İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre -1 2021 Final Soruları

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre -1 2021 Final Soruları

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre 2021 Final Soruları
İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre -1 2021 Final Soruları
1 ) Cattell’in “akışkan ve kristalize zeka kuramı”ndaki ‘kristalize zeka’ aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tanımlanmıştır?
A ) Bireyin bilgiyi yaratıcı yollardan bir araya getirmesini sağlayan kavrayışla ilgili yönüdür.
B ) Bireyin diğer problemler kadar yüksek kavramsal problemleri çözmeye, verileri hatırlamaya, eldeki görevle meşgul olmaya ve sayısal bilgiyi hesaplamaya yönelik olan doğal yeteneğidir.
C ) İnsanların çevrelerine uyum sağlamalarının pratik yönünü kapsar.
D ) İnsanların problem çözme ve sonuçları değerlendirme, bilgiyi analiz etmesidir.
E ) Sözlü iletişimi ön plana çıkaran ve eğitim ve etkileşim yoluyla çevredeki insanlardan öğrenebilen zihinsel yetenekleri içerir.

Cevap : E ) Sözlü iletişimi ön plana çıkaran ve eğitim ve etkileşim yoluyla çevredeki insanlardan öğrenebilen zihinsel yetenekleri içerir.

2 ) Aşağıdakilerden hangisi öğrenme kuramının içeriği ve varsayımları bağlamında yanlış bir ifadedir?

A ) Bireylerin, kişisel geçmişlerinin ya da kişilik bozukluklarının kurbanı olarak kavranması için bir çerçeve oluşturur.
B ) Öğrenme kuramı davranışların nasıl geliştiğini anlamak için bir çerçeve sunar.
C ) Ortamın tüm görünümleriyle dinamik karşılıklı etkileşim içindeki bütüncül kişi ilginin odağıdır.
D ) Bireyler değişime muktedir, dinamik yaşayan varlıklar olarak görülür.
E ) Davranışın öğrenilebileceğini ve bu nedenle de benimsenen kötü davranışların unutulabileceğini ya da istenmeyen davranışların öğrenilmeyebileceğini varsayar.

Cevap : A ) Bireylerin, kişisel geçmişlerinin ya da kişilik bozukluklarının kurbanı olarak kavranması için bir çerçeve oluşturur.

3 ) Zihinsel engelliliğe makro-sistemin düzenlemelerinden ‘topluma kazandırma hizmetlerinin’ bazı gerekçeleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde belirtilmiştir?

A ) Kurumsal yaşamın yol açtığı baskı; kurum bakımının maliyeti; zihinsel engelli haklarının da yer aldığı insan hakları yaklaşımı
B ) Ağır zihinsel engele neden olan nörolojik bozukluğu olan bireylere yatılı hizmet verilememesi
C ) Zihinsel engellilerin vasıfsız veya yarı-vasıflı işlerde, denetim altında, korunaklı iş yerlerinde veya
genel iş gücünde çalışacakları ortam bulabilmeleri
D ) İnsanların güçlü yanları yerine eksiklerine odaklanma
E ) Zihinsel engelliler için eğitim olanaklarını geliştirme isteği ve çabası

Cevap : A ) Kurumsal yaşamın yol açtığı baskı; kurum bakımının maliyeti; zihinsel engelli haklarının da yer aldığı insan hakları yaklaşımı

4 ) Aşağıdakilerden hangisi “kuram”ı tanımlamaktadır?

A ) Bir varlığı diğerinden ayıran hudut ya da mesafedir
B ) Kültürel olarak belirlenmiş sosyal davranış ve herhangi bir toplulukta bireyler arası ilişkide kişiden beklenen davranıştır
C ) Duygusal alışveriş, iletişim ve davranışsal etkileşim örüntüleriyle şekillenmiş karşılıklı, dinamik, kişiler arası bağlantıdır
D ) Belirli bir düzen içinde bulunan ve işlevsel bir bütün oluşturacak şekilde karşılıklı ilişki içinde olan elemanlar kümesidir
E ) Gözlemlenebilir olgu ve eğilimleri açıklamak üzere düzenlenen tutarlı ilkeler, kavramlar ve düşünceler bütünüdür.

Cevap : E ) Gözlemlenebilir olgu ve eğilimleri açıklamak üzere düzenlenen tutarlı ilkeler, kavramlar ve düşünceler bütünüdür.

5 ) “Bu yaş grubunda birçok bebek düzgün bir şekilde emekleyebilir ve böylece hayli hareketli olur. Fakat yürümek için genellikle desteğe ihtiyaç duyarlar, bir şeye tutunmaksızın ayakta durabilirler. Çevrelerindeki şeylere hevesle uzanır ve keşifte bulunurlar. Çekmece ve kapı mandalını açabilir, elektrik kablolarını çekebilirler.” Yukarıdaki paragrafta hangi yaş grubunun normal motor gelişimi açıklanmaktadır?

A ) 18 aylık
B ) İki yaş
C ) Üç yaş
D ) Sekiz aylık
E ) Bir yaş

Cevap : E ) Bir yaş

6 ) Aşağıdakilerden hangisi akranları arasında kolay kabul gören çocukların özelliklerinden biri değildir?

A ) Ya çok ısrarcı ve talepkar ya da çok utangaçtırlar
B ) Kolayca karışıklı etkileşimde bulunmaya eğilimlidirler
C ) Genelde parlak ve yaratıcıdırlar
D ) Akranlarını desteklemeye eğilimlidirler
E ) İş birlikçidirler

Cevap : A ) Ya çok ısrarcı ve talepkar ya da çok utangaçtırlar

7 ) İnsanın ruhsal yapısını benlik(ego ) , üst benlik(süper ego ) ve alt enlik(id ) olmak üzere üç bölümde inceleyen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Lawrence Kohlberg
B ) Erik Erikson
C ) Carl Rogers
D ) Jean Plaget
E ) Sigmund Freud

Cevap : E ) Sigmund Freud

8 ) Alberti ve Emmons, girişken davranışı oluşturmaya yardım etmek için öneriler içeren ve birbirini izleyen 13 adım geliştirmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu 13 adım ve öneriler arasında yer almaz?

A ) Kişinin ya daha girişken ya da daha saldırgan olarak, daha etkin davranabileceğini hissettiği durumların bir kaydını tutması
B ) Kişinin nasıl tepki verdiğini çözümlemesi, sözlü ve sözlü olmayan davranışları yakından incelemesi
C ) Kişinin daha uygun bir biçimde girişken olabileceğini hissettiği özgül anları seçmesi ve onlara odaklanması, özgül detayları gözünde canlandırması
D ) Kişinin kendi çevresindekilerin daha nitelikli ve etkin iletişimciler haline gelmeleri için öncülük etmesi, rol model olması
E ) Kişinin kendi eylemlerini incelemesi ve girişkenlik gerektiren durumlarda nasıl davrandığının farkına varması

Cevap : D ) Kişinin kendi çevresindekilerin daha nitelikli ve etkin iletişimciler haline gelmeleri için öncülük etmesi, rol model olması

9 ) Aşağıdakilerden hangisi ev-içi şiddeti önleme ve mücadele etmekle ilgili alınacak önlemlerden biri değildir?

A ) Sığınma evlerinin açılması
B ) Kadınların güçlendirilmesine ilişkin programlar
C ) Telefonla yardım hattı
D ) Koruma tedbirleri
E ) Yargılama ve cezalandırmada “namus” konusunun değerlendirmeye alınması

Cevap : E ) Yargılama ve cezalandırmada “namus” konusunun değerlendirmeye alınması

10 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “otoritatif ebeveynlik” tarzını ifade etmektedir?

A ) Bu tarzı benimseyen ebeveynler ne hoşgörülüdür ne de otoriter ama bir şekilde bunların ortasındadır. Bir yandan denetim ve sürekli destek sağlarlar. Diğer yandan çocuklarını karar alma süreçlerine dahil eder ve bağımsızlıklarının gelişimini cesaretlendirirler
B ) Bu tarz ebeveynler çocuklarının davranışlarının denetimi konusunda daha talepkardır. Talimatlarına hemen ve katı bir biçimde uyulmasını istemeye eğilimlidirler
C ) Bu tarzı benimseyen ebeveynler çocukların nasıl davranması gerektiği konusunda kesin fikirleri vardır. Bu ebeveynler kural koymaktan ve çocuklara ne yapmaları gerektiğini söylemekten çekinmez
D ) Yumuşak başlı ve geleneksel olmayan ebveynlerdir. Bu tarz ebeveynler çocuklarından sakınır ya da onları görmezden gelir bu şekilde çocuklarını kendilerini korumaya bırakırlar. Çok az sevgi ve duyarlılık gösterirler
E ) Bu tarz ebeveynler ya aşırı müsamahakârdır ya da ret ve ihmal davranışı sergilerler

Cevap : A ) Bu tarzı benimseyen ebeveynler ne hoşgörülüdür ne de otoriter ama bir şekilde bunların ortasındadır. Bir yandan denetim ve sürekli destek sağlarlar. Diğer yandan çocuklarını karar alma süreçlerine dahil eder ve bağımsızlıklarının gelişimini cesaretlendirirler

11 ) Kişiliklerin, yaşam boyunca biyolojik temelli olgunlaşma ve toplumun taleplerinin karşılıklı etkileşiminin bir sonucu olarak nasıl evrim geçirdiği üzerine odaklanan ve sekiz aşamalı psiko-sosyal kuramı geliştiren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Erich Fromm
B ) Carl Rogers
C ) Jean Piaget
D ) Erik Erikson
E ) Albert Bandura

Cevap : D ) Erik Erikson

12 ) Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminin başlangıcını etkileyen faktörlerden biri değildir?

A ) Beslenme
B ) Genetik özellikler
C ) Sosyo-kültürel koşullar
D ) Kardeş sayısı
E ) Coğrafi bölge

Cevap : D ) Kardeş sayısı

13 ) “Çocukların belirli bir toplumla anlaşmak ve o toplumda rahatça büyümeleri için gereken dil, değerler, etiketler, kurallar, davranışlar, sosyal beklentiler gibi karmaşık ve fark edilmesi zor bir takım bilgi birikimlerinden hareketle ilerleyen bir süreçtir.” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangi kavram kısaca tanımlanmıştır?

A ) Eleştirel düşünce
B ) Farklılaşma
C ) Aile yaşam döngüsü
D ) Sosyalleşme
E ) Olumlu aile işlevi

Cevap : D ) Sosyalleşme

14 ) “Şiddet döngüsü” bağlamında yakın bir ilişkide şiddet edimini karakterize eden üç temel aşama aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla belirtilmiştir?

A ) Stres ve gerilim-Patlama-Özgüven yoksunluğu
B ) Patlama-Stres ve gerilim-Telafi
C ) Stres ve gerilim-Patlama-Telafi
D ) Özgüven yoksunluğu-Stres ve gerilim-Patlama
E ) Korku-Patlama-Ayrılma

Cevap : C ) Stres ve gerilim-Patlama-Telafi

15 ) Bir kadının kazandığı paraya kocası tarafından el konulması aşağıdaki toplumsal cinsiyete dayalı şiddet türlerinden hangisi ile ilgilidir?

A ) Ekonomik şiddet
B ) Psikolojik şiddet
C ) Fiziksel şiddert
D ) Duygusal şiddet
E ) Cinsel şiddet

Cevap : A ) Ekonomik şiddet

16 ) Biyolojik gelişme ve biyolojik kuramların temel ilgisini aşağıdakilerden hangi ifade tanımlar?

A ) İnsanın kişilik oluşturmak ve kişisel bir ahlak geliştirmek gibi gelişim süreçleriyle ilgilenir
B ) Döllenmeden ölüme kadar geçen sürede bedende meydana gelen her türlü değişimi kapsayan gelişimin fiziksel yanıyla ilgilenir
C ) İnsanların toplumsal çevrelerindeki diğer insanlarla olan etkileşimlerini ele alır
D ) Ahlak duygusunun gelişimini temel alır
E ) Bireylerin işlevlerini, bilişsel ve düşünse süreçlerini temel alır

Cevap : B ) Döllenmeden ölüme kadar geçen sürede bedende meydana gelen her türlü değişimi kapsayan gelişimin fiziksel yanıyla ilgilenir

17 ) Erik Erikson’un psiko-sosyal kuramının aşamalarına göre, “aşağılık duygusuna karşı beceriklilik” gelişim aşaması hangi yaş grubunun baş etmek zorunda olduğu aşamadır?

A ) 18+ genç yetişkinlik dönemi
B ) 6-12 yaş arası okul çağı
C ) 3 ila 6 yaş arası okulöncesi dönem
D ) 18 aylıktan 3 yaşa kadar erken çocukluk dönemi
E ) 12-18 yaş arası ergenlik dönemi

Cevap : B ) 6-12 yaş arası okul çağı

18 ) Gebeliğin altı ve yedinci aylarıyla ilgili önemli bir kavram olan “viyabilite” aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?

A ) Fetüs kendi gelişimini tamamlayamadan gebeliğin doğal sebeplere bağlı olarak sonlanmasıdır
B ) Fetüsün annesinden ayrıldığında kendi başına hayatta kalma yeteneğidir
C ) Döllenmiş bir yumurtanın dölyatağı dışında gelişmeye başlamasıdır
D ) Anormalliklerin belirlenebilmesi için iğne batırılarak amniyotik sıvının aktarılmasıdır
E ) Kanın zehirlendiği normal dışı bir durumdur

Cevap : B ) Fetüsün annesinden ayrıldığında kendi başına hayatta kalma yeteneğidir

19 ) Toplumsal cinsiyet temelli stereotiplerle ilgili önemli bir sorun da bunların insanların alternatiflerini sık sık sınırlamalarıdır. Aşağıdakilerden hangisi kadınların siyasi katılımlarını sınırlayan temel toplumsal cinsiyet stereotiplerine örnek olarak verilebilir?

A ) Kadınların karar alma süreçlerine katılacak kadar zeki olmadıklarına dair söylem ve tutumlar
B ) Geleneksel olarak, erkeklerin daha iyi matematik yeteneği ve kadınların daha iyi sözel yeteneği olduğu düşünülmesi
C ) Kadınların duygularını ifade etmelerinin teşvik edilmesi
D ) Erkeklere öz-tatminin esas kaynağının mesleklerinin olacağı öğretilmesi
E ) Ebeveynlerin aktif olarak davranan oğlanlara ve sakin konuşan ya da nazikçe dokunan kızlara olumlu olarak yanıt verme eğilimi

Cevap : A ) Kadınların karar alma süreçlerine katılacak kadar zeki olmadıklarına dair söylem ve tutumlar

20 ) Aşağıdakilerden hangisi, Karamer’in tanımladığı “toplumsal cinsiyetin toplumsal inşası”
bağlamında yanlış bir ifadedir?

A ) Hamileliğin ve çocuk doğurmanın kadınların fiziksel kapasiteleri üzerindeki etkisi, cinsiyetlerinden farklı olan toplumsal kategorilere bağlı olarak farklı inşa edilebilir
B ) Kadınlar ve erkekler arasındaki farklılılar, tamamen biyolojik olarak belirlenmiş gerçeklere dayanmaktadır. Toplumsal iş bölümü ve roller doğal olarak gelişmiştir
C ) Toplumsal statülerin birçoğu onlara eklenmiş toplumsal cinsiyetlendirilmiş beklentilere sahiptir
D ) Bazı insanlar, kültürümüzün “erkek” ya da “kadın” olarak açıkça etiketlediğinden farklı cinsel organlara sahiptir. İnsanların biyolojik niteliklerindeki bu çeşitlemeler kültürel inançlarımızın ileri sürdüğünden çok daha yaygındır
E ) Toplumsal inşa, insnaları ve durumları, tutarsız bir biçimde kavranması ve tanımlanmasıbağlamında toplumsal pratikler ve gözlemlerimizin toplumsal inançlarımıza uymaya zorlanmasını işaret eder

Cevap : B ) Kadınlar ve erkekler arasındaki farklılılar, tamamen biyolojik olarak belirlenmiş gerçeklere dayanmaktadır. Toplumsal iş bölümü ve roller doğal olarak gelişmiştir

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre 2021 Final Soruları

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre 2021 Final Soruları
21 ) Aşağıdakilerden hangisi “toplumsal cinsiyet stereotipleştirmesi” kavramının tanımı ve kapsamı bağlamında yanlıştır?
A ) Toplumsal cinsiyer stereotiplerinin bireyin kişiliğiyle, kişisel gücüyle ve zayıflıklarıyla ya da sevdikleri ve sevmedikleri ile ilişkisi yoktur
B ) İnsan davranışlarını anlamak ve değerlendirmek için toplumsal cinsiyet temelli stereotiplerin insanlar üzerindeki baskısının farkında olmak gerekir
C ) Toplumsal cinsiyet temelli beklentilere uymaları için insanlara birçok kaynaktan baskı uygulanmaktadır. Bu baskı bireyi ve onun için erişilebilir olan alternatifleri etkilemektedir.
D ) Bir toplumla birçokları tarafından benimsenen toplumsal cinsiyet stereotipleri, tüm ırksal ve etnik gruplara eşit bir biçimde uygulanır
E ) İnsanların toplumsal cinsiyetleri temelinde nasıl davranmaları gerektiği konusundaki beklentileri içerir

Cevap : D ) Bir toplumla birçokları tarafından benimsenen toplumsal cinsiyet stereotipleri, tüm ırksal ve etnik gruplara eşit bir biçimde uygulanır

22 ) Hane içi şiddet programları, geçici barınmaya ek olarak bir dizi diğer hizmetler de sunar. Aşağıdakilerden hangisi bu hizmetler arasında yer almaz?

A ) Durumlarına nesnel olarak bakmalarına yardım etmek
B ) Krizin meydana geldiği olaylarda güvelik planlarını geliştirmek
C ) Danışmanlık hizmeti vermek
D ) Şiddet mağduru kadını evinden almak
E ) Hukuki destek ile boşanma ve velayet sorunlarıyla baş etmesine yardım etmek

Cevap : D ) Şiddet mağduru kadını evinden almak

23 ) Hane içi şiddet konusunda uzman olan bir grup “polisin belli başlı dört stratejiye uymasını” tavsiye eder. Aşağıdakilerden hangisi bu stratejiler arasında yer almaz?

A ) Birincil saldırganı tespit etmek
B ) Saldırgan hakkında dava açma
C ) Ön tutuklama ya da zorunlu tutuklama politikası uygulama
D ) Geçici olarak kısıtlama ya da temas etmeme emri düzenlemek
E ) Soruşturma sırasında kullanılması olay yerinden delilleri toplamak

Cevap : B ) Saldırgan hakkında dava açma

24 ) Her 1.500 ya da 2.000 bebekten birinin her iki cinsiyet tarafından sergilenen fiziksel karakteristiklerin bazı birleşimleriyle doğduğu tahmin edilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biridir?

A ) Doğuş sırasında tayin edilen toplumsal cinsiyet
B ) Cinsiyet kromozomlarının atipik birleşimine sahip olmak ya da doğum öncesi hormonsal düzensizlikler
C ) Testislerin ya da yumurtalıkların yokluğu
D ) Üremeyle ilgili iç organların varlığı
E ) Toplumsal cinsiyet kimliği, bir kişinin ya bir erkek ya da bir kadın olduğuna dair içsel psikolojik öz-kavramı

Cevap : B ) Cinsiyet kromozomlarının atipik birleşimine sahip olmak ya da doğum öncesi hormonsal düzensizlikler

25 ) Aşağıdakilerden hangisi baskıyı, ırksal ve etnik ayrımcılığı engellemek için kullanılan stratejilerden biridir?

A ) Irkçı şakalar, fıkralara anlayış göstermek
B ) Gruplar arasındaki farklılıkları vurgulayarak iletişimi arttırmaya çalışmak
C ) Düşük standartlardaki hayat tarzından arındıracak bir refah için yönetime boyun eğmek
D ) Medya reklam kuşaklarında, haber ekibinde veya televizyon şovlarında farklı etnik ve ırka mensup kişilerin uyum içerisinde birlikte çalıştıklarını kurumsal değerlerin de değişmesine katkıda bulunmak
E ) Devlet tarafından harap durumdaki evlerin yıkılarak yerine modern ikametgahlar inşa edilmesi ve azınlıkların (örneğin romanların ) bu ikametgahlara yerleştirilmesi

Cevap : D ) Medya reklam kuşaklarında, haber ekibinde veya televizyon şovlarında farklı etnik ve ırka mensup kişilerin uyum içerisinde birlikte çalıştıklarını kurumsal değerlerin de değişmesine katkıda bulunmak

26 ) Toplumsal cinsiyet yaklaşımı bağlamında sosyal hizmet uzmanına aşağıdakilerden hangisi önerilmez?

A ) Toplumsal cinsiyet temelli farklılıklar ve stereotipleştirmeler çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik döneminde devam ettiği gerçeğinin farkında olmalıdır
B ) İdeal erillik ve feminenlik özelliklerini açıkça tanımlamalıdır
C ) Sosyal hizmet uzmanları insani çeşitliliğin davranışları nasıl etkilediğini anlamalıdır
D ) Toplumsal cinsiyet stereotipleri ve sosyalizasyonun sahip olunan kültürel arka plana bağlı olarak çeşitlilik gösterdiğini bilmelidir
E ) İnsan davranışlarını anlamak ve değerlendirmek için toplumsal cinsiyet temelli stereotiplerin insanlar üzerindeki baskısının farkında olması gerekir

Cevap : D ) Toplumsal cinsiyet stereotipleri ve sosyalizasyonun sahip olunan kültürel arka plana bağlı olarak çeşitlilik gösterdiğini bilmelidir

27 ) İnsanın psikolojik gelişimi aşağıdakilerden hangisini içermez?

A ) Bilişsellik
B ) Duygular
C ) Benlik Algısı
D ) Kişilik
E ) Emme refleksi

Cevap : E ) Emme refleksi

28 ) Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanlarının şiddet mağduru kadınlarla çalışırken yapması önerilenler konusunda yanlış bir ifadedir?

A ) Sosyal hizmet uzmanları kadınlara güce ve yaşamlarının denetimine sahip olma hissini yeniden kazanmalarına yardım edebilir
B ) Sosyal hizmet uzmanları kadınlara girişkenliği ve girişkenlik becerilerini nasıl geliştireceklerini öğretebilir
C ) Sosyal hizmet uzmanları kadınları öfkelerini içinde tutmalarına, sabırlı olmalarına yardımcı olabilir
D ) Sosyal hizmet uzmanları kadınlara karar alma ve sorun çözme becerileri öğretebilir
E ) Sosyal hizmet uzmanları kadınların özgüvenlerini ve özsaygılarını inşa etmeye yardım edebilir

Cevap : C ) Sosyal hizmet uzmanları kadınları öfkelerini içinde tutmalarına, sabırlı olmalarına yardımcı olabilir

29 ) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal cinsiyet kavramını anlatmak için kullanılan tanımlardan biri değildir?

A ) Kadının sosyal ve kültürel açıdan tanımlanmasıdır
B ) Toplumların iki cinse verdiği toplumsal rollerin dağılımını içerir
C ) Kadınlar ve erkekler arasındaki güç ilişkilerinin onaylanmasıdır
D ) Erkek ve kadınlık rollerinin stereotipleştirilme sürecidir
E ) Toplumların iki cinsi birbirinden ayırt etme biçimidir

Cevap : A ) Kadının sosyal ve kültürel açıdan tanımlanmasıdır

30 ) Kadın şiddet ortamında (dövülme, darp vb. ) kalmaya birçok nedenden dolayı devam eder. Aşağıdakilerden hangisi bu nedenlerden biri değildir?

A ) İstismarcı korkusu
B ) Ekonomik bağımlılığı
C ) Dövülmekten hoşlanma
D ) Çocuklar için duyulan korku
E ) Aşk

Cevap : C ) Dövülmekten hoşlanma

31 ) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal cinsiyet stereotiplerinin erkekler üzerindeki olumsuz etkisine bir örnektir?

A ) Öğrenmedikleri becerilere dayanan hane içi görevleri üstlenmede zorlukla karşı karşıya kalabilirler
B ) Evlerinin dışında çalışsalar bile, ev işlerinin ve çocuk bakımının büyük bir kısmını yapmaları beklenir
C ) Daha az kazandıkları iş alanına girerler
D ) Mesleklerinin ya da şirketlerinin tepe noktasına erişmesi çok daha az olasıdır
E ) Cinsiyetçiliğin bir sonucu olarak adaletsizliği ve kurbanlaştırılmayı içselleştirebilirler

Cevap : A ) Öğrenmedikleri becerilere dayanan hane içi görevleri üstlenmede zorlukla karşı karşıya kalabilirler

32 ) Hyde “toplumsal cinsiyet rollerine uyma için atran baskılar” dönemi olan erken ergenliği aşağıdakilerden hangi terimle ifade etmektedir?

A ) Toplumsal cinsiyet yoğunlaşması
B ) Toplumsal eşitsizlik
C ) Toplumsal cinsiyet stereotipleri
D ) Toplumsal cinsiyetin dışa vurumu
E ) Fiziksel toplumsal cinsiyet

Cevap : A ) Toplumsal cinsiyet yoğunlaşması

33 ) Aşağıdakilerden hangisi ‘etnik hassasiyet uygulaması’ açısından doğru bir ifadedir?

A ) Hizmeti alacak kişinin etnik grup üyeliği ve sosyal sınıf pozisyonuyla bağlantılı bir şekilde onun değerleri ve yaradılışını bir arada görmeye dayanır
B ) Kişinin problemlerini tespit etmeye, hataları ortaya çıkarmaya odaklanır
C ) Kişinin etnik grup üyeliği ve sosyal sınıf pozisyonuyla onun değerleri ve yaradılışının ayrı olduğunu savunur
D ) Terapötik yaklaşımların gelişimini teşvik eder
E ) İş bulmaya yönelik daha iyi bir tutum geliştirilmesinde danışmanlık ederek, müracaatçıyı iyileştirmesi veya “düzeltmesi” için uzman yönlendirir

Cevap : B ) Kişinin problemlerini tespit etmeye, hataları ortaya çıkarmaya odaklanır

34 ) Cinsiyetçilikle mücadele için bazı temel öneriler kesin bilgilerin sağlanmasını, tutumların gözden geçirilmesini ve davranışların değiştirilmesini içerir. Aşağıdakilerden hangisi cinsiyetçilikle mücadele için yanlış bir öneridir?

A ) Erkek çocukları aktif olarak saldırgan olmak zorunda olan ve üzgün ya da canları yanmış olduklarında ağlamaya cesaret edemeyen küçük erkekler olmaya zorlamayın
B ) İnsanların doğumlarından itibaren etkileyen toplumsal cinsiyet rolü stereotipleri hakkında bilinçli olun
C ) Yaşam boyunca toplumsal cinsiyet rolü stereotiplerine uyma gereksinimine önem verin
D ) Kız çocukları, süslü pembe elbiseler giymek, bebeklerle oynamak ve pasif itaatkar olmak zorunda olan küçük kadınlar olmaya zorlamayın
E ) Erkeklerin duygularını ifade etmesine ve iletişimsel becerilerini geliştirmelerine destek olacak şekilde yetişmesine yardımcı olun

Cevap : C ) Yaşam boyunca toplumsal cinsiyet rolü stereotiplerine uyma gereksinimine önem verin

35 ) Biyolojik gelişimde üreme organlarının ve cinsel organların aniden büyümesiyle ve ikincil cins özelliklerinin (cinsleri birbirinden ayıran özellikler ) gelişimiye tamamlanan sürece ne ad verilir?

A ) Büluğ çağı
B ) Beden imajı
C ) Büyüme
D ) Ergenlik
E ) Regl

Cevap : A ) Büluğ çağı

36 ) Lawrens Kohlberg’in ahlak kuramının ikinci düzeyini aşağıdakilerden hangi ifade kısaca açıklamaktadır?

A ) Ahlaki düşüncenin geleneksel rollere uyma üzerine temellenen geleneksel düzeydir
B ) Kişisel çıkarlara öncelik vermeyle karakterize olan geleneksel mncesi ya da ahlak öncesi düzeydir
C ) Diğerlerinin söylediğinin ötesine geçen ve ahlaki bir vicdan geliştirmeyi içeren geleneksel sonrası düzeydir
D ) Ahlaki kararların dışsal ölçütler üzerine temellendiği düzeydir
E ) Bencil kaygıların ötesine ilerleyen, başkalarının gereksinimleri ve iyi oluşu çok önemli hale geldiği düzeydir

Cevap : A ) Ahlaki düşüncenin geleneksel rollere uyma üzerine temellenen geleneksel düzeydir

37 ) İçinde bulunduğu durumdan kaçmaya çalışan ve can güvenliği riski bulunan şiddet mağduru bir kadın için en acil ihtiyaç aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Aile
B ) Kendi bakımını üstlenmek için cesaretlendirme
C ) Güçlü özelliklerine odaklanmasını sağlamak
D ) Kalabileceği güvenli bir yer-sığınma evi
E ) Psikolojik tedav

Cevap : D ) Kalabileceği güvenli bir yer-sığınma evi

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre -1 2021 Final Soruları

İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre -1 2021 Final Soruları

Auzef Sosyal Hizmetler
Auzef insan davranışı ve sosyal çevre , Kadınların Hayatlarındaki Önemli Sorunlar
Telegram Sosyal Hizmetler sosyal hizmetler facebook

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre -1 2021 Final Soruları

İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre -1 Ünite -14

İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre -1 Ünite -14

İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre -1 Ünite -14

Kadınların Hayatlarındaki Önemli Sorunlar Ve Olaylar

Kadınların Hayatlarındaki Önemli Sorunlar Ve Olaylar

Ünite-14

1. Aşağıdakilerden hangisi erkekler ve kadınlar arasındaki ekonomik eşitsizliğin nedenleri arasında yer almaz?

A) Kadınların düşük ücretli yardımcı mesleklerde kümelenmesi

B) Aynı meslekte olmalarına rağmen kadınların erkeklerden daha az ücret alması

C) Bazı alanlarda genel olarak konum yükseldikçe o konumun erkekler tarafından doldurulması

D) Kadınların, erkeklerin kıdemli kadınlara yönelik tutumları ve onların yetenekleri, motivasyonlar, eğitimleri ve becerileri hakkındaki düşük algıları gibi görünmez engellerle durdurulması

E) Kadın nüfusunun erkek nüfusundan daha fazla olması

Cevap: E) Kadın nüfusunun erkek nüfusundan daha fazla olması

2. Aşağıdakilerden hangi ifade cinsel tacizin tanım ve kapsamı arasında yer almaz?

A) Cinsel taciz neredeyse her zaman eşitsiz güç ve baskı unsurlarını içerir.

B) Cinsel taciz, cinsel teklifler, cinsel lütuf talepleri ve cinsel bir doğaya sahip bireyin çalışma yaşamını doğrudan ya da dolaylı yoldan etkilediği zaman cinsel taciz oluşturan diğer sözlü ve fiziksel davranışların tümüdür.

C) Cinsel taciz her zaman erkekler tarafından uygulanır.

D) Cinsel taciz, sözlü yorumları iş ya da akademik ortamı saldırgan ya da boğucu kıldığında da meydana gelebilir.

E) Kadınlara yönelik iş yerinde cinsel taciz, bir kadın çalışanın, iyi değerlendirmeler almayı güvence altına almak için erkek gözetmeninin kendisinin kollarına, omzuna, boynuna ya da kalçalarına düzenli olarak dokunmasına göz yummaya zorlandığında meydana gelir.

Cevap: C) Cinsel taciz her zaman erkekler tarafından uygulanır.

3. I. Yaş
II. Medeni hal
III. Eğitim
IV. Hane geliri
Cinsel tacize yönelik bazı araştırmalar (MSPB), birçok değişkenin cinsel taciz mağduru olmayı daha olası kıldığı üzerinde durmaktadır. Buna göre, yukarıdakilerden hangisi/hangileri cinsel tacize uğramayı daha olası kılan değişkenlerdendir?

A) Sadece I

B) Sadece IV

C) I-II-III

D) I-II-IV

E) I-III-IV

Cevap: D) I-II-IV

4. Cinsel tacizin kadınlarda hem psikolojik hem de maddi olumsuz etkileri olabilir. Aşağıdakilerden hangisi maddi yönden olumsuz etkilerden biridir?

A) Misilleme korkusu

B) İnanılmama korkusu

C) Utanç ve aşağılanma duyguları

D) Duygusal stres nedeniyle işgücü verimliliğinde azalma

E) Tacizciye sorun yaratma konusunda isteksizlik

Cevap: D) Duygusal stres nedeniyle işgücü verimliliğinde azalma

5. Cinsel taciz kurbanlarının tercih ettikleri en yaygın yol aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tacizciden kaçınmayı ya da tacizciye durmasını söylemek

B) Taciz edici davranışı görmezden gelmek

C) İşi bırakmak ya da sınıfı terk etmek

D) Tacizciyi, yeniden eğitmek

E) Kurum tarafından oluşturulmuş şikâyet prosedürünü kullanmak

Cevap: B) Taciz edici davranışı görmezden gelmek

6. Tecavüzün neden meydana geldiğine ilişkin bazı kuramsal yaklaşımlar tecavüzü kavramsallaştırmanın farklı yollarını sunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi tecavüzcülerin duygusal olarak yaralanmış ve aklî olarak dengesiz olduğunu, kişinin hasta olduğu için tecavüz ettiğini ileri süren kuramsal bakış açısıdır?

A) Tecavüzcü psikopatolojisi

B) Kurbanın Kışkırttığı Tecavüz

C) Feminist Bakış Açısı

D) Toplumsal Cinsiyetin İnşası

E) Ahlaki Gelişim

Cevap: A) Tecavüzcü psikopatolojisi

İnsan Davranışı

7. I. Tecavüzün karanlık geçitlerde olması eğilimi
II. Mağdurların tecavüzcüyü tanıyor olma olasılığının yüksek olması
III. Sadece yabancıların potansiyel tecavüzcü olabileceği
IV. Kadınların tecavüz edilmeyi istemeleri
V. Kadınların tecavüzü izleyen altı ay ya da daha uzun bir süre devam edebilen ciddi psikolojik etkileri deneyimleyebileceği
Bazı araştırmacılar tecavüz hakkında yaygın bazı “mitler”e değinir ve bu mitlerin değiştirilmesi gerektiğine vurgu yapar. Buna göre, yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri “tecavüz” hakkında bazı “mitlerin” içeriğinde yer alır?

A) Sadece II

B) Sadece III

C) I-III-IV

D) II-III-IV

E) I-IV-V

Cevap: D) II-III-IV

8. Şiddet mağduru kadınların şiddet uygulanan yerde kalmasının nedenlerinden biri de çocukları için duyulan korkudur. Aşağıdakilerden hangisi bu korkunun oluşmasına etki eden nedenler arasında sayılmaz?

A) Çocuklarını malî olarak destekleme becerisi konusunda endişe etmeleri

B) Çocuklarının bir babaya gereksinimi olduğu inancı

C) Çocuklarının velayetini yitirmekten korkma

D) İstismarcılarının çocuklarını onlardan almakla tehdit etmeleri

E) İstismar edilmelerinin kendi hataları olduğunu hissetmeleri

Cevap: E) İstismar edilmelerinin kendi hataları olduğunu hissetmeleri

  1. 9. Şiddet mağduru kadınla ilk mülakatta sosyal hizmet uzmanı ya da danışmanın bazı konuları dikkate alması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Mağduru mümkün olduğunca rahatlatmaya çalışmalıdır.

B) Uygun çocuk bakım seçeneklerini öğrenmek için arayabileceği var olan günlük bakım merkezlerinin bir listesini hazırlamalıdır.

C) Mağdurun konuşmak istemediği herhangi bir şey hakkında konuşmak zorunda olmadığını vurgulamalıdır.

D) Kişisel duygularını bir yana bırakması ve şiddete uğramış kadına herhangi bir belirli davranış biçimini dayatmamalıdır.

E) Mağdura rızası olmaksızın hiç kimseye bilgi verilmeyeceği konusunda güven vermesi gerekir.

Cevap: B) Uygun çocuk bakım seçeneklerini öğrenmek için arayabileceği var olan günlük bakım merkezlerinin bir listesini hazırlamalıdır.

10. Hane içi şiddet programlarının sunabileceği yaratıcı türden hizmetlerden biri de, şiddeti uygulayana yönelik oluşturulan “şiddet uygulayanlara müdahale programları” dır. Aşağıdakilerden hangisi bu programların içeriğinde yer almaz?

A) Hane içi şiddetin içerdiği dinamikler hakkında şiddet uygulayanları eğitmek,

B) Şiddet uygulayanlara öfke yönetimi tekniklerini öğretmek,

C) Şiddet uygulayanların denetim gereksinimini azaltmak için özsaygılarını arttırmak

D) Şiddet uygulayanların istismar davranışlarına alternatifler geliştirmek

E) Şiddet uygulayanlara hane içi şiddet sığınağından daha kalıcı ikametgahlara geçişte yardım etmek

Cevap: E) Şiddet uygulayanlara hane içi şiddet sığınağından daha kalıcı ikametgahlara geçişte yardım etmek

Kadınların Hayatlarındaki Önemli Sorunlar Ve Olaylar

Auzef Sosyal Hizmetler
Auzef insan davranışı ve sosyal çevre , Kadınların Hayatlarındaki Önemli Sorunlar
Telegram Sosyal Hizmetler sosyal hizmetler facebook

Kadınların Hayatlarındaki Önemli Sorunlar Ve Olaylar

İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre -1 Ünite -13

İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre -1 Ünite -13

İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre -1 Ünite -123Ergenlik Döneminde Sosyal Gelişim

Cinsiyetçilik, Toplumsal Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet Kimliği Ve Toplumsal Cinsiyetin Dışa Vurumu

Cinsiyetçilik, Toplumsal Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet Kimliği Ve Toplumsal Cinsiyetin Dışa Vurumu

Ünite-13

1. Belirli bir kültürde erkekler ve kadınlar için uygun görülen davranışları ve bakış açılarını aktarma sürecine ne denir?

A) Toplumsal cinsiyet kimliğinin dışa vurumu

B) Toplumsal cinsiyet rolleri

C) Toplumsal cinsiyet rol toplumsallaşması

D) Toplumsal cinsiyet kimliği

E) İnsani çeşitlilik

Cevap: C) Toplumsal cinsiyet rol toplumsallaşması

2. Geleneksel toplumsal cinsiyet beklentilerinin sabit, değiştirilemez olgular olmaktan çok, değiştirilebilir kavrayışlar ve beklentiler olduğunu varsayan; toplumsal cinsiyetin oluşumunun bir kişinin içinde yaşadığı toplumsal bağlam tarafından belirlendiğini öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Evrimsel Yaklaşım

B) Toplumsal Cinsiyetin Toplumsal İnşası yaklaşımı

C) Doğacı yaklaşım

D) Yapabilirlik/Kapasite Yaklaşımı

E) Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı

Cevap: B) Toplumsal Cinsiyetin Toplumsal İnşası yaklaşımı

3. Money, toplumsal cinsiyetin altı fiziksel ve iki psikolojik değişkeni içeren karmaşık bir kavram olduğunu ileri sürmüştür. Aşağıdakilerden hangisi Money’in belirttiği toplumsal cinsiyetin fiziksel değişkenleri arasında yer almaz?

A) Doğuş sırasında tayin edilen toplumsal cinsiyet

B) Kromozomlar

C) Testislerin ya da yumurtalıkların varlığı

D) Üremeyle ilgili iç organların varlığı

E) Dışsal genitallerin belirmesi

Cevap: A) Doğuş sırasında tayin edilen toplumsal cinsiyet

4. Aşağıdakilerden hangisi uzmanların çift cinsiyetli çocuğa sahip ebeveyn ve aileler için çocuklarına nasıl muamele etmesi gerektiğine ilişkin öneriler arasında yer almaz?

A) Çift cinsiyetli çocukların ebeveynleri sorunu ve olası kararları ele almak için sosyal hizmet uzmanlarına ve diğer ruh sağlığı profesyonellerine başvurmalıdır.

B) Akran desteği ve söz konusu soruna daha derin bir kavrayış için çift cinsiyetli çocukları olan diğer ailelerle bağlantıya geçmelidir.

C) Çocuğun “daha normal’ görünmesi” için yapılan cerrahî müdahalelerden çocuk kendi başına karar verecek yaşa erişinceye kadar kaçınılmalıdır.

D) Çocuk “fiziksel sağlığını sürdürmek için” tıbbî tedavi almalıdır

E) Çift cinsiyetli çocuk, “bir erkek ya da bir kız olarak, bu toplumsal cinsiyetlerden hangisi aile ve toplumun beklentisine uyuyorsa, toplumsal cinsiyete yönlendirilmeli ve cerrahi müdahale uygulanmalıdır.

Cevap: E) Çift cinsiyetli çocuk, “bir erkek ya da bir kız olarak, bu toplumsal cinsiyetlerden hangisi aile ve toplumun beklentisine uyuyorsa, toplumsal cinsiyete yönlendirilmeli ve cerrahi müdahale uygulanmalıdır.

5. Erkek ve kadın eğilimlerinin ve üreme yapıları konfigürasyonunun bir karışımına sahip insanların birçok örneği bulunmaktadır. Bunlardan tam olarak biçimlenmiş yumurtalıklar ve testislerle doğmuş kişilere ne ad verilir?

A) Hermafrodit

B)Klinefelter

C) Homoseksüel

D) Travesti

E) Heteroseksüel

Cevap: A) Hermafrodit

6. Toplumsal cinsiyet temelli stereotipler değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi kadınların genel toplumsal cinsiyet stereotiplerinden sayılmaz?

A) Nazik

B) Kırılgan

C) Çekingen

D) Cesur

E) İtaatkar

Cevap: D) Cesur

İnsan Davranışı

7. Carroll, yakın zamana kadar eril ve feminen olma durumuyla ilgili açıkça kabul edilen toplumsal cinsiyet stereotiplerinin kültür değiştikçe daha az kabul gördüğünü ileri sürmektedir. Bu bağlamda erillik ve feminenliği nasıl tanımlamıştır?

A) Cinsiyetler arası biyolojik farklılıklara işaret eder.

B) Erkekler ve kadınların benzemez olmaktan çok benzer olduğuna işaret eder.

C) Toplumun her toplumsal cinsiyete atfettiği ideal özellikler toplamına işaret eder.

D) Geleneksel toplumsal cinsiyet rolü sosyalizasyonuna işaret eder.

E) Toplumsal cinsiyet stereotiplerinin azalmasına işaret eder.

Cevap: C) Toplumun her toplumsal cinsiyete atfettiği ideal özellikler toplamına işaret eder.

8. İnsanlar, toplumsal cinsiyetlerini dışavurma biçiminde farklılık gösterebilir. Trans-toplumsal cinsiyet kapsamında genellikle erkek olan ve karşıt toplumsal cinsiyetin giysilerini giyerek cinsel tatmin sağlayan bireylere ne ad verilir?

A) Transseksüel

B) Travesti

C) Lezbiyen

D) Heteroseksüel

E) İnterseksüel

Cevap: B) Travesti

9. Geleneksel toplumsal cinsiyet rolü sosyalizasyonu ve stereotiplerinin hem kadınlar hem de erkekler için bazı dezavantajlara neden olduğu üzerinde durulmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi kadınların deneyimlediği dezavantajlar arasında sayılmaz?

A) Erkeklerden daha az kazandıkları, toplumsal cinsiyet tarafından ayrıştırılmış alanlara girmeye teşvik edilmeleri dolayısıyla konumunun statüler, fırsatlar ve ücretler bağlamında erkeklerinkine göre geride kalması.

B) Evlerinin dışında çalışsalar bile, ev işlerinin ve çocuk bakımının büyük bir kısmını yapmalarının beklenmesi ve bu durumun hane içinde gerilime neden olabilmesi.

C) Eve ve aileye daha fazla zaman ve enerji harcamak zorunda kalmaları nedeniyle dışarıdaki işe ve kariyere katkıda bulunmak için daha az zaman ve enerjilerinin kalması.

D) Güzel ve çekici olma talebinden kaynaklanan strese maruz kalmaları.

E) Ortalama yaşam süresinin erkeklerinkine göre önemli ölçüde daha uzun olması dolayısıyla stres üretebilecek durumlarla daha fazla karşılaşmaları.

Cevap: E) Ortalama yaşam süresinin erkeklerinkine göre önemli ölçüde daha uzun olması dolayısıyla stres üretebilecek durumlarla daha fazla karşılaşmaları.

10. Toplumsal inşacı bakış açısı yaklaşımıyla toplumsal cinsiyeti ele alan araştırmacılar, erkeklerin de bazı özel sorunları deneyimlediği üzerinde durmaktadır. Bu bağlamda Blundo, erkelerle sosyal hizmet uygulamasına ilişkin bazı öneriler geliştirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu öneriler arasında yer almaz?

A) Uygulayıcılar, toplumsal cinsiyet-rolü stereotipleri ve bunların erkeklere yönelik beklentileri hakkında farkında olmaya gayret etmelidir.

B) Uygulayıcılar, erkekler arasındaki çeşitliliklerin ve “erilliklerin” geniş yelpazesinin farkında olmalıdır.

C) Uygulayıcılar, ideal erillik kapsamında bir müdahale programı oluşturmalıdır.

D) Erkeklerle çalışırken uygun hedefler geliştirmek için toplumsal cinsiyet-rolü stereotiplerinin ve beklentilerin erkeklerin davranışlarını ve duygularını nasıl etkilediğini anlamak esastır.

E) Geleneksel tedavi erilliğin içsel açıklarını onarmaya (erkeğe duygularını ifade etmesine yardım etmek gibi) odaklandığından güçlü özelliklere odaklanmak önemlidir.

Cevap: C) Uygulayıcılar, ideal erillik kapsamında bir müdahale programı oluşturmalıdır.

Cinsiyetçilik, Toplumsal Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet Kimliği Ve Toplumsal Cinsiyetin Dışa Vurumu

Auzef Sosyal Hizmetler
Auzef insan davranışı ve sosyal çevre , Cinsiyetçilik, Toplumsal Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet Kimliği Ve Toplumsal Cinsiyetin Dışa Vurumu
Telegram Sosyal Hizmetler sosyal hizmetler facebook

Cinsiyetçilik

İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre -1 Ünite -12

İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre -1 Ünite -12

İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre -1 Ünite -12

Ergenlik Döneminde Sosyal Gelişim

Ergenlik Döneminde Sosyal Gelişim

Ünite-12

1. Gordon’a göre ebeveynlerle çocukları arasındaki ilişkileri geliştirebilecek iletişim tekniklerinden “aktif dinleme” tekniğini kullanmanın bir dizi avantajı vardır. Aşağıdakilerden hangisi belirttiği avantajlar arasında yer almaz?

A) Aktif dinleme problemin gençler tarafından çözülmesine yardımcı olur ki bu da sorumluluk geliştirmeye teşvik eder.

B) Sorun hakkında konuşmakla kişi sorunun kaynağını tespit etmeye ve bir çözüme ulaşmaya daha yatkın olur.

C) Ergen, ebeveynlerinin kendisini dinlediğini hissettiğinde, ebeveynlerini dinleme ve soruna bakış açılarını öğrenmeye daha yatkın olur.

D) Ergen, ebeveynlerinde nasıl huzursuzluk yaratabileceği konusunda daha da farkındalık yaşar.

E) Ergenler ebeveynleri tarafından duyulduklarını ve anlaşıldıklarını hissederler böylece aralarındaki ilişki gelişmeye daha yatkın hale gelir.

Cevap: D) Ergen, ebeveynlerinde nasıl huzursuzluk yaratabileceği konusunda daha da farkındalık yaşar.

2. Zayıf bir bedene sahip olma arzusu ile gönüllü olarak aç kalmak ve aşırı incelik peşinde olmak ile karakterize olan ve daha çok kadınlarda görülen yeme bozukluğuna ne ad verilir?

A) Yetersiz beslenme

B) Anoreksiya Nervoza

C) Obezite

D) Seçici yeme amnezisi

E) Bulimiya Nervoza

Cevap: B) Anoreksiya Nervoza

3. I. Genellikle yeme örüntüleri hakkında yardıma ihtiyaçları olduğunu kabul ederler.
II. Büyük bölümü, daha fazla kilo kaybetme girişimi dahilinde çok uzun zamanlar süresince aşırı egzersizler yapar.
III. Her zaman aç olduklarından anoreksiklerin zihni yiyecekle, market alışverişiyle, beslenme bilgileriyle ve yemek pişirmekle meşguldür.
IV. Ilık havada bile, üşüyen vücutlarını ısıtmak ve zayıflıklarını gizlemek için kat kat hantal kıyafetler, süveterler ve bol pantolonlar giymeye eğilim gösterirler.
V. Disiplin ve düzenden hoşlanmazlar, genellikle sosyal ortamlarda aktif ve canlıdırlar
Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri anoreksiya nervoza yeme bozukluğu olan kişilerin temel belirleyici özellikleri açısından doğrudur?

A) Sadece I

B) Sadece II

C) I-V

D) II-III-IV

E) I-II-V

Cevap: D) II-III-IV

4. Aşağıdakilerden hangisi bulimikler ile anoreksiklerin ortak özelliklerinden biridir?

A) Başkalarının şefkatine, dikkatine ve onayına özlem duyma ve aktif bir sosyal yaşam sürme

B) Arınmanın en sık görülen yöntemi olan kendi kendine tetiklenen kusma

C) Vücutlarının normal ve çekici olduğunda ısrar etme

D) İstenmeyen duygulara bir tepki olarak aşırı yeme

E) Ciddi sağlık sorunları yaşama

Cevap: E) Ciddi sağlık sorunları yaşama

5. Yeme bozuklukları karmaşık ve ciddi olduklarından genelde profesyonel müdahaleye ihtiyaç duyulur. Aşağıdakilerden hangisi yeme bozukluklarında kullanılabileceği belirtilen tedavi yöntemleri arasında yer almaz?

A) Yatılı tedavi/hastaneye yatış

B) Bireysel psikoterapi

C) Konuşma terapisi

D) Aile terapisi

E) Grup terapisi

Cevap: C) Konuşma terapisi

6. Keskin duygusal çalkantılar ve normal dışı davranışlar sergileyen insanları gözlemlemede ve teşhis etmede kullanılan genel iki yaklaşım; tıbbi model ve etkileşimsel modeldir. Aşağıdakilerden hangisi tıbbi modelin açıklanması bağlamında yanlış bir ifadedir?

A) Tıbbi model, duygusal olarak rahatsız kişilerin içine cin girdiği, deli oldukları nosyonuna ve rahatsızlıklarından dolayı suçlanmalarına bir tepki olarak gelişmiştir.

B) Tıbbi model, duygusal sorunlarda tıbbi etiketlere başvurmanın insanda oluşturabileceği olumsuz etkiler üzerinde durur.

C) Tıbbi model, duygusal ve davranışsal sorunları, fiziksel hastalıklarla karşılaştırılabilir derecede ruhsal hastalık olarak görür.

D) Tıbbi modelin destekçileri, rahatsız kişinin zihninin birtakım bilinmeyen, içsel bir durumdan etkilendiğine inanırlar.

E) Tıbbi modelde duygusal sorunları olan kişi yardıma ihtiyacı olan biri olarak görülür. Bu yaklaşım, duygusal sorunların doğasına yönelik araştırmaları tetiklemiş ve terapötik yaklaşımların gelişimini teşvik etmiştir.

Cevap: B) Tıbbi model, duygusal sorunlarda tıbbi etiketlere başvurmanın insanda oluşturabileceği olumsuz etkiler üzerinde durur.

İnsan Davranışı

7. İstenmeyen duyguların ya da fonksiyonel olmayan davranışların değerlendirilmesi ve tedavisi için Albert Ellis tarafından geliştirilen; düşünme örüntülerinin tüm duyguları ve davranışları birincil olarak belirlediğini ve insan davranışını değerlendirmenin büyük ölçüde istenmeyen duyguların ya da fonksiyonel olmayan davranışların altında yatan bilişlerin saptanması süreci olduğunu ileri süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tıbbi yaklaşım

B) Etkileşimsel yaklaşım

C) Rasyonel terapi yaklaşımı

D) Güçler yaklaşımı

E) Rasyonel benlik analizi yaklaşımı

Cevap: C) Rasyonel terapi yaklaşımı

8. Çocuk suçlarını, bir bireyin ya da bir çetenin toplum içinde yüksek statülü hedefleri başarmaktan alıkonduğunda ortaya çıkan bir davranış olduğunu ileri süren “anomi teorisi” aşağıdakilerden hangisi tarafından geliştirilmiştir?

A) Robert Merton

B) Albert Cohen

C) Edwin Sutherland

D) Walter Miller

E) James Marcia

Cevap: A) Robert Merton

9. Tuckman, 50’den fazla terapi ve duyarlılık grubunu gözden geçirmiş ve bu grupların beş öngörülebilir aşamadan geçtikleri sonucuna varmıştır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu aşamalar doğru sıralanmıştır?

A) Oluşum- Fırtına- İcra- Dağılma- Norm oluşturma

B) Oluşum- Norm oluşturma- İcra- Dağılma- Fırtına

C) Oluşum- Fırtına- Norm oluşturma- İcra- Dağılma

D) Oluşum- Norm oluşturma- Fırtına- İcra- Dağılma

E) Oluşum- Norm oluşturma- İcra- Fırtına- Dağılma

Cevap: C) Oluşum- Fırtına- Norm oluşturma- İcra- Dağılma

10. Aşağıdakilerden hangisi Christie and Geis’in saptadığı Makyavelci liderlerin özelliklerinden biri değildir?

A) Liderde bir misyon duygusu, kendisinin yön vereceği sosyal-değişim hareketine inanç ve hareketin varacağı yere gitmesinde kendisinin seçilmiş bir araç olduğuna dair bir güven bulunur.

B) Kişiler arası ilişkilere çok az duygusal katılım gösterirler; çünkü insanları kişisel olmayan nesneler olarak bakıldığında onları manipüle etmek duygusal olarak daha kolaydır.

C) Geleneksel ahlak konusunda endişe duymazlar ve diğerleri ile etkileşimlerinde ahlaki bir görüşten ziyade faydacı bir tutum (durumdan ne çıkarabilirlerse) takınırlar.

D) İzleyicilerini manipüle etme kapasitelerini kolaylaştıracak şekilde onların ihtiyaçlarına oldukça düz bir algıya sahiptirler.

E) Düşük seviyelerde ideolojik bağlanımları vardır; uzun vadeli ideolojik hedefleri başarmaktan ziyade kişisel çıkarları için başkalarını manipüle etmeye odaklanırlar.

Cevap: A) Liderde bir misyon duygusu, kendisinin yön vereceği sosyal-değişim hareketine inanç ve hareketin varacağı yere gitmesinde kendisinin seçilmiş bir araç olduğuna dair bir güven bulunur.

Ergenlik Döneminde Sosyal Gelişim

Auzef Sosyal Hizmetler
Auzef insan davranışı ve sosyal çevre , Ergenlik Döneminde Sosyal Gelişim
Telegram Sosyal Hizmetler sosyal hizmetler facebook