auzefFelsefesosyoloji

Felsefeye Giriş Soru Cevap – Vize

Felsefeye Giriş Soru Cevap – Vize

1- Locke ideleri ne şekilde ayırmaktadır?

Cevap: Basit ve bileşik ideler.

2- Locke’un bilgi teorisinde ‘ide’ ne anlama gelmektedir?

Cevap: Düşünülen ya da algılanan her türlü zihin içeriği

3- Locke’a göre her tür bilginin kaynağı nedir?

Cevap: Deneysel tecrübe.

4- İde kavramına yaklaşımları açısından Locke’u Descartes’tan ayıran en önemli husus nedir?

Cevap: Doğuştan ideler öğretisinin reddeder.

5- Locke’a göre düşüncenin nesneleri nelerdir?

Cevap: İdeler.

6- Locke’un bilgi teorisinde tecrübenin yeri nedir?

Cevap: Tecrübe, Locke’a göre bütün bilgimizin kaynağıdır.

7- Locke’a göre hangi ideler doğuştan gelmiştir?

Cevap: Doğuştan ideler yoktur.

8- Locke için idelerin kaynağı nedir?
Cevap: Deneyim

9- Locke’un düşüncesine göre nesnelerin boyut, şekil, koku, tat…vs gibi özelliklerinin, nesneye dair bilgimize etkisi nedir?

Cevap: Koku, tat gibi öznel özellikler, boyut, şekil gibi kalıcı özellikler sayesinde kişi tarafından duyumlanabilir.

10- ‘Tabula Rasa’ ne demektir?

Cevap: Boş levha.

11- Locke’a göre madde ve cisim arasındaki fark nedir?

Cevap: Her cismin maddesi vardır.

12- Locke deneyimi ne şekilde ayırmaktadır?

Cevap: Dış duyum ve iç duyum.

13- Birincil nitelikler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) Duyulara bağlı değildirler.
b) Kültüreldirler.
c) Duyulara bağlıdırlar.
d) Özneldirler.
e) Rölatiftirler.

Cevap: a) Duyulara bağlı değildirler.

14- Locke’a göre aşağıdakilerden hangisi birincil nitelik ve ikincil nitelik açısından bakıldığında doğru değildir?

a) İkincil nitelikler olmadan nesne var olamaz.
b) Birincil nitelikler ve ikincil nitelikler, nesnenin öznel ve nesnel nitelikleridir.
c) Birincil nitelikler nesnel niteliklere işaret ederken, ikincil nitelikler özneldir.
d) Birincil nitelikler değişmeyen, sayılabilir niteliklerdir, ikincil niteliklerse renk, koku gibi algılayana göre değişebilen niteliklerdir.
e) Birincil nitelikler nesnenin temel nitelikleridir.

Cevap: a) İkincil nitelikler olmadan nesne var olamaz.

15- Locke’a göre hangisi zihnin temel eylemlerinden değildir?

a) İdeler ile hakikatin bilgisine ulaşmak
b) İdeleri soyutlama
c) İdeler üzerine düşünme
d) İdeleri ayırma-birleştirme
e) İdeleri karşılaştırma

Cevap: a) İdeler ile hakikatin bilgisine ulaşmak

16- Platon, fizik dünyanın ötesinde yer alan kalıcılık ve değişmezliğin olduğu dünyaya ne demektedir?

Cevap: İdealar dünyası.

17- Platon’a göre mutlak bilimin konusu itibarı ile aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

Cevap: İdealar

18-Platon açısından Deneyim dünyasının Gerçeklik ile ilişkisi nedir?

Cevap: Deneyim dünyası gerçeklikten pay almışların dünyasıdır.

19-Aşağıdakilerden hangisi ideaların bir özelliğidir?

Cevap: İdeaları sürekli ve durağandırlar, hiçbir değişime tabi değildirler.

20- Platon iyi ideasını neye benzetmektedir?

Cevap: Her şeyi aydınlatan güneşe

21-İdeaların ortak özellikleri, her birinin kaynağı olduğu düşünülen hangi idea ile açıklanır?

Cevap: İyi ideası

22-Platon felsefesi açısından metheksein ne demektir?

Cevap: Şeylerin İdealardan pay alırlar ya da onlara katılması

Felsefeye Giriş Soru Cevap – Vize

23-Platon için idealar ve fizik nesneler arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap: Fizik nesneler, idealardan pay alır.

24-Platon açısından aşağıdakilerden hangisi idealar hakkında geçersizdir?

a) Empirik bilimin nesnesi olmaları
b) Sabit olmaları
c) Değişmez olmaları
d) Gerçek olmaları
e) Fizik nesneleri olmamaları

Cevap: a) Empirik bilimin nesnesi olmaları

25-Platon açısından deneyimlediğimiz dünya ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

a) Gerçek olanın dünyasıdır
b) Yanılsatıcı bir dünyadır
c) Değişen bir dünyadır
d) Görünüşlerin dünyasıdır
e) Duyumlanan dünyadır.

Cevap: a) Gerçek olanın dünyasıdır.

26-Platon’un “iyi ideası” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Siyasi bir kavramdır.
b) En yüksek ideadır
c) Bütün diğer İdeaları anlamlı kılar
d) Güneşin canlıları beslemesi gibi, bilgiyi besler
e) Akıl ile arasında bir yakınlık vardır

Cevap: a) Siyasi bir kavramdır.
27-Descartes’a göre töz ne demektir?
Cevap: Var olmak için kendisinden başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayan şey.

28-Aşağıdakilerden hangisi açık seçik bilgi sağlayabilir?

Cevap: Matematiksel özellikler

29- Descartes’a göre bilginin güvenilirlik ölçütü nedir?

Cevap: Açık ve seçik olma.

30- Descartes’a göre zihnin temel özelliği nedir?

Cevap: Düşünmek.

31- Descartes düşünen ve yer kaplayan varlıkları nasıl adlandırmaktadır?

Cevap: Res cogitans ve res extensa

32- Descartes için açıklık ne demektir?

Cevap: Dolayımsız olarak sunulan ve zihnin kolaylıkla bilincine varabildiği bir nitelik

33- Descartes için, bilgimizin temelini oluşturan idelerin kaynağı nedir?

Cevap: Akıl

34- Descartes’a göre maddenin temel özeliği nedir?

Cevap: Yer kaplamak.

35- Aşağıdakilerden ngisi Descartes’in nesnelerin ikinci nitelikleri dediği niteliklerdendir?

Cevap: Renk

36- Descartes’a göre maddenin kendilerine tabi olduğu yasalar hangi yasalardır?

Cevap: Mekanik yasalar.

37-Descartes’ın belirlediği iki söz nelerdir?

Cevap: Zihin ve madde

38- Aşağıdakilerden hangisi Descartesin felsefi sistemine uygun düşmez?

a) Anlama yetisi, insanın bir şeyleri hissetmesini sağlar.
b) Anlama yetisi, insan mümkün olan her şeyin idesine sahip olamayacağı için sonludur.
c) İnsanın iki temel yetisi vardır, anlama yetisi ve irade
d) İrade şeylerin var olduklarını ve onlara ait olduğu düşünülen nitelikleri tasdik ya da inkar eder.
e) İrade, anlama yetisi gibi sınırlı değildir.

Cevap: a) Anlama yetisi, insanın bir şeyleri hissetmesini sağlar.

39- Aristoteles bilimleri nasıl ayırmaktadır?

Cevap: Poetik, pratik, teorik

40- Aristoteles’e göre neyin değişmeden kaldığı neyden hareketle çıkarılabilir?

Cevap: Duyulara konu olan nesnelerin değişiminden hareketle.

41-Aristoteles’e göre ediniliş biçimine göre insanın ilk ve doğrudan edindiği bilgi hangisidir?

Cevap: Duyulardan gelen bilgi.

telegram
anatomi Felsefeye Giriş

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!