Sağlık Eğitimi Vize 2022 Deneme Sınavı -2

#1. Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminde kullanılan bilgisayarın yararlarından biri değildir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitimde kullanılan görsel araç gereçlerden biri değildir?

#3. Bireysel ihtiyaçlar belirlenerek birebir yapılan eğitim türü aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminde kullanılan soru-cevap yönteminin kullanım amaçlarından biri değildir?

#5. Öğrenme üçgenine göre insanlar göreme ve duyma ile öğrendiklerinin yüzde (%) kaçını hatırlayabilmektedir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminde kullanılan gösteri ( demonstrasyon ) yönteminin sınırlılıklarından biri değildir?

#7. “İnsanın akıl yoluyla dünyayı ve evreni anlamaya ve aydınlatmaya çalışması; koşulsuz sorgulaması” eğitimin hangi işlevi ile gerçekleştirilir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin açık işlevleri arasında yer almaz?

#9. Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminde kullanılan beyin fırtınası yönteminin olumlu yönlerinden biri değildir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi temel sağlık eğitimi konularında yer alan “çevre sağlığı” eğitimi altında incelenmez?

#11. Yapılan eğitimin toplumu kapsamasını amaçlayan eğitim türü aşağıdakilerden hangisidir?

#12. Öğrenme üçgenine göre insanlar göstererek ve söyleyerek ile öğrendiklerinin yüzde (%) kaçını hatırlayabilmektedir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminde kullanılan tartışma yönteminin sınırlılıklarından biri değildir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin gizli işlevleri arasında yer almaz?

#15. Halk eğitiminin çok yavaş gelişen bir süreç olması toplum eğitiminin hangi özelliği ile ilgilidir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminde eğiticinin niteliklerinden biri değildir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminde kullanılan televizyon ve videonun yararlarından biri değildir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminde kullanılan drama tekniğinin olumlu yönlerinden biri değildir?

#19. Öğrenme üçgenine göre insanlar sadece okuma ile öğrendiklerinin yüzde (%) kaçını hatırlayabilmektedir?

#20. Sağlık eğitiminde öğretilen şeyin uygulanabilir olması şartı eğitiminin hangi özelliği ile ilgilidir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Sağlık Eğitimi Vize 2022 Deneme Sınavı -2

Sağlık Eğitimi Vize 2022 Deneme Sınavı -2

 

Sağlık Eğitimi Vize 2022 Deneme Sınavı -2

“İnsanın akıl yoluyla dünyayı ve evreni anlamaya ve aydınlatmaya çalışması; koşulsuz sorgulaması” eğitimin hangi işlevi ile gerçekleştirilir?

A) Eğitimin toplumsal işlevi
B) Eğitimin siyasal işlevi
C) Eğitimin ekonomik işlevi
D) Eğitimin felsefi işlevi
E) Eğitimin bireyi geliştirme işlevi

Cevap : D) Eğitimin felsefi işlevi

Aşağıdakilerden hangisi eğitimin açık işlevleri arasında yer almaz?

A) Toplumsal
B) Statü kazandırma
C) Ekonomik
D) Felsefi
E) Siyasal

Cevap : B) Statü kazandırma

Aşağıdakilerden hangisi eğitimin gizli işlevleri arasında yer almaz?

A) Eğitimin statü kazandırma işlevi
B) Eğitimin eş seçme işlevi
C) Eğitimin tanıdık sağlama işlevi
D) Eğitimin çocuk bakıcılığı işlevi
E) Eğitimin toplumsal İşlevi

Cevap : E) Eğitimin toplumsal İşlevi

Son yıllarda “………………………” ya da “yetişkin eğitimi” gibi kavramların kullanılması da yaygınlaşmaktadır.

Cevap : sürekli yetişkin eğitimi

……………..süreklidir.

Cevap : Gelişim

Eğitimin işlevleri…………..ve gizli işlevler şeklinde iki ana başlık altında incelenebilir.

Cevap : açık

Eğitimin…………………. ni toplumsal, ekonomik, siyasal, felsefi ve bireysel olmak üzere beş başlıkta toplayabiliriz.

Cevap : açık işlevler

Sağlık Eğitiminde Kullanılacak Araç Ve Gereçler

Öğrenme üçgenine göre insanlar sadece okuma ile öğrendiklerinin yüzde (%) kaçını hatırlayabilmektedir?

A) %90
B) %50
C) %70
D) %10
E) %20

Cevap : D) %10

Öğrenme üçgenine göre insanlar göreme ve duyma ile öğrendiklerinin yüzde (%) kaçını hatırlayabilmektedir?

A) %90
B) %50
C) %70
D) %10
E) %20

Cevap : B) %50

Öğrenme üçgenine göre insanlar göstererek ve söyleyerek ile öğrendiklerinin yüzde (%) kaçını hatırlayabilmektedir?

A) %90
B) %50
C) %70
D) %10
E) %20

Cevap : C) %70

Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitimde kullanılan görsel araç gereçlerden biri değildir?

A) Radyo
B) Kitap
C) Poster
D) Broşür
E) Resim

Cevap : A) Radyo

Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminde kullanılan televizyon ve videonun yararlarından biri değildir?

A) Motivasyonu artırır.
B) Eğitim yeri sorunu kısmen ortadan kalkar.
C) Diğer materyallere göre oldukça pahalıdır.
D) Kısa sürede yoğun bilgi aktarılabilir.
E) Gerek grup gerekse birey eğitimlerinde kullanılabilir.

Cevap : C) Diğer materyallere göre oldukça pahalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminde kullanılan bilgisayarın yararlarından biri değildir?

A) Eğitilenlerin aktif katılımını sağlar.
B) Kişi, eğitildiği konu ile ilgili sorularına cevap bulabilir.
C) Görsel ve işitsel etkinin ötesinde uygulama yapma olanağı verir.
D) Kişisel öğrenme ortamında rahatlıkla çalışılır.
E) Eğitim her ortamda verilemez.

Cevap : E) Eğitim her ortamda verilemez.

En iyi öğretim, ………………….. ve basitten karmaşığa doğru giden öğretimdir.

Cevap : somuttan soyuta

 …………. ve projeksiyon makinesi projeksiyonlu görsel sunum araçlarındandır.

Cevap : Datashow

Konu işlenirken ……………….ne zaman ve nasıl kullanılacağı önceden belirlenmelidir.

Cevap : araç gerecin

Bilgisayarların ( özellikle tablet vb. ) …………….. bir araç olması eğitimde önemli bir unsur oluşturmaktadır.

Cevap : kolay taşınabilir

Sağlık Eğitimi Vize Ünite Soruları

Sağlık Eğitimi Yöntemleri – 1

Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminde eğiticinin niteliklerinden biri değildir?

A) Eğitici halkın tanıdığı bir kişi olmalıdır.
B) Eğitici halkın inandığı bir kişi olmalıdır.
C) Eğitici, eğittiği kişilere karşı saygısızca davranabilir.
D) Eğitici, eğitim yaptığı kişilerin kültürünü bilmelidir.
E) Eğitici, eğitim verdiği kişilerin sorunlarını bilmelidir.

Cevap : C) Eğitici, eğittiği kişilere karşı saygısızca davranabilir.

Bireysel ihtiyaçlar belirlenerek birebir yapılan eğitim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Grup eğitimi
B) Ferdî eğitimi
C) Toplum eğitimi
D) Araştırma
E) Gözlem

Cevap : B) Ferdî eğitimi

Yapılan eğitimin toplumu kapsamasını amaçlayan eğitim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Grup eğitimi
B) Ferdî eğitimi
C) Toplum eğitimi
D) Araştırma
E) Gözlem

Cevap : C) Toplum eğitimi

Halk eğitiminin çok yavaş gelişen bir süreç olması toplum eğitiminin hangi özelliği ile ilgilidir?

A) Uygulanabilirlik
B) Süreklilik
C) Toplumda herkesi kapsama zorunluluğu
D) Seçicilik
E) Eğiticinin niteliği

Cevap : B) Süreklilik

Sağlık eğitiminde öğretilen şeyin uygulanabilir olması şartı eğitiminin hangi özelliği ile ilgilidir?

A) Uygulanabilirlik
B) Süreklilik
C) Toplumda herkesi kapsama zorunluluğu
D) Seçicilik
E) Eğiticinin niteliği

Cevap : A) Uygulanabilirlik

Kişilerde sağlık bilgi düzeyini artırmak gibi amaçlara ulaşmak için kullanılan yöntemlere ………………….. yöntemleri adı verilir.

Cevap : sağlık eğitimi

Halk eğitimi …………………….. gelişen bir süreçtir.

Cevap : çok yavaş

……………….., belirli sayıda kişilerin bir araya gelerek oluşturdukları gruplara yapılan eğitimdir.

Cevap : grup eğitimi

………………….., yapılan eğitimin toplumu kapsamasını amaçlar.

Cevap : Toplum eğitimi

…………………., sağlıkla ilgili kamuoyu yaratmada ve ulusal kampanyaların yürütülmesinde oldukça etkilidir.

Cevap : Kitle iletişim araçları

Sağlık Eğitimi Yöntemleri – 2

Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminde kullanılan soru-cevap yönteminin kullanım amaçlarından biri değildir?

A) Eğitime katılımı sağlama
B) Katılımcıların hayal güçlerini kullanmalarını sağlama
C) Daha önceden öğrenilenleri gözden geçirme
D) Öğrenilenleri kontrol etme
E) Eğitimden önce katılımcıların bildiklerini tazeleme

Cevap : B) Katılımcıların hayal güçlerini kullanmalarını sağlama

Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminde kullanılan beyin fırtınası yönteminin olumlu yönlerinden biri değildir?

A) Katılımcıların hayal güçlerini kullanmalarını sağlama
B) Sorun çözme
C) Yaratıcı düşünceleri ortaya çıkarmayı sağlama
D) Çok sayıda fikri, bir grup katılımcıdan kısa sürede elde etme
E) Gerçek yaşama benzeme

Cevap : E) Gerçek yaşama benzeme

Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminde kullanılan tartışma yönteminin sınırlılıklarından biri değildir?

A) Uzun süre gerektirir.
B) Herkes tartışmaya eşit şekilde katılmayabilir.
C) İyi kontrol edilmezse beklenmedik sonuçlar doğurabilir.
D) Kısa sürede sonuca ulaşılır.
E) Kalabalık gruplarda uygulanması zordur.

Cevap : D) Kısa sürede sonuca ulaşılır.

Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminde kullanılan gösteri ( demonstrasyon ) yönteminin sınırlılıklarından biri değildir?

A) Gösteri sırasında fazla zaman harcanır.
B) Gösterinin hazırlanması zaman alabilir.
C) Gösteri sırasında katılımcıların dikkati canlı tutulamazsa etkisiz olabilir.
D) İyi bir gösterinin hazırlanması çok iyi bilgi ve beceri sahibi olmayı gerektirir.
E) Becerilerin kazanılmasında etkilidir.

Cevap : E) Becerilerin kazanılmasında etkilidir.

Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminde kullanılan drama tekniğinin olumlu yönlerinden biri değildir?

A) Akıcı konuşmayı geliştirir.
B) Kişinin kendine olan güvenini artırır.
C) Hazırlanması ve uygulanması zaman alıcıdır.
D) Anlama yeteneğini ve yaratıcılığı artırır.
E) Eğitimi sıkıcılıktan kurtarır, zevkli hâle getirir.

Cevap : C) Hazırlanması ve uygulanması zaman alıcıdır.

Zamanın kısıtlı olduğu eğitimlerde ………………… etkin bir yöntem değildir.

Cevap : grup tartışması

Gösteri, eğitimcinin herhangi bir konuyu katılımcıların önünde birtakım ……………………..kullanarak açıklamasıdır.

Cevap : araç ve gereçler

Örnek olay, ……………… karşılaşılan problemlerin eğitim ortamında çözülmesi yoluyla öğrenmenin sağlanmasıdır.

Cevap : gerçek hayatta

 …………….., bir konu üzerinde kişileri düşünmeye yöneltmek, iyi anlaşılmayan noktaları açıklamak ve verilen bilgileri pekiştirmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir.

Cevap : Tartışma

Anlatım-sunum, demonstrasyon, …………., danışmanlık, görüşme gibi yöntemler bireysel ve küçük grup eğitimlerinde kullanılır.

Cevap : soru-cevap

Sağlık Eğitimi Vize 2022 Deneme Sınavı -2

Tıbbi Dökümantasyon Facebook Grubu Sağlık Eğitimi

Sağlık Eğitimi Vize 2022 Deneme Sınavı -1

Editor

Editör

You cannot copy content of this page - LOLONOLO
%d blogcu bunu beğendi: