Sağlık Eğitimi

Sağlık Eğitimi

Vize Final
Vize Deneme Sınavı -1 Final  Deneme Sınavı -1
Vize Deneme Sınavı -2 Final  Deneme Sınavı -2
Vize Soruları (1-7 Ünite) Final  Deneme Sınavı -3
2021 Vize Soruları Final 2020 Soruları
Final Soruları 8-14
2021 Final Soruları
(Güz) 2022-2023 Final

Auzef Sağlık Eğitimi

Auzef Sağlık Eğitimi Auzef Sağlık Eğitimi Ders Kitabı PDF

Auzef Sağlık Eğitimi Ders Kitabı

Sağlık Eğitimi

Kısaltmalar

WHO: Dünya Sağlık Örgütü
DSÖ: Dünya Sağlık Örgütü
TSH: Temel Sağlık Hizmetleri
SMG: Sürekli Mesleki Gelişim
BOH: Bulaşıcı olmayan hastalıklar
UNİCEF: Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
UNESCO: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu
DPT: Devlet Planlama Teşkilatı
OECD: İktisadi İş Birliği ve Gelişme Teşkilatı
GSMH: Gayri safi millî hasıla
AÇS: Ana Çocuk Sağlığı
AP: Aile Planlaması

Sağlık Eğitimi Final 2020 Soruları

1. Bireysel ihtiyaçlar belirlenerek bire bir yapılan eğitim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gurup eğitimi
B) Ferdi eğitimi
C) Toplum eğitimi
D) Araştırma
E) Gözlem

Cevap : B) Ferdi eğitimi

2. Özellikle hastalıklardan korunmada asıl yapılacak işler kişilerin kendilerinin alacakları önlemleri alması halk sağlığı eğitim başlıklarından hangisi ile ifade edilmektedir?

a) Kişi çevresi ile bir bütündür
b) Koruma tedaviden üstündür
c) Yaşam, doğum öncesinden ölüme kadar bir bütündür
d) Sağlık hizmetlerinde halkçılık esastır
e) Herkes kendi sağlığından sorumludur

Cevap : e) Herkes kendi sağlığından sorumludur

3. Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi etkileyen faktörler arasında yer alan “öğrenme yöntemi ile ilgili etkenler” den biri değildir?

A) öğrenmeye ayrılan zaman
B) öğrenilen konunun yapısı
C) zeka
D) geri bildirim
E) öğrencinin aktif katılımı

Cevap : C) zeka

4. “Bireylere belli bir beceri kazandırarak onları üretici konuma getirmek; endüstri, tarım, sanayi ve hizmet alanlarında toplumun gereksinimi olan insan gücünü yetiştirmek” eğitimin hangi işlevi

tarafından gerçekleştirilir?
A) Eğitimin Toplumsal İşlevi
B) Eğitimin Siyasal İşlevi
C) Eğitimin Ekonomik İşlevi
D) Eğitimin Felsefi İşlevi
E) Eğitimin Bireyi Geliştirme İşlevi

Cevap : C) Eğitimin Ekonomik İşlevi

5. ’’ Eğitim kurumlarının toplumsal, siyasal ve ekonomik işlevlerini yerine getirebilmesi için bireyin zihinsel, bedensel ve duygusal yönden gelişmesini sağlamak’’ eğitimin hangi işlevi tarafından gerçekleştirilir?

A) Eğitimin Toplumsal İşlevi
B) Eğitimin Siyasal İşlevi
C) Eğitimin Ekonomik İşlevi
D) Eğitimin Felsefi İşlevi
E) Eğitimin Bireyi Geliştirme işlevi

Cevap : E) Eğitimin Bireyi Geliştirme işlevi

6. Aşağıdakilerden hangisi öğrenmenin özelliklerinden değildir?

a) Bir süre devam etmeli, kalıcı olmalı
b) Değişen davranışlar gözlenebilmelidir
c) Öğrenme davranışta bir değişikliktir
d) Bir süre devam etmeli,geçici olmalıdır
e) Yaşantı sonucu meydana gelen bir değişikliktir

Cevap : d) Bir süre devam etmeli,geçici olmalıdır

7. Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminde kullanılan soru-cevap yönteminin kullanım amaçlarından biri değildir?

a) Eğitime katılımı sağlama
b) Katılımcıların hayal güçlerini kullanmalarını sağlama
c) Daha önceden öğrenilenleri gözden geçirme
d) Öğrenilenleri kontrol etme
e) Eğitimden önce katılımcıların bildiklerini tazeleme

Cevap : b) Katılımcıların hayal güçlerini kullanmalarını sağlama

8. Aşağıdakilerden hangisi yaygın eğitimin özelliklerinden biri değildir?

a) Belli bir yaş yoktur.
b) Kademe ve ön koşulluk yoktur.
c) Bireyin amaçları vardır
d) Yaş bellidir
e)Halk eğitimi,dershaneler,özel kurumlar,hizmet içi eğitim kursları vs. vardır.

Cevap : d) Yaş bellidir

9. Öğrenme üçgenine göre insanlar sadece okuma ile öğrendiklerinin yüzde (%) kaçını hatırlayabilmektedir?

a) %90
b) %50
c)%70
d) %10
e) %20

Cevap : d) %10

10. Toplumdaki bireyleri mevcut siyasal düzene bağlı yurttaşlar olarak yetiştirmek eğitimin hangi işlevi tarafından gerçekleştirilir?

a) Eğitimin Toplumsal işlevi
b) Eğitimin Siyasal işlevi
c) Eğitimin Ekonomik işlevi
d) Eğitimin Felsefi İşlevi
e) e Eğitimin Bireyi Geliştirme işlevi

Cevap : b) Eğitimin Siyasal işlevi

11. Düşük ve orta gelirli ülkeler dünya gelirinin % (yüzde) kaçını oluşturmaktadır?

a) %60
b) %90
c) %80
d) %75
e) %84

Cevap :

12. Aşadakilerden hangisi Eğitimin Araç Gereçleri Seçilirken Dikkat Edilmesi Gereken Konulardan biri değildir?

a) Aracın ekonomik olmasına dikkat edilmelidir
b) Materyal eğitime katılımı sağlayabilmelidir.
c) Materyalin içerdiği bilgiler eski olabilir
d) Materyal güdüleyici ve ilgi çekici nitelikte olmalıdır.
e) Eğitimci materyalin nasıl kullanılacağını bilmelidir.

Cevap : c) Materyalin içerdiği bilgiler eski olabilir

13. Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminde eğiticinin niteliklerinden biri değildir?

a) Eğitici halkın tanıdığı bir kişi olmalıdır.
b) Eğitici halkın inandığı bir kişi olmalıdır
c) Eğitici, eğittiği kişilere karşı saygısızca davranabilir.
d) Eğitici, eğitim yaptığı kişilerin kültürünü bilmelidir.
e) Eğitici, eğitim yaptığı kişilerin sorunlarını bilmelidir

Cevap : c) Eğitici, eğittiği kişilere karşı saygısızca davranabilir.

14. Aşağıdakilerden hangisi bireysel eğitim metotlarından değildir?

a) Ev ziyaretlerinde ziyaretçi hemşirenin evdeki diğer kişileri eğitmesi
b) Afişler ile toplumun eğitilmesi
c) Hekimin muayene bitiminde hastayı eğitmesi
d) Hekimin muayene sırasında hastayı eğitmesi
e) Ev ziyaretlerinde ziyaretçi hemşirenin ev kadınını eğitmesi

Cevap : b) Afişler ile toplumun eğitilmesi

15. Aşağıdakilerden hangisi temel sağlık eğitimi konularında yer alan “çevre sağlığı “ eğitimi altında incelenmez?

a) Kazalardan korunma eğitimi
b) Temiz su temini
c) Katı atıkların zararsızlaştırılması
d) Sıvı atıkların zararsızlaştırılması
e) Vektörlerle savaş

Cevap : a) Kazalardan korunma eğitimi

16. Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi etkileyen faktörler arasında yer alan “öğrenme yöntemi ile ilgili etkenler” den biridir?

A) Yaş
B) Geri bildirim
C) Güdüleme
D) Dikkat
E) Zeka

Cevap : B) Geri bildirim

17. Öğrenilenin gözlenebilir hâle dönüşmesi” olarak açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Refleks
b) içgüdü
c) Davranış
d) Performans
e)Gözlem

Cevap : d) Performans

18. Belirli sayıda kişilerin bir araya gelerek oluşturdukları gruplara yapılan eğitim türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gözlem
b) Ferdi eğitim
c) Toplum eğitimi
d) Grup eğitimi
e) Araştırma

Cevap : d) Grup eğitimi

19. Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitimde kullanılan görsel araç gereçlerden biri değildir?

a) Radyo
b) Kitap
c) Poster
d) Broşür
e) Resim

Cevap : a) Radyo

20. Canlının gözlenebilen ya da gözlenemeyen açık ya da örtük etkinliklerinin tümüne” ne ad verilir?

a) Davranış
b) Performans
c) İçgüdü
d) Refleks

e) Gözlem

Cevap : a) Davranış

21. Aşağıdakilerden hangisi temel sağlık eğitimi konularında yer alan “kişisel hijyen” eğitimi altında incelenmez?

a) Temizlik
b) İlk yardım
c) Beslenme
d) Giyinme
e) Dinlenme

Cevap : b) İlk yardım

22. Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminde kullanılan beyin fırtınası yönteminin olumlu yönlerinden biri değildir?

a) Katılımcıların hayal güçlerini kullanmalarını sağlama.
b) Sorun çözme.
c) Yaratıcı düşünceleri ortaya çıkarmayı sağlama.
d) Çok sayıda fikri, bir grup katılımcıdan kısa sürede elde etme.
e) Gerçek yaşama benzeme.

Cevap : e) Gerçek yaşama benzeme.

23. Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi etkileyen faktörler arasında yer alan “öğrenme malzemesi ile ilgili etkenler” den biridir?

A) Yaş
B) Geri bildirim
C) Anlamsal Çağrışım
D) Dikkat
E) Zeka

Cevap : C) Anlamsal Çağrışım

24.Yapılan eğitimin toplumu kapsamasını amaçlayan eğitim türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gurup eğitimi
B) Ferdi eğitimi
C) Toplum eğitimi
D) Araştırma
E) Gözlem

Cevap : C) Toplum eğitimi

25.Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminde kullanılan radyo programlarının yararlarından biri değildir?

a) Tek yönlü bir iletişim aracıdır.
b) Erişimi kolay ve ucuzdur
c) Büyük kitlelere aynı oranda ulaşılmasını sağlar
d) Başka bir işle uğraşılırken de yararlanılabilir
e) İstenildiğinde kayıt yapıp tekrar kullanma olasılığı yüksektir

Cevap : a) Tek yönlü bir iletişim aracıdır.

26.Aşağıdakilerden hangisi sürekli mesleki gelişim ilkeleri arasında yer almaz?

A) Mesleksel becerilerini güne uygun tutmak.
B) Eski bilgilerini değiştirmemek.
C) Mesleksel becerilerini güne uygun olarak sürdürmek.
D) Mesleksel becerilerini güne uygun olarak geliştirmek.
E) Mesleki gelişimine uygun olarak kariyer sürecini yönetmek.

Cevap : B) Eski bilgilerini değiştirmemek.

27.Aşağıdakilerden hangisi formal eğitimin özelliklerinden biri değildir?

A) Amaç ve kuralları önceden belirlenir.
B) Formal eğitim, eğitimin kurumsallaştırılmış halidir.
C) Profesyonel kişiler tarafından verilir.

D) Planlı ve programlı olarak yürütülen eğitimdir
E) Bir amaca ve plana bağlı olmadan yaşam içinde kendiliğinden gerçekleşen eğitimdir.

Cevap : E) Bir amaca ve plana bağlı olmadan yaşam içinde kendiliğinden gerçekleşen eğitimdir.

28.Aşağıdaki bilgilerden hangisi öğrenmenin özelliklerinden biri değildir?

A) Herhangi bir olayın ya da durumun öğrenme adını alması için değişikliğin nispeten sürekli olmalıdır
B) Yaşantı sonucu meydana gelen bir değişikliktir.
C) Öğrenme davranışta bir değişikliktir. Bu değişiklik iyiye doğru olabileceği gibi kötüye doğruda olabilir.
D) Öğrenme sadece mental değişmedir bu yüzden gözlem yapılması olanaksızdır.
E) Değişen davranışlar gözlenebilmelidir.

Cevap : D) Öğrenme sadece mental değişmedir bu yüzden gozlem yapılması olanaksızdır.

29.Sağlık eğitiminin başarılı olması için toplumda o konuyla ilgili herkesin eğitilmesi gerekliliği eğitiminin hangi

A) Süreklilik
B) Eğiticinin niteliği
c)Toplumda herkesi kapsama zorunluluğu
D) Seçicilik
E Uygulanabilirlik

Cevap : c)Toplumda herkesi kapsama zorunluluğu

30.”Toplumun sürekliliğini ve gelişimini sağlayacak bireyler yetiştirmek” eğitimin hangi işlevi tarafından gerçekleştirilir?

A) Eğitimin toplumsal işlevi
B) Eğitimin ekonomik işlevi
c)Egitimin siyasal işlevi
D) Eğitimin bireyi geliştirme işlevi
E) Egitimin felsefi işlevi

Cevap : A) Eğitimin toplumsal işlevi

31.Aşağıdakilerin hangisinde sağlık eğitiminde kullanılan araç gereçlerin eğitime etkisindeki rolü yanlış olarak belirtilmiştir.

A) Somut kavramları soyutlaştırır
B) içeriği basitleştirerek anlaşılmalarını kolaylaştırır.
C) Araç gereçler zamandan tasarruf sağlar.
D) öğrenilen bilgilerin kolayca hatırlamasını sağlar.
E) Eğitilenlerin bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olur

Cevap : A) Somut kavramları soyutlaştırır

32. Aşağıdakilerden hangisi sürekli eğitimin özelliklerinden biri değildir?

a) Sadece mezuniyet öncesi bilgilerini arttırmak.
b) Kendilerini eğitme sürecidir.
c) Görgü ve bilgilerini bir amaca yönelmiş olarak sürekli şekilde artırmak.
d) Mezuniyet öncesi ve sonrası bilgilerini arttırmak
e) Bilgilerini sürekli ve planlı şekilde artırmak.

Cevap : a) Sadece mezuniyet öncesi bilgilerini arttırmak.

33.Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitimini etkileyen dışsal etmenlerden değildir?

a) Sosyal etmenler
b) Kültürel etmenler
c) Fizyolojik etmenler
d) Ekonomik etmenler
e) Toplumsal etmenler

Cevap : c) Fizyolojik etmenler

34.Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitimini etkileyen içsel etmenlerden biridir?

A) Psikolojik etmenler

B) Sosyal etmenler
C) Kültürel etmenler
D) Toplumsal etmenler
E) Ekonomik etmenler

Cevap : A) Psikolojik etmenler

35.Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi etkileyen faktörler arasında yer alan “öğrenen ile ilgili etkenler” den biri değildir?

A) Yaş
B) Zeka
C) Güdüleme
D) Dikkat
E) Geri bildirim

Cevap : E) Geri bildirim

Tıbbi Dokumantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dökümantasyon Facebook Grubu
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!