Girişimcilik Vize Soruları

Girişimcilik Vize Soruları

Auzef Girişimcilik Vize Soruları

Ünite-1

İnsanların maddi ve kültürel varlıklarını sürdürmek ve geliştirmek için çeşitli mal ve hizmetlere karşı duyduğu isteğe, bu isteğin yarattığı gerginlik ya da açlığa “…..” adı verilir. Boşluğu doldurunuz.

A ) İhtiyaç
B ) Hizmet
C ) Sermaye
D ) Doğal kaynaklar

Cevap : A
İhtiyaçlar kısaca “karşılandıkları zaman bireye haz veren, karşılanmadığında ise sıkıntı veren duygular”
olarak tanımlanabilir.

İhtiyaç iki gruba ayrılır. Bu eşleştirme hangisinde doğru verilmiştir?

A ) Mal ve hizmetler
B ) Haz veren ihtiyaçlar –üzüntü veren ihtiyaçlar
C ) Birincil (zorunlu ) ihtiyaçlar – İkincil (zorunlu olmayan ) ihtiyaçlar

Cevap : C

Mutlaka karşılanmaları gereken, insanların yaşamını devam ettirmesi için hayati önem arz eden temel ihtiyaç aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Haz veren ihtiyaçlar
B ) Birincil ( zorunlu ) ihtiyaçlar
C ) İkincil (zorunlu olmayan ) ihtiyaçlar
D ) Sebebi belli olan ihtiyaçlar

Cevap : B Örneğin; nefes alma-verme, yemek yeme-içme, barınma gibi.

Seyahat etme, spor yapma, toplum tarafından saygı görme gibi ihtiyaçlar hangi terimi kapsamaktadır?

A ) İkincil (zorunlu olmayan ) ihtiyaçlar
B ) Birincil ( zorunlu ) ihtiyaçlar
C ) hizmetler

Cevap : A

“Bir iş adamı mesleği ve statüsü gereği pahalı ve şık giysilere, arabalara ihtiyaç duyarken, bir işçi sade ve basit giysilerle yerli bir arabayla yetinebilir ” ihtiyaçların sosyal taklit ve gösteriş psikolojisi etkeni kapsamında da değerlendirmek gerekir Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki örneği tanımlamaktadır?

A ) Doğal çevre etkeni
B ) Sosyo-kültür seviyesi etkeni
C ) Meslek ve statü etkeni
D ) Manevi kültür etkeni

Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçların temel özelliklerinden değildir?

A ) İhtiyaçlar sonsuzdur
B ) İhtiyaçlar kendilerine duyulan şiddet açısından farklılık gösterir
C ) İhtiyaçlar karşılandıkça onlara duyulan şiddet giderek azalır
D ) İhtiyaçlar tekrarlanmaz

Cevap : D Çünkü ihtiyaçların pek çoğu tekrarlanma özelliğini taşır. Örneğin; yeme- içme gibi Bir diğer özellikte: İhtiyaçlar birbirlerini takip eden ve tamamlayan özelliktedir

Girişimcilik Vize Soruları

Motivasyon ve gereksinimlerle ilişkili olarak dünyada en yaygın olarak tanınan motivasyon kuramı hangisidir?

A ) A. Maslow “İhtiyaçlar Hiyerarşisi ”
B ) Hofers “girişimcilik”
C ) McClelland “başarı ihtiyacı ”
D ) Glasser “yeterlik ilişki ”

Cevap : A

Aşağıda A. Maslow ‘un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramına göre en alt basamaktaki ve en üst basamaktaki ihtiyaç türleri doğru verilmiştir?

A ) Güvenlik ihtiyacı – Ait olma ve sevilme ihtiyacı
B ) Statü ve saygı görme ihtiyacı – Ait olma ve sevilme ihtiyacı
C ) Güvenlik ihtiyacı – Kendini gerçekleştirme ihtiyacı
D ) Fizyolojik ihtiyaçlar – Kendini gerçekleştirme ihtiyacı

Cevap : D

En alttan en üste Sıralanışı
Fizyolojik ihtiyaçlar: Nefes alma, yeme içme, uyuma.
Güvenlik ihtiyacı: İnsanların yırtıcı hayvanlardan, sıcaktan soğuktan, karanlıktan fiziki olarak kendisini
güvende hissetme ihtiyacı ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için parasal (mali ) anlamda güvende hissetme ihtiyacı.
Ait olma ve sevilme ihtiyacı: Başka insanlar ile iletişim kurma, kabul edilme (sosyalleşme ) , bir yere ait olma.
Statü ve saygı görme ihtiyacı: Toplumda bir yer edinme, özgüven, kişisel başarılarıyla övünme ve başkalarının takdiri, farkına varılma, saygı duyulma, yeterli ve başarılı bulunma.
Kendini gerçekleştirme ihtiyacı: Kişinin potansiyelinin ortaya çıkması, farkındalık yaratma

Girişimcilik Vize Soruları

 “Toplumda bir yer edinme, özgüven, kişisel başarılarıyla övünme ve başkalarının takdiri, farkına varılma, saygı duyulma, yeterli ve başarılı bulunma”
Yukarıda yer alan tanım Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramından hangisine aittir?

A ) Fizyolojik ihtiyaçla
B ) Ait olma ve sevilme ihtiyacı
C ) Statü ve saygı görme ihtiyacı
D ) Kendini gerçekleştirme ihtiyacı

Cevap : C

 İnsan ihtiyaçlarını tatmin eden veya karşılayan nesnelere …. denir. İşletme biliminde bu kavram “ üretilmesi için çaba, emek harcanan nesnelere” yönelik olarak kullanılır. Yukarıda sözü edilen tanım aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Hizmet
B ) Mal
C ) İhtiyaç
D ) Sermaye

Cevap : B

Elde edilmeleri için bir çaba gerektirip gerektirmediğine göre mallar kaça ayrılır?

A ) 4
B ) 3
C ) 2
D ) 1

Cevap : 2 Ekonomik mal ve Serbest mal (ekonomi dışı mal

Ekonomik mal: Elde edilmesi için çaba gerektiren ve genellikle elde etmek için bir bedel ödenen mallara ekonomik mal denir. Ekmek, giyecekler, defter gibi mallar ekonomik mallara birer örnektir. Serbest mal (ekonomi dışı mal ) : Doğada kendiliğinden bulunan ve elde edilmesi için bir çaba gerektirmeyen ve kullanılması için bir bedel gerektirmeyen mallara serbest mal denir. Solunan hava, ormanda akan bir kaynak suyu gibi

Girişimcilik Vize Soruları

Ekonomik mallar gereksinimleri giderme özelliği açısından kaça ayrılır?

A ) 5
B ) 4
C ) 3
D ) 2

Cevap : D

Tüketim malları; insanların kullanımına hazır vaziyette olan ekmek, sabun, giysi gibi mallardır. Üretim (Endüstriyel ) mallar; başka malların üretiminde kullanılmak üzere işletmelerin ihtiyaç duyduğu ham madde, yarı mamul gibi mallardır. Aynı zamanda toptancı, perakendeci gibi aracı kuruluşların nihai tüketiciye satmak için satın aldığı kullanıma hazır mallar da endüstriyel mallardır. 13. Birbirleri ile ilişkilerine göre mallar kaça ayırlır?

A ) 3
B ) 4
C ) 5
D ) 6

Cevap : A Rakip (İkame ) mallar, Tamamlayıcı mallar , Bağımsız mallar

– Uzun süre fayda sağlayan, uzun süre kullanılabilen buzdolabı, çamaşır makinesi, ayakkabı gibi mallardır
– Kısa süre kullanılabilen, faydası kısa sürede biten ekmek, pasta gibi daha çok gıda ağırlıklı mallardır
– Birbirleriyle ilişkisi olmayan mallardır
Yukarıda tanımları verilen mal çeşitlerinin doğru eşleştirmesi hangisidir?

A ) Rakip (İkame ) mallar – Tamamlayıcı mallar – Bağımsız mallar
B ) Dayanıklı mallar – Dayanıksız mallar – Bağımsız mallar
C ) Serbest mal (ekonomi dışı mal ) – Tüketim malları – Üretim (Endüstriyel ) mallar
D ) ) Dayanıklı mallar – Dayanıksız mallar – Üretim (Endüstriyel ) mallar

Cevap : B

Girişimcilik Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi Hizmetin temel özelliklerinden değildir?

A ) Hizmet genellikle insanlar tarafından üretilir.
B ) Hizmet üretenden ayrılamaz.
C ) Hizmetin üretimi ve tüketimi eş zamanlıdır. Hizmet talep edildiği anda üretilir ve tüketilir. Bu yüzden stoklanamaz.
D ) Hizmetin üretiminde arz edenin dolaylı katkısı vardır.

Cevap : D

Doğru seçenek Hizmetin üretiminde talep edenin dolaylı katkısı vardır. Diğer bir özelliği ise Hizmet standart değildir.

– İnsan ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretim faktörlerinin uygun bir ortamda bir araya getirilerek mal ve hizmetlere dönüştürülmesine
– girdilerin (üretim faktörlerinin ) çıktılara (mal ve hizmetlere ) dönüştürülmesi
– insan ihtiyaçlarını gideren mal ve hizmetleri elde etmek amacıyla yapılan her türlü çaba veya faaliyet
Olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Mal
B ) Üretim
C ) Sermaye
D ) Hizmet

Cevap : B

“Bir malın insanın ihtiyacını karşılama özelliği” olarak tanımlanabilecek olan fayda, hangi şekillerde arttırılabilir. Buna göre hangisi bunlardan biri değildir?
A ) Şekil (biçim ) faydası
B ) Yer faydası
C ) Üretim faydası
D ) Mülkiyet faydası
Cevap : C Doğru Cevap : Zaman faydası

Girişimcilik Vize Soruları

18. Üretimde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan unsurlara da üretim faktörleri denir. Üretim faktörleri kaça ayrılır?

A ) 5
B ) 7
C ) 8
D ) 9

Cevap : 5 Bunlar: Emek, sermaye, doğal kaynaklar ve müteşebbis son yıllarda bu faktörlere teknoloji de katılmıştır.

Bir ülkenin sahip olduğu her türlü yer altı ve yer üstü kaynak,ne olarak tanımlanır?

A ) Doğal kaynaklar
B ) Tıbbi kaynaklar
C ) Zorunlu Kaynaklar
D ) Serbest kaynaklar

Cveap: A

Doğal kaynakların üretimden elde ettiği gelire …denilmektedir. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelir?

A ) Öz kaynak
B ) Doğal kaynak
C ) Rant (kâr )
D ) Kazanç

Cevap : C

Öğretim üyeleri, bilgisayar programcıları, mühendisler in yaptığı iş hangi emek faktörünü kapsar?

A ) İş gücü
B ) Vasıflı emek
C ) Vasıfsız emek

Cevap : B Vasıflı emek, bir öğrenim sonucu özel bir bilgi ve beceriye sahip olarak karışık ve dikkat isteyen işleri yapanlar için tanımlanır.

Girişimcilik Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi sermayede maddi değer olaeak nitelendirilmez?

A ) Nakit
B ) Alacaklar
C ) Araçlar
D ) Lisans

Cevap D

Maddi değerler: Nakit, alacaklar, doğal kaynaklar, binalar, ham maddeler, yarı mamuller, araçlar,
makineler birer maddi sermayedir.
Maddi olmayan sermaye ise imtiyaz, patent, lisans, marka, know how (teknik bilgi ) gibi değerlerdir.

Sermayenin de üretime katılması sonucunda elde ettiği bir gelir vardır. Bu gelire ne denir?

A ) Rant (kâr )
B ) Faiz
C ) Kazanç

Cevap : B

Bir işin yapılması için devlet tarafından verilen bir izin, ruhsat şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Lisans
B ) Marka
C ) Know how (Teknik bilgi )
D ) İmtiyaz

Cevap : A

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları; Eğilmez, Mahfi; Mikro-Ekonomi: Güncel Örneklerle, İstanbul, Remzi Kitabevi, 2015.

Girişimcilik Vize Soruları

Ünite -2

İster gezici olsun ister bir dükkânda veya bir sokağın belirli yerlerinde sabit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedenî çalışmasına dayanan ve geliri belli sınırı aşmayan ve sanat veya ticaretle uğraşan kişiye ne denir?

A ) Yönetici
B ) lider
C ) esnaf
D ) tacir

Cevap c
Not: Gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Vergi Usul Kanunu’na bakıldığında esnaf ve tacir arasındaki net ayrım göze çarpmaktadır. Bilindiği gibi 1 Temmuz 2012’den itibaren 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yerini 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu aldı. Yeni Türk Ticaret Kanunu madde 15’te esnafın tanımı yapılmıştır. Buna göre; “İster gezici olsun ister bir dükkânda veya bir sokağın belirli yerlerinde sabit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedenî çalışmasına dayanan ve geliri belli sınırı aşmayan ve sanat veya ticaretle uğraşan kişi esnaftır.”

Hangi işletmelerin esnaf işletmesi olacağı Türk Ticaret Kanunu’nun……. maddesi ile düzenlenmiştir. Bu kanun “İktisadi faaliyetin nakdi sermayeden çok bedeni çalışmaya dayanmasını ve kazancın ancak geçimini sağlamaya yetecek derecede az olmasını” öngörür. Boşluğu doldurunuz.

A ) 17.
B ) 18.
C ) 19.
D ) 20.

Cevap a

– tacir sıfatını kazanacak kadar sermayesi olmayan ve geliri daha çok bedensel emeğine dayanan bağımsız olarak çalışan kişi

-tacirle iş gören arasında bir konuma sahiptir.
-Halk arasında zanaatkâr ve küçük işletme sahipleri esnaf olarak adlandırılmaktadır. Yukarıda özellikleri anlatılan kişi kimdir?

A ) girişimci
B ) tacir
C ) iş adamı
D ) esnaf
Cevap d

Girişimcilik Vize Soruları

Bir kişinin girişimci olabilmesi için sahip olması gereken niteliklerden birisi değildir?

A ) risk almama
B ) sorumluluk üstlenebilme
C ) yeniliklere açık olma
D ) büyüme tutkusu

Cevap a

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 12. maddesine göre, “Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa kendi adına işleten kişiye …………..denir”. Boşluğu doldurunuz.

A ) Yönetici
B ) tacir
C ) esnaf
D ) lider

Cevap b

Tacir, ticari bir işi sürekli olarak yapan ve onu meslek edinen bu faaliyeti bir düzen içinde meslek ve sanatının gereklerine göre yapan gerçek veya tüzel kişilerdir.
I. Ortada bir ticari işletmenin olması,
II. Bir ticari işletmenin kısmen de olsa işletilmesi,
III. İşletme faaliyetlerinin kendi adına olması
Buna göre bir bireyin tacir sayılabilmesi için yukarıdakilerden hangisi gerekmektedir?

A ) yalnız I.
B ) II. III.
C ) I. III.
D ) hepsi
Cevap d

Girişimcilik Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 18. Maddesinde yer alan tacir olmanın genel hükümlerinden biri değildir?

A ) Borçlarından dolayı iflasa tabidir.
B ) Ücret ve cezai şartın azaltılmasını istemek
C ) Bir ticaret unvanı seçmek ve kullanmak zorundadır.
D ) İşletmelerini ticaret siciline kaydettirmek zorundadır.

Cevap b Ticari defter tutmak zorundadır.

Ticari faaliyetlerinde basiretli (işin sonunu gören, anlayan ) bir iş adamı gibi hareket etmek zorundadır. Haksız rekabet (ekonomik rekabetin kötüye kullanılması ) yapamaz.
Ücret ve faiz istemek,
Fatura ve teyit mektubu kullanmak,
Ücret ve cezai şartın azaltılmasını isteyememek,
Ticari örf ve âdetin tacirlere uygulanacağını bilmek zorundadır.

– Belli bir unvanı, bir yeri, belirli bir sermayesi ve belirli bir organizasyonu olan ekonomik birimdir.
-Belirli bir yasal, finansal, örgütsel ve ekonomik özelliğe sahip kuruluştur
Yukarıda verilen özelliklere göre aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmektedir?

A ) girişimci
B ) tacir
C ) girişim
D ) esnaf

Cevap c

İşletme ve girişimin ortak tarafları ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

A ) her ikisinin de insan istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte mal ve/veya hizmet üreten ekonomik ve teknik birimler olmasıdır.
B ) girişim ile işletmeyi birbirinden ayıran önemli nokta, işletmenin bir piyasası olması ve bu piyasada gelir sağlayan bir girişim olmasıdır.
C ) Her girişim bir işletmenin sahip olduğu tüm özelliklere sahipken, her işletmenin girişimin özelliklerini tamamını taşıması mümkündür
D ) O hâlde, her işletme bir girişimdir ancak her girişim bir işletme değildir

Cevap a

girişim ile işletmeyi birbirinden ayıran önemli nokta, girişimin bir piyasası olması ve bu piyasada gelir sağlayan bir işletme olmasıdır. Her girişim bir işletmenin sahip olduğu tüm özelliklere sahipken, her işletmenin girişimin özelliklerini tamamını taşıması mümkün değildir. O hâlde, her girişim bir işletmedir ancak her işletme bir girişim değildir

Girişimcilik Vize Soruları

I. İşletme, ekonomik bir kuruluştur.
II. İşletme, statik bir kuruluştur.
III. İşletme, sosyal bir kuruluştur.
IV. İşletme, bağımlı bir kuruluştur.
V. İşletme, sosyo-teknik bir sistemdir
VI. İşletme, kapalı bir sistemdir
İşletme ile ilgili verilen özelliklerden hangileri doğrudur?

A ) I.II. III. V.
B ) II. IV. VI.
C ) I. III. V.
D ) HEPSİ

Cevap c

İşletme, dinamik bir kuruluştur -İşletme, bağımsız bir kuruluştur. -İşletme, açık bir sistemdir

Kaynaklar konusunda öngörüde bulunarak işi planlayan, insan kaynaklarını örgütleyerek girdilerin işlenmesini sağlayan ve elde edilen çıktıyı da kârlılık yaratacak biçimde tüketicilerin kullanımına sunma becerisini gösteren kişiye ne denir?

A ) girişimci
B ) lider
C ) girişim
D ) esnaf

Cevap a

Bygrave ve Hofers ise girişimciyi, “Fırsatları algılayarak fırsatlar doğrultusunda işletmesini şekillendiren kişi” olarak tanımlamıştır

Girişimcilik Vize Soruları

-Girişimciliğin günümüzde herkes tarafından yaygın olarak bilinen ve kabul görmüş tanımı ilk kez bu kişi tarafından yapılmıştır
-Ayrıca girişimcilikle ilgili ilk kuramlardan birini geliştirmiştir.
-Bu kişiye göre girişimci; risk alan ve tüccar, çiftçi, esnaf gibi mal sahiplerini izleyen kişidir
Yukarıda özellikleri anlatılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Whitney
B ) Cantillon
C ) walker
D ) Schumpeter

Cevap b

yüzyılda sermayedar ve girişimci kavramları birbirinden ayrılmıştır. Farklılaşmanın nedenlerinden biri, o yüzyılda dünyayı saran Sanayi Devrimidir. Sanayi Devrimi’nde yapılan pek çok icat, değişen dünyanın koşul ve taleplerine yanıt vermekteydi. Bu dönemin büyük mucitlerinden…………………….; sermaye sağlayan değil, sermaye kullanan kişilerdir boşluğu doldurunuz.

A ) vesper ve shapero
B ) pinchot ve hisrich
C ) walker ve say
D ) Whitney ve Edison

Cevap d

Girişimcinin ileri sürdüğü fikirleri uygulamak ve gösterdiği hedeflere ulaşabilmek için yolları saptayan ve bunu yaparken içinde bulunduğu durumun muhasebesini yapan, bu yollardan geçişin zamansal ve parasal programını düzenleyen kişidir. Bu özellikleri anlatılan kişi kimdir?

A ) Yönetici
B ) lider
C ) esnaf
D ) tacir

Cevap a

Girişimcilik Vize Soruları

Yönetici etkinlikleri yerine getirirken birtakım özelliklere sahip olması gerekir
I. İşi bitirme azim ve heyecanı
II. Çalışkanlık, Bilgi
III. Organizasyon gücü
IV. Finans gücü
V. Denetim kabiliyeti
VI. Çevre ile içte ve dışta iyi ilişkiler kurabilme.
Yukarıda verilenlerde hangileri bu özelliklerdendir?

A ) I. III. VI
B ) II. IV. V.
C ) hepsi
D ) hiçbiri

Cevap c

iş hedeflerini ve stratejilerini belirleme, bunları gerçekleştirmek için gerekli olan sorumluluk ve  uyumu, grup kimliği ile grup sürekliliğini ve örgüt kültürünü oluşturma sürecine ……………………..denir. Boşluğu doldurunuz.

A ) yöneticilik
B ) liderlik
C ) girişimcilik
D ) tacirlik

Cevap b

Liderdeki gücün kaynaklarından değildir?

A ) Ödüllendirme gücü:
B ) Cezalandırmama gücü:
C ) Liderin kişiliği
D ) Liderin uzmanlığı ve deneyimi
E ) Yasal/biçimsel güç
Cevap b Cezalandırma gücü

Girişimcilik Vize Soruları

I. Liderin şirketteki pozisyonundan kaynaklanan gücüdür. Bir yönetici astlarından bir iş yapmasını ister ve astları da yapmazsa onları uyarır hatta cezalandırabilir.
II. Grubun ihtiyaçlarına karşılamaya yönelik olarak liderin sahip olduğu özel yetenek, bilgi, uzmanlık ve tecrübeden oluşan gücüdür. Becerileri olan bir alt kademe yöneticisi muhtemelen bölümündeki çalışanlar tarafından saygı görecektir.
Yukarıda liderdeki gücün kaynaklarının özellikleri ile ilgili eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

I. II.

A ) Cezalandırma gücü Liderin kişiliği
B ) Liderin uzmanlığı Ödüllendirme gücü
C ) Liderin kişiliği Yasal/biçimsel güç
D ) Yasal/biçimsel Liderin uzmanlığı ve deneyimi

Cevap d

Aşağıdaki tabloda girişimci, yönetici ve lider arasındaki benzerlikler ilgili bilgiler verilmiştir.
GİRİŞİMCİ YÖNETİCİ LİDER
Yaratıcılıktır I. farkındalıktır
II. İşi devam ettirir İşi geliştirir
Hedefi belirler Hedefe yönlendirir III.
Buna göre, numaralandırılmış yerlere aşağıdaki ifadelerden hangisinin gelmesi en uygundur?

I. II. III.

A ) orijinaldir işi düzenler Hedefi belirler
B ) meslektir işi oluşturur Hedefe yönlendirir
C ) yaratıcılıktır işi yönetir Hedefi değerlendirir

Cevap c

Girişimcilik Vize Soruları

Yöneltme fonksiyonun temel süreçleri arasında hangisi yer almaz?

A ) zeka
B ) liderlik etme
C ) disiplin
D ) iletişim

Cevap a

Yönetici ve girişimci arasındaki farklılıklar ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A ) yönetici, daha kısa vadeli düşünme eğilimindedir. Girişimci ise uzun vadeli sorun odaklı olma eğilimindedir.
B ) Girişimci; kontrol eder, yönetici düzen kurar.
C ) yönetici; gelecekte, girişimci geçmişte yaşar.
D ) Yönetici olmazsa işler ve toplum yürümez. Girişimci olmazsa yenilik olmaz.

Cevap c

Girişimcilik Vize Soruları

5362 sayılı yasadaki düzenleme ile esnaf ve tacir ayrımında başka ölçütlere yer verilmiş olup kamyonculuk, otomobilcilik ve şoförlük yapanların da ekonomik sermayesi, kazancının tacir sanayici niteliğini aşmaması ve vergilendirme gibi ölçütler çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.girişimci ekonomik mal ve hizmet üretmek veya pazarlamak üzere kendi sahip olduğu veya başka kaynaklardan sağladığı sermayeyi tehlikeye sokarken yönetici riski başkalarında olmak üzere ekonomik mal ve hizmet üretmek veya pazarlamak görevini yerine getirir

Küçük işletmelerde, işletme sahipliği ve girişimcilik aynı kişide bütünleşebilmektedir. Bunun nedeni, psikolojik engeller ile birlikte profesyonel bir yöneticiye işi teslim etmek için gerekli olan bütçenin oluşamamasıdır. İşletmenin ölçeği küçüldükçe girişimci ve yönetici olan işletme sahibi teknisyen sıfatını da taşımaya başlamaktadır

Bir ticari işletmeyi kurup açtığını sirküler, gazete, radyo, televizyon ve diğer ilan araçlarıyla halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline tescil ettirerek durumu ilan etmiş olan kimse, fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır.

Girişimcilik Vize Soruları

Yönetici “kâr elde etmek için riske katlanan kişi konumunda olmadığından” girişimci olarak değerlendirilmesi de mümkün olmamaktadır.

Profesyonel yönetici, “Yönetim işini kendine meslek edinerek işletmenin sahibi hâline gelmeden girişimcinin yaptığı işi yapan ve bu hizmetleri karşılığında ücret, maaş ve/veya prim alan kişidir. Fabrika yöneticisi, “Fabrika tasarımı, personel kalitesi, rekabet, fabrika büyüklüğü, fabrika ömrü, otomasyon derecesi, mamul çeşitliliği gibi fabrikada mevcut olan sorunlarla ilgilenen kişidir.”

-Girişimci ile yönetici arasındaki temel farkları irdelendiğinde girişimcinin daha aktif ve bağımsız hareket etmesi, fırsatları değerlendirmesi, değişime olumlu bakması, risk ve yeniliğe açık olması, sorgulayıcı olması gibi temel özelliklerinin farklılık gösterdiği görülmektedir.
-Yöneticiler ise mevcut düzeni koruyan belirli ilke ve politikalarla hareket eden, risk ve belirsizliklerden uzak durmaktadırlar

Girişimcilik Vize Soruları

Günde 1 milyon atık toplayarak geri dönüşüm çözümleri üreten şirketin adı nedir?

A.TerraCycle
B.Tom Szaky
C.R.Cantillon
D.Jean Batista Say

Cevap : A

Çöp adam olarak tanınan aşağıdakilerden hangisidir?

A.R.Cantillon
B.Jean Batista
C.TerraCycle
D.Tom Szaky

Cevap : D

Girişimcilik, fikrin eyleme geçmesindeki bireyin yeteneğini ifade eden bir kavramdır.

A.Yanlış
B.Doğru

Cevap : B

I. Yaratıcılık,
II.Yenilik ve risk alma
III.Hedeflere ulaşmada projeleri planlama ve yönetme
Girişimcilik,yukarıdaki hangi yetenekleri kapsar?

A.I,II

B.II,III

C.I,II,III

D.I,III

Cevap : C

Girişimcilik Vize Soruları

I. Girişimcilik, fikrin eyleme geçmesindeki bireyin yeteneğini ifade eden bir kavramdır.
II. Girişimcilik, günlük hayatta ve toplumsal ihtiyaçların giderilmesinde sürekli devam edecek bir kavramdır
III. Ekonomik mal ve hizmet üretmek ve bunları pazarlamak için kâr amacı güden girişimlerin tamamını kapsayan işlemlere girişimcilik denir
IV.’’ İnsanın düşünsel emeğinin ekonomik değere dönüşmesi” olarak ifade edilen girişimcilik üretim için en önemli faktörlerden biridir
Girişimcilikle ilgili yukarıdaki tanımlardan hangileri doğrudur?A.I,II,IIIB.I,II

C.II,III,IV

D.I,III,IV

E.I,II,III,IV

Cevap : E

Girişimcilik bu işlevlerin ………,……….,…………. ve ………………. tarafından yerine getirme şartlarını ortaya çıkartır.
Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki kelimelerden hangileri getirilmelidir?

A.Kim,nerede,ne kadar,nasıl
B.Nasıl,nerede,kiminle,niçin
C.Nerede,nasıl,ne zaman,kim
D.Niçin,nasıl,ne zaman,kim

Cevap : C

Girişimcilik tanımları; Yeni iş kurmak—Girmek—Başlatmak—Bulmak— Yeni Ürün—Yeni Fikir—Girişmek—Yönetim—Sahiplik

Girişimcilik birçok farklı öğenin bir araya gelmesiyle oluşan ve zaman içerisinde bileşenleri sıkça değişen bir olgudur. Değişmeyen bazı bileşenler vardır.Aşağıdakilerden hangileri bunlardan değildir?

A.Sezmek
B.Görmek
C.Eyleme geçmek
D.Çevre

Cevap : D

Dünyada girişimciliğin gelişimi ve geçirdiği evreler: *İlkel toplumlar(Çobanlığa dayalı ev ekonomisi )

Girişimcilik Vize Soruları

*Tarıma dayanan köy ekonomisi(Derebeylikler )
*Küçük el sanatlarına dayanan kent ekonomisi
*15-19 Yüzyıllar arasında Avrupa’da ortaya çıkan İktisadi Düşünceler çerçevesinde girişimciliğin gelişimi
*20.yüzyılda Girişimcilik
8.Girişimciliğin tanımı ilk kez ne zaman yapılmıştır?

A.18.yy ‘ın başları
B.16.yy’ın başları
C.17.yy’ın başları
D.19.yy’ın başları

Cevap : A

Girişimciliğin tanımını ilk kez kim yapmıştır?

A.Richard Cantillon
B.Jean Batista
C.TerraCycle
D.Tom Szaky

Cevap : A

Richard Cantillon’un girişimcilik tarifinde girişimci, henüz belirginleşmemiş bir bedelle satmak üzere üretimin girdilerini ve hizmetlerini satın alan ve üreten kişi olarak ifade edilmiştir. Bu tanım, girişimcinin risk üstlenme özelliğini vurgulayarak ortaya çıkarmaktadır.

A.Yanlış
B.Doğru

Cevap : B

Girişimcilik Vize Soruları

R.Cantillon’dan sonra …………….. tarafında geliştirilerek girişimcinin risk üstlenme kadar üretim girdilerini örgütleme ve yönetme niteliğine sahip olması gereği üzerinde de durulmuştur. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A.Joseph Schumpeter
B.Drucker
C. Jean Batista Say
D.Walter Kuammer

Cevap : C

Girişimcinin dinamik ve yenilikçi olarak ekonomik kalkınmada insan kaynaklarının yapı taşlarından biri olduğunu ilk kez gündeme getiren kimdir?

A.Joseph Schumpeter
B.Drucker
C. Jean Batista Say
D.Walter Kuammer

Cevap : A

Altmış yıldır anlaşılamayan Schumpeter’in “Dinamik Girişimcisi” toplumun temel ekseni hâline gelmiş, sermayenin üstüne çıkmıştır.

A.Yanlış
B.Doğru

Cevap : B

Kuammer’in “Yenilikçi Organizasyon” adını verdiği işletme yapısı, küçük ve orta ölçekli işletmeleri ön plana çıkarmıştır. İletişim toplumu işletme toplumunu değiştiren yeni bir girişimcilik toplumudur.

A.Doğru
B.Yanlış

Cevap : B

Drucker’in “Yenilikçi Organizasyon” adını verdiği işletme yapısı, küçük ve orta ölçekli işletmeleri ön plana çıkarmıştır. İletişim toplumu işletme toplumunu değiştiren yeni bir girişimcilik toplumudur

Girişimcilik Vize Soruları

Anadolu’ya yazı ilk olarak kim tarafından getirildi?

A.Lidyalı tüccarlar
B.Hititli tüccarlar
C. Asurlu tüccarlar
D.Frigyalı tüccarlar

Cevap : C

Anadolu’nun yazıyla tanıştığı nelerden anlaşılmıştır?

A.Orhun kitabeleri
B.Kültepe tabletleri
C.Göktürk kitabeleri
D.Şine Usu yazıtları

Cevap : B

Lonca sisteminin temel iki unsuru vardır:
* Birincisi ticari ahlak,
*İkincisi ürünün ve müşteri ilişkisinin kalitesi en üst seviyede tutmaktır.

Coğrafi Keşiflerle zenginleşen Avrupa …….. ’dan itibaren insan gücü yerini kol gücüne devrederek sanayi devriminin başlangıcını oluşturmuştur. Sanayi devrimiyle birlikte seri üretime geçilerek insan eliyle üretilen mallar makinelerde üretilmişlerdir.
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A.20.yy
B.17.yy
C.16.yy
D.18.yy

Cevap : D

Mustafa Kemal’in önderliğinde Birinci İktisat Kongresi’nde girişimcilerin önü açılarak destekler verilmiştir. Uzun süre girişimciliğe uzak kalan Anadolu insanı bunu pek anlayamamıştır. 2.1960’lı yıllardan itibaren “İktisadi Devlet Teşekkülleri” kurulmuştur.

Girişimcilik Vize Soruları

 …… ve………….. Teknolojilerinin gelişmesi üretim sürecini düşürerek üretim kalıplarının değişmesine yol açmaktadır. Bu gelişmeler niteliği artan iş gücünü ortaya çıkardı. Atıl olan istihdamın ve küçük işletmelere hareket kabiliyeti kazandırdı. Yapısal özellikleri bakımından yeni üretim düzenine esnek yapılarıyla kolayca uyum sağlayan firmalar yeni güçler oluşturdu.
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

A.İletişim-ulaşım
B.Ulaşım-tekstil
C.Tekstil-Ulaşım
D.İletişim-tekstil

Cevap : A

Yeni bir girişimci olarak küçük firmaların büyümelerinin sebepleri arasında yoktur?

A.Üretim tarzının değişmesi
B.İç kaynak kullanımı ve büyüme
C. İmalat ve yapı sanayisinin küçülerek hizmet sektörüne kayması
D. Gelir artışıyla insanların ihtiyaçlarının değişmesi

Cevap : B

Yeni bir girişimci olarak küçük firmaların büyümelerinin sebepleri:
• Üretim tarzının değişmesi: Üretimde teknoloji kullanımının yaygınlaşması ile fırsat
maliyetlerinde düşüşler yaşandı. Bu durum yeni küçük firmaların piyasaya girişini sağladı.
• Dış kaynak kullanımı “outsourcing” ve küçülme “downsizing ile küçük firmalar, taşeronlar
bunun somut örnekleridir.
• İmalat ve yapı sanayisinin küçülerek hizmet sektörüne kayması: 20. yüzyılın son çeyreğinde
büyük firmalar imalat ve yapı sanayinden çekilerek hizmet sektöründe yeni firmalar
oluşturmuştur. Tüketim kalıpları gelişerek devam etmektedir.
• Gelir artışıyla insanların ihtiyaçlarının değişmesi: Gelir artışı, farklı ihtiyaçları doğurarak
tüketicilerin seçici davranışına yol açmıştır. Tüketiciler tercihlerini standart ürünlerden ziyade
farklı ve yeni çıkan ürünleri tercih etmektedirler.
• Yeni girişimler ekonomik gelişmeyi artırıp yeni değişimlere yol açmaktadır. Yeni teşebbüsler,
ekonomik gelişmeyi yeniliklerle desteklemekte, vergi gelirlerini artırmakta, sosyal gelişmeye
katkı sağlamaktadır. Ekonominin uzun dönemde sağlıklı işleyişi ve ekonomik istikrarın
sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.

Girişimcilik Vize Soruları

……………….; ekonomik mal ve hizmet üretmek, bunları pazarlamak için üretim faktörlerini bir araya getiren, kâr amacı güden ve girişimlerinin sonucunda doğabilecek tüm risklere katlanan kişilerdir.
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?A.Girişimciler
B.Üreticiler
C.Tüketiciler
D.Sanayiciler

Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir girişimcinin özelliği değildir?

A.İş kurmaya hevesli olmak
B.Kendine güven duymak
C. İşletmede çalışanlara önderlik yaparak kendisini ve çalışanlarını en iyi şekilde yetiştirmektir
D. Yenilikçi fikirlere açık olup yaratıcı düşünceler üretmek
E. Yeni ihtiyaçları zamanında görerek gerekli girişimlerde bulunmak

Cevap : E

Başarılı bir girişimcinin temel özellikleri:
• İş kurmaya hevesli olmak,
• Kendine güven duymak,
• Yaptığı işlerde kararlılık örneği göstermek,
• Başarısızlığa rağmen hiçbir zaman vazgeçmemek,
• Her türlü riski üzerine alıp iyi bir şekilde yönetmek,
• Yenilikçi fikirlere açık olup yaratıcı düşünceler üretmek,
• Değişimleri fırsat olarak görme becerisine sahip olmak,
• Her türlü belirsizliğe karşı tedbirli olarak daima uyanık olabilmek,
• Planlı hareket ederek işlerin zamanında yapılmasını sağlamak,
• Yeni ihtiyaçları önceden görerek gerekli girişimlerde bulunmak,
• İşletmede çalışanlara önderlik yaparak kendisini ve çalışanlarını en iyi şekilde yetiştirmektir.

Girişimcilik Vize Soruları

1987-2002 yılları arasında Harward Business School’dan ……………………….tarafından yirmi ülkede bütün iş kollarında elliyi aşkın girişimci üzerinde gerçekleştirilen araştırmada başarılı girişimcilerin önemli fonksiyonlarını ortaya çıkarmıştır.
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A.R.Cantillon
B. Walter Kuemmer
C.Luecke
D. Lois Borders

Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi Prof. Kummer tarafından yapılan araştırmanın sonucuna göre başarılı girişimcinin özellikleri arasında yer almaz?

A. Kuralları rahatça esnetebilmek
B. Gizli düşmanlar kazanmaya hazır olmak
C. İşe ufaktan başlayacak kadar sabırlı olmak
D. Hızla strateji değiştirmeye hazır olmak
E. Pazarlığın nasıl sonuçlandırılacağını bilmek

Cevap : B

Girişimcinin başarılı olması için kendi yetenek ve özellikleri yeterli olmayabilir. Girişim yerinin ve şartlarının uygunluğu önemlidir. Girişimcinin iş kurarken bazı becerilere sahip olması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu becerilerdir?
I.Kişisel girişim becerileri
II.Teknik beceriler
III.Yönetim becerileri

A.Yalnız I

B.II,III

C.I,III

D.I,II

E.Hepsi

Cevap : E

Girişimcilik Vize Soruları

 Girişimcinin becerileri
KİŞİSEL GİRİŞİM BECERİLERİ TEKNİK BECERİLERİ YÖNETİM BECERİLERİ
Yenilikçi olmak Yazma Vizyon oluşturma
Disiplinli olmak Sözlü iletişim Planlama
Risk almak Çevreyi izleme Karar verme
Değişime dönük olmak Teknik yönetim İnsan ilişkileri
Sabırlı ve azimli olmak Teknoloji Pazarlama
Vizyon sahibi lider olmak Dinleme Finansman
Değişimi yönetebilmek Örgütleme Muhasebe
Çalışanlarını iyi tanımak Ağ oluşturmak Yönetim
Kendisi iş yapabilmesi Yönetsel tarzlar Denetim
İç denetimli olmak Koçluk tipi liderlik Görüşme yapmak
Takım oyuncusu olmak Büyümeyi yönetmek
25.Aşağıdakilerden kaç tanesi girişimciliğin avantajları arasındadır?
I. Girişimci kuracağı işte bağımsızdır
II. Girişimci kuvvetli bir başarma duygusuna sahiptir
III. Girişimci çevresinde büyük bir saygınlık elde eder
IV. Girişimcinin en büyük hedefi kâr elde etmektir
V. Girişimcinin kişisel gelişimine artarak katkı sağlar
VI. Girişimci yaratıcılığın büyük önderidir
VII. Girişimci toplumsal olayları izlemek yerine topluma liderlik yaparA. 4B. 5

C. 6

D. 7

E. 3

Cevap : D

Girişimcilik Vize Soruları

Aşağdakilerden hangisi yada hangileri girişimciliğin dezavantajları arasında yer alır?
I. Girişimciler tam bir serbestliğe sahip değillerdir
II. Girişimcilerin iş yapma kapasiteleri sınırlıdır
III. Girişimcinin mesai kavramı yoktur
IV. Girişimci başarıdan önce başarısızlıkları yaşar
V. Girişimcinin uzun çalışma temposu fiziksel problemlerini ortaya çıkarabilir
VI. Girişimcinin ailesinin onaylamadığı bir işe başlaması stres ortamı yaratır
VII. Girişimcinin ailesinin onaylamadığı bir işe başlaması stres ortamı yaratırA.6B.5

C.7

D.4

Cevap : C

Girişimci;
• Duran kişi değil, daima hareket hâlinde olan kişidir.
• İşten yılacağı yerde, işi kolayca çözebilendir.
• Daima kontrollü bir şekilde çözebilendir.
• Çekingen değil, cesaretli olandır.
• Hislerini yaratıcılığa çabuk dönüştürendir.
• İstihdama sürekli katkısı olandır.
• Tüketici tercihlerini önceden bilerek zamanında yerine getirendir.
• Verdiği kararın sonuçlarına katlanıp sorumlu olabilendir.

Girişimcilik Vize Soruları

Ünite-4

………….. risk almaktan korkmayan, hızlı karar verebilen, yapacağı iş için kararlı olup en yüksek seviyede azim gösteren ve bu yönde davranış sergileyen kişidir.

A. Ekogirişimci
B. Girişimci
C. Girişim
D. Girişimcilik

Cevap : B

Girişimcilikte risk unsuru ilk kez ne zaman ortaya çıkmıştır?

A. 17. Yüzyılda
B. 18. Yüzyılda
C. 19. Yüzyılda
D. 20. Yüzyılda

Cevap : A

I. bilimsel bilgi
II. teknolojinin icadı
III. Coğrafi Keşifler ve ticaret neticesinde oluşan sermaye
Sanayileşmenin yaygınlaşmasının ardından Sanayi Devrimi iki temel unsurla hız kazanmıştır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bu iki temel unsur arasındadır?

A. I-II
B. I.III
C. II.III
D. Yalnız I
E. Yalnız III

Cevap : B

Girişimcilik Vize Soruları

Kapitalizmin acı kuralları ve uygulanma şekline uzun süre dayanılamamış ve alternatif model ortaya koyma çalışmalarına bilim adamları tarafından hız verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalar arasında yer almaz?

A. Sosyalizm
B. Himayecilik
C. Alman Tarihçi Okulu
D. Serbest piyasa ekonomisine geçilmesi
E. Hümanizm

Cevap : E Özellikle Amerika’da Taylor, Avrupa’da Fayol ve Weber’in öncülüğünde girişimcilik bilimsel temellerini oluşturmuştur

I. Muhasebe kayıtlarının tutulması
II. iş yeri ile evin birbirinden ayrılması
III. Bireysel özgürlükleri korumak
Weber, girişimcilik açısından tarihi dönemeci iki açıdan değerlendirmektedir. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bu iki değerlendirme arasındadır?

A. I-II
B. I-III
C. II-III
D. Yalnız III
E. Yalnız II

Cevap : A

Kime göre ekonomide kararlar, bireylerin değer yargılarına ve amaçlarına göre biçimlenmektedir. Bu nedenle özgür karar vermenin önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır?

A. Weber
B. Taylor
C. Fayol
D. Hayek
E. J. Schumpeter

Cevap : D

Girişimcilik Vize Soruları

Serbest piyasa düzeninin felsefi anlamda savunuculuğunu üstlenmiştir 1974’de Nobel Ekonomi Ödülü’nü almıştır.
merkezi ekonomik planlamanın, bireysel özgürlükleri kısıtlayacağı tezini savunmuştur yukarıda bilgileri verilen iktisatçı ve siyaset bilimci aşağıdakilerden hangisidir?A. J. Schumpeter
B. Weber
C. Hayek
D. Taylor
E. Durkhaim

Cevap : C Friedrich August Von Hayek

Kime göre göre girişimcinin fonksiyonu, yeni bir buluşla veya yeni bir mal üreterek ya da eski bir malı denenmemiş teknolojileri kullanarak yeni bir yöntemle üretmek suretiyle üretim sürecine yeni bir bakış açısı sağlamaktır?

A. Durkhaim
B. Hayek
C. Taylor
D. J. Schumpeter
E. M. Weber

Cevap : D

yüzyılın başlarına gelindiğinde Avusturyalı iktisatçı Joseph Schumpeter, girişimciliği yeniden yorumlayarak kavramın bugün de geçerli olan fikri temelini atmıştır.

Adam Smith’in “görünmez eli” ile Schumper’ın “yaratıcı yıkıcılığının” (creative destruction ) baş aktörü girişimcidir

Girişimcilik Vize Soruları

Girişimci hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Girişimci; çeşitli düzeylerde yönlendirilmiş ve denetlenmiş de olsa, piyasa mekanizması üretimin, dağıtımın ve bölüşümün ana ekseni olduğu sürece geleceğin de kahramanı olmaya devam edecektir.
B. Girişimci; ekonomik kaynakların israfını önler, kaynakların düşük üretkenlik alanlarından yüksek üretkenlik alanlarına aktarılması sürecinde baş aktördür.
C. Girişimci üretim kaynaklarını yeni bir tarzda birleştirerek kullanılmayan üretim faktörlerinin kullanılmasını sağlar
D. Girişimci var olan düşüncelerin devamlılığını sağlamayı amaçlar.
E. Girişimci; yeni endüstrilerin doğmasına yol açar, teknolojik verimliliği arttırır ve hızla büyüyen sektörler yarattığı için ekonomik büyümeyi hızlandırır

Cevap : D Girişimci yeni düşüncelerin yaratılmasını, yayılmasını ve uygulamasını hızlandırır.

Günümüzde esas olan girişimcilik aşağıdakilerden hangisidir?

A. Cemaatçi
B. Bireysel
C. Merkezi planlama
D. Faşizm
E. Piyasa dışı

Cevap : B. Zamana ve mekâna göre bireyci ya da cemaatçi vurgu öne çıkmış olsa da günümüzde esas olan bireysel girişimciliktir. Nitekim merkezi planlama ve faşizm deneyimlerinde olduğu gibi bu gerçeği reddederek piyasa karşıtı birtakım karşı alternatifleri ikame etmeye çalışan “piyasa dışı” modeller de denenmiştir.

Özel sektör girişimciliği hakkındaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. hür teşebbüs olarak da adlandırılabilir
B. yönetimde, finansmanda, üretimde ve denetimde özgürlüğe sahiptir
C. Özel sektörde önemli olan kamu yöneticilerinde olduğu gibi işlerin yapılmış olmasıdır.
D. İşletmenin sahibi ya da ortaklarının beklentilerini karşılama düzeyi, özel sektör yöneticiler için önemlidir
E. Hür teşebbüs, hür bir şekilde sermaye tedarik etmek ve bu sermayeyi dilediği gibi kullanmak anlamına gelir.

Cevap : C Özel sektörde önemli olan kamu yöneticilerinde olduğu gibi işlerin yapılmış olması değildir. Önemli olan başarıdır.

Girişimcilik Vize Soruları

Özel sektörün çalışma koşulları hakkında hangisi doğru değildir?

A. Özel sektörün kültürü, sahiplerin veya yöneticilerin oluşturacağı kültüre bağlıdır.
B. Özel sektörde başarılı olamayan yöneticiler için önemli yaptırımlar vardır, yöneticilerin işini kaybetme riski yüksektir.
C. Özel sektörün çalışma koşulları yoğun rekabet nedeniyle ağırdır ve değişkendir, buna uyum sağlayabilmek için yöneticilerin dinamik olması gerekir.
D. Özel sektör için zaman çok önemli değildir.
E. Özel sektör yöneticileri risk almaya daha fazla eğilimlidir, risk alma eğiliminin yüksek olmasının en önemli nedeni başarı zorunluluğunun yöneticiler tarafından daha fazla hissedilmesidir.

Cevap : D

*Özel sektör için zaman çok önemlidir. Çünkü rekabet şartları zamanın etkin kullanımını zorunlu hâle getirmektedir.

* Özel sektör yöneticilerinin dış çevreleri kamu sektörüne göre çok daha değişkendir ve açık sistem anlayışı zarureti özel sektör yöneticileri tarafından daha derinden etkilemektedir.
*Özel sektör yöneticilerinin çevreyi algılamaları ile kamu sektörü yöneticilerinin çevresel algılamaları arasında farklılık bulunmaktadır özel sektörün çevre algılaması rekabet odaklıdır,
*Özel sektörün amaç tanımlaması ile kamu sektörü yöneticilerinin amaç tanımlaması ve amaçların belirginliği açısından önemli farklılıklar bulunmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi özel sektöre kültürü değildir?

A. güç kültürü
B. başarı kültürü
C. rol kültürü
D. destek kültürü

Cevap : C Kamu sektörü kültürüdür

Özel sektör işletmelerinin hakim olduğu kültür ve açıklaması hangisinde yanlış verilmiştir?

A. Güç kültürü; Otorite yönetici ya da sahiplerdir. Abartılı bir biçimde uygulandığında işletmeye motive ve azim katabilir..
B. Başarı kültürü; yöneticiler çalışanların fikir ve tecrübelerinden azami ölçüde faydalanmaya çalışır. Motive olmuş insan grubuyla çalışmak bu kültürün genel karakteristiğidir.
C. Destek kültürünün hâkim olduğu işletmelerde ise uzmanlaşma ve hiyerarşi yoktur.
D. Başarı kültürü;motive olmuş insan grubuyla çalışmak bu kültürün genel karakteristiğidir.
E. Destek kültürü; Yöneticiler astlar arasına karışmıştır. Takım yönetimi veya grup çalışması hâkimdir.

Cevap :  A. Güç kültürünün hâkim olduğu özel sektör işletmelerinde, otoritenin hâkim olduğu görülür. Otorite yönetici ya da sahiplerdir. Abartılı bir biçimde uygulandığında işletmeye korku ve panik hâkim olabilir.

Girişimcilik Vize Soruları

Kamu girişimciliği hakkında verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A. Kamu sektörü sosyal hizmet anlayışı ile kurulmuştur
B. Temel amaç, özel teşebbüslerde olduğu gibi kâr elde etmektir
C. Kamusal amaçlar doğrultusunda mevcut sistemin üzerine kurulduğu standart yönetim süreçlerinin ve müdahalelerinin dışına çıkarak yenilikçiliğin, risk almanın ve proaktifliğin söz konusu olduğu örgütsel bir süreçtir.
D. Yeni işlem ve yöntemleri ortaya atarak kamu organizasyonlarında başarıyla uygulanabilir hâle dönüştüren yenilikçi süreçtir.
E. yöneticilerin toplumun ihtiyaçlarını belirleme ve uygun çözüm önerileri üretmelerine destek olmak amacıyla toplumsal düzeyde enerji ve yaratıcılığın ön plana çıkarıldığı sürecin kullanılmasıdır

Cevap : B Temel amaç, özel teşebbüslerde olduğu gibi kâr elde etmek değildir.

Kamu kurumlarında girişimci süreç üç temel boyutta irdelenebilecektir. Hangisi bunlardan değildir?

A. risk alma
B. Yenilikçilik
C. Proaktivite
D. Kar güdümü

Cevap : D

Risk almayı kamu örgütleri açısından ele aldığımızda birtakım sınırlılıklardan bahsetmemiz gerekmektedir. Kamu fonlarının yerinde kullanılması, kamu hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve siyasi kontrol sistemi gibi sebeplerden dolayı, kamu örgütlerinin risk taşıyan karar alma, yenilikçi ve proaktif faaliyetlerde bulunma inisiyatifleri özel sektör örgütlerine göre daha kısıtlıdır.

kamu hizmeti 3 önemli özelliğe sahiptir. aşağıdakilerden hangisi bunlardandır?

A. Devlet veya kamu tüzel kişileri tarafından veya bunların denetimi altında yürütülmesi,
B. Genel ve kolektif ihtiyaçların karşılanması ve kamu çıkarı sağlamak için kurulmuş bulunması ve genele arz edilmiş olması,
C. Devamlı ve muntazam bir şekilde işlemesi
D. Hepsi

Cevap : D

Girişimcilik Vize Soruları

Kamu kurumlarında girişimciliğin, bireysel kalite ve motivasyonlar yolu ile değil; örgüt içerisinde değişim, gelişim ve yenilik arzulayan bir grubun proaktif tutumlarıyla gelişebileceği kabul edilmektedir

Hangisi Kamu girişimcisi/yöneticisi özelliklerinden değildir?

A. Kamu yöneticisi gücünü yasalardan, yönetmeliklerden veya atama organından alır.
B. Kamu yöneticisinin temel görevi kamu hizmetinin görülmesidir ve kamunun çıkarı her şeyden önce gelmelidir.
C. Kamu yöneticisi, planlanmış faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini ve kontrolünü sağlayan kişidir.
D. Kamu yöneticisinin mülkiyet hakları bulunmadığından yani kâr ya da zararı her durumda
devlet elde edeceğinden risk alma eğilimi oldukça düşüktür, bu nedenle kırtasiyecilik ya da şekilcilik tarzı bir yönetim anlayışı kamuya hâkim olmaktadır.
E. Kamu yöneticisi açısından başarı ya da başarısızlık kamuya ait değildir.

Cevap : E. Kamu yöneticisi açısından başarı ya da başarısızlık kamuya aittir

Özel sektör tarihçesi hakkından hangisi yanlıştır?

A. Günümüz özel sektör girişimcilik anlayışı, reform ile başlayan bir süreçle ortaya çıkmıştır
B. girişimcilikte risk unsuru ilk kez 17. yüzyılda ortaya çıkmıştır.
C. 20. yüzyılın başlarına gelindiğinde Avusturyalı iktisatçı Joseph Schumpeter, girişimciliği yeniden yorumlayarak kavramın bugün de geçerli olan fikri temelini atmıştır
D. Özellikle Amerika’da Taylor, Avrupa’da Fayol ve Weber’in öncülüğünde girişimcilik bilimsel temellerini oluşturmuştur.
E. Kapitalizmin kuralları özel sektör girişimciliği açısından kayda değer bulunmuştur.

Cevap : A. Günümüz özel sektör girişimcilik anlayışı, Sanayi Devrimi ile başlayan bir süreçle ortaya çıkmıştır

Girişimcilik Vize Soruları

Türkiye’de Özel sektör girişimciliğinin tarihçesi hakkından hangisi yanlıştır?

A. 1923-1929 arasında uygulanan politikalarda genel olarak özel girişimciliği ön plana çıkartan oluşumlara yer verilmiştir.
B. 1913’te yerli üretimi arttırmaya yönelik konulmuş olan Teşvik-i Sanayii Kanunu’nun 1927’ye kadar yürürlükte kalmıştır.
C. 1920 yılındaki İzmir İktisat Kongresi’nde serbest piyasa koşullarının oluşumunu sağlayacak kurum ve mülkiyet rejiminin kurularak milli girişimcilere yönelik özendirici teşviklerin
verilmesi üzerindeki ilkeler benimsenmiştir.
D. Türkiye’nin ilk girişimcileri devletin içinden gelen bürokratlar olagelmiştir.
E. Türkiye’nin serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde ithal ikamelerin son bulup ihracata yönelik kalkınma planlarına başladığı 1980 ve sonrasını ele alan dışa açık liberal ekonomi dönemi gelmektedir

Cevap : C. İzmir iktisadi kongresi 1923 de yapılmıştır.

Kamu örgütlerinin yapısal nitelikleri hizmet planlama geliştirme üretip sunma mekanizma ve tarzları ile doğrudan ilişkilidir.

Girişimcilik Vize Soruları

Ünite-5

Girişimcilik kelimesi ilk kez Ortaçağda kullanılmış olup “iş yapan” anlamına gelen “entreprender” kökünden geldiği belirtilmektedir.
Kelimenin içerdiği anlam zaman içinde değişime uğramış ve günümüzde aşağıdakilerden hangisini içine alan bir durumu ifade eder hale gelmiştir?

A ) hepsi
B ) risk alma
C ) yenilikleri yakalama
D ) değişim yaratma
E ) fırsatları değerlendirme

Cevap A

Girişimci, “emek, teknoloji, sermaye ve doğal kaynaklar olarak sayılan üretim faktörlerini bir araya getirerek mal veya hizmet üreten birey” olarak tanımlanmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik hakkında yanlış bir bilgiyi içerir?

A ) yaşanılan çevre içerisinde ortaya çıkan fırsatları sezmek
B ) sezgilerden yola çıkarak projeler oluşturmak
C ) insan yaşamını zorlaştırmak
D ) projeleri yaşama taşımak
E ) zenginlik üreterek insan yaşamını kolaylaştırmak

Cevap C

Tanımda yer aldığı üzere girişimcilik ekonomik faaliyetlerin temelini oluşturmaktadır.

Girişimcilik Vize Soruları

Yaratıcılık hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A ) Yaratıcılık kavramı ile düşünce arasında yakın ve sıkı bir ilişki vardır.
B ) İnsan ihtiyaçları yaratıcılığın kullanılmasını sağlamıştır.
C ) Yaratıcılığın nedeni olarak sorunlar görülse de sorun olmayan pek çok şey de yaratıcılığı beraberinde getirmektedir.
D ) İnsan, yaratıcılığın öznesi konumundadır.
E ) Yaratıcılık düşünsel bir işlevdir.

Cevap D İnsan, yaratıcılığın hem öznesi hem de nesnesi konumundadır.

Yaratıcılık mutlak veya yoktan var etme anlamında değil, var olan kavramlar arasındaki ilişkilerden yeni kavramlar ya da düşünceler üretmek şeklinde kullanılmaktadır.

“Hayal gücü bilgiden daha önemlidir.” sözünde yaratıcılıkta hayal gücünün ne kadar önemli olduğunu vurgulayan aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Taylor
B ) Clemen
C ) Stoor
D ) Vance
E ) Albert Einstein

Cevap E

Bentley’e göre yaratıcılık aşağıdakilerden hangisidir?

A ) “Bilginin alınması ve yeni bir şekil olana ya da yeni bir düşünce oluşturana kadar şekil verilmesi ve yeniden düzenlenmesi sürecidir”.
B ) ” Bağlantısız görünen şeyleri birbirine bağlayabilmektir”.
C ) “Yeni ve geçerli fikirlerin yaratılmasıyla sonuçlanan bir süreçtir”.
D ) “Daha önce görülmemiş yöntemlerle, temel amaçları başarmaya neden olacak unsurları sağlayacak yeni seçenekler araştırmaktır”.
E ) “Yeni bir şeyi var etme yeteneğidir”.

Cevap A

Girişimcilik Vize Soruları

-Albert Einstein, “Hayal gücü bilgiden daha önemlidir.” sözünde yaratıcılıkta hayal gücünün ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır.
-Taylor’a göre yaratıcılık “Yeni ve geçerli fikirlerin yaratılmasıyla sonuçlanan bir süreçtir”.
-Clemen’e göre yaratıcılık; “Daha önce görülmemiş yöntemlerle, temel amaçları başarmaya neden olacak unsurları sağlayacak yeni seçenekler araştırmaktır”.
-Stoor’a göre yaratıcılık “Yeni bir şeyi var etme yeteneğidir”.
-Vance’e göre yaratıcılık “Yeninin oluşturulması ve eskisinin elden geçirilmesidir.”
-Bentley’e göre yaratıcılık “Bilginin alınması ve yeni bir şekil olana ya da yeni bir düşünce oluşturana kadar şekil verilmesi ve yeniden düzenlenmesi sürecidir”. “Yaratıcılık kavram oluşturabilmek ve kavramlar arasında çok sayıda farklı ilişki kurulabilmektir.”
-Plamer’a göre yaratıcılık, “Bağlantısız görünen şeyleri birbirine bağlayabilmektir”Yaratıcılığın önemine ve değerine inanmış birey ve örgütlerin bu insan kaynağından yeterince yararlanamama nedenleri aşağıdakilerden hangisi ya da hangileridir?I. yaratıcılığın engellenmesi
II. yaratıcılıkla ilgili yanlış söylemler
III. Yaratıcılığa teşvikler
A ) I.
B ) I. II.
C ) II.
D ) III.
E ) I. II. III.

Cevap B

Girişimcilik Vize Soruları

………….. yenilik yapma sürecinin ilk aşamasıdır. Boşluğu doldurunuz?

A ) strateji
B ) girişim
C ) yaratıcılık
D ) özgünlük
E ) yenilik

Cevap C

Yaratıcılık ve yeniliğin girişimcilikte bulunmasının nedeni ise girişimciliğin temel dinamiklerinden biri olan ticarileşebilir veya uygulanabilir yeni iş fikirlerinin ancak yaratıcılık ve yenilikçilikle sağlanabileceği ihtiyacından ve ilişkisinden doğmaktadır.

………………… ’nin “Beşinci Disiplin” eserinde belirttiği gibi kimi fikirler hayat ile ilgili pratik çözümler sunabilirken; kimi fikirler tamamen farklı bir endüstri yaratabilir. Boşluğu doldurunuz?

A ) Taylor
B ) Clemen
C ) Stoor
D ) Vance
E ) Peter Senge

Cevap E

Girişimcilik Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılık tutumlarının temel öğesidir?

A ) çaba göstermek
B ) özgün çalışmak
C ) stratejik olmak
D ) planlı çalışmak
E ) özensiz çalışmak

Cevap A

Aşağıdakilerden hangisi Yaratıcı tutumlara sahip olan insanların özelliklerinden biridir?

A ) alışılmışa, statü koyan, kafa tutan,
B ) Hepsi
C ) meydan okuyan
D ) sorgulayabilen
E ) kalıplara, kurallara kafa tutan

Cevap B

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri Bireysel yaratıcılıkta tutum ve davranışlarla ilgilidir?
I. Farklılık
II. Hata ve Risk
III. Düşünce (Düşünce serası )

A ) I.
B ) II.
C ) I. II. III.
D ) I. II
E ) I. III.

Cevap C

Girişimcilik Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi Kavram oluşturma Örgütsel yaratıcılıkta yönetsel tutum ve davranışlardandır?

A ) Özgürlük
B ) Sıcak Takımlar (Çalışma grubu )
C ) Örgütsel destek
D ) Hepsi
E ) Meydan okuma

Cevap D (diğer şıklar ; Odaklaşma/Kaynaklar/Teşvik )

Aşağıdakilerden hangisi başarma güdüsünü tetikleyerek heyecan ve yaratıcılıkta motivasyonu artırmaz?

A ) iç görüleri paylaşmak için yemekli toplantılar yapmak
B ) alan gezileri yapmak
C ) moral vermek
D ) sergi ziyaretlerine katılmak
E ) zaman zaman kaytarmalara izin vermemek

Cevap E

İster bireysel, isterse takım hâlinde olsun yaratıcılık çalışmalarında insanlara özel olduklarını hissettirmek, moral vermek, zaman zaman kaytarmalara izin vermek, oyunu teşvik etmek, kuralları gevşetmek, plansız molalar vermek, alan gezileri yapmak, sergi ziyaretlerine katılmak, iç görüleri paylaşmak için yemekli toplantılar yapmak, çok sayıda hediye ve ödül vermek, özgüven aşılamak; başarma güdüsünü tetikleyerek heyecanı ve yaratıcılıkta motivasyonu arttırır.

16. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri Yaratıcılığın bileşeni olarak gösterilir?
I. uzmanlık
II. yaratıcı düşünce
III. motivasyon

A ) I. II. III.
B ) I.
C ) II.
D ) III.
E ) I. II.

Cevap A

Girişimcilik Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi Örgütsel yaratıcılıkta yönetsel tutum ve davranışlardan olan sıcak takımlar hangi farklı özelliklerin bir araya gelmesiyle oluşur?

A ) İleri görüşlü
B ) hepsi
C ) sorun çözücü
D ) put kırıcı
E ) nabız yoklayıcı

Cevap B

Diğer özellikler; zanaatçı, teknoloji, girişimci, çapraz geçişci.

Mike Vance’nin yaptığı yaratıcılık tanımı, “Yeninin oluşturulması, eskisinin gözden geçirilmesidir.” şeklindedir.
Bu tanım aşağıdaki Örgütsel yaratıcılıkta yönetsel tutum ve davranışlarından hangisi için geçerlidir?

A ) Kaynaklar
B ) Teşvik
C ) Odaklaşma
D ) Örgütsel destek
E ) Özgürlük

Cevap C

19. Aşağıdakilerden hangisi Peter F. Drucker yenilikçi fırsat alanlarından biri değildir?

A ) beklenmedik gelişmeler
B ) bağdaşmazlıklar
C ) süreçler
D ) bekledik gelişmeler
E ) sektör ya da pazar değişiklikleri

Cevap D

– demografik değişiklikler
-algı değişiklikleri
-bilgi
Yaratıcılık ve yenilikçilik; zekâ, yetenek ve bilgi içerir. Ancak adanmışlık, sıkı odaklaşma, gayret ve sebat yoksa diğerleri bir anlam ifade etmez.

Girişimcilik Vize Soruları

Fırsatçı girişimci aşağıdakilerden hangisi ya da hangilerinden faydalanarak yüksek kar elde eder?
I. var olan bir ürünün pazara yeterince sunulamaması
II. pazarda hiç olmaması
III. nitelik bakımından yetersiz olmasıA ) II. III.
B ) I.
C ) II.
D ) III.
E ) I. II. III.Cevap E

Fırsat girişimciliği; kârlı olabilecek alanlara yatırım yapılması, potansiyel fırsatların görülmesi olarak tanımlanır.

21. Aşağıdakilerden hangisinde Bilişimci girişimcilik doğru formüle edilmiştir?
A ) Bilişimci girişimci = Yetenek x Güdülenme x Bilişim
B ) Yetenek = Bilişimci girişimci x Güdülenme x Bilişim
C ) Güdülenme = Bilişimci girişimci x Yetenek x Bilişim
D ) Bilişim = Güdülenme x yetenek x Bilişimci girişimci x
E ) Bilişimci girişimci = Yetenek x Güdülenme x strateji

Cevap A

Girişimcilik Vize Soruları

 Miller aşağıdakilerden hangisi ya da hangilerini girişimciliğin ana unsuru olarak görür?
I. risk alma
II. proaktif davranma
III. yenilik yapma

A ) I.
B ) I. II. III.
C ) II.
D ) III.
E ) I. III.

Cevap B

23. Aşağıdakilerden hangisi en geniş anlamıyla yenilikçilik (inovasyon ) kavramını ele alan kişidir?

A ) Davis
B ) Davinney
C ) Schumpeter
D ) Higgins
E ) Cumming

Cevap C

Yenilik kavramları ve kişiler
-“Bir kişi; grup, organizasyon, endüstri ve toplum için önemli bir etkiye sahip örgütsel süreçlerin yaratılması veya mevcut mamuller veya hizmetlerin geliştirilmesi ya da yeni mamullerin ve hizmetlerin yaratılması sürecidir.”
Higgins
-ürün ya da sürecin başarılı ilk uygulaması Cumming
-“Yeni ya da mevcut bir problemi/ihtiyacı gidermek için yeni ya da farklı çözüm yollarıdır.” Davis ve Davinney

Girişimcilik Vize Soruları

Schumpeter’in yenilik ve girişimci kavramlarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A ) yeni firmaların ve girişimciliğin temel fonksiyonları olan yeniliğin yaratıcı yıkımın sonucunda oluştuğunu savunur.
B ) girişimciliği farklı açıdan ele alarak tanımlama yoluna giden ilk kişidir.
C ) yenilik kavramı, girişimcilik tanımının temelinde bulunmaktadır.
D ) yenilikçiliği, yaratıcı bir fikrin kullanılabilir veya satılabilir bir mal ve hizmete ya da sürece dönüştürülmesi olarak ifade eder.
E ) Girişimciyi; yeni mal ve hizmetler üretme, yeni süreç geliştirme, yeni ihracat pazarları bulma, yeni bir örgüt yapısı oluşturma gibi işletme açısından yeni birleşimler yaratarak, mevcut ekonomik düzeni yıkan kişi olarak tanımlar.

Cevap D

Coulter yenilikçiliği, yaratıcı bir fikrin kullanılabilir veya satılabilir bir mal ve hizmete ya da sürece
dönüştürülmesi olarak ifade eder.
Not
-Drucker yeniliği (1998 ) “Performans boyutunda yeni bir değişimin meydana gelmesidir.” olarak tanımlamıştır.
-Booz ve Hamilton (1982 ) yeniliği; dünyaya yeni olan bir ürünün getirilmesi, mevcut olan ürün hattına yeni bir ürünün iyileştirilerek ya da revizyonu yapılarak eklenmesi, var olan ürünlerin maliyetlerinin düşürülmesi ya da var olan ürünlerin pazarda yeniden konumlandırılması olarak tanımlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Lundvall’un yenilik kavramını incelediği geniş yelpaze türlerinden biri değildir?

A ) üründeki yenilik
B ) süreçte yenilik
C ) yönetsel ve örgütsel yenilik
D ) pazarda yenilik
E ) yönetimde yenilik

Cevap E

Girişimcilik Vize Soruları

Yenilikçilik, bir ülke için aşağıdakilerden hangisinin çözümü olarak görülmektedir?

A ) hepsi
B ) sürdürülebilir büyüme
C ) toplumsal refah
D ) yaşam kalitesi artışı
E ) istihdamın sağlanması

Cevap A

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yenilikçi girişim tanımında yer almaz?

A ) yeni bir fikir veya buluşu
B ) yeni bir buluşun dizaynı
C ) mevcut olan bir mal veya hizmetin dizaynı
D ) fiyat kalite gibi yönlerden iyileştirme
E ) iyileştirerek piyasa sunma

Cevap B

28…………………………., bir fikri pazarlanabilen bir ürüne, geliştirilmiş bir imalat ya da dağıtım yöntemine ya da yeni bir toplumsal hizmet yöntemine dönüştürmeyi ifade etmektedir. Boşluğu doldurunuz?

A ) süreç
B ) strateji
C ) Yenilik (İnovasyon )
D ) misyon
E ) vizyon

Cevap C

Girişimcilik Vize Soruları

29. Aşağıdakilerden hangisi Firmaları, değişen rekabet ortamında inovasyon yapmaya zorlayan nedenler arasında gösterilmez?

A ) Pazar ihtiyaçlarına cevap verme hızı
B ) Ürün ve hizmet kalitesi
C ) Yeni ürün ve hizmet geliştirilmesi
D ) yeni yönetim modellerine ihtiyaç duyulmaması
E ) Ürün ömründeki kısalmalar

Cevap D

yeni yönetim modellerine duyulan ihtiyaç tüketici taleplerine göre ürün ve hizmet gelişimi

30. 2012 yılında yapılan bir araştırma rakamlarına göre Ülkemiz en çok İnternet kullanan 20 ülke arasında kaçıncı sırada yer almaktadır?

A ) 7.
B ) 8.
C ) 9.
D ) 10.
E ) 11.

Cevap E

-E-ticaret yeni fırsatlar, ihtiyaçlar ve kurallar bütünüdür. Temelde elektronik ticaret faaliyetlerine göre ikiye ayrılmaktadır.
1 Dolaylı E-Ticaret Dolaylı e-ticaret, malların elektronik ortamda sipariş edilmesi ile malların geleneksel yollarla (posta hizmeti veya ticari kuryeler ) fiziki tesliminin gerçekleşmesi şeklinde olmaktadır.
2 Doğrudan E-Ticaret doğrudan e-ticaret ise fiziksel olmayan mal ve hizmetlerin (bilgisayar programları, danışmanlık hizmetleri vb. ) siparişinin, ödenmesinin ve tesliminin çevrim içi olarak gerçekleştirilmesidir.

Girişimcilik Vize Soruları

Dolaylı e-ticaret ulaşım sistemi dışsal faktörlere bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu faktörler arasında değildir?
I. posta sistemi
II. gümrük sistemi
III. Bilgisayar program sistemiA ) III.
B ) I.
C ) II.
D ) I. II.
E ) III. I.

Cevap A

Doğrudan e- ticaret, coğrafi sınırların ötesinde tanımlanabilen elektronik bir işlemdir.

Aşağıdakilerden hangisi e-ticaret türleri arasında yer alır?

A ) Firmalar arası e-ticaret
B ) Firmalar ve tüketiciler arasındaki e-ticaret
C ) Hepsi
D ) Firma içi e-ticaret
E ) Tüketiciden tüketiciye e-ticaret

Cevap C

e-ticaret türleri altı tanedir. Diğer ikisi ;
1 ) Yönetimden tüketiciye e-ticaret
2 ) Yönetimden işletmeye e-ticaret

Girişimcilik Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi de Tek amaç, alıcı ve satıcıyı buluşturmak olan e-ticaret türüdür?

A ) Yönetimden tüketiciye e-ticaret
B ) Yönetimden işletmeye e-ticaret
C ) Firmalar arası e-ticaret
D ) Tüketiciden tüketiciye e-ticaret
E ) Firma içi e-ticaret

Cevap D

3Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri dijital girişimciliğin temel birleşenlerinden biri değildir?
I. yatırımcı
II. inovasyon
III. girişimci
IV. vizyon

A ) I. II.
B ) II. III.
C ) III. IV.
D ) II.
E ) IV.

Cevap E

Not Dijital girişimcilik ekosisteminin oluşturulabilmesinde önemli unsurlar ise şu şekilde sıralanabilir

-Üniversiteler
-inkübatörler (hızlandırıcılar )
-girişimciler, girişimler
-melek yatırımcılar
-girişim sermayeleri
-sermaye piyasaları
-altyapı hizmet sağlayıcıları
-devlet organları ve teknokentler.

Girişimcilik Vize Soruları

36. Aşağıdakilerden hangisi ideal girişimcilerde olması gereken özelliklerden biridir?

A ) hepsi
B ) Belirsiz ortamlarda çalışabilen
C ) sabırlı, azimli, bir ekibe liderlik yapabilecek,
D ) ticari zekâya sahip,
E ) araştırmacı,

Cevap A

müşteriyi, pazarı iyi tanıyan, dayanıklı, hayal gücü yüksek, risk alabilen, titiz ve dikkatli, kazanma ihtiyacı yüksek olan, iş bitirici, deneyimli ve dürüst.

37. Bill Gates’i, Sakıp Sabancı’yı aşağıdaki hangi tip girişimcilere örnek gösterebiliriz?

A ) Teknolojik girişimci
B ) Tüccar girişimci
C ) İş adamı girişimci
D ) Mecburi girişimci
E ) hiçbiri

Cevap B

38. Aşağıdakilerden hangisi E-ticaretin tüketicilere sağladığı yararlar arasındadır?

A ) Zengin ürün portföyü
B ) Detaylı ürün bilgileri
C ) Hepsi
D ) Ürün özellik ve fiyatlarını karşılaştırma imkanı
E ) Düşük fiyatlar ve kolaylık

Cevap C

Girişimcilik Vize Soruları

Ünite-6

21. yüzyılın ikinci on yıllık döneminde daha da önem kazanan klasik girişim örneklerine ve girişimciliğe alternatif olarak maddi kazanç sağlayan ve kendi kendine yetebilen örnekler olmasına ne isim verilir?

A ) Sosyal değişim
B ) Sosyal girişimcilik
C ) Akademik gelişim

Cevap : B

Sosyal girişimciliğe örnek oluşturabilecek oluşumlar nelerdir?

A ) Birleşmiş milletler
B ) Nato
C ) Greenpeace
D ) Apple

Cevap : C

Sosyal girişimci terimi ile eğitim, sağlık, çevre, insan hakları, kalkınma girişimi vb. alanlardaki sosyal dönüşümü yenilikçi bir şekilde gerçekleştiren bireyler kastedilmektedir.

Yenilikçi bir yaklaşımla yeni girişimler yaratarak ya da var olan organizasyonların yönetilmesi ile sosyal refahı arttırmak için fırsatları keşfederek, tanımlayarak ve kullanarak oluşturulan bir süreci içeren aktiviteler” olarak tanımlanan sosyal girişimcilik için yapılan bu tanım doğru mudur yoksa yanlış mıdır?

Girişimcilik Vize Soruları

Sosyal girişimcileri tanımlamada kullanılan özellikler arasında hangisi vardır?

A ) İhtiyaç duyulan kaynakları bulmayan kişilerdir.
B ) Riski kontrol etmek için uygun sistemleri öne sürmeyen kişilerdir.
C ) Engellerin üstesinden gelmeyen ve içsel riskle baş edemeyen kişilerdir.
D ) Bir ihtiyaç boşluğunu tanımlayan ve bu boşluğu bir fırsatla ilişkilendiren kişilerdir.

Cevap : D

Sosyal girişimcilik kavram olarak kim tarafından sosyal girişimcilere dünya çapında fon sağlayan bir kuruluş olan Ashoka’yı kurması ile ortaya çıkmıştır?

A ) Grameen.
B ) Thompson.
C ) Bill Drayton.

Cevap : C

Sosyal girişimciler hangi karakteristik özelliklere sahip olmalıdır?
A ) Bireysel problemlere odaklanırlar.
B ) Enerjik ve kendinden emindirler.
C ) Bir neden veya misyon için kendilerini sorumlu hissetmezler.
D ) Birilerine bağımlı bir kişiliğe sahiptirler.

Cevap : B

Sosyal girişimcilik ilk olarak üyelerin bir araya gelmesini sağlayıp daha büyük değer elde edebilmektedirler; örneğin kuvvetli pazarlık gücü sayesinde etkinlik ve hacim gelişir, değer zinciri ve ürün gelişimi artar ifadesi doğru mudur yanlış mıdır?

Girişimcilik Vize Soruları

Türkiye’de yer alan sosyal girişimcilik örneklerinden aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A ) Ayder ve düşler akademisi
B ) Gençtur
C ) Grameen
D ) Buğday

Cevap : C

Engellilere yönelik sosyal politika geliştirme ve bunları hayata geçirme konusunda aktif bir rol üstlenen kuruluş hangisidir?

A ) KEDV
B ) Ayder ve düşler akademisi
C ) Çöp(m ) adam
D ) Gençtur

Cevap : B

Türkiye’de ekolojik yaşam alanında faaliyet gösteren kurulduğu tarihten bu yana katma değer yaratan, projelere imza atarak ekolojik yaşam bilincinin ve duyarlılığının gelişimine katkıda bulunan dernek hangisidir?

A ) Gençtur
B ) Ayder ve düşler akademisi
C ) KEDV
D ) Buğday

Cevap : D

Girişimcilik Vize Soruları

1986 yılında kadın emeğini değerlendirmek, kadınların yaşam kalitesini artırmak ve ekonomik durumlarını güçlendirmek amacıyla kurulan KEDV, dar gelirli kadınların yaratma gücü ve hayat deneyimlerinden gelen uzmanlıklarına inanır.

Yerel halktan ve belediyelerden toplanan ambalaj, cam ve plastik gibi atıkları eğlenceli ürünlerin üretiminde değerlendiren kuruluş hangisidir?

A ) Çöp(m ) adam
B ) Buğday
C ) Kedv
D ) Ayder ve düşler akademisi

Cevap : A

Kadın emeğini değerlendirmek, kadınların yaşam kalitesini artırmak ve ekonomik durumlarını güçlendirmek amacıyla kurulan kuruluş hangisidir?

A ) Gençtur
B ) Ayder ve düşler akademisi
C ) KEDV
D ) Buğday

Cevap : C

Girişimcilik Vize Soruları

Ünite–7

………. Gelecek nesil ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan bu günkü nesil ihtiyaçlarını karşılayabilme sanatı da denilir.

A. Ekogirişimcilik
B. Ekogirişim
C. Girişimcilik
D. Sürdürülebilirlilik

Cevap : D

………..atık minimizasyonu, yeşil ürün tasarımını gerçekleştirebilecek portföylerin kurulması ve yeşil odaklı teknoloji ortaklıklarını gerçekleştirebilen yeni tip girişimci kavramıdır.

A. Ekogirşimci
B. Ekogirişimcilik
C. Girişimcilik
D. Ekobağlılık
E. Ekofırsatçılık

Cevap : B

ekogirişimcilik; çevresel yenilikler ve ürünler üzerinden değer yaratabilecek yenilikçi, pazar ve kişisel odaklı bir işletmenin kuruluş aşaması olarak tanımlanmaktadır. Ekogirişimcilik faaliyetini gerçekleştiren girişimcilere ekogirişimci denmektedir.

 

Verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A. ekogirişimcilik, işletmelerin müşterileri, iş ortakları, çalışanları, tedarikçileri gibi tüm paydaşlarını da ilgilendiren, karşılıklı etkileşimde bulunmalarına rehberlik eden çevre odaklı uygulamaları içermektedir
B. Ekogirişimcilik, işletmelerin girişim hedeflerini gerçekleştirirken aynı zamanda işletmelerin faaliyetleri ile topluma pozitif katkısını artıracak, insanlar ve çevre üzerindeki negatif etkileri de en aza indirecek çalışmaların tümünü kapsamaktadır.
C. Ekogirişimciler, işletmelerinde çevresel normları uygulamak zorunda hisseden, vizyonlarında çevreye geniş yer veren, sosyal değişim ajanları olarak düşünülmektedir.
D. Ekogirişimcilik faaliyetini gerçekleştiren girişimcilere ekogirişimci denmektedir.
E. Hepsi

Cevap : E Hepsi

Girişimcilik Vize Soruları

Ekogirişimsel faaliyetlerin bazı ortak özellikleri bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu özellikler arasında yer almaz?A. Ekogirişimler bir girişimsel yol, şekil ya da düzeni içermektedir.
B. Bütün ekogirişimciler risk içeren işletme faaliyetlerini göze alır ve diğer girişimciler gibi işletmeleri için uygun fırsatları arar ve uygun kaynaklarla bu fikirleri gerçekleştirirler, geliştirirler ve büyümeyi yönetirler.
C. Ekogirişimciler, daha sürdürülebilir bir gelecek için ticari faaliyetlerinin bütününde çevre üzerinde pozitif etki yaratırlar.
D. Bütün ekogirişimcilerin amaçları ortak olmak zorunda değildir ve farklılıklar gösterir.
E. Ekogirişimcilerin kişisel inanç sistemlerinde (değerleri, amaçları ) de yaşattıkları en önemli amaçları, doğal çevrenin korunması ve daha sürdürülebilir bir gelecek arzusunun bulunmasıdır

Cevap : D. Bütün ekogirişimcilerin amaçları ortaktır.

Aşağıdakilerden hangisi ekogirişimciliği etkileyen iç faktörler arasında yer almaz?

A. Ekogirişimcinin özellikleri
B. Çevreci ürünlerin rekabet avantajı
C. Politika ve uygulamalar
D. İşletmenin sahip olduğu sürdürülebilir değerler

Cevap : C seçeneği ekogirişimciliği etkileyen dış faktörler arasında yer alır.

Aşağıdakilerden hangisi ekogirişimciliği etkileyen dış faktörler arasında yer almaz?

A. Düzenleme ve denetleme kurumları
B. Çevreci baskı grupları
C. Yeşil müşteriler
D. Yeşil yatırımcılar ve yeşil ortaklıklar
E. Ekogirişimcilerin inanç sistemleri

Cevap : E. ekogirişimciliği etkileyen iç faktörler arasında yer alan ekogirişimcinin özellikleri arasındandır.

Girişimcilik Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi ekogirişimciliği etkileyen iç faktörler arasında yer almaz?

A. Ekogirişimcinin geçmiş deneyimleri
B. Ekogirişimcinin vergi muafiyetleri
C. ekogirişimcinin eğitimleri
D. ekogirişimcinin kişisel ilişki ağları

Cevap : B

ekogirişimciliği etkileyen dış faktörler arasında yer alan politika ve uygulamalarda yer alır.

İşletmelerin faaliyetlerini topluma karşı daha açık ve şeffaf bir şekilde ortaya koymalarını içeren “………….“ yaklaşımı da ekogirişimciliği ve girişimcileri etkilemektedir.

A. akvaryumda yönetim
B. kafeste yötetim
C. ortada yönetim
D. yeşil yönetim

Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi yeşil müşterilerin özelliklerinden değildir?

A. Çok tüketme yerine kaliteli ve çevreye duyarlı ürün satın alma
B. Çevre dostu ambalajlı ürünleri tercih etme
C. Tüketim eylemlerinde uzun dönemli düşünceden kısa dönemli düşünmeye başlama
D. Daha düşük risk içeren ürünlere yönelme
E. Çevre konusunda daha hassas öncü tüketicilerdir

Cevap : C Tüketim eylemlerinde kısa dönemli düşünceden uzun dönemli düşünmeye başlama

Ekogirişimcilik faaliyetlerini; ticari ve sosyal ekogirişimcilik olarak sınıflandıran bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Pastakia
B. Volery
C. Isaak
D. Taylor
E. Walley
Cevap : A

Girişimcilik Vize Soruları

Ekogirişimci işletmeleri, çevreye duyarlı işletmeler ve yeşil girişimciler olarak sınıflandıran bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Pastakia
B. Volery
C. Isaak
D. Taylor ve Walley
E. Aykan

Cevap : B

Taylor ve Walley ekogirişimci işletmeleri ekonomik yönelim ve sürdürülebilir yönelim boyutları ile açıklamaya çalıştığı dört türe ayırmıştır. Hangisi bu dört tür arasında yer almaz?

A. Geçici girişimciler
B. Ekogirişimci işletmeler
C. Yeşil işletmeler
D. Vizyoner şampiyon işletmeler
E. Fırsatçı işletmeler

Cevap : C

Ekogirişimci işletmeleri; yeşil işletmeler (green businesses ) ve yeşil yeşil (green green businesses ) işletmeler olarak iki grupta sınıflandıran bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Pastakia
B. Taylor
C. Volery
D. Isaak
E. Yalçın

Cevap : D

Girişimcilik Vize Soruları

 …………., yeşil işletme fırsatlarını (çevre dostu ürün ve süreçler ) tespit ederek, bu fırsatları işletme faaliyetlerine dönüştüren işletmeler
………….., çevreden haberdar fakat çevresel pazarda yer almayan işletmeler
…………. kazara girişimde bulunan işletmeler
verilen tanımların doğru sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir?A. Geçici girişimler – ticari ekogirişimler – Çevreye duyarlı girişimci işletmeler
B. Ticari ekogirişimciler – Çevreye duyarlı girişimci işletmeler- geçici girişimciler
C. Çevreye duyarlı girişimci işletmeler – geçici girişimler- ticari ekogirişimler
D. Ticari ekogirişimciler – geçici girişimler – Çevreye duyarlı girişimci işletmeler

Cevap : B geçici girişimcilerin Motivasyon faktörlerinin aile, arkadaş, kişisel ilişkiler ya da değerler değil kâr olduğu işletmelerdir.

……………. faaliyetlerine çevre odaklı başlamayan fakat çevrenin pazar, fiyat ve yenilik avantajlarını fark ederek mevcut işletmelerini çevre odaklı hâle dönüştürmeye çabası taşıyan işletmelerdir.

A. Yeşil işletmeler
B. Yeşil yeşil işletmeler
C. Fırsatçı işletmeler
D. Vizyoner şampiyon işletmeler
E. sosyal ekogirişimciler

Cevap : A

…………… piyasada olan veya olmayan çevre dostu ürün, teknoloji ve fikirleri destekleyen işletmeleri tanımlamaktadır.

A. Vizyoner şampiyon işletmeler
B. Fırsatçı işletmeler
C. Yeşil yeşil işletmeler
D. sosyal ekogirişimciler
E. geçici işletmeler

Cevap : D

Girişimcilik Vize Soruları

Auzef Girişimcilik Telegram Sosyoloji

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: