Pazarlama Yönetimi

Auzef Pazarlama Yönetimi Çıkmış Sorular
ve Deneme Sınavları
Vize Final
2024 Vize Soruları 2024 Final Soruları
2023 Bütünleme Soruları 2023 Final Soruları
2023 Vize Soruları 2021 Final Soruları
2021 Vize Soruları-1 2021 Final Soruları-1
2021 Vize Soruları-2 2021 Final Soruları-2
Auzef İnsan Kaynakları Yönetimi SInav Soruları
Auzef İşletme Dersi Sınav Soruları
Auzef Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ön Lisans Dersi

Pazarlama Yönetimi 2022-2023 Vize Soruları

Pazarlama Yönetimi dersi, işletmelerin pazarı nasıl anlaması, hedefledikleri müşteri kitlelerine nasıl ulaşacakları ve ürün ya da hizmetlerini nasıl konumlandıracakları üzerine yoğunlaşır. 2022-2023 vize soruları, bu konuların derinlemesine kavranmasını sağlamak ve öğrencilere gerçek dünya pazarlama senaryolarında karşılaşabilecekleri durumlar için bir hazırlık sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu makale, Auzef Pazarlama Yönetimi 2022-2023 vize soruları üzerinden dersin temel kavramlarını ele alacak ve öğrencilere bu konuları daha iyi anlamaları için rehberlik edecektir.

Makro Çevre Unsurları ve Pazarlama

Pazarlama faaliyetleri, sadece işletmenin iç dinamikleriyle değil, aynı zamanda geniş çaplı makro çevre unsurlarıyla da şekillenir. Tedarikçiler, bu makro çevre unsurları arasında yer almaz; bunlar işletmenin mikro çevresine dahildir. Makro çevre unsurları arasında politik durum, demografik özellikler, teknolojik durum ve yasal düzenlemeler gibi daha geniş faktörler bulunur.

General Electric Portföy Matrisi

General Electric Portföy Matrisi, işletmelerin rekabet gücü ve pazarın çekiciliğini değerlendirerek stratejik yatırım kararları almalarına yardımcı olur. Rekabet gücü ve pazar çekiciliği yüksek olan iş birimleri (SİB’ler) için önerilen strateji, gelecek için büyüme amaçlı yatırımlarda bulunmaktır. Bu, işletmenin uzun vadeli başarısını destekleyen bir yaklaşımdır.

Konumlandırma Stratejileri

Pazarlamada konumlandırma, belirli bir kullanıcı kimliğine veya kullanıcı tipine vurgu yaparak, markanın tüketici zihnindeki yerini belirlemekle ilgilidir. Ürünün kullanımını vurgulayan konumlandırma, markaların farklı kullanıcı tiplerine yönelik ürün konseptleri veya ürün hatları tasarlamalarına olanak tanır.

Ürün Kavramı

Pazarlamada “ürün”, tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerini karşılamak amacıyla sunulan somut veya soyut tüm önerileri ifade eder. Ürünler, müşteri memnuniyetini sağlamak ve değer yaratmak için pazarlamacılar tarafından dikkatle tasarlanır ve geliştirilir.

Michael Porter’ın Beş Güç Modeli

Michael Porter’a göre, bir pazarın çekiciliğini değerlendirirken dikkate alınması gereken beş temel güç bulunur. Bu güçler; pazara girebilecek yeni rakiplerin tehdidi, müşterilerin pazarlık gücü, mevcut rakipler ve rekabetin şiddeti ile ikame ürünlerin tehdididir. Görece pazar büyüklüğü, Porter’ın modelinde yer almaz.

Pazarlama Anlayışları

Modern pazarlama anlayışı, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına önem verir ve bu istek ve ihtiyaçların analiziyle tüketicilere rakiplerine kıyasla daha verimli ve üstün performanslı ürünler sunmayı hedefler. Bu anlayış, müşteri odaklı bir yaklaşımı temsil eder ve işletmelerin uzun vadeli başarısı için kritik öneme sahiptir.

Sonuç

Auzef Pazarlama Yönetimi dersi, öğrencilere işletmelerin pazarlama stratejilerini nasıl planladıkları, uyguladıkları ve değerlendirdikleri konusunda temel bilgiler sunar. 2022-2023 vize soruları, öğrencilerin bu bilgileri pratik senaryolarda nasıl uygulayabileceklerini anlamalarına yardımcı olur. Bu makale, öğrencilere pazarlama yönetimi konularında derinlemesine bir bakış açısı sağlamak ve sınavlara etkin bir şekilde hazırlanmalarına destek olmak amacıyla hazırlanmıştır.

@lolonolo_com

Auzef Pazarlama Yönetimi 2022-2023 Vize Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi makro çevre unsurları arasında gösterilemez?

A) Tedarikçiler
B) Politik durum
C) Demografik özellikler
D) Teknolojik durum
E) Yasal düzenlemeler

Cevap : A) Tedarikçiler

2- General Electric Porföy Matrisinde, hem rekabet gücünün, hem de pazarın çekiciliğinin yüksek olduğu SİB’ler için işletmelerin atacağı aşağıdaki adımlardan hangisi doğrudur?

A) Daha seçici yatırımlarda bulunmak
B) Gelecek için büyüme amaçlı yatırımlarda bulunmak
C) Daha çok üstün özellikler üzerine yoğunlaşmak
D) Kısa süreli kazançlar elde etmek
E) Yatırımları azaltmak

Cevap : B) Gelecek için büyüme amaçlı yatırımlarda bulunmak

3- Bu yöntemde belirli bir kullanıcı kimliği ya da kullanıcı tipine vurgu yapılır. Çoğu marka, her biri farklı kullanıcı tiplerine yönelik farklı ürün konseptleri ya da ürün hatları tasarlamaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda açıklaması verilen konumlandırmada kullanılan yöntemdir?

A) Ürün sınıķnı vurgulayan konumlandırma
B) Rakipler ile kıyaslayıcı konumlandırma
C) Ürünün kullanımını vurgulayan konumlandırma
D) Kalite ve yatı vurgulayan konumlandırma
E) Ürünü kullananları vurgulayan konumlandırma

Cevap : C) Ürünün kullanımını vurgulayan konumlandırma

4- “ ……, pazarlamacılar taraķndan tüketici ihtiyaç ve isteklerini karşılamak amacıyla onlara sunulan, somut veya soyut her türlü öneriyi ifade etmek amacıyla kullanılan bir kavramdır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İstek
B) Ürün
C) İhtiyaç
D) Değer
E) Fayda

Cevap : B) Ürün

5- Michael Porter’a göre pazarın çekiciliğini belirleyen beş güç arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Görece pazar büyüklüğü
B) Pazara girebilecek yeni rakiplerin tehdidi
C) Müşterilerin pazarlık gücü
D) Mevcut rakipler ve rekabetin şiddeti
E) İkame malların tehdidi

Cevap : A) Görece pazar büyüklüğü

6- Tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına önem verilen ve bu istek ve ihtiyaçların daha iyi analiz edilmesi ile birlikte, tüketicilere rakiplerine kıyasla daha verimli ve üstün performansa sahip ürünler sunulabileceği inancına sahip olan anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pazarlama anlayışı
B) Ürün anlayışı
C) İlişkisel pazarlama anlayışı
D) Üretim anlayışı
E) Satış anlayışı

Cevap : A) Pazarlama anlayışı

7- Tüketicilerin sıklıkla ve fazla bir çaba harcamadan satın aldığı; satın alırken yat, model, renk, şekil, biçim vb. açısından ürünleri herhangi bir karşılaştırmaya tabi tutmadığı, genellikle düşük maliyetli ürünlere ne ad verilir?

A) Aranmayan ürün
B) Özellikli ürün
C) Beğenmeli ürün
D) Somut ürün
E) Kolayda ürün

Cevap : E) Kolayda ürün

8- Satın alıcıların demograk, psikograk ya da davranışsal özelliklerindeki farklılıkları temel alarak, onların mal ya da hizmetlere dair tercihlerinin de farklılıklar göstereceği varsayımıyla belirli tüketici gruplarının belirlenmesi sürecine ne ad verilir?

A) Değer önerisi
B) Planlama
C) Bölümlendirme
D) Hedef pazar
E) Konumlandırma

Cevap : E) Konumlandırma

9- Aşağıdakilerden hangisi işletmenin mikro çevre unsurları arasında yer almaz?

A) Teknolojiler
B) Aracı kuruluşlar
C) Tedarikçiler
D) Rakipler
E) Örgüt

Cevap : A) Teknolojiler

10- Aşağıdakilerden hangisi 4P olarak ele alınan pazarlama karması elemanlarından biri değildir?

A) Dağıtım
B) Fiyat
C) Ürün
D) Tutundurma
E) Süreç

Cevap : E) Süreç

11- “Boston Danışma Grubu (BDG) Matrisinde, dikey eksen ……, yatay ekseni ise …… kriterlerini temsil eder.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) pazar büyüklüğü – görece pazar payı
B) pazar büyüme hızı – görece pazar payı
C) pazar büyüme hızı – rekabet gücü
D) görece pazar payı – pazar çekiciliği
E) görece pazar payı – pazar büyüme hızı

Cevap : B) pazar büyüme hızı – görece pazar payı

12- Aşağıdakilerden hangisi kurumsal başarılınlama süreci basamaklarından biri değildir?

A) Kurum misyonunun tanımlanması
B) İşletmenin kurulması
C) Stratejik işletme birimlerinin belirlenmesi
D) Her bir iş birimine kaynak tahsis edilmesi
E) Büyüme ķrsatlarının değerlendirilmesi

Cevap : B) İşletmenin kurulması

13- “ ……. işletmenin, bir ürün haƴndaki her bir ürün için sahip olduğu ürün çeşididir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ürün karmasının uzunluğu
B) Ürün haƴnın uyumu
C) Ürün karmasının derinliği
D) Ürün karmasının uyumu
E) Ürün karmasının genişliği

Cevap : C) Ürün karmasının derinliği

14- İşletmelerin; üretim, dağıtım vb. maliyetlerin azaltılmasını hedefleyerek tüm harcamaların mümkün olan en düşük düzeyde tutulmasını ve yatlarının da rakiplerden daha düşük düzeylerde olmasını sağlamayı amaçladığı jenerik rekabet stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Farklılaştırma
B) Odaklanma
C) Pazar geliştirme
D) Ürün geliştirme
E) Maliyet liderliği

Cevap : E) Maliyet liderliği

15- İşletmenin tüm pazarlama kaynaklarının tek bir pazar bölümüne odaklanması ve küçük bir tüketici potansiyeli ile iletişim hâlinde olunmasıyla tüketici ihtiyaçlarını karşılama seviyesinin daha üstün olduğu hedef pazar stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kitlesel pazarlama
B) Farklılaştırılmamış pazarlama
C) Farklılaştırılmış pazarlama
D) Bölümlenmiş pazar
E) Yoğunlaştırılmış pazarlama

Cevap : E) Yoğunlaştırılmış pazarlama

16- Aşağıdakilerden hangisi konumlandırma süreci aşamalarından biri değildir?

A) İşletme ya da markanın muhtemel rekabet avantaj kaynağının belirlenmesi
B) Rakiplerin konumlandırma stratejilerinin taklit edilmesi
C) Belirlenen özelliklerden hangilerinin uygulanacağına karar verilmesi
D) Belirlenen özelliklerden hangilerinin seçileceğine karar verilmesi
E) Seçilen konumlandırma stratejisinin uygulanması

Cevap : B) Rakiplerin konumlandırma stratejilerinin taklit edilmesi

17- İşletmelerin; tedarikçilerini, aracılarını ya da rakip işletmeleri satın alarak ya da onlarla birleşerek stratejik açıklarını kapamalarını ifade eden büyüme stratejileri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Entegre büyüme stratejileri
B) Yoğun büyüme stratejileri
C) Ürün geliştirme stratejileri
D) Çeşitlendirerek büyüme stratejileri
E) Pazar geliştirme stratejileri

Cevap : A) Entegre büyüme stratejileri

18- “ ……, tüketicilerin zihninde ürüne ait, ona özel bir yer yaratmaktır. Seçilen pazar bölümündeki tüketicilere, işletmenin sunduğu mal ya da hizmetin onlar için en uygun olduğunu, diğer tüketicilerin ihtiyaçlarını ise karşılayamayacağını anlatan süreçtir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kimlik
B) Algılama
C) Kişilik
D) Konumlandırma
E) İmaj

Cevap : D) Konumlandırma

19- “Bir işletmenin, müşterileri ile başarılı ilişkiler kurmasını ve bu durumun sürekliliğini sağlayacak vasıarını  etkileyen etmenler ve güçler …… olarak adlandırılmaktadır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Teknolojik çevre
B) Politik çevre
C) Sosyal çevre
D) Dağıtım çevresi
E) Pazarlama çevresi

Cevap : E) Pazarlama çevresi

20- Ürün odaklı bir firmayı aşağıdaki ifadelerden hangisi en iyi yansıtmaktadır?

A) Tüm ürünlerimizi avantajlı yata satan lider bir satış organizasyonuna sahibiz.
B) Satış sadece pazarlamanın bir bileşenidir.
C) Bizim temel fonksiyonumuz mümkün olan en yüksek kalitede ürünler üretmektir.
D) Tüketici odaklı bir şirketiz.
E) Müşterilerimize %100 memnuniyet garantisi veriyoruz, memnun olmazlarsa paralarını iade ediyoruz

Cevap : C) Bizim temel fonksiyonumuz mümkün olan en yüksek kalitede ürünler üretmektir.

21- Pazar büyüme hızı yüksek, ancak görece pazar payı düşük olan SİB’ler, Boston Danışma Grubu (BDG) Matrisinde hangi hücrede (alanda) yer alır?

A) Köpekler
B) Yutucular
C) Soru işaretleri
D) Nakit inekleri
E) Yıldızlar

Cevap : C) Soru işaretleri

22- Eğer bir SİB’in, pazar payının oldukça yüksek ve yer aldığı pazarın büyüme hızının ortalamanın altında olduğu; ayrıca sağladığı getirilerin kendi satışlarını ve pazar payını korumak için kullanıldığı biliniyor ise bu SİB, Boston Danışma Grubu (BDG) Matrisinde aşağıdaki hangi hücrede (alanda) yer almaktadır?

A) Köpekler
B) Nakit inekleri
C) Yutucular
D) Yıldızlar
E) işaretleri

Cevap : B) Nakit inekleri

23- “ ……, işletmenin hizmet etmek istediği, benzer ihtiyaçlara ve karakteristik özelliklere sahip tüketicilerden oluşur.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Hedef pazar
B) İşletme birimi
C) Niş pazar
D) Müşteri değeri
E) Pazar bölümü

Cevap : A) Hedef pazar

Pazarlama Yönetimi

Pazarlama Yönetimi 2022-2023 Vize Soruları

Pazarlama Yönetimi Ders Kitabı

Auzef Pazarlama Yönetimi Auzef Pazarlama Yönetimi Ders Kitabı PDF

1. PAZARLAMA YÖNETİMİ KAVRAMI VE 21. YY’DA PAZARLAMA YÖNETİMİ

• Pazarlama Kavramı, Önemi ve Kapsamı
• Pazarlamanın Kapsamı
• Kimler Pazarlama ile Uğraşır?
• Temel Pazarlama Kavramları
• İhtiyaç, İstek, Talep ve Fayda
• Değer İfade Eden Öneriler (Ürünler)
• Bölümlendirme, Hedef Pazar ve Konumlandırma
• Müşteri Değeri ve Tatmin
• Pazarlama Kanalları
• Rekabet
• Pazarlama Çevresi
• Pazarlama Süreci
• Yirmibirinci Yüzyılda Pazarlama Yönetimi
• Pazarlama Anlayışları ve Gelişimi
• Pazarlama Miyopluğu
• Pazarlama ve Pazarlama Yönetiminde Güncel Trendler

2. PAZARLAMA PLANLAMASI, UYGULAMA VE KONTROL

• Stratejik Planlama Kavramı ve Önemi
• Pazarlama Planlaması Nedir?
• Pazarlama Planlamasının Stratejik Rolü
• Farklı Yönetim Seviyelerinde Planlama
• Kurumsal Stratejik Planlama
• Kurum Misyonunun Tanımlanması
• Stratejik İşletme Birimlerinin Belirlenmesi (İşin Tanımlanması)
• Stratejik İşletme Birimlerine Kaynak Tahsis Edilmesi
• Büyüme Fırsatlarının Değerlendirilmesi
• Pazarlama Planlaması Süreci (İşletme Birimi)
• İşletme Misyonunun Belirlenmesi
• Durum Analizi
• Hedeflerin Belirlenmesi
• Stratejilerin Belirlenmesi
• Pazarlama Programının Belirlenmesi ve Uygulanması
• Geri Bildirim ve Kontrol

3. PAZARLAMA KARARLARIYLA İLGİLİ MAKRO VE MİKRO ÇEVRE FAKTÖRLERİ

• Pazarlama Çevresini Anlamak
• İşletmenin Makro Çevre Faktörleri
• Sosyal ve Kültürel Çevre
• Demografik Çevre
• Ekonomik Çevre
• Teknolojik Çevre
• Politik ve Yasal Çevre
• Doğal (Ekolojik) Çevre
• İşletmenin Mikro Çevre Faktörleri
• Örgüt (İşletmenin Kendi Organizasyonu)
• Tedarikçiler
• Aracı Kuruluşlar
• Rakipler
• Kamuoyu Grupları
• Müşteriler

4. TEMEL PORTFÖY ANALİZLERİ

• Portföy Yönetimi ve Analizinin Önemi
• Boston Danışma Grubu (BDG) Matrisi
• General Electric/ Mc Kinsey Portföy Matrisi
• Portföy Analizlerine Yönelik Eleştiriler

5. HEDEF PAZAR VE PAZAR BÖLÜMLENDİRME

• Pazar Bölümlendirme Kavramı
• Pazar Bölümlendirmenin Önemi
• Pazar Bölümlendirme Koşulları
• Tüketici Pazarını Bölümlendirmede Temel Alınan Faktörler
• Pazar Bölümlendirme Süreci ve Basamakları
• Hedef Pazar Kavramı
• Hedef Pazar Seçimine Yönelik Stratejiler

6. KONUMLANDIRMA VE REKABETÇİ STRATEJİLER

• Konumlandırma Kavramı
• Konumlandırmada Kullanılan Yöntemler
• Yeniden Konumlandırma
• Konumlandırma Süreci
• Algı Haritaları
• Rekabetçi Stratejiler
• Rekabet Avantajı Sağlama ve Koruma Unsurları
• Başlıca Rekabet Güçleri
• Temel Rekabet Stratejileri

7. PAZARLAMA KARMASININ GELİŞİMİ – ÜRÜN VE MARKA KARARLARI

• Pazarlama Karması ve Gelişimi
• Pazarlama Karması Elemanları
• Ürün ve Marka Kararları
• Ürün Kavramı
• Marka Kavramı

8. ÜRÜN HAYAT SEYRİ, İNOVASYON VE YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME

• Ürün Hayat Eğrisi Kavramı
• Ürün Hayat Eğrisi Aşamaları
• İnovasyon ve Yeni Ürün Geliştirme
• Yeni Ürün Kavramı
• Yeni Ürün Geliştirme Süreci
• Yeniliklerin Benimsenme Süreci
• Tüketicilerin Yeniliklerin Benimsenme Süresine Göre Sınıflandırılması
• Yeniliklerin Yayılmasını Etkileyen Unsurlar

9. PAZARLAMADA FİYAT KARARLARI

• Fiyat Kavramı
• Tüketiciler Açısından Fiyat Kavramı
• İşletmeler Açısından Fiyat Kavramı
• Fiyatlandırma Amaçları
• Kâr amaçları
• Satış / Pazar Payı Amaçları
• Prestij Amaçları
• Rekabet Amaçları
• Müşteri Tatmini Amaçları
• Fiyatlandırmayı Etkileyen Unsurlar
• Fiyatlandırmayı Etkileyen Dışsal Unsurlar
• Fiyatlandırmayı Etkileyen İçsel Unsurlar

10. PAZARLAMADA FİYATLANDIRMA UYGULAMALARI

• Fiyatlandırma Süreci
• Fiyatlama Amacının Belirlenmesi
• Talebin Tahmini
• Maliyet Tahmini
• Rakiplerin Fiyat, Maliyet ve Tekliflerinin İncelenmesi
• Fiyatlandırma Yönteminin Seçimi
• Fiyatın Belirlenmesi
• Fiyatlandırma Stratejileri
• Temel Fiyatlandırma Yöntemleri
• Yeni Ürünler İçin Fiyatlandırma Yöntemleri
• Ürün Karması Fiyatlandırma Yöntemleri
• Fiyat Düzeltme Stratejiler

11. PAZARLAMADA DAĞITIM KARARLARI

• Dağıtım Sürecinde Aracılar
• Dağıtım Kanallarının Fonksiyonları
• Dağıtım Kanalı Düzeyleri
• Kanal Entegrasyonu ve Pazarlama Sistemleri
• Dağıtım Kanallarının Yönetimi
• Dağıtım Kanallarının Tasarımı
• Kanal Yönetim Kararları
• Dağıtım Kanallarında Çatışma ve Yönetimi

12. PERAKENDECİLİK, TOPTANCILIK VE LOJİSTİK

• Perakendecilik Kavramı
• Perakende Türleri
• Perakendecilik Kararları
• Toptancılık
• Toptancıların Fonksiyonları
• Toptancı Türleri
• Toptancılık Kararları
• Lojistik
• Lojistik Amaçları
• Lojistik Kararları

13. TUTUNDURMA KARARLARI VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ SÜRECİ

• Tutundurma Karması ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi
• İletişim Kavramına Genel Bir Bakış
• Etkili İletişim Geliştirme Süreci
• Hedef Kitlenin Tanımlanması
• Amaçların Belirlenmesi
• Mesajın Hazırlanması
• İletişim Kanalının Seçimi
• Tutundurma Bütçesinin Hazırlanması
• Uygun Tutundurma Karmasının Oluşturulması
• Tutundurma Eylemlerinin Sonuçlarının Saptanması
• Bütünleşik Pazarlama İletişimi Sürecinin Yönetilmesi
• Bütünleşik Pazarlama İletişimi
• Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Yararları
• Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Özellikleri

14. REKLAM, HALKLA İLİŞKİLER, KİŞİSEL SATIŞ VE SATIŞ GELİŞTİRME

• Reklam
• Reklam Amaçları
• Reklam Bütçesi
• Mesaj Kararı
• Medya Kararı
• Reklam Etkinliğinin Değerlendirilmesi
• Satış Geliştirme
• Satış Geliştirme Amaçları
• Halkla İlişkiler
• Halkla İlişkilerin İşlevleri
• Kişisel Satış
• Satış Gücü Yönetimi

Pazarlama Yönetimi

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği telegram - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!