Ceza Muhakemesi Ve İnfaz Hukuku 2021 Final Soruları

Ceza Muhakemesi Ve İnfaz Hukuku 2021 Final Soruları

Ceza Muhakemesi Ve İnfaz Hukuku 2021 Final Soruları

Ceza Muhakemesi Ve İnfaz Hukuku 2021 Final Soruları

1. Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi ifade eder şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kovuşturma
B) Soruşturma
C) Temyiz
D) İddianame
E) İstinaf

Cevap : B) Soruşturma

2. I) Suçtan zarar gören, bildiriminde failin kim olduğunu göstermek zorunda değildir
II) Bildirimde fiilin hukuki nitelendirilmesinin yapılması zorunlu olmadığı gibi fiili nasıl nitelendirdiğinin de bir önemi yoktur
III) İştirak halinde işlenen suçlarda, şikayet suç ortakları arasında bölünemez
IV) Şikayet diğer suç ortaklarına da sirayet eder. Bunlar hakkında ayrıca bir bildirim yapılmasına gerek yoktur
Yukardakilerden hangileri şikayetin fiile ilişkin olmasının sonucudur?

A) I, IV
B) I, II, III, IV
C) III, IV
D) I, III
E) I, II

Cevap : B) I, II, III, IV

3. Aşağıdakilerden hangisi yakalama işlemine gözaltına alma ve gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhuriyet Savcısının yazılı emrine karşı itiraz edebileceklerden biri değildir?

A) Üçüncü derece de dahil kan hısımı
B) Eşi
C) Kanuni Temsilci
D) Müdafi
E) Yakalanan kişi

Cevap : A) Üçüncü derece de dahil kan hısımı

4. Aşağıdakilerden hangisi Hakimin davaya bakmayacağı hallerden biri değildir?

A) şüpheli sanık veya mağdurun kan veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoydan biri ise
B) Şüpheli sanık veya mağdur ile aralarında evlat edinme bağlantısı varsa
C) Suçtan kendisi zarar görmüşse
D) Sonradan kalksa bile şüpheli sanık veya mağdur ile aralarında evlilik vesayet veya kayyımlık ilişkisi bulunmuşsa
E) Şüpheli sanık veya mağdur ile aralarında dördüncü derece dahil kan hısımlığı varsa

Cevap : E) Şüpheli sanık veya mağdur ile aralarında dördüncü derece dahil kan hısımlığı varsa

5. Ceza muhakemesinde kıyas ve yorum ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Ceza muhakemesinde maddi ceza hukukunda olduğu gibi kıyas yasaktır.
B) Ceza muhakemesinde kıyas kural olarak serbesttir.
C) Sınırlayıcı kurallar ile istisna oluşturan kurallar bakımından kıyas kabul edilmemektedir.
D) Mevzuatta soyut olarak belirlenen kuralların anlamı ve kapsamının ne olduğunun ortaya çıkarılması faaliyetine yorum denir
E) Kıyas bir olaya ilişkin hukuk kurallarının kanun tarafından düzenlenmemiş benzer bir olayaungulanması demektir

Cevap : B) Ceza muhakemesinde kıyas kural olarak serbesttir.

6. Aşağıdakilerden hangisi tanıklıktan çekinme hakkı olan meslek gruplarından biri değildir?

A) Hekimler
B) Eczacılar
C) Müşavirler
D) Avukatlar
E) Mühendisler

Cevap : E) Mühendisler

7. “Eskişehir’de bir eve girerek laptop ile elektrikli testereyi çalan iki hırsız polis ekiplerinin takibi sonucu ele geçirildi” olayda başvurulan koruma tedbiri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Önleme araması
B) Gözaltı
C) Yakalama
D) Tutuklama
E) Adli arama

Cevap : C) Yakalama

8. I) Davaya bakan mahkeme, görevli olup olmadığına kovuşturma evresinin her aşamasında resen karar verebilir.
II) CMK m.5’te görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebileceği düzenlenmiş ancak görevsizlik itirazının reddine karşı gidilebilecek bir yol öngörülmemiştir. Bu durum hükme karşı başvurulacak kanun yolu incelemesinde dikkate alınacaktır
III) Görevsizlik üzerine verilen kararlar kesindir.
IV) Görevsizlik kararları temyiz edilebilir.
V) Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir.
Madde bakımından yetkisizlik kararı ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A) I, IV
B) I, II
C) II, III
D) I, II, V
E) III, V

Cevap : D) I, II, V

9. Aşağıdakilerden hangisi kanun yoluna başvurma hakkı olanlardan değildir?

A) Cumhuriyet savcısı
B) Katılan sıfatını almış olanlar
C) Sanık
D) Şüpheli
E) Sulh ceza hakimi

Cevap : E) Sulh ceza hakimi

10. Aşağıdakilerden hangisi Ceza Muhakemesi Kanununda bir kanun yolu olarak düzenlenmemiştir?

A) İstinaf
B) Temyiz
C) İtiraz
D) Anayasa mahkemesine bireysel başvuru
E) Kanun yararına bozma

Cevap : D) Anayasa mahkemesine bireysel başvuru

11. Taşınmaz hak ve alacaklara el koymaya ilişkin olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Taşınmaz hak ve alacaklara el koyma konusunda karar verme yetkisi sadece hakime aittir
B) Taşınmaz hak alacak ve diğer malvarlığı değerlerinin şüpheli veya sanığa ait olması gerekmektedir
C) El koymanın konusunu oluşturabilecek malvarlığı değerleri kanunda tek tek sayıldıktan sonra diğer malvarlığı değerlerine de yer verilmek suretiyle kapsamlı bir düzenleme öngörülmüşbulunmaktadır
D) soruşturma veya kovuşturma konusu suçun işlendiğine ve bu suçlardan elde edildiğine dair somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunması gerekir
E) Başka bir kişinin zilyetliğinde bulunması halinde el koyma işlemi yapılamaz

Cevap : E) Başka bir kişinin zilyetliğinde bulunması halinde el koyma işlemi yapılamaz

12. “Somut şüphe olmaksızın belirsiz kişilere yönelik bir araştırma faaliyetidir.” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muhafaza altına alma
B) El koyma
C) Önleme araması
D) Adli arama
E) Yakalama

Cevap : C) Önleme araması

13. “Mahkumiyet hükümleri kesinleşmedikçe infaz olunmaz” şeklinde ifade edilen temel infaz hukuku ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gizlilikten kaçınma
B) İnfazın kesintisizliği
C) İnfazın kanuniliği
D) İnfazın bireyselleştirilmesi
E) Hukuk devlet ilkesi

Cevap : C) İnfazın kanuniliği

14. Aşağıdakilerden hangisi infaza ilişkin ilkelerden biri değildir?

A) İnfazın mecburiliği
B) İnfazın kanuniliği
C) infazın kesintisizliği
D) İnfazın bireyselleştirilmesi
E) Gizlilikten kaçınma

Cevap : A) İnfazın mecburiliği

Ceza Muhakemesi Ve İnfaz Hukuku 2021 Final Soruları

15. I) İstinaf
II) Olağanüstü itiraz
III) Yargılamanın yenilenmesi
IV) kanun yararına bozma
V) İtiraz
Yukarıdakilerden hangileri olağanüstü kanun yollarıdır?

A) II, III, IV
B) I, II
C) III, IV
D) III, IV, V
E) I, V

Cevap : A) II, III, IV

16. Aşağıdakilerden hangisi ihbar ya da şikayetin yapılabileceği kurumlardan biri değildir?

A) Valilik
B) Kolluk makamları
C) Barolar birliği
D) Elçilik
E) Cumhuriyet başsavcılığı

Cevap : C) Barolar birliği

17. Aleyhe değiştirme yasağı aşağıdakilerden hangisi için uygulama alanı bulmaz?

A) İtiraz
B) Yargılamanın yenilenmesi
C) kanun yararına bozma
D) Temyiz
E) istinaf

Cevap : A) İtiraz

18. “Sanığın işlettiği kahvehanede kaçak sigara sattığının ihbar olunması üzerine kamyon şoförlerinin zaman zaman çantalarını koydukları kahvehanenin dışındaki merdiven boşluğunda bulunan içerisinden başkalarına ait giyecek eşyalar çıkan çantalardan birisinin içerisinden ele geçirilen suça konu silahın….” olayda uygulanan koruma tedbiri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adli kontrol
B) Yakalama
C) Arama
D) El koyma
E) Gözaltı

Cevap : D) El koyma

19. İletişimin dinlenmesi kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi koruma tedbiri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bu tedbir bilişim sistemine girme suçu bakımından bir hukuka uygunluk sebebidir
B) Bu tedbire başvurmak için hakim veya mahkemenin meslek tecrübesinden edindiği bilgiler yeterlidir
C) Bu koruma tedbirine yalnızca kovuşturma aşamasında karar verilebilir
D) Söz konusu koruma tedbirine karar veren hakim veya mahkeme sanık veya şüphelinin gıyabında bukararı veremez
E) Bu tedbire yalnızca örgütlü suçluluk halinde başvurulabilir

Cevap : A) Bu tedbir bilişim sistemine girme suçu bakımından bir hukuka uygunluk sebebidir

20. Aşağıdakilerden hangisi hüküm çeşitlerinden biri değildir?

A) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması
B) Mahkumiyet
C) Beraat
D) Davanın reddi
E) Davanın düşmesi

Cevap : A) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması

21. I) Kanunda açıkça gösterilen hallerde hakim veya mahkeme kararıyla ve gecikmede sakınca varsa diğer yetkili merciin yazılı emriyle haberleşmenin gizliliğine dokunulabilir
II) Belli suçlar için başvurulabilen ve şüpheli ve sanığa uygulanan gizli bir koruma tedbiridir
III) Alınan karar ve yapılan işlemler tedbir süresince gizli tutulur
IV) Bu tedbire sadece işlenmiş olan bir suçun delillerine ulaşmak için başvurulur
Telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesi koruma tedbirine ilişkin olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A) I, II, III
B) I, III
C) yalnız IV
D) II, III
E) Yalnız III

Cevap : A) I, II, III

22. Mahkemelerce verilip kesinleşen ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin hükmün yerine getirilmesi olarak tanımlanabilir.” şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaptırım
B) Tazmin etmek
C) İnfaz
D) Ceza muhakemesi
E) Ceza hukuku

Cevap : C) İnfaz

23. I) Açık ceza infaz kurumunda cezasının son altı ayını kesintisiz olarak geçiren
II) Çocuk eğitim evinde toplam cezasının beşte birini tamamlayan
III) Koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalan iyi hal hükümlerinin talebi halinde
IV) Ceza infaz kurumu idaresince hükümlü hakkında hazırlanan değerlendirme raporu dikkate alınarak infaz hakimi tarafından karar verilebilir
Cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına karar verilebilmesi için aranan koşullar yukarıdakilerden hangisidir?

A) I, II
B) I, IV
C) II, IV
D) II, III
E) I, II, III, IV

Cevap : E) I, II, III, IV

24. “……..” ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin kesinleşmiş hükümlerin yerine getirilmesine ilişkin esasları gösteren özerk bir hukuk dalıdır
Boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A) İnfaz hukuku
B) Özel infaz rejimi
C) Ceza muhakemesi hukuku
D) ceza hukuku
E) Şekli ceza hukuku

Cevap : C) Ceza muhakemesi hukuku

25. “Yargılama konusu işin hükme bağlanması ve bunun kesinleşmesinden sonra, maddi ve mali sorumluluk taşıyarak hükmün sonuçlarından etkilenecek veya bunlara katlanacak kişiyi ifade eder.” şeklinde tanımlanan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanık
B) Şüpheli
C) Müdafi
D) Malen sorumlu
E) Katılan

Cevap : D) Malen sorumlu

26. Ceza muhakemesi hukukunun temel kaynağı, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 5271 sayılı
………
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İnfaz Kanunudur.
B) Yürürlük Kanunudur
C) Teşkilat Kanunudur.
D) Türk Ceza Kanunudur.
E) Ceza Muhakemesi Kanunudur.

Cevap : E) Ceza Muhakemesi Kanunudur.

27. “Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz.” şeklinde ifade edilen temel infaz hukuku ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eşitlik İlkesi
B) İnsan Onurunun Dokunulmazlığı İlkesi
C) Hukuk Devleti İlkesi
D) Sosyal Devlet İlkesi
E) İnfazın Kanuniliği

Cevap : B) İnsan Onurunun Dokunulmazlığı İlkesi

28. I) Temyiz sebebi, ancak hükmün hukuki yönüne ilişkin olabilir.
II) Yargıtay, yalnız temyiz başvurusunda belirtilen hususlar ile temyiz istemi usule ilişkin noksanlardan kaynaklanmışsa, temyiz başvurusunda bunu belirten olaylar hakkında incelemeler yapar.
III) Yargıtay’dan verilen bozma kararına bölge adliye veya ilk derece mahkemesi direnebilir (Yargıtayca kararı bozulan ilk derece ya da istinaf mahkemesinin, bozma kararına uymayarak kendi kararında direnmesidir.) ya da bozma kararına uyabilir.
IV) Direnme üzerine Yargıtay Ceza Genel Kurulunca verilen kararlara karşı direnilemez. Yani YCGKkararları kesindir.
V) Bozma sonrasında yerel mahkemenin yeniden yargılama yaparak bozmaya uyması durumunda, ne kendisi tarafından verilen ilk hükümle ne de bozma gerekçesi ile bağlı olmaması anlamına gelen bozmadan sonra serbestlik kuralı devreye girecektir.
Temyize ilişkin olarak yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I, II, III, IV
B) III, IV, V
C) I, III, IV, V
D) I, II, III
E) I, II, III, IV, V

Cevap : E) I, II, III, IV, V

Ceza Muhakemesi Ve İnfaz Hukuku 2021 Final Soruları

29. Kısa süreli hapis cezalarının özel infaz şekilleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kadın ve 65 yaşını bitiren erkekler yönünden konutta infaz rejiminde, hükmedilen ceza üzerinde koşullu salıverme hükümleri uygulanmamaktadır.
B) Mahkeme, hükümlünün cezasının özel infaz usulüne göre çektirilmesine re’sen karar verebilir.
C) Geceleri infaz rejiminde, hükmedilen ceza üzerinde koşullu salıverme hükümleri uygulanmamaktadır.
D) Hafta sonu infaz rejiminden hükmedilen ceza üzerinde koşullu salıverme hükümleri uygulanmamaktadır.
E) 75 yaşını bitiren ve 3 yıla kadar olan hapis cezalarının konutta çektirilmesine karar verilenler hakkında, koşullu salıverme hükümleri uygulanacaktır.

Cevap : B) Mahkeme, hükümlünün cezasının özel infaz usulüne göre çektirilmesine re’sen karar verebilir.

30. Kısa süreli hapis cezalarının özel infaz şekilleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kadın ve 65 yaşını bitiren erkekler yönünden konutta infaz rejiminde, hükmedilen ceza üzerinde koşullu salıverme hükümleri uygulanmamaktadır.
B) Mahkeme, hükümlünün cezasının özel infaz usulüne göre çektirilmesine re’sen karar verebilir.
C) Geceleri infaz rejiminde, hükmedilen ceza üzerinde koşullu salıverme hükümleri uygulanmamaktadır.
D) Hafta sonu infaz rejiminde, hükmedilen ceza üzerinde koşullu salıverme hükümleri uygulanmamaktadır
E) 75 yaşını bitiren ve 3 yıla kadar olan hapis cezalarının konutta çektirilmesine karar verilenler hakkında, koşullu salıverme hükümleri uygulanacaktır.

Cevap : B) Mahkeme, hükümlünün cezasının özel infaz usulüne göre çektirilmesine re’sen karar verebilir.

31. I. İstinaf
II. Olağanüstü itiraz
III. Temyiz
IV. Kanun yararına bozma
V. İtiraz
Yukarıdakilerden hangileri olağan kanun yollarıdır?

A) I,II,III
B) I,II
C) I,III,V
D) I, III, IV
E) III, IV, V

Cevap : C) I,III,V

32. Soruşturma evresinde iletişimin tespitine kural olarak hangi mercii karar verir?

A) Başsavcılık
B) İstinaf
C) Sulh ceza hakimi
D) Mahkeme
E) Cumhuriyet savcısı

Cevap : C) Sulh ceza hakimi

33. Bilirkişi incelemesine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bilirkişi raporu takdiri delil niteliğindedir ve mahkeme hakimi bilirkişi raporu ile bağlı değildir.
B) Bilirkişi sadece kovuşturma evresinde görevlendirilebilir.
C) Hakimin uzmanlık gerektiren konularda şahsen sahip olduğu özel bilgi genel yaşam deneyimi ile elde edilemeyen herkesin sahip olamayacağı bir bilgi ise hakim bu özel bilgisi ile yetinerek bilirkişiye başvurmaktan kaçınamaz
D) Kovuşturma evresinde yargılama makamı bilirkişi görevlendirmektedir.
E) Hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel bilgi veya tecrübe ya da hakimlik mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgi ile çözülmesi olanaklı konularda bilirkişi dinlenemez.

Cevap : B) Bilirkişi sadece kovuşturma evresinde görevlendirilebilir.

34. Soruşturma evresinde ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde azami tutukluluk süresi nekadardır?

A) 1 yıl
B) 2 yıl + 6 ay
C) 2 yıl
D) 6 ay
E) 1 yıl + 6 ay

Cevap : A) 1 yıl

35. Mobil telefonun yerinin tespiti için aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kanunda, iletişimin dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi için gerekli koşulların mobil telefonun yerini tespit için de aranacağına dair bir açıklık yoktur
B) şüphelinin/sanığın yakalanabilmesi için mobil telefonun yerini tespitte hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde cumhuriyet savcısı kararı aranır.
C) Tespit işlemi en çok iki ay için yapılabilir. Bu süre, bir ay daha uzatılabilir.
D) Hakimlik kararı olduğu için istinafa başvurulabilir.
E) Bu tedbir tüm suçlar için uygulanabilir.

Cevap : E) Bu tedbir tüm suçlar için uygulanabilir.

36. I) Gün para cezası sistemine göre ilk olarak beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yedi yüz otuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısı bulunacaktır.
II) Daha sonra, kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak en az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olan bir gün karşılığı adli para cezasının miktarı takdir edilecektir.
III) Sonuç olarak tam gün sayısı ile bir gün karşılığı adli para cezasının çarpılmasıyla kusurlu bulunan kişinin Devlet Hazinesine ödemesi gereken adli para cezasının miktarı tespit edilecektir.
Adli para cezasının hesaplanmasına ilişkin olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?

A) II, III
B) yalnız III
C) I, II, III
D) Yalnız I
E) I, III

Cevap C) I, II, III

37. I) Kural olarak arama bir hakim kararı ile olur.
II) Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, cumhuriyet savcısının yazılı emri ile arama yapılabilir.
III) Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde cumhuriyet savcısına da ulaşılamıyorsa kolluk amirinin yazılı emri üzerine arama yapılabilir.
IV) Kolluk amiri: konutta, iş yerinde ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda arama emri verme yetkisine sahiptir.
Arama kararı vermeye yetkili olanlara ilişkin yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?

A) I, II
B) Yalnız IV
C) Yalnız III
D III, IV
E) II, IV

Cevap : B) Yalnız IV

38. Kadın ve 65 yaşını bitiren hükümlülerin cezasının konutta çektirilebilmesi için ceza miktarı ne kadarolmalıdır?

A) 2 yıl ya da daha az süreli hapis cezası
B) 3 yıl ya da daha az sureli hapis cezası
C) 6 ay ya da daha az süreli hapis cezası
D) 5 yıl ya da daha az süreli hapis cezası
E) 1 yıl ya da daha az süreli hapis cezası

Cevap : C) 6 ay ya da daha az süreli hapis cezası

39. I) Sıfır-altı yaş grubunda çocuğu bulunan ve koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalankadın hükümlüler
II) Maruz kaldıkları ağır bir hastalık nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen ve koşullu salıverilmesine üç yıl veya daha az süre kalan hükümlüler
III) Engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen ve koşullu salıverilmesine üç yıl veya daha az süre kalan hükümlüler
Cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına yukarıda sayılanlardan hangisi/hangileri için karar verilebilir?

A) I, II
B) I, III
C) I, II, III
D) II, III
E) Yalnız III

Cevap : C) I, II, III

40. I) Bir meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün, bu amaçla bir eğitim programına devam etmesine
II) Bir meslek veya sanat sahibi hükümlünün, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına
III) On sekiz yaşından küçük olan hükümlülerin, bir meslek veya sanat edinmelerini sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmesine
Hapis cezasının ertelenmesi karar verilen hüküm hakkında denetim süresi içerisinde yukarıdakilerden
hangisi/hangilerine karar verilebilir?

A) I, II
B) II, III
C) I, II, III
D) Yalnız I
E) YalnızII

Cevap : C) I, II, III

41. Kovuşturma evresinde ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresiaşağıdakilerden hangisidir?

A) 2 yıl + 6 ay
B) 3 yıl + 6 ay
C) 3 yıl
D) 2 yıl
E) 1 yıl + 6 ay

Cevap : E) 1 yıl + 6 ay

42. Aramaya ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Arama sırasında ihtiyar heyetinden iki kişinin bulunmaması durumunda arama hukuka aykırı olacak ve elde edilen deliller de hukuka aykırı delil olacaktır.
B) Suçüstü veya gecikmesinde sakınca bulunan haller ile yakalanmış veya gözaltına alınmış olup da firar eden kişi veya tutuklu veya hükümlünün tekrar yakalanması amacıyla yapılan aramalar, gecikmesinde sakınca yoksa gündüz yapılır.
C) Kural olarak arama gündüz yapılır
D) Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın konut iş yeri veya diğer kapalı yerlerde arama yapabilmek için o yer ihtiyar heyetinden veya komşulardan iki kişi bulundurulur
E) Askeri mahallerde yapılacak arama cumhuriyet savcısının nezaretinde askeri makamların katılımıyla adli kolluk görevlileri tarafından yerine getirilir

Cevap : C) Kural olarak arama gündüz yapılır

43. “Şüpheli veya sanığın belirli alanlardaki faaliyetleri ve belirli mekanlar görüntü ve ses kaydeden araçlarla gizlice izlenmekte, ses ve görüntüleri kayda alınmaktadır” şeklinde tanımlanan tedbir aşağıdakilerden hangisidir?

A) İletişimin dinlenmesi
B) Telekomünikasyon yoluyla iletişimin kayda alınması
C) sinyal bilgilerinin tespiti
D) Teknik araçla izleme
E) İletişimin tespiti

Cevap : D) Teknik araçla izleme

44. I) Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş olmasıdır.
II) Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşmasıdır.
III) Cezanın ertelenmesi, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi koşuluna bağlı tutulabilir.
IV) Koşulun yerine getirilmesi halinde, Savcı kararıyla hükümlü infaz kurumundan derhal salıverilir
Hapis cezasının erteleme koşullarına ilişkin olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) I, II, III
B) I, II
C) II, III
D) I, IV
E) II, IV

Cevap : A) I, II, III

45. Hükümlünün cezası hayatı boyunca ceza infaz kurumunda çektirilir. Özel bir infaz rejimi öngörülmemiştir.” şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müebbet hapis cezası
B) Kısa süreli hapis cezası
C)Uzun süreli hapis cezası
D) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
E) Süreli hapis cezası

Cevap : A) Müebbet hapis cezası

46. İletişimin kayda alınması tedbiri kural olarak kaç ay süre ile verilebilir?

A) 2 Ay
B) 12 Ay
C) 6 Ay
D) 9 Ay
E) 4 AY

Cevap : A) 2 Ay

47. I) Temyiz sebebi, ancak hükmün hukuki yönüne ilişkin olabilir.
VI)Yargıtay, yalnız temyiz başvurusunda belirtilen hususlar ile temyiz istemi usule ilişkin noksanlardan kaynaklanmışsa, temyiz başvurusunda bunu belirten olaylar hakkında incelemeler yapar.
VII) Yargıtay’dan verilen bozma kararına bölge adliye veya ilk derece mahkemesi direnebilir
(Yargıtayca kararı bozulan ilk derece ya da istinaf mahkemesinin, bozma kararına uymayarak kendi kararında direnmesidir.) ya da bozma kararına uyabilir.
VIII) Direnme üzerine Yargıtay Ceza Genel Kurulunca verilen kararlara karşı direnilemez. Yani YCGK kararları kesindir.
IX) Bozma sonrasında yerel mahkemenin yeniden yargılama yaparak bozmaya uyması durumunda, ne kendisi tarafından verilen ilk hükümle ne de bozma gerekçesi ile bağlı olmaması anlamına gelen bozmadan sonra serbestlik kuralı devreye girecektir.
Temyize ilişkin olarak yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I, II, III, IV
B)III, IV, V
C)I, III, IV, V
D) I, II, III
E) I, II, III, IV, V

Cevap : E) I, II, III, IV, V

48. I) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
II) Müebbet hapis cezası
III) Süreli hapis cezası
IV) kısa süreli hapis cezası
Yukarıdakilerden hangileri TCK da düzenlenen hapis cezalarıdır?
A) I, III
B) I, II, III
C) I, II, III, IV
D) II, III, IV
E) I, II

Cevap : B) I, II, III

Ceza Muhakemesi Ve İnfaz Hukuku 2021 Final Soruları

Auzef Adalet, Ceza Muhakemesi Ve İnfaz Hukuku 2020 Final Soruları
telegram adalet
FACEBOOK ADALET GRUBU, Ceza Muhakemesi Ve İnfaz Hukuku 2020 Final Soruları
lolonolo play google uygulaması

Ceza Muhakemesi Ve İnfaz Hukuku 2021 Final Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: