Ceza Hukuku Özel Hükümler 2021 Final Soruları

Ceza Hukuku Özel Hükümler 2021 Final Soruları

1. Mala zarar verme suçunun manevi unsuruna ilişkin olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Mala zarar verme suçunun olası kastla işlenmesi mümkün değildir.
B) Taksirle gerçekleşen mala zarar vermeler daha az cezalandırılır.
C) Mala zarar verme suçu hem doğrudan kastla hem de olası kastla işlenebilir.
D) Mala zarar verme suçu ancak doğrudan kastla işlenebilir.
E) Bilinçli taksirle gerçekleşen bir mala zarar vermede faile adli para cezası uygulanır.

Cevap : C) Mala zarar verme suçu hem doğrudan kastla hem de olası kastla işlenebilir.

2. Aşağıdakilerden hangisi dolandırıcılık suçunun nitelikli hallerinden biri değildir?

A) Dolandırıcılık suçunun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi.
B) Dolandırıcılık suçunun basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi.
C) Dolandırıcılık suçunu gece vakti işlenmesi.
D) Dolandırıcılık suçunun dini inanç ve duyguların istismar edilerek işlenmesi.
E) Dolandırıcılık suçunun sigorta bedelini almak maksadıyla işlenmesi.

Cevap : C) Dolandırıcılık suçunu gece vakti işlenmesi.

3. Aşağıdakilerden hangisi dolandırıcılık suçunun daha az cezayı gerektiren nitelikli halidir?

A) Dolandırıcılık suçunun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi.
B) Dolandırıcılık suçunun basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak
suretiyle işlenmesi.
C) Dolandırıcılık suçunun dini inanç ve duyguların istismar edilerek işlenmesi.
D) Dolandırıcılık suçunun bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi.
E) Dolandırıcılık suçunun sigorta bedelini almak maksadıyla işlenmesi.

Cevap : D) Dolandırıcılık suçunun bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi.

4. Aşağıdakilerden hangisi taksirle öldürme suçu açısından yanlıştır?

A) Hem bilinçli taksirle hem de bilinçsiz taksirle işlenebilen bir suçtur.
B) Taksirle öldürme suçuna teşebbüs cezalandırılır.
C) Bu suçun konusu yaşayan insandır.
D) İcrai ya da ihmali hareketle işlenebilir.
E) Taksirle öldürme suçunun faili herkes olabilir.

Cevap : B) Taksirle öldürme suçuna teşebbüs cezalandırılır.

5. Aşağıdakilerden hangisi mala zarar verme suçu bakımından bir şahsi cezasızlık sebebi değildir?

A) Failin üstsoyuna karşı işlenmesi.
B) Hakkında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin zararına olarak işlenmesi.
C) Failin altsoyuna karşı işlenmesi.
D) Evlatlığa karşı işlenmesi.
E) Aynı konutta yaşamakta olan yeğene karşı işlenmesi.

Cevap : E) Aynı konutta yaşamakta olan yeğene karşı işlenmesi.

Ceza Hukuku Özel Hükümler 2021 Final Soruları

6. 1-Şeçimlik hareketli suçtur.

2-Özgü suçtur.
3-Bu suçun mağduru, ölen kişinin eşi ve alt soyudur.
4-Bu suçun konusu, yaşayan insandır.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) 1-2
B) 3-4
C) Yalnız 3
D) 1-4
E) Yalnız 1

Cevap :

7- Dolandırıcılık suçunun nitelikli hallerine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sigorta eden kişiye karşı dolandırıcılık suçunun işlenmesi suçun fail bakımından nitelikli hal uygulamasını gerektirmektedir.
B) Heyelan etkisiyle evi toprak altında kalan kişinin düştüğü çaresizlikten faydalanıp aldatılması durumunda dolandırıcılık suçunun nitelikli hali olacak ve failin cezasında artırıma gidilecektir.
C) Dolandırıcılık suçunun icrası sırasında dini inanç ve duyguların hile kapsamında kullanılmak suretiyle kötüye kullanılması suçun cezasında artırım yapılmasını gerektiren bir nitelikli hal olarak öngörülmüştür.
D) Bir suçun iki kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde müşterek failikten bahsedilecek olmasına rağmen dolandırıcılık suçu üç ve daha fazla kişi tarafından birlikte işlendiğinde nitelikli hal gündeme gelecektir.
E) Kişinin algılama yeteneği zayıf değil de tamamen ortadan kalkmış da olsa dolandırıcılık suçunun nitelikli oluşacaktır.

Cevap : E) Kişinin algılama yeteneği zayıf değil de tamamen ortadan kalkmış da olsa dolandırıcılık suçunun nitelikli oluşacaktır.

8- Kasten yaralama suçunun korunan hukuki değeri nedir?

A) Kişilerin hayatıdır.
B) Kişilerin beden bütünlüğü ve dokunulmazlığıdır.
C) Kişilerin tedavi görme hakkıdır.
D) Kişilerin özgür iradeleridir.
E) Kişilerin hareket özgürlüğüdür.

Cevap : B) Kişilerin beden bütünlüğü ve dokunulmazlığıdır.

9- “Nitelikli bir yalandır ve kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, fiille olan ilişkisi, mağdurun dururumu, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı dikkate alınmalıdır.” İfadesinde tanımlanan husus aşağıdakilerden hangisidir?

A) İştirak
B) İrade serbestisi
C) Hile
D) Korunan Hukuki değer
E) Etkin pişmanlık

Cevap : C) Hile

10- Dolandırıcılık suçuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A ) Aldatılan kişinin gerçekleştirdiği tasarrufun, aldatılmış olmasına bağlı olmadığı durumda da dolandırıcılık suçu oluşacaktır.
B) Hileli tek bir davranış ile birden fazla kişi aldatıldığı zaman farklı neviden fikri içtima söz konusu olur.
C) Dolandırıcılık suçu aynı kişiye karşı farklı zamanlarda birden fazla kez işlendiği takdirde zincirleme suç hükümleri uygulanır.
D) Hileli davranış gerçekleştiren kişi ile yararı sağlayan kişi farklı olduğunda yarar sağlayan kişinin cezalandırılabilmesi bu konuda bilgi sahibi olmasına bağlı değildir.
E) Yalnızca hileli davranışlarla aldatılan kişinin zararına karşılık yalnızca failin lehine haksız bir yarar sağlanmış olması gerekmektedir.

Cevap : C) Dolandırıcılık suçu aynı kişiye karşı farklı zamanlarda birden fazla kez işlendiği takdirde zincirleme suç hükümleri uygulanır.

Ceza Hukuku Özel Hükümler 2021 Final Soruları

11- Mala zarar verme suçu ile korunan hukuki değer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zilyetlik ve mülkiyet
B) Hepsi
C) Mal üzerinde tasarruf etme yetkisi
D) Mülkiyet hakkı
E) Zilyetlik

Cevap : D) Mülkiyet hakkı

12- Dolandırıcılık suçunun özel görünüş biçimlerine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Dolandırıcılık suçu aynı kişiye karşı farklı zamanlarda birden fazla kez işlendiğinde zincirleme suç hükümleri uygulanır.
B) Yararın sağlanması anının geçmesinden itibaren artık gönüllü vazgeçme değil, etkin pişmanlık gündeme gelebilecektir.
C) Dolandırıcılık suçuna iştirakin de her türü mümkündür.
D) Yararın sağlanması anına kadar bu suçtan gönüllü vazgeçme mümkündür.
E) Dolandırıcılık suçuna teşebbüs mümkün değildir.

Cevap : E) Dolandırıcılık suçuna teşebbüs mümkün değildir.

13- İbadete ayrılmış yerlerde bulunan eşya hakkında hırsızlık suçunun işlenmesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) İbadete ayrılmış yerlerin eklentilerinde işlenen hırsızlık suçu da nitelikli hal kapsamındadır.
B) İbadete ayrılmış yerlerde işlenen suçlarda o anda ibadet yapılıyor olması gerekir.
C) Cami, kilise, sinagog, havra, mescit gibi ibadete ayrılmış yerlerde yalnızınca bu yere özgülenmiş ve kamuya ait malların hırsızlığı nitelikli hal kapsamındadır.
D) İbadette ayrılmış yerlerde bulunan eşyaların kime ati olduğu bu nitelikli hal kapsamında önem arz etmemektedir.
E) Evde ibadet eden kişiye karşı bu suçun işlenmesi de nitelikli hal kapsamındadır.

Cevap : D) İbadette ayrılmış yerlerde bulunan eşyaların kime ati olduğu bu nitelikli hal kapsamında önem arz etmemektedir.

14-Bilinçli taksirle öldürme suçu bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Fail neticeyi öngörür ancak kabullenir.
B) Fail neticenin meydana gelmesi konusunda ihmal gösterir.
C) Fail neticeyi öngörür ancak gerçekleşmesini istemez.
D) Fail neticeyi öngörmez ve gerçekleşmesini istemez.
E) Fail hareketi bilerek ve isteyerek gerçekleştirir.

Cevap : C) Fail neticeyi öngörür ancak gerçekleşmesini istemez.

15-C’ye babası B’den ödünç aldığı bilgisayarı satması durumunda borçlarını kapatabileceği parayı elde edeceğini söyler. C bilgisayarı satar. Yukardaki olay bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

A) Olayda C bakımından şahsi cezasızlık sebebi vardır.
B) Olayda tamamlanmış güveni kötüye kullanma suçu söz konusudur.
C) Olayda mağdur B’dir.
D) A güveni kötüye kullanma suçu bakımından azmettirendir.
E) A bakımından da şahsi cezasızlık sebebi söz konusudur.

Cevap : E) A bakımından da şahsi cezasızlık sebebi söz konusudur.

Ceza Hukuku Özel Hükümler 2021 Final Soruları

16- Kolluğun direnç gösteren kişilere karşı bu direnci kıracak ölçüde kuvvet kullanması kasten yaralama suçu bakımından hukuka aykırı değildir. Bu hukuka uygunluk nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Meşru savunma
B) Hakkın kullanılması
C) Görevin ifası
D) İlgilinin rızası
E) Zorunluluk hali

Cevap : C) Görevin ifası

17- Kasten öldürme suçunun nitelikli hallerinden birinin gerçekleşmesi halinde kişi aşağıdakilerden hangisi ile cezalandırılır?

A) Hafif hapis cezası
B) Adli para cezası
C) Müebbet hapis cezası
D) Müsadere
E) Ağırlaştırılmış Müebbet hapis cezası

Cevap : E) Ağırlaştırılmış Müebbet hapis cezası

18- Kasten yaralama suçunun ağır neticelerinden hangisi kasten işlenemez?

A) Mağdurun bitkisel hayata girmesi.
B) Mağdurun konuşmasında sürekli zorluk.
C) Kişinin yüzünde sabit is kalması.
D) Vücutta kemik kırığı ya da çıkığına sebep olma.
E) Kasten yaralama neticesi ölüm.

Cevap : E) Kasten yaralama neticesi ölüm.

19- Aşağıdakilerden hangisi kasten öldürme suçu açısından yanlıştır?

A) İcrai hareketli suçtur.
B) Kanunda fiilin karşılığı olarak müebbet hapis ezası yaptırımı belirlenmiştir.
C) Hem doğrudan kast hem de olası kast ile işlenebilen bir suçtur.
D) Kasten öldürme suçuna teşebbüs cezalandırılır.
E) Bu suçun konusu kullanılan araçtır.

Cevap : E) Bu suçun konusu kullanılan araçtır.

20- Aşağıdakilerden hangisi hırsızlık suçunun tanımında yer almamaktadır?

A) Malın başkasına ait olması
B) Taşınır mal olması
C) Kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadı.
D) Malikten hukuka aykırı şekilde alınması.
E) Zilyedinin rızasının olmaması.

Cevap : A) Malın başkasına ait olması

Ceza Hukuku Özel Hükümler 2021 Final Soruları

21-Dolandırıcılık suçunun özel görünüş biçimlerine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

A) Dolandırıcılık suçu aynı kişiye karşı farklı zamanlarda birden fazla kez işlendiğinde zincirleme suç hükümleri uygulanır.
B) Yararın sağlanması anının geçmesinden itibaren artık gönüllü vazgeçme değil, etkin pişmanlık gündeme gelebilecektir.
C) Dolandırıcılık suçuna iştirakin de her türü mümkündür.
D) Yararın sağlanması anına kadar bu suçtan gönüllü vazgeçme mümkündür.
E) Dolandırıcılık suçuna teşebbüs mümkün değildir.

Cevap : E) Dolandırıcılık suçuna teşebbüs mümkün değildir.

22- Hangi halde faile kasten yaralama suçuna göre daha hafif bir ceza verilir ?

A) Kasten yaralama kardeşe karşı işlenmişse.
B) Silahla işlenmişse.
C) Fail kamu görevlisi ise.
D) Mağdur kamu görevlisi ise
E) Etkisi basit tıbbi müdahale ile giderilebiliyorsa

Cevap : E) Etkisi basit tıbbi müdahale ile giderilebiliyorsa

23-Aşagıdakilerden hangisi güveni kötüye kullanma suçu ile korunan hukuki değerdir?

A) Seyahat özgürlüğü
B) Adil yargılama hakkı
C) Mülkiyet hakkı
D) Cinsel bütünlük
E) Yaşama hakkı

Cevap : C) Mülkiyet hakkı

24- Türk Ceza Kanunu’nda mala zarar verme suçunun düzenlendiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mal varlığına karşı suçlar
B) Hürriyete karşı suçlar
C) Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar
D) Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar
E) Kamu güvenine karşı suçlar

Cevap : A) Mal varlığına karşı suçlar

25- Aşağıdakilerden hangisi mala zarar verme suçunu oluşturmaz?

A) Komşuya ait olan kömürün yakılması
B) Bir binanın yıkılması
C) Otomobilin camının kırılması
D) Başkasının bahçesinde bulunan meyve ağacından meyve alınması
E) Evin duvarına yazı yazılması

Cevap : D) Başkasının bahçesinde bulunan meyve ağacından meyve alınması

Ceza Hukuku Özel Hükümler 2021 Final Soruları

26- Mala zarar verme suçu ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Mala zarar verme suçunun faili herkes olabilir
B) Mala zarar verme suçu özgü bir suçtur
C) Yararına mala zarar verme suçu işlenen tüzelkişiler hakkında bu suçtan dolayı güvenlik tedbirine hükmedilebilir.
D) Paylı mülkiyet durumunda paydaşlardan birinin paylı mülkiyet konusu mal üzerinde bu suçu işlemesi mümkün değildir.
E) El birliği ile mülkiyet durumunda maliklerden birinin mülkiyet konusu mal üzerinde bu suçu işlemesi mümkün değildir.

Cevap : A) Mala zarar verme suçunun faili herkes olabilir

27- “Temel şekli …… bağlı olmaksızın kovuşturulan…. hukuki bir ilişkiye dayanan alacağın ……işlenmesi durumunda şikayete tabi hale gelmektedir. “ Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Şikayete – Dolandırıcılık Suçu – Tahsil edilmesi amacıyla
B) Soruşturmaya – Hırsızlık suçu – Yarar sağlanması amacıyla
C) Şikayete – Hırsızlık suçu – Tahsil edilmesi amacıyla
D) Soruşturmaya – Yağma suçu – Hırsızlık amacıyla
E) Şikayete – Dolandırıcılık suçu – Yarar sağlanması amacıyla

Cevap : A) Şikayete – Dolandırıcılık Suçu – Tahsil edilmesi amacıyla

28- Yağma “……” soruşturulan bir suçtur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sözlü
B) İhbarla
C) Resen
D) Şikayetle
E) Yazılı

Cevap : C) Resen

29- Aşağıda yer alan hareketlerden hangisi yalnızca taşınmaz mallar için söz konusu olabilir?

A) Yakmak
B) Yıkmak
C) Bozmak
D) Tahrip etmek
E) Kullanılmaz hale getirmek

Cevap : B) Yıkmak

30- Kanundan kaynaklanan yetkiye dayanılarak İmar Kanunu’na aykırı olarak yapılan binaların yıkılması fiilinin mala zarar verme suçunu oluşturmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fiil unsuru oluşmamıştır.
B) Olayda şahsi cezasızlık sebebi bulunmaktadır.
C) Olayda ilgilinin rızası söz konusudur
D) Fail kusurlu değildir.
E) Olayda bir hukuka uygunluk nedeni bulunmaktadır

Cevap : E) Olayda bir hukuka uygunluk nedeni bulunmaktadır

Ceza Hukuku Özel Hükümler 2021 Final Soruları

31- “ Hırsızlık suçu ….. suçtur. Faili …. Olabilir. “ cümlesindeki boşluğa gelecek ifadeler sırasıyla hangisidir?

A) Özgü – Garantör
B) Genel- Zilyet olan kişi
C) Genel – Garantör
D) Genel – Herkes
E) Özgü – Zilyet olan kişi

Cevap : D) Genel – Herkes

Ceza Hukuku Özel Hükümler
adalet

FACEBOOK ADALET GRUBU

DGS Puanını Hesapla

Banka Hukuku 2020 Final Soruları

Auzef Adale 2020 çıkmış sorular

Auzef çıkmış sorular , vize soruları ,final soruları , bütünleme soruları , Auzef adalet final 2020 çıkan sorular

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: