Anadolu AöfİŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Final Deneme Sınavı 2

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Final Deneme Sınavı 2

#1. Aşağıdakilerden hangisi Teleolojik Ahlak Teorilerinden biridir?

Cevap : a. Faydacı ahlak teorisi

#2. Aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanallarında yaşanabilen bir etik problemdir?

Cevap : b. Aşırı kota koyma

#3. Reklamlarda dikkat çekmek amacıyla olayları nesneleri, kişileri olduğundan büyük, hızlı, önemli göstermeye ne ad verilir?

Cevap : c. Abartma

#4. Doğal kaynakların yönetimine katılma ve bölgesel gelişme politikalarını etkileme gücü işletmelerin hangi etki alanına girer?

Cevap : d. Fiziksel çevre üzerindeki güç

#5. İyi iradeyi, “ödevi yerine getirme”ye bağlayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Kant yaklaşımı

#6. Aşağıdakilerden hangisi adalet teorisini geliştiren düşünürdür?

Cevap : c. Rawls

#7. .................., belli bir mesleğin mensuplarının uyması gereken ahlaki ilkelerdir.

Cevap : b. Meslek ahlakı

#8. İş ahlakının tarihsel gelişimi göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : e. Faiz yasağı her üç semavi dinde de vardı ancak, Hristiyanlıkta bu yasağın kalkması Katolik mezhebi sebebiyle olmuştur.

#9. İş ahlakı ile ilgili araştırmalar ilk olarak hangi dönemde başladı?

Cevap : c. 1900-1920 arası

#10. Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakının gerekliliği içinde yer alamaz?

Cevap : c. Stratejistlere göre, artan nüfus karşısında önlem alınmazsa gelirlerden daha fazla pay alma adına insan şiddete yönelecektir.

#11. Aşağıdakilerden hangisi etik konular arasında yer almaz?

Cevap : d. Sosyal sorumsuzluk

#12. Alışveriş güvenliği en çok nerede problem olmaktadır?

Cevap : d. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde

#13. Taraflardan birisinin güç olarak kullanabileceği bilginin, diğer tarafa göre fazla olması durumunda bu kişi/kuruluş bilgi avantajını kendi lehine kullanabilir. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Cevap : a. Asimetrik bilgi

#14. Aşağıdakilerden hangisi örgütlerin sosyal sorumlulukları arasında yer almaz?

Cevap : e. Politika ile iç içe yer almak

#15. Ürün güvenliği kapsamında değerlendirilebilecek olan GDO, neyin kısaltılmışıdır?

Cevap : a. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar

#16. “En çok sayıdaki insan için en fazla mutluluk”un en doğru davranış olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Jeremy Bentham

#17. Aşağıdakilerin hangisi ahlakın düşünme şekillerinden biridir?

Cevap : b. Meta-etik düşünme

#18. Doğru, dürüst ve adil olmak, zarar vermekten kaçınmak hangi sosyal sorumluluk piramidi içersinde yer almaktadır?

Cevap : b. Ahlaki sorumluluk

#19. Aşağıdakilerden hangisi etik davranış modelinde örgütsel etkiler başlığında yer almaz?

Cevap : e. Aile

#20. Aşağıdakilerden hangisi egoizm teorilerinden biridir?

Cevap : d. Hazcılık

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Final Deneme Sınavı 2

İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik Final Deneme Sınavı 2

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Ünite – 6
İşletme İçine Yönelik İş Ahlaki Konuları

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin iç paydaşlarından biri değildir?

a. Sendikalar
b. Yöneticiler
c. Hissedarlar
d. Çalışanlar
e. Tedarikçiler

Cevap : e. Tedarikçiler

Aşağıdakilerden hangisi yönetim kurullarının ahlaki sorumluluklarından birisi değildir?

a. Temel iş ahlakı stratejisinin belirlenmesi
b. Değerlerle yönetim
c. Etik liderlik
d. Etik kodların oluşturulması
e. Etik bir örgütsel iklimin oluşturulması

Cevap : c. Etik liderlik

Aşağıda sayılan paydaşlardan hangisinin hem yönetim kurullarına hem de çalışanlara karşı ahlaki sorumlulukları bulunmaktadır?

a. Müşteriler
b. Hissedarlar
c. Sendikalar
d. Yöneticiler
e. Tedarikçiler

Cevap : d. Yöneticiler

Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin yönetim kurullarına karşı ahlaki sorumluluklarından birisidir?

a. Şeffaflık
b. İnsan haklarına saygı
c. Adalet
d. Katılımcı yönetim
e. Değerlerle yönetim

Cevap : a. Şeffaflık

Aşağıdakilerden hangisi özellikle sermaye piyasalarında çalışanların neden olduğu haksız kazançlarla ilgili bir ahlaki problemi ifade etmektedir?

a. Presenteeism
b. İçeriden öğrenenlerin ticareti
c. İşveren itibarını korumama
d. Whistleblowing
e. Kaytarma

Cevap : b. İçeriden öğrenenlerin ticareti

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin hızla değişen çevresel faktörlere karşı çalışanlarının sürekli kendilerini geliştirerek uyum sağlayabilmeleri açısından daha önemlidir?

a. Etik kodlar
b. Değerler
c. Örgüt kültürü
d. Örgütsel iklim
e. Misyon ve vizyon

Cevap : b. Değerler

Aşağıdakilerden hangisi kimileri tarafından ahlaki bir problem olarak da kabul edilebilen bir ahlaki sorumluluktur?

a. Presenteeism
b. İçeriden öğrenenlerin ticareti
c. İşveren itibarını korumama
d. Whistleblowing
e. Kaytarma

Cevap : d. Whistleblowing

Aşağıdakilerden hangisi belli örgüt kültürlerinin işletmelerde yaygın kabul görebilmesi için yönetim kurulları tarafından izlenen yöntemlerden birisi değildir?

a. Etik kodların geliştirilmesi
b. Etik eğitimi programları düzenlemek
c. Etik komiteleri oluşturmak
d. Etik dışı davranışları bildirme sistemleri kurmak
e. Etik liderlik göstermek

Cevap : e. Etik liderlik göstermek

Aşağıdakilerden hangisi hem yasalarla belirlenmiş hem de yazılı olmayan kurallarla ilişkili bir kavramdır?

a. Vizyon ve misyon
b. Değerler
c. Adalet
d. Örgütsel iklim
e. Örgüt kültürü

Cevap : c. Adalet

Çalışan haklarıyla ilgili en önemli düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

a. Anayasa
b. 4857 Sayılı İş Kanunu
c. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
d. SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı
e. Türk Ticaret Kanunu

Cevap : d. SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik-min Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL201U İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!