BesBireysel EmeklilikBireysel Emeklilik Aracıları SınavıSEGEMSigorta Teknik Personel

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 10

2024 Bireysel Emeklilik

#1. Enflasyon ile işsizliğin bir arada görüldüğü ekonomik bunalım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Stagflasyon

#2. Hangisi “iktisadi durgunluk içinde enflasyon” anlamına gelmektedir?

Cevap : Stagflasyon

#3. Aşağıdakilerden hangisi kamu kesiminin gelir kaynaklarından değildir?

Cevap : Transfer gelirleri

#4. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) uzun süre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) üzerinde olması ne tür bir enflasyonun göstergesidir?

Cevap : Talep

#5. Aşağıdakilerden hangisi yatırım ortamının iyileşmesinin sebeplerindendir?

Cevap : Reel sektörü güçlendirecek teşviklerin ve tedbirlerin uygulanması

#6. Ulusal para biriminin, diğer paralar ve altına serbestçe dönüştürülebilmesine ne ad verilir?

Cevap : Konvertibilite

#7. İki-üç yılı aşan büyük boyutlu ekonomik daralmalar nasıl tanımlanır?

Cevap : Depresyon

#8. “Ne, nasıl, kimin için üretilecektir?” sorusunun çözümü devlet ve piyasa tarafından birlikte sağlanıyorsa bu sistem ne olarak adlandırılır?

Cevap : Karma Ekonomi

#9. Talep enflasyonunun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : Vergi oranlarındaki artış

#10. Aşağıdakilerden hangisi kayıt dışı ekonominin doğuşuna neden olan olaylardan değildir?

Cevap : İşverenlerin, istihdam ettikleri kişilerin düzenli kayıtlarını tutmaları

#11. Fiyatlar genel seviyesindeki düzenli ve sürekli azalma veya düşüşe ne denir?

Cevap : Deflasyon

#12. Bir firmanın üretim miktarı 0 olsa bile katlanmak zorunda olduğu maliyete ne denir?

Cevap : Sabit maliyet

#13. 2006 yılı Konsolide Bütçe Açığı hedefinin 13,2 milyar TL olduğunu dikkate alırsak aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Konsolide Bütçe Açığı ile kamu finansman ihtiyacı arasında herhangi bir ilişki yoktur.

#14. TCMB’nın bankalara geçici süre ile hazine bonosu / devlet tahvili satmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : Bankaların verebilecekleri kredi hacimleri genişler, yatırımlar artar.

#15. Aşağıdakilerden hangisi Kamu Kesimi Açıklarını oluşturan unsurlardan biri değildir?

Cevap : Stok değişmeleri

#16. Ulusal ekonomilerde iç ve dış özkaynaklar hedeflenen tüketim ve yatırım harcamalarını karşılamaya yeterli değilse yabancı kaynak kullanılır. Yabancı kaynak aşağıda belirtilen durumlardan hangisi veya hangileri aracılığıyla temin edilir? I. Yatırım amaçlı yabancı sermaye II. Portföy amaçlı yabancı sermaye III. Dış borçlanma IV. Tüketim amaçlı yabancı sermaye

Cevap : I, II, III

#17. Neo-Klasik İktisatçılar tarafından savunulan Görünmeyen El Mekanizması sayesinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

Cevap : Arz veya talep fazlalığı erir, piyasa denge noktasına geri döner.

#18. Aşağıdakilerden hangisi monopolü yaratan sebeplerden biri değildir?

Cevap : Herkesin piyasa ve fiyatlar hakkında tam bilgiye sahip olması

#19. Bir malın talep edilen miktarı ile arz edilen miktarının eşit olduğu durum aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

Cevap : Piyasa Dengesini

#20. Aşağıdakilerden hangisi emek piyasasında dengenin değişmesine neden olan faktörlerden biri değildir?

Cevap : Zevk ve tercihlerin değişmesi

#21. Aşağıdakilerden hangisi tüketicinin tükettiği mallardan birinin fiyatının düşmesinin sonucu değildir?

Cevap : Tüketicinin reel gelirinin azalması

#22. Marjinal fayda ile ihtiyacın şiddeti arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Doğru orantılı bir ilişki vardır.

#23. Bir malın, hem ikame hem de tamamlayıcı malının fiyatı arttığında, mala olan talep,

Cevap : Hepsi mümkündür

#24. Mali piyasaların ekonomideki faydaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : Tasarrufların vadesinin kısalması

#25. Kamu borçlanması açısından aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Büyüme oranı ve faiz dışı fazla düzeyi borç yüküne ilişkin beklentiler açısından önemli değildir.

#26. Çok satıcının olduğu ve ürünlerin farklılaştığı piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Monopollü rekabet

#27. Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri kısa dönemli faiz oranlarını belirler? I. Para piyasası, II. Sermaye piyasası, III. Merkez Bankası

Cevap : I ve III

#28. Aşağıdaki şıklardan hangisi dalgalı kur tercihinin benimsendiği bir ekonomide yerli paranın değer kaybetmesi sonucunu yaratmaz?

Cevap : Bütçe açığının beklenenin altında gerçekleşmesi

#29. Diğer malların üretimlerinde kullanılmak üzere talep edilen ve sonuçta üretimi mümkün kıldıkları malların değerleri içinde ifadelerini bulan mallara ne ad verilir?

Cevap : Ara mallar

#30. Bir malın fiyatı arttıkça ondan daha az satın alınmak istenmesi ne ile açıklanır?

Cevap : Talep Yasası

#31. Aşağıdakilerden hangisi kapitalist ekonomi düzeninin özellikleri içinde yer almaz?

Cevap : Üretim malları kişilere değil topluma aittir.

#32. Kısa dönemli nakit fazlası olup parayı plase edemeyen bankanın TCMB aracılığı ile borç vererek gelir sağlaması hangi piyasada gelişir?

Cevap : TCMB Interbank Para Piyasası

#33. Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinin GSMH’nın yaratılmasına sağladıkları katkı nedeniyle Milli Gelir’den almaya hak kazandıkları paylardan biri değildir?

Cevap : Katma değer

#34. Bir ülke parasının diğer paralara (döviz) ve altına kolayca dönüştürülebilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

Cevap : Konvertibilite

#35. Son yıllarda, mahalle bakkallarının ve küçük parakende firmaların yerini büyük marketlerin ve alışveriş merkezlerinin alması şeklinde gelişen rekabet piyasası değişikliği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Monopollü rekabet piyasasından farklılaştırılmış oligopol piyasasına geçiş

#36. Birbirlerine etki edebilecek kadar az sayıda satıcının, sonsuz alıcı ile karşı karşıya geldiği piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Oligopol

#37. Bir ülke parasının satın alma gücünün yabancı ülke paraları karşısında yükseltilmesi durumu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Revalüasyon

#38. Bir şeyi elde edebilmek için, başka bir şeyden vazgeçmek zorunluluğunu, aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

Cevap : Alternatif maliyet

#39. Fiyat artışlarının eksiye düşmesi ve enflasyonun düşürülme süreci sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Deflasyon-Dezenflasyon

#40. Gelirdeki bir birimlik nispi değişmenin talep miktarında meydana getireceği nispi değişmeye ne denir?

Cevap : Talebin gelir esnekliği

#41. Devlet, özel sektör uygulamalarına benzer yöntemlerle gelir elde edebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu yöntemlerdendir?

Cevap : Seçeneklerin hepsi

#42. Aşağıdakilerden hangisi talep kavramını tam olarak ifade etmektedir?

Cevap : Talep, belli bir fiyat seviyesinde tüketicilerin satın almaya hazır olduğu mal miktarını gösterir.

#43. Aşağıdaki şıklardan hangisi petrol fiyatının önemli ölçüde artmasının sonuçlarından biri değildir?

Cevap : Uluslararası ticaret hacmini arttırır.

#44. Makro ekonomik denge açısından aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Tasarruf-yatırım dengesine ilişkin gelişmeler makroekonomik dengeyi etkilemez.

#45. Firmanın kendi kararlarının bir sonucu olan maliyet azalışına ne ad verilir?

Cevap : İçsel ekonomiler

#46. Reel gelirin artması ile bir maldan daha az ve reel gelirin azalması ile söz konusu maldan daha fazla kullanılmak isteniliyorsa, o mal ...,...,...,...,'dır.

Cevap : Düşük mal

#47. Bir ülkenin diğer ülkeler ile gerçekleştirdiği her türlü uluslararası ekonomik işlemin yer aldığı tabloya ne denir?

Cevap : Dış Ticaret Dengesi

#48. İnsan ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan kıt kaynakların idaresi aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?

Cevap : İktisat

#49. Aşağıdakilerden hangisi bir malın değerinin belirlenmesinde etkili değildir?

Cevap : Malın fiyatı

#50. Pazara giriş maliyetinin yüksek olmasından dolayı hemen tüm pazarı birkaç şirketin kontrol ettiği piyasaya ne ad verilir?

Cevap : Oligopol

#51. Üreticilere yeni vergiler gelirse piyasa dengesi nasıl etkilenir?

Cevap : Denge fiyatı artar, denge miktarı düşer.

#52. Firmalarca tutulan hammadde, yarımamül ve mamül maddeler miktarındaki artışları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Stok yatırımları

#53. Para arzının artması durumunda arz ve talep dengesindeki değişim nasıl olur?

Cevap : Fiyatlar genel düzeyi artar.

#54. Daima hazır satın alma gücü aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?

Cevap : Nakit para

#55. Para politikası araçlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Zorunlu karşılık oranını bankalar belirler.

#56. Aşağıdakilerden hangisi Stagflasyonun yaşandığı bir ekonomi için geçerli durumlardan biri değildir?

Cevap : İşsizlik ile enflasyon ters yönlü olarak hareket etmektedir.

#57. Aşağıdakilerden hangisi malın malla takas edildiği bir mübadele şeklidir?

Cevap : Trampa ekonomisi

#58. Aşağıdakilerden hangisi ithalatı ve ihracatı belirleyen faktörler arasında yer almaz?

Cevap : Tasarruflar

#59. Para politikası açısından aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Sermaye hareketlerinin döviz kuru ve faiz gibi temel fiyatlara herhangi bir hassasiyeti yoktur.

#60. İkamenin mümkün olmaması için aşağıdakilerden hangi durumun esneklik için geçerli olması gerekir?

Cevap : Esneklik=0

#61. Belli bir dönemde gerçekleşen üretim sırasında aşınan aktiflerin amortismana tabi tutulmasının sonucunda elde edilen milli hasıladır. Ülkenin net üretim gücünü gösteren ve tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Safi Milli Hasıla

#62. Aşağıdakilerden hangileri üretim faktörlerindendir? I. Emek, II. Girişimci, III. Sermaye, IV. Talep, V. Arz

Cevap : I, II ve III

#63. Konsolide bütçe dengesi açısından aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Büyüme ve enflasyon hedeflerinden sapmanın büyük olması bütçe dengesini etkilemez.

#64. Aşağıdaki sıralamalardan hangisinde aktifler, likiditesi en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmıştır? I. Otomobil II. Nakit III. A tipi yatırım fonu katılma belgesi

Cevap : II-III-I

#65. Aşağıdakilerden hangisi arz eğrisinin sağa doğru kaymasına neden olur?

Cevap : Teknolojik ilerlemeler

#66. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde aşağıdakilerden hangisinin ağırlığı en fazladır?

Cevap : İmalat

#67. Aşağıdakilerden hangisi talebi doğrudan etkileyen bir faktör değildir?

Cevap : Teknolojik gelişme

#68. Aşağıdakilerin hangisi Dünya Bankasının amaçları arasında değildir?

Cevap : Üye ülkelere tüketim malı sunmak

#69. Sermaye ile işgücü arasında ikame olmaması sonucu, ikame esnekliği hangi değeri alır?

Cevap : 0

#70. Üretime fiziksel ve düşünsel katkı gerçekleştiren bireylerin katkılarının karşılığı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

Cevap : Ücret

#71. Kısa vadeli bir devlet borcunun uzun vadeli borçla değiştirilmesine ne ad verilir?

Cevap : Konsolidasyon

#72. Toplam istihdam içindeki payı oldukça yüksek olan bir sektörün krize girmesi durumunda aşağıdaki şıklardan hangisi gerçekleşmez?

Cevap : Konsolide bütçe açığı küçülür, kamu finansman ihtiyacı azalır.

#73. Aşağıdakilerden hangisi üretici düzeyinde fiyat oluşumuna etki eden faktörlerden değildir?

Cevap : Tüketici tercihleri

#74. Aşağıdaki işlevlerden hangisi Merkez Bankasının, likidite hacmini piyasadaki alışverişi sağlayacak düzeyde tutmasını ifade eder?

Cevap : Para piyasasının istikrarının sağlanması.

#75. Aşağıdakilerden hangisi bir malın değerini fiyata dönüştüren unsurdur?

Cevap : Ortak değer ölçüsü

#76. Bir malın tüketim miktarı arttığında marjinal fayda ile toplam fayda nasıl etkilenir?

Cevap : Marjinal fayda azalır, toplam fayda azalarak artar.

#77. Para arzının artmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : İstihdam hacmi azalır.

#78. Makro ekonomide sağlanmak istenilen temel hedefler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : Marjinal fayda

#79. Özel sektörün ekonomideki rolünün artırılması kapsamında aşağıdakilerden hangisi özelleştirmenin yararlarından değildir?

Cevap : Sermayenin tabana yayılmasının önlenmesini sağlar.

#80. Aşağıda belirtilen maddelerden hangisi veya hangileri Oligopol piyasalar için geçerlidir? I. Firma sayısı çok fazladır. II. Firmaların sattığı mallar birbirinin aynı olabilir veya bir ölçüde birbirlerinden farklı olabilirler. III. Bir firmanın ürettiği ürünün üretim miktarı, kalitesi ve fiyatı üzerinde diğer firmaların etkisi vardır. IV. Firmaların piyasadaki pazar payı küçüktür.

Cevap : II, III

#81. Gizli işsizliğin en yaygın olduğu sektör aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Tarım sektörü

#82. Aşağıdakilerden hangisi para politikalarının amaçlarından değildir?

Cevap : Firma maliyetlerinin azaltılması

#83. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik büyüme ile ilgili gösterge değildir?

Cevap : Ödemeler Dengesi Verileri

#84. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri ekonominin reel kesimini oluşturur? I. Üretim faktör piyasaları II. Nihai mal ve hizmetlerin alım satımının yapıldığı piyasalar III. Finans piyasaları

Cevap : I ve II

#85. Aşağıdakilerden hangisi ölümcül hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların talep fiyat esnekliğidir?

Cevap : Esneklik değeri sıfır

#86. Elektrik, su, petrol, doğalgaz gibi enerji girdilerinde oluşabilecek fiyat artışları aşağıdakilerden hangisinin nedenidir?

Cevap : Maliyet enflasyonu

#87. Tüketicinin belli koşullarda en yüksek faydayı sağladığı durum aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Tüketici dengesi

#88. Devlet tarafından bir malın fiyatı üzerine konulan minimum sınıra ne ad verilir?

Cevap : Taban Fiyat

#89. Döviz ve döviz kurları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Devalüasyon ülkenin ihraç mallarının yabancı para cinsinden fiyatlarını artırır.

#90. Tüketicinin bir malı razı olduğu fiyattan daha düşük fiyata satın almasına ne ad verilir?

Cevap : Tüketici rantı

#91. Bireyin, toplumun ortalama refah düzeyinin altında bir gelire sahip olma durumu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Nispi yoksulluk

#92. Çapraz rekabet nedir?

Cevap : Bir dağıtım kanalının aynı düzeyinde bulunan ve benzer malları satan fakat farklı yapıdaki işletmeler arasındaki rekabettir.

#93. Aşağıdakilerden hangisi özel sektör imalat sanayinin enflasyonist eğilimlerini gösterir?

Cevap : Çekirdek enflasyon

#94. Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ekonomilerde, ekonomik krizlerin ortaya çıkış nedenlerinden biri değildir?

Cevap : Özerk Merkez Bankası

#95. Enflasyon, fiyatlar genel seviyesinde meydana gelen sürekli artıştır. Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun sebeplerinden değildir?

Cevap : Piyasada kişilerin talep edeceğinden fazla mal bulunması

#96. Devletin vergiler, kamu harcamaları ve borçlanma yoluyla ekonomiye müdahale etmesine ne ad verilir?

Cevap : Maliye politikası

#97. Kamu Kesimi Borçlanma Gereği (KKBG) aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile ifade edilir?

Cevap : Toplam Kamu Açığı ile ifade edilir.

#98. Aşağıdakilerden hangisi tüketici düzeyinde fiyat oluşumunda etkili olan unsurlardan değildir?

Cevap : Üretim veya ithalat maliyeti

#99. Bir ülkede fiyatlar genel seviyesinin sürekli ve düzenli olarak azalmasına ne denir?

Cevap : Deflasyon

#100. Aşağıdaki faktörlerden hangisi maliyet kökenli enflasyonist baskı yaratan faktörlerden biri değildir?

Cevap : Kısa vadeli faizlerin düşmesi

#101. Aşağıdaki kararlardan hangisi maliye politikası kapsamında alınan önlemlerden biridir?

Cevap : Devletin kurumlar vergisi oranını P’den %’e düşürmesi

#102. Aşağıdakilerden hangisi bir firmanın kısa dönemde en düşük maliyetle gerçekleştirebildiği üretim miktarını ifade eder?

Cevap : Tam kapasite

#103. Aşağıdakilerden hangisi milli geliri oluşturan unsurlardandır? I. Rant II. Faiz III. Arz IV. Kar

Cevap : I, II, IV

#104. Aşağıdaki şıklardan hangisi işsizliğin artmasına sebep olan faktörlerden biri değildir?

Cevap : Ekonomi genelinde rekabet gücünün artması

#105. Ödemeler dengesi açısından aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Sermaye hareketlerinin net giriş ya da çıkış yönünde olması makro dengeyi etkilemez.

#106. Aşağıdakilerden hangisi arzı direkt etkileyen faktörlerden değildir?

Cevap : Tüketici tercihleri

#107. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının şartlarından değildir?

Cevap : Piyasada konu olan malın yakın ikamesinin bulunmaması

#108. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri devletin yaptığı cari harcamalardandır? I. Dul ve yetime yapılan ödemeler, II. Memurlara yapılan maaş ödemeleri, III. Dubleks yol yapımı

Cevap : Yalnız II

#109. Ekonomiyi genel olarak inceleyen ekonomik analiz aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Makro ekonomi

#110. Aşağıdakilerden hangisi tüketim harcamalarını direkt etkileyen faktördür?

Cevap : Servet

#111. Aşağıdakilerden hangisi, piyasa türü ne olursa olsun, bir firmanın kar maksimizasyonu koşullarındandır?

Cevap : Firmanın marjinal maliyetinin firmanın marjinal gelirine eşit olması

#112. TCMB’nın Interbank Para Piyasasına para vermesi TL faizi ve döviz kurunu nasıl etkiler?

Cevap : TL faizi düşer, döviz kuru artar.

#113. İkame ve tamamlayıcı mallara ilişkin olarak hangisi doğru değildir?

Cevap : İkame mallar, fayda sağlandığında yok olan mallardır.

#114. Devletin ve dış ticaretin olmadığı bir ekonomide toplam talep hangi faktör tarafından belirlenir?

Cevap : Tüketim ve yatırım harcamaları

#115. Bir ekonomide enflasyonist etki, aşağıdakilerden hangi maliye politikası uygulanarak minimize edilebilir?

Cevap : Daraltıcı maliye politikası

#116. Paranın hangi fonksiyonu mal ve hizmetlerin el değiştirmesi sürecini kolaylaştırır ve hızlandırır?

Cevap : Değişim aracı olma

#117. Bir malın fiyatındaki yüzde değişmenin bir başka malın talep miktarındaki yüzde değişimi nasıl etkilediğini incelemek için kullanılan esneklik kavramına ne denir?

Cevap : Talebin çapraz esnekliği

#118. Piyasa dengede iken, tüketicilerin gelirlerinin artması dengeyi nasıl etkiler?

Miktar ve malın fiyatı artar.

#119. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde uygulanan İstikrar Programının amaçlarından değildir?

Cevap : Vergi indirimi sağlamak.

#120. Bir yatırım aracından %95 gelir elde eden bir yatırımcı enflasyon oranının aynı dönem içinde %50 olduğunda reel kazanç oranı ne olmuştur?

Cevap : Yüzde 30

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

2024 Bireysel Emeklilik

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 10

2024 Bireysel Emeklilik

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 10

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 10

2024 Bireysel Emeklilik

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 10

1) Çapraz rekabet nedir?

a) Bir işletmenin amaçlarını gerçekleştirmede kullanabileceği önemli bir pazarlama bileşenidir.

b) Bir pazarda tüketicilerin ilgisini kazanmak için satıcıların birbiriyle yarıştıkları bir müdahele biçimidir.

c) Bir dağıtım kanalının aynı düzeyinde bulunan ve benzer malları satan fakat farklı yapıdaki işletmeler arasındaki rekabettir.

d) Hiçbiri

Cevap : Bir dağıtım kanalının aynı düzeyinde bulunan ve benzer malları satan fakat farklı yapıdaki işletmeler arasındaki rekabettir.

2) Aşağıda belirtilen maddelerden hangisi veya hangileri Oligopol piyasalar için geçerlidir? I. Firma sayısı çok fazladır. II. Firmaların sattığı mallar birbirinin aynı olabilir veya bir ölçüde birbirlerinden farklı olabilirler. III. Bir firmanın ürettiği ürünün üretim miktarı, kalitesi ve fiyatı üzerinde diğer firmaların etkisi vardır. IV. Firmaların piyasadaki pazar payı küçüktür.

a) I, II

b) I, II, III

c) II, III

d) Yalnız IV

Cevap : II, III

3) Ulusal ekonomilerde iç ve dış özkaynaklar hedeflenen tüketim ve yatırım harcamalarını karşılamaya yeterli değilse yabancı kaynak kullanılır. Yabancı kaynak aşağıda belirtilen durumlardan hangisi veya hangileri aracılığıyla temin edilir? I. Yatırım amaçlı yabancı sermaye II. Portföy amaçlı yabancı sermaye III. Dış borçlanma IV. Tüketim amaçlı yabancı sermaye

a) Yalnız I

b) I, II

c) I, II, III

d) Yalnız IV

Cevap : I, II, III

4) Belli bir dönemde gerçekleşen üretim sırasında aşınan aktiflerin amortismana tabi tutulmasının sonucunda elde edilen milli hasıladır. Ülkenin net üretim gücünü gösteren ve tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gayri Safi Milli Hasıla

b) Safi Milli Hasıla

c) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

d) Milli Gelir

Cevap : Safi Milli Hasıla

5) Son yıllarda, mahalle bakkallarının ve küçük parakende firmaların yerini büyük marketlerin ve alışveriş merkezlerinin alması şeklinde gelişen rekabet piyasası değişikliği aşağıdakilerden hangisidir?

a) Monopollü rekabet piyasasından saf oligopol piyasasına geçiş

b) Monopollü rekabet piyasasından farklılaştırılmış oligopol piyasasına geçiş

c) Oligopol piyasadan monopol piyasaya geçiş

d) Tam rekabet piyasasından monopol piyasaya geçiş

Cevap : Monopollü rekabet piyasasından farklılaştırılmış oligopol piyasasına geçiş

6) Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri ekonominin reel kesimini oluşturur? I. Üretim faktör piyasaları II. Nihai mal ve hizmetlerin alım satımının yapıldığı piyasalar III. Finans piyasaları

a) Yalnız I

b) Yalnız II

c) I ve II

d) I ve III

Cevap : I ve II

7) Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri devletin yaptığı cari harcamalardandır? I. Dul ve yetime yapılan ödemeler, II. Memurlara yapılan maaş ödemeleri, III. Dubleks yol yapımı

a) Yalnız I

b) Yalnız II

c) Yalnız III

d) I, III

Cevap : Yalnız II

8) Diğer malların üretimlerinde kullanılmak üzere talep edilen ve sonuçta üretimi mümkün kıldıkları malların değerleri içinde ifadelerini bulan mallara ne ad verilir?

a) Üretim malları

b) Ara mallar

c) Tüketim malları

d) Nihai mallar

Cevap : Ara mallar

9) Aşağıdaki sıralamalardan hangisinde aktifler, likiditesi en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmıştır? I. Otomobil II. Nakit III. A tipi yatırım fonu katılma belgesi

a) III-I-II

b) III-II-I

c) I-II-III

d) II-III-I

Cevap : II-III-I

10) Bir malın fiyatındaki yüzde değişmenin bir başka malın talep miktarındaki yüzde değişimi nasıl etkilediğini incelemek için kullanılan esneklik kavramına ne denir?

a) Üretim olanakları eğrisi

b) Talebin gelir esnekliği

c) Talebin çapraz esnekliği

d) Tüketim olanakları eğrisi

Cevap : Talebin çapraz esnekliği

11) Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinin GSMH’nın yaratılmasına sağladıkları katkı nedeniyle Milli Gelir’den almaya hak kazandıkları paylardan biri değildir?

a) Rant

b) Katma değer

c) Ücret

d) Kar

Cevap : Katma değer

12) Reel gelirin artması ile bir maldan daha az ve reel gelirin azalması ile söz konusu maldan daha fazla kullanılmak isteniliyorsa, o mal …,…,…,…,’dır.

a) Serbest mal

b) Normal mal

c) Düşük mal

d) İkame mal

Cevap : Düşük mal

13) Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) uzun süre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nin (Yİ-ÜFE) üzerinde olması ne tür bir enflasyonun göstergesidir?

a) Talep

b) Maliyet

c) Kronik

d) Hiper

Cevap : Talep

14) “Ne, nasıl, kimin için üretilecektir?” sorusunun çözümü devlet ve piyasa tarafından birlikte sağlanıyorsa bu sistem ne olarak adlandırılır?

a) Dışsal Ekonomi

b) Kumanda Ekonomisi

c) Karma Ekonomi

d) Piyasa Ekonomisi

Cevap : Karma Ekonomi

15) Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri kısa dönemli faiz oranlarını belirler? I. Para piyasası, II. Sermaye piyasası, III. Merkez Bankası

a) Yalnız I

b) Yalnız II

c) I ve III

d) I-II ve III

Cevap : I ve III

16) Bir yatırım aracından %95 gelir elde eden bir yatırımcı enflasyon oranının aynı dönem içinde %50 olduğunda reel kazanç oranı ne olmuştur?

a) 145%

b) 30%

c) 45%

d) 50%

Cevap : Yüzde 30

17) Kısa dönemli nakit fazlası olup parayı plase edemeyen bankanın TCMB aracılığı ile borç vererek gelir sağlaması hangi piyasada gelişir?

a) TCMB Açık Piyasa İşlemleri

b) TCMB Interbank Para Piyasası

c) Bankalararası Döviz Piyasası

d) Bankalararası Repo Piyasası

Cevap : TCMB Interbank Para Piyasası

18) Birbirlerine etki edebilecek kadar az sayıda satıcının, sonsuz alıcı ile karşı karşıya geldiği piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Monopollü Rekabet

b) Düopol

c) Oligopol

d) Monopol

Cevap : Oligopol

19) Üretime fiziksel ve düşünsel katkı gerçekleştiren bireylerin katkılarının karşılığı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

a) İşgücü

b) Emek

c) Ücret

d) Sermaye

Cevap : Ücret

20) TCMB’nın bankalara geçici süre ile hazine bonosu / devlet tahvili satmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Bankaların likiditeleri ve ödünç verebilecekleri fonlar azalır.

b) Bankaların verebilecekleri kredi hacimleri daralır.

c) Kredi faiz oranları yükselir.

d) Bankaların verebilecekleri kredi hacimleri genişler, yatırımlar artar.

Cevap : Bankaların verebilecekleri kredi hacimleri genişler, yatırımlar artar.

21) Enflasyon, fiyatlar genel seviyesinde meydana gelen sürekli artıştır. Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun sebeplerinden değildir?

a) Cari fiyatlarla toplam talebin toplam arzdan fazla olması

b) Üretim girdi fiyatlarının artması

c) Tasarrufların yatırımlardan az olması

d) Piyasada kişilerin talep edeceğinden fazla mal bulunması

Cevap : Piyasada kişilerin talep edeceğinden fazla mal bulunması

2024 Bireysel Emeklilik Sınav Soruları

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 10

2024 Bireysel Emeklilik

2024 Bireysel Emeklilik

22) Toplam istihdam içindeki payı oldukça yüksek olan bir sektörün krize girmesi durumunda aşağıdaki şıklardan hangisi gerçekleşmez?

a) İşsizlik artar, iç talep daralır.

b) Konsolide bütçe açığı küçülür, kamu finansman ihtiyacı azalır.

c) Büyüme eğilimi ivme kaybeder.

d) Söz konusu sektöre önemli ölçüde kredi vermiş olan bankaların mali yapısı bozulur, kredi notu düşer.

Cevap : Konsolide bütçe açığı küçülür, kamu finansman ihtiyacı azalır.

23) Aşağıdaki işlevlerden hangisi Merkez Bankasının, likidite hacmini piyasadaki alışverişi sağlayacak düzeyde tutmasını ifade eder?

a) Para piyasasının istikrarının sağlanması.

b) Devletin bankacılığını yapma.

c) Düzenleyici otorite mercii olarak hizmet verme.

d) Kağıt para kullanımının yaygınlaşmasını sağlama.

Cevap : Para piyasasının istikrarının sağlanması.

24) Aşağıdaki şıklardan hangisi dalgalı kur tercihinin benimsendiği bir ekonomide yerli paranın değer kaybetmesi sonucunu yaratmaz?

a) Bütçe açığının beklenenin altında gerçekleşmesi

b) Cari açığın beklentilerin çok üzerine çıkma eğilimine girmesi

c) Mali disiplinin bozularak belirsizliği önemli ölçüde arttırması

d) Dış piyasaların karışması sonucu sermayenin sağlam liman arayışına kilitlenmesi

Cevap : Bütçe açığının beklenenin altında gerçekleşmesi

25) Firmalarca tutulan hammadde, yarımamül ve mamül maddeler miktarındaki artışları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sabit sermaye yatırımları

b) Stok yatırımları

c) Safi yatırımlar

d) Gayrisafi yatırımlar

Cevap : Stok yatırımları

26) Bir ülke parasının diğer paralara (döviz) ve altına kolayca dönüştürülebilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

a) Deflasyon

b) Enflasyon

c) Revalüasyon

d) Konvertibilite

Cevap : Konvertibilite

27) 2006 yılı Konsolide Bütçe Açığı hedefinin 13,2 milyar TL olduğunu dikkate alırsak aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

a) Bütçe dışında net bir gelir yaratılamıyorsa, söz konusu açığın iç veya dış borçlanma ile finanse edilmesi gerekir.

b) 2006 yılı iç ve dış borç anapara ödemeleri ile birlikte söz konusu açık toplamı kamu finansman ihtiyacına ilişkin büyüklüğü belirler.

c) Gerçekleşen açığın hedef rakamı aşması durumunda kamu finansman ihtiyacı büyür.

d) Konsolide Bütçe Açığı ile kamu finansman ihtiyacı arasında herhangi bir ilişki yoktur.

Cevap : Konsolide Bütçe Açığı ile kamu finansman ihtiyacı arasında herhangi bir ilişki yoktur.

28) Elektrik, su, petrol, doğalgaz gibi enerji girdilerinde oluşabilecek fiyat artışları aşağıdakilerden hangisinin nedenidir?

a) Maliyet enflasyonu

b) Yapısal Enflasyon

c) Talep Enflasyonu

d) Arz Enflasyonu

Cevap : Maliyet enflasyonu

29) Pazara giriş maliyetinin yüksek olmasından dolayı hemen tüm pazarı birkaç şirketin kontrol ettiği piyasaya ne ad verilir?

a) Tekel

b) Tam Rekabet

c) Oligopol

d) Tekelci Rekabet

Cevap : Oligopol

30) Özel sektörün ekonomideki rolünün artırılması kapsamında aşağıdakilerden hangisi özelleştirmenin yararlarından değildir?

a) Teknolojik yenileşmeyi sağlar.

b) Verimliliğin ve maliyet yapısının uluslararası rekabet edebilir seviyeye getirilmesini sağlar.

c) Sermayenin tabana yayılmasının önlenmesini sağlar.

d) Devletin mal ve hizmet üreticisi konumundan uzaklaşarak, asli görevleri olan yasama, yürütme ve yargı üzerinde yoğunlaşmasını sağlar.

Cevap : Sermayenin tabana yayılmasının önlenmesini sağlar.

31) Bir ülke parasının satın alma gücünün yabancı ülke paraları karşısında yükseltilmesi durumu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Konsolidasyon

b) Revalüasyon

c) Devalüasyon

d) Stabilizasyon

Cevap : Revalüasyon

32) Devlet, özel sektör uygulamalarına benzer yöntemlerle gelir elde edebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu yöntemlerdendir?

a) KİT’lerin piyasa faaliyetlerine katılmasıyla sağlanan gelirler

b) Borçlanma yoluyla sağlanan gelirler

c) Devletin sahip olduğu taşınır ve taşınmaz servet unsurlarının satılması, kiralanması ya da bir başka biçimde değerlendirilmesi yoluyla sağlanan gelirler

d) Seçeneklerin hepsi

Cevap : Seçeneklerin hepsi

33) Aşağıdakilerden hangisi bir firmanın kısa dönemde en düşük maliyetle gerçekleştirebildiği üretim miktarını ifade eder?

a) Tam kapasite

b) Atıl kapasite

c) Eksik kapasite

d) Aşırı kapasite

Cevap : Tam kapasite

34) Neo-Klasik İktisatçılar tarafından savunulan Görünmeyen El Mekanizması sayesinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

a) Arz edilen miktar, talep edilen miktardan fazla olup arz fazlası oluşur.

b) Arz veya talep fazlalığı erir, piyasa denge noktasına geri döner.

c) Talep edilen miktar, arz edilen miktardan fazla olup talep fazlası ortaya çıkar.

d) Arz ve talep miktarı etkilenmez.

Cevap : Arz veya talep fazlalığı erir, piyasa denge noktasına geri döner.

35) Bir malın talep edilen miktarı ile arz edilen miktarının eşit olduğu durum aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

a) Tüketici Dengesini

b) Piyasa Dengesini

c) Firma Dengesini

d) Üretici Dengesi

Cevap : Piyasa Dengesini

36) Bir ülkenin diğer ülkeler ile gerçekleştirdiği her türlü uluslararası ekonomik işlemin yer aldığı tabloya ne denir?

a) Dış Ticaret Dengesi

b) Cari İşlemler Dengesi

c) Ödemeler Dengesi

d) Sermaye Hareketleri

Cevap : Dış Ticaret Dengesi

37) İnsan ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan kıt kaynakların idaresi aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?

a) İktisat

b) Kaynak

c) Tasarruf

d) İkame

Cevap : İktisat

38) Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ekonomilerde, ekonomik krizlerin ortaya çıkış nedenlerinden biri değildir?

a) Yanlış uygulanan para ve kur politikaları

b) Kronikleşen yapısal sorunlar

c) Özerk Merkez Bankası

d) Dış ticaret açığının hızla büyümesi

Cevap : Özerk Merkez Bankası

39) Bireyin, toplumun ortalama refah düzeyinin altında bir gelire sahip olma durumu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mutlak yoksulluk

b) Nispi yoksulluk

c) Ekstrem yoksulluk

d) Sermaye sığlaşması

Cevap : Nispi yoksulluk

2024 Bireysel Emeklilik Sınav Soruları

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 10

2024 Bireysel Emeklilik

2024 Bireysel Emeklilik

40) Aşağıdakilerden hangileri üretim faktörlerindendir? I. Emek, II. Girişimci, III. Sermaye, IV. Talep, V. Arz

a) I, II ve V

b) I, II ve IV

c) I, II ve III

d) IV, V

Cevap : I, II ve III

41) Bir şeyi elde edebilmek için, başka bir şeyden vazgeçmek zorunluluğunu, aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

a) Alternatif maliyet

b) Ekstra maliyet

c) Alternatif kazanç

d) Ekstra gider

Cevap : Alternatif maliyet

42) Bir ekonomide enflasyonist etki, aşağıdakilerden hangi maliye politikası uygulanarak minimize edilebilir?

a) Genişletici maliye politikası

b) Vergileri azaltıcı ve kamu harcamalarını artırıcı maliye politikaları

c) Daraltıcı maliye politikası

d) Devletin müdahale etmediği maliye politikası

Cevap : Daraltıcı maliye politikası

43) Aşağıdakilerden hangisi ölümcül hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların talep fiyat esnekliğidir?

a) Esneklik 1’den büyük

b) Esneklik 1’den küçük

c) Esneklik değeri sıfır

d) Esneklik değeri sonsuz

Cevap : Esneklik değeri sıfır

44) Aşağıdakilerden hangisi, piyasa türü ne olursa olsun, bir firmanın kar maksimizasyonu koşullarındandır?

a) Firmanın marjinal gelirinin firmanın ortalama maliyetine eşit olması

b) Firmanın ortalama gelirinin firmanın ortalama maliyetine eşit olması

c) Firmanın marjinal maliyet eğrisinin azalan bir eğri olması

d) Firmanın marjinal maliyetinin firmanın marjinal gelirine eşit olması

Cevap : Firmanın marjinal maliyetinin firmanın marjinal gelirine eşit olması

45) Fiyat artışlarının eksiye düşmesi ve enflasyonun düşürülme süreci sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

a) Deflasyon-Dezenflasyon

b) Enflasyon-Devalüasyon

c) Stagflasyon-Revalüasyon

d) Deflasyon-Revalüasyon

Cevap : Deflasyon-Dezenflasyon

46) Aşağıdaki faktörlerden hangisi maliyet kökenli enflasyonist baskı yaratan faktörlerden biri değildir?

a) Yerli paranın aşırı düzeyde değer kaybetmesi

b) Kamu sektörünün ürettiği sınai girdi fiyatlarına yüksek oranlı zam yapılması

c) Global düzeyde petrol fiyatının yükselmesi

d) Kısa vadeli faizlerin düşmesi

Cevap : Kısa vadeli faizlerin düşmesi

47) Aşağıdakilerden hangisi tüketicinin tükettiği mallardan birinin fiyatının düşmesinin sonucu değildir?

a) Fiyatı düşen malın tüketiminin artması

b) Tüketicinin reel gelirinin azalması

c) Tüketici dengesinin değişmesi

d) Tüketicinin bütçe doğrusunun değişmesi

Cevap : Tüketicinin reel gelirinin azalması

48) Gelirdeki bir birimlik nispi değişmenin talep miktarında meydana getireceği nispi değişmeye ne denir?

a) Arzın fiyat esnekliği

b) Fiyat esnekliği

c) Talebin gelir esnekliği

d) Birim esneklik

Cevap : Talebin gelir esnekliği

49) Aşağıdakilerden hangisi emek piyasasında dengenin değişmesine neden olan faktörlerden biri değildir?

a) Teknolojik gelişme

b) Zevk ve tercihlerin değişmesi

c) Ücret düzeyinin değişmesi

d) Nüfus artışı

Cevap : Zevk ve tercihlerin değişmesi

50) Devletin vergiler, kamu harcamaları ve borçlanma yoluyla ekonomiye müdahale etmesine ne ad verilir?

a) Gelirler politikası

b) Büyüme politikası

c) Para politikası

d) Maliye politikası

Cevap : Maliye politikası

51) Aşağıdakilerden hangisi Stagflasyonun yaşandığı bir ekonomi için geçerli durumlardan biri değildir?

a) Ekonomik durgunluk sözkonusudur.

b) İşsizlik oranı yüksektir.

c) Enflasyon oranı yüksek seviyede seyretmektedir.

d) İşsizlik ile enflasyon ters yönlü olarak hareket etmektedir.

Cevap : İşsizlik ile enflasyon ters yönlü olarak hareket etmektedir.

52) Paranın hangi fonksiyonu mal ve hizmetlerin el değiştirmesi sürecini kolaylaştırır ve hızlandırır?

a) Değişim aracı olma

b) İktisat politikası aracı olma

c) Finansal yeniliklere olanak tanıma

d) Hesap birimi olma

Cevap : Değişim aracı olma

53) Aşağıdaki şıklardan hangisi petrol fiyatının önemli ölçüde artmasının sonuçlarından biri değildir?

a) Petrol tüketen ülkelerden üreten ülkelere önemli ölçüde kaynak transfer gerçekleşmesi global düzeyde gelir dağılımını bozar.

b) Uluslararası ticaret hacmini arttırır.

c) Global düzeyde diğer mallara yönelik talebi azaltır, işsizliği arttırır.

d) Maliyet enflasyonu ortaya çıkar.

Cevap : Uluslararası ticaret hacmini arttırır.

54) Devletin ve dış ticaretin olmadığı bir ekonomide toplam talep hangi faktör tarafından belirlenir?

a) İstihdam düzeyi

b) Tasarruf düzeyi

c) Tüketim ve yatırım harcamaları

d) Gelir

Cevap : Tüketim ve yatırım harcamaları

55) İkamenin mümkün olmaması için aşağıdakilerden hangi durumun esneklik için geçerli olması gerekir?

a) Esneklik>1

b) Esneklik=1

c) Esneklik<1

d) Esneklik=0

Cevap : Esneklik=0

56) Aşağıdakilerden hangisi milli geliri oluşturan unsurlardandır? I. Rant II. Faiz III. Arz IV. Kar

a) I, II, III

b) I, II, IV

c) II, III, IV

d) III, IV

Cevap : I, II, IV

57) Makro ekonomide sağlanmak istenilen temel hedefler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Tam istihdamın sağlanması

b) Marjinal fayda

c) Enflasyonun düşürülmesi

d) Ekonomik büyüme

Cevap : Marjinal fayda

58) Aşağıdakilerden hangisi tüketici düzeyinde fiyat oluşumunda etkili olan unsurlardan değildir?

a) Malın sağladığı fayda

b) Malın temin edilebilirlik düzeyi

c) Malın kalitesi

d) Üretim veya ithalat maliyeti

Cevap : Üretim veya ithalat maliyeti

59) Ulusal para biriminin, diğer paralar ve altına serbestçe dönüştürülebilmesine ne ad verilir?

a) Revalüasyon

b) Deflasyon

c) Konvertibilite

d) Stagflasyon

Cevap : Konvertibilite

60) Tüketicinin belli koşullarda en yüksek faydayı sağladığı durum aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tüketim eğilimi

b) Tüketici dengesi

c) Piyasa dengesi

d) Arz talep dengesi

Cevap : Tüketici dengesi

61) Aşağıdakilerden hangisi üretici düzeyinde fiyat oluşumuna etki eden faktörlerden değildir?

a) Malın üretimi veya ithalatı esnasında katlanılan maliyetler

b) Firma karı

c) Dolaylı vergiler

d) Tüketici tercihleri

Cevap : Tüketici tercihleri

62) Tüketicinin bir malı razı olduğu fiyattan daha düşük fiyata satın almasına ne ad verilir?

a) Tüketici rantı

b) Üretici rantı

c) Tasarruf

d) Kar

Cevap : Tüketici rantı

63) Enflasyon ile işsizliğin bir arada görüldüğü ekonomik bunalım aşağıdakilerden hangisidir?

a) Stagflasyon

b) Depresyon

c) Stagnasyon (Durgunluk)

d) Resesyon

Cevap : Stagflasyon

2024 Bireysel Emeklilik Sınav Soruları

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 10

2024 Bireysel Emeklilik

2024 Bireysel Emeklilik

10

64) Aşağıdakilerden hangisi özel sektör imalat sanayinin enflasyonist eğilimlerini gösterir?

a) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi

b) Tüketici Fiyat Endeksi

c) Çekirdek enflasyon

d) Talep enflasyonu

Cevap : Çekirdek enflasyon

65) Aşağıdaki şıklardan hangisi işsizliğin artmasına sebep olan faktörlerden biri değildir?

a) İç talepte ciddi bir daralma yaşanması

b) Global düzeyde yaşanan durgunluğun dış satım imkanlarını sınırlaması

c) Ekonomi genelinde rekabet gücünün artması

d) Kamu harcamalarının imkansızlık nedeniyle hatırı sayılır ölçüde daralması

Cevap : Ekonomi genelinde rekabet gücünün artması

66) TCMB’nın Interbank Para Piyasasına para vermesi TL faizi ve döviz kurunu nasıl etkiler?

a) TL faizi artar, döviz kuru artar.

b) TL faizi düşer, döviz kuru artar.

c) TL faizi artar, döviz kuru düşer.

d) TL faizi düşer, döviz kuru değişmez.

Cevap : TL faizi düşer, döviz kuru artar.

67) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde uygulanan İstikrar Programının amaçlarından değildir?

a) Kamu borç stoğunu azaltmak.

b) Sürdürülebilir büyümeyi sağlamak.

c) Sürdürülebilir istihdam artışını sağlamak.

d) Vergi indirimi sağlamak.

Cevap : Vergi indirimi sağlamak.

68) Çok satıcının olduğu ve ürünlerin farklılaştığı piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Monopol

b) Oligopol

c) Monopollü rekabet

d) Duopson

Cevap : Monopollü rekabet

69) Aşağıdakilerden hangisi kayıt dışı ekonominin doğuşuna neden olan olaylardan değildir?

a) Bazı faaliyetlerin çeşitli kanunlarla yasaklanmış olması

b) Ödeyecekleri vergiyi azaltmak için bir kısım mükellefin eksik ya da yanlış belge kullanması

c) İşverenlerin, istihdam ettikleri kişilerin düzenli kayıtlarını tutmaları

d) Kişilerin devletçe sağlanan işsizlik ödeneği gibi bazı imkanları kaybetmemek için üretim sürecine katkılarını gizlemeleri

Cevap : İşverenlerin, istihdam ettikleri kişilerin düzenli kayıtlarını tutmaları

70) Aşağıdaki kararlardan hangisi maliye politikası kapsamında alınan önlemlerden biridir?

a) Merkez Bankasının döviz kurunu sabitlemesi

b) Devletin kurumlar vergisi oranını %50’den %25’e düşürmesi

c) Devlet tarafından piyasa faizlerine müdahale edilerek tasarrufçunun enflasyona karşı korunması

d) Devletin sorunlu bankalara el koyarak mevduat toplamalarını yasaklaması

Cevap : Devletin kurumlar vergisi oranını %50’den %25’e düşürmesi

71) Kamu Kesimi Borçlanma Gereği (KKBG) aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile ifade edilir?

a) Genel ve Katma Bütçeli İdarelerin Finansman Açığı ile ifade edilir.

b) Toplam Kamu Açığı ile ifade edilir.

c) Konsolide Bütçe Açığı, KİT Finansman Açığı ve Yerel Yönetimlerin Finansman Açıkları toplamıdır.

d) İşletmeci Kamu Kuruluşlarının Finansman Açıklarının GSYİH’ye oranı olarak ifade edilir.

Cevap : Toplam Kamu Açığı ile ifade edilir.

72) Sermaye ile işgücü arasında ikame olmaması sonucu, ikame esnekliği hangi değeri alır?

a) 0

b) 1,5

c) 1

d) 0,5

Cevap : 0

73) Aşağıdakilerden hangisi ithalatı ve ihracatı belirleyen faktörler arasında yer almaz?

a) Hem yerli ülkenin hem de yabancı ülkelerin gelir düzeyleri

b) Döviz kurları

c) Ticari kısıtlamalar

d) Tasarruflar

Cevap : Tasarruflar

74) Bir malın tüketim miktarı arttığında marjinal fayda ile toplam fayda nasıl etkilenir?

a) Marjinal fayda azalır, toplam fayda azalarak artar.

b) Marjinal fayda ve toplam fayda değişmez.

c) Marjinal fayda artar, toplam fayda azalır.

d) Marjinal fayda ve toplam fayda artar.

Cevap : Marjinal fayda azalır, toplam fayda azalarak artar.

75) Bir ülkede fiyatlar genel seviyesinin sürekli ve düzenli olarak azalmasına ne denir?

a) Revalüasyon

b) Deflasyon

c) Enflasyon

d) Resesyon

Cevap : Deflasyon

76) Aşağıdakilerden hangisi Kamu Kesimi Açıklarını oluşturan unsurlardan biri değildir?

a) Stok değişmeleri

b) KİT’ler

c) Sosyal Güvenlik Kuruluşları

d) Belediyeler

Cevap : Stok değişmeleri

77) Bir firmanın üretim miktarı 0 olsa bile katlanmak zorunda olduğu maliyete ne denir?

a) Zorunlu maliyet

b) Sabit maliyet

c) Eş maliyet

d) Seçeneklerden hiçbiri

Cevap : Sabit maliyet

78) Bir malın, hem ikame hem de tamamlayıcı malının fiyatı arttığında, mala olan talep,

a) Artar

b) Azalır

c) Değişmez

d) Hepsi mümkündür

Cevap : Hepsi mümkündür

79) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nde aşağıdakilerden hangisinin ağırlığı en fazladır?

a) Su temini

b) Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı

c) Madencilik ve taşocakçılığı

d) İmalat

Cevap : İmalat

80) Aşağıdakilerden hangisi kapitalist ekonomi düzeninin özellikleri içinde yer almaz?

a) Kişiler iktisadi karar ve davranışlarında serbesttir.

b) Kişiler üretim ve tüketim malları üzerinde mülkiyet hakkına sahiptir.

c) Kaynakların nasıl kullanılacağı firma kararlarınca belirlenmektedir.

d) Üretim malları kişilere değil topluma aittir.

Cevap : Üretim malları kişilere değil topluma aittir.

81) Kısa vadeli bir devlet borcunun uzun vadeli borçla değiştirilmesine ne ad verilir?

a) Bütçe

b) Finansman

c) Konsolidasyon

d) Virman

Cevap : Konsolidasyon

82) Mali piyasaların ekonomideki faydaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Gelir ve refah artışına katkı

b) Tasarrufların vadesinin kısalması

c) Risk ayarlamaları

d) Büyük ölçekli firmaların kurulması

Cevap : Tasarrufların vadesinin kısalması

83) Marjinal fayda ile ihtiyacın şiddeti arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sınırlı bir ilişki vardır.

b) Ters orantılı bir ilişki vardır.

c) Doğru orantılı bir ilişki vardır.

d) Hiçbir ilişki yoktur.

Cevap : Doğru orantılı bir ilişki vardır.

84) Bir malın fiyatı arttıkça ondan daha az satın alınmak istenmesi ne ile açıklanır?

a) Marjinal ikame haddi

b) Talep Yasası

c) Gelir Yasası

d) Azalan Marjinal Fayda Yasası

Cevap : Talep Yasası

2024 Bireysel Emeklilik Sınav Soruları

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 10

2024 Bireysel Emeklilik

2024 Bireysel Emeklilik

85) Devlet tarafından bir malın fiyatı üzerine konulan minimum sınıra ne ad verilir?

a) Tavan Fiyat

b) Denge Fiyatı

c) Taban Fiyat

s) Maksimum Fiyat

Cevap : Taban Fiyat

86) Piyasa dengede iken, tüketicilerin gelirlerinin artması dengeyi nasıl etkiler?

a) Miktar artar, fiyat azalır.

b) Miktar değişmez, fiyat artar.

c) Malın fiyatı azalır.

d) Miktar ve malın fiyatı artar.

Miktar ve malın fiyatı artar.

87) Para arzının artmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) İstihdam hacmi azalır.

b) Gelir düzeyi artar.

c) Faiz oranları düşer.

d) Kredi faiz oranları düşer.

Cevap : İstihdam hacmi azalır.

88) Aşağıdakilerden hangisi bir malın değerinin belirlenmesinde etkili değildir?

a) Malın sağladığı fayda

b) Malın bol veya kıt olması

c) Malın kalitesi

d) Malın fiyatı

Cevap : Malın fiyatı

89) Ekonomiyi genel olarak inceleyen ekonomik analiz aşağıdakilerden hangisidir?

a) Makro ekonomi

b) Teknik analiz

c) Stok analiz

d) Mikro ekonomi

Cevap : Makro ekonomi

90) Firmanın kendi kararlarının bir sonucu olan maliyet azalışına ne ad verilir?

a) Faktörel maliyet azalışı

b) Endüstriyel maliyet azalışı

c) Dışsal ekonomiler

d) İçsel ekonomiler

Cevap : İçsel ekonomiler

91) Fiyatlar genel seviyesindeki düzenli ve sürekli azalma veya düşüşe ne denir?

a) Enflasyon

b) Deflasyon

c) Devalüasyon

d) Revalüasyon

Cevap : Deflasyon

92) Para arzının artması durumunda arz ve talep dengesindeki değişim nasıl olur?

a) Talep edilen para miktarı azalır.

b) Talep edilen para miktarı artar.

c) Fiyatlar genel düzeyi artar.

d) Arz edilen para miktarı azalır.

Cevap : Fiyatlar genel düzeyi artar.

93) Döviz ve döviz kurları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Döviz kuru yabancı paraların ulusal para cinsinden ifadesidir.

b) Merkez Bankası piyasaya döviz sürme veya çekme şeklinde müdahaleler yapabilir.

c) Ulusal paranın değerinin, diğer ülkelerin paraları karşısında düşürülmesine devalüasyon denir.

d) Devalüasyon ülkenin ihraç mallarının yabancı para cinsinden fiyatlarını artırır.

Cevap : Devalüasyon ülkenin ihraç mallarının yabancı para cinsinden fiyatlarını artırır.

94) Konsolide bütçe dengesi açısından aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

a) Enflasyonun beklenen düzeyi aşması durumunda, harcama disiplinini korumak zorlaşır.

b) Büyümenin hedeflenen düzeyi aşması durumunda, bütçe gelirlerindeki gerçekleşme hedeflenen seviyenin üzerine çıkabilir.

c) Büyüme ve enflasyon hedeflerinden sapmanın büyük olması bütçe dengesini etkilemez.

d) Kayıt dışı eğilimlerin artış eğilimine girmesi bütçe performansını etkiler.

Cevap : Büyüme ve enflasyon hedeflerinden sapmanın büyük olması bütçe dengesini etkilemez.

95) Para politikası araçlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Reeskont oranını düşürmek paranın arzını arttırır.

b) Enflasyonla mücadelede merkez bankaları tahvil piyasalarına satıcı olarak girer.

c) Açık piyasa işlemlerini merkez bankası yürütür.

d) Zorunlu karşılık oranını bankalar belirler.

Cevap : Zorunlu karşılık oranını bankalar belirler.

96) Aşağıdakilerden hangisi malın malla takas edildiği bir mübadele şeklidir?

a) Kavim ekonomisi

b) Piyasa ekonomisi

c) Trampa ekonomisi

d) Fiyat mekanizması

Cevap : Trampa ekonomisi

97) Talep enflasyonunun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Para arzındaki artış

b) Faiz oranlarındaki düşüş

c) Vergi oranlarındaki artış

d) Gelir düzeyindeki artış

Cevap : Vergi oranlarındaki artış

98) Aşağıdakilerden hangisi yatırım ortamının iyileşmesinin sebeplerindendir?

a) Reel sektörü güçlendirecek teşviklerin ve tedbirlerin uygulanması

b) Enflasyonun artış göstermesi

c) Büyümenin gerilemesi

d) Faizlerin yükselmesi

Cevap : Reel sektörü güçlendirecek teşviklerin ve tedbirlerin uygulanması

99) Aşağıdakilerden hangisi tüketim harcamalarını direkt etkileyen faktördür?

a) Faiz oranı

b) Sermaye mallarının maliyeti

c) Servet

d) Teknolojik değişme

Cevap : Servet

100) Daima hazır satın alma gücü aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?

a) Kredi

b) Nakit para

c) Trampa
d) Döviz

Cevap : Nakit para

101) Makro ekonomik denge açısından aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

a) Tasarruf-yatırım dengesine ilişkin gelişmeler makroekonomik dengeyi etkilemez.

b) Makro denge bozuk olduğu, tesis edilmediği sürece fiyat istikrarı hedefi yakalanamaz.

c) Bütçe açığının kontrolsüz bir şekilde büyümesi makroekonomik dengeyi bozar.

d) Döviz kuru ve faiz gibi temel fiyatlardaki aşırı dalgalanma dengesizliğin sonucu olarak ortaya çıkar.

Cevap : Tasarruf-yatırım dengesine ilişkin gelişmeler makroekonomik dengeyi etkilemez.

102) Aşağıdakilerden hangisi arz eğrisinin sağa doğru kaymasına neden olur?

a) Fiyatların azalması

b) Vergilerin artması

c) Teknolojik ilerlemeler

d) Kaynak maliyeti artışı

Cevap : Teknolojik ilerlemeler

103) Aşağıdakilerden hangisi bir malın değerini fiyata dönüştüren unsurdur?

a) Ortak değer ölçüsü

b) Kağıt para

c) Altın para

d) Gümüş para

Cevap : Ortak değer ölçüsü

104) Aşağıdakilerden hangisi talebi doğrudan etkileyen bir faktör değildir?

a) Tüketicilerin gelir durumu

b) Teknolojik gelişme

c) Rakip malların fiyatları

d) Tamamlayıcı malın fiyatı

Cevap : Teknolojik gelişme

2024 Bireysel Emeklilik Sınav Soruları

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 10

2024 Bireysel Emeklilik

2024 Bireysel Emeklilik

105) Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının şartlarından değildir?

a) Pazarda alıcı ve satıcının çok fazla sayıda olması

b) Alıcı ve satıcıların pazarda çıkarlarını gözetecek biçimde rasyonel davranmaları

c) Piyasada konu olan malın yakın ikamesinin bulunmaması

d) Piyasaya giriş çıkışın herkese açık olması

Cevap : Piyasada konu olan malın yakın ikamesinin bulunmaması

106) Aşağıdakilerden hangisi ekonomik büyüme ile ilgili gösterge değildir?

a) Kapasite Kullanım Oranı

b) Ödemeler Dengesi Verileri

c) Sanayi Üretimi Verileri

d) İstihdam Verileri

Cevap : Ödemeler Dengesi Verileri

107) Aşağıdakilerden hangisi kamu kesiminin gelir kaynaklarından değildir?

a) Özel gelir ve fonlar

b) Vergi gelirleri

c) Transfer gelirleri

d) Vergi dışı normal gelirler

Cevap : Transfer gelirleri

108) Aşağıdakilerden hangisi arzı direkt etkileyen faktörlerden değildir?

a) Teknolojik gelişme

b) Tüketici tercihleri

c) Devlet politikaları

d) Üretim faktörlerinin maliyeti

Cevap : Tüketici tercihleri

109) Aşağıdakilerden hangisi talep kavramını tam olarak ifade etmektedir?

a) Talep, belli bir fiyat seviyesinde tüketicilerin satın almaya hazır olduğu mal miktarını gösterir.

b) Talep fiyat ile miktar arasındaki ilişkidir.

c) Talep tüketicinin tercihidir.

d) Tüketilen mal miktarıdır.

Cevap : Talep, belli bir fiyat seviyesinde tüketicilerin satın almaya hazır olduğu mal miktarını gösterir.

110) İki-üç yılı aşan büyük boyutlu ekonomik daralmalar nasıl tanımlanır?

a) Resesyon

b) Deflasyon

c) Depresyon

d) Dezenflasyon

Cevap : Depresyon

111) Kamu borçlanması açısından aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

a) Öngörülen konsolide kamu sektörü faiz dışı fazla hedefinin yakalanması kamu borç yükünün daha fazla ağırlaşmaması açısından önemlidir, fakat yeterli değildir.

b) Kamu borçlanma ihtiyacı karşılanırken ödenen ortalama reel faiz düzeyi kamu borç yükünün ağırlaşmaması açısından önemlidir.

c) Büyüme oranı ve faiz dışı fazla düzeyi borç yüküne ilişkin beklentiler açısından önemli değildir.

d) Kamu borcunun iç ve dış borç olarak dağılımı yanı sıra vade yapısı da borçlanmaya ilişkin beklentiler açısından önemlidir.

Cevap : Büyüme oranı ve faiz dışı fazla düzeyi borç yüküne ilişkin beklentiler açısından önemli değildir.

112) Ödemeler dengesi açısından aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

a) Cari denge, dış alemle yapılan mal ve kıymet ticaretinin net bakiyesidir.

b) Makro denge açısından cari denge, büyüme açısından ise dış alemle yapılan mal ve hizmet ticaretindeki hacim önemlidir.

c) Net sermaye hareketi ve net hata ve noksan büyüklüklerinin sıfıra eşit olduğu durumda olası cari açık uluslararası döviz rezervlerini azaltır.

d) Sermaye hareketlerinin net giriş ya da çıkış yönünde olması makro dengeyi etkilemez.

Cevap : Sermaye hareketlerinin net giriş ya da çıkış yönünde olması makro dengeyi etkilemez.

113) Gizli işsizliğin en yaygın olduğu sektör aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tarım sektörü

b) Özel sektör

c) İnşaat sektörü

d) Hizmet sektörü

Cevap : Tarım sektörü

114) Hangisi “iktisadi durgunluk içinde enflasyon” anlamına gelmektedir?

a) Hiperenflasyon

b) Gizli enflasyon

c) Stagflasyon

d) Maliyet enflasyonu

Cevap : Stagflasyon

115) İkame ve tamamlayıcı mallara ilişkin olarak hangisi doğru değildir?

a) İkame mallar, ihtiyaçların tatmininde birbirinin yerine geçen mallardır.

b) İkame mallar, fayda sağlandığında yok olan mallardır.

c) Eğer iki mal birbirine bağlı olarak tüketiliyorsa, bunlara tamamlayıcı mal denir.

d) Çay ve kahve ikame mallar, çay ve şeker tamamlayıcı mallardır.

Cevap : İkame mallar, fayda sağlandığında yok olan mallardır.

116) Para politikası açısından aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

a) Makro dengenin tesisi açısından sermaye hareketleri özel bir öneme sahiptir.

b) Sermaye hareketlerinin döviz kuru ve faiz gibi temel fiyatlara herhangi bir hassasiyeti yoktur.

c) Pazar ekonomisi anlayışının benimsendiği ülkelerde döviz kuru ve faiz gibi temel fiyatlardan biri özerk Merkez Bankası tarafından belirlenir, diğeri ise piyasaya bırakılır.

d) Piyasada oluşması beklenen döviz kuru veya faiz bir erken uyarı sistemi işlevi görür, makro dengedeki bozulmanın sorun büyümeden açığa çıkmasını sağlar.

Cevap : Sermaye hareketlerinin döviz kuru ve faiz gibi temel fiyatlara herhangi bir hassasiyeti yoktur.

117) Aşağıdakilerden hangisi para politikalarının amaçlarından değildir?

a) Tam istihdamın sağlanması

b) Fiyat istikrarının sağlanması

c) Ekonomik büyümenin gerçekleştirilmesi

d) Firma maliyetlerinin azaltılması

Cevap : Firma maliyetlerinin azaltılması

118) Aşağıdakilerden hangisi monopolü yaratan sebeplerden biri değildir?

a) Patent hakkı

b) Herkesin piyasa ve fiyatlar hakkında tam bilgiye sahip olması

c) Bir malın üretiminin belli bir firmaya verilmesi

d) Hammadde kaynaklarının tek firmanın elinde olması

Cevap : Herkesin piyasa ve fiyatlar hakkında tam bilgiye sahip olması

119) Aşağıdakilerin hangisi Dünya Bankasının amaçları arasında değildir?

a) Üye ülkelerin ekonomik yapılarını düzeltmek

b) Üye ülkelere tüketim malı sunmak

c) Üye ülkelere yabancı özel kaynaklardan gelecek sermaye yatırımlarını teşvik etmek

d) Mahalli işletmelerin kalkınmasını sağlamak

Cevap : Üye ülkelere tüketim malı sunmak

120) Üreticilere yeni vergiler gelirse piyasa dengesi nasıl etkilenir?

a) Denge fiyatı ve miktarı artar.

b) Denge fiyatı artar, denge miktarı düşer.

c) Denge fiyatı düşer, denge miktarı artar.

d) Denge fiyatı ve miktarı değişmez.

Cevap : Denge fiyatı artar, denge miktarı düşer.

Bes 2023 Deneme Sınavı
BES Sınav Sorualrı 2023
2024 Bireysel Emeklilik Sınav Soruları

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 10

2024 Bireysel Emeklilik

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları

BES Sınavı 2023 Soruları

e-beas , Bireysel Emeklilik Sınav Soruları https://lolonolo.com/sertifika/segem/bes/

2024 Bireysel Emeklilik

Emeklilik Gözetim Merkezi

BES Sınavı 2023 Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!