auzefİktisat Sosyolojisisosyoloji

İktisat Sosyolojisi 2022-2023 Final Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi Platon (Eflatun)’un ekonomi hakkındaki görüşlerini yansıtmaz?

Cevap : b) Platon’a göre yöneticiler ve koruyular yoksunlluk içinde görevlerini yapmalı ve rahat yüzü görmeleri engellenmelidir.

#2. Karl Polanyi’nin ekonominin üç farklı bütünleşme biçimini nitelemek için yaptığı sınıflandırma aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c) Karşılıklılık Yeniden Bölüşüm – piyasa Mübadelesi

#3. Aşağıdakilerden hangisi feminist iktisadın amaçlarından biri değildir?

Cevap : a) Ekonominin esas ve tek unsurunun kadınlar olduğunu kanıtlamaya çalışmak

#4. Aşağıdakilerden hangisi Bourdieu’nun ekonomiyi incelediği kitaplardan biri değildir?

Cevap : b) Varisler

#5. Vivian Zelizer’e göre mahrem alan ile ekonomik alan arasındaki ilişki nasıl açıklanabilir?

Cevap : c) Ekonominin alanı ile mahremiyet alanının etkileşime girmesi ve birbirileriyle içiçe geçmesi kaçınılmazdır.

#6. Ayşe Buğra’ya göre aşağıdakielrden hangisi Türkiye’de girişimci sınıfın devlete bağımlı olarak gelişmesinin sonuçlarından değildir?

Cevap : a) Girişimci sınıfın iktisadi faaliyetteki tek motivasyonu şahsi çıkar değildir.

#7. Durkheim, belirli bir toplumsal grubun paylaştğı gerçeklik hakkındaki ortak algı ve bilinç biçimlerini aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklamaktadır?

Cevap : d) Kolektif temsil

#8. Aşağıdakilerden hangisi Ziya Gökalp’in iktisadi görüşlerinin temelini oluşturur?

Cevap : d) Milli iktisat

#9. Bourdieu’ye göre, ekonomistlerin homoekonomikus’a atfettikleri.... davranma eğilimi doğada verili değildir, tersine .... olmuştur. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : d) Rasyonel ve hesapçı- tarihsel olarak inşa

#10. Aşağıdakilerden hangisinde armağan ekonomisinin söz konusu olduğundan bahsedemeyiz?

Cevap : b) Bankacılık sistemi

#11. Werner Sombart’a göre bir ekonomik sistemi ayırt emeye izin veren boyutlardan biri olan ekonomik rusun (ya da ekonomik zihniyetin) tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b) İktisadi faillerin davranışlarına yön veren değerle ve normlar bütünü

#12. Thorstein Veblen’in kendi döneminin neoklasik iktisat teorisine yönelik temel eleştirisi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c) Neoklasiklerin toplumsal kurumların rolünü ve toplumsal değişimi göz ardı etmiş olmaları

#13. Georg Simmel’e göre değerin oluşmasının kaynağında hangi olgu bulunur?

Cevap : a) İnsanın bir nesneyi elde etmesinin önündeki engellerin büyüklüğü

#14. Borudieu, konuta yönelik talebin oluşması sırasında hangi boyutun göz ardı edildiğini ileri sürer?

Cevap : a) Simgesel Boyut

#15. Türkiye’de özellikle erkekler arasında lüks marka araç kullanımının aynı gelir grubu içindeki birçok ülkeden fazla olması kurumsalcı bir perspektifle nasıl açıklanabilir?

Cevap : a) Türkiye’de ekolojik bilincin düşük olması nedeniyle çok fazla benzin yakan lüks otomobillerin satın alınmasında bir mahsur görülmemesi

#16. Toplumsal ilişkiağları ve toplumsal yapılar dikkate alınmaksızın ekonomik olgunun açıklanması mümkün değildir. Yukarıdaki ifadeyle kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e) Ekonomik olgular toplumsallıktan bağımsız değillerdir.

#17. Aşağıdaki ifadelerden hangisi klasik iktisat teorisi mensuplarının savundukları emek-değer teorisi ile bağdaşmaz?

Cevap : d) Fiyat oluşumunda arz ve talep yasasının hiç bir etkisi yoktur.

#18. George Simmel, kendi döneminin toplumdan sışlanmış kesimlerinin (Yahudiler, Paryalar, Moriskolar vb.) ticarete daha fazla yönelmesini nasıl açıklar?

Cevap : e) Kendini bir toplum içinde yalnız, dışlanmış ve zayıf hisseden toplumsal gruplar, bu boşluğu doldurmanın yolu olarak para kazanmaya daha fazla yönelirler.

#19. Aşağıdakilerden hangisi Keynesçi iktisat politikalarıyla bağdaşmaz?

Cevap : d) Her arzın kendi talebini yaratacağı beklentisi

Bu ifade, Keynesçi iktisat politikalarıyla bağdaşmaz çünkü bu görüş, Klasik iktisadın temel prensiplerinden biri olan Say Yasası’na (Jean-Baptiste Say) aittir. Keynes, bu görüşe karşı çıkarak talebin ekonomide belirleyici rol oynadığını ve devlet müdahalesi ile talep yönetiminin ekonomik istikrar için gerekli olduğunu savunur.

#20. Pierre Bourdieu neden piyasa kavramı yerine ekonomik alan kavramını kullanmayı tercih eder?

Cevap : b) Çünkü piyasa kavramı, firmalar ve aktörler arasındaki güç ilişkilerini ve güç mücadelelerini göz ardı etmektedir.

#21. Rant kollama ne demektir?

Cevap : c) Çıkar gruplarının devletten bir ekonomik ve sosyal kazanç transferi elde etmek üzere obilik faaliyetleri yapmasıdır.

#22. Mark Granovetter “zayıf bağların gücü” ifadesi ile neyi kasteder?

Cevap : e) Bireyi, ihtiyaç duyduğu yeni çevrelere taşıyan bağların uzaktan tanıdıklar, iş arkadaşları vb. üzerinden elde edildiğini

#23. Aşağıdaki şemada resmedilmiş olan ekonominin bütünleşme biçimi Karl Polanyi tarafından nasıl adlandırılmaktadır?

Cevap : c) Yeniden bölüşüm

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İktisat Sosyolojisi 2022-2023 Final Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi Platon (Eflatun)’un ekonomi hakkındaki görüşlerini yansıtmaz?

a) Platon’a göre yöneticiler ve koruyucular (askerler) para ve ticaret işleriyle uğramamalıdırlar.
b) Platon’a göre yöneticiler ve koruyular yoksunlluk içinde görevlerini yapmalı ve rahat yüzü görmeleri engellenmelidir.
c) Platon’a göre liyakatin ölçütü ekonomik zenginlik değildir.
d) Platon’a göre mal ve müşk peşinde koşmak alt sınıf mensubu sıradan insanların eğilimidir.
e) Platon’a göre ticari faaliyet zamanla toplum yapısından sökülüp altılmalıdır.

Cevap : b) Platon’a göre yöneticiler ve koruyular yoksunlluk içinde görevlerini yapmalı ve rahat yüzü görmeleri engellenmelidir.

2- Georg Simmel’e göre değerin oluşmasının kaynağında hangi olgu bulunur?

a) İnsanın bir nesneyi elde etmesinin önündeki engellerin büyüklüğü
b) İnsanın ihtiyaçlarının çeşitliliği
c) İnsanın tabi olduğu arz ve talep yasası
d) İnsanın değer yargılarının toplumsal kurumlar üzerinden şekillenmesi
e) İnsanın çevresindekilerinin daranışları ve değer yargıları

Cevap : a) İnsanın bir nesneyi elde etmesinin önündeki engellerin büyüklüğü

3- Durkheim, belirli bir toplumsal grubun paylaştğı gerçeklik hakkındaki ortak algı ve bilinç biçimlerini aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklamaktadır?

a) Bireysel temsil
b) Kolektif mantık
c) Toplumsal düşünce
d) Kolektif temsil
e) Anomi

Cevap : d) Kolektif temsil

4- Aşağıdaki ifadelerden hangisi klasik iktisat teorisi mensuplarının savundıkları emek-değer teorisi ile bağdaşmaz?

a) Bir malın faydasına bakarak onun değerini ölçemeyiz.
b) Biz iki malı mübadele ederken aslında ı iki mal için harcanmış emeği mübadele etmiş oluruz.
c) Arz ve talep yasası bir malın fiyatının, aynı malın değişim değerinin üzerinde ya da altında gerçekleşmesine neden olabilir
d) Fiyat oluşumunda arz ve talep yasasının hiç bir etkisi yoktur.
e) Bir malın kullanım değeri ile değişim değeri farklı şeylerdir.

Cevap : d) Fiyat oluşumunda arz ve talep yasasının hiç bir etkisi yoktur.

5- Toplumsal ilişkiağları ve toplumsal yapılar dikkate alınmaksızın ekonomik olgunun açıklanması mümkün değildir.
Yukarıdaki ifadeyle kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ekonomik bulgunun diğer toplumsal olgulardan hiç bir farkı bulunmaz.
b) Ekonomik olgular salt ahlaki davranışların sonucunda şekillenir.
c) Ekonomik olgu ve soyut modellemelerden hareketle açıklanabilir
d) Ekonomik olgular salt çıkar temelli gerçekleştirilen eylemlerin sonucudur.
e) Ekonomik olgular toplumsallıktan bağımsız değillerdir.

Cevap : e) Ekonomik olgular toplumsallıktan bağımsız değillerdir.

6- Werner Sombart’a göre bir ekonomik sistemi ayırt emeye izin veren boyutlardan biri olan ekonomik rusun (ya da ekonomik zihniyetin) tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) İktisadi faillerin çalışanlık düzeyleri
b) İktisadi faillerin davranışlarına yön veren değerle ve normlar bütünü
c) İktisadi daillerin tabi oldukları örgütlenme rejimi
d) İktisadi faillerin duygu dünyaları
e) İktisadi faillerin sınırlandıran yasal çerçeveler

Cevap : b) İktisadi faillerin davranışlarına yön veren değerle ve normlar bütünü

7- Karl Polanyi’nin ekonominin üç farklı bütünleşme biçimini nitelemek için yaptığı sınıflandırma aşağıdakilerden hangisidir?

a) İlkel Toplum Geleneksel Toplum – Modern Toplum
b) Sanayi Öncesi Toplum- Sanayi Toplumu Sonrası Toplum
c) Karşılıklılık Yeniden Bölüşüm – piyasa Mübadelesi
d) Kölecilik-Feodalizm-Kapitalizm
e) Liberalizm-Kporpozatizm- Sosyalizm

Cevap : c) Karşılıklılık Yeniden Bölüşüm – piyasa Mübadelesi

8- Aşağıdaki şemada resmedilmiş olan ekonominin bütünleşme biçimi Karl Polanyi tarafından nasıl adlandırılmaktadır?

a) Piyasa mübadelesi
b) Toplumsal dayanışma
c) Yeniden bölüşüm
d) Karşılıklılık
e) Liberal değişim

Cevap : c) Yeniden bölüşüm

9- Bourdieu’ye göre, ekonomistlerin homoekonomikus’a atfettikleri…. davranma eğilimi doğada verili değildir, tersine …. olmuştur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Kötücül ve çatışmacı – sanal olarak icat
b) Hırzlı ve açgzlü – suni olarak inşa
c) Rasyonel ve özgeci – ideal tip olarak kabul
d) Rasyonel ve hesapçı- tarihsel olarak inşa
e) Çıkarçı ve nankör-teorik olarak yok

Cevap : d) Rasyonel ve hesapçı- tarihsel olarak inşa

10- Vivian Zelizer’e göre mahrem alan ile ekonomik alan arasındaki ilişki nasıl açıklanabilir?

a) Duyguların hakim olduğu mahremiyet alanı ile çaıkarın hakim olduğu ekonominin alanı düşman dünyalardır.
b) Mahremiyet alanı ile ekonominin alanı birbirilerine karıştırılmaması gereken alanlardır.
c) Ekonominin alanı ile mahremiyet alanının etkileşime girmesi ve birbirileriyle içiçe geçmesi kaçınılmazdır.
d) Ekonominin alanı genişlerken mahremiyet alanını giderek daha küçülecektir.
e) Ekonominin alanı ne kadar büyürse büyüsün mahremiyet alanına nüfuz etmesi mümkün değildir.

Cevap : c) Ekonominin alanı ile mahremiyet alanının etkileşime girmesi ve birbirileriyle içiçe geçmesi kaçınılmazdır.

11- George Simmel, kendi döneminin toplumdan sışlanmış kesimlerinin (Yahudiler, Paryalar, Moriskolar vb.) ticarete daha fazla yönelmesini nasıl açıklar?

a) Bazı toplumsal grupların fıtratlarında dostluğa, arkadaşlığa paraya yönelik bir ilgi söz konusudur.
b) Bazı toplumsal grupların inanç yapıları onları kişiler arası ilişkileri güçlendirmek yerine güç ve kudret sahibi olmayı yönlendirir.
c) Toplumlar kendilerini para kazanmaya vakfetmiş kişi ve grupları sevmezler ve dışlarlar.
d) Toplumsal bakımdan dışlanmış kesimlerin yoksulluğa düşmesi kaçınılmazdır. Bu durumdan kurtulmanın yolu ise parasal faaliyetlere yönelmekten geçer.
e) Kendini bir toplum içinde yalnız, dışlanmış ve zayıf hisseden toplumsal gruplar, bu boşluğu doldurmanın yolu olarak para kazanmaya daha fazla yönelirler.

Cevap : e) Kendini bir toplum içinde yalnız, dışlanmış ve zayıf hisseden toplumsal gruplar, bu boşluğu doldurmanın yolu olarak para kazanmaya daha fazla yönelirler.

12- Aşağıdakilerden hangisinde armağan ekonomisinin söz konusu olduğundan Bahsedemeyiz?

a) Zekat sistemi
b) Bankacılık sistemi
c) Takı takma ritüeli
d) Sosyal sigorta sistemi
e) Kan bağışı sistemi

Cevap : b) Bankacılık sistemi

13- Aşağıdakilerden hangisi Keynesçi iktisat politikalarıyla bağdaşmaz?

a) Devletin güçlü sendikaların oluşmasını teşvik etmesi
b) Talep yönlü iktisat politikalarının devraya sokulması
c) Tam istihdamın talebin düzeyiyle ilgili olduğu görüşü
d) Her arzın kendi talebini yaratacağı beklentisi
e) Devletin ekonomiye müdehale etmesi

Cevap : d) Her arzın kendi talebini yaratacağı beklentisi

Bu ifade, Keynesçi iktisat politikalarıyla bağdaşmaz çünkü bu görüş, Klasik iktisadın temel prensiplerinden biri olan Say Yasası’na (Jean-Baptiste Say) aittir. Keynes, bu görüşe karşı çıkarak talebin ekonomide belirleyici rol oynadığını ve devlet müdahalesi ile talep yönetiminin ekonomik istikrar için gerekli olduğunu savunur.

14- Rant kollama ne demektir?

a) Satılıkları yayınlayan gazeteleri günlük olarak takip edin uygun fiyatlı gayrimenkulleri satın almaktır.
b) İnsanların bir kazanç elde etmeeycekleri ilişkilere girmemesidir.
c) Çıkar gruplarının devletten bir ekonomik ve sosyal kazanç transferi elde etmek üzere obilik faaliyetleri yapmasıdır.
d) Çalışma yerine rant elde etmeye odaklı bir yaşam sürdürmektir.
e) Ev sahiplerinin kiracılarını ay başını geçirmeden kiralarını yatırmaları için başıboş

Cevap : c) Çıkar gruplarının devletten bir ekonomik ve sosyal kazanç transferi elde etmek üzere obilik faaliyetleri yapmasıdır.

15- Türkiye’de özellikle erkekler arasında lüks marka araç kullanımının aynı gelir grubu içindeki birçok ülkeden fazla olması kurumsalcı bir perspektifle nasıl açıklanabilir?

a) Türkiye’de ekolojik bilincin düşük olması nedeniyle çok fazla benzin yakan lüks otomobillerin satın alınmasında bir mahsur görülmemesi
b) Türkiye’de otomobilin özellikle erkekler arasında gösterişçi tüketim malına dönüşmüş olması
c) Türkiye’de kişi başına düşen garyi safi milli hasılanın görece yüksek olması
d) Türkiye’de lüks araçların görece ucuz olması
e) Türkiye’de lüks araçların çok daha güvenli olduğuna dair güçlü bir inancın olması

Cevap : a) Türkiye’de ekolojik bilincin düşük olması nedeniyle çok fazla benzin yakan lüks otomobillerin satın alınmasında bir mahsur görülmemesi

16- Aşağıdakilerden hangisi feminist iktisadın amaçlarından biri değildir?

a) Ekonominin esas ve tek unsurunun kadınlar olduğunu kanıtlamaya çalışmak
b) İktisadi kurumların kapsamını ve konusunu eleştirel bir bakışla irdelemek
c) Ev içi üretim alanını da iktisadi analize dahil etmek
d) Ekonomiyi, kadın bakış açısın da içerecek biçimde incelemek
e) İktisadi olduları, özellikle üzerindeki etkilerini de dikkate alarak mercek altına almak

Cevap : a) Ekonominin esas ve tek unsurunun kadınlar olduğunu kanıtlamaya çalışmak

17- Ayşe Buğra’ya göre aşağıdakielrden hangisi Türkiye’de girişimci sınıfın devlete bağımlı olarak gelişmesinin sonuçlarından değildir?

a) Girişimci sınıfın iktisadi faaliyetteki tek motivasyonu şahsi çıkar değildir.
b) Devlet girişimci ilişkisini erken kapitalistleşmiş ülkelerden farklı gelişmesine yol açar.
c) Devlet bürokrasisi girişimci sınıfa bağlımlı hale gelir.
d) Rant kollama ve spekülasyon temelli davranışlar yaygınlaşır.

Cevap : a) Girişimci sınıfın iktisadi faaliyetteki tek motivasyonu şahsi çıkar değildir.

18- Pierre Bourdieu neden piyasa kavramı yerine ekonomik alan kavramını kullanmayı tercih eder?

a) Çünkü o dönemde Fransa’da piyasalar, krize girmiş durumdadır.
b) Çünkü piyasa kavramı, firmalar ve aktörler arasındaki güç ilişkilerini ve güç mücadelelerini göz ardı etmektedir.
c) Çünkü Bourdieu, herkesin benimsediği kavramlar yerine özgün kavramlar icat etmeyi severdi.
d) Çünkü o dönemde, Fransa’da piyasalar yeterince gelişmemiştir.
e) Çünk o dönemde piyasa kavramının olumsuz çağrışımları vardır.

Cevap : b) Çünkü piyasa kavramı, firmalar ve aktörler arasındaki güç ilişkilerini ve güç mücadelelerini göz ardı etmektedir.

19- Thorstein Veblen’in kendi döneminin neoklasik iktisat teorisine yönelik temel eleştirisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Noeklasikleşme art-değer teorisini benimsememiş olmalar
b) Noeklasiklerin matematiksel modelinde bariz hesap hatalarının olması
c) Neoklasiklerin toplumsal kurumların rolünü ve toplumsal değişimi göz ardı etmiş olmaları
d) Neoklasiklerin esnafların ve küçük tüccarların iktisadi faaliyet içindeki girişimci rolünü hafife almış olmaları
e) Noeklasiklerin turizm gelirlerini dikkate almamış olmaları

Cevap : c) Neoklasiklerin toplumsal kurumların rolünü ve toplumsal değişimi göz ardı etmiş olmaları

20- Aşağıdakilerden hangisi Ziya Gökalp’in iktisadi görüşlerinin temelini oluşturur?

a) Bölgesel iktisa
b) Küresel iktisa
c) Aile iktisad
d) Milli iktisat
e) Şehir iktisad

Cevap : d) Milli iktisat

21- Aşağıdakilerden hangisi Bourdieu’nun ekonomiyi incelediği kitaplardan biri değildir?

a) Ekonominin toplumsal yapısı
b) Varisler
c) Banka ve mudileri
d) Cezayir’de ekmek ve emekçiler
e) Cezayir 60

Cevap : b) Varisler

22- Borudieu, konuta yönelik talebin oluşması sırasında hangi boyutun göz ardı edildiğini ileri sürer?

a) Simgesel Boyut
b) Parasal boyu
c) Kredi Boyutu
d) Finansal boyut
e) Döviz boyutu

Cevap : a) Simgesel Boyut

23– Mark Granovetter “zayıf bağların gücü” ifadesi ile neyi kasteder?

a) Aile bağlarının ve yakın arkadaşlık bağlarının kişiye en fazla yarar sağlayan ilişki ağları olduğunu
b) İnsanlarla belirli bir mesafeyi korumanın, bazı ilişkilerin uzun süreli olabilmesinin temel koşulu olduğunu
c) Aile bağlarının insanın kişisel gelişimini zayıflattığını
d) Bireyi, ihtiyaç duyduğu yeni çevrelere taşıyan bağların uzaktan tanıdıklar, iş arkadaşları
e) Bireyi, ihtiyaç duyduğu yeni çevrelere taşıyan bağların uzaktan tanıdıklar, iş arkadaşları vb. üzerinden elde edildiğini

Cevap : e) Bireyi, ihtiyaç duyduğu yeni çevrelere taşıyan bağların uzaktan tanıdıklar, iş arkadaşları vb. üzerinden elde edildiğini

İktisat Sosyolojisi

İktisat Sosyolojisi 2022-2023 Final Soruları

İktisat Sosyolojisi 2022-2023 Final Soruları

İktisat Sosyolojisi

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!