Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri

Vize Final
Vize Deneme-1 Final Deneme-1
Vize Deneme-2 Final Deneme-2
2023 Vize Soruları

Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri

Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri Auzef Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri Ders Kitabı PDF

Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri Auzef Ders Kitabı

Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri Final Deneme-2

1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin dâhil olduğu AB Topluluk Programlarından biri değildir?

A. Fiscalis 2013
B. Customs (Gümrük) 2013
C. Military (Askeri Modernizasyon) 2013
D. Seventh Framework (Yedinci Çerçeve Araştırma ve Teknolojik Gelişme)
E. Youth (Gençlik Programı)

Cevap : C. Military (Askeri Modernizasyon) 2013

2. Aşağıdaki “program-bakanlık (veya merkez-başkanlık)” eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

A. Yedinci Çerçeve – TÜBİTAK
B. Gençlik Programı – AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
C. Kültür Programı – Kültür ve Turizm Bakanlığı
D. Gümrük 2013 – Maliye Bakanlığı ve DPT Müsteşarlığı
E. Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı – Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Cevap : D. Gümrük 2013 – Maliye Bakanlığı ve DPT Müsteşarlığı

3. Kültür Programı’nın amacı kültürel ve sanatsal üretiminin uluslararası dolaşımını teşvik etmektir.

A. Doğru
B. Yanlış

Cevap : A. Doğru

4. Gençlik (Youth) Programı genç Avrupalılar arasında aktif vatandaşlığı, dayanışmayı ve hoşgörüyü yayma amacındadır.

A. Doğru
B. Yanlış

Cevap : A. Doğru

5. ………… Programı, 2007-2013 dönemini kapsamaktadır. Amacı: Sosyal gündem ve Lizbon süreci çerçevesinde Avrupa Birliği’nin sosyal politika ve amaçlarının gerçekleşmesi için gerekli mali desteğin sağlanmasıdır. Türkiye ayağında sorumlu birim ………………. dır.
Yukarıdaki paragrafta bulunan boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A. Kültür Programı – Kültür ve Turizm Bakanlığı
B. Fiscalis 2013 – Gümrük Müsteşarlığı
C. Progress Programı – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
D. Hayat Boyu Öğrenme Programı – AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
E. Fiscalis 2013 – Maliye Bakanlığı

Cevap : C. Progress Programı – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

6. Türkiye’ye adaylık statüsünün resmen tanındığı Helsinki Zirvesi hangi tarihler arasında gerçekleştirilmiştir?

A. 1-9 Kasım 1998
B. 9-10 Aralık 1998
C. 11-13 Kasım 1999
D. 10-11 Aralık 1999
E. 20-21 Kasım 2000

Cevap : D. 10-11 Aralık 1999

7. Katılım Ortaklığı Belgesi, aday ülkenin katılım öncesi kaydetmesi gereken öncelikli alanların değerlendirildiği bir belgedir.

A. Doğru
B. Yanlış

Cevap : B. Yanlış

8. Aşağıdakilerden hangisi Ulusal Program’ın özelliklerinden biri değildir?

A. Taahhüt ve takvim içermektedir.
B. İlk kez 2001’de hazırlanmıştır.
C. Avrupa Birliği’ne adaylık sürecinin temel taşı ve yol haritasıdır.
D. İhtiyatlı ve uzlaştırıcı bir belgedir.
E. Katılım Ortaklığı Belgesi’nde yer alan hedeflerin önceliklerine yer verilir.

Cevap : C. Avrupa Birliği’ne adaylık sürecinin temel taşı ve yol haritasıdır.

9. ……………………………………’nin amacı, Türkiye’yi tam üyeliğe taşımak için gerekli olan esasları tek bir çerçevede toplamaktır.
Yukarıdaki cümlede bulunan boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A. Avrupa Birliği Komisyonu
B. Avrupa Birliği Müzakere Süreci
C. Avrupa Birliği Konseyi
D. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
E. Katılım Ortaklığı Belgesi

Cevap : E. Katılım Ortaklığı Belgesi

10. Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’ye getirilen ek özel şartlar, sınır sorunları ve Kıbrıs sorunu olmuştur.

A. Doğru
B. Yanlış

Cevap : A. Doğru

11. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği Müktesebatı’nın ikincil kaynaklarından biri değildir?

A. Yönerge
B. Karar
C. Onay
D. Tüzük
E. Tavsiye

Cevap : C. Onay

12. Müzakere sürecinde alınan siyasi ve stratejik temel kararlar, üye ve aday ülkelerin dışişleri bakanlarından oluşan Hükûmetler Arası Konferans bünyesinde alınmaktadır.

A. Doğru
B. Yanlış

Cevap : A. Doğru

13. Avrupa Birliği Müktesebatı aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?

A. Avrupa Birliği Temel Hakları
B. Avrupa Birliği Vergileme Sistemi
C. Avrupa Birliği Hukuk Sitemi
D. Avrupa Birliği Mali Hükümleri
E. Avrupa Birliği Bütçe Sistemi

Cevap : C. Avrupa Birliği Hukuk Sitemi

14. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği müzakere sürecinin ilk aşamasıdır?

A. Ön eleme
B. Pozisyon belirleme
C. Açık müzakere
D. Ön hazırlık
E. Tarama

Cevap : E. Tarama

15. Topluluk hukukunun kaynaklarından olan ikincil kaynaklar, doğrudan yürürlüğe girer ve iç hukukta uygulanması zorunludur.

A. Doğru
B. Yanlış

Cevap : B. Yanlış

Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri Çıkmış Vize Soruları

1. Avrupa Topluluğu ağabey içinde kişilerin serbest dolaşımı için gerekli olduğu ölçüde göç ve iltica dışından harbi Medeni Hukukta adli iş birligi menfaat çıkarmayı geziyor hangi antlaşma ile sahip
olunmuştur?

Cevap : Amsterdam

2. Yunanistan ile AET arasında katılım antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?

-->

Cevap : 1979

3. I Türkiye
II. Slovak cumhuriyeti
III. Macaristan
IV.Romanya
Avrupa birliğinin 9 10 Aralık tarihinde Almanya nin Essen kentinde yapmış olduğu zirveye yukarıdaki hamgi ülke lideri davet edilmiştir?

Cevap : II III IV

4.8 Kasım 1993 tarihinde toplanan ortaklık konseyi hangi yılın sonuna kadar Türkiye ile bir gümrük birliği oluşturulması kararını resmen almıştır?

Cevap : 1995

5. 1/95 sayılı kararın 54. Maddesi gümrük Birliği’nin işleyişi ile doğrudan ilgili alanlardaki Türk mevzuatının mümkün olduğunca topluluk Mevzuatı ile uyumak uyumlaştırılmasını öngörmektedir konusu maddenin ikinci paragrafında gümrük birliğinin işleyişi ile doğrudan ilgili alanlar sınırlandırılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu alanlar arasında değildir?

Cevap : siyasal uyum

6. Ermeni meselesine ilişkin olarak Ermeni sorununun siyasi çözümün üzerine karar Hangi AB organı tarafından alınmıştır?

Cevap : Avrupa parlamentosu

7. Aşağıdakilerden hangisi Gümrük Birliği kararı hükümetlerince Türkiye’nin malların serbest dolaşımına ilişkin yükümlülükleri arasında gösterilemez?

Cevap : Türkiye Ticaret engellerinin kaldırılması konusundaki topluluk muhtesebatın birçok hukuk sistemine dahil olmaya bilecektir

8. Aşağıdakilerden hangisi a d içindeki yararlı ve bölge sahil yönetimlerin temsilcilerinden olacağını danışma nitelikli komitesidir?

Cevap : Bölgesel komitesi

9. Schengen Avrupa Topluluğu üyesi 5 ülke arasında sınır kapılarındaki polis ve günlük kontrollerine 1 Ocak 1992’de bütünüyle ortadan kaldırmayı amaçlayan anlaşmadır bu anlasmanin yılı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : 1985

10. Tek para birimine geçiş ve AB’nin genişlemesine ilişkin sürecin belirlenmesi amacıyla 1996’da başlayan hükümetlerarası konferans 16-17 Haziran 1997 tarihinde gerçekleştirilen Zirve ile tamamlanmıştır. Bu zirvede alınan önemi önemli kararlardan biri ortak Dışişleri ve savunma politikasıdır.
Yukarıdaki belirtilenleri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : amsterdam zirvesi

11. 1990’ların başında Türk dış politikasına yön vermeye çalışan dönemin Cumhurbaşkanı ileride batı ve Doğu Blokları arasındaki mücadelenin yerini Muhtemelen Hristiyanlık İslamiyet karşılıklığını alacağını bu nedenle Avrupa Birliği’nin kendisiyle İslam ülkeleri arasında bir köprü vazifesi görecek olan Türkiye’yi örgüt bünyesine alarak kendi ağırlığından bu tutuklanmasına uygun olabilir yeni belirtmiştir.
Yukarıdakide dış politika anlayışı belirtilen dönemin cumhurbaşkanı kimdir?

Cevap : Turgut Özal

12. Maastrich antlaşmasında aşağıdaki konulardan hangisi ele almıştır?

Cevap : tek paraya geçilmesini sağlayacak bir ekonomik ve parasal birliğin kurulması

13. Turkish politikasının İlk Türkiye AB ilişkilerindeki yansımasına ilişkin olarak 18 haziran 1987’de alınan Avrupa parlamentosu kararı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Ermeni meselesi kararı

14. I. üye ulkelerin ekonomik toplumlarının birbirine yaklaştırılması
II. Topluluk üyesi ülkelerde sürekli ve dengeli bir gelişme sağlanması
III. Diğer devletler ile kalıcı barışın sağlanması
IV. Ortak bir askeri birliğin kurulması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Ortak Pazar adı ile anılan Avrupa Ekonomik toplumunun (AET) amaçlarindandir?

Cevap : I II III

15. 1947’de komünizm tehlikesine karşı iç savaştaki Yunanistan ile Türkiye’ye yardım etmek esnafına dayanan belgenin atı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Truman doktrini

16. 1973’te çıkan kriz AET ülkelerini de olumsuz yönde etkilemiş bu ülkelerin Türkiye ye yönelik bazı taahhütlerini gerceklestirmelerini de zorlaştırmistir. Dünyayı etkileyen bu kriz aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Petrol krizi

17. Avrupa Komisyonu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Komisyon görev süresi boyunca üye devlet hükümetlerince görevden alınabilir

18. Avrupa Birliği’nin 8-10 Aralık 1994 tarihinde Almanya’nın essen kentinde yapmış olduğu zirvenin adı nedir?

Cevap : Essen zirvesi

19. Hava nasıl olursa olsun birlikte hareket etmeliyiz sloganıyla hazırlanan ABD nin Avrupa ülkelerinin kalkınması için ekonomik yardımını öngören plan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Marshall planı

20. Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı sonrasının ilk siyasi organizasyonu olarak göze çarpan Avrupa Konseyinin kurucu üyelerinden değildir?

Cevap : Almanya

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri

Telegram Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler grup Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!