İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Deneme Sınavları

Vize Final
Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Vize Deneme 3 Final Deneme 3
Vize Deneme 4 Final Deneme 4
Final Deneme 5
Final Deneme 6
Final Deneme 7
Final Deneme 8
2022 Vize Sorualrı 2022 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
1-Sorumluluk Kavramları ve İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları
2-İş Ahlakı ve Önemi
3-İş Ahlakı ve Etik Yaklaşımlar
4-İşletmelerde Ahlaki Karar Alma ve Etik Liderlik
5-SÖrgütlerde Etik Kavramının Önemi
6-İşletme İçine Yönelik İş Ahlaki Konuları
7-İşletme Fonksiyonlarına Yönelik İş Ahlakı Konuları
8-İş Ahlakı Açısından Eğitim ve Etik Kodların Önemi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Ünite – 1
Sorumluluk Kavramları ve İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları

Henüz iki yaşındaki bir çocuğun masa üzerindeki tabağı yere atarak kırması eyleminden, aşağıdakilerden hangisi sebebiyle sorumlu tutulması söz konusu olamaz?

a. Özgür iradesini kullanamaması
b. Akıl yetisini kullanma yeteneğine sahip olmaması
c. Yetkili olması
d. İradeli olmaması
e. Akıllı olmaması

Cevap : b. Akıl yetisini kullanma yeteneğine sahip olmaması

Aşağıdaki yargılardan hangisi doğru olamaz?

a. Bireysel sorumluluklarla sosyal sorumluluklar ara kesit oluşturur
b. İleriye doğru sorumluluk gerçekleşen davranışların sorumlulukları değildir
c. Geriye doğru sorumluluk başkalarının sorumluklarını kapsamaz
d. Görev sorumluluğu olan bir kişiden bireysel sorumluluk beklenmez
e. Yönetsel sorumluluk yönetici pozisyonunda olanların sorumluluğudur

Cevap : d. Görev sorumluluğu olan bir kişiden bireysel sorumluluk beklenmez

Bir statta rahatsızlık geçiren bir izleyiciye müdahale etme sorumluluğunu yerine getirmeyen bir doktor, etrafında kimse kendisinin doktor olduğunu bilmediğine göre, aşağıdaki hangi sorumluluktan söz edilebilir?

a. İç sorumluluk
b. Dış sorumluluk
c. Sosyal sorumluluk
d. Sosyal baskı
e. Geriye doğru sorumluluk

Cevap : a. İç sorumluluk

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal sorumluluklarıyla ilgili klasik yaklaşımın bakış açısını yansıtır?

a. İşletmeler sosyal sorunlarla ilgilenmelidir
b. İşletmeler sosyal sorunlarla ilgilenme yeteneğine sahiptir
c. İşletmeler hem kâr etmeli hem de sosyal sorunlarla uğraşmalıdır
d. İşletmeler kamu imajına önem vermelidir
e. İşletmeler kâra odaklanmalı ve istihdam oluşturmalıdır

Cevap : e. İşletmeler kâra odaklanmalı ve istihdam oluşturmalıdır

İşletmelerin sosyal sorumluluklarının lehinde olmayan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

a. İşletmeler toplumsal kaynakları kullanmanın sorumluluğunu yerine getirmelidir
b. Kamu baskısı olmadan yasal düzenlemelere uyum sağlanmalıdır
c. İşletmeler sosyal yeteneklere sahip değildir
d. Sorumluluklar yetki ile dengelenmelidir
e. Daha iyi bir işletme çevresi oluşturulmalıdır

Cevap : c. İşletmeler sosyal yeteneklere sahip değildir

Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk türlerinden birisi değildir?

a. Geriye doğru sorumluluk
b. İleriye doğru sorumluluk
c. Eylemle ilgili sorumluluk
d. Tikel sorumluluk
e. Stratejik sorumluluk

Cevap : e. Stratejik sorumluluk

“Alternatif­ler arasında bilerek ve isteyerek seçim yapabilme yetisi” aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?

a. Akıl
b. İrade
c. Özgür irade
d. Yetki
e. Sorumluluk

Cevap : b. İrade

Toff­ler’a göre aşağıdakilerden hangisi insanın sorumsuzca davranmasına neden değildir?

a. Karakter,
b. Bilgiye dayalı nedenler,
c. Tecrübeye dayalı nedenler,
d. Beklentiye dayalı nedenler ve
e. Yargılamaya dayalı nedenler.

Cevap : c. Tecrübeye dayalı nedenler,

Sosyal normlarla ilişkili olan sorumluluk aşağıdakilerden hangisidir?

a. Bireyin sorumluluğu
b. İç sorumluluk
c. İşletmenin sorumluluğu
d. Dış sorumluluk
e. Çevresel sorumluluk

Cevap : d. Dış sorumluluk

“Yaşam standardının yükseltilmesine katkı”, hangi sorumluluk grubuna girer?

a. Müşteri ihtiyaçlarının karşılanması
b. Verimlilik / Etkinlik
c. Kârlılık
d. Gönüllü sorumluluk
e. Yasal sorumluluk

Cevap : d. Gönüllü sorumluluk

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Ünite – 2
İş Ahlakı ve Önemi

Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakının gerekliliği içinde yer alamaz?

a. Çeşitli gelişimlerle tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş.
b. 1980’li yıllardan itibaren tüketim toplumuna geçiş, insanları gayri ahlaki yollara itmiştir.
c. Stratejistlere göre, artan nüfus karşısında önlem alınmazsa gelirlerden daha fazla pay alma adına insan şiddete yönelecektir.
d. Askeri alandaki teknolojik gelişmeler işletmelerin elindedir ve insanlık için tehlike arz etmektedir.
e. Doğanın insanlık tarafından hızla yok edilmesi, acil önlemleri gerekli kılmaktadır.

Cevap : c. Stratejistlere göre, artan nüfus karşısında önlem alınmazsa gelirlerden daha fazla pay alma adına insan şiddete yönelecektir.

İş ahlakının işletmeler açısından öneminin artması konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a. İşletmelerin daha fazla çevreye duyarlı olması gerekliliği
b. İnsan haklarının dünyanın birinci önceliği olması ve bu konunun iş ortamına taşınma gerekliliği
c. Din, dil ve etnik ayrımcılığın işletmelerde daha sık gündeme gelir olması
d. Çok uluslu işletmelerin farklı kültürlerden insanları çalıştırması sebebiyle faaliyetlerine kısıtlama getirilmesi gerekliliği
e. İşletmelerin hükümetle ve yerel yönetimlerle daha fazla işbirliğine gitme zorunluluğu

Cevap : d. Çok uluslu işletmelerin farklı kültürlerden insanları çalıştırması sebebiyle faaliyetlerine kısıtlama getirilmesi gerekliliği

İş ahlakının tarihsel gelişimi göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a. Eski Yunan ve Roma dünyasının yazar ve filozofları işletmecilik ve ticari faaliyetlere iyi gözle bakmazlardı.
b. O tarihlerde bu tür faaliyetler para kazanma hırsı, yalan ve dolanla karışmış varsayılır ve barbar tüccarlarla ilişki sonunda medeniyetlerin bu toplumlardan bulaşacak yolsuzluklarla dejenere edileceği düşünülürdü.
c. İş ve çalışma kölelerin ve aşağı sınıfların bir özelliği olarak bilinirdi, bu tutum ticari faaliyetler için de sürdürülmüştür.
d. Bu olumsuz tutum her toplumda aynı değildi, örneğin Yahudilik serveti, Tanrının bir lütfu olarak görüyor ve kişinin işindeki başarısını tanrısal bir onay olarak kabul ediyordu.
e. Faiz yasağı her üç semavi dinde de vardı ancak, Hristiyanlıkta bu yasağın kalkması Katolik mezhebi sebebiyle olmuştur.

Cevap : e. Faiz yasağı her üç semavi dinde de vardı ancak, Hristiyanlıkta bu yasağın kalkması Katolik mezhebi sebebiyle olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakı için yanlıştır?

a. İş ahlakı, uygulamalı bir ahlak bilgisidir ve iş hayatında karşılaşılan tüm ahlaki sorunları inceler.
b. İş yerindeki sorunlar, çalışanlar arasında, çalışanlarla yöneticiler arasında, işletme ve işletmeyle alışverişte bulunanlar ya da işletmeyle çevresel faktörler arasında olabilir.
c. İş ahlakı, iş yerinde iyi ve nazik olmak ya da kâra ve servete karşı olmak gibi bir anlama sahip değildir.
d. İş ahlakı, iş dünyasına ait özel bir ahlakın var olduğudur.
e. İş ahlakı, genel ahlaki sorunlardan ayrı bir yöntemle ele alınmazlar.

Cevap : d. İş ahlakı, iş dünyasına ait özel bir ahlakın var olduğudur.

İş ahlakı ile ilgili araştırmalar ilk olarak hangi dönemde başladı?

a. Orta çağda
b. Antik çağda
c. 1900-1920 arası
d. 1920-1950 arası
e. 1950-1970

Cevap : c. 1900-1920 arası

Hangi dönemde ABD’deki okullarda iş ahlakı, felsefeden ayrı, bir bilim dalı olarak ele alınmaya başlamıştır?

a. Orta Çağda
b. Antik Çağda
c. 1900-1920 arası
d. 1920-1950 arası
e. 1950-1970

Cevap : d. 1920-1950 arası

İyi iradeyi, “ödevi yerine getirme”ye bağlayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kant yaklaşımı
b. Antik Yunan Ahlakı
c. Adalet ahlakı
d. Erdem ahlakı
e. Sonuçsalcılık

Cevap : a. Kant yaklaşımı

Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakının ikilem konularından birisi değildir?

a. Ayrımcılık
b. İfşaat ve örgüte bağlılık
c. Örgüt imajı
d. İşten çıkarmalar
e. Çevre ile ilgili sorunlar

Cevap : c. Örgüt imajı

………………, belli bir mesleğin mensuplarının uyması gereken ahlaki ilkelerdir.

a. İş ahlakı
b. Meslek ahlakı
c. Profesyonel ahlak
d. İşletme ahlakı
e. Ahilik

Cevap : b. Meslek ahlakı

İşyerinde yöneticilerin astlarına ya da çalışanların birbirlerine karşı uyguladıkları işten ayrılmaya zorlayan bezdirici davranışlara …………… denir.

a. Yıldırma
b. Rekabetle ilgili sorunlar
c. Yasal zorunluluklar
d. Kâr payı dağıtımındaki adalet
e. Meslek ahlakı

Cevap : a. Yıldırma

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Ünite – 3
İş Ahlakı ve Etik Yaklaşımlar

Aşağıdakilerin hangisi ahlakın düşünme şekillerinden biridir?

a. Metafizik düşünme
b. Meta-etik düşünme
c. Objektif düşünme
d. Epistemolojik düşünme
e. Etimolojik düşünme

Cevap : b. Meta-etik düşünme

Aşağıdakilerden hangisi normatif olmayan ahlak teorilerinden biridir?

a. Teleolojik ahlak
b. Deontolojik ahlak
c. Tanımlayıcı ahlak
d. Erdem ahlakı
e. Faydacı ahlak

Cevap : c. Tanımlayıcı ahlak

Aşağıdakilerden hangisi egoizm teorilerinden biridir?

a. Faydacılık
b. Görecelilik
c. Kuralcılık
d. Hazcılık
e. Eylemcilik

Cevap : d. Hazcılık

‘Kategorik buyruk’ kavramından aşağıdaki hangi düşünür bahsetmektedir?

a. Aristippos
b. Sidgwick
c. Bentham
d. Epikuros
e. Kant

Cevap : e. Kant

Aşağıdakilerden hangisi Teleolojik Ahlak Teorilerinden biridir?

a. Faydacı ahlak teorisi
b. Kant ahlakı
c. Adalet teorisi
d. Haklar teorisi
e. Erdem ahlakı

Cevap : a. Faydacı ahlak teorisi

Doğru davranışın birey, grup ve toplumsal kültüre göre değişeceğini savunan ahlak teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Meta ahlak
b. Göreceli ahlak
c. Ahlaki egoizm
d. Tanımlayıcı ahlak
e. Kant ahlakı

Cevap : b. Göreceli ahlak

Aşağıdakilerden hangisi adalet teorisini geliştiren düşünürdür?

a. Sidgwick
b. Kant
c. Rawls
d. Aristotle
e. Anscombe

Cevap : c. Rawls

Mutluluğu, “insanın yaşayış amaçlarından ve ahlakın ölçütlerinden biri” olarak gören düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

a. Jeremy Bentham
b. Manuel G. Velasquez
c. Immanuel Kant
d. John Stuart Mill
e. Jose Lopez

Cevap : d. John Stuart Mill

“En çok sayıdaki insan için en fazla mutluluk”un en doğru davranış olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

a. Jeremy Bentham
b. Henry Ford
c. Norman Bowie
d. Aquino’lu Thomas
e. John Rawls

Cevap : a. Jeremy Bentham

“Değerlendirmeye yarayan, genel ya da genel geçer olma iddiasında olan önerme” ifadesi aşağıdakilerin hangisinin tanımıdır?

a. Ahlak
b. Norm
c. Etik
d. Erdem
e. Betimleme

Cevap : b. Norm

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Ünite – 4
İşletmelerde Ahlaki Karar Alma ve Etik Liderlik

Aşağıdakilerden hangisi günümüzün etik sorunlarından birisi değildir?

a. İşletmeler rasyoneldir.
b. İşletmeler kişiliği olmayan kurumlardır.
c. İşletmeler politik ve ekonomik grupların yönetimindedir.
d. İşletmeler politik ve ekonomik gruplarla iş birliği halindedir.
e. İşletmelerin vicdanı vardır.

Cevap : d. İşletmeler politik ve ekonomik gruplarla iş birliği halindedir.

“İşletmelerin vicdanı yoktur.” Görüşü hangi bilim adamına aittir?

a. Peter Drucker
b. Peter Senge
c. Frederic taylor
d. Adam Smith
e. Henry Fayol

Cevap : d. Adam Smith

Aşağıdakilerden hangisi Peter French’in görüşlerinden birisi değildir?

a. İşletmelerin kararları ile bireylerin kararları benzerdir.
b. İşletmeler amaçlar yönünde davranmalıdır.
c. Bir işletmenin etik başarısı “ iç karar mekanizmaları”nı sağlıklı işletebilmesidir.
d. İç karar mekanizması çok önemlidir akış şemaları, politikalar ve prosedürlerden oluşur.
e. İşletmelerin kararları ile bireylerin kararları aynıdır.

Cevap : a. İşletmelerin kararları ile bireylerin kararları benzerdir.

“Sosyal Sözleşme” kavramının dayandığı görüş nedir?

a. Liberal görüş
b. Etkilenenler görüşü
c. Taylorizm
d. “Görünmez el” görüşü
e. “Kâr odaklılık” görüşü

Cevap : b. Etkilenenler görüşü

“Sözleşmeye dayanan etik”, kavramını ilk kim kullanmıştır?

a. Peter French
b. Kenneth Goodpaster
c. Laura Nash
d. John Matthews
e. Theodore Levitt

Cevap : c. Laura Nash

İşletmelerin çalışanlarına olan sosyal sorumluluk konusu hangisidir?

a. İşletme her zaman önce kendini sorumlu görmelidir.
b. Ekonomik amaçlar ancak işletmedeki güven ortamı ile başarılabilir.
c. İşletmelerin çeşitli çıkar gruplarına karşı sosyal sorumluluk görevleri vardır.
d. Performansa göre ücretlendirme ve terfi, işletmelerin yapması gerekendir.
e. Güvenli iş ortamı sağlayarak işletmeler, daha az yasal sorunlar yaşar.

Cevap : d. Performansa göre ücretlendirme ve terfi, işletmelerin yapması gerekendir.

İşletmelerin beş sosyal sorumluluk ilkesi olduğunu söyleyen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Keith Davis
b. Peter French
c. Kenneth Goodpaster
d. John Matthews
e. Theodore Levitt

Cevap : a. Keith Davis

Lider, etik bakış açısını stratejik yönetimin hangi aşamasında ortaya koyar?

a. Amaçların belirlenmesi
b. Strateji oluşturulması
c. Stratejilerin belirlenmesi
d. Strateji uygulaması
e. Stratejilerin denetimi

Cevap : b. Strateji oluşturulması

Çevre analizi neden “karşılıklı etkileşimli süreç” anlamına gelmektedir?

a. Planlama yapılması
b. Doğrusal süreç olması
c. Etik ve sosyal sorumluluk konularının ele alınması
d. Uygulama ve yönetim öncesi süreç olması
e. Politik ve ekonomik konuların işlenmesi

Cevap : c. Etik ve sosyal sorumluluk konularının ele alınması

Liderlik ile “niyet” arasındaki ilişki nedir?

a. Yüksek düzeyli etik değerler, niyetin sonucudur.
b. Yüksek düzeyli etik değerler, liderin sonucudur.
c. Yüksek düzeyli etik değerler, işbirliğinin sonucudur.
d. Yüksek düzeyli etik değerler, strateji ve amaşların sonucudur.
e. Yüksek düzeyli etik değerler, işletme yapısının sonucudur.

Cevap : a. Yüksek düzeyli etik değerler, niyetin sonucudur.

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik-min Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu

> Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!