Erken Çocukluk Eğitiminde Montessori Yaklaşımı

Erken Çocukluk Eğitiminde Montessori Yaklaşımı

Vize 2022 Final 2022
Vize Deneme -1 Final Deneme -1
Vize Deneme -2 Final Deneme -2
Vize Deneme -3 Final Deneme -3
Vize Deneme -4 Final Deneme -4
Vize Deneme -5 Final Deneme -5
2021 Vize Soruları Final Deneme -6
2023 Vize Soruları Final Deneme -7
2021 Final Soruları
Vize 2022 Final 2022
Ünite -1 Ünite -6
Ünite -2 Ünite -7
Ünite -3 Ünite -8
Ünite -4 Ünite -9
Ünite -5 Ünite -10

Erken Çocukluk Eğitiminde Montessori Yaklaşımı 2021 Vize

1- Montessori Çocuk Evi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Engelli olmayan çocuklarla yapılacak eğitimin temelleri burada atılmıştır
B) Çalışan kadınların sokakta kalan başıboş çocuklarına eğitim sağlamak için açılmıştır
C) Montessori’nin gözlem yaptığı bir araştırma atölyesi olmuştur
D) Çocuk evlerindeki çocuklar kısa zamanda olumlu yönde büyük değişim göstermiştir
E) Çocuk evine kayıt yaptıran öğrenciler sadece alt sosyo- ekonomik seviyelerdeki ailelerin çocuklarından oluşmuştur

Cevap : E) Çocuk evine kayıt yaptıran öğrenciler sadece alt sosyo- ekonomik seviyelerdeki ailelerin çocuklarından oluşmuştur

2- Montessori yaklaşımında hazırlanan aylık ve yıllık eğitim programları arasındaki en önemli fark aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Öğretmen gözlemleri doğrultusunda hazırlanır
B) Aylık planlarda çocuğun gösterdiği ilerleme yer alabilir
C) Çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarına göre değişikliğe gidilebilir
D) Her öğrenci için bireysel olarak hazırlanır
E) Montessori materyalleri ile yapılacak çalışmalara detaylı olarak yer verilir

Cevap : B) Aylık planlarda çocuğun gösterdiği ilerleme yer alabilir

3- Montessori materyallerinde yer alan hata kontrolü ile ulaşılmak istenen öncelikli amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hedefe ulaşıldığını gösterme
B) Eleştirel düşünme becerilerini geliştirme
C) Yanlışları ortaya koyma
D) Çocuğun özgürlüğüne katkıda bulunma
E) Çocuğun kendi hatalarının kendisinin farkına varmasını sağlama

Cevap : E) Çocuğun kendi hatalarının kendisinin farkına varmasını sağlama
NOT: Montessori sınıflarında çocuklara sunulan tüm materyallerde hata denetimi vardır. Hata denetimi, hedeflerimize doğru ilerlerken bize yol gösteren işaretlerdir. Hata kontrolü çocuğun kendi hatalarının kendisinin farkına varmasını sağlar. Böylece çocuk aklını, eleştirel düşünme yeteneğini ve problem çözme becerisini geliştirir. Bunlar çocuğun bağımsız olmasını ve kendinden emin bir şekilde ilerlemesini sağlar.

4- “Belli bir zaman diliminde meydan gelen çok boyutlu değişimler” tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A) Sapma
B) Öğrenme
C) Normalleşme
D) Büyüme
E) Gelişme

Cevap : E) Gelişme

5- Montessori yaklaşımında disiplin ilkesi ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez?

A) Hem bireysel yaşam hem de toplumsal yaşam için disiplin gereklidir
B) Özgürlük disiplinli çalışmanın sonucudur
C) Disiplin bireyselliğin gelişmesi ile oluşur
D) Disiplin hayatın getirdiği kurallara sadık olmayı içerir
E) Disiplin sağlamak için bir takım kuralların katı bir şekilde uygulanması gerekir

Cevap : E) Disiplin sağlamak için bir takım kuralların katı bir şekilde uygulanması gerekir

6- Montessori yaklaşımının temel ilkelerinden olan çalışma ve tekrar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Çalışma ve tekrar yaşamı sürdürme amacına yönelik içgüdüsel ve kişisel bir ihtiyaçtır
B) Çocuklar çalışma ve tekrar yoluyla özgürlüğünü kazanır
C) Çalışmanın her aşamasında çocuğa yardım etmek öğretmenin en önemli görevidir
D) Çalışma isteği içsel bir doyum ile tekrarlanarak sürdürülür
E) Çalışma için yanlış yönlendirilmiş bireyler normalden sapma gösterebilir

Cevap : C) Çalışmanın her aşamasında çocuğa yardım etmek öğretmenin en önemli görevidir

7- Aşağıdakilerden hangisi Montessori öğretmeninin sahip olması gereken özellikler arasında yer almaz?

A) Çocuğun gelişimi önündeki engelleri ortadan kaldırır
B) Çocuğun önünde değil arkasında durur
C) Çocukların aktif katılımla kendi kendini geliştirmesi için fırsat tanır
D) Çocuktan beklentilerini doğrultusunda değerlendirme yapar
E) Doğal olarak çocukta var olan potansiyeli keşfetmek için gerekli çalışmaları yapar

Cevap : D) Çocuktan beklentilerini doğrultusunda değerlendirme yapar

8- İlk Montessori Çocuk Evi hangi ülkede açılmıştır?

A) Amerika Birleşik Devletleri
B) Hollanda
C) Hindistan
D) İtalya
E) Almanya

Cevap : D) İtalya

9- Montessori yaklaşımında öğretmenin “koruyucu melek” görevini üstlenmesi ile sağlanmak istenen aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Yetişkin dünyasının minyatürünü üretmek
B) Odaklanmış bir çocuğun dikkatinin dağılmasına engel olmak
C) Çocukların yetişkinlere uyum sağlamasına yardımcı olmak
D) Çocuklara ilham vermek
E) Çocuklara kendi deneyimlerini aktarmak

Cevap : B) Odaklanmış bir çocuğun dikkatinin dağılmasına engel olmak

10- Maria Montessori’nin yaşadığı ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?

A) Çin
B) Almanya
C) İtalya
D) Hollanda
E) Hindistan

Cevap : A) Çin

Erken Çocukluk Eğitiminde Montessori Yaklaşımı 2021 Vize

11- Gelişim sürecinde çocukların küçük nesnelere duyarlı oldukları yaş dönemi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 1-4 yaş
B) 4-6 yaş
C) 3-5 yaş
D) 1-2 yaş
E) 0-1 yaş

Cevap : A) 1-4 yaş

12- Bank Street Yaklaşımına ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez?

A) Etkileşimsel bir yaklaşımdır
B) Değerlendirme oyun sırasında yapılan gözlemler ile gerçekleştirilir
C) Etkinlikler önceden planlanarak belli saatlerde gerçekleştirilir
D) Sınıfta aile katılım etkinlikleri gerçekleştirilir
E) Gelişmeye ve insani değerlere odaklanır

Cevap : C) Etkinlikler önceden planlanarak belli saatlerde gerçekleştirilir

13- Aşağıdakilerden hangisi Montessori eğitiminin ilkelerinden biri değildir?

A) Dikkatin polarizasyonu
B) Yaşıtlardan oluşan gruplar
C) Çalışma ve tekrar
D) Hazırlanmış çevre
E) Montessori materyalleri

Cevap : B) Yaşıtlardan oluşan gruplar

14- Erken çocukluk eğitimi hangi yaş aralığındaki çocukların bakım ve eğitim hizmetlerini kapsar?

A) 4-6
B) 0-6
C) 3-6
D) 0-3
E) 0-8

Cevap : E) 0-8

15- Montessori’nin çocuğun gelişime ilişkin fikirleri hangi öğrenme yaklaşımına dayanmaktadır?

A) Yapılandırmacılık ve etkin öğrenme
B) Proje temelli öğrenme
C) Aile eğitimi
D) Çoklu zeka
E) İşbirlikçi öğrenme

Cevap : A) Yapılandırmacılık ve etkin öğrenme

16- Aşağıdakilerden hangisi 12-18 yaş dönemi gelişim özelliklerinden biri değildir?

A) Grup oluşturma ve gruba ait olma ihtiyacı bu dönemde ortaya çıkar
B) Bu dönemde sosyal olgunluk seviyesine ulaşılır
C) Manevi duyguların kazanıldığı, ahlak eğitimi için uygun bir dönemdir
D) Kişisel onur ve toplumsal sorumluluk ihtiyacı ön plan çıkar
E) Değerler konusunda anne babayla en çok çatışma yaşanan dönemdir

Cevap : A) Grup oluşturma ve gruba ait olma ihtiyacı bu dönemde ortaya çıkar

17- Aşağıdakilerden hangisi Reggio Emilia Yaklaşımının amaçlarından biri değildir?

A) Eski ve katı kuralları ortadan kaldırmak
B) Öğrenme güçlüğü olan çocuklara eşit eğitim fırsatları sunmak
C) Geleneksel eğitim yöntemlerini yerine çocuk merkezli yöntemler geliştirmek
D) Eğitime özgün ve yenilikçi bir bakış açısı getirmek
E) Öğrenmede çocukların merakından faydalanmak

Cevap : B) Öğrenme güçlüğü olan çocuklara eşit eğitim fırsatları sunmak

18- Becerilerin ve bilincin yaratılması bu dönemde ortaya çıkar. Bu dönem içinde adaptasyonun ilk basamağı gerçekleştir. Özellikleri verilen gelişim evresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 12-18 yaş
B) 6-12 yaş
C) 18-25 yaş
D) 0-3 yaş
E) 3-6 yaş

Cevap : D) 0-3 yaş

19- Maria Montessori’ye göre çocuk ve öğretmen arasında yaşanan çatışmanın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öğretmenin her çocuğun özel ve tek olduğunu kabul etmesi
B) Öğretmenin çocuğa uygun beklentiler geliştirmesi
C) Öğretmenin çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alması
D) Öğretmenin çocuğa yardım etmek istemesi
E) Öğretmenin otorite kurmak istemesi ve yanlış tutumu

Cevap : E) Öğretmenin otorite kurmak istemesi ve yanlış tutumu

20- Head Start yaklaşımında öncelik verilen gruplar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Engelli çocuklar
B) Farklı kültüre sahip çocuklar
C) Ekonomik durumu kötü olan çocuklar
D) Azınlık ailelerin çocukları
E) Büyük yaştaki çocuklar

Cevap : E) Büyük yaştaki çocuklar

Erken Çocukluk Eğitiminde Montessori Yaklaşımı 2021 Vize

21- High Scope yaklaşımında gerçekleştirilen etkinlikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Dış mekân zamanı
B) Bireysel çalışma zamanı
C) Büyük grup zamanı
D) Etkinlik planlama zamanı
E) Küçük grup zamanı

Cevap : B) Bireysel çalışma zamanı

22- Duyarlı evrelerin özelliklerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bir uyaranın etkisi gelişimin bütün dönemlerinde aynıdır
B) Duyarlı dönemler kaçırılırsa gelişimde aksamalar görülebilir
C) Bu dönemlerde gelişim için gerekli olan şeylere karşı hassasiyet ve belli şeylere karşı da duyarsızlık
görülür
D) Duyarlılıklar çevreye uyum sağlamanın etkin bir yoludur
E) Duyarlı dönemlerde çocuklar dünyaya ilişkin sayısız deneyim elde ederler

Cevap : A) Bir uyaranın etkisi gelişimin bütün dönemlerinde aynıdır

23- Montessori eğitim programının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?

A) Dış denetim ile oto kontrol geliştirmek
B) Konsantre olma ve özenli çalışma alışkanlığı kazandırmak
C) Çocuğun bütüncül gelişimini desteklemek
D) Karar verme ve sorumluluk alma yeteneğini geliştirmek
E) Kendini keşfetmesini sağlamak

Cevap : A) Dış denetim ile oto kontrol geliştirmek

24- Aşağıdakilerden hangisi Montessori yaklaşımında, materyallerle çalışma sırasında yapılanlardan biri değildir?

A) Öncelikle çalışılacak olan materyalin seçilmesi
B) Materyal sunum aşamalarını tamamının çocuğa gösterilmesi
C) Materyalle çalışmak için uygun alan belirlenmesi
D) Çalışılan materyalin dolaptaki yerine götürülerek yerleştirilmesi
E) Çocukların çalışma sonrası mutlaka tekrar yapmaları

Cevap : D) Çalışılan materyalin dolaptaki yerine götürülerek yerleştirilmesi

25- Montessori yaklaşımının ayırt edici özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Erken yaşta eğitime önem verme
B) Çocuğun kendi deneyimleri yoluyla öğrenmesine fırsat verme
C) Aile eğitimi gerçekleştirme
D) Çocuğun yararı ve ihtiyaçlarını ön planda tutma
E) Özgürlük ve bağımsızlık anlayışı

Cevap : C) Aile eğitimi gerçekleştirme

26- Montessori yaklaşımında çocuğun gelişimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İçgüdüler, büyüme ve olgunlaşmaya yol gösteren doğal yasalardır
B) Çocuklar kendi gelişimlerini içsel bir güçle kendileri oluştururlar
C) Çocuklar çevreye uyum sağlayabilmek için doğuştan hazırlıklı olarak dünyaya gelirler
D) Bebek doğduğunda ne olacağı önceden bellidir
E) Çocuğun görevi içinde yaşadığı çevreyle uyum sağlamaktır

Cevap : D) Bebek doğduğunda ne olacağı önceden bellidir

27- Montessori eğitim programı ve eğitim kademelerinin belirlenmesinde çocukların gelişim özellikleri belirleyici olmuştur. Bu eğitim kademelerinden olan Toddler (yeni yürümeye başlayan çocuk) dönemi hangi yaş aralığını kapsar?

A) 9-12 yaş
B) 0-14 ay
C) 14-36 ay
D) 6-9 yaş
E) 3-6 yaş

Cevap : C) 14-36 ay

28- Montessori yaklaşımında gerçekleştirilen gözlem ve değerlendirme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Değerlendirme özgür olan çocuğun gözlemlenmesi yoluyla yapılır
B) Çocuklar öğretmenler tarafından yıl boyunca sistematik olarak gözlemlenerek bireysel olarak
değerlendirilir
C) Değerlendirme öğretmenin gözlem notları önemli bir yer tutar
D) Değerlendirme çocukların ihtiyaçlarını belirlemek için kullanılır
E) Değerlendirmede önemli olan çocukların ne bilmedikleridir

Cevap : E) Değerlendirmede önemli olan çocukların ne bilmedikleridir

29- Montessori yaklaşımında çocukların seçmekte özgür oldukları şeyler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Çalışmak istedikleri yer
B) Çalışmak istedikleri süre
C) Çalışmak istedikleri kişi
D) Çalışmak istedikleri konu
E) Çalışmak istedikleri materyal

Cevap : D) Çalışmak istedikleri konu

30- Montessori yaklaşımında hazırlanmış çevrenin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Materyallerin yerleri sürekli değişir
B) Çocukların ulaşabileceği yükseklikte dolaplar ve raar yer alır
C) Çekici ve estetiktir
D) Doğal malzemeler ve gerçek yaşamda kullanılan araçlar önemli bir tutar
E) Her materyalden tek bir set vardır

Cevap : A) Materyallerin yerleri sürekli değişir

Erken Çocukluk Eğitiminde Montessori Yaklaşımı 2021 Vize

31- Erken çocukluk eğitimine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Erken çocukluk eğitimi çocukların gelişimini olumlu yönde etkiler
B) Erken çocukluk eğitimi çocuklara olumlu tutum ve alışkanlıklar kazandırmayı amaçlar
C) Erken çocukluk eğitimi ve okul öncesi eğitim kavramları birbirinin aynıdır
D) Erken çocukluk eğitimi yaşamın temelini oluşturur
E) Erken çocukluk eğitimi çocukların ihtiyaçlarına göre planlanır

Cevap : C) Erken çocukluk eğitimi ve okul öncesi eğitim kavramları birbirinin aynıdır

32- Montessori yaklaşımında ödül ve ceza ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Amaçsız hareketler cezalandırılabilir
B) Çocukların hatalarının öğretmen tarafından düzeltilmesi önemlidir
C) Çocukların zaman zaman maddi beklentisi olabilir
D) Çocuklar için en büyük ödül işin sonucu değil bu süreçte deneyimledikleridir
E) Katı kurallar ile çocukları sınırlandırmak gerekir

Cevap : D) Çocuklar için en büyük ödül işin sonucu değil bu süreçte deneyimledikleridir

33- 0-6 yaş döneminde dil gelişimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bütün çocuklarda dil öğrenme aşamaları farklılık gösterir
B) Çocuklar etraflarında konuşulan dili sünger gibi emerek bir süre sonra konuşabilirler
C) Konuşmayı öğrenmek bağımsızlık yolunda atılmış bir adımdır
D) Çocuk konuşabildiği andan itibaren kendini ifade etmeye başlar
E) Çocuklar dil öğrenme potansiyeli ile dünyaya gelirler

Cevap : A) Bütün çocuklarda dil öğrenme aşamaları farklılık gösterir

34- Head Start yaklaşımında öğretmen görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Çocukları doğru şekilde yönlendirme
B) Çocukları ve aileleri tanıma
C) Okul- aile işbirliğini artıran etkinlikler düzenleme
D) Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için bireysel eğitim programları kullanma
E) Aileleri sosyal, ekonomik ve eğitsel açıdan destekleme

Cevap : D) Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için bireysel eğitim programları kullanma

35- Aşağıdakilerden hangisi Montessori eğitimi ve geleneksel eğitim arasındaki farklardan biri değildir?

A) Kendi kararlarını alan, yetişkinden bağımsız çocuklar yetiştirmeyi amaçlaması
B) Kurallara itaatin çok önemli olması
C) Ödül ve cezanın olmaması
D) Çocukların pasif değil aktif olması
E) Baskı ve zorlama yerine özgürlük anlayışının benimsenmesi

Cevap : B) Kurallara itaatin çok önemli olması

Erken Çocukluk Eğitiminde Montessori Yaklaşımı 2021 Vize

36- Montessori materyallerinin özellikleriyle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Materyaller öğrenmeyi zevkli hale getirmeye yardımcı olur
B) Materyaller çocuğun bütüncül gelişimini destekler
C) Materyallerde birden fazla kavram çocuğa sunularak çoklu öğrenme fırsatları sağlanır
D) Materyaller farklı kavramların öğretilmesi için kullanılır
E) Materyaller çocukların ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak tasarlanmıştır

Cevap : C) Materyallerde birden fazla kavram çocuğa sunularak çoklu öğrenme fırsatları sağlanır

37- Montessori yaklaşımında, aylık bireysel mektuplarla velilere aşağıda yer alan bilgilerden hangisi sunulur?

A) Öğretmen eğitim programları
B) Okul ve sınıf kuralları
C) Sınıfın yapısı
D) Çocukların yapmış olduğu çalışmalar ve çocukların özel durumları
E) Günlük program ve etkinlikler

Cevap : D) Çocukların yapmış olduğu çalışmalar ve çocukların özel durumları

38- Maria Montessori ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Göçmen ve yoksul çocuklarla ilgili çalışmalar yapmıştır
B) Avrupa’nın ilk kadın doktorudur
C) Hayatı boyunca eğitim eşitsizliklerine karşı çıkmıştır
D) Zihin engelli çocuklarla çalışmıştır
E) Kadınların hayatlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarda yer almıştır

Cevap : B) Avrupa’nın ilk kadın doktorudur

39- Çocuklarda dikkatin polarizasyonunu sağlamak için yapılması gereken ler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Cevap : Çocuklara aynı anda birden fazla çalışma örneği sunmak

40- Gelişimde devlasyon yaşandığında ortaya çıkabilecek durumlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmaz?

Cevap : Korku

Erken Çocukluk Eğitiminde Montessori Yaklaşımı 2021 Vize

41- Erken çocukluk eğitim programlarının hedefleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmaz?

Cevap : Toplumsal düzeni yeniden inşa etme

42- Erken çocukluk eğitimi alanında uygulanan yaklaşımlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : İşbirlikçi öğrenme yaklaşımı

43- 3-6 yaş montessori sınıfı günlük programı aşağıdakilerden hangisini içermez?

Cevap : Proje üretme zamanı

44- Aşağıdakilerden hangisi Montessori yaklaşımında günlük yer alacak çalışmalardan biri değildir?

Cevap : Hikaye etkinlikleri

45- Montessori yaklaşımında hazırlanmış çevrenin çocuklara kazandırdıkları arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmaz?

Cevap : Kararsızlık

46- Gelişim evreleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : İlk evre 3 yaşında başlayan ve ilkokulu kadar süren dönemdir

47- Montessori nin yaklaşımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : Normal çocuklarla zeka geriliği olan çocukları karşılaştırmanın gerekliliğini savunmuştur

Erken Çocukluk Eğitiminde Montessori Yaklaşımı

Ders Kitabı

Çocuk Gelişimi Ön Lisans Açık Öğretim
telegram çocuk gelişimi

 

error: Content is protected !!