Temel Tasarım 1

Auzef Temel Tasarım 1 Deneme Sınavları
Vize Final
2023-24 Vize Soruları 2022-23 Büt Soruları
2022-23 Vize Soruları 2022-23 Final Soruları
Vize Deneme 1 Final deneme 1
Vize Deneme 2 Final deneme 2
Vize Deneme 3 Final deneme 3
Vize Deneme 4 Final deneme 4
Final deneme 5
Final deneme 6
Final deneme 7
Final deneme 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef Temel Tasarım 1 Ünite Soruları
Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef Temel Tasarım -1

Makalenin Başlığı: “Işık, Renk ve Tasarımın Psikolojik Etkileri

Giriş: Temel Tasarım, insan algısının ve yaratıcılığın birleştiği bir sanat ve bilim alanıdır. Bu alan, görsel algının inceliklerini ve renklerin, şekillerin, çizgilerin nasıl kullanıldığını kapsar. 380-700 nanometre aralığı, insan gözünün görebildiği ışığın dalga boyunu ifade eder, bu da renk algımızın temelini oluşturur. CMYK renk modeli, matbaa makineleri ve yazıcılar tarafından kullanılan bir renk oluşturma yöntemidir ve bu modelde renkler, beyaz yüzeye uygulanan mürekkep veya pigmentlerle elde edilir.

Renklerin Psikolojik Etkisi:

Renkler sadece görsel bir unsur değil, aynı zamanda güçlü psikolojik etkilere sahiptirler. Singh’in araştırması, insanların ürün tercihlerini ilk 90 saniye içinde ve renklere dayalı olarak yaptığını göstermektedir. Aristoteles’e göre, renkler su, hava, toprak ve ateş gibi temel öğelerdir. Bu, renklerin insan yaşamında derin bir öneme ve etkiye sahip olduğunu vurgular.

Tasarım ve Algı:

Temel Tasarım Eğitimi, soyut ve kavramsal düşünmede yardımcı olur, bu da insanların görsel sorunları daha etkili bir şekilde çözümlemesine olanak tanır. HSB renk modeli, rengin insan tarafından algılanışına dayanır ve rengin üç temel özelliği olan doygunluk, değer (lightness/brightness) ve renk tonunu (hue) içerir.

Gestalt Psikolojisi ve Tasarım İlkeleri:

Gestalt psikolojisi, “bütünün, parçaların toplamından daha fazla olduğu” fikrini savunur. Bu, tasarımın algılanış şeklini derinden etkiler. Örneğin, noktacılık akımının öncüleri olan İzlenimcilik sanatçıları, izleyicinin bireysel noktalar yerine bir bütün olarak kompozisyonu algılamasını sağlamışlardır. Bauhaus okulu, tasarım eğitiminde gözleme dayalı etütler ve hafızadan çalışmalar gibi yöntemleri benimsemiştir, bu da öğrencilerin algılarını ve yaratıcılıklarını geliştirmelerine yardımcı olmuştur.

Çizgilerin ve Şekillerin Etkisi:

Çizgiler ve şekiller de güçlü görsel ve psikolojik etkilere sahiptir. Diyagonal çizgiler hareket ve yön hissi uyandırırken, yatay çizgiler vurgu ve yönü ifade eder. Bu, tasarımcıların ve sanatçıların eserlerinde istedikleri duygusal tepkileri uyandırmak için kullandıkları temel unsurlardandır.

Temel Tasarım, renklerin, şekillerin ve çizgilerin kullanımıyla, insan algısı üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Bu, sanat ve tasarımın sadece estetik değil, aynı zamanda işlevsel ve psikolojik bir boyutu olduğunu gösterir. Renklerin ve şekillerin nasıl kullanıldığı, insanların dünyayı algılama şeklini ve duygusal tepkilerini büyük ölçüde etkiler. Tasarım, bu nedenle sadece bir sanat değil, aynı zamanda insan deneyimini zenginleştiren bir bilim olarak kabul edilmelidir.

@lolonolo_com

1. 380-700 nanometre aralığı neyi ifade etmektedir?

A) İnsan gözünün görebildiği ışığın dalga boyudur.
B) İnsanın duyabildiği sesin dalga boyudur.
C) Renklerin kaybolarak siyaha dönüştüğü dalga boyudur.
D) İnsanın göremediği işığın dalga boyudur.
E) Renklerin birleşerek beyaza dönüştüğü dalga boyudur.

Cevap : A) İnsan gözünün görebildiği ışığın dalga boyudur.

2. Matbaa makineleri ve yazıcılar gibi mürekkep ve boya kullanarak renk üreten cihazların kullandığı modeldir. Çıkarmalı bir renk modelidir. Monitörlerin aksine, yazıcılar farklı kombinasyonlarda bir renk spektrumu oluşturmak için çıkarmalı modeldeki ana mürekkep/pigment renklerini kullanmaktadırlar. Genellikle baskıda kullanılan bu renk modelinde, mürekkep ya da pigmentler beyaz yüzeye uygulanarak renklerin parlaklığı elde edilmektedir.
Yukarıdaki paragrafta tanımı verilen renk modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) CMYK renk modeli
B) RGB renk modeli
C) CIEXYZ renk modeli
D) CIELAB renk modeli
E) HSV ve HSL renk modelleri

Cevap : A) CMYK renk modeli

3. Zigzag çizgiler insanda psikolojik olarak aşağıdaki hangi hisleri uyandırır?

A) Heyecan ve Yoğunluk
B) Hareketli ve Umutsuz
C) Pasif ve Durağanlık
D) Umutlu ve Neşeli
E) Heyacanlı ve Tutkulu

Cevap : A) Heyecan ve Yoğunluk

4. Singh’in “Impact of color on marketing” den atfen yaptığı bir araştırma sonucuna göre; insanlar, ürün tercihi esnasında ilk defa etkileşimde bulundukları ürünlerle ilgili değerlendirmelerini nasıl yapmaktadırlar?

A) İlk 30 saniye içinde ve renklere dayalı olarak yapmaktadırlar.
B) İlk 60 saniye içinde ve biçime dayalı olarak yapmaktadırlar.
C) İlk 90 saniye içinde ve renklere dayalı olarak yapmaktadırlar.
D) İlk 90 saniye içinde ve biçime dayalı olarak yapmaktadırlar.
E) İlk 50 saniye içinde ve renklere dayalı olarak yapmaktadırlar.

Cevap : C) İlk 90 saniye içinde ve renklere dayalı olarak yapmaktadırlar.

5. Aşağıda verilen görüşlerden hangisi Aristotales’e aittir?

A) Sanat; su, hava, toprak ve ateş gibi temel öğedir.
B) Tasarım; su, hava, toprak ve ateş gibi temel öğedir.
C) Renkler; su, hava, toprak ve ateş gibi temel öğedir.
D) Huzur; su, hava, toprak ve ateş gibi temel öğedir.
E) Müzik; su, hava, toprak ve ateş gibi temel öğedir

Cevap : C) Renkler; su, hava, toprak ve ateş gibi temel öğedir.

6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Temel Tasarım Eğitiminin insanlarda ortaya çıkardığı potansiyellerden değildir?

A) Duyu
B) Sezgi
C) Merhamet
D) Buluş
E) Düş

Cevap : C) Merhamet

7. Temel Tasarım Eğitimi insanların görsel sorunları çözümleyebilmesi için …..ve …..düşünmede yardımcı olur.
Yukarıda nokta ile belirtilen boşluklar sırasıyla aşağıdaki ifadelerden hangisi ile tamamlanırsa doğru olur?

A) nesnel ve objektif
B) somut ve mantıklı
C) soyut ve kavramsal
D) tepkisel ve soyut
E) duyusal ve toplumsal

Cevap : C) soyut ve kavramsal

8. HSB renk modeli, rengin insan tarafından algılanışına dayanmaktadır ve rengin üç temel özelliğini yansıtırken, doygunluk’u “saturation”, değer’i “lightness/Brightness” ve renk ton’unu “……”, vermektedir.
Yukarıdaki cümlede noktalı yere gelecek kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A) Intensity
B) Valör
C) Heu
D) Croma
E) Hue

Cevap : E) Hue

9. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Gestalt kuramcıların daha çok ilgilendikleri arasında değildir?

A) Görsel algılamada zekanın etkileri
B) Görsel algılamada psikolojik nedenleri
C) Görsel algılamada nelerin etki ettiği
D) Görsel algılama dışarıdan gelen etkileri
E) Görsel algılamanın nasıl gerçekleştiği

Cevap : A) Görsel algılamada zekanın etkileri

10. Wucius Wong’a göre nokta ile birlikte diğer kavramsal elemanlar aşağıdakilerden hangileridir?

A) Düzlem, Oran, Vurgu
B) Çizgi, Renk, Ritim
C) Renk, Denge, Doku
D) Hacim, Doku, Boşluk
E) Çizgi, Düzlem, Hacim

Cevap : E) Çizgi, Düzlem, Hacim

11. “Bütün, kendini oluşturan parçaların toplamından farklı ve büyüktür.” yargısı kimlere aittir?

A) Fizikçi teorisyenlere aittir.
B) Sosyal bilimci teorisyenlere aittir.
C) Renk teorisyenlerine aittir.
D) Gestalt psikologlarına aittir.
E) Görsel sanat uzmanlarına aittir.

Cevap : D) Gestalt psikologlarına aittir.

12. Noktacılık akımını oluşturan ilk sanatçılar, daha önce aşağıdaki hangi sanat akımı içinde çalışma yapmaktaydılar?

A) Dada
B) Gerçeküstü
C) Rönesans
D) Pop Sanatı
E) İzlenimcilik

Cevap : E) İzlenimcilik

13. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Bauhaus okulunun ilk yıllarında, öğrencilerin yapmış olduğu ödevlerde görülen bir eğitim anlayışı değildir?

A) Gözleme dayalı etütler
B) Duyu odaklı çalışmalar
C) Doğal obje kaynaklı çalışmalar
D) Hafızadan etütler
E) Doku çalışmaları

Cevap : B) Duyu odaklı çalışmalar

14. Yatay olarak uygulanan çizgiler genellikle ne tür duygular uyandırır?

A) Sevinç ve mutluluk
B) Uzaklık ve yakınlık
C) Heyacan ve mutluluk
D) Vurgu ve yön
E) Aşağı ve yukarı

Cevap : D) Vurgu ve yön

15. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Temel Tasarım Eğitiminin ilgili olduğu alanlardır?

A) Tepki ve Hareket
B) Algı ve Yaratıcılık
C) Zekâ ve Mizah
D) Duyu ve Konuşma
E) Görme ve Konuşma

Cevap : B) Algı ve Yaratıcılık

16. Gözdeki ışık algılayan (fotoreseptör) çubuk hücrelerin düşük ışık düzeyi görmesi “skotopik görme”; koni/mızrakçık hücrelerinin yüksek ışık düzeyinde aktif olması “fotopik görme”dir.
Her ikisinin beraber çalışması hangi görme türü olarak adlandırılmaktadır?

A) Ampirik görme
B) Miyobik
C) Fotokopik
D) Statik
E) Mezopik görme

Cevap : E) Mezopik görme

17. İnsanların renk duyarlılıkları ve tercihlerinde, rengi algılama biçimlerinde, değişiklik yapabilen ögeler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Psikoloji, dini inançları ve çalışma şartları.
B) Psikoloji, sosyo-kültürel ortamlar ve eğitim durumları.
C) Gelir durumları ve dini inanışları.
D) Çalışma şartları ve çevredekilerin eğitim durumları.
E) Eğitim durumları ve gelir durumları.

Cevap : B) Psikoloji, sosyo-kültürel ortamlar ve eğitim durumları.

18. Diyagonal (Çapraz) çizgiler huzursuz ve kontrolsüz bir enerji oluştururlarken, aynı zamanda…….hissi uyandırırlar.
Yukarıda nokta ile belirtilen boşluk aşağıdaki ifadelerden hangisi ile tamamlanırsa doğru olur?

A) Durgunluk ve pasiflik
B) Hareket ve yön
C) Canlılık ve mutluluk
D) Sabırsızlık ve umutsuzluk
E) Uzaklık ve yakınlık

Cevap : B) Hareket ve yön

19. Markalaşma kavramı nasıl gelişmiştir?

A) Markalaşma kavramı, tüketim hızına göre gelişmiştir.
B) Markalaşma kavramı, alıcıların ekonomik tercihlerine göre gelişmiştir.
C) Markalaşma kavramı, satış sözleşmelerinin kullanılmasıyla gelişmiştir.
D) Markalaşma kavramı; tüketimin artmasıyla, pazardaki satıcıların tüketicinin önüne çok sayıda uyarıcının çıkmasıyla beraber tüketicinin tanıdık imgelere yöneldiğini fark etmesiyle gelişmiştir.
E) Markalaşma kavramı, nitelikli ürünlerin satıcıda bıraktığı etkiye göre gelişmiştir.

Cevap : D) Markalaşma kavramı; tüketimin artmasıyla, pazardaki satıcıların tüketicinin önüne çok sayıda uyarıcının çıkmasıyla beraber tüketicinin tanıdık imgelere yöneldiğini fark etmesiyle gelişmiştir.

20. Renkte “Doygunluk” (saturation/intensity), kavramını açıklayan bilgi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rengin 380 ile 700 nanometre arasında görülebilmesidir.
B) Rengin nasıl oluştuğunu ve etkileşime girdiğini açıklayan bir kavramdır.
C) Yayılan ışığın filtrelenerek renk üzerine verilmesidir.
D) Rengin maksimum kromada oluşu ve tam olarak ifade edilebilme halidir.
E) Rengin yaklaşık olarak ifade edilebilme halidir.

Cevap : D) Rengin maksimum kromada oluşu ve tam olarak ifade edilebilme halidir.

Temel Tasarım-1

Temel Tasarım-1 2023-2024 Vize Soruları

Auzef Temel Tasarım 1

Auzef Grafik Tasarımı Auzef Grafik Tasarımı TELEGRAM
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!