Tüketici Davranışları

Tüketici Davranışları

Vize Final
2022-23 Vize Soruları 2022-23 Final Soruları
2021 Vize Soruları 2020 Final Soruları
2021 Vize Deneme Soruları-1 2021 Final Soruları-1
2021 Vize Deneme Soruları-2 2021 Final Soruları-2

Tüketici Davranışları

Tüketici Davranışları 2021-Vize Soruları

1- İfade edilemeyen Hatta kişinin, kendisinin farkında olmadan yönlendirdiği güdüler olabilir.
Yukarıda bahsedilen güdü türü aşağıdakilerden hangisidir?

A ) olumsuz güdüler
B ) açık güdüler
C ) akılcı güdüler
D ) gizli güdüler
E ) olumsuz güdüler

Cevap : D ) gizli güdüler

2- Duyusal hafızaya yönelik aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğrudur?

A ) Duyular aracılığıyla elde edilen bilgileri depolayamaz
B ) Otomatik olarak çalışmamaktadır
C ) Duyulardan elde edilen deneyimler kalıcı olarak yer almamaktadır
D ) Eğer kişi dikkatini duyusal depoya yönlendirirse duyulardan elde ettiği/edeceği bilgilere yorumlamalar dahil olabilmektedir
E ) Gerçekte depolama için kullanılmaktadır

Cevap : D ) Eğer kişi dikkatini duyusal depoya yönlendirirse duyulardan elde ettiği/edeceği bilgilere yorumlamalar dahil olabilmektedir

3- Algılama, öğrenme ve hafıza süreçlerinde ürünün rolü üzerine yapılan bir çalışmada pazarlamacılar tüketici davranışının ilgili olduğu hangi disipline ait çalışmalardan faydalanabilir?

A ) Sosyal psikoloji
B ) Tarih
C ) Mikro iktisat
D ) Antropoloji
E ) Deneysel psikoloji

Cevap : E ) Deneysel psikoloji

4- Tüketici davranışının tüketiciler için incelenmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A ) Tüketicilerin tüketici davranışları hakkındaki bilgi altyapısının genişlemesi kendileri ve çevrelerini anlama seviyelerini arttırarak
B ) Pek çok işletme tüketicileri etkilemek için para, zaman ve çaba harcamaktadır
C ) Reklamlar ,web siteleri, ambalajlar veya diğer pazarlama strateji ve taktiklerinin tüketiciye etkilerinin tüketiciler tarafından anlaşılması
D ) Toplumlardaki bireylerin önemli bir bölümü tüketim faaliyetlerine diğer pek çok aktiviteden daha fazla zaman harcamaktadır
E ) Tüketiciler, diğer tüketiclerin davranışlarını inceleyebilirken kendi davranışlarını inceleyemezler

Cevap : E ) Tüketiciler, diğer tüketiclerin davranışlarını inceleyebilirken kendi davranışlarını inceleyemezler

5- Bireylere kendilerini tanımaları istenerek benlik ölçümü yapılabilir ve bunun için çoğunlukla kantitatif araştırma yöntemleri kullanılır.
Aşağıdakilerden hangisi bu yöntemlerden biri değildir?

A ) Doğrudan derecelendirme ölçeği
B ) sentetik ölçek
C ) nominal ölçek
D ) oransal ölçek
E ) Gruplandırma yöntemi

Cevap : A ) Doğrudan derecelendirme ölçeği

6-Aşağıdakilerden hangisi tutumların 4 temel işlemlerinden biri değildir?

A ) Bilgi İşlevi
B ) Soyutlama İşlevi
C ) Ego Koruma İşlevi
D ) Faydacı olma İşlevi
E ) Değer ifade etme işlevi

Cevap : B ) Soyutlama İşlevi

7-Aşağıdakilerden hangisi edimsel koşullama için yanlıştır?

A ) Edimsel koşullama bir amaca ulaşmak için yapılır ve daha karmaşık olabilmektedir.
B ) Edimsel koşullamada öğrenen kişi arzu edilen davranışı sergilemesine bağlı olarak ödül aldığı bir öğrenmeyi içerir
C ) Edimsel koşullama olumlu çıktı üreten davranışları yapmayı ve olumsuz çıktılar üreten davranışlardan kaçınmayı öğreten öğrenme teorisidir.
D ) Edimsel koşullamada tepki istemsiz ve bariz bir şekilde basittir
E ) Edimsel koşullamada yanıt ikamesi söz konusudur

Cevap : D ) Edimsel koşullamada tepki istemsiz ve bariz bir şekilde basittir

8-Aşağıdakilerden hangisi tüketici davranışlarına etki eden faktörlerden değildir?

a ) kültürel faktörler
b ) sosyolojik faktörler
c ) ekonomik faktörler
d ) psikolojik faktörler
e ) demografik faktörler

Cevap : c ) ekonomik faktörler

9-Aşağıdakilerden hangisi klasik koşullanma için yanlıştır?

A ) Klasik koşullama iki uyarıcının eşleşmesini içerir.
B ) Klasik koşullamada uyarıcı ikamesi vardır.
C ) Klasik koşullamada süreç, öncül uyarıcılara bağlı olarak şekillenmektedir.
D ) Klasik koşullamada tepki istemsiz ve bariz şekilde basittir.
E ) Klasik koşullama olumlu çıktılar üreten davranışları yapmayı ve olumsuz çıktılar üreten davranışlardan kaçınmayı öğreten öğrenme teorisidir.

Cevap : E ) Klasik koşullama olumlu çıktılar üreten davranışları yapmayı ve olumsuz çıktılar üreten davranışlardan kaçınmayı öğreten öğrenme teorisidir.

10- ………… dış kaynaklara ve olaylara yönelik sergilenen yanıtların bir sonucu olarak öğrenmenin gerçekleştiğini varsaymaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A ) Davranışşal öğrenme
B ) Model Olarak öğrenme
C ) Bilişsel öğrenme
D ) Bilinçaltı öğrenme
E ) Taklit yoluyla öğrenme

Cevap : A ) Davranışşal öğrenme

Tüketici Davranışları 2021-vize soruları

11- Dünya üzerindeki ilk üretim faaliyetleri aşağıdakilerden hangisi için gerçekleşmiştir?

A ) pazarda herhangi birine satmak için
B ) komşusu için
C ) kendisinden ürün talep eden tüccar için
D ) insanoğlunun kendisi ve ailesi için
E ) kendisinden ürün talep eden herhangi bir müşterisi için

Cevap : D ) insanoğlunun kendisi ve ailesi için

12- i. Harici girdiler
ii. Kodlama
iii. Depolama
iv. Bulup getirme
Hafıza süreci aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde sıralanmıştır?

A- i. ii. iv. iii.
B- i. ii. iii. iv.
C- i. iii. iv. ii.
D- iv. iii. ii. i.
E- ii. i. iv. iii.

Cevap : B- i. ii. iii. iv.

13- Tüketici davranışının aktörlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi gerçeği yansıtmamaktadır?

A ) Politik-toplumsal aktörler doğrudan tüketim sürecine katılmasa bile tüketicinin alışverişini tamamlama yollarında onların ilgisini çekmektedir
B ) pazarlamacılar tüketici ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik pek çok farklı organizasyon içerisinde bulunurlar
C ) pazarlamacılar tüketicinin ihtiyaçlarını tatmin etmeye çalışırlar ve bu süreçte tüketiciden kazanç sağlarlar
D ) politik-toplumsal aktörler tüketiciler ve pazarlamacıların faaliyeleri hakkında kamusal tartışmaya katılan bireyler veya organizasyonlardır
E ) tüketiciler ve pazarlamacılar tüketim sürecinin dolaylı katılımcılarıdır

Cevap : E ) tüketiciler ve pazarlamacılar tüketim sürecinin dolaylı katılımcılarıdır

14- ….. tüketicilerin bir ürün ya da hizmet hakkındaki genel değerlendirmeleridir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A ) İhtiyaç
B ) Tutum
C ) Performans
D ) İlgilenim
E ) Motivasyon

Cevap : B ) Tutum

15- Verilerin toplanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A- toplanan veriler uygun ortamlara kaydedilmelidir.
B- Çeşitli formlara işlenen veriler biriktirilmeli uygun bir zaman bulunduğunda bilgisayara aktarılarak analiz edilmelidir.
C- Hataların nedenlerinin bulunması elde eksiksiz bir veri setinin bulunmasına bağlıdır.
D- Belirli zamanlarda yeterli sayıda veri toplanmalıdır.
E- Geleneksel yöntem elde edilen verilerin önceden hazırlanmış çeşitli formlara kaydedilmesi şeklindedir.

Cevap : B- Çeşitli formlara işlenen veriler biriktirilmeli uygun bir zaman bulunduğunda bilgisayara aktarılarak analiz edilmelidir.

16- Bir kimseye, niçin ünlü bir tasarımcı tarafından hazırlanmış bir kot pantolon giymeyi tercih ettiği sorulduğunda o kişi genellikle, modaya uygun olduğu, kendisine çok yakıştığı ya da arkadaşlarının da aynı tasarımcıyı beğendiği ve tercih ettiğini söyleyecektir.”
Yukarıda bahsedilen güdü türü aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Olumlu güdüler
B ) Gizli güdüler
C ) Akılcı güdüler
D ) Olumsuz güdüler
E ) Acık güdüler

Cevap : E ) Acık güdüler

17-…. Bireyleri arzulanan hedeflere yönlendiren güdülerdir. Yukarıdaki boşlukları sırasıyla doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?

A ) Olumsuz güdüler
B ) Akılcı güdüler
C ) Açık güdüler
D ) Gizli güdüler
E ) Olumlu güdüler

Cevap : E ) Olumlu güdüler

18-Tüketici davranışı ile ilgili disiplinlere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi gerçeği yansıtmamaktadır?

A ) Tüketici davranışı demografiden istifade edebilir.
B ) Tüketici davranışı ile ilgili ilk zamanlarda çıkan pek çok teori mal ve hizmetlerin satın alınmasında tüketici faydalarını (tatmini ) rasyonel hareketlerini kapsayan iktisat teorileri temelliydi
C ) Tüketici davranışı ortaya çıkışından sonra pek çok farklı disiplinden beslenerek ve gelişerek kapsamını oldukça geliştirmiştir.
D ) Tüketici davranışı makro iktisattan istifade edebilir
E ) Tüketici davranışı göstergebilimi/edebi eleştiri gibi sözel alanlardan yararlanmamaktadır

Cevap : E ) Tüketici davranışı göstergebilimi/edebi eleştiri gibi sözel alanlardan yararlanmamaktadır

19- I-Bilişsel Bileşen
II-Evrimsel Bileşen
III- Davranışsal Bileşen
Bireylerin tutumlarını açıklamada bazı bileşenlerden faydalanır. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri bu bileşenler arasında yer almaz?

A ) Hepsi
B ) ii,iii
C ) i,iii
D ) iii
E ) i,ii,iii

Cevap : C ) i,iii

20-Bağımsız benliğe ilişkin açıklamalardan hangisi yanlıştır?

a ) Bağımsız benliğe sahip olan bireyler kendiine güvenen kişiler olma eğiliminden uzak değildir.
b ) Bağımsız benliğe sahip kişiler kişisel amaçlara,başarılara ve tutkulara Önem veririr
c ) Bağımsız benliğe sahip olan kişiler kendilerini;şimdiye kadaryapmış oldukları sahip oldukları ve kişisel özelliklerini ….
d ) Doğu kültüründe baskın olarak görülür.
e ) Bağımsız benliğe sahip kimseler ben merkezcidir.

Cevap : d ) Doğu kültüründe baskın olarak görülür.

Tüketici Davranışları 2021-vize soruları

21-Benlik teorisine ilişkin aağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a ) Bireylerin içinde bulunduğu sosyal ortamlar bireyin şimdik kişiliğinin şekillenmesinde rol oynamaz.
b ) Bireylerin etrafındaki kişilerle olan etkileşimi,onların benliklerini etkilemez.
c ) Sosyal çevre sadece kişiliğin geçmişteki oluşumunaetki edebilir.
d ) Bireyler tutarlı bir şekilde oldukları gibi davranarak kendilerini ifade edebilirler.
e ) Bireyler kendilerini ideal benliklerine yakınlaştıracak biçimde hareket etmezler.

Cevap : d ) Bireyler tutarlı bir şekilde oldukları gibi davranarak kendilerini ifade edebilirler.

22 ) Bazı çok tiz sesleri hayvanların duyup insanların duymamasını aşağıdaki kavramlardan hangisi açıklamaktadır?

a ) dikkat
b ) Bilinçaltı Algılama
c ) maruz kalma
d ) fark eşiği
e ) mutlak eşik

Cevap : d ) fark eşiği

23 ) Aşağıdakilerden hangisi hafıza sistemleri arasında yer almaz?

a ) uzun süreli hafıza
b ) kısa süreli hafıza
c ) duygusal hafıza
d ) kestirimli hafıza
e ) süreli hafıza

Cevap : d ) kestirimli hafıza

24 ) Aşağıdakilerden hangisi davranışsal öğrenme türüne aittir?

a ) edimsel koşullama
b ) bilinçaltı koşullama
c ) taksit yoluyla koşullama
d ) model olarak koşullama
e ) bilişsel koşullama

Cevap : a ) edimsel koşullama

25 ) ”Tüketici eğer yeterli süreye sahip ise satın alma kararı vermeden önce düşünme ve değerlendirme süreci uzayacaktır.Bireysel açısından ya da içinde yaşadığı toplumm genelinde ,ekonomik belirsizlikler ya da sıkıntılar mevcut ise tüketici ev eşyası satın alımı,onarım gibi masraflardan kaçınacak ve karar vermeyi erteleyecektir”.
Yukarıdaki bahsedilen güdü türü aşağıdakilerden hangisidir?

a ) gizli güdüler
b ) açık güdüler
c ) düşük öncelikli güdü
d ) akılcı güdü
e ) Yüksek öncelikli güdüler

Cevap : c ) düşük öncelikli güdü

26 ) ”Açık bir şekilde ifade edilemeyen hatta kişinin,kendisinin farkında olmadan yönlendirildiği güdüler olabilir”
Yukarıdaki bahsedilen güdü türü aşağıdakilerden hangisidr?

a ) olumlu güdüler
b ) olumsuz güdüler
c ) gizli güdüler
d ) akılcı güdüler
e ) açık güdüler

Cevap : c ) gizli güdüler

27“………….. kişinin kendisini nasıl gördüğü iken ………..kendisini nasıl görmek istediği ile ilgilidir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a ) ideal benlik-gerçek benlik
b ) gerçek benlik-ideal benlik
c ) ideal benlik-referans grup benliği
d ) gerçek benlik-uzatılmış benlik
e ) ideal benlik-olası benlik

Cevap : b ) gerçek benlik-ideal benlik

28-“örneğin,Porche marka araba sahipleri kendilerini,Volkswagen sahiplerine göre daha aktif ve gösterişli görmektedirler.”
Yukarıdaki örneği açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a ) ürün-imaj
b ) ürün benlik
c ) benlik-cinsiyet
d ) imaj-cinsiyet
e ) benlik-imaj

Cevap : b ) ürün benlik

29-“………..bireyleri arzulanan hedeflere yönlendiren…………..ise tam tersi istenmeyen durumlardan uzak durulması yönünde bireyleri yönlendiren güdülerdir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a ) açık güdüler-gizli güdüler
b ) akılcı güdüler-duygusal güdüler
c ) yüksek öncelikli güdüler-………………
d ) gizli güdüler-açık güdüler
e ) olumlu güdüler-olumusuz güdüler

Cevap : e ) olumlu güdüler-olumusuz güdüler

30-……………,bireyin kendi imajını ifade ediş biçimidir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a ) bellek
b ) algı
c ) benlik
d ) kişilik
e ) tutum

Cevap : c ) benlik

Tüketici Davranışları 2021-vize soruları

31-“Kimi işletmeler …………………………………………..uyarmak ve önceliğini arttırmak amacıyla,tüketicilere çeşitli teşvikler sunabilir.Örneğin,oteller ve seyehat firmaları,kış aylarında yaz mevsimi için rezervasyon yaptırmaları konusunda potansiyel müşterilerine onları teşvik edecek unsurlar, fiyat indirimleri vs.ile yaklaşmaktadır”

a ) açık güdüler
b ) düşük öncelikli güdüler
c ) yüksel öncelikli güdüler
d ) gizli güdüler
e ) akılcı güdüler

Cevap : b ) düşük öncelikli güdüler

32-“…………….. çok olumlu tutumlar beslemediğimiz bir araba markasının sınırlı sayıda üretimini gerçekleştirdiği modellerine karşı daha olumlu tutumlar geliştirmemizin nedeni açıklamaktadır.”
Yukarıdaki boşluğa tutumların değiştirilmesinde etkili olabilecek farklı durumları ifade eden aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

a ) az bulma
b ) uzmanlık
c ) fikir birliği
d ) beğenme
e ) karşıtlık

Cevap : a ) az bulma

33“…………………….uyumu,çevresindekilerinin kendisi haklarında ne düşündüğüne önem veren tüketiciler için (kendini yüksek derecede izleyenler ) önem vermeyenlere göre (kendini izleme eğilimi düşük olanlar ) özellikler tüketim toplum içinde ,diğer insanların gözü önünde yapılıyorsa,çok daha önemlidir.”

a ) benlik-imajı
b ) benlik-cinsiyet
c ) ürün-imaj
d ) ürün-benlik
e ) imaj cinsiyet

Cevap : a ) benlik-imajı

34 ) Aşağıdakilerden hangisi tüketicilerin satın alma öncesinde değerlendireceği konular arasında yer almaz?

a ) tüketicinin satın almış olduğu ürünler ilgili memnuniyetsiliğini bildirmesi
b ) tüketicinin bir ürünü istediğine karar vermesi
c ) tüketicinin bir ihtiyacının olduğunun farkına varması
d ) ürünü nereden satın alabileceğini araştırması
e ) bir ürünle ilgili fikir almak için arkadaşlarına danışması

Cevap : a ) tüketicinin satın almış olduğu ürünler ilgili memnuniyetsiliğini bildirmesi

35 ) ”Tutumlar bireylere dört farklı fonksiyonu ile etki etmektedir.” Aşağıdakilerden hangisi bu fonksiyonlardan birisidir?

a ) güç işlevi
b ) düşünce işlevi
c ) değer ifade etme işlevi
d ) yararsızlık işlevi
e ) saldırma işlevi

Cevap : c ) değer ifade etme işlevi

36-Tüketiciler,karar süreçlerinde alternatifleri değerlendirirken yada seçim yaparken mantık çerçevesinde en fazla faydayı elde edeceklerini düşündükleri seçimleri gerçekleştirirler.”

a ) gizli güdüler
b ) olumsuz güdüler
c ) açık güdüler
d ) akılcı güdüler
e ) olumlu güdüler

Cevap : d ) akılcı güdüler

37-Bir kimseye niçin,ünlü bir tasarımcı tarafından hazırlanmış bir kot pantolon giymeyi tercih ettiği sorulduğunda o kişi genellikle, modaya uygun olduğu,kendisine çok yakıştığı ya da arkadaşlarının da aynı tasarımcıyı beğendiği ve tercih ettiğini söyleyecektir.”

a ) akılcı güdüler
b ) açık güdüler
c ) olumsuz güdüler
d ) olumlu güdüler
e ) gizli güdüler

Cevap : b ) açık güdüler

38-Benlik-imaj uyumuna ilişkin ifadelerden hangisi doğrudur?

a ) benlik-imaj uyumu tüketici davranışlarını etkileyemez.
b ) benlik-imaj uyumu,toplum içinde yapılacak bir tüketim olduğunda yalnızken yapılacak bir tüketime göre çok daha önemsizdir.
c ) benlik-imaj uyumu ürünlerin bir çoğunda daha önemsizdir
d ) benlik-imaj uyumu,çevresindekilerinin kendisi hakkında ne düündüğüne önem veren tüketiciler için önem vermeyenlere göre çok daha önemlidir.
e ) benlik-imaj uyumu faydacı ürünlerde ,hedonik ürünlere nazaran daha önemli olmaktadır.

Cevap : d ) benlik-imaj uyumu,çevresindekilerinin kendisi hakkında ne düündüğüne önem veren tüketiciler için önem vermeyenlere göre çok daha önemlidir.

39-“Dudak silikonları patlayan bayanın toplum içerisine çıkmaya ilişkin yaşayacağı kaygı…………..ile ilglidir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a ) performans riski
b ) sosyal risk
c ) psikolojik risk
d ) finansal risk
e ) fiziksel risk

Cevap : b ) sosyal risk

40-Gelişen trendlerin tüketici davranışına etkisine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangsi gerçeği yansıtmamaktadır?

a ) tüketiciler diğer tüketicilerle kolay bir şekilde iletişime geçebilmektedirl.
b ) günümüzde pek çok tüketici oturduğu yerden,günün her saati alışveriş yapabilmektediro.
c ) teknoloji ve internetin gelişimi, elektronik pazarlama için pek çok kolaylık sağlamıştır ve zaman- mekan engellerini ortadan kaldırmıştırr.
d ) tüketici alışverişte günccel bilgilere ihtiyaç duymamakta eski bilgiler ile yetinmektedird.
e ) tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarında çeşitlilikler artmıştır.

Cevap : d ) tüketici alışverişte günccel bilgilere ihtiyaç duymamakta eski bilgiler ile yetinmektedird.

Tüketici Davranışları 2021-vize soruları

41 ) “……………………kişinin bir amaca yönelik olarak kendini belirli bir davranışa yönlendirmesi ve bu davranışı sürdürmesini içeren psikolojik süreçleri kapsayan bir kavramdır.”

a ) beklenti
b ) Motivasyon
c ) algı
d ) tutum
e ) davranış

Cevap : b ) Motivasyon

42-………………… istenmeyen durumlardan uzak durulması yönünde bireyleri yönlendiren güdülerdir.
Yukarıdaki boşlukları sırasıyla doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?

a ) gizli güdüler
b ) olumlu güdüler
c ) açık güdüler
d ) akılcı güdüler
e ) olumsuz güdüler

Cevap : e ) olumsuz güdüler

43-Duygusal hafıza,duyular aracılığıyla elde edilen bilgilleri deplar ve büyük ölçüde algılanan objenin ………………..gibi fiziksel niteliklere dayanmaktadır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?

a ) tadı-kokusu
b ) boyu-hacmi
c ) hacmi-eni
d ) eni-boyu
e ) rengi-boyu

Cevap : b ) boyu-hacmi

44-Aşağıdakilerden hangisi tüketici davranıı genel modelinde bireysel etkilerbaşlığı altında ele alınmaz?

a ) Motivasyon
b ) Tutumlar
c ) Kişilik
d ) Benlik
e ) Kültür

Cevap : e ) Kültür

45-Zaman içerisinde meydana gelen toplumsal değişiklikerede ve tarihiteki önemli olay ve gelişmelerde pazarlamanın ve ürünlerin etkisinin araştırıldığı bir çalımada aşağıdaki düşüncelerden Hangisine başvurulabilir?

a ) mikro iktisat
b ) göstergebilimi/edebi eleştiri
c ) klinik
d ) deneysel psikoloji
e ) tarih

Cevap : e ) tarih

46-………………….iki veya daha fazla organizasyon veya bireyin değer ifade eden unsurlarının karşılıklı olarak alınıp verilmesidir.

a ) pazarlama
b ) iletişim
c ) değişim
d ) gelişim
e ) ağızdan ağıza iletişim

Cevap : c ) değişim

47-“……………,duyularımızla algıladığımız duygusal ip uçları sayesinde ,bir ürünle ve o ürünün faydaları ile ilgili bilgilerin toplanması aşamasından sonra devereye girerek ürün hakkında bir karara varılmasını sağlayan faaliyettir”.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a ) tutum
b ) yorumlama
c ) algılama
d ) iletişim
e ) beklenti

Cevap : b ) yorumlama

48-Aşağıdakilerden hangisi duyusal uyaranlar arasında gösterilebilir?

a ) koku
b ) ağız
c ) kulak
d ) göz
e ) diz

Cevap : a ) koku

49-…………..,bireyin çevresinden gelen uyarıcıları (nesne,koku,tat,renk,hareket vs. ) kendileri için anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde seçmeleri,düzenlemeleri ve yorumlamalarıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a ) davranış
b ) beklenti
c ) tutum
d ) algılama
e ) iletişim

Cevap : d ) algılama

50- I.Harici girdiler
II.kaybetme
III.Depolama
IV.Unutma
Aşağıdakilerden hangisi/hangileri hafıza sürecinde yer alır?

a ) yalnız IV
b ) I,III
c ) I,II
d ) I,II,IV
e ) I,IV

Cevap : b ) I,III

Tüketici Davranışları 2021-vize soruları

51-“Ürün ve hizmetlerin sosyal grup üyeleri olarak davranışlarına etkisini araştıran pazarlamacılar……………..disiplinden faydalanabilir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a ) Antropoloji
b ) Deneysel psikoloji
c ) Tarih
d ) Sosyal psikoloji
e ) Mikro iktisat

Cevap : d ) Sosyal psikoloji

52-Klasik koşullama ve edimsel koşullama aşağıdaki hangi öğrenme türüne aittir?

a ) model alarak öğrenme
b ) taklit yoluyla öğrenme
c ) bilinçaltı öğrenme
d ) bilişsel öğrenme
e ) davranışsal öğrenme

Cevap : e ) davranışsal öğrenme

53-Aşağıdakilerden hangisi bireylerin tutumlarını açıklamada faydalanılan bilişenler arasında yer alır?

a ) kolayda bileşen
b ) kümsel bileşen
c ) yargısal bileşen
d ) kavramsal bileşen
e ) bilişsel bileşen

Cevap : e ) bilişsel bileşen

54-“İhtiyaçların acilen tatmin edilmesi gereklidir.Kış mevsiminde kombisi bozulan bir kişinin bunu tamir ettirmek için yada sonraki gün önemli bir iş görüşmesine gidecek olan bir kişinin yeni bir takım elbise satın almak amacıyla ürün yada marka alternatiflerini karşılaştırmak ve fiyat araştırması yapmak için yeterli zaman olmayacaktır.”

a ) açık güdüler
b ) düşük öncelikli güdüler
c ) yüksek öncelikli güdüler
d ) gizli güdüler
e ) akılcı güdüler

Cevap : c ) yüksek öncelikli güdüler

Tüketici Davranışları

Tüketici Davranışları
Auzef Ders Kitabı PDF
Auzef İşletme telegram işletme
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!