auzefJavascript ProgramlamaWeb Tasarım Ve Kodlama

Javascript Programlama Ünite -4

Döngü Yapıları

#1. Aşağıdaki JavaScript kodlarına göre verilen seçeneklerden hangisi doğrudur?

Cevap : B) 55, 54, 53, 52, 51, 50 ekrana yazdırılır.

Açıklama : Döngü 55’ten başlar ve i >= 50 koşulunu sağladığı sürece azalır.

#2. Yukarıdaki ekran görüntüsünün elde edilebilmesi için aşağıda verilen kod satırlarındaki … ile boş bırakılan yer aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

Cevap : A) continue;

Açıklama : continue ifadesi ile döngünün bir sonraki iterasyonuna geçilir.

#3. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Dizi ve object türünde veri yapılarının anahtarlarını döngü içinde kullanmak için for..of döngüsü kullanılır.

Açıklama : Dizi ve object türünde veri yapılarının anahtarlarını döngü içinde kullanmak için for..in döngüsü kullanılır.

#4. Aşağıdaki kodlar çalıştırıldığında dizi elemanlarının konsola sırayla yazdırılabilmesi için … ile boş bırakılan yer aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

Cevap : D) let val of arr

Açıklama : for..of döngüsü ile dizi elemanları konsola yazdırılır.

#5. Yukarıdaki ekran görüntüsünün elde edilebilmesi için do-while koşulu nasıl tamamlanamaz?

Cevap : A) sayi < 3

Açıklama : sayi < 3 koşulu ile do-while döngüsü çalışamaz çünkü sayi başlangıçta 0’dan büyük olacak şekilde artırılacaktır.

#6. JavaScript'te döngü yapıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) continue ifadesi, döngüyü sonlandırmak için kullanılır ve döngüyü baştan başlatır.

Açıklama : continue ifadesi, döngüyü sonlandırmaz, döngünün bir sonraki iterasyonuna geçer.

#7. Aşağıdaki döngüyle ilgili verilen şıklardan hangisi doğrudur?

Cevap : B) 0’dan başlayarak 4’e kadar (5 hariç) olan sayıları konsola yazdırır.

Açıklama : Döngü 0’dan başlar ve i < 5 koşulunu sağladığı sürece çalışır.

#8. Aşağıdaki JavaScript kodları ile ilgili verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Döngü, sonsuz döngüye girer ve ekrana sürekli kullanıcının girdiği sayı yazdırılır.

Açıklama : Döngü sonsuz değildir, kullanıcı “exit” yazana kadar devam eder.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Web Tasarımı ve Kodlama
Ders : Döngü Yapıları
1. Sınıf Bahar Dönemi
Ünite 4 : Döngü Yapıları

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Web Tasarımı ve Kodlama
Ders : Döngü Yapıları
1. Sınıf Bahar Dönemi
Ünite 4 : Döngü Yapıları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Javascript Programlama Ünite -4 Döngü Yapıları

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Web Tasarımı ve Kodlama
Ders : Döngü Yapıları
1. Sınıf Bahar Dönemi
Ünite 4 : Döngü Yapıları

Ünite 4: JavaScript Döngü Yapıları

JavaScript programlama dilinde döngü yapıları, belirli bir koşul sağlandığı sürece aynı kod bloğunu tekrar tekrar çalıştırmamızı sağlar. Döngüler, kodun yeniden kullanılabilirliğini ve verimliliğini artırmak için önemli araçlardır. JavaScript’te yaygın olarak kullanılan döngü yapıları for, while ve do-while döngüleridir.

For Döngüsü
For döngüsü, belirli sayıda tekrarlanması gereken işlemler için kullanılır. Döngü üç ana bileşenden oluşur: başlatma ifadesi, koşul ifadesi ve artırma/azaltma ifadesi. Örneğin:

for (let i = 0; i < 5; i++) {
console.log(i);
}

Bu kod, 0’dan başlayarak 4’e kadar olan sayıları (5 hariç) konsola yazdırır.

While Döngüsü
While döngüsü, koşul ifadesi true olduğu sürece kod bloğunu tekrar eder. Koşul ifadesi her döngü başında kontrol edilir. Örneğin:

let i = 0;
while (i < 5) {
console.log(i);
i++;
}

Bu kod, 0’dan başlayarak 4’e kadar olan sayıları (5 hariç) konsola yazdırır.

Do-While Döngüsü
Do-while döngüsü, döngü bloğunu en az bir kez çalıştırır ve ardından koşul ifadesini kontrol eder. Örneğin:

let i = 0;
do {
console.log(i);
i++;
} while (i < 5);

Bu kod, 0’dan başlayarak 4’e kadar olan sayıları (5 hariç) konsola yazdırır.

Break ve Continue İfadeleri
Break ifadesi, bir döngüyü tamamen sonlandırmak için kullanılır. Continue ifadesi ise döngünün mevcut iterasyonunu sonlandırır ve döngünün bir sonraki iterasyonuna geçer. Örneğin:

for (let i = 0; i < 5; i++) {
if (i === 3) {
break;
}
console.log(i);
}

// Konsola 0, 1 ve 2 yazdırılır, ardından döngü sona erer.

for (let i = 0; i < 5; i++) {
if (i === 3) {
continue;
}
console.log(i);
}

// Konsola 0, 1, 2 ve 4 yazdırılır, 3 atlanır.
İç İçe Döngüler
JavaScript’te döngüler iç içe kullanılabilir, yani bir döngü başka bir döngü içinde yer alabilir. Bu, özellikle çok boyutlu veri yapılarının işlenmesi için kullanışlıdır. Örneğin:

for (let i = 1; i <= 3; i++) {
for (let j = 1; j <= 3; j++) {
console.log(i * j);
}
}

// Konsola 1 2 3 2 4 6 3 6 9 yazdırılır.
For..in ve For..of Döngüleri
For..in döngüsü, bir nesnenin tüm anahtarları üzerinde döngü yapar:

let obj = { isim: “Ahmet”, yas: 30, meslek: “Mühendis” };
for (let anahtar in obj) {
console.log(anahtar + “: ” + obj[anahtar]);
}
For..of döngüsü ise, iterable (yinelenebilir) nesnelerin tüm elemanları üzerinde döngü yapar:

let arr = [1, 2, 3, 4, 5];
for (let val of arr) {
console.log(val);
}

Bu döngüler, JavaScript programlarında tekrarlayan işlemleri daha verimli hale getirir ve kodun okunabilirliğini artırır. Döngülerin doğru ve etkili kullanımı, performanslı ve sürdürülebilir JavaScript kodları yazmanın temelidir.

Döngüler, yazılım geliştirme sürecinde sıkça karşılaşılan işlemleri otomatikleştirir ve kodun daha az tekrarlanmasını sağlar. Bu da kodun bakımı ve güncellenmesi sürecinde büyük kolaylık sağlar.

Ünite 4: JavaScript Döngü Yapıları

Soru-1

JavaScript’te döngü yapıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Döngünün kaç kere çalışacağının bilindiği durumlarda for döngüsü kullanılır.

B) while döngüsü, bir koşul sağlandığı sürece döngünün çalışmasını sağlar.

C) do-while döngüsü, döngü içeriğini en az bir kez çalıştırdıktan sonra koşulu kontrol eder.

D) break komutu, döngüyü sonlandırmak için kullanılır ve döngüden çıkışı sağlar.

E) continue ifadesi, döngüyü sonlandırmak için kullanılır ve döngüyü baştan başlatır.

Cevap : E) continue ifadesi, döngüyü sonlandırmak için kullanılır ve döngüyü baştan başlatır.

Açıklama : continue ifadesi, döngüyü sonlandırmaz, döngünün bir sonraki iterasyonuna geçer.

Soru-2

Aşağıdaki döngüyle ilgili verilen şıklardan hangisi doğrudur?

for (let i = 0; i < 5; i++) {
console.log(“sayı:”, i);
}

Javascript Programlama Ünite -4 Soru 2

A) 5’ten 1’e kadar (0 hariç) olan sayıları konsola yazdırır.

B) 0’dan başlayarak 4’e kadar (5 hariç) olan sayıları konsola yazdırır.

C) 5’ten 0’a kadar olan sayıları konsola yazdırır.

D) 0’dan başlayarak 5’e kadar olan sayıları konsola yazdırır.

E) Konsola herhangi bir şey yazdırılmaz.

Cevap : B) 0’dan başlayarak 4’e kadar (5 hariç) olan sayıları konsola yazdırır.

Açıklama : Döngü 0’dan başlar ve i < 5 koşulunu sağladığı sürece çalışır.

Soru-3

Aşağıdaki JavaScript kodları ile ilgili verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?

Javascript Programlama Ünite -4 Soru 3

A) Kullanıcıdan sürekli olarak bir sayı girmesi istenir.

B) Kullanıcı “exit” yazana kadar döngü devam eder.

C) Döngü, sonsuz döngüye girer ve ekrana sürekli kullanıcının girdiği sayı yazdırılır.

D) Girilen her sayı toplanır ve toplam sonunda konsola yazdırılır.

E) Eğer kullanıcı geçersiz bir giriş yaparsa, uyarı mesajı konsola yazdırılır.

Cevap : C) Döngü, sonsuz döngüye girer ve ekrana sürekli kullanıcının girdiği sayı yazdırılır.

Açıklama : Döngü sonsuz değildir, kullanıcı “exit” yazana kadar devam eder.

Soru-4

Aşağıdaki JavaScript kodlarına göre verilen seçeneklerden hangisi doğrudur?

Javascript Programlama Ünite -4 Soru 4

A) 50, 51, 52, 53, 54, 55 ekrana yazdırılır.

B) 55, 54, 53, 52, 51, 50 ekrana yazdırılır.

C) 55’ten 0’a kadar, 50 hariç tüm sayılar ekrana yazdırılır.

D) 55’ten 0’a kadar, 0 hariç tüm sayılar ekrana yazdırılır.

E) 55’ten itibaren azalan sonsuz döngü oluşur.

Cevap : B) 55, 54, 53, 52, 51, 50 ekrana yazdırılır.

Açıklama : Döngü 55’ten başlar ve i >= 50 koşulunu sağladığı sürece azalır.

Soru-5

Tanımlanan bir obj nesnesinin değerleri for..in döngüsüyle konsol ekranına çıktılayan JavaScript kodu hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Javascript Programlama Ünite -4 Soru 5

Cevap :

Açıklama : for..in döngüsü ile obj nesnesinin anahtarları ve değerleri konsola yazdırılır.

Soru-6

Aşağıdaki kodlar çalıştırıldığında dizi elemanlarının konsola sırayla yazdırılabilmesi için … ile boş bırakılan yer aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

let arr = [10, 20, 30, 40, 50];
for (… ) {
console.log(val);
}

Javascript Programlama Ünite -4 Soru 6

A) let val in arr

B) let arr in val

C) let val is arr

D) let val of arr

E) let arr of val

Cevap : D) let val of arr

Açıklama : for..of döngüsü ile dizi elemanları konsola yazdırılır.

Soru-7

Yukarıdaki ekran görüntüsünün elde edilebilmesi için aşağıda verilen kod satırlarındaki … ile boş bırakılan yer aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

for (let i = 0; i < 5; i++) {
if (i === 2) {

}
console.log(“Sayı:”, i);
}

Javascript Programlama Ünite -4 Soru 7, Döngü Yapıları

A) continue;

B) break;

C) next;

D) else;

E) then;

Cevap : A) continue;

Açıklama : continue ifadesi ile döngünün bir sonraki iterasyonuna geçilir.

Soru-8

Yukarıdaki ekran görüntüsünün elde edilebilmesi için do-while koşulu nasıl tamamlanamaz?

Javascript Programlama Ünite -4 Soru 8, Döngü Yapıları

A) sayi < 3

B) sayi <= 3

C) sayi <= 5

D) sayi <= 50

E) sayi <= 5000

Cevap : A) sayi < 3

Açıklama : sayi < 3 koşulu ile do-while döngüsü çalışamaz çünkü sayi başlangıçta 0’dan büyük olacak şekilde artırılacaktır.

Soru-9

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) for ve while döngülerinde koşul en başta kontrol edilmektedir.

B) Döngünün kaç kere çalışacağının bilinmediği durumlarda while döngüsü kullanılır.

C) Döngünün en az bir kere çalışması gerektiğinde do-while döngüsü kullanılabilir.

D) Dizi ve object türünde veri yapılarının anahtarlarını döngü içinde kullanmak için for..of döngüsü kullanılır.

E) Çok boyutlu veri yapılarının her bir boyutundaki değerleri işlemek için iç içe döngüler kullanılabilir.

Cevap : D) Dizi ve object türünde veri yapılarının anahtarlarını döngü içinde kullanmak için for..of döngüsü kullanılır.

Açıklama : Dizi ve object türünde veri yapılarının anahtarlarını döngü içinde kullanmak için for..in döngüsü kullanılır.

Soru-10

Aşağıdaki JavaScript kodlarının ekran çıktısı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Javascript Programlama Ünite -4 Soru 10

 

Cevap :

Javascript Programlama Ünite -4 Soru 10, cevap Döngü yapıları

Açıklama : İç içe döngülerle her iki değişkenin çarpımı konsola yazdırılır.

 

 

Javascript Programlama
Auzef Javascript Programlama Web Tasarımı ve Kodlama

Auzef Web Tasarımı ve Kodlama 1. Sınıf Bahar Dönemi Ünite Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!