Proje Yönetimi

Proje Yönetimi
Vize Final
2023-24(e-ticaret) Vize Soruları Final Deneme Sınavı -1
Vize Deneme Sınavı -1 Final Deneme Sınavı -2
Vize Deneme Sınavı -2 2021 Final Soruları
Vize Soruları Final Soruları

Auzef  Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi çıkmış soruları

Proje yönetimi Auzef Ders Kitabı PDF

Auzef Proje Yönetimi Ders Kitabı

Proje Yönetimi

Proje Yönetimi: Temel Kavramlar ve Uygulamaları

Proje yöönetimi, günümüz iş dünyasının en kritik unsurlarından biridir. Etkili proje yönetimi, organizasyonların hedeflerine ulaşmalarında, kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmalarında ve rekabet avantajı sağlamalarında önemli bir rol oynar. Bu makalede, proje yönetiminin temel kavramları ve uygulamaları, soru-cevap formatında incelenmektedir.

1. SWOT Analizi ve Proje Yönetimi

SWOT analizi, bir projenin iç ve dış çevresinin analiz edilmesinde kullanılır. Bu analiz, projenin güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini belirlemek için kullanılır. Bu analiz sayesinde, projeler daha sağlam temeller üzerinde planlanabilir ve uygulanabilir.

2. Küçük Ölçekli Projeler

Küçük ölçekli projeler, genellikle düşük karmaşıklık ve risk seviyeleri ile karakterize edilir. Bu projeler, mevcut teknolojiler kullanılarak kısa süre içinde tamamlanabilir. Bu tür projeler, organizasyonlar için hızlı çözümler sunar ve genellikle operasyonel verimliliği artırmaya yöneliktir.

3. Kilometre Taşları ve Kapsam Yönetimi

Kilometre taşı listesi, projenin kapsamı ile doğrudan ilişkilidir. Bu listeler, projenin önemli noktalarını ve ana teslimatlarını tanımlar. Kapsam yönetimi, projenin başarıyla tamamlanmasının anahtarlarından biridir ve projenin hedeflerine ulaşılmasını sağlar.

4. Program Yönetimi

Program yönetimi, birbiriyle bağlantılı projelerin eşgüdümlü yönetimi anlamına gelir. Program yönetimi, bu projelerin bireysel ve toplu hedeflerine ulaşmasını optimize eder. Bu yaklaşım, kaynakların etkin kullanımını ve stratejik hedeflere ulaşmayı destekler.

5. Proje Yönetiminin Amaçları

Proje yönetiminin ana amaçları arasında paydaşların ihtiyaçlarını anlamak, etkili ekip oluşturmak, planlama yapmak ve farklı çalışmaları koordine etmek yer alır. Bununla birlikte, doğrudan maliyet azaltma, proje yönetiminin birincil hedefleri arasında yer almaz; ancak dolaylı bir sonuç olarak ortaya çıkabilir.

6. PEST Analizi

PEST analizi, bir projenin politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik çevre faktörlerini inceleyen bir araçtır. Bu analiz, işletme içi faktörleri doğrudan ele almaz, ancak bu faktörlerin dış çevre ile olan etkileşimlerini değerlendirebilir.

7. Proje Ekip Liderinin Görevleri

Proje ekip liderinin ana görevleri arasında ekip üyeleriyle etkili iletişim kurma, kaynak tahsisi, ekip üyelerine motivasyon sağlama ve projenin kapsamını belirleme yer alır. Ancak, projeye yetki verme genellikle üst yönetimin veya proje sponsorunun sorumluluğundadır.

8. Projelerin Özellikleri

Projeler genellikle belirli bir zaman, amaç, ürün ve bütçe ile tanımlanır. Ancak, projelerin doğası gereği esnek yapıya sahip olduğu söylenemez; çünkü projeler belirli hedeflere ve kısıtlamalara sahiptir.

9. Paydaş Yönetimi

Paydaş yönetimi, projenin başarısında kritik bir rol oynar. Bu yönetim süreci, proje paydaşlarının belirlenmesi, paydaş katılımının yönetilmesi ve paydaş listesinin oluşturulmasını içerir. Ancak, proje kaynaklarının planlanması doğrudan paydaş yönetimi kapsamında değildir.

10. Projenin Tanımı ve Amaçları

Projeler, özgün ürün, hizmet veya sonuçlar üretmek amacıyla yürütülen geçici faaliyetler olarak tanımlanır. Proje, belirli bir hedefe ulaşmak için dikkatlice planlanan bir girişimdir ve başlangıç ve bitiş noktaları vardır. Bununla birlikte, projelerin doğrudan işletmeye kar sağlayan araçlar olarak tanımlanması genellikle yanıltıcıdır; çünkü projelerin asıl amacı özgün çözümler üretmektir.

11. Kilometre Taşları

Kilometre taşları, projenin önemli dönüm noktalarıdır. Bu, projenin onayının alınması, başlatma belgesinin onaylanması, kritik görevlerin tamamlanması ve proje aşamalarının tamamlanması gibi olayları içerebilir. Ancak, analiz yapmak genellikle bir kilometre taşı olarak kabul edilmez, çünkü bu daha çok sürekli bir süreçtir.

12. Acil ve Uyum Projeleri

Acil ve uyum projeleri, işletmelerin mevzuat ve standartlara uyum sağlamak amacıyla yürüttükleri projelerdir. Bu tür projeler, genellikle zorunlu değişikliklere hızlı yanıt vermek için tasarlanır.

13. Proje Sponsorunun Görevleri

Proje sponsorunun temel görevleri arasında projenin çıktısını kabul etmek yer alır. Sponsorlar, genellikle projenin finansal ve stratejik destekçisi olarak görev yapar ve projenin genel yönünü belirlemede önemli bir rol oynar.

14. Entegrasyon Yönetimi

Entegrasyon yönetimi, projenin farklı bileşenlerini bir araya getirerek ekiplerin daha sorunsuz çalışmasını sağlar. Bu, proje yönetiminin önemli bir bilgi alanıdır ve projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasında kritik bir rol oynar.

15. Proje Organizasyonu ve İşbölümü

Proje organizasyonunda karar verirken, işbölümü önemli bir unsur olarak dikkate alınmalıdır. Etkili işbölümü, projenin verimli ve etkili bir şekilde yönetilmesini sağlar.

16. Portföy Yönetimi

Portföy yönetimi, hem projeleri hem de programları içeren kapsamlı bir yapıdır. Bu yaklaşım, genellikle organizasyonun genel stratejisiyle uyumlu şekilde projelerin ve programların toplu yönetimini ifade eder.

17. Projelerdeki Çıktıların Özgünlüğü

Projeler, özgün çıktılar üretirken, operasyonlarda genellikle standardize edilmiş, tekrar eden çıktılar elde edilir. Projelerin bu özelliği, onları işletmenin diğer faaliyetlerinden ayırır.

18. Fonksiyonel Organizasyon

Fonksiyonel organizasyon, aynı fonksiyonel birim içerisinde gerçekleştirilen projeler için uygun bir yapıdır.

Proje Yönetimi (Güz) 2023-2024 Vize Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi SWOT analizinin amaçlarındandır?

A) Çıktı kalitesini artırmak
B) Maliyeti düşürmek
C) İç ve dış çevre analizi yapmak
D) Kârı artırmak
E) Süreci iyileştirmek

Cevap : C) İç ve dış çevre analizi yapmak

2. “Kapsamı dar, kısa sürelerde gerçekleştirilen küçük çaplı projelerdir. Karmaşıklık düzeyleri, risk seviyeleri çok düşüktür ve mevcut teknolojilerle gerçekleştirilebilirler.”
Yukarıda açıklaması verilen proje tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) C
B) B
C) E
D) A
E) D

Cevap : D) A

3. Kilometre taşı listesinin oluşturulması hangi konu grubu içerisinde gerçekleştirilir?

A) Kaynak
B) Zaman
C) Maliyet
D) Kapsam
E) Paydaş

Cevap : D) Kapsam

4. ………., birbiriyle bağlantılı ve eşgüdümlü yönetildiklerinde daha etkin sonuçlar veren ilintili projelerden meydana gelen bir bütündür.
Yukarıdaki boşluğa getirilebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Portföy
B) Program
C) Yönetim
D) Proje
E) Proje yönetimi

Cevap : B) Program

5. Aşağıdakilerden hangisi proje yönetiminin amaçları kapsamına girmez?

A) Paydaşların ihtiyaçlarını anlamak
B) Motivasyon ve ekip oluşturmak
C) Maliyetleri düşürmek
D) Neyin, ne zaman, kim tarafından planlanması gerektiğini belirlemek
E) Farklı kişilerin çalışmalarını koordine etmek

Cevap : C) Maliyetleri düşürmek

6. Aşağıdakilerden hangisi PEST analizinin ele aldığı faktörlerden değildir?

A) Politik faktörler
B) Ekonomik faktörler
C) Teknolojik faktörler
D) Sosyal faktörler
E) İşletme içi faktörler

Cevap : E) İşletme içi faktörler

7. Aşağıdakilerden hangisi proje ekip liderinin görevi olamaz?

A) Ekip üyeleriyle iletişim kurma
B) Proje kaynaklarının tahsisi
C) Ekip üyelerine bir amaç ve motivasyon duygusu sağlama
D) Projeye yetki verme
E) Bir projenin kapsamını ve yönünü belirleme

Cevap : D) Projeye yetki verme

8. Aşağıdakilerden hangisi projelerin taşıdığı özellikler kapsamında değildir?

A) Zaman
B) Amaç
C) Esnek yapı
D) Ürün
E) Bütçe

Cevap : C) Esnek yapı

9. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi paydaş konu grubuna dahil olamaz?

A) Proje paydaşlarının belirlenmesi
B) Proje kaynaklarının planlanması
C) Paydaş katılımının yönetilmesi
D) Paydaş listesi oluşturma
E) Paydaş yönetiminin planlanlanması

Cevap : B) Proje kaynaklarının planlanması

10. Aşağıdakilerden hangisi proje ile ilgili olamaz?

A) Özgün bir ürün, hizmet veya sonuç üretmek amacıyla yürütülen geçici faaliyetlerdir.
B) İşletmeye kâr sağlayan bir araçtır.
C) Proje bir şeyi ileriye atmak anlamını taşır.
D) Belirli bir hedefe ulaşmak için dikkatlice planlanan herhangi bir girişimdir.
E) Bir başlangıç ve bitiş noktası olan görevdir.

Cevap : B) İşletmeye kâr sağlayan bir araçtır.

11. Aşağıdakilerden hangisi kilometre taşına örnek gösterilemez?

A) Proje onayının alınması
B) Proje başlatma belgesinin onaylanması
C) Analiz gerçekleştirme
D) Kritik görevleri tamamlama
E) Proje aşamalarının tamamlanması

Cevap : C) Analiz gerçekleştirme

12. İşletmelerin faaliyet gösterdikleri sektördeki mevzuatlarda ve standartlarda bulunan şartları yerine getirebilmek amacı ile yaptıkları projeler aşağıdakilerden hangisidir?

A) A tipi projeler
B) B tipi projeler
C) Operasyonel projeler
D) Stratejik projeler
E) Acil ve uyum projeleri

Cevap : E) Acil ve uyum projeleri

13. Aşağıdakilerden hangisi proje sponsorunun görevidir?

A) Projenin analizi
B) Proje kapsamını belirlemek
C) Kilometre taşlarını belirlemek
D) Projenin yönetimi
E) Proje çıktısını kabul etmek

Cevap : E) Proje çıktısını kabul etmek

14. “Ekiplerin birlikte daha sorunsuz çalışmasına yardımcı olan bir proje yönetimi bilgi alanıdır.” olarak ifade edilen konu grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaynak konu grubu
B) Paydaş konu grubu
C) Zaman konu grubu
D) Kapsam konu grubu
E) Entegrasyon konu grubu

Cevap : E) Entegrasyon konu grubu

15. Aşağıdakilerden hangisi proje organizasyonuna karar verirken göz önüne alnıması gereken unsurlardandır?

A) Çıktı
B) Kâr
C) Maliyet
D) İşbölümü
E) Finansal durum

Cevap : D) İşbölümü

16. Aşağıdakilerden hangisi Portföy yönetimini açıklamaktadır?

A) Hem programları hem de projeleri içeren kapsamlı bir yapıdır.
B) Sadece projeleri yöneten yapıdır.
C) Sadece programları yöneten yapıdır.
D) İlişkili programları yöneten yapıdır.
E) İlişkili süreçleri yöneten yapıdır.

Cevap : A) Hem programları hem de projeleri içeren kapsamlı bir yapıdır.

17. İşletmelerde operasyonlarda aynı çıktılar elde edilirken projelerde …….. çıktılar elde edilir.
Yukarıdaki boşluğa getirilebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) özgün
B) özel
C) benzer
D) tekdüze
E) esnek

Cevap : A) özgün

18. Aşağıdaki proje organizasyon tiplerinden hangisi aynı fonksiyonel birim içerisinde gerçekleştirilen projeler içindir?

A) Zayıf matris organizasyon
B) Fonksiyonel organizasyon
C) Proje bazlı organizasyon
D) Dengeli matris organizasyon
E) Matris organizasyon

Cevap : B) Fonksiyonel organizasyon

19. Aşağıdaki süreçlerden hangisi kaynak konu grubunda yoktur?

A) Paydaş belirleme
B) Kaynak belirleme
C) Kaynak sözleşmeleri
D) Kaynak planlama
E) Kaynak denetimi

Cevap : A) Paydaş belirleme

20. Projenin başlangıç aşamasından sonlandırılmasına kadar geçen tüm aşamaları kapsayan döneme ……… denir.
Yukarıdaki boşluğa getirilebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Proje yaşam döngüsü
B) Proje yönetişimi
C) Proje organizasyonu
D) Proje çevresi
E) Proje süreçleri

Cevap : A) Proje yaşam döngüsü

Proje Yönetimi

 

AUZEF Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama Telegram Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!