Pazarlama Yönetimi 2021 Vize Soruları-2

Pazarlama Yönetimi 2021 Vize Soruları-2

#1. Hedeflenen tüketici kitlesinin istek ve ihtiyaçlarına yönelik neredeyse bireysel pazarlama stratejisine ne ad verilir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi rekabet gücünü belirleyen faktörlerden biri değildir?

#3. daha geniş bir pazarın, tüketicilerin paylaştığı kimi ortak karakteristiklere göre daha küçük anlamlı parçalara bölünmesi sürecidir. Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Boston danışma grubu (BDG) modeli Strateji geliştirmeden ziyade ………. açısından işletmelere rehberlik edebilmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#5. Tüketicilerin sık sık ve fazla bir çaba harcamadan satın aldığı satın alırken fiyat model vb. açısından herhangi bir karşılaştırmaya tabi tutmadığı ürünlere verilen isim nedir?

#6. " ............, Bireylerin veya grupların ürün ve değerlerin birbiriyle değişimi vasıtasıyla kendi ihtiyaç ve isteklerini elde ettiği sosyal ve yönetsel bir süreçtir." Yukardaki tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın temel olarak ilgilendiği unsurlar arasında yer almaz?

#8. “..........., işletmenin geri kalanında bağımsız olarak tanımlanabilen, kendi rakiplerine sahip olan, kârlılık performansından ve stratejik planlamasından sorumlu ve kârlılığı etkileyen faktörleri kontrol eden bir yöneticisi mevcut olan bir iş ya da iş grubudur.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#9. “.............. , pazarlamacılar tarafından tüketici ihtiyaç ve isteklerini karşılamak amacıyla onlara sunulan, somut veya soyut her türlü öneriyi ifade etmek amacıyla kullanılan bir kavramdır.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#10. Üretilen ürünlerin tüketicilere ulaştırılması ile ilgili tüm çabaları kapsayan pazarlama karması elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

#11. Temelde izledikleri rekabet stratejileri ve mevcut konumlarına göre bir pazarda yer alan işletmeler farklı şekillerde sınıflandırılır. Aşağıdakilerden hangisi bu sınıflamalar arasında gösterilemez?

#12. Bu yöntemde belirli bir kullanıcı kimliği ya da kullanıcı tipine vurgu yapılır. Çoğu marka, her biri farklı kullanıcı tiplerine yönelik farklı ürün konseptleri ya da ürün hatları tasarlamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi yukarda açıklaması verilen konumlandırmada kullanılan yöntemdir?

#13. "İşletmelerin ya da pazarlamacıların tüketicileri satın alma kararına neyin/nelerin yönlendirdiğine yönelik doğru bakış açısından uzaklaştırmalarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#14. I. Meslek II. Kullanım sıklığı III. Sosyal sınıf IV. Sadakat durumu V. Ürüne karşı tutum VI. Beklenen faydalar Yukardaki numaralanmış ifadelerin hangileri davranışsal bölümlendirme kriterleri arasında yer almaktadır?

#15. Aşağıdakilerden hangisi ürünün ilk düzeyine verilen addır?

#16. Hizmetlerin pazarlanmasında 7P olarak ele alınan genişletilmiş pazarlama karması modelinde aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır?

#17. Benzer işlevleri gören, aynı tüketici grubuna hitap eden, aynı dağıtım kanalıyla satılan ürün gruplarına ne ad verilir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi işletme bünyesinde tüketici pazarına dair bölümlendirmenin etkin şekilde gerçekleştirilebilmesi için sağlanması gereken koşullardan biri değildir?

#19. “............., bireyin mevcut durumu ile ideal ya da arzu ettiği durumu arasındaki farktır.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi işletme birimi için pazarlama planlaması süreci aşamalarından biri değildir?

#21. "......., Pazarlama, toplum ve kültürler arasından etkileşimi içeren bir pazarlama çevresini ifade eder. Sosyal etkenler bireylerin ve toplumun yaşam tarzları, değerleri, tutumları, sosyal etkileşimleri, toplumda kadın ve erkeğin rolleri, sosyal trendler gibi unsurları kapsar." Yukardaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#22. Aşağıdakilerden hangisi Ansoff tarafından geliştirilen “Ürün-Pazar Genişleme Matrisi” içerisinde yer alan temel stratejilerden biri değildir?

#23. Eğer bir SİB ‘in, Pazar payının oldukça yüksek ve yer aldığı pazarın büyüme hızının ortalamanın altında olduğu; ayrıca sağladığı getirilerin kendi satışlarını ve Pazar payını korumak içim kullanıldığı biliniyor ise bu SİB, Bostan Danışma Grubu (BDG) Matrisinde hangi hücrede (alanda) yer almaktadır?

#24. Aşağıdakilerden hangisi Michael Porter tarafından öne sürülen ‘’ jenerik rekabet stratejileri’’ arasında yer almaktadır?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Pazarlama Yönetimi 2021 Vize Soruları-2

1- Aşağıdakilerden hangisi işletme bünyesinde tüketici pazarına dair bölümlendirmenin etkin şekilde gerçekleştirilebilmesi için sağlanması gereken koşullardan biri değildir?

A) Pazar bölümünün ölçülebilirliği
B) Pazarın tepkisi ve harekete geçilebilirlik
C) Pazar bölümünün büyüklüğü
D) Pazarlara bölümünün ait olduğu ülke
E) Pazar bölümüne erişilebilirlik

Cevap : D) Pazarlara bölümünün ait olduğu ülke

2- Hedeflenen tüketici kitlesinin istek ve ihtiyaçlarına yönelik neredeyse bireysel pazarlama stratejisine ne ad verilir?

A) Farklılaştırılmamış pazarlama
B) Farklılaştırılmış pazarlama
C) Yoğunlaştırılmış pazarlama
D) Niş pazarlama
E) Mikro pazarlama

Cevap : E) Mikro pazarlama

3- Boston danışma grubu (BDG) modeli Strateji geliştirmeden ziyade ………. açısından işletmelere rehberlik edebilmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Politika
B) Yatırım
C) Yaptırım
D) Taktik
E) Strateji

Cevap : C) Yaptırım

4- “……., Pazarlama, toplum ve kültürler arasından etkileşimi içeren bir pazarlama çevresini ifade eder. Sosyal etkenler bireylerin ve toplumun yaşam tarzları, değerleri, tutumları, sosyal etkileşimleri, toplumda kadın ve erkeğin rolleri, sosyal trendler gibi unsurları kapsar.”
Yukardaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ekonomik çevre
B) Demografik çevre
C) Fiziksel çevre
D) Sosyo-kültürel çevre
E) Doğal çevre

Cevap : D) Sosyo-kültürel çevre

5- I. Meslek
II. Kullanım sıklığı
III. Sosyal sınıf
IV. Sadakat durumu
V. Ürüne karşı tutum
VI. Beklenen faydalar
Yukardaki numaralanmış ifadelerin hangileri davranışsal bölümlendirme kriterleri arasında yer almaktadır?

A) I , II , IV
B) II , IV , V, VI
C) II , ve IV
D) I , II , III , IV, V, VI
E) II , III , IV ,V

Cevap : B) II , IV , V, VI

6- ” …………, Bireylerin veya grupların ürün ve değerlerin birbiriyle değişimi vasıtasıyla kendi ihtiyaç ve isteklerini elde ettiği sosyal ve yönetsel bir süreçtir.”
Yukardaki tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Takas
B) Tutundurma
C) Pazarlama
D) Satış
E) Dağıtım

Cevap : C) Pazarlama

7- Üretilen ürünlerin tüketicilere ulaştırılması ile ilgili tüm çabaları kapsayan pazarlama karması elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ürün
B) İnsan
C) Fiyat
D) Tutundurma
E) Dağıtım

Cevap : E) Dağıtım

8- Temelde izledikleri rekabet stratejileri ve mevcut konumlarına göre bir pazarda yer alan işletmeler farklı şekillerde sınıflandırılır.
Aşağıdakilerden hangisi bu sınıflamalar arasında gösterilemez?

A) Pazar lideri
B) Yıldız
C) Takipçi
D) Meydan okuyucu
E) Niş oyuncu

Cevap : B) Yıldız

9- Aşağıdakilerden hangisi Michael Porter tarafından öne sürülen ‘’ jenerik rekabet stratejileri’’ arasında yer almaktadır?

A) Farklılaştırma
B) Pazara nüfuz etme
C) Pazar geliştirme
D) Pazarın kaynağını alma
E) Satış geliştirme

Cevap : A) Farklılaştırma

10- Hizmetlerin pazarlanmasında 7P olarak ele alınan genişletilmiş pazarlama karması modelinde aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır?

A) İnsan
B) Devlet
C) Süreç
D) Fiziksel kanıt
E) Ürün

Cevap : B) Devlet

11- Aşağıdakilerden hangisi rekabet gücünü belirleyen faktörlerden biri değildir?

A) Pazarların büyüklüğü
B) Satış etkinliği
C) Reklam etkinliği
D) Ürün çeşitliliği
E) Pazar payı

Cevap : A) Pazarların büyüklüğü

12- “………….. , bireyin mevcut durumu ile ideal ya da arzu ettiği durumu arasındaki farktır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Talep
B) İhtiyaç
C) Öncelik
D) Fayda
E) İstek

Cevap : B) İhtiyaç

13- “işletmelerin ya da pazarlamacıların tüketicileri satın alma kararına neyin/nelerin yönlendirdiğine yönelik doğru bakış açısından uzaklaştırmalarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pazarlama iletişimi
B) Pazarlama yöntemi
C) Pazarlama taktiği
D) Pazarlama miyopluğu
E) Pazarlama stratejisini

Cevap : D) Pazarlama miyopluğu

14- daha geniş bir pazarın, tüketicilerin paylaştığı kimi ortak karakteristiklere göre daha küçük anlamlı parçalara bölünmesi sürecidir.
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pazar bölümlendirme
B) Niş Pazar
C) Pazar
D) Pazarlama
E) Hedef Pazar

Cevap : A) Pazar bölümlendirme

15- Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın temel olarak ilgilendiği unsurlar arasında yer almaz?

A) Bilgi ve fikirler
B) Deneyimler ve olaylar
C) İş kazaları ve hastalıklar
D) Kişiler ve organizasyonlar
E) Mallar ve hizmetler

Cevap : C) İş kazaları ve hastalıklar

16- Benzer işlevleri gören, aynı tüketici grubuna hitap eden, aynı dağıtım kanalıyla satılan ürün gruplarına ne ad verilir?

A) Ürün karması
B) Ürün hattı
C) Pazarlama karması
D) Marka karması
E) Marka hattı

Cevap : B) Ürün hattı

17- Bu yöntemde belirli bir kullanıcı kimliği ya da kullanıcı tipine vurgu yapılır. Çoğu marka, her biri farklı kullanıcı tiplerine yönelik farklı ürün konseptleri ya da ürün hatları tasarlamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi yukarda açıklaması verilen konumlandırmada kullanılan yöntemdir?

A) Kalite ve fiyatı vurgulayan konumlandırma
B) Ürün kullananları vurgulayan konumlandırma
C) Ürün sınıfını vurgulayan konumlandırma
D) Rakipler ve kıyaslayıcı konumlandırma
E) Ürünün kullanımını vurgulayan konumlandırma

Cevap : B) Ürün kullananları vurgulayan konumlandırma

18- Aşağıdakilerden hangisi ürünün ilk düzeyine verilen addır?

A) Öz ürün
B) Somut ürün
C) Zenginleştirilmiş ürün
D) Temel ürün
E) Fakir ürün

Cevap : A) Öz ürün

19- “………….. , pazarlamacılar tarafından tüketici ihtiyaç ve isteklerini karşılamak amacıyla onlara sunulan, somut veya soyut her türlü öneriyi ifade etmek amacıyla kullanılan bir kavramdır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Fiyat
B) Stoklama
C) Lojistik
D) Marka
E) Ürün

Cevap : E) Ürün

20- Eğer bir SİB ‘in, Pazar payının oldukça yüksek ve yer aldığı pazarın büyüme hızının ortalamanın altında olduğu; ayrıca sağladığı getirilerin kendi satışlarını ve Pazar payını korumak içim kullanıldığı biliniyor ise bu SİB, Bostan Danışma Grubu (BDG) Matrisinde hangi hücrede (alanda) yer almaktadır?

A) Nakit İnekleri
B) Soru İşaretleri
C) Ördekler
D) Yıldızlar
E) Köpekler

Cevap : C) Ördekler

21- Aşağıdakilerden hangisi Ansoff tarafından geliştirilen “Ürün-Pazar Genişleme Matrisi” içerisinde yer alan temel stratejilerden biri değildir?

A) Taktik geliştirme
B) Çeşitlendirme
C) Pazara nüfuz etme
D) Pazar geliştirme
E) Ürün geliştirme

Cevap : A) Taktik geliştirme

22- “……….., işletmenin geri kalanında bağımsız olarak tanımlanabilen, kendi rakiplerine sahip olan, kârlılık performansından ve stratejik planlamasından sorumlu ve kârlılığı etkileyen faktörleri kontrol eden bir yöneticisi mevcut olan bir iş ya da iş grubudur.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Müşteriler
B) Stratejik pazarlama
C) Stratejik işletme birimleri
D) Pazar bölümleri
E) Hedef pazar

Cevap : C) Stratejik işletme birimleri

23- Aşağıdakilerden hangisi işletme birimi için pazarlama planlaması süreci aşamalarından biri değildir?

A) İzlenecek stratejilerin belirlenmesi
B) Satış yapma
C) Durum analizi
D) İşletme misyonunun belirlenmesi
E) Pazarlama hedeflerinin belirlenmesi

Cevap : B) Satış yapma

24- Tüketicilerin sık sık ve fazla bir çaba harcamadan satın aldığı satın alırken fiyat model vb. açısından
herhangi bir karşılaştırmaya tabi tutmadığı ürünlere verilen isim nedir?

A) Kolayda ürünler
B) Beğenmeli ürünler
C) Aranmayan ürünler
D) Özellikli ürünler
E) Karşılaştırılmayan ürünler

Cevap : A) Kolayda ürünler

Pazarlama Yönetimi 2021 Vize Soruları-2

Auzef Pazarlama Yönetimi
telegram - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Pazarlama Yönetimi 2021 Vize Soruları-2

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: