SMMM

SMMM Staja Giriş Sınavı 2019Mart-Online (ALAN BİLGİSİ)

SMMM Staja Giriş Sınavı 2019Mart-Online (ALAN BİLGİSİ)

#1. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin denetiminde kullanılabilecek denetim prosedürlerinden biri değildir?

#2. Cari yıl denetimi sırasında müşteri işletmenin kiralamış olduğu binada yaptırdığı asansörün taşıma kapasitesinin artırılmasına yönelik yapılan harcamayı gider olarak kaydettiği tespit edilmiştir. Buna göre, denetçinin yaptığı çalışma aşağıdaki denetim amaçlarından hangisine yöneliktir?

#3. Para arzının 2.000 ₺ ve parasal taban çarpanının 4 olduğu bir ekonomide Merkez Bankası para arzını artırmak için açık piyasada aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

#4. Devalüasyon ve net ihracat arasındaki dinamik ilişkiyi yansıtan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#5. BDS 530 Bağımsız Denetimde Örnekleme standardına göre, ortaya çıkan değişiklik ve bunun örneklem sayısına etkisi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#6. Gayrisafi yurt içi hasılanın ölçümü için kullanılan harcama yaklaşımının bir parçası olan hükümet alımları aşağıdakilerden hangisini içermektedir?

#7. “Artan Fırsat Maliyeti Kanunu” olarak bilinen olgu, aşağıdakilerden hangisine neden olur?

#8. Bir tüketicinin X malından elde ettiği toplam fayda U=24X-X2 fonksiyonu ile gösterilmektedir. Buna göre, bu tüketicinin X malı için doyum noktası kaç birim tüketim düzeyinde sağlanır?

#9. ara talebinin faize duyarlılığının düşük olmasının IS veya LM eğrisi üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

#10. ara talebinin faize duyarlılığının düşük olmasının IS veya LM eğrisi üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

#11. Emekten elde edilen gelirin sermaye gelirlerine göre daha düşük oranda vergilendirilmesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

#12. Aşağıdakilerden hangisinin bütçesi Türkiye’de Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamında değildir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi harcamalar üzerinden alınan vergilerden biri değildir?

#14. Gelir vergisi oranının sıfır olduğu ve bütçenin dengede olduğu bir ülkede iki sosyal grup vardır. Gelir dağılımında I. grup toplam gelirin ’ini, II. grup ise ’ini almaktadır. I. grubun marjinal tasarruf eğilimi 0,1 iken II. grubun marjinal tasarruf eğilimi 0,5’tir. Buna göre, ekonomik daralmanın önüne geçmek isteyen devlet aşağıdaki kamu maliyesi adımlarından hangisini atarsa bütçe dengesinde görece az bozulma yaratarak millî gelirde daha yüksek bir büyüme sağlar?

#15. Toplam talebi ilk hamlede ve dolaysız bir şekilde etkilemeyen kamu harcamalarına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

#16. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre, iş kabulü hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#17. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bağımsız çalışan meslek mensubu için “kişisel çıkar tehdidi” yaratabilecek durumlardan biri değildir?

#18. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre, ücret sözleşmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#19. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne göre, reklam kuralları hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#20. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre, ücret sözleşmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#21. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre, “meslekî ruhsatları vermek” Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin hangi organının görevidir?

#22. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne göre, reklam kuralları hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#23. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği’ne göre, “disiplin kovuşturmasının zamanaşımı süresi” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#24. 857 sayılı İş Kanunu’na göre, işveren vekili ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#25. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, çalışma süreleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#26. 4857 sayılı İş Kanunu’na ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, aşağıdaki hâllerden hangisinde kurulan iş ilişkisi hukuka uygundur?

#27. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre, toplu iş sözleşmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#28. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, aşağıdaki hâllerden hangisinde hak sahiplerinin almış oldukları ölüm aylığı kesilir?

#29. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi iş güvencesi hükümlerinin kapsamındadır?

#30. I. Matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulması II. Mal bildiriminde bulunulması III. Mücbir sebeplerin varlığı IV. Borçlunun yabancı memlekette bulunması 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre, yukarıdakilerden hangileri tarh zamanaşımını durduran nedenler arasında yer alır?

#31. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi menkul sermaye iradı sayılan gelirler arasında yer almaz?

#32. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek şartıyla en fazla kaç yıla ilişkin geçmiş yıl zararı indirim konusu yapılabilir?

#33. 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’na göre, miras yoluyla vuku bulan intikallerde mirasın açıldığı, diğer suretle vaki intikallerde malların hukuken iktisap edildiği gün, bu vergiye konu olan mallar açısından aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

#34. Bağımsız denetime tabi olmayan (X) Anonim Şirketi’nin 06.03.2018 tarihinde yapılan genel kurul toplantı gündemi şöyledir: (a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması (b) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi (c) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki (ç) Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası (d) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi (e) Şirketin merkezinin taşınmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği Azlık oluşturan pay sahiplerinin, şirketin finansal tablolarının gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle toplantının ertelenmesi talebinde bulunması üzerine genel kurul toplantısı ertelenmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, ertelenmesine karar verilen söz konusu 06.03.2018 tarihli toplantıda aşağıdaki kararlardan hangisi alınabilir?

#35. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisinin matrahına dâhil unsurlar arasında yer almaz?

#36. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi geçerli bir ticaret unvanıdır?

#37. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, ticari dava ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#38. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, bono bedeli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#39. I. Sözleşmenin kurulmasına yönelik iradenin haberci veya çevirmen gibi bir aracı ya da bir araç tarafından yanlış iletilmiş olması hâlinde de yanılma hükümleri uygulanır. II. Diğer tarafın, sözleşmenin yanılanın kastettiği anlamda kurulmasına razı olduğunu bildirmesi durumunda, sözleşme bu anlamda kurulmuş sayılır. III. Yanılan, yanılmasında kusurlu ise, diğer taraf yanılmayı biliyor olsa bile, yanılan sözleşmenin hükümsüzlüğünden doğan zararı gidermekle yükümlüdür. IV. Saikte yanılma, kural olarak esaslı yanılma sayılmaz. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, yanılma ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

#40. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun, taraflarca ifa yerinin belirlenmediği hâllerde uygulama alanı bulacak hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#41. “Ahmet Yıldız’a vekâleten ödeyiniz.” İmza: Mehmet Çiçek (El yazısıyla atılmıştır.) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, yukarıda örneği verilen ciro hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#42. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun, taraflarca ifa yerinin belirlenmediği hâllerde uygulama alanı bulacak hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#43. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, borçlunun temerrüdü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#44. “(A), soğuk bir kış gününde, dağda donmaktan kurtulmak için (B)’nin kulübesinin kapısını kırarak içeri girmiştir.”

#45. Tarafların aralarında mevcut bir borcu kısmen veya tamamen ortadan kaldırmaya ve bu suretle borçlunun borçtan kurtulmasına yönelik yaptıkları sözleşmeye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

#46. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, sebepsiz zenginleşmeden doğan istem hakkı, kaç yılın geçmesiyle zaman aşımına uğrar?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

SMMM Staja Giriş Sınavı 2019Mart-Online (ALAN BİLGİSİ)

SMMM Staja Giriş Sınavı 2019 Mart-Online (ALAN BİLGİSİ)

SMMM

TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ ONLİNE SINAV-(Genele Kültür)

SMMM 2019 Mart Staja Giriş Online Sınav(İNGİLİZCE)

 

toefl grammar

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!