Yönetim Muhasebesi

Yönetim Muhasebesi

Vize 2022 Final 2022
2022 Vize Deneme -1 2022 Final Deneme -1
2022 Vize Deneme -2 2022 Final Deneme -2
2022 Vize Deneme -3 2022 Final Deneme -3
2022 Vize Deneme -4 2022 Final Deneme -4
2022 Vize Deneme -5 2022 Final Deneme -5
2022 Vize Deneme -6 2022 Final Deneme -6
2022 Vize Deneme -7 2022 Final Deneme -7
2022-2023 Vize Soruları 2022 Final Deneme -8
2022 Final Deneme -9
2022 Final Deneme -10
Final Soruları
2022 Vize 2022 Final
Ünite -1 Ünite -8
Ünite -2 Ünite -9
Ünite -3 Ünite -10
Ünite -4 Ünite -11
Ünite -5 Ünite -12
Ünite -6 Ünite -13
Ünite -7 Ünite -14

Yönetim Muhasebesi Final Soruları

Aşağıdaki maliyetlerden hangisi karma maliyet özelliği taşımaktadır?

A-Genel üretim maliyeti
B-Şirket yöneticisinin maaşı
C-Üretimde kullanılan hammadde maliyeti
D-Fabrika binasının kirası
E-Endirekt işçilik ücreti

Cevap : A-Genel üretim maliyeti

Kartal imalat işletmesi tek tip mamul üretip satmaktadır. İşetme imalatını yaptığı ürünlerin birimini 60 liraya üretmekte 130 liraya satmaktadır. İşletme dönem boyunca 4.000.000 lira sabir maliyete katlanmaktadır.
İşletmenin kar fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A-K=70X – 4.600.000
B-K=70X + 4.000.000
C-K=4.200.000 – 70X
D-K=4.500.000 + 70X
E-K=70X – 4.000.000

Cevap : E-K=70X – 4.000.000

Aşağıdakilerden hangisi işletme yönetiminin yürütme fonksiyonuna örnek olarak verilemez?

A-Sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin astları tarafından kullanımı gözetiminde bulundurarak, verimsizli ve savurganlık ortaya çıkmasını önlemek
B-Yönetimi altında bulunan kişi ve gruplar arasındaki tartışma ve sürtüşmelerde hakemlik yapmak
C-Yazılı ve sözlü emirler vermek
D-Bölümlerde çalışacak personeli seçmek
E-Ortaya çıkan anlık sorunlara ivedilikle çözüm bulmak

Cevap : D-Bölümlerde çalışacak personeli seçmek

Yıldırım imalat işletmesinin geçtiğimiz yıla ilişkin maliyet ve stok bilgileri aşağıdadır:

Satışlar 5.000.000
Satış iade ve indirimler 700.000
Direkt işçilik maliyeti 560.000
Dönem içi hammadde alışları 944.000
Endirekt işçilik maliyeti 240.000
Bakım onarım maliyeti, fabrika makineleri 48.000
Reklam gideri 720.000
Sigorta, fabrika makineleri 6.400
Satış elemanlarının maaşı 400.000
Kira gideri, fabrika binası 160.000
Malzeme maliyeti 33.600
Amortisman gideri, ofis teçhizatı 24.000
Amortisman gideri, fabrika teçhizatı 152.000
Dönem Başı Dönem Sonu
Hammadde Stoku 56.000 120.000
Yarı mamul Stoku 80.000 40.000
Mamul Stoku 160.000 280.000

İşletmenin önceki yıl üretime yüklediği hammadde maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A-1.000.000
B-176.000
C-880.000
D-1.064.000
E-1.200.000

Cevap : C-880.000

Yönetim Muhasebesi Final Soruları

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A-Yönetim muhasebesi tarafından hazırlanan raporlar çoğunlukla yıllık olarak hazırlanır
B-Yönetim muhasebesinde yapılan her işlemin mutlaka bu işlemi kanıtlayıcı yasal bir belgeye dayandırılması esastır
C-Düzeltici denetim; işletmelerin planlarında sapmaların olup olmadığı, bu sapmaların ortadan kaldırılarak gelecekte tekrar ortaya çıkması durumunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla gerçekleşitirilmektedir
D-Yönetim muhasebesi tarafından hazırlanan raporlar işletmenin tümüne ait raporlardır
E-Finansal muhasebe gelecek dönem verileri ile çalışır

Cevap : C-Düzeltici denetim; işletmelerin planlarında sapmaların olup olmadığı, bu sapmaların ortadan kaldırılarak gelecekte tekrar ortaya çıkması durumunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla gerçekleşitirilmektedir

Talya işletmesi, üretiminde kullanmak üzere yeni teknoloji bir makine alıp almamakla ilgili karar vermeye çalışmaktadır. Yeni makine alması durumunda, işletmenin 6.080.000 lira olan yıllık sabit maliyeti 360.000 lira artacak ancak birim değişken maliyeti 144 liradan 96 liraya düşecektir. 240 lira olan birim satış fiyatında ve 400.000 adet yıllık satış hacminde yakın zamanda değişiklik beklenmemektedir. İşletmenin makine yenileme kararı alması durumunda kar fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olacaktır?

A-K=96X + 6.440.000
B-K=144X – 6.440.000
C-K=96X + 6.080.000
D-K=96X – 6.080.000
E-K=144X + 6.080.000

Cevap : B-K=144X – 6.440.000

XYZ işletmesi, üretiminde kullanmak üzere yeni teknoloji bir makine alıp almamakla ilgili karar vermeye çalışmaktadır. Yeni makine alması durumunda, yeni yatırımın toplam maliyeti 1.600.000 lira olacak ve işletmenin 8.000.000 lira olan yıllık sabit maliyeti 720.000 lira artacak. Bununla birlikte, birim değişken maliyeti 320 liradan 160 liraya düşecektir. 400 lira olan birim satış fiyatında ve 500.000 adet yıllık satış hacminde yakın zamanda değişiklik beklenmemektedir. İşletmenin tamamen öz kaynakları ile finanse edeceği bu yatırım için öngörmüş olduğu minimum yatırım karlılığı %50 olarak belirlenmiştir. İşletmenin söz konusu makine ile ilgili yatırımı gerçekleştirme kararı alması durumunda birim katkı payı aşağıdakilerden hangisi olacaktır?

A-80 lira
B-400 lira
C-320 lira
D-240 lira
E-160 lira

Cevap : D-240 lira

Manolya işletmesi yılın üçüncü çeyreğinde satışları maksimum seviyeye ulaşan mevsimsel bir ürün üretip satmaktadır. Aşağıda işletmenin gelecek yıla ilişkin bilgileri yer almaktadır. İşletme, birimi 8 liradan sattığı tek bir ürün üretmektedir. Gelecek 4 çeyreğe ilişkin bütçelenmiş satış bilgileri aşağıdaki gibidir. Tüm satışlar kredilidir.

2.Yıl
Adet 1.Çeyrek 2.Çeyrek 3.Çeyrek 4.Çeyrek
Bütçelenmiş Satışlar 120.000 180.000 300.000 150.000

İşletmenin 2.faaliyet yılına ilişkin bütçelenmiş satış geliri aşağıdakilerden hangisidir?

A-9.600.000 lira
B-3.600.000 lira
C-5.200.000 lira
D-4.800.000 lira
E-6.000.000 lira

Cevap : E-6.000.000 lira

Yönetim Muhasebesi Final Soruları

Verda işletmesi, 80.000 birim üretim kapasitesine sahip tek bir ürünün imalatını yapan küçük bir işletmedir.

Dönem başı mamul stoku 0
Üretilen mamul miktarı 40.000 adet
Satılan mamul miktarı 32.000 adet
Dönem sonu mamul miktarı 8.000 adet
Birim satış fiyatı 400 lira
Üretim maliyetleri
Birim değişken maliyetler:
Direkt ilk madde ve malzeme 88 lira
Direkt işçilik 48 lira
Değişken genel üretim maliyeti 24 lira
Toplam sabit genel üretim maliyeti 960.000 lira
Satış ve genel yönetim maliyetleri:
Birim değişken maliteti 16 lira
Toplam sabit maliyet 560.000 lira

İşletmenin mamul maliyetinin belirlenmesinde, değişken maliyet yönetimi kullanması durumunda birim mamul maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A-200 lira
B-232 lira
C-208 lira
D-160 lira
E-184 lira

Cevap : D-160 lira

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin özellikleri arasında yer alır?

A-Stratejik yönetim işletme kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi için çaba gösterir
B-Stratejik yönetim üst düzey yöneticilere rehberlik eder
C-Stratejik yönetim işletmenin amaçlarını ön planda tutar
D-Stratejik yönetim işletmede çalışan herkes tarafından ortak olarak yerine getirilen bir fonksiyondur
E-Stratejik yönetim işletmeleri kapalı bir sistem olarak algılar

Cevap : A-Stratejik yönetim işletme kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi için çaba gösterir

Hasköy İşletmesinin 100.000 makine saati için ortaya çıkmasını beklediği tahmini genel üretim maliyeti 3.000.000 liradır. Bu tutarın 600.000 liralık kısmını değişken genelüretim maliyetleri, 2.400.000 liralık kısmını sabit genel üretim maliyetleri oluşturmaktadır. Hasköy işletmesinin bütçe hazırlanmış olan döneme ilişkin fiili verileri aşağıdaki gibidir:

Fiili makine saati 84.000
Fiili üretim seviyesi için harcanması gerekli makine saati 80.000
Fiili sabit genel üretim maliyeti:
Amortisman 800.000 lira
Ücret 776.000
Sigorta 288.000
Toplam fiili genel üretim maliyeti 2.464.000 lira

Sabit genel üretim maliyeti bütçe sapması aşağıdakilerden hangisidir?

A-56.000 lira olumlu
B-64.000 lira olumlu
C-64.000 lira olumsuz
D-80.000 lira olumlu
E-56.000 lira olumsuz

Cevap : C-64.000 lira olumsuz

Yönetim Muhasebesi Final Soruları

12) Ada işletmesi, tek bir mamülün üretimini gerçekleştiren küçük bir işletmedir. Değişken genel üretim maliyeti, mamullere direkt işçilik saati temel alınarak yüklenmektedir. İşletmenin bir birim mamul için oluşturmuş olduğu standart maliyetler aşağıdaki gibidir:

Direkt ilk madde ve malzeme: 24g x 1lira/g 24 lira

Ağustos ayı içerisinde işletme tarafından 1.200 birim mamul üretilmiş ve üretime ilişkin fiili maliyetler aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

Direkt ilk madde ve malzeme alışları
36.000g x 1,2 lira/g
43.200 lira
Üretimde kullanılan direkt ilk madde ve
malzeme
28.000 g

Ağustos ayına ilişkin direkt ilk madde ve malzeme fiyat sapması nedir?

A-5.600 lira olumsuz
B-2.800 lira olumlu
C-7.200 lira olumsuz
D-5.600 lira olumlu
E-7.200 lira olumlu

Cevap : E-7.200 lira olumlu

13) Ada işletmesinin Ağustos ayına ilişkin doğrudan ilk madde ve malzeme miktarısapması nedir?

A-1.000 lira olumlu
B-960 lira olumsuz
C-960 lira olumlu
D-800 lira olumsuz
E-800 lira olumlu

Cevap : C-960 lira olumlu

Bahçeköy işletmesinin, 200.000 makine saati için ortaya çıkmasını beklediği tahmini genel üretim maliyeti 3.000.000 liradır. Bu tutarın 600.000 liralık kısmını değişken genel üretim maliyetleri, 2.400.000 liralık kısmını sabit genel üretim maliyetleri oluşturmaktadır.
Genel üretim maliyeti yükleme oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A-4,5 lira/ms
B-3 lira/ms
C-7,5 lira/ms
D-6 lira/ms
E-1,5 lira/ms

Cevap : E-1,5 lira/ms

Avrupa imalat işletmesi tek tip mamul üretip satmaktadır. İşletme imalatını yaptığı ürünlerin birimini 20 liraya üretmekte, 100 liraya satmaktadır. İşletme dönem boyunca 3.200.000 lira sabit maliyete katlanmaktadır.
İşletme gelecek dönem 10.000.000 lira kar elde etmeyi planlıyor ise kaç birim mamul satmalıdır?

A-100.000 adet
B-165.000 adet
C-85.000 adet
D-68.000 adet
E-125.000 adet

Cevap : B-165.000 adet

Kadıköy işletmesinin 200.000 makine saati için ortaya çıkmasını beklediği tahmini genel üretim maliyeti 1.500.000 liradır. Bu tutarın 300.000 liralık kısmını değişkenn genel üretim maliyetleri, 1.200.000 liralık kısmını sabit genel üretim maliyetleri oluşturmaktadır.
Değişken genel üretim maliyeti yükleme oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A-4,5 lira/ms
B-1,5 lira/ms
C-6 lira/ms
D-3 lira/ms
E-7,5 lira/ms

Cevap : E-7,5 lira/ms

Aşağıdakilerden hangisi sipariş maliyetine örnek olarak verilemez?

A-Sipariş veren elemanın maaşı
B-Teklif mektuplarının değerlendirilmesi
C-Gelen malların teslim alınması, ambalajlarının açılması ve muaynesi
D-Satın alma talep ve emirlerinin hazırlanması
E-Girişle ilgili muhasebe fişinin kesilmesi

Cevap : A-Sipariş veren elemanın maaşı

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede maksimum stok miktarını belirleyen etkenler arasında yer almaktadır?

A-İşletmenin, stoklarını tedarikçisinden sipariş verdiği andan itibaren ne kadar süre içerisinde bunları edinebildiği
B-Stok kalemlerinin özelliklerini yitirmeden saklanabileceği süre
C-İşletmenin sipariş usulü mü yoksa pekanede usulü mü çalışmakta olduğu
D-Satışların beklenen düzeyi
E-Alış ve üretim partilerinin asgari bir büyüklüğe sahip olma zorunluluğu

Cevap : B-Stok kalemlerinin özelliklerini yitirmeden saklanabileceği süre

Karşıyaka işletmesinin 31.12.2018 ve 31.12.2019 tarihli karşılaştırmalı bilançoları ve 2019 yılı gelir tablosu aşağıdaki gibidir. İşletmede 2019 yılında hiçbir demirbaşsatılmamıştır. İşletmede oluşan faiz giderleri için ödemeler finansman faaliyetlerinden nakit akışları olarak değerlendirilecektir.

31.12.2018 31.12.20219
Varlıklar Toplam 46.400 Toplam 59.920
Nakit 1.600 4.800
Alacaklar 11.200 12.800
Demirbaşlar (net) 38.400 49.600
Birikmiş Amortisman -4.800 -7.280
Yabancı kaynaklar Toplam 17.280 Toplam 29.520
Banka kredileri 9.120 23.920
Borç senetleri 7.680 4.800
Ödenecek vergi 480 800
Özsermaye Toplam 29.120 Toplam 30.400
Sermaye 25.600 22.400
Dağıtılmamış karlar 3.520 8.000
Toplam borç + özsermaye 46.400 59.920

2019 yılı Gelir Tablosu

hizmet gelirleri 32.000
-satılan hizmet mal. -20.000
hizmet karı 12.000
-amortisman dışı gider -3.200
-amortisman gideri -2.480
-faiz gideri -720
vergi öncesi kar 5.600
-vergi -800
net dönem karı 4.800

Karşıyaka işletmesinin 2019 yılında müşterilerden tahsilatı ne kadardır?

A-44.800 lira
B-24.400 lira
C-30.400 lira
D-32.00 lira
E-43.200 lira

Cevap : B-24.400 lira

Aşağıdakilerden hangisi mamul maliyeti olarak sınıflandırılamaz?

A-Üretimde kullanılan makinelerin amortismanı
B-Ustabaşının maaşı
C-Direkt işçilik
D-Yönetim ofisi sekreterinin maaşı
E-Hammadde

Cevap : D-Yönetim ofisi sekreterinin maaşı

Yönetim Muhasebesi Final Soruları

21) “M” işletmesinin 6 aylık verileri aşağıdaki gibidir:

Aylar Makine Saati Karma Maliyet
Ocak 6,400 50.000
Şubat 7,600 56.000
Mart 6,000 46.000
Nisan 6,200 48.000
Mayıs 8,000 58.000
Haziran 6,800 52.000

En yüksek ve en düşük noktalar yöneteminin kullanıldığı varsayıldığında birim değişken maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A-6
B-4
C-8
D-7
E-5

Cevap : A-6

Aşağıdaki kavramlardan hangisi “olağan işletme faaliyetleri kapamında satılmak için elde tutulan, satılmak üzere üretilmekte olan ya da üretim sürecinde veya hizmet sunumunda kullanılacak ilk madde ve malzeme şeklinde blunan varlıklar” şeklinde tanımlanmaktadır?

A-Maddi olmayan duran varlıklar
B-İştirakler
C-Pazarlanabilir menkul kıymetler
D-Stoklar
E-Maddi duran varlıklar

Cevap : D-Stoklar

…………, faaliyetlerin tek tek maliyet kalemleri olarak dikkate alındığı ve maliyetleme sisteminin bu şekilde gerçekleştirildiği bir sistemdir.
Boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A-Toplam kalite maliyeti
B-Kaizen maliyetleme
C-Faaliyet tabanlı maliyetleme
D-Stratejik yönetim
E-Ürün yaşam seyri maliyet sistemi

Cevap : C-Faaliyet tabanlı maliyetleme

Aşağıdakilerden hangisi alternatifler arasında farklılık gösteren maliyetler için kullanılmaktadır?

A-Hiçbiri
B-Batmış maliyetler
C-Fırsat maliyeti
D-Geçerli maliyetler
E-İhmal edilebilir maliyetler

Cevap : D-Geçerli maliyetler

Ada işletmesi, tek bir mamülün üretimini gerçekleştiren küçük bir işletmedir. Değişken genel üretim maliyeti, mamullere direkt işçilik saati temel alınarak yüklenmektedir. İşletmenin bir birim mamul için oluşturmuş olduğu standart maliyetler aşağıdaki gibidir:

Değişken genel üretim maliyeti 3,6 dis x 20 lira/dis 72 lira

Temmuz ayı içerisinde işletme tarafından 1.200 birim mamul üretilmiş ve üretime ilişkin fiili maliyetler aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

Direkt işçilik 4,000 dis x 39 lira/dis 156.000 lira
Toplam değişken genel üretim maliyeti 86.400 lira

Ağustos ayına ilişkin değişken genel üretim maliyeti bütçe sapması aşağıdakilerden hangisidir?

A-6.400 lira olumsuz
B-6.400 lira olumlu
C-2.400 lira olumsuz
D-Sapma yoktur
E-2.400 lira olumlu

Cevap : B-6.400 lira olumlu

“Her ne karar alınırsa alınsın, alınacak karardan etkilenmeyen maliyetler, …………. olarak tanımlanmaktadır.”
Boş bırakılen yere aşağıakilerden hangisi getirilmelidir?

A-Ek maliyetler
B-Geçerli maliyetler
C-İhmal edilebilir maliyetler
D-Batmış maliyetler
E-Fırsat maliyeti

Cevap : D-Batmış maliyetler

Yönetim Muhasebesi Final Soruları

Çam işletmesi, halihazırda üretimde kullanılan makinelerden biri yerine daha yüksek verimli başka bir makine satın almayı düşünmektedir.

Eski Makine Yeni Makine
Maliyetler 320.00 480.000
Birikmiş amortismanlar 80.000
Hurda değer (şu an) 64.000
Yıllık maliyet tasarrufu 120.000
Ekonomik ömür 10 yıl 10 yıl

Yeni makinenin alınması durumunda işletmenin sağlayacağı net avantaj nedir?

A-184.000 lira
B-248.000 lira
C-240.000 lira
D-272.000 lira
E-120.000 lira

Cevap : A-184.000 lira

Aşağıdakilerden hangisi asit-test oranı hesaplanmasında kullanılır?

A-Pazarlanabilir menkul kıymetler
B-Sermaye
C-Maddi duran varlıklar
D-Stoklar
E-Uzun vadeli borçlar

Cevap : A-Pazarlanabilir menkul kıymetler

 “…………. çıkan ve kalan stokları günü gününe izlendiği yöntemdir”
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A-Ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi
B-İlk giren ilk çıkar (FIFO) yöntemi
C-Sürekli (devamlı) envanter yöntemi
D-Dönem sonu (aralıklı) envanter yöntemi
E-Son giren ilk çıkar (LIFO) yöntemi

Cevap : C-Sürekli (devamlı) envanter yöntemi

Ada işletmesi, tek bir mamülün üretimini gerçekleştiren küçük bir işletmedir. Değişken genel üretim maliyeti, mamullere direkt işçilik saati temel alınarak yüklenmektedir. İşletmenin bir birim mamul için oluşturmuş olduğu standart maliyetler aşağıdaki gibidir:

Direkt işçilik 3,6 x 40 lira/dis 144 lira

Temmuz ayı içerisinde işletme tarafından 1.200 birim mamul üretilmiş ve üretime ilişkin fiili maliyetler aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

Direkt işçilik 4,000 dis x 39 lira/dis 156.000 lira

Ağustos ayına ilişkin doğrudan işçilik süre sapması aşağıdakilerden hangisidir?

A-12.800 lira olumlu
B-12.480 lira olumlu
C-12.800 lira olumsuz
D-12.480 lira olumsuz
E-12.000 lira olumlu

Cevap : A-12.800 lira olumlu

Ada işletmesi, tek bir mamülün üretimini gerçekleştiren küçük bir işletmedir. Değişken genel üretim maliyeti, mamullere direkt işçilik saati temel alınarak yüklenmektedir. İşletmenin bir birim mamul için oluşturmuş olduğu standart maliyetler aşağıdaki gibidir
Temmuz ayı içerisinde işletme tarafından 1.200 birim mamul üretilmiş ve üretime ilişkin fiili maliyetler aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:
Ağustos ayına ilişki doğrudan işçilik ücret sapması aşağıdakilerden hangisidir?

A-4.320 lira olumsuz
B-4.000 lira olumlu
C-4.000 lira olumsuz
D-4.320 lira olumlu
E-2.160 lira olumlu

Cevap : A-4.320 lira olumsuz

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A-Finansal muhasebe tarafından hazırlanan raporlar işletmenin tümüne ait raporlardır
B-Finansal muhasebe geçmiş dönem verileri ile çalışır
C-Yönetim muhasebesinde yapılan her işlemin mutlaka bu işlemi kanıtlayıcı bir belgeye dayandırılması esastır
D-Düzeltici denetim; işletmelerin planlarında sapmaların olup olmadığı, bu sapmaların ortadan kaldırılarak gelecekte tekrar ortaya çıkması durumunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla gerçekleşitirilmektedir
E-Finansal muhasebe tarafında hazırlanan raporlar çoğunlukla yıllık olarak hazırlanır

Cevap : C-Yönetim muhasebesinde yapılan her işlemin mutlaka bu işlemi kanıtlayıcı bir belgeye dayandırılması esastır

Yönetim Muhasebesi Final Soruları

Bostanlı işletmesinin 31.12.2015 ve 31.12.2016 tarihli karşılaştırmalı bilançoları ve 2016 yılı gelir tablosu aşağıdaki gibidir. İşletmede 2016 yılında hiçbir demirbaşsatılmamıştır. İşletmede oluşan faiz giderleri için ödemeler finansman faaliyetlerinden nakit akışları olarak değerlendirilecektir.

31.12.2015 31.12.20216
Varlıklar Toplam 23.200 Toplam 29.960
Nakit 800 2400
Alacaklar 5.600 6.400
Demirbaşlar (net) 19.200 24.800
Birikmiş Amortisman -2.400 -3.640
Yabancı kaynaklar Toplam 8.640 Toplam 14.760
Banka kredileri 4.560 11.960
Öden. aid. ve hiz. mal. 3.840 2.400
Ödenecek vergi 240 400
Özsermaye Toplam 14.560 Toplam 15.200
Sermaye 12.800 11.200
Dağıtılmamış karlar 1.760 4.000
Toplam borç + özsermaye 23.200 29.960

2016 yılı Gelir Tablosu

hizmet gelirleri 16.000
-satılan hizmet mal. -10.000
hizmet karı 6.000
-amortisman dışı gider -1.600
-amortisman gideri -1.240
-faiz gideri -360
vergi öncesi kar 2.800
-vergi -400
net dönem karı 2.400

Bostanlı işletmesinin 2016 yılında müşterilerden tahsilatı ne kadardır?

A-12.000 lira
B-16.000 lira
C-15.200 lira
D-21.600 lira
E-22.400 lira

Cevap : E-22.400 lira

Bostanlı işletmesinin 2016 yılında yatırım faaliyetlerinden nakit akışı ne kadar olmuştur?

A-(5.960) lira
B-(5.600) lira
C-5.600 lira
D-(24.000) lira
E-5.960 lira

Cevap : B-(5.600) lira

Aşağıdakilerden hangisi finansal analizin faydaları arasında sayılmaz?

A-İşletme çalışanlarının görev tanımlarının belirlenmesi
B-İşletmenin sahip olduğu kaynakların faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmek için yeterli olup olmadığının belirlenmesi
C-Geleceğe yönelik olanların hazırlanması
D-İşletmenin hedeflerine, amaçlarına ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi
E-İşletme kaynaklarının aktif varlıklara dağılışı bakımından yeterli olup olmadığının belirlenmesi

Cevap : A-İşletme çalışanlarının görev tanımlarının belirlenmesi

Aşağıdakilerden hangisi cari oranın hesaplanması sırasında dikkate alınmaz?

A-Pazarlanabilir menkul kıymetler
B-Sermaye
C-Nakit
D-Kısa vadeli borçlar
E-Stoklar

Cevap : B-Sermaye

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin özellikleri arasında yer alır?

A-Stratejik yönetim işletme kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi için çaba gösterir
B-Stratejik yönetim üst düzey yöneticilere rehberlik eder
C-Stratejik yönetim işletmenin amaçlarını ön planda tutar
D-Stratejik yönetim işletmede çalışan herkes tarafından ortak olarak yerine getirilen bir fonksiyondur
E-Stratejik yönetim işletmeleri kapalı bir sistem olarak algılar

Cevap : A-Stratejik yönetim işletme kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi için çaba gösterir

Aşağıdakilerden hangisi hedef fiyatlama ve hedef maliyetleme aşamalarından birideğildir?

A-Maliyet analizinin yapılması
B-Hedef bir fiyatın seçilmesi
C-Potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ürünün geliştirilmesi
D-Hedef malyietin gerçekleştirilebilmesi için değer mühendisliğinin yapılması
E-Hedef faaliyet karından hedef maliyetin düşürülerek hedef birim fiyatın belirlenmesi

Cevap : E-Hedef faaliyet karından hedef maliyetin düşürülerek hedef birim fiyatın belirlenmesi

“Alternatifler arasında farklılık göster maliyetler ………… maliyetler olarak tanımlanır” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A-Endirekt
B-Geçerli
C-İhmal edilebilir
D-Direkt
E-Fırsat

Cevap : B-Geçerli

Yönetim Muhasebesi Final Soruları

Yönetim Muhasebesi Ders Kitabı

Auzef Yönetim Muhasebesi Auzef Yönetim Muhasebesi Ders Kitabı PDF

Yönetim Muhasebesine Auzef Ders Kitabı

Auzef İşletme
Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi

Auzef İşletme , İktisat , Kamu yönetimi , Siyaset Bilimi

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!