Erken Çocukluk Döneminde Dil Edinimi

Erken Çocukluk Döneminde Dil Edinimi Sınav Soruları

ve Deneme Sınavı

Vize Final
2023-24 Final Soruları
2023-24 Vize Soruları 2022-23 Final Soruları
2023 Vize Soruları 2021 Final Deneme-1
2021 Vize Deneme-1 2021 Final Deneme-2
2021 Vize Deneme-2 2021 Final Soruları
2021 Vize Deneme-3
2021 Vize Soruları

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sınav Soruları

Erken Çocukluk Döneminde Dil Edinimi Final Soruları

Giriş

Erken Çocukluk Döneminde Dil Edinimi, özellikle Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için kritik bir konudur. Bu makale, @lolonolo_com tarafından hazırlanarak, öğrencilerin bu alandaki bilgilerini pekiştirmeyi ve onları sınavlarında başarılı kılmayı amaçlamaktadır. İçeriğimiz, dil edinimi sürecinin temel bileşenlerinden, ikinci dil öğrenimine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Amacımız, öğrencilerin sınav sorularına doğru ve güvenle cevap verebilmelerini sağlamaktır. Bu makalede, dil ediniminin teorik ve pratik yönlerine değinerek, öğrencilerin bu konudaki anlayışlarını derinleştirmelerine yardımcı olacağız.

Okuma ve Anlama Sürecindeki Temel Bileşenler

Okuma, özellikle akademik çalışmalarda, bilgi ediniminin temel taşlarından biridir. Bu süreç, bir dizi temel bileşenden oluşur ve her biri okumanın etkililiğini artırmada önemli rol oynar. Öncelikle, “Metin” okumanın merkezindedir. Metin, okuyucuya sunulan bilgi ve fikirlerin temelini oluşturur. Bir sonraki önemli bileşen, “Okuma Amaçları”dır. Bu, okuyucunun metinden ne elde etmeyi amaçladığını tanımlar. Örneğin, sınav hazırlığı, bilgi edinme veya keyif okuması gibi farklı amaçlar olabilir.

“Okuma Biçemleri”, okumanın bir diğer önemli bileşenidir. Okuyucu, kapsamlı anlama veya hızlı tarama gibi farklı okuma biçemlerini tercih edebilir. Her biçem, metni işleme ve anlama biçimini etkiler. Son olarak, “Okuma Stratejileri” öğrenme sürecinde kritik bir yere sahiptir. Bu stratejiler, metni anlama ve yorumlama becerisini artırır. Öğrenciler, metin üzerinde düşünme, ana fikirleri belirleme ve bilgileri kendi bilgi yapılarına entegre etme gibi çeşitli stratejiler kullanabilir.

Öte yandan, “Okuma Soruları”, doğrudan okuma ve anlama sürecinin bir bileşeni olarak değil, daha çok okuduktan sonraki anlama ve yorumlama aşamasında yardımcı olur. Bu nedenle, sorular okuma sürecinin temel bileşenleri arasında yer almaz, ancak öğrencinin metni ne kadar iyi anladığını değerlendirmek ve derinleştirmek için önemli bir araçtır.

Çocuklarda Dil Edinimi ve Sözcüksel İlkeler

Çocuklarda dil edinimi, karmaşık ve doğal bir süreçtir. Bu süreçte, çocuklar dilsel çevrelerinden aldıkları girdilere dayanarak dil becerilerini geliştirirler. Dil edinimi sürecindeki temel aşamalar arasında heceleri tekrarlama, ilk kelimelerin öğrenilmesi ve dilbilgisi kurallarının içselleştirilmesi bulunur. Çocuklar, dil öğrenirken birtakım “sözcüksel ilkeleri” kullanırlar, bu ilkeler onların yeni kelimeleri öğrenmelerine ve anlamlandırmalarına yardımcı olur.

İlk olarak, “Taksonomik Kısıtlama” ilkesi çocukların yeni bir kelimeyi öğrenirken bu kelimenin sadece tek bir nesneye veya kategoriye ait olduğunu varsaymalarını içerir. Örneğin, bir çocuk “elma” kelimesini öğrendiğinde, bu kelimenin sadece o spesifik nesne için kullanıldığını varsayar. “Bilişsel Sistem Kısıtlama” ise, çocukların yeni kelimeleri öğrenirken, bu kelimelerin var olan bilişsel şemalarına uygun olması gerektiğini anlamalarını sağlar. Yani, çocuklar yeni bir kelimeyi öğrenirken, bu kelimenin kendileri için mantıklı ve anlamlı bir kategoriye uygun olmasını beklerler.

Son olarak, “Karşılıklı Seçkinlik” ilkesi, çocukların yeni öğrendikleri kelimelerin birbirinden farklı şeyleri ifade ettiğini varsaymalarını ifade eder. Örneğin, eğer bir çocuk “kedi” kelimesini bir hayvana atfettiğinde, aynı hayvan için “köpek” kelimesini kullanmayacağını anlar.

Bu ilkeler, çocukların dil edinim sürecinde karmaşık dil yapılarını anlamalarına ve içselleştirmelerine yardımcı olur. Dil öğrenimi sürecinde bu doğal eğilimlerin bilincinde olmak, öğretmenlere ve eğitimcilere, çocukların dil gelişimlerini daha etkili bir şekilde destekleme konusunda yardımcı olabilir.

İkinci Dil Öğrenimi ve Unutmama Stratejileri

İkinci dil öğrenimi, bireylerin kişisel ve profesyonel gelişimlerinde önemli bir rol oynar. Bu süreçte, “kullan ya da unut” yaklaşımı, öğrenilen dil becerilerinin sürekli kullanımının önemini vurgular. Bu yaklaşım, dil öğreniminde sürekli pratik yapmanın ve dil becerilerini aktif tutmanın, unutma riskini azalttığını ifade eder.

İkinci dilin sürekli kullanımı, beyindeki dil ile ilgili sinirsel bağlantıları güçlendirir ve bu da dil becerilerinin uzun vadeli hafızada kalmasını sağlar. Pratik yapmanın eksikliği ise, zamanla öğrenilen dil yapılarının ve kelime dağarcığının unutulmasına yol açabilir. Özellikle yetişkinlerde, ikinci dil öğrenimi sırasında edinilen bilgilerin pekiştirilmesi ve sürekli kullanılması, dil becerilerinin korunması ve geliştirilmesi için hayati öneme sahiptir.

Öğrencilere, ikinci dil becerilerini geliştirmek için düzenli olarak pratik yapmaları önerilir. Bu pratik, günlük konuşma, okuma, yazma ve dinleme aktivitelerini içerebilir. Ayrıca, dil öğrenimi sırasında karşılaşılan zorlukları aşmak için dilin kültürel yönlerine maruz kalmak da önemlidir. Örneğin, ikinci dilde film izlemek, gazete okumak veya o dilde konuşulan ülkelere seyahat etmek, dil öğrenimi sürecini zenginleştirir ve öğrencilerin dil becerilerini pratik bir şekilde kullanmalarına olanak tanır.

Bu süreçte, öğrencilerin motivasyonlarını yüksek tutmaları ve öğrenme sürecini bir yaşam boyu öğrenme yolculuğu olarak görmeleri, ikinci dil ediniminde başarılı olmalarını sağlayacaktır.

Metni Anlama Stratejileri

Metni anlama, özellikle akademik çalışmalarda, öğrencilerin başarısı için hayati önem taşır. Etkili okuma stratejileri kullanmak, metinlerin daha iyi anlaşılmasını ve bilgilerin daha etkili bir şekilde özümsenmesini sağlar. Bu bölümde, okurların sıklıkla kullandıkları ve etkili bulduğu bazı temel stratejileri inceleyeceğiz.

Metni Tarama:

Öğrenciler, belirli bilgileri bulmak veya metnin genel anlamını anlamak için metni hızlı bir şekilde tarayabilirler. Bu yöntem, sınavlarda veya hızlı bilgi edinimi gerektiren durumlarda özellikle yararlıdır.

Dünya Bilgisini Kullanma:

Okuyucular, metni anlamak için kendi önceki bilgi ve tecrübelerini kullanabilirler. Bu, metindeki bilgileri kendi hayatlarıyla ilişkilendirerek anlama derinliğini artırır.

Ana Düşünceyi ve Yardımcı Düşünceleri Belirleme:

Etkili bir okuma stratejisi, metnin ana fikrini ve destekleyici argümanları tanımlamayı içerir. Bu, metnin temel mesajını anlamak için önemlidir.

Tahminde Bulunma:

Okurlar, metnin içeriğine, sözcük ve tümcelerin anlamına ilişkin tahminlerde bulunarak, okuma sürecine aktif olarak katılırlar. Bu, metni daha derinlemesine anlamaya yardımcı olur.
Ancak, “Okuma sürecinde dil bilgisini ve ses bilgisini inceleme” genellikle etkili bir okuma stratejisi olarak görülmez. Dil bilgisi ve ses bilgisi incelemesi, metin anlamının derinlemesine analizinden ziyade dil öğrenimi sürecinde daha fazla önem taşır. Bu nedenle, öğrencilerin metinleri anlama sürecinde bu unsurlara odaklanmaları gerekli değildir.

Etkili metin anlama stratejilerinin kullanımı, öğrencilerin metinleri daha iyi anlamalarını ve akademik başarılarını artırmalarını sağlar. Bu stratejiler, öğrencilere metin üzerinde daha kontrol sahibi olmalarını ve öğrenme süreçlerini aktif bir şekilde yönlendirmelerini sağlar.

Dil Edinimi Kuramları: Skinner ve Chomsky

Dil edinimi üzerine yapılan çalışmalar, çeşitli teorisyenler tarafından farklı açılardan ele alınmıştır. Bu alanın öne çıkan iki figürü, B.F. Skinner ve Noam Chomsky, dil edinimi konusundaki görüşleriyle bilinir, ancak bu görüşler birbirleriyle çelişir. Bu bölümde, her iki teorisyenin yaklaşımlarını ve aralarındaki temel farklılıkları inceleyeceğiz.

B.F. Skinner ve Davranışçılığı:

Skinner, davranışçılık teorisinin bir temsilcisi olarak, dil ediniminin çevresel etkileşimler ve taklit yoluyla gerçekleştiğini savunur. Ona göre, çocuklar dil becerilerini, çevrelerinden aldıkları geri bildirimlere göre şekillendirirler. Örneğin, bir çocuk doğru bir kelimeyi kullandığında olumlu geri bildirim alır ve bu, dil öğrenme sürecini pekiştirir. Skinner, dil öğreniminin ödül ve ceza mekanizmaları üzerinden gerçekleştiğine inanır.

Noam Chomsky ve Doğuştancılığı:

Chomsky, dil ediniminin doğuştan gelen bir yetenek olduğunu savunur. Onun görüşüne göre, insanlar dil öğrenme kapasitesiyle doğarlar ve bu kapasite, dilin karmaşık yapılarını öğrenmelerini sağlar. Chomsky, “Evrensel Dilbilgisi” kavramını geliştirerek, tüm dillerin ortak yapısal özelliklere sahip olduğunu ve çocukların bu yapısal özellikleri içgüdüsel olarak anladığını öne sürer. Chomsky, dil ediniminin sadece çevresel faktörlere dayandırılamayacağını, bunun yerine bireyin doğuştan gelen bilişsel yapılarına da bağlı olduğunu vurgular.

Bu iki teori arasındaki temel çelişki, dil ediniminin doğası ve kökeni üzerinedir. Skinner’ın davranışçılık yaklaşımı, çevresel faktörlere ve öğrenmeye odaklanırken, Chomsky’nin doğuştancılık görüşü, dil ediniminin içsel, doğuştan gelen bir yetenek olduğunu savunur. Her iki teori de, dil ediniminin farklı yönlerine ışık tutar ve bu alanda yapılan çalışmalara önemli katkılarda bulunur.

İkinci Dil Edinimi Bileşenleri ve Öğrenme Süreçleri

İkinci dil edinimi, bir dizi bileşeni içeren karmaşık bir süreçtir. Bu süreçte, öğrencilerin başarılı olabilmeleri için bir dizi faktörü göz önünde bulundurmaları gerekir. Bu bölümde, ikinci dil edinimi sürecinin temel bileşenlerini ve bu bileşenlerin öğrenci öğrenmesi üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz.

Dilsel Çıktı:

İkinci dil öğreniminde, öğrencilerin dil çıktısı, yani konuşma ve yazma becerileri önemlidir. Dil çıktısı, öğrenilen dilin aktif kullanımını içerir ve bu da dil becerilerinin pekiştirilmesine yardımcı olur.

Bireysel Farklılıklar:

Öğrencilerin ikinci dil edinimindeki başarısı, kişilik özellikleri, motivasyon, yaş ve önceki dil öğrenme deneyimleri gibi bireysel faktörlere bağlıdır. Her öğrencinin öğrenme tarzı ve hızı farklıdır, bu yüzden öğrenme süreci kişiselleştirilmelidir.

Öğrenci İşlemlemesi:

Öğrencilerin dil bilgilerini işleme yetenekleri, ikinci dil ediniminde önemli bir rol oynar. Bu, yeni dil yapılarını anlama ve kullanma yeteneğini içerir.
Bunların yanı sıra, “Vücut Yapısı”nın ikinci dil edinimi sürecindeki rolü genellikle göz ardı edilir. Dil öğrenimi, vücut yapısıyla doğrudan ilişkili değil, zihinsel ve bilişsel işlemlerle ilişkilidir. Vücut yapısı, dil öğrenme yeteneğini doğrudan etkilemez ve bu nedenle, ikinci dil edinimi bileşenleri arasında yer almaz.

Öğrencilerin ikinci dil ediniminde başarılı olabilmeleri için, bu bileşenlerin her birinin önemini anlamaları ve bu süreçte aktif bir rol almaları gerekir. Dil öğrenimi, sadece dil bilgisini öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda dilin kültürel ve sosyal yönlerini anlamayı da içerir.

Sonuç

Bu makalede, Erken Çocukluk Döneminde Dil Edinimi konusunda Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine yönelik temel bilgileri ve stratejileri ele aldık. Okuma ve anlama sürecinin temel bileşenlerinden, çocuklarda dil edinimi ve sözcüksel ilkelerine, ikinci dil öğrenimi ve unutmama stratejilerinden, metin anlama stratejilerine kadar geniş bir yelpazede bilgiler sunduk. Ayrıca, Skinner ve Chomsky’nin dil edinimi kuramları ve ikinci dil edinimindeki bileşenler üzerine de durduk.

Öğrencilere son olarak şunu hatırlatmak isteriz: Dil öğrenimi, sürekli bir süreçtir ve her bireyin öğrenme yolu farklıdır. İkinci dil öğrenirken sabırlı olmak, düzenli pratik yapmak ve öğrenme sürecinin her aşamasından keyif almak önemlidir. Bu makale, sınavlara hazırlanırken ve dil öğrenimi yolculuğunuzda size yardımcı bir kaynak olmayı amaçlamaktadır.

Dil edinimi, sadece akademik bir başarı değil, aynı zamanda kişisel bir gelişim yolculuğudur. Bu yolculukta karşılaştığınız her zorluk ve başarı, sizi daha yetkin bir dil kullanıcısı yapacak ve sizi yeni kültürlerin ve düşüncelerin kapılarını aralamaya teşvik edecektir. @lolonolo_com olarak, bu yolculuğunuzda size destek olmaktan mutluluk duyarız

@lolonolo_com

Erken Çocukluk Döneminde Dil Edinimi 2023-2024 Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi okuma ve anlama sürecindeki temel bileşenlerden biri değildir?

A) Metin
B) Okuma soruları
C) Okuma amaçları
D) Okuma biçemleri
E) Okuma stratejileri

Cevap : B) Okuma soruları

2. Gelişmekte olan bir çocuk, yeni bir sözcüğün anlamını belirlemeye yardımcı olmak için birtakım sözcüksel ilkeleri kullanır.
Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden biri değildir?

A) Taksonomik kısıtlama
B) Bilişsel sistem kısıtlama
C) Yeni stratejiler
D) Karşılıklı seçkinlik
E) Kategorik anlam

Cevap : E) Kategorik anlam

3. İkinci dil öğreniminde “kullan ya da unut” yaklaşımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) İkinci dilin yaşam boyu kullanılması gerektiği
B) İkinci dili öğrenmenin beyin aktivitesini artırdığı
C) İlk dilin kullanımının ikinci dili unutturacağı
D) İkinci dilin sürekli kullanılmazsa unutulacağı
E) İkinci dil öğrenimi için enerji harcamanın gereksiz olduğu

Cevap : D) İkinci dilin sürekli kullanılmazsa unutulacağı

4. Aşağıdakilerden hangisi bir metnin tam olarak anlaşılması için okurların sıklıkla kullandıkları stratejilerden biri değildir?

A) Çeşitli amaçlar doğrultusunda metni tarama
B) Okuma sürecinde dil bilgisini ve ses bilgisini inceleme
C) Okuma sürecinde dünya bilgisini kullanma
D) Metnin içeriğine, sözcük ve tümcelerin anlamına ilişkin tahminde bulunma
E) Metindeki ana düşünceyi ve yardımcı düşünceleri belirleme

Cevap : B) Okuma sürecinde dil bilgisini ve ses bilgisini inceleme

5. Her iki kuramın savunucuları da dil edinimi için olası mantıklı açıklamalarını savunmuştur ancak modellerini farklı açılardan şekillendirirler. Skinner’ın ….. ve Chomsky’nin ….., bireyci teorik temelleri açısından değerlendirildiklerinde birbirleriyle çelişirler.
Yukarıdaki ifadede verilen boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) doğuştancılığı – davranışçılığı
B) davranışçılığı – doğuştancılığı
C) doğuştancılığı – bilişselciliği
D) kuramsallığı – doğuştancılığı
E) doğuştancılığı – kuramsallığı

Cevap : B) davranışçılığı – doğuştancılığı

6. Aşağıdakilerden hangisi ikinci dil edinimi bileşenlerinden biri değildir?

A) Dilsel çıktı
B) Bireysel farklılıklar
C) Öğrenci işlemlemesi
D) Vücut yapısı
E) Dilsel girdi

Cevap : D) Vücut yapısı

7. Leech (1974) hangi anlam türlerini sınıflandırmak için bir şema sunmuştur?

A) Evrensel anlam, özel anlam ve kültürel anlam
B) Gerçek anlam, yanıltıcı anlam ve önermeli anlam
C) Doğal anlam, yapay anlam ve pratik anlam
D) Kavramsal anlam, çağrışımsal anlam ve tematik anlam
E) İletişimsel anlam, gösterimsel anlam ve bireysel anlam

Cevap : D) Kavramsal anlam, çağrışımsal anlam ve tematik anlam

8. Çocukların erken fiil kullanımı konusundaki çalışmalara göre, neden çocuklar anlamsal olarak genel fiiller kullanmaktadır?

A) Bu fiillerin birçok kullanımı dilsel deneyim yoluyla belirlenmesi gerektiği için
B) Fiil anlamlarının, küçük bir şekilde spesifik olarak belirlenmiş semantik unsurlardan oluştuğu için
C) Daha belirgin terimlerle değiştirilmeleri için
D) Genel anlamlarını kodlamaları için
E) Henüz edinmedikleri daha spesifik kelimeler yerine

Cevap : E) Henüz edinmedikleri daha spesifik kelimeler yerine

9. Reklam gibi metin türleri aşağıdaki kategorilerden hangisine dâhildir?

A) İkna edici metin
B) Anlatısal metin
C) Gerçekçi metin
D) Kanıtlayıcı metin
E) Açıklayıcı metin

Cevap : A) İkna edici metin

10. İkinci dil ediniminde dil aktarımına bağlı hata türleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aşırı genelleme ve basitleştirme
B) Eksiltme ve zorlaştırma
C) Dil değişimi ve dil karıştırma
D) Üretici dil bilgisi
E) Evrensel dil gelişimi

Cevap : A) Aşırı genelleme ve basitleştirme

11. Dil ediniminde bu aşamada bebekler “pa – pa” veya “ma- ma” şeklinde dudaksıl seslerle üretilen heceleri yan yana getirerek tekrarlayarak üretmektedirler, burada sözü edilen aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Babıldama/Gığıldama evresi
B) Okul dönemi
C) Dil öncesi dönem
D) Çoklu kelime dönemi
E) Tek kelimelik dönem

Cevap : A) Babıldama/Gığıldama evresi

12. Dil öncesi gelişimin açıklaması yapılırken üç ana gelişim alanına yoğunlaşılır. Bunlardan ilki, bebeğin dilsel uyaranları algılama yeteneğidir. Bu, konuşmanın anlam taşıdığının farkına varmadan önceki konuşmayı algılama yeteneği olarak tanımlanan ….. (infant speech perception) alanıdır.
Yukarıda verilen boşluğu doldurmak için aşağıdakilerden en uygun kavram hangisidir?

A) bebek-yetişkin etkileşimi
B) bebek konuşma üretimi
C) bebek konuşma algısı
D) çocuk konuşma algısı
E) babıldama/gığıldama

Cevap : C) bebek konuşma algısı

13. Aşağıdakilerden hangisi eş zamanlı çift dilliliği tanımlar?

A) İki dil bilen kimseler için kullanılır.
B) Göç sonrası dil öğrenenler için kullanılır.
C) Aynı anda çift dile maruz kalan insanlar için kullanılır.
D) Küçük yaşlardan itibaren ikinci dile maruz kalanlar için kullanılır.
E) Birden fazla dil bilen kimseler için kullanılır.

Cevap : C) Aynı anda çift dile maruz kalan insanlar için kullanılır.

14. Dilbilgisel yapılar aynı sırayla öğrenilemez. Bu dönemde ikinci dil öğrenenin konuşmaya çalışmadığını, dili üretebilmek için bir hazırlıkta olduğunu ve dinleme ve okuma yoluyla ikinci dil girdisini aldığını gözlemleriz. Bu süreç ….. olarak tanımlanır.
Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) sessiz dönem
B) ikinci dil edinimi
C) dil öğrenimi
D) karmaşık dönem
E) hassas dönem

Cevap : A) sessiz dönem

15. Sözcük yapısı, çocuğun doğduğu dil topluluğuna özgüdür. Cümle yapısı edinmek, ana dilinde kabul edilebilir cümleler üretmek için önceden edinilmiş ….. ve ….. kelimelerin bir araya getirildiği, doğru kabul edilen yolların edinilmesi anlamına gelir.
Yukarıdaki paragrafta verilen boşlukları tamamlayacak kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) dilbilgisel / işlevsel
B) içeriksel / dilbilgisel
C) anlamsal / kavramsal
D) içeriksel / işlevsel
E) dilbilgisel / sözcüksel

Cevap : D) içeriksel / işlevsel

16. Ses bilgisi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Seslerin ve ses birimlerinin nasıl gerçekleştiği ile ilgilenir.
B) Sesi anlamdan bağımsız bir biçimde inceler.
C) Sesi anlamla ilişkili olarak inceler.
D) Ses bilimi belirli bir dilden bağımsız bir alandır.
E) Seslerin fiziksel, akustik ve anatomik özellikleriyle ilgilenir.

Cevap : C) Sesi anlamla ilişkili olarak inceler.

17. Kritik Dönem Hipotezi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Eğer dil girdisi belirli bir yaşa kadar gerçekleşmezse birey tam dil komutuna ulaşamaz.
B) Yetişkinlerin ikinci dil öğreniminde hemen tanımlanabilen bir yabancı aksanı vardır.
C) Yaşamın ilk yılları ilk dil edinimi için çok kritiktir.
D) Dil edinme yeteneği yaşa bağlıdır.
E) İkinci bir dilin edinimi için kritik bir dönem yoktur.

Cevap : E) İkinci bir dilin edinimi için kritik bir dönem yoktur.

18. Aşağıdakilerden hangisi Davranışçılık Kuramının özelliklerinden biri değildir?

A) Hatalar yanlış öğrenmenin göstergesidir.
B) Öğrenme birey tarafından belirlenir.
C) Çocuklar dili taklit ederek öğrenir.
D) Dil öğrenimi mekanik bir süreçtir.
E) Öğrenmede koşullanma vardır.

Cevap : B) Öğrenme birey tarafından belirlenir.

19. ….. genellikle iki dil bilen kimseler için kullanılır. İdeal olan, iki dili de eğitimli bir ana dil konuşmacısı kadar iyi bilmektir.
Yukarıdaki cümlede verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sıralı çift dillilik
B) Eş zamanlı çift dillilik
C) Çift dillilik
D) Tek dillilik
E) Çok dillilik

Cevap : C) Çift dillilik

20. Çift dilli çocukların sözcük edinimi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) İki dildeki sözcüklerin birbirinden farklı olduğunu ayırt etmekte zorluk çekerler.
B) İki dildeki sözcüklerin hangi anlamda olduğunu kavramakta güçlük çekerler.
C) İki dile maruz kalan çocuklar iki dilin de sesletim yapısını farklı biçimde öğrenirler.
D) İki dildeki seslerin birbirinden farklı olduğunu ayırt etmekte zorluk çekerler.
E) İki dilin de temsil ettiği terimleri ve sözcük kalıplarını kolaylıkla hafızalarına alırlar.

Cevap : E) İki dilin de temsil ettiği terimleri ve sözcük kalıplarını kolaylıkla hafızalarına alırlar.

Erken Çocukluk Döneminde Dil Edinimi

Erken Çocukluk Döneminde Dil Edinimi

telegram çocuk gelişimi
Auzef Çocuk Gelişimi Önlisans Açık Öğretim

Auzef Online , Çocuk gelişimi

Auzef çıkmış soru cevaplar . Çocuk gelişimi . Ünite soruları , Çıkmış sorular ,Online deneme sınavları

 

 

 

 

error: Content is protected !!