Mikro İktisat

Mikro İktisat
Vize Final
2023-24 Vize Soruları 2022 Final Soruları
2021 Vize Deneme Sınavı-1 2021 Final Soruları
2021 Vize Deneme Sınavı-2 2021 Büt. Soruları
2021 Vize Deneme Sınavı-3 2022-23 Büt. Soruları

Lolonolo – Öğrenme Yönetim Sistemi

Mikro iktisat

Mikro İktisat 2023-2024 Vize Soruları

Mikro İktisatta Talep Esnekliği ve Piyasa Dengesi: Analiz ve Uygulama

Giriş: Mikro ekonomi, bireylerin ve firmaların kararlarını inceleyen, mal ve hizmetlerin talep ve arzını analiz eden bir disiplindir. Bu makalede, mikro iktisat kapsamında önemli konulardan biri olan talep esnekliği ve piyasa dengesi ele alınacaktır.

1. Talep Esnekliği:

Mikro iktisatta, bir malın fiyatındaki değişmelere karşı talebin ne kadar duyarlı olduğunu ölçen talep esnekliği kavramı büyük bir öneme sahiptir. Soru 3’e odaklanarak, bir malın fiyatındaki %10’luk bir azalmanın talebi %13 artırması durumunu ele alacağız. Bu durum, esnek talep kavramını ortaya koyar ve tüketicilerin fiyat değişimlerine duyarlı olduklarını gösterir.

2. Piyasa Dengesi:

Piyasa dengesi, talep ve arzın birleştiği noktada gerçekleşen fiyat ve miktarın belirlendiği kritik bir konsepttir. Soru 6’ya odaklanarak, işçi ücretlerinin artması durumunda arz eğrisinin nasıl sağa kaydığını ele alacağız. Bu durum, işgücü piyasasında nasıl bir denge oluştuğunu ve ücret artışlarının nasıl bir etki yarattığını anlamamıza yardımcı olacaktır.

3. Vergi ve Devlet Müdahaleleri:

Soru 5 ve soru 12’ye odaklanarak, spesifik vergilerin (MTV örneği) ekonomideki etkilerini ve devletin üreticiyi korumaya yönelik müdahalelerini inceleyeceğiz. Vergi politikaları ve fiyat kontrol önlemleri gibi konular, mikro iktisatın devlet müdahalelerini anlamamıza yardımcı olacaktır.

4. Arz Esnekliği:

Soru 4’e odaklanarak, ilaç fiyatlarındaki vergi değişikliklerinin arz esnekliği üzerindeki etkilerini tartışacağız. Bu durum, özellikle hastalıklara yönelik tedavi ürünlerinde nasıl bir esneklik olduğunu anlamamıza yardımcı olacak ve sağlık ekonomisiyle ilgili önemli bilgiler sunacaktır.

5. Diğer Konular:

Makalede ayrıca talep eğrisi, arz eğrisi, üretim imkanları eğrisi gibi temel kavramlar da ele alınacak ve bu kavramların ekonomik kararlar üzerindeki etkileri incelenecektir.

Sonuç: Mikro iktisat, ekonomik aktörlerin kararlarını ve piyasa dinamiklerini anlamamıza olanak tanıyan önemli bir disiplindir. Bu makale, talep esnekliği, piyasa dengesi, vergi ve devlet müdahaleleri gibi konuları ele alarak okuyuculara mikro iktisadın temel prensiplerini açıklamayı ve günlük hayatta karşılaşılan ekonomik olayları anlamayı amaçlamaktadır.

Mikro İktisat 2023-2024 Vize Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi M malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olmaz?

A) Tamamlayıcı mal olan N’nin fiyatının artması
B) M düşük bir mal ise tüketici gelirinin azalması
C) M normal bir mal ise tüketici gelirinin azalması
D) İkame mal olan T’nin fiyatının azalması
E) M malını tüketen insanların sayısının azalmasına yol açan bir doğal afet

Cevap : B) M düşük bir mal ise tüketici gelirinin azalması

2. Araba ile benzin nasıl mallardır?

A) Lüks mallar
B) İkame malları
C) Düşük mallar
D) Tamamlayıcı mallar
E) Bağımsız mallar

Cevap : D) Tamamlayıcı mallar

3. Bir malın fiyatı %10 azaldığında talebi %13 artmıştır. Bu malın talebinin fiyat esnekliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Esnek talep
B) Birim esnek talep
C) Tam esnek talep
D) Tam esnek olmayan talep
E) Nokta talep esnekliği

Cevap : A) Esnek talep

4. Şeker hastası olan Bay X’in kullandığı ilacın ikamesi yoksa ve hükümet aynı ilaca %10 Katma Değer Vergisi koyarsa bu malın arz esnekliği hakkında ne söylenebilir?

A) Sıfır esnektir.
B) Esnektir.
C) Esnek değildir.
D) Birim esnektir.
E) Sonsuz esnektir.

Cevap : A) Sıfır esnektir.

5. Aşağıdakilerden hangisi spesifik vergilere örnek olabilir?

A) Alınan elbisenin satış değeri üzerinden vergi hesaplanması
B) Kurumlar vergisi hesaplanması
C) Kitabın satış değeri üzerinden KDV hesaplanması
D) Şirketin elde ettiği matrah üzerinden vergi hesaplanması
E) Alınan otomobil ile ilgili MTV ödenmesi

Cevap : E) Alınan otomobil ile ilgili MTV ödenmesi

6. Piyasa dengesinin sağlandığı bir ekonomide işçi ücretlerinin artması arz eğrisini nasıl etkiler?

A) Sola kaydırır.
B) Eğimini artırır.
C) Eğimini azaltır.
D) Sağa kaydırır.
E) Değişmez.

Cevap : D) Sağa kaydırır.

7. Aşağıdakilerden hangisi Slutsky denklemi ile matematiksel olarak ifade edilmektedir?

A) Bütçe kısıtı
B) Fayda fonksiyonu
C) Gelir ve tüketim etkisi
D) İkame ve gelir etkisi
E) Üretim fonksiyonu

Cevap : D) İkame ve gelir etkisi

8. Aşağıdakilerden hangisi tüketici dengesindeki varsayımlardan biri değildir?

A) Tüketici rasyonel hareket etmektedir.
B) Azalan marjinal fayda kanunu geçerlidir.
C) Piyasadaki mal ve hizmetlerin fiyatları sabittir.
D) Tüketici malın kendine sağladığı marjinal faydayı bilmez.
E) Tüketicinin geliri sabittir.

Cevap : D) Tüketici malın kendine sağladığı marjinal faydayı bilmez.

9. Orijine göre içbükey üretim imkanları eğrisi, aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A) Azalan fırsat maliyetinin
B) İkame malların maliyetinin
C) Gelişen teknolojinin
D) Sabit fırsat maliyetinin
E) Artan fırsat maliyetinin

Cevap : E) Artan fırsat maliyetinin

10. Bir piyasadaki bütün firmaların arz eğrilerinin yatay toplamına ne ad verilir?

A) Talep eğrisi
B) Arz eğrisi
C) Sanayi talep eğrisi
D) Firma arz eğrisi
E) Piyasa arz eğrisi

Cevap : E) Piyasa arz eğrisi

11. Herhangi bir maldan talep edilen miktarın, aynı malın fiyatındaki değişmeye olan duyarlılık derecesine ne ad verilir?

A) Talebin gelir esnekliği
B) Arzın gelir esnekliği
C) Arzın fiyat esnekliği
D) Talebin çapraz esnekliği
E) Talebin fiyat esnekliği

Cevap : E) Talebin fiyat esnekliği

12. Aşağıdakilerden hangisi devletin üreticiyi korumaya yönelik yaptığı müdahalelerden biri değildir?

A) Kira kontrolleri
B) Tavan fiyat uygulaması
C) Taban fiyat uygulaması
D) Fiyat desteği
E) İthalat kotaları

Cevap : B) Tavan fiyat uygulaması

13. Aşağıdakilerden hangisi arz kaymasına neden olan faktörlerden biri değildir?

A) Diğer mal fiyatlarındaki değişme
B) Üretim maliyetlerinin değişmesi
C) Üretilen ürünün fiyatındaki değişme
D) Üretici sayısındaki değişme
E) Üretim teknolojisinde değişme

Cevap : C) Üretilen ürünün fiyatındaki değişme

14. Bir malın denge fiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Talep azalır ve arz artarsa denge fiyatı yükselir.
B) Arz azalır, talep sabit kalırsa, denge fiyatı yükselir.
C) Arz artar, talep azalırsa denge fiyatı düşer.
D) Talep artar, arz azalırsa denge fiyatı yükselir.
E) Talep azalır, arz sabit kalırsa denge fiyatı düşer.

Cevap : A) Talep azalır ve arz artarsa denge fiyatı yükselir.

15. Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir X malı için talep eğrisi üzerinde sağa doğru harekete sebep olur?

A) İkame mal fiyatındaki bir artış
B) X malının fiyatındaki bir azalış
C) Tüketici gelirindeki bir artış
D) X malının fiyatındaki bir artış
E) Tüketici gelirindeki bir azalış

Cevap : B) X malının fiyatındaki bir azalış

16. Sosyalist sistemde ana ekonomik sorunların çözümünü gerçekleştiren yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanların istekleri
B) Merkezî otorite
C) Görünmez el
D) Uluslararası ticaret
E) Uluslararası ekonomik kurumlar

Cevap : B) Merkezî otorite

17. “İnsan ihtiyaçlarının, bu ihtiyaçları tatmin etmede kullanılan kaynaklardan daha fazla olması nedeniyle ….. sorunu ortaya çıkar.”
Yukarıdaki cümlede boşluğa gelmesi gereken uygun ifade hangisidir?

A) azalan marjinal maliyet
B) artan marjinal maliyet
C) kıtlık
D) çarpan
E) artık

Cevap : C) kıtlık

18. Bir kavramı belirleyen çok sayıda değişkenden bir tanesinin değişebileceği diğer değişkenlerin sabit kalacağı varsayıma ne ad verilir?

A) Ceteris paribus
B) Mutadis mutandis
C) H(o)mo economicus
D) Vice versa
E) Laissez faire

Cevap : A) Ceteris paribus

19. A malının talep eğrisinin üzerinde sağa doğru bir hareketin olmasını aşağıdaki ifadelerden hangisi açıklar?

A) Tüketicilerin tercihleri A malı lehine değişmiştir ve olası her fiyat düzeyinde A malından daha fazla satın almak istemektedirler.
B) A malının fiyatı yükselmiştir ve bunun sonucunda tüketiciler A malından daha az satın almak istemektedirler.
C) A malının fiyatı düşmüştür ve bunun sonucunda tüketiciler A malından daha fazla satın almak istemektedirler.
D) Üretim maliyetleri azaldığından üreticiler daha fazla A malı arz etmek istemektedirler.
E) A malının modası geçmiştir ve tüketiciler olası her fiyat düzeyinde daha az A malı satın almak istemektedirler.

Cevap : C) A malının fiyatı düşmüştür ve bunun sonucunda tüketiciler A malından daha fazla satın almak istemektedirler.

20. Aşağıdakilerden hangisi dayanıksız mal ve hizmet grubu içerisinde yer almaz?

A) Şeker
B) Ekmek
C) Araba
D) Elma
E) Et

Cevap : C) Araba

Mikro İktisat 2023-2024 Vize Soruları

Temel İktisat Kavramları

Kar amacına yönelik olsun veya olmasın üretim faktörlerinin kullanılarak üretime yöneltilmesine ne ad verilir?

A ) Girişim

B ) Teknoloji

C ) Sermaye

D ) İş gücü

E ) Teknik İlerleme

Cevap : A ) Girişim

Sermaye ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
I ) Sermaye malı, bir nihai mal niteliğindedir ve diğer mal ve hizmetlerin üretimine katkıda bulunur.
II ) Sermaye malı, bu günkü tüketimden vazgeçilerek elde edilir.
III ) Sermaye malının zaman içerisinde aşınması ve yıpranması söz konusu değildir.
IV ) İnsanlar tarafından üretilmiş tüm üretim araçlarına sermaye denir.

A ) I-II

B ) I-III

C ) II-IV

D ) II-III

E ) III-IV

Cevap : C ) II-IV

Aşağıdakilerden hangisi bir ülkedeki sosyal sermayeye örnek değildir?

A ) Baraj

B ) Yol

C ) Köprü

D ) Liman

E ) Fabrika

Cevap : E ) Fabrika

Tüketici teorisine göre tüketilen son malın faydasına ne ad verilir?

A ) Ortalama fayda

B ) Marjinal fayda

C ) Toplam fayda
D ) Ortalama değişken fayda

E ) Toplam değişken fayda

Cevap : B ) Marjinal fayda

Tatmin edilmedikleri zaman fazla acı vermemekle beraber, tatmin edildiklerinde insanları daha mutlu eden gereksinimlere ne ad verilir?

A ) Lüks ihtiyaçlar
B ) Zorunlu ihtiyaçlar
C ) Dayanıklı mallar
D ) Dayanıksız mallar
E ) Ekonomik mallar

Cevap : A ) Lüks ihtiyaçlar

Aşağıda verilen ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz. “Mikro iktisat, ülke ekonomisini ve dünya ekonomisini ilgilendiren konu başlıklarını inceleyen bir iktisat dalıdır.”

A ) Doğru
B ) Yanlış

Cevap : B ) Yanlış

Aşağıdaki ifadenin doğru veya yanlış olduğunu belirtiniz. “Marx‘a göre ise iktisat, bir toplumun özgül üretim ilişkileri içinde insanların üretim, tüketim, değişim ve dağıtım biçimlerini inceler.”

A ) Doğru
B ) Yanlış

Cevap : A ) Doğru

“Piyasadan karşılığını ödeyerek satın alabildiğimiz, elde edilmek için üretim süreçlerinden geçen ve bir maliyeti olan her türlü mal ve hizmet ……………….. olarak adlandırılmaktadır.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A ) Serbest Mal
B ) Ekonomik mal
C ) Dayanıksız mal
D ) Dayanıklı mal
E ) Zorunlu ihtiyaç

Cevap : B ) Ekonomik mal

“Mal ve hizmetleri doğrudan doğruya kullanarak gereksinimlerini tatmin eden insana, ekonomide, ……………….. denir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A ) İş gücü
B ) Üretici
C ) Tüketici
D ) Girişimci
E ) Devlet

Cevap : C ) Tüketici

Bir arsanın okul yapımı için bağışlanması ne tür bir üretim şeklidir?

A ) Mekan faydası sağlanarak yapılan üretim
B ) Şekil faydası sağlanarak yapılan üretim
C ) Zaman Faydası sağlanarak yapılan üretim
D ) Mülkiyet Faydası sağlanarak yapılan üretim

Cevap : D ) Mülkiyet Faydası sağlanarak yapılan üretim

Mikro İktisat

Ekonominin Sorunları

Aşağıdakilerden hangisi üretim imkanları eğrisinin orijine göre içbükey olmasının sebebidir?

A ) Artan maliyetler
B ) Azalan maliyetler
C ) Artan sabit maliyetler
D ) Artan alternatif maliyetler
E ) Azalan alternatif maliyetler

Cevap: D ) Artan alternatif maliyetler

Mikro İktisat Vize Sorualrı Soru 2

Bir ekonomide üretim kapasitesi artarsa yukarıdaki üretim imkanları eğrisi üzerinde nasıl bir hareket meydana gelir?

A ) F noktasından B noktasına
B ) Eğri bütünüyle sola kayar
C ) B noktasından E noktasına
D ) F noktasından E nokt

asına
E ) Eğri bütünüyle sağa kayar

Cevap: E ) Eğri bütünüyle sağa kayar

…belirli miktarlara ve vasıflara sahip üretim faktörlerinin çeşitli üretim alternatifleri arasından birinde kullanılması halinde, vazgeçilen alternatiflerin seçilmemesinden dolayı uğranılan kayıplardır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A ) Fırsat maliyeti
B ) Sabit maliyet
C ) Değişken maliyet
D ) Üretim maliyeti
E ) Sosyal kayıp

Cevap: A ) Fırsat maliyeti

…mevcut üretim faktörleri ve teknoloji veri iken, belirli bir dönemde ekonominin maksimum düzeyde üretebileceği çeşitli çıktı (ürün ) bileşimlerini gösterir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A ) Farksızlık eğrisi
B ) Üretim imkanları eğrisi
C ) Kayıtsızlık eğrisi
D ) Üretim eğrisi
E ) Hiçbiri

Cevap: B ) Üretim imkanları eğris

Mevcut kaynakların toplum gereksinmelerini en iyi karşılayacak tarzda üretime
koşulamamasına … denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A ) Ekonomik sorun
B ) Tam istihdam sorunu
C ) Etkin kullanım sorunu
D ) Tam kullanım sorunu
E ) Üretim kapasitesinin artırılamaması sorunu

Cevap: C ) Etkin kullanım sorunu

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Kapitalist sistem Feodalizmin yıkılmasından sonra başlamıştır
B ) Feodal sistem sosyoekonomik olarak halkın, toprakları ellerinde tutan küçük bir azınlığa bağlı olmasıdır
C ) Feodal sistem XIII. yüzyıldan itibaren ticaretin geliştirilmesi ve paranın işlevinin büyük ölçüde artması sonunda yıkılmaya başlamıştır
D ) Kapitalist sistemin modern esasları Adam Smith (1723-1790 ) tarafından belirtilmiştir
E ) Kapitalist sistemde fiyat, üretici ve tüketicinin karşılaştığı piyasada oluşur

Cevap: C ) Feodal sistem XIII. yüzyıldan itibaren ticaretin geliştirilmesi ve paranın işlevinin büyük ölçüde artması sonunda yıkılmaya başlamıştır

Aşağıdakilerden hangisi Kapitalist sistemin getirdiği ilkeler dahilinde değildir?

A ) Özel mülkiyet hakkı
B ) Veraset kurumu
C ) Girişim ve çalışma hürriyeti
D ) Rekabet kurumu
E ) Ekonomide toplumun menfaatleri esastır

Cevap: E ) Ekonomide toplumun menfaatleri esastır

Aşağıdakilerden hangisi Sosyalist sistemin ilkelerinden değildir?

A ) Üretim faktörlerinden müteşebbis kar güdüsüyle hareket eder
B ) Ekonomide toplumun çıkarları ön plandadır
C ) Toplumda sınıfsal farklar olmamalıdır
D ) Toplumdaki bireylerin gereksinimlerinin optimum şekilde karşılanması, ancak özel mülkiyet esasına dayanan bir düzende işler
E ) Toplumun olanaklarını geliştirmek için, herkes kendi ölçüsünde çalışmalı ve toplumun gelirinden eşit pay almalıdır

Cevap: D )  Toplumdaki bireylerin gereksinimlerinin optimum şekilde karşılanması, ancak özel mülkiyet esasına dayanan bir düzende işler

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Kapitalist ekonomilerde özel mülkiyetin önemli bir yeri yoktur. Sosyalist ekonomilerde ise özel mülkiyet hakkı bütün kötülüklerin anasıdır.
B ) Kapitalist ekonomilerde hangi malların ne miktarda, hangi yöntemlerle ve kimler için üretileceği otomatik işleyen fiyat ve piyasa mekanizması ayarlamakta; sosyalist sistemde ise merkezi bir plan otoritesi tarafından belirlenir
C ) Kapitalist sistemde, birey tüm ekonomik etkinliklerde çıkarını maksimize etmek için çalışırken; sosyalist sistem ise, toplumun çıkarlarını maksimize ettiğini öne sürer
D ) Kapitalist ekonomilerde gelir dağılımında büyük eşitsizlikler; sosyalist ekonomilerde ise daha eşit bir gelir dağılımı söz konusu olur
E ) Kapitalist sistemde “emredici planlar”; sosyalist ekonomilerde ise “yol gösterici planlar” uygulanır

Cevap: E ) Kapitalist sistemde “emredici planlar”; sosyalist ekonomilerde ise “yol gösterici planlar” uygulanır

İktisatta özel mülkiyet, insan ve doğa tarafından yaratılan sermayenin özel kar için kullanılmasıyla belirlenen ekonomik bir örgütlenme düzenine ne ad verilmektedir?

A ) Sosyalizm
B ) Komünizm
C ) Kapitalizm
D ) Teokrasi
E ) Monarşi

Cevap: C ) Kapitalizm

Mikro İktisat

Talep

 … satın alma gücüyle desteklenen satın alma isteğidir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A ) Arz
B ) Alım satım işlemi
C ) Alışveriş
D ) Talep
E ) Güdü

Cevap: D ) Talep

Aşağıdakilerden hangisi talep fonksiyonunun bağımsız değişkenlerinden biri değildir?

A ) Malın fiyatı
B ) Tüketicilerin gelir seviyesi
C ) İkame malların fiyatı
D ) Tamamlayıcı malların fiyatı
E ) Üreticilerin gelir seviyesi

Cevap: E ) Üreticilerin gelir seviyesi

Aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirse talep eğrisi üzerindeki denge noktası sağa doğru kayar?

A ) Tüketicinin gelirinin artması
B ) İkame mal fiyatlarındaki artış
C ) Tamamlayıcı mal fiyatlarındaki artış
D ) Tüketici sayısındaki artış
E ) Malın fiyatındaki düşüş

Cevap: E ) Malın fiyatındaki düşüş

… bir malın satınalıcıları tarafından istenen talep miktarı ile o malın piyasa fiyatları arasındaki ters yönlü kısmi ilişki sonucu oluşan durumdur.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A ) Talep
B ) Talepte değişme
C ) Talepte kayma
D ) Talep yasası
E ) Giffen paradoksu

Cevap: D ) Talep yasası

Talep edilen malın fiyat esnekliğinin pozitif olduğu duruma verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Tüketici beklentisi
B ) Giffen paradoksu
C ) Talep yasası
D ) Veblen teorisi
E ) Hicks yaklaşımı

Cevap: B ) Giffen paradoksu

Giffen paradoksunun geçerli olabilmesi için söz konusu malın çeşidi hangisi olmalıdır?

A ) Lüks mal
B ) Düşük mal
C ) İkame mal
D ) Tamamlayıcı mal
E ) Serbest mal

Cevap: B ) Düşük mal

Aşağıdakilerden hangisi daha çok gösteriş amacıyla tüketimin hedeflenmesi sonucu bir malın fiyatı arttıkça talebinin de artması durumunu ifade eden yaklaşımdır?

A ) Veblen teorisi

B ) Hicks yaklaşımı
C ) Talep yasası
D ) Giffen paradoksu
E ) Talep fonksiyonu

Cevap: A ) Veblen teorisi

Farksızlık eğrisinde MN bütçesine sahip bir tüketicinin x malının fiyatının düşmesi neticesinde denge noktasını A’dan C’ye taşıması ve x malı tüketimini x1’den x2’ye artırması durumu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanmaktadır?

Mikro İktisat Vize Sorualrı Soru 8

A ) Gelir etkisi
B ) İkame etkisi
C ) Fiyat etkisi
D ) Toplam etki
E ) Değişim etkisi

Cevap: B ) İkame etkisi

Farksızlık eğrisinde MN bütçesine sahip bir tüketicinin bütçesinin KL’ bütçesine ulaşması durumunda x2 (C denge noktası ) miktar tüketimini x3’e çıkarması (B denge noktası ) aşağıdakilerden hangisi ile açıklanmaktadır?

Mikro İktisat Vize Sorualrı Soru 8

A ) Gelir etkisi
B ) İkame etkisi
C ) Fiyat etkisi
D ) Toplam etki
E ) Değişim etkisi

Cevap: A ) Gelir etkisi

Tüketicinin fiyatı düşen bir malı reel gelirini sabit tutmak maksadıyla daha fazla satın alması durumu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanmıştır?

A ) Talep yasası
B ) Giffen paradoksu
C ) Veblen teorisi
D ) Hicks yaklaşımı
E ) Slutsky yaklaşımı

Cevap : E ) Slutsky yaklaşımı

Mikro İktisat

Arz

(Ceteris Paribus ) bir piyasada satıcıların belirli bir zaman diliminde satmaya hazır oldukları mal veya hizmete … adı verilmektedir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A ) Arz
B ) Talep
C ) Fiyat
D ) Piyasa
E ) Gelir

Cevap : A ) Arz

Malın fiyatı ile o malın arzı arasındaki ilişkiye ne ad verilir?

A ) Arz
B ) Arz kanunu
C ) Talep
D ) Talep kanunu
E ) Fiyat

Cevap : B ) Arz kanunu

Arz kanununa göre arz ile fiyat arasındaki ilişki…
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

A ) Sonsuzdur
B ) Sıfırdır
C ) Pozitiftir
D ) Negatiftir
E ) Tanımlanamaz

Cevap : C ) Pozitiftir

Aşağıdakilerden hangisi arz fonksiyonunu belirleyen unsurlardan biri değildir?

A ) Malın fiyatı
B ) Üretim faktörlerinin maliyeti
C ) Teknoloji
D ) Sübvansiyonlar
E ) Tüketicilerin gelir seviyesi

Cevap : E ) Tüketicilerin gelir seviyesi

Aşağıdakilerden hangisi hem arz hem talep fonksiyonunu belirleyen unsurlardan biridir?

A ) Tüketicilerin gelir seviyesi
B ) Teknoloji
C ) Vergiler
D ) Diğer malların fiyatları
E ) Sübvansiyonlar

Cevap : D ) Diğer malların fiyatları

Piyasa arzı…
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A ) Yalnızca tek bir satıcı tarafından yapılabilir
B ) Tek bir fiyat sevisinde olmak zorundadır
C ) Tek bir mal türünü kapsar
D ) Üreticilerin belirli bir zaman diliminde satmaya hazır olmasa da ürettikleri mal veya
hizmete denir
E ) Bireysel arzların toplamından elde edilir.

Cevap : E ) Bireysel arzların toplamından elde edilir.

Arz eğrisi üzerindeki bir hareket aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?

A ) Üretim faktörlerinin fiyatlarındaki bir değişim
B ) Teknolojik gelişmeler
C ) Üreticinin beklentileri
D ) Üretici sayısındaki değişim
E ) Fiyat

Cevap : E ) Fiyat

Üretim maliyetlerindeki bir artış aşağıdakilerden hangisine sebep olabilir?

A ) Arz eğrisi üzerinde sağa doğru bir hareket
B ) Arz eğrisi üzerinde sola doğru bir hareket
C ) Arz eğrisinin bütünüyle sağa kayması
D ) Arz eğrisinin bütünüyle sola kayması
E ) Hiçbiri

Cevap : D ) Arz eğrisinin bütünüyle sola kayması

Aşağıdakilerden hangisi arz eğrisinin kayma sebeplerinden biri değildir?

A ) Fiyat
B ) Üretim maliyetlerindeki değişim
C ) Diğer mal fiyatları
D ) Üretim teknolojilerindeki bir gelişme
E ) Üreticinin beklentileri

Cevap : A ) Fiyat

Aşağıdakilerden hangisi arz eğrisini sola kaydırır?

A ) Malın fiyatındaki bir artış
B ) Malın fiyatındaki bir azalış
C ) Üretim maliyetlerindeki bir azalış
D ) Tamamlayıcı bir malın fiyatındaki artış
E ) Benzer bir mal üreten üretici sayısındaki bir artış

Cevap : D ) Tamamlayıcı bir malın fiyatındaki artış

Mikro İktisat

Arz Ve Talep Uygulamaları

Aşağıdakilerden hangisi piyasa denge noktasında oluşan durumlardan biri değildir?

A ) Arz ve talep eğrileri birbiriyle kesişmiştir
B ) Arz ve talep edilen malın miktarı eşittir
C ) Arz ve talep edilen malın miktarını eşitleyen fiyattır
D ) Talebin arzdan büyük olduğu durumda malın fiyatı artar
E ) Piyasa denge durumunda tek bir fiyat olmak zorunda değildir.

Cevap: E ) E ) Piyasa denge durumunda tek bir fiyat olmak zorunda değildir.

Bir malın arz edilen miktarının üstünde kalan talep… olarak isimlendirilir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A ) Arz fazlası
B ) Artık
C ) Kıtlık
D ) Arz açığı
E ) Üretim açığı

Cevap: C ) Kıtlık

Bir malın talep edilen miktarın üstünde arz edilen kısmı… olarak adlandırılmaktadır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A ) Çıktı açığı
B ) Üretim açığı
C ) Arz açığı
D ) Artık
E ) Kıtlık

Cevap: D ) Artık

Bir piyasa denge noktasında iken üretim teknolojilerindeki bir ilerleme aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

A ) Arz eğrisi sağa kayar
B ) Talep eğrisi sağa kayar
C ) Arz eğrisi sola kayar
D ) Talep eğrisi sola kayar
E ) Hiçbiri

Cevap: A ) Arz eğrisi sağa kayar

Ünite-5 Soru 5

Yukarıdaki piyasa dengesinde taralı alan neyi ifade etmektedir?

A ) Talep fazlası
B ) Arz fazlası
C ) Arz açığı
D ) Üretici rantı
E ) Tüketici rantı

Cevap: E ) Tüketici rantı

Ünite-5 Soru 6

Yukarıdaki piyasa dengesinde taralı alan neyi ifade etmektedir?

A ) Tüketici rantı
B ) Üretici rantı
C ) Arz açığı
D ) Talep fazlası
E ) Arz fazlası

Cevap: B ) Üretici rantı

Aşağıdakilerden hangisi devletin piyasaya müdahale araçlarından biri değildir?

A ) Tavan fiyat uygulaması
B ) Taban fiyat uygulaması
C ) İthalat kotası
D ) Fiyat kontrolü
E ) Talep kontrolü

Cevap: E ) Talep kontrolü

Aşağıdakilerden hangisi devletin piyasaya müdahale araçlarından mal piyasasına yönelik bir uygulama değildir?

A ) Kira kontrolleri
B ) Fiyat desteği
C ) Asgari ücret
D ) Üretim kotası
E ) İthalat kotası

Cevap: C ) Asgari ücret

Aşağıda verilen devletin müdahale araçlarından hangisi tüketiciyi korumaya yöneliktir?

A ) Tavan fiyat uygulaması
B ) Taban fiyat uygulaması
C ) Asgari ücret
D ) Fiyat desteği
E ) İthalat kotası

Cevap: A ) Tavan fiyat uygulaması

Devletin müdahale araçlarından hangisi uygulandığında arz eğrisinin sola kayması beklenir?

A ) Asgari ücret azaltıldığında
B ) Kira kontrolleri uygulandığında
C ) Vergiler artırıldığında
D ) İthalat kotası uygulandığında
E ) Taban fiyat uygulandığında

Cevap: C ) Vergiler artırıldığında

Mikro İktisat

Esneklik

“Tüketicilerin mal ya da hizmet fiyatlarındaki değişim karşısında talep ettikleri mal ya da hizmet miktarları değiştirme duyarlılığına ………………denir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A ) Talebin fiyat esnekliği
B ) Arzın fiyat esnekliği
C ) Nokta esneklik
D ) Esnek olmayan talep
E ) Esnek olmayan arz

Cevap : A ) Talebin fiyat esnekliği

Esneklik ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?
I ) Talebin fiyat esnekliği fiyatlardaki % 1’lik değişimin talep edilen miktar üzerindeki yüzdelik değişim etkisini ölçmek için kullanılır.
II ) Talep miktarı ve fiyat arasında doğrusal bir ilişki olduğundan, talep esnekliğinin değeri de pozitif olmaktadır.
III ) İki malın fiyat esneklikleri karşılaştırılırken esneklik değeri daha yüksek olan malın talep esnekliği daha düşük olmalıdır.
IV ) Bir maldan talep edilen miktardaki yüzdelik değişimin, malın fiyatındaki değişime sonsuz duyarlı olması durumunda tam esnek talep ortaya çıkar.

A ) I-II
B ) I-III
C ) II-III
D ) II-IV
E ) III-IV

Cevap : C ) II-III

Grafik üzerinde gösterilen ürünün arz esnekliğini hesaplayınız. Ürünün fiyatı 25 TL iken arz edilen ürün miktarı 40 adettir. Daha sonraürünün fiyatı 40 TL olduğunda arz edilen miktar 100 adete yükselmiştir. Bu durumda ürünün arz esnekliği kaçtır?

Mikro İktisat Vize Sorualrı Ünite-6 Soru 3

A ) 5
B ) 3
C ) 2,5
D ) 1
E ) 0,5

Cevap : C ) 2,5

Tüketicilerin belirli bir malın fiyatında meydana gelen değişikliğe, ikame yada tamamlayıcı malların talep edilen miktarını değiştirme şeklinde gösterdikleri tepkinin şiddetine ne ad verilir?

A ) Çapraz talep esnekliği
B ) Çapraz arz esnekliği
C ) Yay esnekliği
D ) Giffen mal
E ) Tam esnek talep

Cevap : A ) Çapraz talep esnekliği

Aşağıdakilerden hangisi talebin fiyat esnekliğini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A ) Malın ikame edilebilirlik durumu
B ) Malın tüketici bütçesindeki önem derecesi
C ) Tüketicinin mala duyduğu gereksinimin şiddeti
D ) Malın fiyatındaki değişiminin süresi
E ) Malın üretim maliyetlerinin artması

Cevap : E ) Malın üretim maliyetlerinin artması

Aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
I ) Engel’e göre gıda maddelerinin talebinin gelir esnekliği 1’den küçüktür.
II ) Engel’e göre giyim ve lojman talebinin gelir esnekliği 1’dir.
III ) Engel’e göre gelir azaldıkça hanehalkının eğlence ve kültürel faaliyetlere ayırdığı payın bütçeddeki oranı artmaktadir.
IV ) Engel’e göre gelir azaldıkça hanehalkının sağlık ve ulaşıma ayırdığı payın bütçedeki oranı artmaktadir.
V ) Engel’e göre gelir azaldıkça hanehalkının eğlence ve kültürel faaliyetlere ayırdığı payın bütçedeki oranı artmaktadir.

A ) I-II
B ) I-III
C ) II-III
D ) II-IV
E ) III-IV

Cevap : A ) I-II

“Tüketicilerin geliri arttığında talep ettikleri miktarları arttırdıkları, yani gelir esnekliğinin pozitif olduğu mallar, düşük mallar olarak adlandırılır.” Yukarıdaki ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.

A ) Doğru
B ) Yanlış

Cevap : B ) Yanlış

“Engel ailelerin gelirlerindeki artışları hangi malların tüketimine harcadıklarıyla ilgili araştırmalar yapmış, tüketicilerin talep edebilecekleri malları üç grupta toplayarak hangi mal grubunun gelir artışından nasıl etkilendiğini ortaya koymuştur.” Yukarıdaki ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.

A ) Doğru
B ) Yanlış

Cevap : A ) Doğru

“Üreticiler arz ettikleri mal yada hizmet fiyatlarının artması durumunda arz ettikleri mal ve hizmet miktarını arttırmak isterler dolayısıyla arz edilen mal miktarı ve fiyat arasında doğru orantılı bir ilişki vardır ve arz esnekliğinin değeri de pozitif olmaktadır.”
Yukarıdaki ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.

A ) Doğru
B ) Yanlış

Cevap : A ) Doğru

Talep eğrisi üzerinde esnekliği ölçülecek noktalar birbiriyle çakışıyorsa, yani iki nokta arasındaki fiyat ve miktar farklılıkları göz ardı edilebilecek kadar küçükse tek bir nokta olarak kabul edilmektedir. Tek bir noktanın esnekliğinin ölçümünde ise …………………………………………… kullanılmaktadır. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A ) Yay esnekliği
B ) Arzın fiyat esnekliği
C ) Arzın gelir esnekliği
D ) Nokta talep esnekliği
E ) Talebin gelir esnekliği

Cevap : D ) Nokta talep esnekliği

Mikro İktisat

Tüketici Dengesi

…mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını karşılama özelliğidir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A ) Tüketim
B ) Üretim
C ) Talep
D ) Tercih
E ) Fayda

Cevap : E ) Fayda

Bir maldan veya hizmetten tüketilen son birimin toplam faydada yaptığı değişikliğe ne ad verilir?

A ) Tüketim
B ) Toplam fayda
C ) Kardinal fayda
D ) Ordinal fayda
E ) Marjinal fayda

Cevap : E ) Marjinal fayda

Gossen Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) İhtiyaçlar karşılandıkça ihtiyacın şiddeti azalır
B ) Tüketicinin tükettiği her ilave birimin sağladığı fayda azalacaktır
C ) Marjinal fayda negatif olamaz
D ) Marjinal faydaların toplamı daima toplam faydaya eşittir
E ) Toplam faydanın maksimum olduğu düzeyde marjinal fayda sıfırdır

Cevap : C ) Marjinal fayda negatif olamaz

Kardinal yaklaşımda tüketici dengesinin varsayımlarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Gossen Kanunu geçersizdir
B ) Tüketicinin veri bir dönemdeki geliri sabit değildir
C ) Piyasadaki tüm mal ve hizmetlerin fiyatları değişkendir
D ) Tüketici rasyonel hareket edemeyebilir
E ) Tüketici her malın kendine sağladığı marjinal faydanın ne olduğunu bilmektedir.

Cevap : E ) Tüketici her malın kendine sağladığı marjinal faydanın ne olduğunu bilmektedir.

Ordinal yaklaşımda tüketici dengesinin varsayımlarına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Tüketici yalnızca iki mal satın almaktadır
B ) Tüketici malların kendine olan faydasını ölçememektedir
C ) Tüketicinin geliri veridir
D ) Malların fiyatları değişkendir
E ) Tüketici rasyonel hareket etmektedir

Cevap : D ) Malların fiyatları değişkendir

Farksızlık eğrileriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Farksızlık eğrileri sol aşağıdan sağ yukarıya doğru çıkarlar
B ) Farksızlık eğrileri birbirlerini kesmezler
C ) Orijine göre sağdaki her eğri soldakinden daha yüksek bir tatmin seviyesini ifade eder
D ) Farksızlık eğrileri orijine göre dışbükeydir
E ) Farksızlık eğrilerinin ifade ettiği tatmin seviyesi belirli bir fayda birimiyle ölçülemez

Cevap : A ) Farksızlık eğrileri sol aşağıdan sağ yukarıya doğru çıkarlar

Belirli bir ihtiyacın karşılanmasında aynı anda kullanılan mallara ne ad verilir?

A ) İkame mallar
B ) Tamamlayıcı mallar
C ) Üstün mallar
D ) Düşük malları
E ) Dayanıklı mallar

Cevap : B ) Tamamlayıcı mallar

Aşağıdakilerden hangisi ikame mallara birer örnek teşkil etmez?

A ) Tereyağı-Margarin
B ) Android-iOS
C ) Çiğköfte-Ayran
D ) Windows-MacOs
E ) Çay-Oralet

Cevap : C ) Çiğköfte-Ayran

Ünite-7 Soru 9

Yukarıdaki yer alan tüketici dengesine göre maksimum faydayı sağlayan optimum denge noktası neresidir?

A ) H
B ) E
C ) F
D ) G
E ) I

Cevap : B ) E

Ünite-7 Soru 10

Yukarıdaki şekilde R tüketicinin gelir seviyesini ifade etmekle birlikte farklı denge noktalarının birleştirilmesiyle elde edilen eğri nedir?

A ) Fiyat-tüketim eğrisi
B ) Bireysel talep eğrisi
C ) Engel eğrisi
D ) Gelir-tüketim eğrisi
E ) Kayıtsızlık eğrisi

Cevap : D ) Gelir-tüketim eğrisi

Auzef İktisat Auzef İktisat Ders Kitabı PDF

Mikro İktisat

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi
siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler

Mikro İktisat

Auzef İşletme , İktisat , Kamu yönetimi , Siyaset Bilimi

Auzef çıkmış soru cevaplar , Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler , iktisat , işletme , siyaset bilimi ve kamu yönetimi

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!