auzefÇalışma Alanlarında İş Sağlığı Ve Güvenliğiİş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışma Alanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği-2 2023 Final Soruları

#1. Ocakta çalışan işçilerin, 3 kişiden az olmamak üzere en az yüzde kaçı ilk yardım kurslarında yetiştirilir?

Cevap : B) yüzde 5

#2. Ekranlı araçlarla çalışmada, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmelik ülkemizde aşağıdaki hangi yılda yürürlüğe girmiştir?

Cevap : E) 2013

#3. I. Hareketli makine ve araçların kumanda kabinlerinde ve sürücü mahallinde II. Taşıma araçlarında aracın kumandasındaki bilgisayar sistemlerinde III. Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemlerinde IV. İşyerinde kullanımı sürekli olan taşınabilir sistemlerde Yukarıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışmada, İSG ile ilgili yönetmelik hükümleri kapsam dışında tutulan çalışan kesimlerindendir?

Cevap : E) I, II ve III

#4. İskele ve platformlarda alınacak emniyet tedbirleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) iskele üzerine metre kareye 500 kg’dan fazla ağırlık konulmalıdır.

#5. Aşağıdakilerden hangisi Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine ilişkin Tüzükte yer alan bilgilerden değildir?

Cevap : C) Her vardiyada bir kez ocağın bütün bölümlerinin nezaretçi tarafından denetlenme zorunluluğu

#6. Çalıştırılan işçi sayısı, 24 saatte 300'ü geçen ocaklarda, fenni nezaretçiye yardımcı olmak üzere bir yardımcı atanır. Bu bilgiye göre artan her kaç işçi için ayrica bir yardimcı atanmalidir?

Cevap : B) 200

#7. Kaynak işlerinde kullanılan azot tüpünün rengi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Yeşil

#8. Elektrik akımına bağlı kaynaklamadaki tehlikeler için aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : A) Uzun kablolar kullanımda iken acil bir durum karşısında alımı kesmek için akım kesme düğmesi bulundurulmalıdır

#9. I. Motorlu araç ve iş makinelerinin periyodik bakım ve testleri, üretici firmaların öngördüğü, çalışma zaman aralıklarında yapılan, bakım ve testlerdir. II. Motorlu araç ve iş makineleri çalışma öncesinde sıvı seviyeleri (motor yağı, soğutma suyu, fren hidroliği, hidrolik şanzıman yağı kontrol edilmelidir. III. Motorlu araç ve iş makinelerinin periyodik kontrollerinde hangi bakım ve testlerin yapılacağı, hangi parçalarının değiştirileceği operatör tarafından belirlenmiştir. Motorlu araç ve iş makinelerinin periyodik testleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Cevap : C) I ve II

#10. I. İşveren, birinci sayfası Çalışma Bakanlığınca saptanacak örneğe uygun ve diğer sayfaları bir asıl ve bir suret olacak şekilde bu işyerinde bulundurmakla yükümlüdür. II. Yapı iş defteri işveren tarafından işyerinin bağlı bulunduğu bölge çalışma müdürlüğüne her sayfası mühürletilmek suretiyle III. Yapı iş defterinin, istenmesi halinde, işyerini teftiş ve kontrole yetkili memurlara gösterilmesi zorunludur. IV. Yapı iş defteri uygulama koordinatörü ve işveren tarafından tutulur. Yukarıda verilen yapı iş defteri ile alakalı hangi ifadeler doğrudur?

Cevap : A) I, II ve III

#11. I. Tel halatların güvenlik kat sayısı en fazla 5 olmalıdır II. Tel halatlar kaynak alev ve ısılarına maruz bırakılmalıdır. III. Tel halatlar belirli periyotlarla uygun yat ile yağlanmalıdır. IV. Tel halat yapılan işe ve kaldırılacak yüke uygun olarak seçilmelidir. Tel halatların kullanılmasında gerekli tedbirler ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

Cevap : A) III ve IV

#12. I. Çalışma sandalyesi dengeli ve operatorün/çalışanın rahat bir pozisyonda oturabileceği ve kolaylıkla hareket edebileceği şekilde olmalidir. II. Ekranda görünen karakterler, kolayca seçilir şekil ve formda, uygun büyüklükte olmalı, satır ve karakterler arasinda yeterli boşluk bulunmatics III. Ekran parlaklığı ve karakterler ile arka plan arasındaki kontrast, operator/calışan tarafından kolaylıkla ayarlanabilmelidir. IV. Klavye tuşları üzerindeki semboller, çalışma pozisyonuna göre zorlukla okunabilir ve seçilebilir nitelikte olmalıdır. Ekranlı araçlarla çalışmalarda, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Cevap : B) I, II ve III

#13. Aşağıdakilerden hangisi inşaat iş yerlerinde idarenin sorumluluklarından biridir?

Cevap : C) Sağlık ve güvenlikle ilgili şirketin taahhüdünü tesis etmek ve yürütmek

#14. Madenlerde havalandırma ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Ocaklarda en az yüzde 9 oksijen bulunmalıdır.

#15. 4857 sayılı yasanın 275. maddesinde aşağıda verilenlerden hangisi hakkında düzenleme yapılmıştır?

Cevap : B) Fiş-priz için önlemler

#16. I. Gemiler, tankerler, feribotlar II. Benzin tankları ve pompaları III. Sıvılaştırılmış gaz dolum tesisleri IV. Akaryakıt stok alanları V. Cam fabrikaları Yukarıda verilen hangi çalışma alanlarında patlama tehlikesini ortadan kaldırmak için özel önlemler alınması gerekir?

Cevap : E) 1-2-3-4

#17. I. Proje Sorumlusu: işveren tarafından görevlendirilen ve işveren adına projenin hazırlanmasından ve uygulaman kontrolünden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir. II. Uygulama Koordinatörü: Projenin hazırlık aşamasında işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen işin teknik ve isg ile ilgili görevleri yapan gerçek veya tüzel kişidir. III. Hazırlık Koordinatörü: Projenin uygulanması aşamasında işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen ve ağdaki işleri yapan gerçek veya tüzel kişidir. Yukarıda verilenlerin hangisinde ya da hangilerinde yapı işlerindeki görevliler ve sorumlulukları doğru olarak eşleştirmiştir?

Cevap : D) Yalnız I

#18. Aşağıdakilerden hangisi kapalı alandaki tehlikeli hava gruplarından değildir?

Cevap : A) Rutubetli hava

#19. Aşağıdakilerden hangisi kapalı alanlardaki çalışmalarda gerekli iş sağlığı güvenliği önlemlerinden biri değildir?

Cevap : A) Kapalı alanlarda mümkün olduğunca elektrikli el aletleri kullanılmalıdır.

#20. I. El aletleri, çeşitli maddeleri sıkıştırmak, karıştırmak, kesmek, düzeltmek, asmak, zımbalamak, delmek, ısıtmak, çevirmek, sürmek, şekil vermek veya işaretlemek için kullanılır. II. El aletlerinin yardımıyla ve kendine özgü şekilleriyle, istenen işi yapabilmek için gerekli olan kuvvet veya güç bir araya getirilebilir. III. El aletleri, kullananlar ve hatta orada bulunan, yapılan işle ilgisi olmayan başkaları için de tehlikeli olabilir ve yaralanmalara da neden olabilirler. IV. El aletlerine bağlı yaralanmalarda basit bir doku zedelenmesi (çizik vb.) sonucunda yaranın mikrop kapması sonucunda dahi, çalışan çalışmaya Yukarıda el aletleri ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

Cevap : B) I, II ve III

#21. I. Emniyet kemerleri sağlam yapı elamanlarına (kiriş, kolon) sabitlenebilir. II. Dış cephe yüzeyindeki balkon, kemer gibi yüzeyler ankraj noktası tespit edilebilir. III. Emniyet kemerleri içinden tehlikeli sıvı geçen ince borulara sabitlenebilir. Yüksekte güvenli çalışma için kullanılan emniyet kemeri ile alakalı yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Cevap : D) Yalnız I

#22. Aşağıdakilerden hangisi riski yüksek olan madencilik sektöründe kaza ve meslek hastalığı risklerinin daha da artmasına neden olan sebeplerden değildir?

Cevap : A) Kömür madenciliğinin kamu kuruluşlarınca yönetilmesi

#23. Yapı işlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü'nün 13, maddesine göre kaç santimetreden yüksekte çalışanlara emniyet kemeri verilmesi zorunludur?

Cevap : A) 300 cm

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Çalışma Alanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği-2 2023 Final Soruları

1. Kaynak işlerinde kullanılan azot tüpünün rengi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeşil
B) Sarı
C) Kırmızı
D) Kahverengi
E) Mavi

Cevap : A) Yeşil

2. I. Tel halatların güvenlik kat sayısı en fazla 5 olmalıdır
II. Tel halatlar kaynak alev ve ısılarına maruz bırakılmalıdır.
III. Tel halatlar belirli periyotlarla uygun yat ile yağlanmalıdır.
IV. Tel halat yapılan işe ve kaldırılacak yüke uygun olarak seçilmelidir.
Tel halatların kullanılmasında gerekli tedbirler ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) III ve IV
B) II ve III
C) I ve IV
D) I ve II
E) II ve IV

Cevap : A) III ve IV

3. Elektrik akımına bağlı kaynaklamadaki tehlikeler için aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Uzun kablolar kullanımda iken acil bir durum karşısında alımı kesmek için akım kesme düğmesi bulundurulmalıdır
B) Hareketli kaynak setlerinde, kaynak akım üreteçleri yanına uygun bir sigorta sistemi yerleştirilerek ana şebekeden yalıtılmalıdır.
c) Sabit kaynak setlerinde, ara kablo sonunda içten kilitli bir sigorta soket ve priz sistemi olmalı, böylelikle hem ara kablo hem de ekipman için koruma sağlanmalıdır.
D) Transformatörlerde yağ seviyesi zaman zaman kontrol edilmeli, yağın nem içerip içermediği test edilmelidir
E) Metal tozlarının bulunduğu ortama kurulmuş ekipmanlar, yüksek basınç kuru hava ile belli zaman dilimlerinde temizlenmelidir.

Cevap : A) Uzun kablolar kullanımda iken acil bir durum karşısında alımı kesmek için akım kesme düğmesi bulundurulmalıdır

4. I. Motorlu araç ve iş makinelerinin periyodik bakım ve testleri, üretici firmaların öngördüğü, çalışma zaman aralıklarında yapılan, bakım ve testlerdir.
II. Motorlu araç ve iş makineleri çalışma öncesinde sıvı seviyeleri (motor yağı, soğutma suyu, fren hidroliği, hidrolik şanzıman yağı kontrol edilmelidir.
III. Motorlu araç ve iş makinelerinin periyodik kontrollerinde hangi bakım ve testlerin yapılacağı, hangi parçalarının değiştirileceği operatör tarafından belirlenmiştir.
Motorlu araç ve iş makinelerinin periyodik testleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) II ve III
B) I ve III
C) I ve II
D) Yalnız I
E) Yalnız II

Cevap : C) I ve II

5. I. El aletleri, çeşitli maddeleri sıkıştırmak, karıştırmak, kesmek, düzeltmek, asmak, zımbalamak, delmek, ısıtmak, çevirmek, sürmek, şekil vermek veya işaretlemek için kullanılır.
II. El aletlerinin yardımıyla ve kendine özgü şekilleriyle, istenen işi yapabilmek için gerekli olan kuvvet veya güç bir araya getirilebilir.
III. El aletleri, kullananlar ve hatta orada bulunan, yapılan işle ilgisi olmayan başkaları için de tehlikeli olabilir ve yaralanmalara da neden olabilirler.
IV. El aletlerine bağlı yaralanmalarda basit bir doku zedelenmesi (çizik vb.) sonucunda yaranın mikrop kapması sonucunda dahi, çalışan çalışmaya
Yukarıda el aletleri ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) II, III ve IV
B) I, II ve III
C) I ve IV
D) II ve III
E) I, III ve IV

Cevap : B) I, II ve III

6. 4857 sayılı yasanın 275. maddesinde aşağıda verilenlerden hangisi hakkında düzenleme yapılmıştır?

A) Elektriksel ve mekanik kilitlenme
B) Fiş-priz için önlemler
C) Tamburu boşa alınabilen vinçler
D) Elektrikli aygıtların kilitlenmesi
E) Üzerinde çalışılacak elektrik tesisatı

Cevap : B) Fiş-priz için önlemler

7. I. Emniyet kemerleri sağlam yapı elamanlarına (kiriş, kolon) sabitlenebilir.
II. Dış cephe yüzeyindeki balkon, kemer gibi yüzeyler ankraj noktası tespit edilebilir.
III. Emniyet kemerleri içinden tehlikeli sıvı geçen ince borulara sabitlenebilir.
Yüksekte güvenli çalışma için kullanılan emniyet kemeri ile alakalı yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız III
B) I ve II
C) II ve III
D) Yalnız I
E) Yalnız II

Cevap : D) Yalnız I

8. Aşağıdakilerden hangisi Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine ilişkin Tüzükte yer alan bilgilerden değildir?

A) Gücü 100 kilovoltun üstünde motorlar bulunan işyerleri için en az 3 yıl deneyimli bir elektrik mühendisi bulundurulması
B) Fenni nezaretçinin en az 5 yıllık deneyime sahip maden yüksek mühendisi veya mühendis olması
C) Her vardiyada bir kez ocağın bütün bölümlerinin nezaretçi tarafından denetlenme zorunluluğu
D) Daimi nezaretçinin sürekli ocakta bulunması
E) Tatil günlerinden sonra ocağın güvenli olduğunun nezaretçi tarafından denetlendikten sonra ocağa işçi sokulabileceği

Cevap : C) Her vardiyada bir kez ocağın bütün bölümlerinin nezaretçi tarafından denetlenme zorunluluğu

9. I. Hareketli makine ve araçların kumanda kabinlerinde ve sürücü mahallinde
II. Taşıma araçlarında aracın kumandasındaki bilgisayar sistemlerinde
III. Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemlerinde
IV. İşyerinde kullanımı sürekli olan taşınabilir sistemlerde
Yukarıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışmada, İSG ile ilgili yönetmelik hükümleri kapsam dışında tutulan çalışan kesimlerindendir?

A) II, III ve IV
B) II ve III
C) I ve IV
D) I, III ve IV
E) I, II ve III

Cevap : E) I, II ve III

10. Ocakta çalışan işçilerin, 3 kişiden az olmamak üzere en az yüzde kaçı ilk yardım kurslarında yetiştirilir?

A) %25
B) %5
C) %10
D) %20
E) %15

Cevap : B) %5

11. İskele ve platformlarda alınacak emniyet tedbirleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) iskele uzerinde çalışacak işçilerin, paraşüt tipi emniyet kemeri takmaları gerekmektedir.
B) Çelik borulu iskeleler statik elektrige karşı topraklanmış olmalıdır.
C) iskele 100kg kuvvet şiddetindeki darbeye karşı dayanıklı olmalıdır,
D) iskele üzerine metre kareye 500 kg’dan fazla ağırlık konulmalıdır.
E) İskeleye çikip inmek için mutlaka merdiven kullanılmalıdır

Cevap : D) iskele üzerine metre kareye 500 kg’dan fazla ağırlık konulmalıdır.

12. Aşağıdakilerden hangisi inşaat işyerlerinde idarenin sorumluluklarından biridir?

A) Tum kazaları ve ramak kala kazaları denetçi ve güvenlik uzmanına bildirmek
B) Şirketin ekipmanlari a zarar geldiğinde denetçiye zararı bildirmek
C) Sağlık ve güvenlikle ilgili şirketin taahhüdünü tesis etmek ve yürütmek
D) Periyodik güvenlik toplantılarına, eğitimlerine ve münazaralarına katılmak
E) Tehlikeli şartlar oldugunda denetçi ve güvenlik uzmanının dikkatini çekmek

Cevap : C) Sağlık ve güvenlikle ilgili şirketin taahhüdünü tesis etmek ve yürütmek

13. Aşağıdakilerden hangisi kapalı alandaki tehlikeli hava gruplarından değildir?

A) Rutubetli hava
B) Tozlu hava
C) Zehirli hava
D) Patlayıcı hava
E) Pis hava

Cevap : A) Rutubetli hava

14. Aşağıdakilerden hangisi kapalı alanlardaki çalışmalarda gerekli iş sağlığı güvenliği önlemlerinden biri değildir?

A) Kapalı alanlarda mümkün olduğunca elektrikli el aletleri kullanılmalıdır.
B) Kapalı alanlarda mümkün olduğunca az eleman ile çalışılmalıdır.
C) Kapalı alanda çalışanlar ile uygun haberleşme sistemi kurulmalidir.
D) Kapalı alanlarda gerekli ölçümler yapılarak zararlı gazların varlığı araştirilmalidir.
E) Kapalı alanda çalışanlara gerekli kişisel koruyucu donanımlar verilmelidir.

Cevap : A) Kapalı alanlarda mümkün olduğunca elektrikli el aletleri kullanılmalıdır.

15. Yapı işlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün 13, maddesine göre kaç santimetreden yüksekte çalışanlara emniyet kemeri verilmesi zorunludur?

A) 300 cm
B) 150 cm
C) 100 cm
D) 250 cm
E) 200 cm

Cevap : A) 300 cm

16. Çalıştırılan işçi sayısı, 24 saatte 300’ü geçen ocaklarda, fenni nezaretçiye yardımcı olmak üzere bir yardımcı atanır. Bu bilgiye göre artan her kaç işçi için ayrica bir yardimcı atanmalidir?

A) 175
B) 200
C) 100
D) 50
E) 150

Cevap : B) 200

17. Ekranlı araçlarla çalışmada, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmelik ülkemizde aşağıdaki hangi yılda yürürlüğe girmiştir?

A) 2020
B) 2018
C) 2010
D) 2015
E) 2013

Cevap : E) 2013

18. Aşağıdakilerden hangisi riski yüksek olan madencilik sektöründe kaza ve meslek hastalığı risklerinin daha da artmasına neden olan sebeplerden değildir?

A) Kömür madenciliğinin kamu kuruluşlarınca yönetilmesi
B) İstihdam edilen personelin nitelik ve nicelik yönünden eksiklikleri
C) is sağlığı ve güvenliği.organizasyonlarının yetersizliği
D) Yeterli teknolojinin uygulanaman
E) Makinelerin periyodik bakımlarının yapılmasındaki noksanlıklar

Cevap : A) Kömür madenciliğinin kamu kuruluşlarınca yönetilmesi

19. Madenlerde havalandırma ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Her havalandırma bölgesinde, ayda en az bir kez hava analizi yapılır.
B) insan ve malzeme taşımasında kullanılan kuyularda hava hızı saniyede 8 metreyi geçemez.
C) Ocaklarda en az %9 oksijen bulunmalıdır.
D) Havalandırma esas itibariyle aşağıdan yukarıya doğru yapılır.
E) %0.5’den çok karbondioksit ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışılamaz

Cevap : C) Ocaklarda en az %9 oksijen bulunmalıdır.

20. I. Proje Sorumlusu: işveren tarafından görevlendirilen ve işveren adına projenin hazırlanmasından ve uygulaman kontrolünden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.
II. Uygulama Koordinatörü: Projenin hazırlık aşamasında işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen işin teknik ve isg ile ilgili görevleri yapan gerçek veya tüzel kişidir.
III. Hazırlık Koordinatörü: Projenin uygulanması aşamasında işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen ve ağdaki işleri yapan gerçek veya tüzel kişidir.
Yukarıda verilenlerin hangisinde ya da hangilerinde yapı işlerindeki görevliler ve sorumlulukları doğru olarak eşleştirmiştir?

A) Yalnız II
B) II ve III
C) Yalnız III
D) Yalnız I
E) I ve III

Cevap : D) Yalnız I

21. I. Çalışma sandalyesi dengeli ve operatorün/çalışanın rahat bir pozisyonda oturabileceği ve kolaylıkla hareket edebileceği şekilde olmalidir.
II. Ekranda görünen karakterler, kolayca seçilir şekil ve formda, uygun büyüklükte olmalı, satır ve karakterler arasinda yeterli boşluk bulunmatics
III. Ekran parlaklığı ve karakterler ile arka plan arasındaki kontrast, operator/calışan tarafından kolaylıkla ayarlanabilmelidir.
IV. Klavye tuşları üzerindeki semboller, çalışma pozisyonuna göre zorlukla okunabilir ve seçilebilir nitelikte olmalıdır.
Ekranlı araçlarla çalışmalarda, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A) I, II ve IV
B) I, II ve III
C) I ve II
D) III ve IV
E) II ve III

Cevap : B) I, II ve III

22. I. Gemiler, tankerler, feribotlar
II. Benzin tankları ve pompaları
III. Sıvılaştırılmış gaz dolum tesisleri
IV. Akaryakıt stok alanları
V. Cam fabrikaları
Yukarıda verilen hangi çalışma alanlarında patlama tehlikesini ortadan kaldırmak için özel önlemler alınması gerekir?

A) 3 ve 4
B) 2- 4- 5
C) 1-2
D) 1-3-4
E) 1-2-3-4

Cevap : E) 1-2-3-4

23. I. İşveren, birinci sayfası Çalışma Bakanlığınca saptanacak örneğe uygun ve diğer sayfaları bir asıl ve bir suret olacak şekilde bu işyerinde bulundurmakla yükümlüdür.
II. Yapı iş defteri işveren tarafından işyerinin bağlı bulunduğu bölge çalışma müdürlüğüne her sayfası mühürletilmek suretiyle
III. Yapı iş defterinin, istenmesi halinde, işyerini teftiş ve kontrole yetkili memurlara gösterilmesi zorunludur.
IV. Yapı iş defteri uygulama koordinatörü ve işveren tarafından tutulur.
Yukarıda verilen yapı iş defteri ile alakalı hangi ifadeler doğrudur?

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) II ve IV
D) I ve III
E) II, III ve IV

Cevap : A) I, II ve III

Çalışma Alanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği-2

Çalışma Alanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği-2 2023 Final Soruları

iş sağlığı ve güvenliği lisans

Çalışma Alanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği-2 2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!