Yaşlı Hizmetlerinde Manevi Destek

Yaşlı Hizmetlerinde Manevi Destek

Vize Final
Vize Soruları Final Soruları

Yaşlı Hizmetlerinde Manevi Destek

Yaşlı Hizmetlerinde Manevi Destek Vize Soruları

İnsanı sosyal bir varlık olarak tanımlayan bilim adamı kimdir?

a) İbn Sina
b) Freud
c) A.Maslow
d) İbn Haldun
e) Gazali

Cevap : d) İbn Haldun

Yetersiz beslenme, yönelim bozuklukları, kireçlenme gibi fonksiyon kayıpları yaşlının hangi fonksiyon kayıpları kapsamında değerlendirilir?

a) Seksüel fonksiyon kayıpları
b) Bedensel fonksiyon kayıpları
c) Sosyal fonksiyon kayıpları
d) Psikolojik fonksiyon kayıpları
e) Entelektüel fonksiyon kayıpları

Cevap : b) Bedensel fonksiyon kayıpları

WHO tarafından kronolojik yaşlılık başlangıcının 60 olarak belirlendiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1975
b) 1982
c) 1960
d) 1965
e) 1960

Cevap : e) 1960

Kronolojik yaş sınıflandırmasını “genç yaşlılar (45-59 yaş grubu), yaşlılar ’60-74) ve en yaşlı yaşlılar (75 + yaş grubu)” şeklinde yapan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
b) Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
c) Dünya Yaşlanma Konseyi
d) Milli Eğitim Bakanlığı
e) Dünya Sağlık Örgütü

Cevap : e) Dünya Sağlık Örgütü

“Kişinin çevreye uyum sağlama yeteneğinin yavaş yavaş azalması” olarak ifade edilen tanım kim tarafından yapılmıştır?

a) Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
b) Dünya Sağlık Örgütü
c) Dünya Yaşlanma Konseyi
d) Millî Eğitim Bakanlığı
e) Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

Cevap : b) Dünya Sağlık Örgütü

Yaşlılıkta ortaya çıkan ölüm korkusu yaşlılığın hangi özelliklerindendir?

a) Sosyal özellikler
b) Psikolojik özellikler
c) Sosyal özellikler
d) Ekonomik özellikler
e) Manevi özellikler

Cevap : b) Psikolojik özellikler

Adet, yol, kanun, şeriat, millet anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Din
b) Tinsellik
c) Maneviyat
d) Dua
e) İnanç

Cevap : a) Din

İngilizce spirituality kelimesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

a) İnanç
b) İbadet
c) Maneviyat
d) Dua
e) Din

Cevap : c) Maneviyat

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireylere tıbbi anlamda destek veren meslektir?

a) Sosyal Hizmet
b) Gerontoloji
c) Getriatri
d) Sosyoloji
e) Psikoloji

Cevap : c) Getriatri

Bireyin kendisinin ve varoşunun ötesindeki güç olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Maneviyat
b) Tinsellik
c) Din
d) Dua
e) İnanç

Cevap : b) Tinsellik

Yaşlı Hizmetlerinde Manevi Destek

Yaşlanmaya bağlı olarak kişinin dindarlığın artmasına vurgu yapan model aşağıdakilerden hangisidir?

a) İlgisizlik modeli
b) Sabitlik modeli
c) Geleneksel model
d) Stabilite modeli
e) Manevi gelişim modeli

Cevap : c) Geleneksel model

“Aile sevgisine ihtiyaç duyuyorum” ifadesi hangi ihtiyacı belirtmektedir?

a) Ekonomik ihtiyaç
b) Sosyal ihtiyaç
c) Manevi ihtiyaç
d) Psikolojik ihtiyaç
e) Fiziksel ihtiyaç

Cevap : c) Manevi ihtiyaç

“İnsani ilişkileri sürderme” hangi manevi ihtiyacın giderilmesini sağlar?

a) Umut ihtiyaç
b) Sosyal ihtiyaç
c) Manevi ihtiyaç
d) Psikolojik ihtiyaç
e) Ekonimik ihtiyaç

Cevap : a) Umut ihtiyaç

Yaşlı insanlara umut desteği sunmanın dört aşamasını ortaya koyan bilim adamı kimdir?

a) İbn Haldun
b) Mevlana
c) Maslow
d) Field
e) Zastrow

Cevap : d) Field

Dindarlığın yaşlılıkla ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?

a) Pozitif ilişki
b) Bireysel ilişki
c) Sosyal ilişki
d) İktisadi ilişki
e) Siyasi ilişki

Cevap : a) Pozitif ilişki

Gençlik aşamasında görülen manevi gelişim aşağıdakilerden hangisidir?

a) Şekilsel dönem
b) Şüpheci dönem
c) Kaotik dönem
d) Anti-sosyal dönem
e) Mistik dönem

Cevap : b) Şüpheci dönem

İbadethanelere katılımın düşük olduğu model hangi kavramla açıklanmaktadır?

a) Sosyal model
b) Sabitlik modeli
c) Geleneksel model
d) İlgisizlik modeli
e) Manevi gelişim modeli

Cevap : b) Sabitlik modeli

Hristiyanlar dini ibadetlerini hangi mekanda yaparlar?

a) Cami
b) Kilise
c) Mescid-i Nebevi
d) Mescid
e) Kabe

Cevap : b) Kilise

Müslümanların okudukları dini metin aşağıdakilerden hangisidir?

a) İncil
b) Tevrat
c) Zebur
d) Ahd-i Cedid
e) Kur’an-ı Kerim

Cevap : e) Kur’an-ı Kerim

Namaz kılmak hangi yaşlı bireylerin manevi ihtiyaçlarındandır?

a) Budist
b) Müslüman
c) Hristiyan
d) Yahudi
e) Hindu

Cevap : b) Müslüman

Yaşlı Hizmetlerinde Manevi Destek

Psikoanalitik teorinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Freud
b) Jung
c) Maslow
d) Becvar
e) Canda

Cevap : b) Jung

‘İnsanın fiziksel, duygusal, zihinsel ve manevi anlamda sağlıklı olmasını amaçlayan’ terapi yaklaşımı hangi kavramı akla getirmektedir?

a) Tranpersonel psikoterapi
b) Psikoanalitik teori
c) Postmodern felsefe
d) Logoterapi
e) Maneviyat teorisi

Cevap : a) Tranpersonel psikoterapi

“Kişinin kendine özgü bir amaç, yaşamasını sağlayacak, bu varoluşsal boşluğu dolduracak bir anlam bulmasıdır” hangi teorinin amaçlarındandır?

a) Psikoanalitik teori
b) Kemoterapi
c) Postmodern felsefe
d) Logoterapi
e) Ergoterapi

Cevap : c) Postmodern felsefe

Anlam yoluyla terapi anlamına gelen Logoterapi kim tarafından kurulmuştur?

a) Freud
b) Jung
c) Maslow
d) Victor Frankl
e) Canda

Cevap : d) Victor Frankl

Canda’ya göre insan, toplum ve Tanrı ilişkilerinde anlam arayışının olduğu insani bir ilgi alanı olarak anlamlandırılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Din
b) Maneviyat
c) İslam
d) Hristiyanlık
e) Yahudilik

Cevap : b) Maneviyat

Frankl’a göre 21. Yüzyılın en geniş olgusu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Varoluşsal boşluk
b) Ekonomik sorunlar
c) Sosyal sorunlar
d) Siyasi sorunlar
e) Ailevi sorunlar

Cevap : a) Varoluşsal boşluk

“İnsan ne kadar zor ve ölümcül şartlarda yaşarsa yaşasın, …………………… yaşamak için bir güç bulabilmeyi sağlayabilir.” Boşluğa gelecek cümleyi düşününüz.

Cevap : Hayatına bir anlam katarak

Transpersonel Psikiloji Derneği kaç yılında kurulmuştur?

a) 1958
b) 1972
c) 1982
d) 1968
e) 2011

Cevap : d) 1968

Kişinin bireysel ego ve kişiliğinin ötesinde kimlik duygusunun gelişmesini hedefleyen teori aşağıdakilerden hangisidir?

a) Psikoanalitik teori
b) Postmodern felsefe
c) Logoterapi
d) Ergoterapi
e) Transpersonel teori

Cevap : e) Transpersonel teori

İnsan proaktif bir canlıdır ve tecrübelerini aktif olarak yorumlar, temel kabulü hangi teoriye aittir?

a) Psikoanalitik teori
b) Postmodern felsefe
c) Logoterapi
d) Oluşturmacı teori
e) Transpersonel teori

Cevap : d) Oluşturmacı teori

Yaşlı Hizmetlerinde Manevi Destek

Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Koruma Kanunudur?

a) 5393 sayılı kanun
b) 5395 sayılı kanun
c) 2828 sayılı kanun
d) 633 sayılı kanun hükmündeki kararname
e) 5378 sayılı kanun

Cevap : b) 5395 sayılı kanun

İlk defa sosyal hizmetler ile ilgili çıkarılan ve “bireylerin maddi ve manevi yoksunluklarının giderilmesi” üzerinde duran kanun aşağıdakilerden hangisidir?

a) 5393 sayılı kanun
b) 5395 sayılı kanun
c) 2828 sayılı kanun
d) 5378 sayılı kanun
e) 633 sayılı kanun hükmündeki kararname

Cevap : c) 2828 sayılı kanun

Anayasa’nın hangi maddesinde …insanların…. maddî ve manevî varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu… ifadesi ile manevi hizmetlerin yerine getirilmesi gerektiğini ifade etmektedir?

a) Başlangıç kısmı
b) 2. Maddesi
c) 5. Maddesi
d) 28. maddesi
e) 43.maddesi

Cevap : a) Başlangıç kısmı

Ülkemizde yasal düzenlemelerin dayandığı temel mevzuat aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kanun
b) Yönetmelik
c) Yönerge
d) Anayasa
e) Genelge

Cevap : d) Anayasa

Engellilere yönelik destek ve bakım hizmetlerinin sunumunda kişinin manevi ihtiyaçları ailesi de gözetilerek dikkate alınır.” ifadesi hangi kanuni düzenleme ile ortaya konmuştur?

a) 5395 sayılı kanun
b) 633 sayılı kanun hükmündeki kararname
c) 5378 sayılı kanun
d) Anayasanın 2. Maddesi
e) 2828 sayılı kanun

Cevap : c) 5378 sayılı kanun

Aşağıdakilerden hangisi koruyucu ve destekleyici tedbirlerden değildir?

a) Danışmanlık
b) Manevi destek
c) Eğitim
d) Sağlık
e) Barınma

Cevap : b) Manevi destek

Toplum düzenini sağlamak için ortaya konan kurallara ne denir?

a) Anayasa
b) Kanun
c) Hukuk kuralları
d) Örf
e) Gelenek

Cevap : c) Hukuk kuralları

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’na göre ülkemizde bugüne kadar benimsenmemiş olan bakım modeli aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sosyal bakım
b) Psiko-sosyal bakım
c) Psikolojik bakım
d) Manevi destek
e) Manevi bakım

Cevap : e) Manevi bakım

Türkiye’nin sosyal bir hukuk devleti olduğu maddesi kaç tarihinde Anayasa metnine eklenmiştir?

a) 1923
b) 1961
c) 1982
d) 2002
e) 2019

Cevap : c) 1982

Kurumca yürütülmekte olan sosyal hizmet faaliyetlerine gerçek ve tüzelkişilerin her türlü maddi ve manevi katkı ve katılımın sağlanmasından kastedilen nedir?

a) Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu işi yapması
b) Sağlık Bakanlığının devreye girmesi
c) Milli Eğitim Bakanlığının katkı sağlaması
d) Sivil Toplum Örgütlerinin dahil edilmesi
e) Dezavantajlı kesimlerin dahil edilmesi

Cevap : d) Sivil Toplum Örgütlerinin dahil edilmesi

Yaşlı Hizmetlerinde Manevi Destek

Yaşlı refahına yönelik uygulamalı bir çalışma yapan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tarık Tuncay
b) Emrah Akbaş
c) Rukiye Karaköse
d) Abdulkadir Çekin
e) Zeki Karataş

Cevap : c) Rukiye Karaköse

Ekonomik, çevresel, sosyal, fiziksel ve manevi refah hangi kavramın çeşitleri arasında sayılmaktadır?

a) Yaşlılık
b) Yaşlı refahı
c) Engellilik
d) Ekonomik
e) Sosyal

Cevap : b) Yaşlı refahı

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılara manevi desteğin etik değerlerinden değildir?

a) Hizmet sunma
b) Sosyal inceleme raporu yazma
c) Sosyal adalet
d) İnsan onuru ve insana saygı
e) Mesleki uyum

Cevap : b) Sosyal inceleme raporu yazma

Yapılan bilimsel araştırmalarda manevi/tinsel bağlılıklarının artışıyla psikolojik iyilik hali ve işlevleri arasında pozitif korelasyon olduğu tespit edilmiştir?

a) Evet
b) Hayır

Cevap : a) Evet

Maneviyata yeniden bir ilgi ve maneviyata duyarlı sosyal hizmetin değerini keşfetmeye daha bir isteklilik hangi tarihte ortaya çıkmıştır?

a) 1920-70 yılları arası
b) 1980 sonrası
c) 2002 sonrası
d) 19. yüzyılda
e) 15.yy.da

Cevap : b) 1980 sonrası

“Kronik Hastalıklarla Başetmede Tinsellik” konulu makale aşağıdaki isimlerden hangisine aittir?

a) Tarık Tuncay
b) Emrah Akbaş
c) Öznur Özdoğan
d) Abdulkadir Çekin
e) Zeki Karataş

Cevap : a) Tarık Tuncay

“Toplumun Engellilere, Engellilerin Toplumla İmtihanı, Abese Ruhu” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Abdulkadir Çekin
b) Tarık Tuncay
c) Öznur Özdoğan
d) Halis Kuralay
e) Zeki Karataş

Cevap : d) Halis Kuralay

Abdulkadir Çekin tarafından yazılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

a) Maneviyat, Manevi Bakım ve Sosyal Hizmet
b) Tıbbi Sosyal Hizmetlerde Manevi Bakım
c) Manevi Sosyal Hizmet
d) Hastalıklarla Başetmede Tinsellik
e) Manevi Danışmanlık ve Rehberlik

Cevap : a) Maneviyat, Manevi Bakım ve Sosyal Hizmet

Sabrı pasif bir davranış biçimi değil, bilakis aktif bir davranış biçimi olarak ortaya koyan çalışma aşağıdakilerden hangisidir?

a) Maneviyat, Manevi Bakım ve Sosyal Hizmet
b) Din, Erdem ve Sağlık
c) Manevi Sosyal Hizmet
d) Sabır Psikolojisi, Pozitif Psikoloji Bağlamında Bir Araştırma
e) Manevi Danışmanlık ve Rehberlik

Cevap : d) Sabır Psikolojisi, Pozitif Psikoloji Bağlamında Bir Araştırma

“İstenmedik ve Beklenmedik Olaylarla Karşılaşan Bireylere Yönelik Moral ve Manevî Desteğin Önemi (Deprem ve Bedensel Engellilik Örneği)” adlı çalışma hangi akademisyenimize aittir?

a) Ali Ayten
b) Naci Kula
c) Abdulkadir Çekin
d) Tarık Tuncay
e) Emrah Akbaş

Cevap : b) Naci Kula

Yaşlı Hizmetlerinde Manevi Destek

Hz. Peygamber (SAV), “Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmektir” şeklinde tarif ettiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) İslam
b) Müslüman
c) Mümin
d) İman
e) İhlas

Cevap : a) İslam

“İnsanların en hayırlısı, Müslümanlara faydalı olandır” ifadesi İslam’a göre doğru bir ifade midir?

a) Evet
b) Hayır

Cevap : b) Hayır

İslam’a göre Müslümanların uyması gereken temel referans aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kur’an- Kerim
b) Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şerif
c) Akıl
d) Sünnet
e) İlim

Cevap : b) Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şerif

Hal ve hareketleri, davranışları, İslamî ve insanî ilişkileri açıklayan hükümlere ne denir?

a) İslami hükümler
b) İmani hükümler
c) Ahlaki hükümler
d) Hukuki hükümlür
e) Ameli hükümler

Cevap : c) Ahlaki hükümler

İmani, ameli ve ahlaki konuların dışında kalan, özellikle devlet yönetimi, toplum idaresi ve ekonomik durumları içeren konuları; aile hayatı, evlenme, boşanma, miras dağıtımı, ticari ve siyasi işleri, kısaca hayatın diğer alanları ile ilgili kuralları belirleyen hükümlerin bulunduğu alan aşağıdakilerden hangisidir?

a) İslami hükümler
b) İmani esaslar
c) Ahlaki hükümler
d) Hukuki esaslar
e) Ameli esaslar

Cevap : d) Hukuki esaslar

Aşağıdakilerden hangisi insanda bulunan zahiri duygulardan değildir?

a) Göz
b) Kulak
c) Doku
d) Dil
e) Akıl

Cevap : e) Akıl

Hz. Peygamber’in hicret esnasında Medine’deki değişik inanç mensuplarıyla ve etnik gruplarla yaptığı sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hilfu’l-Fudul
b) Hudeybiye anlaşması
c) Medine sözleşmesi
d) Mekke sözleşmesi
e) Veda hutbesi

Cevap : a) Hilfu’l-Fudul

“Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir; hepiniz Adem’densiniz, Adem de topraktandır” sözüyle hangi noktaya dikkat çekilmek istenmiştir?

a) İnsanlar arasındaki eşitliğe
b) Irk üstünlüğüne
c) Irk inkârına
d) Milliyetçiliğe
e) Irkçılığa

Cevap : a) İnsanlar arasındaki eşitliğe

Yaşlı babası Ebû Kuhâfe’yi Müslüman olmak için Hz. Peygamber’in huzuruna getiren ve yaşlı babasını keşke getirmeseydin de biz ona gitseydik” uyarısına muhatap olan sahabi kimdir?

a) Hz. Ömer
b) Hz. Ebûbekir
c) Hz. Osman
d) Hz. Ali
e) Hz. Ömer b. Abdulaziz

Cevap : b) Hz. Ebûbekir

Kur’an-ı Kerim’de onlara “öf bile demeyin” emrinin muhatabı kimlerdir?

a) Anne babası ölen çocuklar
b) Annesi yanında olan
c) Babası yanında olan
d) Anne ve babası yanında olan ve yaşlı olan çocuklar
e) Anne ve babası yanında olmayan çocuklar

Cevap : d) Anne ve babası yanında olan ve yaşlı olan çocuklar

Yaşlı Hizmetlerinde Manevi Destek

Birleştirici bir bakış açısı ile pisikolojik, psikiyatrik, manevi ve dini konuları bir araya getiren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Corey
b) Amerika Ulusal Sosyal Çalışma Birliği
c) Maslow
d) Chappelle
e) Jung

Cevap : a) Corey

Tanrıyla iletişime geçme, duygu ve düşüncelerini paylaşma anlamında bir manevi müdahale tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

a) Meditasyon
b) Dua
c) Tefekkür
d) İbadet
e) Tevhid

Cevap : b) Dua

Hasta’nın anlattığı, danışman’ın anlattığı, sorunun manevi ve dinsel boyutunun ele alındığı danışmanlık aşağıdakilerden hangisidir?

a) Manevi müdahale
b) Pastoral danışmanlık
c) Psikolojik Danışmanlık
d) Sosyal hizmet müdahalesi
e) Eğitim danışmanlığı

Cevap : b) Pastoral danışmanlık

“Hastanın problemlerini çözmesine yardım etme, karakterini geliştirme ve Tanrıyla ilişkisini güçlendirme amaçlı İncil temelli yapılan faaliyetler” ne denir?

a) Manevi müdahale
b) Pastoral danışmanlık
c) Dini Danışmanlık
d) Sosyal hizmet müdahalesi
e) Psikiyatrik müdahale

Cevap : a) Manevi müdahale

Teolojinin Metodları ve Görevi adlı eser hangi bilim adamına aittir?

a) Corey
b) Rollins
c) Maslow
d) Chappelle
e) Anton Boissen

Cevap : e) Anton Boissen

Birey ve Din adlı eser hangi bilim adamına aittir?

a) Anton Boissen
b) Rollins
c) Corey
d) Maslow
e) Allport

Cevap : e) Allport

Bir olayın, nesnenin veya durumun kişinin kendi üzerindeki yansıması hakkında derin düşüncelere dalması anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Dua
b) Metin okuma
c) İbadet
d) Meditasyon
e) Affetme

Cevap : d) Meditasyon

Olumsuz duygulardan kurtlması yönünde bireyin desteklenmesini kapsayan Hristiyan müdahale tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

a) Metin okuma
b) Meditasyon
c) İbadet
d) Dua
e) Arınma

Cevap : e) Arınma

Bireyin uzun bir çalışma ve hizmet döneminden sonra rahatlaması ve kendi kendine değerlendirme yapması hangi tekniği açıklamaktadır?

a) Metin okuma
b) Dinlenme
c) İbadet
d) Dua
e) Arınma

Cevap : b) Dinlenme

Kuzey Amerika Sosyal Hizmetteki Hristiyanlar Birliği kaç yılında kurulmuştur?

a) 1945
b) 2011
c) 1950
d) 1912
e) 1989

Cevap : c) 1950

Yaşlı Hizmetlerinde Manevi Destek

Yaşlı Hizmetlerinde Manevi Destelk Auzef Yaşlı Hizmetlerinde Manevi Destelk Ders Kitabı PDF

 

Auzef Yaşlı Bakımı Telegram Yaşlı Bakımı
%d blogcu bunu beğendi: