SMMM

SMMM Staja Giriş Sınavı 2019Mart-Online (ALAN BİLGİSİ)

SMMM Staja Giriş Sınavı 2019Mart-Online (ALAN BİLGİSİ)

#1. Aşağıdaki işlemlerden hangisi sadece pasif karakterli hesaplarda değişime neden olur?

#2. Aşağıdaki hesaplardan hangisinin kalanı “Dönem Kârı veya Zararı hesabı”nın alacak tarafına aktarılır?

#3. Finansal tablolarını yıllık olarak hazırlayan bir işletme, 01.12.2018 tarihinde ihraç ettiği 6 ay vadeli 30.000 ₺ nominal değerli finansman bonosunu ihraç tarihinde 24.000 ₺’ye satmıştır. Vade sonunda bono bedeli bankadaki hesaptan ödenmiştir. Buna göre, işletmenin vade sonunda yapacağı kayıtla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#4. İşletme, vadesinde tahsil edemediği 40.000 ₺’lik senedi 500 ₺’lik noter masrafı ödeyerek 15.12.2018 tarihinde protesto ettirmiştir. 30.12.2018 tarihinde senet borçlusu 45.000 ₺’lik yeni senet getirmek suretiyle eski senedi değiştirmiştir. Buna göre, 30.12.2018 tarihinde yapılan senet değiştirme işlemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#5. 2016 yılında 80.000 ₺’ye satın alınan ve hurda değeri bulunmayan, ekonomik ömrü 5 yıl olan makineye azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman hesaplanmaktadır. Makine, 2018 yılı içerisinde alınan bir çek karşılığında 30.000 ₺’ye satılmıştır. Buna göre, makine satışından kaynaklanan kâr ya da zarar kaç ₺’dir?


#6. İşletmenin varlık ya da kaynaklarında henüz değişime neden olmayan ve işletmenin sonuç hesaplarını da etkilemeyen işlemlerin izlenmesinde kullanılan hesaplar aşağıdakilerden hangisidir?

#7. İşletme, geçmiş yıllarda oluşan 40.000 ₺’lik zararın tamamını genel kurul kararına göre ayrılan yedeklerden karşılamıştır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#8. İşletme, fabrika yapmak amacıyla 80.000 ₺ ödeyerek arsa satın almıştır. Aynı yıl içinde arsa üzerinde bulunan eski binayı 5.000 ₺’ye yıktırmış ve oluşan enkazı da 3.000 ₺’ye satmıştır. İzleyen dönemde fabrika yapımından vazgeçilmiş ve arsa 90.000 ₺’ye peşin satılmıştır. Buna göre, arsa satışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#9. İşletmelerin, bir bedel ödemek suretiyle elde ettikleri bazı hukuki tasarruflar ile kamu otoritelerinin kendilerine belirli alanlarda tanıdığı kullanma, yararlanma gibi yetkiler dolayısıyla yaptığı harcamalar aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?

#10. Bir işletme 2015 yılında 200.000 ₺ bedelle satın aldığı bir makineyi, üretim miktarı yöntemi kullanarak amortismana tabi tutmaktadır. 2018 yılı sonu itibarıyla makinenin defter değeri 100.000 ₺, vergi mevzuatına göre ayrılmış olan birikmiş amortismanı 120.000 ₺ ve vergi oranı da ’tir. TMS 12 Gelir Vergileri standardına göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


#11. TMS 2 Stoklar standardına göre finansal tablolarda aşağıdaki açıklamalardan hangisinin yapılması gerekli değildir?

#12. TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü standardı aşağıdakilerden hangisine uygulanmaz?

#13. A işletmesi sahibi olduğu bir fabrika binasını yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırmış ve kiraya vermiştir. Kira sözleşmesinin sona ermesiyle kiracı fabrika binasını boşaltmış ve A işletmesi fabrika binasını herhangi bir geliştirme yapmadan elden çıkarmaya karar vermiştir. TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller standardına göre, fabrika binası elden çıkarılıncaya kadar nasıl sınıflandırılmalıdır?

#14. Aşağıdakilerin hangisi muhasebe bilgi sisteminin son fiilî aşamasıdır?

#15. Bir işletme, geçici yatırım için 25.000 ₺’ye aldığı ve 5.000 ₺ karşılık ayırdığı hisse senetlerinin tamamını banka aracılığıyla satmıştır. Satışa aracılık eden banka, 500 ₺ komisyonu hesaben kestikten sonra kalan 20.000 ₺’yi işletmenin hesabına yatırmıştır. Buna göre, hisse senedi satış kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılmaz?


#16. ABC Ticaret İşletmesi, geçici yatırım amacıyla sahip olduğu hisse senetlerine 6.000 ₺ değerinde temettü tahakkuk ettiğini öğrenmiş ve temettü kuponlarını tahsil edilmesi amacıyla XYZ Bankasına göndermiştir. Buna göre, yapılacak muhasebe kaydıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#17. Bir işletme 2015 yılında 200.000 ₺ bedelle satın aldığı bir makineyi, üretim miktarı yöntemi kullanarak amortismana tabi tutmaktadır. 2018 yılı sonu itibarıyla makinenin defter değeri 100.000 ₺, vergi mevzuatına göre ayrılmış olan birikmiş amortismanı 120.000 ₺ ve vergi oranı da ’tir. TMS 12 Gelir Vergileri standardına göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#18. TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat standardına göre, işletmenin müşteriye devrettiği mal ve hizmetler karşılığında sürenin geçmesinden ziyade başka bir şarta (örneğin işletmenin gelecek performansına) bağlanmış bedele ilişkin tahsil hakkı aşağıdakilerden hangisidir?

#19. İşletme faaliyetlerine özgü belirsizlikler nedeniyle birçok finansal tablo kaleminin değeri tam olarak tespit edilemez, ancak tahmin edilebilir. Tahminler, en güncel ve güvenilir bilgilere dayanarak muhakemede bulunmayı gerektirir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi hakkında TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar standardına göre tahmin yapılması gerekli değildir?

#20. Financial Accounting Standards Board (FASB) hangi tarihte kurulmuştur?


#21. Evre (safha) maliyet yöntemini kullanan işletmede ilk evreye ilişkin dönem üretim bilgileri aşağıdaki gibidir: Dönem başı yarı mamul stokları miktarı 2.500 birim Dönemde üretimi tamamlanarak aktarılanların miktarı 9.000 birim Dönemde üretime yeni başlanan birim miktarı 7.500 birim Dönem sonu yarı mamul stoklarının miktarı 1.000 birim Dönem sonu yarı mamul stoklarının tamamlanma dereceleri: -Direkt ilk madde ve malzeme açısından -Şekillendirme açısından Yukarıdakilere ve “Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi”ne göre, direkt ilk madde ve malzeme açısından eşdeğer birim sayısı kaçtır?

#22. İşletmede (V), (Y) ve (Z) ortak ürünleri üretilmektedir. Bunların üretilmesi sırasında bir esas üretim gider yerinde toplanan birleşik giderler toplamı 200.000 ₺’dir. Çeşitli özelliklerine göre ürünler için belirlenen katsayılar (ağırlıklar) ise sırasıyla 2, 3 ve 4’tür. (V) ürününden 8.000 adet, (Y) ürününden 10.000 adet ve (Z) ürününden 1.000 adet üretilmiştir. Buna göre, birleşik giderlerin ortak ürünlere dağıtımında “Katsayı (Ağırlıklı Ortalama veya Eşdeğer Ürün Miktarı Sayısı) Yöntemi” kullanıldığında, (Y) ürününün birleşik gider payı kaç ₺’dir?

#23. İşletmede üretim döneminde 20.000 adet mamul üretilmiştir. Bu dönemde üretim giderlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 60.000 ₺ Direkt İşçilik Giderleri 110.000 ₺ Genel Üretim Giderleri 90.000 ₺ Toplam üretim maliyeti 260.000 ₺ 90.000 ₺ olarak belirlenen genel üretim giderlerine ilişkin şu bilgiler de elde edilmiştir: Değişken genel üretim giderleri 60.000 ₺ Sabit genel üretim giderleri 30.000 ₺ İşletmede maliyetler hesaplanırken değişken maliyet yöntemi kullanıldığı biliniyorsa, mamulün birim maliyeti kaç ₺’dir?

#24. Standart maliyet yöntemini uygulayan işletmenin standart maliyet kartından alınan bilgiye göre 3 kilogram direkt ilk madde kullanılarak 1 birim mamul üretilmesi ve 1 birim mamulün direkt ilk madde giderinin 450 ₺ olması gerekmektedir. Üretim döneminde 59.000 kilogram direkt ilk madde kullanılarak 20.000 birim mamul üretilmiş ve toplam direkt ilk madde gideri 9.440.000 ₺ olarak gerçekleşmiştir. Buna göre, işletmenin direkt ilk madde farkı (sapması) aşağıdakilerden hangisidir?

#25. İşletmenin üretim dönemine ilişkin bilgileri aşağıdaki gibidir: Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 27.000 ₺ Direkt İşçilik Giderleri 10.000 ₺ Dönem Başı Yarı Mamul Stoku 8.000 ₺ Endirekt İşçilik Giderleri 13.000 ₺ Fabrika Binası Sigorta Gideri 4.000 ₺ Fabrika Binası Amortismanı 3.000 ₺ Dönem Sonu Yarı Mamul Stoku 5.000 ₺ Dönem başında 50 birim ve toplam maliyeti 5.000 ₺ olan mamul stokta bulunmaktadır. Dönem içinde 500 birim mamulün üretimi tamamlanmıştır. İşletmenin dönemsonu stoklarında 200 birim mamul kalmış ise, sattığı mamullerin maliyeti ilk giren ilk çıkar stok değerleme yöntemine göre kaç ₺’dir?


#26. I. Esas üretim gider yerlerinde çalışan ve taşıma faaliyetlerini yerine getiren işçilerin aldıkları ücret direkt işçiliktir. II. Mamul üretimi gerçekleştiren işletmelerde yer alan hizmet üretim bölümlerine (yemekhane, sosyal tesisler, bakım onarım gibi) ait ücretler endirekt işçiliktir. III. Bir üretim işletmesi kapasite yetersizliği nedeniyle sürekli fazla mesai yapıyor ise, üretici işçiler için tahakkuk eden veya ödenen fazla mesai primleri endirekt işçiliktir. IV. Üretim bölümlerinde çalışan yönetici personelin bütün ücret ve maaşları endirekt işçiliktir. İşçilik ücretleri ile ilgili yukarıdaki yaklaşımlardan hangileri doğrudur?

#27. Sipariş maliyet yöntemini kullanan işletme genel üretim giderlerini (GÜG) siparişlere yüklerken tahminî yükleme oranı kullanmaktadır. İlgili faaliyet dönemi için tahminî yükleme oranı direkt işçilik saati (dis) başına 100 ₺ olarak belirlenmiştir. İşletme o dönem üretimini gerçekleştirdiği Sipariş 1 ve Sipariş 2 için sırasıyla 100 dis ve 200 dis çalışma gerçekleştirmiştir. Dönemde gerçekleşen fiilî GÜG toplamı ise 35.000 ₺’dir. Buna göre, dönem sonunda GÜG farklarının hesaplanması ve ilgili hesaba aktarılması amacıyla yapılan muhasebe kaydı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#28. Uzun vadeli yabancı kaynak kullanarak ticari mal satın alan bir işletmede aşağıdakilerden hangisi bu işlemden etkilenmez?

#29. İşletmenin devamlı sermayesi 4.000.000 ₺ ve kısa vadeli yabancı kaynakları 2.000.000 ₺’dir. Buna göre, bu işletmenin net çalışma sermayesi 500.000 ₺ ise, işletme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

#30. Faaliyet kârının dikey yüzdesi ve brüt satış kârının dikey yüzdesi olan bir işletmenin net satış gelirleri 2.000.000 ₺ ise, faaliyet giderleri kaç ₺’dir?


#31. İşletmenin finansal tabloları yatay analiz tekniğine göre analiz edilirken satılan ticari mallar maliyeti değişim oranı 2016 yılı için ve 2017 yılı için olarak hesaplanmıştır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#32. . A ve B İşletmelerinin Faaliyet Kârları, Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârları ile Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararları birbirine eşittir. Ancak gelir tabloları incelendiğinde A İşletmesinin Olağan Kârının daha yüksek olduğu görülmektedir. Buna göre, bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

#33. Net satışları 6.000.000 ₺ olan bir işletmenin aktifleri, özkaynaklarının iki katıdır ve bu işletmenin aktif devir hızı 3’tür. Buna göre, bu işletmenin borçlarının toplamı kaç ₺’dir?

#34. Bilgisayar destekli denetim tekniklerinin kullanılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#35. “Çalışma kâğıtları, yürütülen denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS) uygun olduğuna dair kanıt sağlar. Ancak, denetçinin bir denetimde dikkate aldığı her konuyu ve yargısını belgelendirmesi gerekli ve uygulanabilir değildir. Bu tür durumlarda, BDS’lere uyum denetim dosyasında yer alan belgelerde gösterilmiş olabilir ve ayrıca belgelendirilmesine gerek yoktur.’’ Aşağıdakilerden hangisi denetim belgelendirilmesine ilişkin yukarıda sunulmuş açıklama kapsamında değerlendirilemez?


#36. Bağımsız Denetim standartlarına göre, finansal ve finansal olmayan veriler arasındaki anlamlı ilişkilerin analiz edilmesi yoluyla, finansal bilgilerin değerlendirilmesi aşağıdakilerden hangisidir?

#37. Aşağıdakilerden hangisi dijital bilgilerin denetim kanıtı olarak güvenilirliklerinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek kriterlerden biri değildir?

#38. Denetçinin yargısına göre raporuna eklediği, kullanıcıların; denetimi, denetçinin sorumluluklarını veya denetçi raporunu anlamalarıyla ilgili olan, finansal tablolarda sunulan veya açıklananlar dışında bir hususa atıfta bulunduğu bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

#39. Denetim kanıtlarının yeterliliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#40. Denetimde döngü yaklaşımı uygulanması durumunda, aşağıdaki döngülerden hangisi kasa hesabının denetimi ile doğrudan ilişkili bir döngü değildir?


#41. Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların denetimi sırasında denetçinin uyacağı temel meslekî etik ilkelerden biri değildir?

#42. Üçüncü bir tarafın saklama ve kontrolü altında bulunan stokların denetimini yürüten bir denetçinin aşağıdaki denetim prosedürleriÜçüncü bir tarafın saklama ve kontrolü altında bulunan stokların denetimini yürüten bir denetçinin aşağıdaki denetim prosedürlerinden hangisini uygulaması beklenmez?den hangisini uygulaması beklenmez?

#43. Aşağıdakilerden hangisi banka hesaplarının denetimi sırasında farklı kaynaklardan elde ettiği denetim kanıtlarının tutarsız olması durumunda, denetçinin uygulayacağı prosedürlerden biri olamaz?

#44. ağıdakilerden hangisi işletmeye ait taşıtları denetleyen bir denetçi için işletmenin sahiplik iddiasına yönelik güvenilir bir denetim kanıtıdır?

#45. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin denetiminde kullanılabilecek denetim prosedürlerinden biri değildir?


#46. Denetim ekibi içinde gerçekleştirilen müzakerelerde, ilişkili taraflar ile ilgili ele alınan hususlar arasında aşağıdakilerin hangisinden söz edilemez?

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

SMMM Staja Giriş Sınavı 2019Mart-Online (ALAN BİLGİSİ)

SMMM Staja Giriş Sınavı 2019 Mart-Online (ALAN BİLGİSİ)

SMMM

TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ ONLİNE SINAV-(Genele Kültür)

SMMM 2019 Mart Staja Giriş Online Sınav(İNGİLİZCE)

 

toefl grammar

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!