eden sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ünsal Oskay
b) Metin Kazancı
c) İlter Turan
d) İrfan Erdoğan
e) Merih Zıllıoğlu

Cevap : c) İlter Turan

“Temsili kamunun kurumlarının, kısaca kilisenin, krallığın ve soyluluğun, 18. Yüzyıl sonlarından itibaren çözülmeye ve ‘ kamusal’ ve ‘özel’ unsurlar arasında parçalanmaya başladığını belirtir. Dinsel alanda, yeni düzenlemelerle birlikte, din ya da insanın ilahi kudretle bağ kurma yolu, kilisenin tekelinden çıkarak özel bir duruma çekilmiştir. Kilise de kamu hukukuna bağlı sıradan bir kuruma indirgenmiştir. Siyasal alanda ise, özel ve kamusal unsurlar arasındaki parçalanma en görünür biçimini, kamu bütçesi ile feodal hükümdarın özel serveti ve harcamaları arasındaki ayrışmada göstermiştir.”
Yukarıdaki görüşler aşağıdaki hangi düşünüre aittir?

a) Max Weber
b) Georges Gerbner
c) Maurice Duverger
d) Jürgen Habermas
e) Giovanni Sartori

Cevap : d) Jürgen Habermas

“………………………………. uzlaşma değil, çatışma ön plana çıkmaktadır. Toplumsal anlayışlarımızdan ödün vermek bir zaaf belirtisi olarak görülmektedir. Uzlaşma rejimi olarak tanımlanan demokrasiyle, uzlaşmacı olmayan yapı arasında sürekli bir gerilim yaşanmaktadır.”
Yukarıdaki boş kısma uygun gelen aşağıdakilerden hangisidir?

a) Modern yaşantımızda
b) Geleneksel yaşantımızda
c) Cumhuriyet yaşantımızda
d) Siyasal kültürümüzde
e) Kamu yönetimimizde

Cevap : d) Siyasal kültürümüzde

“ Ulus-devletlere ilk biçimini Fransız Devrimi’nin insanlığa bıraktığı miras kabul edilen ………………………. vermiş bulunmaktadır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Demokrasi
b) Laisizm
c) Liberalizm
d) Sekülarizm
e) Cumhuriyet

Cevap : e) Cumhuriyet

Osmanlıda Batılaşma sürecini başlatan ‘Islahat Hareketleri’ hangi yüzyılda başlamıştır?

a) 15. Yüzyıl
b) 16. Yüzyıl
c) 17. Yüzyıl
d) 18. Yüzyıl
e) 19. Yüzyıl

Cevap : d) 18. Yüzyıl

‘Kamusallığın Yapısal Dönüşümü’ adlı yapıt aşağıdaki sosyal bilimcilerden hangisine aittir?

a) Georges Gerbner
b) Harold İnnis
c) Jürgen Habermas
d) Max Weber
e) David Easton

Cevap : c) Jürgen Habermas

76 yılında yayımladığı ‘Türk Kültür Devrimi ve Karşı Devrimi’ adlı yapıt aşağıdaki sosyal bilimcilerden hangisine aittir?

a) Ünsal Oskay
b) Şükrü Galib Erker
c) Metin Kazancı
d) Oya Tokgöz
e) Alaaddin Asna

Cevap : b) Şükrü Galib Erker

Siyasal İletişim Vize Soruları

“…………………………, siyasi iktidarın varlık sebebinin yönetilenler için makul bir anlama kavuşturulması, halkın rızasına ve onayına dayandırılmasıdır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Devlet
b) Siyasal irade
c) Hükümet
d) Meclis
e) Meşruiyet

Cevap : e) Meşruiyet

Hem toplumun, hem de siyasal iktidarın karşılıklı rızaya dayalı olarak var olmasını ve iktidar ilişkisinin sürekliliğini sağlayan üst sözleşmeye ne ad verilir?

a) Anayasa
b) Toplum sözleşmesi
c) Meşruiyet
d) Siyasal gelenek
e) Legalite

Cevap : c) Meşruiyet

Meşruiyetin olmazsa olmaz şartı olarak yönetilenlerin çoğunluğunca gönülden benimsenen ve toplumsal, siyasal yapının sistemine göre yönetenlerin iktidara geldiklerine ve onu kullandıklarına ilişkin toplumdaki yaygın inanca ne ad verilir?

a) Kabul etme
b) Mutabakat
c) Onaylama
d) Rıza gösterme
e) İkna olma

Cevap : b) Mutabakat

“Sadece iktidarın egemenliğinin değil, aynı zamanda toplumsal rızanın da kurulmasını ifade eder. Bu nedenle meşruiyet, olması gerekene bağlı olarak toplumda olmuş olanın gerekçelendirildiği …………………… ve sembolik evreni de içine alır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yasal
b) Tinsel
c) Kültürel
d) İdeolojik
e) Sosyal

Cevap : d) İdeolojik

“Siyasal iktidarın her istediğini yapamayacağını gösteren temel fikirdir. Zorlamalar, emirler ve yasaklar bu fikir uğruna istenir ve uygulanır. Fikir bir zihniyettir, bir dünya görüşüdür, kısacası bir ideolojidir.”
Bu paragrafta aşağıdaki kavramlardan hangisi açıklanmaktadır?

a) Siyasal sistem
b) Sosyal düzen
c) Meşruiyet
d) Siyasal kültür
e) Kamusal alan

Cevap : c) Meşruiyet

Siyasal iktidar “meşru güç kullanma tekelidir” ifadesi aşağıdakilerden kime aittir?

a) David Easton
b) Gabriel Almond
c) Karl Marx
d) Max Weber
e) Jean-Jacques Rousseau

Cevap : d) Max Weber

Meşruiyetin kaynağını Tanrı-Krallarda gören anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çağdaş teoriler
b) Milli egemenlik teorisi
c) İktidar teorileri
d) Halk egemenliği teorisi
e) Teokratik teoriler

Cevap : e) Teokratik teoriler

Milli egemenlik teorisi hangi yüzyılda yaygınlık kazanmıştır?

a) 19. Yüzyıl
b) 18. Yüzyıl
c) 17. Yüzyıl
d) 16. Yüzyıl
e) 15. Yüzyıl

Cevap : b) 18. Yüzyıl

Demokratik teorilerin ortaya çıkışında büyük ölçüde rol oynayan toplumsal hareket aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1789 Fransız İhtilali
b) 1917 Rus İhtilali
c) 1915 I. Dünya Savaşı
d) 1919 Kurtuluş Savaşı
e) 1945 Dünya Savaşı

Cevap : a) 1789 Fransız İhtilali

Temelde “Genel Oy” ilkesine dayanan meşruiyet teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Milli egemenlik teorisi
b) Teokratik meşruiyet teorisi
c) Geleneksel meşruiyet teorisi
d) Üstün iktidar teorisi
e) Halk egemenliği teorisi

Cevap : e) Halk egemenliği teorisi

 

Siyasal İletişim Auzef Siyasal İletişim Ders Kitabı PDF

Siyasi İletişim Auzef Ders Kitabı

Ortadoğu Siyaseti Vize

Telegram Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler grup Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

Ortadoğu Siyaseti Vize

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!