Anadolu AöfİŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Ünite 2

İş Ahlakı ve Önemi

#1. Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakının gerekliliği içinde yer alamaz?

Cevap : c. Stratejistlere göre, artan nüfus karşısında önlem alınmazsa gelirlerden daha fazla pay alma adına insan şiddete yönelecektir.

#2. .................., belli bir mesleğin mensuplarının uyması gereken ahlaki ilkelerdir.

Cevap : b. Meslek ahlakı

#3. Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakı için yanlıştır?

Cevap : d. İş ahlakı, iş dünyasına ait özel bir ahlakın var olduğudur.

#4. İyi iradeyi, “ödevi yerine getirme”ye bağlayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Kant yaklaşımı

#5. İş ahlakının tarihsel gelişimi göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : e. Faiz yasağı her üç semavi dinde de vardı ancak, Hristiyanlıkta bu yasağın kalkması Katolik mezhebi sebebiyle olmuştur.

#6. İşyerinde yöneticilerin astlarına ya da çalışanların birbirlerine karşı uyguladıkları işten ayrılmaya zorlayan bezdirici davranışlara ............... denir.

Cevap : a. Yıldırma

#7. İş ahlakı ile ilgili araştırmalar ilk olarak hangi dönemde başladı?

Cevap : c. 1900-1920 arası

#8. Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakının ikilem konularından birisi değildir?

Cevap : c. Örgüt imajı

#9. İş ahlakının işletmeler açısından öneminin artması konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : d. Çok uluslu işletmelerin farklı kültürlerden insanları çalıştırması sebebiyle faaliyetlerine kısıtlama getirilmesi gerekliliği

#10. Hangi dönemde ABD’deki okullarda iş ahlakı, felsefeden ayrı, bir bilim dalı olarak ele alınmaya başlamıştır?

Cevap : d. 1920-1950 arası

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İş Ahlakı ve Önemi

İş Ahlakı ve Önemi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Ünite – 2
İş Ahlakı ve Önemi

Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakının gerekliliği içinde yer alamaz?

a. Çeşitli gelişimlerle tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş.
b. 1980’li yıllardan itibaren tüketim toplumuna geçiş, insanları gayri ahlaki yollara itmiştir.
c. Stratejistlere göre, artan nüfus karşısında önlem alınmazsa gelirlerden daha fazla pay alma adına insan şiddete yönelecektir.
d. Askeri alandaki teknolojik gelişmeler işletmelerin elindedir ve insanlık için tehlike arz etmektedir.
e. Doğanın insanlık tarafından hızla yok edilmesi, acil önlemleri gerekli kılmaktadır.

Cevap : c. Stratejistlere göre, artan nüfus karşısında önlem alınmazsa gelirlerden daha fazla pay alma adına insan şiddete yönelecektir.

İş ahlakının işletmeler açısından öneminin artması konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a. İşletmelerin daha fazla çevreye duyarlı olması gerekliliği
b. İnsan haklarının dünyanın birinci önceliği olması ve bu konunun iş ortamına taşınma gerekliliği
c. Din, dil ve etnik ayrımcılığın işletmelerde daha sık gündeme gelir olması
d. Çok uluslu işletmelerin farklı kültürlerden insanları çalıştırması sebebiyle faaliyetlerine kısıtlama getirilmesi gerekliliği
e. İşletmelerin hükümetle ve yerel yönetimlerle daha fazla işbirliğine gitme zorunluluğu

Cevap : d. Çok uluslu işletmelerin farklı kültürlerden insanları çalıştırması sebebiyle faaliyetlerine kısıtlama getirilmesi gerekliliği

İş ahlakının tarihsel gelişimi göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a. Eski Yunan ve Roma dünyasının yazar ve filozofları işletmecilik ve ticari faaliyetlere iyi gözle bakmazlardı.
b. O tarihlerde bu tür faaliyetler para kazanma hırsı, yalan ve dolanla karışmış varsayılır ve barbar tüccarlarla ilişki sonunda medeniyetlerin bu toplumlardan bulaşacak yolsuzluklarla dejenere edileceği düşünülürdü.
c. İş ve çalışma kölelerin ve aşağı sınıfların bir özelliği olarak bilinirdi, bu tutum ticari faaliyetler için de sürdürülmüştür.
d. Bu olumsuz tutum her toplumda aynı değildi, örneğin Yahudilik serveti, Tanrının bir lütfu olarak görüyor ve kişinin işindeki başarısını tanrısal bir onay olarak kabul ediyordu.
e. Faiz yasağı her üç semavi dinde de vardı ancak, Hristiyanlıkta bu yasağın kalkması Katolik mezhebi sebebiyle olmuştur.

Cevap : e. Faiz yasağı her üç semavi dinde de vardı ancak, Hristiyanlıkta bu yasağın kalkması Katolik mezhebi sebebiyle olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakı için yanlıştır?

a. İş ahlakı, uygulamalı bir ahlak bilgisidir ve iş hayatında karşılaşılan tüm ahlaki sorunları inceler.
b. İş yerindeki sorunlar, çalışanlar arasında, çalışanlarla yöneticiler arasında, işletme ve işletmeyle alışverişte bulunanlar ya da işletmeyle çevresel faktörler arasında olabilir.
c. İş ahlakı, iş yerinde iyi ve nazik olmak ya da kâra ve servete karşı olmak gibi bir anlama sahip değildir.
d. İş ahlakı, iş dünyasına ait özel bir ahlakın var olduğudur.
e. İş ahlakı, genel ahlaki sorunlardan ayrı bir yöntemle ele alınmazlar.

Cevap : d. İş ahlakı, iş dünyasına ait özel bir ahlakın var olduğudur.

İş ahlakı ile ilgili araştırmalar ilk olarak hangi dönemde başladı?

a. Orta çağda
b. Antik çağda
c. 1900-1920 arası
d. 1920-1950 arası
e. 1950-1970

Cevap : c. 1900-1920 arası

Hangi dönemde ABD’deki okullarda iş ahlakı, felsefeden ayrı, bir bilim dalı olarak ele alınmaya başlamıştır?

a. Orta Çağda
b. Antik Çağda
c. 1900-1920 arası
d. 1920-1950 arası
e. 1950-1970

Cevap : d. 1920-1950 arası

İyi iradeyi, “ödevi yerine getirme”ye bağlayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kant yaklaşımı
b. Antik Yunan Ahlakı
c. Adalet ahlakı
d. Erdem ahlakı
e. Sonuçsalcılık

Cevap : a. Kant yaklaşımı

Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakının ikilem konularından birisi değildir?

a. Ayrımcılık
b. İfşaat ve örgüte bağlılık
c. Örgüt imajı
d. İşten çıkarmalar
e. Çevre ile ilgili sorunlar

Cevap : c. Örgüt imajı

………………, belli bir mesleğin mensuplarının uyması gereken ahlaki ilkelerdir.

a. İş ahlakı
b. Meslek ahlakı
c. Profesyonel ahlak
d. İşletme ahlakı
e. Ahilik

Cevap : b. Meslek ahlakı

İşyerinde yöneticilerin astlarına ya da çalışanların birbirlerine karşı uyguladıkları işten ayrılmaya zorlayan bezdirici davranışlara …………… denir.

a. Yıldırma
b. Rekabetle ilgili sorunlar
c. Yasal zorunluluklar
d. Kâr payı dağıtımındaki adalet
e. Meslek ahlakı

Cevap : a. Yıldırma

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik-min Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!