Uygarlık Tarihi Ünite -4

Uygarlık Tarihi Ünite -4

Uygarlık Tarihi Ünite -4

Fernand Braudel Ve Uygarlık Tarihi

Uygarlık Tarihi Ünite - 4

 

Anahtar Kavramlar

Uygarlık Tarihi
Tarih
Annales Okulu
Kısa Zaman
Devrevi Tarih
Konjontür
Uzun Süre
Yapı
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Braudel, mensubu olduğu Annales Okulu ile birlikte 20. Yüzyıl Batı tarih
yazımında yenilenmeyi temsil eden bir isimdir.
II. Dünya Savaşı sonrasında Batı’da uluslararası güç ilişkileri, toplumsal ve
ekonomik alanın örgütlenmesi yeni baştan yapılandırılmıştır.
Braudel bu yenilenme sürecinde, XIX. asır tarihçiliğinden farklılaşan yeni tarih
anlayışının öncü isimlerinden olmuştur.
Tarih bilimi, Braudel’in bağlı bulunduğu okul ile birlikte salt geçmişin bilimi
olmaktan çıkıp, gündelik sorunları da açıklamaya yönelmiştir.
Braudel tarihin, tarihçinin odaklandığı üç ayrı zamana işaret eder: Kısa zaman,
devrevi zaman, uzun süre.
Kısa zaman, olayın gerçekleştiği zamandır.
Devrevi zaman, tarihçinin dönemsel dalgalanmalar, yükseliş ve inişler ekseninde
gerçekleşen bölümlenmeler arasındaki sürece odaklandığı zamandır.
Uzun süre, kısa ve devrevi zamanı çok çok aşan, yüzyıllık ya da çok yüzyıla
yayılan olayların zamanıdır.
Savaş sonrasında yeni tarihle, 19. asır tarih anlayışında yenileşmelere gidilmiştir.
Örneğin tek çizgili tarih, ilerlemeci, ya da organizmacı tarih anlayışları terk edilmiş, diğer
sosyal bilimlerle etkili bir işbirliğine gidilmiştir.
Braudel, bütünsel bir birim olarak uygarlık tarihinin çözümlenmesinde diğer sosyal
bilimlerle yakın bir ilişki ve işbirliği içinde çalışılmaya ilişkin bir tutum geliştirmiştir.
Uzun süre, her hareketin yavaş ve geniş zaman mekânlarına yayıldığı bir tarihtir.
Uygarlıklar; onları taşıyan, onlara gerilimleri ve gelişmeleriyle hareket veren
toplumlar olmaksızın var olamaz.
Uygarlıkların hayatiyetini sürdürmesinde başrolü ekonomik işleyiş ve düzen
üstlenir.
Braudel, Annales Tarih Okulu ile birlikte, tarih disiplinin yenilenmesinde
belirleyici rol üstlenmiştir.
Braudel, yüzyılın tarih anlayışlarından sıyrılma arayışlarına rağmen, özellikle
uygarlıkların tanımlanmasında ve algılanmasında XIX. asır Batı Avrupası’nın Avrupamerkezci yaklaşımlarından kendisini kurtaramamıştır.
Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Fernand Braudel’in çalışma alanlarından biri değildir?

a) Merkezinde Akdeniz’in olduğu uygarlık tarihi çalışmaları
b) Kadın haklarının tarihsel gelişimi
c) Fransız Uygarlığı ve Fransız kimliği
d) Sosyal bilimler arasında işbirliği

Cevap : b) Kadın haklarının tarihsel gelişimi
2) Aşağıdakilerden hangisi Fernand Braudel’in anahtar kavramlarından değildir?

a) Kısa Zaman
b) Devrevi Tarih
c) Uzun Süre
d) Siyasi Tarih

Cevap : d) Siyasi Tarih
3) 1929 yılında Marc Bloch ve Lucien Febvre tarafından kurulan, Fernand Braudel’in
de mensubu olduğu tarih okulu ………….’dur.

Cevap : Annales Tarih Okulu
4) Fernand Braudel’in düşüncesinde, II. Dünya Savaşı sonrası oluşan yeni konjonktür
etkili olmuştur.
( ) Doğru ( ) Yanlış

Cevap : Doğru
5) Fernand Braudel’in geliştirdiği “uzun süre” kavramını açıklayınız.

 

 

Uygarlık Tarihi Çıkmış Sorular
UYGARLIK TARİHİ 2018 vize soruları
UYGARLIK TARİHİ 2018 vize final
Sosyoloji Çıkmış Sorular
Auzef Sosyoloji Lisans
UYGARLIK TARİHİ
Ünite özet ve Ünite Soruları
Vize
Final
Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3  Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
nite – 5 Ünite – 12
Ünite – 6  Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Türk Sosyoloji Tarihi Final 2017 Soruları

türk sosyoloji tarihi AUZEF

 

sosyoloji facebook grubu
siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook

Auzef çıkmış sorular

Uygarlık Tarihi Ünite -6

Uygarlık Tarihi Ünite -6

Uygarlık Tarihi Ünite -6

Neolitik Dönemden Uygarlığa: Mezopotamya

Uygarlık Tarihi Ünite - 6

Anahtar Kavramlar
Neolitik Dönem
Neolitik Devrim
Toplayıcılık
Yerleşik Tarım
Besin Üreticiliği
Şehir Devrimi
Sümerler
Devlet
Yaz
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
19. asırda uygarlık tarihine ilişkin Batı tarih yazımı, ilgileri ve açıklamaları
itibariyle Avrupa-merkezcidir.
Uygarlık tarihi, Neolitik devrimi takip eden şehir devrimi ile başlar.
Mezopotamya, uygarlığın geliştiği merkezi coğrafyayı oluşturmaktadır.
Neolitik kültürün özünü meydana getiren şeyler tarım ve Eski Dünya tarımının
ortaya çıktığı yerlerde tarımın normal tamamlayıcısı olan evcil hayvan yetiştirme işleriydi.
(Arnold Toynbee)
Neolitik dönemle insan tabiat karşısında pasif bir konumda, tabiatın imkânları ile
etkin bir ilişki kurma yolu, yöntemi ve araçlarını geliştirmiştir. Tabiatla kurulan bu yeni ilişki
insan tarihinde ilk önemli sıçramayı oluşturmuştur.
İkinci sıçrama tarımın sürekli bir şekilde yeni toprak peşinde koşma sorununa
dönüşmesinden kurtuluşla, yerleşik tarımın gerçekleştirilebilmesi olmuştur.
Yerleşik tarım ilk olarak Mezopotamya bölgesinde gerçekleşmiştir.
Yerleşik tarımın yapmanın sağladığı zenginlik şehirlerin gelişmesini, karmaşık bir
şehir hayatının oluşmasını, devlet örgütünün doğuşunu, kelimenin en modern anlamıyla
işbölümünün doğuşunu getirmiştir.
Sümer uygarlığı, Mezopotamya’nın kurak iklimine ve Fırat ve Dicle’nin düzensiz
taşkınlarına karşılık olarak ortaya çıkmıştır.
Dinî kurumlaşma, toplamda bürokratik aygıtın ve üretim süreçlerinin işletilmesinde
belirleyici rol üstlenecektir.
Yazı, Sümer uygarlığının önce Mezopotamya, sonrasında Eski Çağ uygarlıklarına
bıraktığı en önemli miras olarak görülebilir.
Uygarlığın ihtiyaç duyduğu hammadde ve mamul madde ihtiyacının karşılanması
ihtiyacı en başından beri uygarlıkları birbirleri ile ilişkili kılmıştır.
Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Neolitik devrimin ortaya çıktığı bölgelerden biri değildir?

a) Mezopotamya
b) Mısır
c) Çin
d) Avrupa

Cevap : d) Avrupa
2) Neolitik dönemin özünü meydana getiren iki önemli unsur ………….. ve
………..tır.

Cevap : ( Yerleşik ) tarım ve hayvancılık
3) İnsan tarihinde tetikleyici birinci sıçrama ……………………

Cevap : tarımdır / tarım başlangıcıdır
4) Dünyanın ilk kentleri Fırat ve Dicle arasındaki Mezopotamya’da kurulmuştur.
( ) Doğru ( ) Yanlış

Cevap : Doğru
5) ……, Sümer uygarlığının önce Mezopotamya, sonrasında Eski Çağ uygarlıklarına
bıraktığı en önemli miras olarak görülebilir.

Cevap : Yazı
6) Dinî kurumlaşmanın, Sümer uygarlığı üzerindeki etkilerini açıklayınız.
Uygarlık Tarihi Çıkmış Sorular
UYGARLIK TARİHİ 2018 vize soruları
UYGARLIK TARİHİ 2018 vize final
Sosyoloji Çıkmış Sorular
Auzef Sosyoloji Lisans
UYGARLIK TARİHİ
Ünite özet ve Ünite Soruları
Vize
Final
Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite – 5 Ünite – 12
Ünite – 6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Türk Sosyoloji Tarihi Final 2017 Soruları

türk sosyoloji tarihi AUZEF

 

sosyoloji facebook grubu

Auzef çıkmış sorular,  bütünleme sorular, final soruları, vize soruları

siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook

Uygarlık Tarihi Ünite -5

Uygarlık Tarihi Ünite -5

Uygarlık Tarihi Ünite -5

Uygarlık Tarihi Nasıl Okunmalı?

Uygarlık Tarihi Ünite - 5

 

Anahtar Kavramlar
Uygarlık Tarihi
Modern Uygarlık
İstanbul’un Fethi
Coğrafi Keşifler
Aydınlanma
Batı-Merkezcilik
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Modern uygarlık, bir dizi tarihi, siyasi ve toplumsal gelişmenin sonucu olarak
ortaya çıkmıştır.
Tarihi olayların başında 1453’te İstanbul’un Türkler tarafından fethi hadisesi
gelmektedir.
İstanbul’un Fethi’nin temel sonuçlarından birisi ekonomik ve sosyal olarak Batı’da,
Avrupa’da sıkışmaya yol açmış olmasıdır. Bu sıkışma haline karşılık olarak Batı’da yeni
arayışlar, bu durumu aşmaya ilişkin girişimler ortaya çıkmıştır.
Akdeniz’de Osmanlı hâkimiyetine bağlı olarak Avrupa’da ortaya çıkan sıkışma
haline karşı arayışlar iki yönde girişimleri tetikleyecektir.
Bunlardan birincisi İstanbul’un Fethi öncesinde başlayan, sonrasında hız kazanan
Doğu’ya Hindistan’a Akdeniz ekseni dışında yol arayışlarının Portekiz girişimleri şeklinde
ortaya çıkmasıdır.
İkinci teşebbüs ise, Haçlı Seferleri sonrasında yeniden öğrenilen dünyanın
yuvarlaklığı fikrini temel alarak hep batı yönünde giderek doğu ülkelerine ulaşma yönünde
girişimler.
Bu karşılaşma Batı Avrupa’da yoğun ilgi, araştırma, inceleme, ticari, askerî, siyasi
sefer ve girişimler silsilesine yol açtı.
Batı’da modern siyasi, iktisadi ve toplumsal gelişmenin gerisinde yatan ilk
muharrik güç kaynağı, Amerika Kıtası’nın zenginliklerinin Avrupa’ya nakledilmesi ile
gerçekleşti.
Avrupalılar için toplumlararası ilişkilerde Eski Çağ’da Yunan tecrübesiyle birlikte
uygarlıklar alanına girdiği andan itibaren hep bir ötekisi, yabancısı olageldi.
Yeni coğrafyalarda karşılaşılan topluluklar, kültürler Batı’nın yeni ötekileri idi.
Mısır, Babil, Asur, Hitit, Pers, Fenike, Kartaca, Sasani, İslam Batı’nın, Avrupa’nın
en eski ötekilerini oluştururlar.
19. Asır başlarından itibaren uygarlık kavramının yaygın bir biçimde kullanılması
toplumlar arası ilişkilerde karşılaşmalar, bu karşılaşmalarda etkinlik kurma arayışı ile doğrudan
ilgilidir.
Uygarlık tarihi bu anlamda Avrupa’yı merkeze alarak bir okuma ve çözümleme
girişimidir.
II. Dünya Savaşı sonrasından itibaren uluslararası ilişkiler sisteminin yeniden
yapılandırılmasının siyasi ve ekonomik talepleri, Batı-dışı toplumların Batı ile ilişkilerinin
düzenlenmesine ilişkin talepleri uygarlık, uygarlıklar, 19. Asrın Avrupa merkezci okuma ve
çözümlemelerini en azından ihtiyatla karşılamaya, bunun dışında yeni açıklama geliştirme
ihtiyacını doğurmuştur.
Günümüz uygarlık tarihi çalışmaları, daha önceki Avrupa merkezci ya da
şarkiyatçılığın baskın olduğu bu modern okuma teşebbüslerinin uygarlık tarihinin
aydınlatılmasında daha önceki rol ve bilgi birikimlerinin farkında olarak, yeni ve eski okumaları
birleştirici tutumla uygarlık tarihine eleştirel yaklaşımı geliştirmek durumundadır. İnkârcı değil,
eleştirel ve inşacı bir uygarlık tarihinin imkânı üzerine düşünülmelidir
Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden Batı uygarlığının ‘geleneksel öteki’ lerinden biri olarak kabul
edilemez?

a) Aztekler
b) Babil
c) Asur
d) Pers

Cevap : a) Aztekler
2) Hindistan’a ulaşmak için Akdeniz dışında yeni yollar arayan Portekiz girişimleri,
1497 yılında ……………… tarafından Ümit Burnu’nun dolaşılmasıyla tamamlanmıştır.

Cevap : Vasco da Gama
3) Dünyanın yuvarlak olduğu fikrinden yola çıkılarak hep batı yönünde ilerleyerek
doğu ülkelerine ulaşma girişimleri ………………’un Amerika Kıtası’nı keşfi ile
sonuçlanmıştır.

Cevap : Kristof Kolomb
4) Yeni ötekileri geleneksel ötekilerden ayıran özellikler nelerdir?

Cevap :
5) Uygarlık tarihi yazımında, Avrupa’yı merkeze alma çabasına ………….. denir.

Cevap : Avrupa-Merkezcilik
Uygarlık Tarihi Çıkmış Sorular
UYGARLIK TARİHİ 2018 vize soruları
UYGARLIK TARİHİ 2018 vize final
Sosyoloji Çıkmış Sorular
Auzef Sosyoloji Lisans
UYGARLIK TARİHİ
Ünite özet ve Ünite Soruları
Vize
Final
Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3  Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
nite – 5 Ünite – 12
Ünite – 6  Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Türk Sosyoloji Tarihi Final 2017 Soruları

türk sosyoloji tarihi AUZEF

 

sosyoloji facebook grubu

Auzef çıkmış sorular, vize soruları

siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook

 

Uygarlık Tarihi Ünite -7

Uygarlık Tarihi Ünite -7

Uygarlık Tarihi Vize Soruları

Uygarlık Tarihi Ünite -7

Uygarlıklar Arası İlişkiler Açısından Anadolu’nun Konumu

Uygarlık Tarihi Ünite -7

Anahtar Kavramlar
Uygarlık Tarihi
Anadolu
Anadolu’da Tarım
Anadolu’da Göçler
Anadolu’da Uygarlıklar Arası Karşılaşmalar
Kültür
Melezleşme
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Anadolu, uygarlık başlangıcından itibaren zengin bir nüfus hareketine ve yerleşme
tarihine sahip bir coğrafyadır.
Anadolu’nun coğrafi olarak yol ağları üzerinde oluşu kültürel alışverişi besleyip
kolaylaştırdığı gibi, yol ağlarının denetim ve yönetimi bu coğrafya üzerinde çok çeşitli siyasi
ve tarihi tecrübenin varlık kazanmasını sağlamıştır.
İklim şartları tarım imkânlarını sınırlamaktadır. Yağış azlığı, Anadolu’nun iç
kısımlarında, Doğu, Güney ve Doğu Anadolu’da tarım şartlarını ciddi bir biçimde
etkilemektedir.
Anadolu, iklim şartları, tarım sahaları bakımından görece sınırlı bir coğrafyadır.
Anadolu yol ağlarının merkezinde yer alması dolayısıyla insan hareketliliğinin
yöneldiği bir alan olmuştur.
Anadolu coğrafyası Doğu – Batı, Kuzey – Güney, Kuzey Batı – Güney Doğu,
Kuzey Doğu – Güney Batı istikametinde kara yolları ve suyolları ile sürekli olarak göçlere
tanıklık etmiş, maruz kalmıştır.
Anadolu coğrafyası tarih boyunca güçlü siyasi yapılara, büyük devletlere, güçlü
dünya imparatorluklarına ev sahipliği yapmış, merkez olmuş bir coğrafyadır.
Asur, Pers, Hitit, Roma, Bizans, Selçuklu ve en nihayet Osmanlı İmparatorluğu bu
bölgede ortaya çıkan yahut bu bölge üzerinden Eski Dünya’nın güç ilişkilerini yöneten güçlü
aktörler olmuşlardır.
Bölüm Soruları
1) Anadolu coğrafyası aşağıdaki mücadelelerden hangisine sahne olmamıştır?

a) Pers-Yunan
b) Mısır-Roma
c) Sasani-Bizans
d) Yunan-Roma

Cevap : d) Yunan-Roma
2) Aşağıdakilerden uygarlıklardan hangisi Anadolu topraklarında ortaya çıkmamıştır?

a) Selçuklu Devleti
b) Bizans İmparatorluğu
c) Kutsal Roma Germen İmparatorluğu
d) Osmanlı Devleti

Cevap : c) Kutsal Roma Germen İmparatorluğu
3) Anadolu, tarih boyunca güçlü siyasi yapılara, büyük devletlere, güçlü dünya
imparatorluklarına ev sahipliği yapmış, merkez olmuş bir coğrafyadır.
( ) Doğru ( ) Yanlış

Cevap : Doğru
4) Anadolu, iklim şartları, tarım sahaları bakımından oldukça verimli bir coğrafyadır.
( ) Doğru ( ) Yanlış

Cevap : Yanlış

Uygarlık Tarihi Vize Soruları

Uygarlık Tarihi Çıkmış Sorular
UYGARLIK TARİHİ 2018 vize soruları
UYGARLIK TARİHİ 2018 vize final
Sosyoloji Çıkmış Sorular
Auzef Sosyoloji Lisans
UYGARLIK TARİHİ
Ünite özet ve Ünite Soruları
Vize
Final
Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite – 5 Ünite – 12
Ünite – 6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Türk Sosyoloji Tarihi Final 2017 Soruları

türk sosyoloji tarihi AUZEF

 

sosyoloji facebook grubu

 

siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook

Auzef Sosyoloji çıkmış sorular online sınavlar

Auzef çıkmış sorular , vize soruları , final soruları , sosyoloji

 

Uygarlık Tarihi Ünite -8

Uygarlık Tarihi Ünite -8

Uygarlık Tarihi Ünite – 8

Mısır Uygarlığı

Uygarlık Tarihi Ünite - 8

Anahtar Kavramlar
Uygarlık Tarihi
Mısır uygarlığı
Bereketli Hilal
Nil Vadisi
Mısır’da Tarım
Firavun
Eski Krallık
Orta Krallık
Yeni Krallık
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Mısır uygarlığı, coğrafya ile insanın karşılaşması sonucunda ortaya çıkmıştır.
Mısır uygarlığı devlet müdahalesi ile gerçekleştirilen yapay sulama sistemlerine
dayanan güçlü bir tarım uygarlığıdır.
Nil’in çevresindeki arazilerinin yapay sulama sistemlerinin kamu imkânları ile
tarıma kazandırılması Mısır uygarlığının temelini oluşturmaktadır.
Mısır tarihinin ilk ve en eski kralı Menes’tir.
Mısır’ın en eski başkenti Memfis’tir.
Siyaset, Mısır’da, ‘olan, olmayan, olacak olan’ düzeyde her şeyden sorumludur.
Mısır’ın uygarlık tarihi bir dizi siyasi döneme ayrılmaktadır. Bu dönemler: Eski
Krallık (MÖ. 2686 – 2181) , I. Ara Dönem (MÖ. 2270-2010) , Orta Kralllık (MÖ. 2065 –
1785), II. Ara Dönem (MÖ. 1785 – 1555) , Yeni Krallık (MÖ. 1580 – 1200) olarak
adlandırılmaktadır,
Siyasi iniş çıkışlara rağmen Mısır uygarlığı doğuşundan nihayetlendiği döneme
kadar tam bir süreklilik içindedir.
Mısır yönetim sistemi güçlü bir merkeziyetçilikle belirlenir.
Devlet ve hükümdar insanüstü ve sonsuzluk düzeyinde kavranır. Firavun
Tanrılaştırılır; hem insanüstüdür, hem de sonsuzdur.
Mısır uygarlığı dünya tarihinin kaydettiği en uzun ömürlü uygarlıkların
başında gelmektedir.
Mısır yarattığı uygarlık kapasitesi ile dışından gelen girişimleri emebilme,
kendi iç enerjisine katabilme başarısı göstermiştir. Asur, Pers, Hellenistik müdahaleler,
daha sonrasında Roma müdahalesi Mısır uygarlığını sarsıcı etki yaratamamış, tam aksine
bu gruplar Mısır uygarlığı içinde erimişlerdir.
Bölüm Soruları
1) Mısır uygarlığı aşağıdaki dönemlerden hangisini yaşamamıştır?

a) Sülaleler Dönemi
b) Birinci Ara Dönem
c) Eski Krallık
d) Yeniçağ

Cevap : d) Yeniçağ
2) Mısır uygarlığının uygarlık tarihi açısından önemi nedir?
3) “Mısır dilinde Nil’in çeşitli durumlarını tanımlamaya yarayan en az yirmi terim
vardır.283 Nil ve Mısır. Nil ve sulama sistemleri. Nil ve yönetim. Bunlar içiçe geçmiş, ayrılmaz
ilişkilere işaret eder.” İfadesinden yola çıkarak Mısır uygarlığının su ile olan ilişkisini
açıklayınız.
4) Mısır uygarlığında merkezi bir siyasi yapılanmayı ve güçlü bir yönetimi gerektiren
koşullar nelerdir?
5) “Doğu uygarlıklarında siyaset kurumu, toplumsal alanın üretiminde, ekonominin
işlemesinde, toplamda uygarlığın üretiminde baskın bir biçimde biçimlendirici rol
üstlenmektedir.”
( ) Doğru ( ) Yanlış

Cevap :Doğru
6. Mısır uygarlığında Firavun Tanrılaştırılır; hem insanüstüdür, hem de sonsuzdur.
( ) Doğru ( ) Yanlış

Cevap : Doğru
Uygarlık Tarihi Çıkmış Sorular
UYGARLIK TARİHİ 2018 vize soruları
UYGARLIK TARİHİ 2018 vize final
Sosyoloji Çıkmış Sorular
Auzef Sosyoloji Lisans
UYGARLIK TARİHİ
Ünite özet ve Ünite Soruları
Vize
Final
Uygarlık Tarihi Ünite – 1 Uygarlık Tarihi Ünite – 8
Uygarlık Tarihi Ünite – 2 Uygarlık Tarihi Ünite – 9
Uygarlık Tarihi Ünite – 3 Uygarlık Tarihi Ünite – 10
Uygarlık Tarihi Ünite – 4 Uygarlık Tarihi Ünite – 11
Uygarlık Tarihi Ünite – 5 Uygarlık Tarihi Ünite – 12
Uygarlık Tarihi Ünite – 6 Uygarlık Tarihi Ünite – 13
Uygarlık Tarihi  Ünite – 7 Uygarlık Tarihi Ünite – 14

Türk Sosyoloji Tarihi Final 2017 Soruları

türk sosyoloji tarihi AUZEF

 

sosyoloji facebook grubu

 

siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook
Auzef Sosyoloji çıkmış sorular

Auzef çıkmış sorular , vize soruları , final soruları ,  bütünleme soruları ,  Auzef Sosyoloji bahar dönemi

Uygarlık Tarihi Ünite -9

Uygarlık Tarihi Ünite -9

Uygarlık Tarihi Ünite Soruları

Uygarlık Tarihi Ünite – 9

Yunan Uygarlığı

Uygarlık Tarihi Ünite - 9

Anahtar Kavramlar
Yunan uygarlığı
Polis
Denizaşırı ticaret
Felsefe
Şarklılaşma
Olimpiyat
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Eski Çağ Yunan uygarlığı 19. yüzyıl açıklamalarında Avrupa uygarlığının
başlangıç ve temel bir noktasıdır.
Eski Çağ Yunanistan tecrübesi mucizevi olarak görülür, algılanır ve açıklanır.
XX. yüzyılda Avrupa-merkezci uygarlık tarih yazımının gücünü kaybetmesiyle
birlikte Modern uygarlığının kökenleri artık Yunan tecrübesinin olağanüstülüğü üzerinden
değil, Yunan uygarlığının Akdenizli kaynakları üzerinden açıklanmaya başladı.
Yunan coğrafyası tarıma elverişli arazi yapısına sahip olmaktan uzaktır.
Yunan coğrafyasının zorlukları, sınırlıkları Eski Çağ Yunanlılarını denize yöneltti.
Yunanistan’ın Karanlık Çağdan çıktığı dokuzuncu ve sekizinci yüzyıllarda,
Doğuyla yapılan ticarete ağırlık verilmiştir.
‘Şarklılaştırma’, yüzyıllara yayılan ve Yunanlılar ile doğu halkları arasındaki
karmaşık ve çeşitli biçimlerde kurulmuş ilişkilerin bir sonucudur.
Yunan uygarlık tecrübesi doğrudan doğruya denizle ilişki içinde ortaya çıkmış,
yoğun bir biçimde Akdeniz, özelde Doğu Akdenizli uygarlıklarla ilişki içinde kendini inşa
etmiştir.
Yunan uygarlığının maddi temeli, uygarlık bölgeleri ile geliştirilen ticari
faaliyetlerce belirlenmiştir.
Siyasi ve toplumsal kriz Eski Çağ Yunanistan’nı sürekli olarak düşünsel arayış ve
sorgulamalara yöneltmiştir. Yunan uygarlığı bu anlamda felsefenin güçlü olduğu bir uygarlık
olarak tanımlanabilir.
Eski Çağ Yunanistan’ı sürdürülebilirlik ve uzun ömürlülük anlamında bir uygarlık
kapasitesi yaratamamıştır.
Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki kavramlardan hangisi Yunan uygarlığı ile ilişkili değildir?

a) Felsefe
b) Polis
c) Hukuk
d) Olimpiyat

Cevap : c) Hukuk
2) “Eski Çağ Yunanistanı sürdürülebilirlik ve uzun ömürlülük anlamında bir uygarlık
kapasitesi yaratamamıştır.”
( ) Doğru ( ) Yanlış

Cevap : Doğru
3) Yunanistan fiziki imkânları itibariyle değerlendirildiğinde son derece sınırlı
imkânlara sahiptir.
( ) Doğru ( ) Yanlış

Cevap : Doğru
4) Yunan uygarlığının uygarlık tarihi açısından önemi nedir?

Türk Sosyoloji Tarihi Final 2017 Soruları

türk sosyoloji tarihi AUZEF

 

sosyoloji facebook grubu
Uygarlık Tarihi Çıkmış Sorular
UYGARLIK TARİHİ 2018 vize soruları
UYGARLIK TARİHİ 2018 vize final
Sosyoloji Çıkmış Sorular
Auzef Sosyoloji Lisans
UYGARLIK TARİHİ
Ünite özet ve Ünite Soruları
Vize
Final
Uygarlık Tarihi Ünite – 1 Uygarlık Tarihi Ünite – 8
Uygarlık Tarihi Ünite – 2 Uygarlık Tarihi Ünite – 9
Uygarlık Tarihi Ünite – 3 Uygarlık Tarihi Ünite – 10
Uygarlık Tarihi Ünite – 4 Uygarlık Tarihi Ünite – 11
Uygarlık Tarihi Ünite – 5 Uygarlık Tarihi Ünite – 12
Uygarlık Tarihi Ünite – 6 Uygarlık Tarihi Ünite – 13
Uygarlık Tarihi  Ünite – 7 Uygarlık Tarihi Ünite – 14

siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook

Auzef Sosyoloji sorular

Uygarlık Tarihi Ünite Soruları

Auzef çıkmış sorular , vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Auzef Sosyoloji çıkmış sorular

Uygarlık Tarihi Ünite -10

Uygarlık Tarihi Ünite -10

Uygarlık Tarihi Final Soruları

Uygarlık Tarihi Ünite -10

Hitit Uygarlığı

Uygarlık Tarihi Ünite - 10

Anahtar Kavramlar
Hititler
Anadolu
Hattulişi
Kral Murşili
Kral Şuppiluliuma
Kadeş Savaşı
Diplomasi
Hattuşaş
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Anadolu tarih boyunca coğrafi mevkii itibariyle Asya, Avrupa kıtalar arasında yer
alışı, su ve karayolları kavşağında bulunuşu dolayısıyla toplumlar arası ilişkilerin gerçekleştiği
merkezi bir coğrafya olmuştur.
Hititler, MÖ. 1800 ile 1200 tarihleri arasında Anadolu coğrafyasında hüküm
sürmüşlerdir.
Hammadde kaynaklarının zenginliği, Anadolu coğrafyasının yol ağlarının
üzerinde olması ve aynı zamanda Mısır ve Babil gibi uygarlık bölgelerine komşu olması
Hititlerin bir siyasi yapı ve uygarlık olarak ortaya çıkışında önemli rol oynamıştır.
Hititler, Anadolu’daki siyasi boşluğun yarattığı istikrarsızlığı aşan bir siyasi yapıyı
geliştirerek bu coğrafyada ilk kez uzun ömürlü bir siyasetin, bir dünya imparatorluğunun
kurucusu oldular.
Hitit siyasi yönetimi, devleti en başından itibaren üç ana sorun alanına odaklanmış
gözükmektedir: Anadolu coğrafyasındaki kargaşa ve çekişme durumunun aşılarak istikrarlı bir
toplumsal düzenin tesisi; bölgede Asur ticari yerleşmeler çağından itibaren oluşmuş olan ticari
ağları ile ticaret yollarının güvenli bir biçimde işler ve kullanılır halde olmasını temini;
hammadde kaynaklarının denetimi.
Hititler güçlü siyasi ve askerî yapıyı tesisi etmiş olmalarına karşın, egemenlikleri
altına aldıkları küçük bağımsız mahalli siyasi yapılarla gevşek olarak tanımlanabilecek bir
tabiyet ilişkisi kurmuşlardır.
Hitit ordusu düzenli ve askerî nitelikleri ve kapasitesi itibariyle güçlü bir orduydu.
Hitit uygarlığı çok dilli bir uygarlıktır.
Hititlerde din çok tanrılı bir karakter gösterir.
Hititler şehir ve mimari konusunda da yaşadıkları coğrafyada bir imar ve
bayındırlık alanı yaratma başarısı göstermişlerdir.
Hititler yaklaşık beş asır boyunca Anadolu, Kuzey Suriye bölgesinde etkin bir
yönetim ve uygarlık kapasitesi geliştirmişlerdir. Askerî nitelikleri öne çıkmakla birlikte Hititler,
bu bölgede yüksek bir yönetim kapasitesi yaratmışlardır.
Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki kavramlardan hangisi Hitit uygarlığı krallarından biri değildir?
a) Hattuşili
b) I. Murşili
c) I. Şuppiluliuma
d) II. Ramses

Cevap : d) II. Ramses
2) Aşağıdakilerden hangisi Hitit uygarlığına komşu olan uygarlık çevrelerinden biri
değildir?
a) Babil
b) Mısır
c) Çin
d) Asur

Cevap : c) Çin
3) “Hammadde kaynaklarının denetimi ve ticaret yollarının kontrolü Hititler için
hayati öneme sahiptir.”
( ) Doğru ( ) Yanlış

Cevap : Doğru
4) “Hititlerde tek tanrılı din anlayışı vardır.”
( ) Doğru ( ) Yanlış

Cevap : Yanlış
Uygarlık Tarihi Çıkmış Sorular
UYGARLIK TARİHİ 2018 vize soruları
UYGARLIK TARİHİ 2018 vize final
Sosyoloji Çıkmış Sorular
Auzef Sosyoloji Lisans
UYGARLIK TARİHİ
Ünite özet ve Ünite Soruları
Vize
Final
Uygarlık Tarihi Ünite – 1 Uygarlık Tarihi Ünite – 8
Uygarlık Tarihi Ünite – 2 Uygarlık Tarihi Ünite – 9
Uygarlık Tarihi Ünite – 3 Uygarlık Tarihi Ünite – 10
Uygarlık Tarihi Ünite – 4 Uygarlık Tarihi Ünite – 11
Uygarlık Tarihi Ünite – 5 Uygarlık Tarihi Ünite – 12
Uygarlık Tarihi Ünite – 6 Uygarlık Tarihi Ünite – 13
Uygarlık Tarihi  Ünite – 7 Uygarlık Tarihi Ünite – 14

Türk Sosyoloji Tarihi Final 2017 Soruları

türk sosyoloji tarihi AUZEF

 

sosyoloji facebook grubu
siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook
Uygarlık Tarihi Final Soruları
Uygarlık Tarihi Ünite Soruları

Auzef çıkmış sorular , vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Uyarlık tarihi vize soruları

Uygarlık Tarihi Ünite -11

Uygarlık Tarihi Ünite -11

Uygarlık Tarihi Ünite – 11

Uygarlık Tarihi Ünite - 11

Roma Uygarlığı

Anahtar Kavramlar
– Roma uygarlığı
– Yunan tecrübesi
– Hukuk
– Pax Romana
– Yönetim
– Kavimler Göçü
– Vandallar

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

– Roma İmparatorluğu, Avrupa tarihinde, Yunan tecrübesinin sınırlılıklarını aşan ve
uluslararası ilişkilerde, uygarlıklar arası ilişkilerde sahne alan büyük bir güç olarak ortaya
çıkmıştır.
– Roma ile Yunan mirası ile ilişkisi, çeşitli düzeylerde kendisini gösterir. Roma ile
Yunan tecrübesi arasında kültürel, düşünsel bir ilişki, devamlılık söz konusudur.
– Roma ile Yunan arasındaki ilişki, devamlılık, daha ziyade toplumlararası ilişkilerde
konumlanma ya da üstlenilen rol ve bu rolün kurumlaşmış bir siyasete dönüştürülmesinde
görülmektedir.
– Eski Çağ’da Roma, bir köy yerleşmesinden bir şehire ve bir kent devletine
dönüşmüştür. Sonra sırasıyla monarşiye, cumhuriyete ve imparatorluğa dönüşerek bir siyaset,
yönetim merkezi haline gelmiştir.
– MÖ. IX. Yüzyıl: Roma’nın ilk yerleşme ve köy evresi başlamıştır.
– MÖ. 509’da Roma Cumhuriyeti kurulmuştur.
– MÖ. I. Yüzyıl Roma, Augustus önderliğinde örgütlenerek imparatorluk haline
gelmiştir.
– MS. 395 Roma İmparatorlu, Doğu ve Batı olarak ikiye bölünmüştür
– Mısır, Doğu Akdeniz, Suriye ve Mezopotamya gibi uygarlık bölgelerinin denetimi,
bu ilişkilerin tesisi ve yönetimi Roma’nın gerçek gücünü, maddi temelini oluşturmuştur. Bu
ilişkiler Roma’nın gücünü oluştururken, bu ilişkilerin yönetilememesi sorunu da güçsüzlük
kaynağını oluşturacaktır.
– Uygarlık bölgeleri kadar iç toplumsal enerjinin, kaynakların aşırı istismarı
beraberinden Roma’nın çelişkilerini, iç toplumsal gerilim ve çatışmalara sürüklenmesini
getirmiştir.
– Yunan uygarlığı felsefe etrafında tanımlanırken, Roma’yı tanımlayıcı özellik Roma
hukuku olarak ortaya çıkmaktadır.
Bölüm Soruları
1) Roma uygarlığının uygarlık tarihine bıraktığı en önemli miras aşağıdakilerden
hangisidir?

a) Hukuk
b) Felsefe
c) Edebiyat
d) Müzik

Cevap : a) Hukuk
2) Roma İmparatorluğu’nun doğu ve batı olarak ikiye bölünmesine sebep olan tarihsel
gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
a) İstanbul’un Fethi
b) İskender’in fetihleri
c) Vandal akınları
d) Bizans İmparatorluğu’nun kurulması

Cevap : c) Vandal akınları
3) “Roma ile Yunan tecrübesi arasında kültürel, düşünsel bir ilişki, devamlılık söz
konusudur.”
( ) Doğru ( ) Yanlış

Cevap :Doğru
4) “1453’te İstanbul’un Fethi ile birlikte Roma İmparatorluğu’nun dünya
siyasetindeki son temsiliyeti de tarihten tasfiye olmuştur.”
( ) Doğru ( ) Yanlış

Cevap :Doğru
Uygarlık Tarihi Çıkmış Sorular
UYGARLIK TARİHİ 2018 vize soruları
UYGARLIK TARİHİ 2018 vize final
Sosyoloji Çıkmış Sorular
Auzef Sosyoloji Lisans
UYGARLIK TARİHİ
Ünite özet ve Ünite Soruları
Vize
Final
Uygarlık Tarihi Ünite – 1 Uygarlık Tarihi Ünite – 8
Uygarlık Tarihi Ünite – 2 Uygarlık Tarihi Ünite – 9
Uygarlık Tarihi Ünite – 3 Uygarlık Tarihi Ünite – 10
Uygarlık Tarihi Ünite – 4 Uygarlık Tarihi Ünite – 11
Uygarlık Tarihi Ünite – 5 Uygarlık Tarihi Ünite – 12
Uygarlık Tarihi Ünite – 6 Uygarlık Tarihi Ünite – 13
Uygarlık Tarihi  Ünite – 7 Uygarlık Tarihi Ünite – 14

Türk Sosyoloji Tarihi Final 2017 Soruları

türk sosyoloji tarihi AUZEF

 

sosyoloji facebook grubu
siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook

 

Bahar Final Soruları

Auzef çıkmış sorular , vize soruları ,  final soruları , bütünleme soruları , Uygarlık Tarihi Final Soruları

Uygarlık Tarihi Ünite -12

Uygarlık Tarihi Ünite -12

Uygarlık Tarihi Ünite – 12

 

Uygarlık Tarihi Ünite - 12

Orta Çağ Avrupası
Anahtar Kavramlar
Orta Çağ
Feodalizm
Serf
Senyör
Ruhban Sınıf
Kilise
Rönesans
Haçlı Seferleri
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
– Batı Roma İmparatorluğu’nun MS. 476’da yıkılışını müteakip başlayan ve 1453’te
Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesiyle nihayetlenen dönem, Batı tarih yazımında
Orta Çağ olarak adlandırılır.
– Batı Roma İmparatorluğu MS. 476 da yıkılmasıyla dönemin toplumsal güçleri iki
yönde tepki vermiştir:
– 1- Barbar akınları karşısında küçük yerleşimlere bölünerek varlığını sürdürme
– 2-Katolik Kilisesi’nin geliştirdiği imkân süreç ve araçlarla barbar halkların
Hıristiyanlaştırılması
– Feodalizm, Roma İmparatorluğu’nun yıkılışı sonrasında Batı Avrupa’da ortaya
toplumsal, ekonomik ve siyasi örgütlenme olarak tanımlanabilir.
– Orta Çağ’da toplum sınıflarını şu şekilde sıralamak mümkündür: Serfler,
Aristokrasi, Ruhban Sınıf.
– Hıristiyan Kilisesi bu dönemde toplumsal, ideolojik, siyasi hatta ekonomik roller
üstlenmiştir.
– Rönesans, Orta Çağ döneminde, 1300 ile 1500 tarihleri arasında bugünkü İtalya’da
yaşanan iktisadi, siyasi ve düşünsel canlanma olarak tanımlanabilir. Kelime anlamı itibariyle
Rönesans ‘yeniden doğuş’ anlamına gelmektedir.
– Rönesans, Haçlı Seferleri sonrasında iktisadi ve siyasi güçlenmeye bağlı olarak
İtalya yarımadasında görülen bütünsel bir canlanmanın neticesi olarak, uygarlıklar arası
ilişkilerde yeniden Roma İmparatorluğu gibi konum sahibi olma arayışıdır.
– Haçlı Seferleri dinî, siyasi ve askerî unsurların Batı Avrupa’da yaşanan toplumsal,
maddi tıkanmalara bir çözüm arayışı içerisinde Hıristiyanlığın kutsal beldesi olarak tanımlanan
Kudüs’ü ele geçirmek hedefiyle çok kapsamlı bir nüfusu, askerî kampanya eşliğinde uygarlık/
üretim/ zenginlik bölgelerine yöneltme girişimi olarak ortaya çıkmıştır.
Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ’da ortaya çıkan siyasi aktörlerden biri değildir?

a) Vassal
b) Senyör
c) Burjuvazi
d) Serfler

Cevap : c) Burjuvazi
2) Aşağıdaki tarihsel olaylardan hangisinden itibaren Orta Çağ, “aşılması gereken kötü
geçmiş” olarak algılanmaktan çıkmıştır?

a) Rönesans
b) Fransız İhtilali
c) Haçlı Seferleri
d) İkinci Dünya Savaşı

Cevap : d) İkinci Dünya Savaşı
3) “Orta Çağ’da ekonomi büyük ölçüde sanayi faaliyetleri üzerine kuruludur.”
( ) Doğru ( ) Yanlış

Cevap : Yanlış
4) “Feodal toplum siyasi bölünmüşlüğüne rağmen, belirli bir kültür ve uygarlık
birliğine sahiptir.”
( ) Doğru ( ) Yanlış

Cevap : Doğru
Uygarlık Tarihi Çıkmış Sorular
UYGARLIK TARİHİ 2018 vize soruları
UYGARLIK TARİHİ 2018 vize final
Sosyoloji Çıkmış Sorular
Auzef Sosyoloji Lisans
UYGARLIK TARİHİ
Ünite özet ve Ünite Soruları

Vize

Final

Uygarlık Tarihi Ünite – 1 Uygarlık Tarihi Ünite – 8
Uygarlık Tarihi Ünite – 2 Uygarlık Tarihi Ünite – 9
Uygarlık Tarihi Ünite – 3 Uygarlık Tarihi Ünite – 10
Uygarlık Tarihi Ünite – 4 Uygarlık Tarihi Ünite – 11
Uygarlık Tarihi Ünite – 5 Uygarlık Tarihi Ünite – 12
Uygarlık Tarihi Ünite – 6 Uygarlık Tarihi Ünite – 13
Uygarlık Tarihi  Ünite – 7 Uygarlık Tarihi Ünite – 14

Türk Sosyoloji Tarihi Final 2017 Soruları

türk sosyoloji tarihi AUZEF

 

sosyoloji facebook grubu
siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook

Auzef çıkmış sorular , vize soruları,  final soruları , bütünleme soruları , auzef bahar dönemi soruları

Uygarlık Tarihi Ünite -13

Uygarlık Tarihi Ünite -13

Uygarlık Tarihi Ünite -13

Uygarlık Tarihi Ünite -13

Modern Uygarlığın Doğuşu
Anahtar Kavramlar
– Modern uygarlık
– Coğrafi Keşifler
– Burjuvazi
– Aristokrasi
– Reform Hareketi
– Mutlak Monarşi
– Kent
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
– Modern uygarlık, 1500-1800 tarihleri arasında ortaya çıkmış, bugün de değişimini
ve yeryüzündeki etkinliğini sürdüren bir uygarlıktır.
– Günümüz uygarlığı modern uygarlık olarak tanımlanmaktadır.
– Modern uygarlık, bir gerçekliğin anlatımı ve açıklaması olduğu kadar inşa edilmiş
bir anlatı olma niteliği de gösterir.
– Modern uygarlığa ilişkin anlatıda düz çizgili bir tarih anlayışı, yüksek ve etkin bir
performans, sürekli mükemmel olana doğru giden bir tarihi seyir çizgisi söz konusudur.
– Feodal dönemde toplumsal müesseseler, uygulamalar, yeniden üretimin yol ve
yöntemleri ya unutulmuş ya çok sınırlı bir düzeye inmişti.
– Modern uygarlığın doğuşuna ilişkin anlatıda merkezi bir yer tutan Coğrafi Keşifler,
öncelikle İstanbul’un Fethi’nin yarattığı bu sıkışma haline karşı geliştirilen arayış ve
girişimlerin neticesinde ortaya çıkmıştır.
– Avrupa insanı, özellikle yerleşik toplumsal düzen ve hiyerarşide yeri olan, belirli
bir statüye sahip toplumsal gruplar yeni keşfedilen coğrafyalara yönelik girişimlere dâhil
olmakta en azından mütereddit davranacaklardır.
– Yeni Hindistan yolunun bulunması ve Amerika kıtalarının keşfi modern
Avrupa’nın, modern devlet, toplum ve uygarlık sürecine girmesinin başlangıcını oluşturmuştur.
– Eski toplumsal yapının aktörü aristokrasi güç kaybı yaşarken, yeni dönemde
ortaya çıkan deniz aşırı ticaretin beslediği burjuva sınıfı orta çıkmaya başlamıştır.
– Serflik çözülerek yok olmaya yüz tutarken, biraz sonra şehirlerde ortaya çıkacak
olan yeni üretim düzeninin ihtiyaç duyduğu emek kaynağı haline geleceklerdir.
– Yeni Çağ ile birlikte feodal birimlerin yönetiminden, daha geniş bir coğrafyadaki
insan kaynakları ve toplumsal enerjinin yönetilmesi anlamında daha merkezi ve mutlak
yönetimlere geçiş yaşanmıştır.
– Edebiyatta geleneksel yazım dili ve türleri yenileşemeye uğrarken, yeni edebi
türlerin ortaya çıkışı yaşanacaktır. Modern roman, Yeni Çağ ile birlikte ortaya çıkmıştır.
Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki toplumsal sınıflardan hangisi modern uygarlığın ortaya çıkışıyla birlikte

güç kazanmıştır?a) Ruhban sınıf
b) Aristokrasi
c) Burjuvazi
d) Serfler

Cevap : c) Burjuvazi
2) “Modern uygarlık, tarihsel olarak 1500’lerde ortaya çıkma sürecine girmiş
1800’lerde ise kendisini bütünüyle kurmuştur”( ) Doğru ( ) Yanlış

Cevap :Doğru
3) “Modern uygarlığın ortaya çıkışıyla birlikte eski toplumsal yapının aktörü
burjuvazi güç kaybı yaşarken, yeni dönemde aristokrasi ortaya çıkmaya başlamıştır”( ) Doğru ( ) Yanlış

Cevap : Yanlış
4) 1453 yılında İstanbul’un Fethi’nin Coğrafi Keşifler’in ortaya çıkmasındaki rolü
nedir?
5) Modern uygarlığın ortaya çıkmasıyla güç kaybeden toplumsal sınıflar hangileridir?
Uygarlık Tarihi Çıkmış Sorular
UYGARLIK TARİHİ 2018 vize soruları
UYGARLIK TARİHİ 2018 vize final
Sosyoloji Çıkmış Sorular
Auzef Sosyoloji Lisans
UYGARLIK TARİHİ
Ünite özet ve Ünite Soruları
Vize
Final
Uygarlık Tarihi Ünite – 1 Uygarlık Tarihi Ünite – 8
Uygarlık Tarihi Ünite – 2 Uygarlık Tarihi Ünite – 9
Uygarlık Tarihi Ünite – 3 Uygarlık Tarihi Ünite – 10
Uygarlık Tarihi Ünite – 4 Uygarlık Tarihi Ünite – 11
Uygarlık Tarihi Ünite – 5 Uygarlık Tarihi Ünite – 12
Uygarlık Tarihi Ünite – 6 Uygarlık Tarihi Ünite – 13
Uygarlık Tarihi  Ünite – 7 Uygarlık Tarihi Ünite – 14

Türk Sosyoloji Tarihi Final 2017 Soruları

türk sosyoloji tarihi AUZEF

 

sosyoloji facebook grubu
siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook

Auzef çıkmış sorular , vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , sosyoloji bahar