Sağlık İletişimi

Auzef Sağlık İletişimi

Vize

Final

2022 Vize Soruları 2021 Final Deneme
Vize Deneme -1 2021 Final Soruları
Vize Deneme -2 2017 Final Soruları
Vize Deneme -3 Final Deneme -1
Vize Deneme -4 Final Deneme -2
Çıkmış Vize Soruları Final Deneme -3
2022 – 2023 Vize Soruları Final Deneme -4
2022-2023 Final Soruları

Auzef Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef Sağlık İletişimi 2022 – 2023 Vize Soruları

1. “Sağlık İnancı Modeli” aşağıdakilerden hangisini açıklar?

A) İnsanların toplumsal davranışları belirli faktörlerin kontrolü altında olup belirli sebeplerden kaynaklandığını
B) Bireyin hastalık ve yetmezlik durumlarından korunmak için yaptığı davranışın nasıl şekillendiği ve etkilendiğini
C) Bireyin özetkililik-yeterlik algısının majör bir belirleyici olduğunu
D) Bireyin öz-etkililik-yeterlik algısının sağlığı geliştiren davranışların başlatılması ve sürdürülmesinde önemli bir belirleyici olduğunu
E) Kişilerin davranışlarını belirleyen faktörlerin, diğer bir ifade ile belirli bir fiilin yapılması gerekliliğini savunan faktörlerin bireysel tutum ve öznel normlar tarafından belirlendiğini

Cevap : B) Bireyin hastalık ve yetmezlik durumlarından korunmak için yaptığı davranışın nasıl şekillendiği ve etkilendiğini

2. Aşağıdakilerden hangisinde sağlık iletişiminde kullanılan yöntemler doğru verilmiştir?

A) Sosyal pazarlama – Medya okuryazarlığı – Reklam
B) Pazarlama – Medyada savunuculuk – Medya okuryazarlığı
C) Sosyal pazarlama – Medyada savunuculuk – Halkla ilişkiler
D) Pazarlama – Medyada savunuculuk – Reklam
E) Sosyal pazarlama – Medyada savunuculuk

Cevap : C) Sosyal pazarlama – Medyada savunuculuk – Halkla ilişkiler

3. Mesajın davranışsal unsurunu temsil eden, yeni bir davranış yaratılması ya da var olan pozitif ya da negatif davranışı değiştirmeye yönelik olan sağlık iletişimi kampanyasının iletişim hedefleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Başarıları saptama hedefleri
B) Kabule yönelik hedefler
C) Farkındalık hedefleri
D) Harekete geçirme hedefleri
E) Kaynakları dağıtma hedefleri

Cevap : D) Harekete geçirme hedefleri

4. Sağlık iletişimi kampanyalarında mesaj ve malzemelerin sınanması, çalışanların programın uygulanmasında deneyim kazanmaları ve gerçek ayattaki maliyetleri öğrenmelerine de yardımcı olur.

Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi malzemelerin sınanmasının, kampanya düzenleyicilerine sağladığı avantajlardan biri değildir?

A) Tekrar düzenleme yapılmasını sağlar.
B) Hazırlanan malzemenin hedef gruba etkili bir biçimde hitap edip edemeyeceği ortaya koyar.
C) Hedef kitlenin dikkatini çeken medya kanalı tespit eder.
D) Daha büyük maliyetleri önler.
E) Kampanyanın iletişim stratejileri konusunda bilgi ve güven verir.

Cevap : C) Hedef kitlenin dikkatini çeken medya kanalı tespit eder.

5. 2004 yılında aşağıdaki hangi platformun kurulması ile genetiği değiştirilmiş gıda konusundaki farkındalığın arttırılması sağlanmıştır?

A) Fikir Sahibi Damaklar Platformu
B) GDO’ya Hayır Platformu
C) Tarım Platformu
D) Yemezler Platformu
E) Destekçi İlişkileri Ekibi

Cevap : B) GDO’ya Hayır Platformu

6. Aşağıdakilerden hangisi Thomas’ın sağlık iletişimi düzeylerinden biri değildir?

A) Toplum
B) Bireysel
C) Örgüt
D) Organizasyon
E) Sosyal ağ

Cevap : C) Örgüt

7. Aşağıdakilerden hangisi ruhsal bozuklukların etkilerinden biri değildir?

A) İşsiz kalma, ailenin ve bireyin yaşam kalitesinin düşmesi
B) Aileye maddi ve manevi yük getirmesi
C) Bireyin ve ailenin üretkenliğinin azalması
D) Tedavi görüldüğü için kişinin hoşnut olması
E) Tedavi dolayısıyla ekonomik maliyetin artması

Cevap : D) Tedavi görüldüğü için kişinin hoşnut olması

8. Organ bağışı kampanyasında, bağışta bulunmayanlara yönelik olarak öldükten sonra organların hiçbir işe yaramayacağı, ancak organ bağışında bulunulursa birçok insanın hayatının kurtulacağının açıkça bildirilmesi ne tür bir mesaj içeriğidir?

A) Manevi mesajlar
B) Rasyonel mesajlar
C) Motive edici mesajlar
D) Sözsüz mesajlar
E) Duygusal mesajlar

Cevap : B) Rasyonel mesajlar

9. Aşağıdakilerden hangisi “Yeniliklerin Yayılması” kuramında bireyin yeniliğe karar verme aşamasında, kabul etme ya da reddetme kararını etkileyen, yeniliğin kendine özgü beş özelliğinden biri değildir?

A) Karmaşıklık ya da basitlik
B) Kabul edilebilirlik
C) Sınanabilirlik
D) Bağıntılı avantaj
E) Uygunluk

Cevap : B) Kabul edilebilirlik

10.Aşağıdakilerden hangisi sağlık iletişimin özelliklerinden biri değildir?

A) Araştırma tekniklerine dayalıdır.
B) Süreç yönelimlidir ve stratejite dayanır.
C) Belirli bir eylem planı dahilinde gerçekleştirilir.
D) Gönderici merkezlidi
E) Disiplinlerarası bir yaklaşım izlenir.

Cevap : D) Gönderici merkezlidi

Auzef Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef Sağlık İletişimi

Auzef Sağlık İletişimi 2022 – 2023 Vize Soruları

11. Sağlık riskleri ve farklı sağlık uygulamaları hakkında bilgi
• Birisinin sağlık alışkanlıkları hakkında kontrole sahip olunabileceğine dair öz yeterlilik
• Farklı sağlık alışkanlıkları için beklenen masraf ve yararlar hakkında çıktı beklentileri
Yukarıda verilenler hangi kuramın determinantlarıdır?

A) Akla Dayalı Eylem Teorisi
B) Toplumsal Organizasyon Modeli
C) Sağlık İnancı Modeli
D) Sosyal Bilişsel Teori
E) Planlı Eylem Teorisi

Cevap : D) Sosyal Bilişsel Teori

12. Aşağıdakilerden hangisi “Hayata Yol Ver Kampanyası”nın uygulama faaliyetlerinden biri değildir?

A) Acil durumlarda saniyelerin önemini vurgulamak
B) 112 Acil Çağrı Merkezi’nin hayati derecede önemini anlatmak
C) Trafikte savunuculuk faaliyetini dikkate almamak
D) Yaşam kurtarmak için zamanla yarışan sağlık personelinin çalışma şartlarını göstermek
E) 112 Acil Çağrı Merkezi’nin gereksiz yere meşgul edilmesinin ölümlere neden olabileceğini anlatmak

Cevap : C) Trafikte savunuculuk faaliyetini dikkate almamak

13. “Sözlü ve sözsüz mesajlarla hedef kitlenin zihninde kaynak tarafından belirlenen anlamların oluşmasını sağlar” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisine karşılık gelmektedir?

A) Sağlık inancı modeli
B) Sosyal öğrenme modeli
C) Sağlık motivasyonu
D) Sağlık iletişimi
E) Sağlık iletişimi retoriği

Cevap : E) Sağlık iletişimi retoriği

14. Aşağıdakilerden hangisi toplumun ruh sağlığına yönelik çözüm önerileri geliştiren birimdir?

A) Çevre ve Turizm Bakanlığı
B) Gençlik ve Spor Bakanlığı
C) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
D) Sağlık Bakanlığı
E) Toplum Ruh Sağlığı Merkezi

Cevap : E) Toplum Ruh Sağlığı Merkezi

15. Aşağıdakilerden hangisi “Değişim Süreci’nin (Bağımsız Değişken Boyutu)” beş davranışsal sürecinden biri değildir?

A) Uyaran kontrolü
B) Yönetimi ödüllendirme
C) Duygusal uyarılma
D) Yardım edici ilişkilerin varlığı
E) Bireysel özgürleşme

Cevap : E) Bireysel özgürleşme

16. Aşağıdakilerden hangisi “Kurumsal Değişim Modelleri”nden değildir?

A) Evrimsel Model
B) Yaşam Döngüsü Modeli
C) Teleolojik Model
D) Diyalektik Model
E) Yapıcı Model

Cevap : E) Yapıcı Model

17. Medyada savunuculuk faaliyetlerinde ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Politikanın amacının ne olduğunu belirlemektir.
B) Hedefin kim olduğunu belirlemektir.
C) Konuyu çerçevelemek ve mesaj oluşturmaktır.
D) Değişim ve baskı için medyada savunuculuk planı oluşturmaktır.
E) Mesajı iletmektir.

Cevap : A) Politikanın amacının ne olduğunu belirlemektir.

18. “Öne eğilmiş, vücut, kollar ve eller açık” şekildeki beden dili aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) İlgili
B) Düşünceli
C) Defansif
D) Bırak gideyim
E) Agresif

Cevap : A) İlgili

19. Görüşmeci modelin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sağlıkla ilgili değerlerin niçin önemli olduğunu ve istendiğini önermeyi içermektedir.
B) Bilgileri hastaya sunması, hastanın istediği tibbi yöntemi seçmesi ve seçilen yöntemi doktorun uygulamasıdır.
C) Hekim, uygun bulduğu yönteme razı etmek için hastayı seçici bilgilendirmeyle karşı karşıya bırakmaktadır.
D) Hekim-hasta etkileşimi, hastanın sağlık ve iyiliğini en iyi sağlayacak müdahalenin yapılmasını garanti etmektedir.
E) Hastanın değerlerini ve gerçekten ne istediğini açıklamak, hastanın bu değerleri realize edecek tibbi yöntemi seçmesini sağlamaktır.

Cevap : A) Sağlıkla ilgili değerlerin niçin önemli olduğunu ve istendiğini önermeyi içermektedir.

20. Aşağıdakilerden hangisi “Davranışa Yönelik Amacı” etkileyen faktörler ve faktörleri etkileyen unsurlardan biri değildir?

A) Normatif inançlar
B) Davranışa yönelik tutum
C) Algılanan davranış kontrolü
D) Öznel norm
E) Bireysel inançlar

Cevap : A) Normatif inançlar

Auzef Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef Sağlık İletişimi Auzef Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı

facebook Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama Telegram Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama

lolonolo play google uygulaması

Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!